Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24OCAK1995SALI HABERLER Bir mîlyon imza Meclis'teANKARA (CumhuriyetBüro- su) - Bombalı suikastla 2 yıl ön- ce katledilen gazetemiz yazan Uğur Mumcu'nun katillerinin bulunması amacıyla toplanan l mılyonu aşkın imza, dün TBMM Başkanlığı'na verildi. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, " Faili meçhul her hadise, devletin sıründa bir yüktür. Bu yiikü kal- dırmalryız"" dedi. tmzalan, 'Uğur Mumcu Cinayeti İzleme Komis- yonu' adına Cindoruk'a veren Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) avukat Önder Sav da "Uğur Mumcu gibi özgürlükçü, cesur, yılmaz.ödünsüz, banşçı ay- dınlara karşı devletin bir borcu vardır diye düşünüyoruz. Devle- tin yargı, yasama ve yürütme or- ganlan, Uğur Mumcu ve onun gi- bi gözde insanlann katülerinibu- larak, bu borcu ödemekk yü- kümlüdür" diye konuştu. tstanbul'da Payel Yaymevi ta- rafından, yaklaşık 2 ay önce baş- latılan ve gazetemizle ortak sür- dürülen imza kampanyasında toplanan imza sayısı l milyonu aştı. Mumcu'nun katillerinin bu- lunması için yetkililerin göreye çağnldığı imza dilekçeleri, Önder Sav başkanlığında, Ankara Barosu Başkanı Tuncay Alemdaroğlu, Istanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan. eski Ankara Ba- rosu Başkanı _ avukat. Erdal Merdol, Prof.Dr.EralpÖzgen. avukat EminDeğer ile Mumcu'nun kardeşleri avukat Cey- han Mumcu ve Beyhan Gürson'dan olu- şan komisyon tarafından dün Cındoruk'a verildi. Önder Sav, Mumcu'nun katillennin bu- lunması için toplanan imzalan Meclis'e vermenin 'üzüntülü, buruk ve önemli bir görev' olduğunu belirtti. Prof.Dr.Muam- merAksoy, Bahriye Üçok, Onat Kutları- le Sıvas'ta yakılan aydınlann ve öldürü- len çok sayıda avukatın failinin meçhul olduğunu vurgulayan Sav, terörden kay- naklanan korku, panik ve yılgmhğm top- lumda umutsuzluk ve güvensizlik yarat- tığını söyledi. Halkın, Uğur Mumcu'nun şahsında, bütün faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasını istediğini ifade eden Sav, Uğur Mumcu'nun katillerinin bulunması amacıyla toplanan 1 mihona aşkın imza dün Türkiye Barolar Birliği Bakanı Önder Sav tarafından TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a verildi. şöyle konuştu: "Uğur Mumcu, aslında bir simgedir. Kendisinden önce kurşunlanarak öldiirü- len Muammer Aksoy, bombalanarak öl- dürülen Bahriye Üçok ve Sıvas'ta yakıla- rak öldürülenler gibi, Atatürkçülüğün, demokratik-laik hukuk devletinin, özgür düşüncenin simgesidir. Uğur Mumcu'yu bombalayarak yok etmek isteyenler. sis- temli bir şekilde cumhuriyetin temel ilke- lerini de yok etmeyi hedeflemişierdL As- lında. Uğur Mumcu \c benzeri insanlar, toplumda kolay yetişmiyor. Uğur Mumcu gibi özgürlükçü, cesur. yılmaz, ödünsüz, banşçı aydınlara karşı devletin bir borcu vardır diye düşünüyorum. Devletin yü- rürnıe, yasama ve yargı organlan. Uğur Mumcu >e onun gibi gözde insanlann ka- tilkrini bularak, bu borcu ödemekle yü- kümlüdür diye düşünüyorum. Halkımız da bu düşünceleri bölüştürerek, bu du- yariüığnu, imzalarla belgelendirdi." Sav, dilekçelerle birlıkte verdiği yazılı açıklamada da cinayetlere seyirci kalan- lann 'başka cinayetleri önleyemeyeceginr vurguladı. Sav'ınaçıklamasında, "Toplu- mumuz. sryasal iktidar sessiz kalmasın is- tiyoruz. l'lusun temsilcilerinden oluşan \e egemenliğin kaynağı olan TBMM. artık olaya el koysun. cumhuriyetin temel nite- liklerinin yokedilmesi amacına yönelik ci- nayetlerin üzerine yürüsün istiyorui" de- di/ Cindoruk: Devletin sırtmda yük Cindoruk da imza kampanyasına katı- lan vatandaşlann gösterdiği duyarlılığı 'şükranla karşüadığmı' belirterek ".Aslın- da 'Bu cinayet mi, suikast mı'diye soru- yorum kendi kendime. Bence, bu bir su- ikast, değerli fîkir adamlanna yöneltilmiş bir suikastlar zinciridir. Bunun faillerini devlet bulmalıdır. Gerçekten faili meçhul her hadise. devletin sırtına bir yüktür. Bu yükü,kaldırmalıyız" dedi. TBMM'de fa- ili meçhul siyasi cinayetleri araş- tırmakla görevli bir komisyon ol- duğunu ve çalışmalannın bitme aşamasına geldiğini ifade eden Cindoruk, Onder Sav'a "Tahki- katta bir gelişme yok mu" diye sordu. Gelişme olmadığını öğre- nen Cindoruk, **Meşrutiyet'ten beri geliyor faili meçhul cinayet- ler" dedi. 'Gereken yapılacak' TBMM'deki araştırma komis- yonlannın yetkilennin, anayasa- dan dolayı sınırlı olduğuna dikkat çeken Cındoruk, komisyonun ra- poru tamamlandığmda Meclis'te gereken işlemlerin yapılacağını söyledi. Payel Yayınevi ve Cumhuriyet tarafından yürütülen kampanya- da, yüzbinlerce yurttaş şu dilek- çeyi imzaladı: "Haksızlığm, ada- letsizliğin. eşitsizliğin yılmaz ve eş- %u savaşçısı. laik düzenin ve cum- huriyetin yılmaz savunucusu. ben- zeri bir daha belki de gelmeyecek olan değerli gazeteci veyazar Uğur Mumcu'nun. savaştığı yolda kal- leşçe şehit edilmesinin üzerinden iki yıla yakın bir zaman geçrigi halde, bir ucu kuşkusuz bütün Türkiye insanlannuıyüreklerine tekerte- ker saplanan hançeri tutan eüer, hala bu- lunamadı. Uğur Mumcu hayatta olsay- dı, bu cinayetin faillerinin yakalanma- sı yolunda savaşır ve mutlaka bir sonu- ca ulaşırdı. Ne yazık ki, ulaştığı başka sonuçlar, onun şahsında, yeryüzünün en haksı/, en hain.en kalleşcinayetinin işlcnmesine yol açtı. Cinayetin aydınla- nacağı yolunda namus sözü verenler- den umudumuzu kestik. Ama adalet- ten \e Uğur Mumcu'nun hunharca parçalanmış bedeni ardından yürüyen onbinlerden umudu kesmedik. Yazanmızın eşi Güldal Mumcu'nun yaptığı. Uğur Mumcu'nun devlet tarafın- dan ortadan kaldınldığuıın kendisine söy- lendiği yolundaki son açıklama, canilerin ortaya çıkanlmasındaki başansızüğın ne- denlerini açıklıyor olabilir. Ancak, neden neolursa olsun. UğurMumcu katiianu,fa- ili meçhul cinayetler rafında tozlandıru- ma\acaktır." Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu: 'Failimeçhulcinayetler hükümetiçin ayıp' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Insan haklann- dan sorumlu Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu, insan haklan alanında Türkiye'nin önemli sorunlan bulun- duğunu. bu ihlallerin başmda da işkence ve faıh meç- hul cinayetlerin geldiğini söyledi. Bakanlık olarak fa- ili meçhul cinayetler. yargısız infazlar ve işkencenin ön- lenmesi için 'masa' oluştıırduklannı belirten Köylüoğ- lu, 1992'den bugüne kadar 1795 faili meçhul cinayet işlendigini, bunlardan sadece 169'ununaydınlatıldığJ- nı vurgulayarak "Aydınlatüamay ancinayetkrhükümet için bir ayıptır" diye konuştu. SHP Çankaya Gençlik Komisyonu tarafından dü- zenlenen 'Faili Meçhul Cinayetlerve Yaşam Hakkı' ko- nulu fotograf sergisinın açılışına katılan Köylüoğlu, "İnsan haklan alanında ülkemizin ve insanlanmuın çok sorunlan vardır. Ülkemizin en önemli insan hakla- nflilallerininbaşinda işkence v« faili meçhul cinayetler geByor" dedi. tşkence ve faili meçhul cinayetlerin önemli bir so- run olarak sürdüğünü belirten Köylüoğlu. şunlan söy- ledi: "tnsanlar ve yöneticiler isteıierse. işkence de önlenir. faili meçhul cinayetler de. Faili meçhul dnayetlerin fa- illerinin aydınlatüması. her şeyden önce istemeye bağ- lıdır. Bunu çok istemek gerekir. Yalnız, hükümetin ve İçişleri Bakanlığı'nın bunu istemesi yetınez. 60 nıilyo- nuo bunu istemesi gerekir. 120 bin pofis, gazeteci, halk veyöqeticiler, sabah vataklaııııdan faili iBeçhulcinayet- leri aydmlatmak için kalkmalıdıriar." Son iki yıl içinde toplam 1795 faili meçhul cinayet işlendigini kaydeden Köylüoğlu, bunlardan sadece 169'nun aydınlatıldığını söyledi. Aydmiatılamayan ci- nayetlerin hükümet için brr ayıp olduğunu vurgulayan Köylüoğlu, geçmiş yıllara nazaran faili meçhul cina- yetlerin 1992 yılından itibaren büyük bir hız kazandı- ğını bildirdi. En fazla faili meçhul cinayetlerin sırasıyla Diyarba- kır. Mardin, Batman, îstanbul ve Bitliste işlendigini belirten Köylüoğlu, görüşlerini şöyle dile getirdi: "Devlet bu cinayetieri ay dınlatamadığı için töhmet al- tmdadır. Hukuk devleti, gerekeni \erine getiremiyor. Bu, karanuk bir kanaldır. Bunu ancak aydınlıkla aşa* büiriz. İnsanlann idealteri. insan haklan ihlalleri olma- mabdır. Hukukun temel göroi. tamamen insan hakla- ruu korumak oünalıdır. Devlet, insan haklarını kendi- nc \urtik nedeni olarak görmelidir. Fafli meçhul cina- yetler son bulmalıdır. Cinayetleri önleyemezsek. bunun bir hesabuu soran çıkar. Bir hesap soracak bulunur." Köylüoğlu, Mumcu'nun öldürülmesinden sonra, dö- nemin hükümet yetküilerj tarafından faiilenn yakala- nacağına dair 'naraus' Ve '<mur' sözleri verildiğini anımsatarak şunlan söyledi: "Bu şözler semboliktir. Şeref ve onur sözü veren dö- nemin İçişleri Bakanı Ismet Sezgin vie Başbakan Yar- dımctsı Lrdal Inönü. bunlansöyleycrek.Türkrye'nini»- tihbarat teşkilatını, güvenlik güçlerini ve halkı bir nok- tada buluşturmak istediler. Sayın Sezgin yalnız başına bu işi çözemez. Mumcu yaşamuu demokrasiye. Ata- türk Ukeierine. insan haklarına %-e emperyaiizıne karşı mücadeleye ayıran kırmızı kaipaklı bir 'Kuvayı Milli- veci'dir. Mumcu aydınlatmava devam ediyor, edecektir de." Serginin açıhşında konuşan SHP Çankaya tlçe Baş- kanı Haydar Yılmaz da Mumcu'nun demokrasi müca- delesinde, cumhuriyetin yaşatılmasında. korkmadan dogrulan söykyerek yaşamını yitirdiğini belirtti. Mumcu cinayeti üe ilgili esrarperdesinin halen sürdü- ğünü belirten Yılmaz, "Artık cinayetler olmamab" dedi. Almanya'da da törenlerle anıldı Yürekler Mumcu için çarpacak Haber Merkezi - Uğur Mumcu, öldürülüşünün ıkinci yıl dönümünde. Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle aruhyor. Ankara'da bugün Uğur Mumcu'nun evinin önünde, öldürüldüğü saatolan 13.30'da; Îstanbul'da gazetemiz bahçesinde saat 11.30'da tören düzenlenecek. Ankara'daki törende Yayın Kurulu Başkanımız tlhan Sekjuk bir konuşma yapacak. Uğur Mumcu, Almanya'nın çeşitli kentlerinde yapılan toplantılarla anıldı. Alman Sosyal Demokrat Halk Dernekleri tarafından Berlin, Köln. Frankfurt ve Hamburg kentlerinde düzenlenen toplantılara gazetemiz Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay konuk olarak katıldı. Toplantılarda, Mumcu'nun, Almanya'da katıldığı çeşitli etkinliklere ilişkin filmler gösterildi ve katillerin bulunması için başlatılan imza kampanyasına destek verildi. Bombalı bir suikast sonucu yaşanunı yitiren Uğur Mumcu bugün öldürüldüğü saat olan 13.30'da evinin önünde anılacak. Daha sonra saat 15.30'da Mumcu'nun mezan ziyaret edilecek. Gazetemiz tarafından Atatürk Kültür Salonu'nda düzenlenen "Uğur Mumcu Sesleniyor" etkinliği saat 20.30'da başlayacak. Uğur Mumcu Vakfı Amblem Yanşmasf nın ödül töreninin yapılacağı gecede aynca sinevızyon ve slayt gösterisi düzenlenecek. Bugün Ankara'da düzenlenen diğer etkinlikler ise şöyle: Muammer Aksoy-Uğur Mumcu anma etkinlikleri çerçevesinde saat 15.00'te Ankara Adliye Sarayı "İbplantı Salonu'nda "İnsan Haklan Işığında Atatürkçülük ve Demokratik Devlet" konulu açık oturum düzenleniyor. Açık oturuma AU SBF öğretim üyesi Prof. Dr. Doğu Ergil. AÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi \e gazetemiz yazan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Ergun Özbudun. Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mümtaz Soysalkonuşmacı olarak katılacak. Yenimahalle Belediyesi Sergi Salonu'nda saat 10.00'da saygı duruşunda bulunulacak, daha sonra da "Demokrasi ve Basın Şchitleri" kitap sergisi açılacak. İstanbul'daki etkinlikler Istanbul'daki etkinlikler. katillerin bulunmasına yönelik açılan imza kampanyasında toplanan imzalann saat 11.00'de tstanbul Valiliği'ne verilmesiyle başlayacak. Daha sonra gazetemiz bahçesinde saat 11.30'da bir tören düzenlenecek. Törende, gazetemiz yazarlanndan Prof. Dr Toktamış Ateş de Uğur Mumcu'yla ilgili bir konuşma yapacak. Bugün lstanbul'da düzenlenecek dığer etkinler ise şöyle: DSP Avcılar ilçe örgütünûn düzenlediği anma töreni Avcılar Cihangir Mahallesı'ndeki "Uğur Mumcu Parkı"nda, saat 10.30-13.00 arasında gerçekleştirilecek. Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği'nin (ÇYDD), Devlet Tiyatrosu Taksim Sahnesi'nde düzenlediği Uğur Mumcu'yu anma töreni saat 11.30'da başlayacak. SHP Îstanbul tl Gençlik, CHP II Gençlik. İP Öncü Gençlik, DEGEF ve Atatürkçü Düşünce Dernegi Gençlik Komisyonu'nun, Beşiktaş Belediyesi'nin katkılanyla düzenlediği anma etkinliği ise saat 11 00'de, Beşiktaş Meydanı'ndakiUğur Mumcu Anıü'nda başlayacak. CHP Şişli örgütünûn düzenlediği anma töreni de saat 12.00'de, Osmanbey'deki Uğur Mumcu Anıü'nda düzenlenecek. SHP ve CHP Kadıköy ilçe örgütlerinin ortaklaşa düzenlediği "Uğur Mumcu'yu Anma Yürüyüşü" saat 17.00'de. Kadıköy Iskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde başlayacak. ÇYDD ile Cumhuriyet Kitap Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği, "Uğur Mumcu Halkına Sesleniyor" başlığını taşıyan anma toplantısı ise saat 18.00-20.30 arasında, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde yapılacak. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın açış konuşmasıyla başlayacak olan anma toplantısında gazetemiz yazan Deniz Som da"Uğur Mumcu'nun Ardından" başhklı bir konuşma yapacak. Sunuculuğunu, Devlet Tiyatrosu sanatçısı Orhan kurtutdu ile sınema sanatçısı Nesrin Akkoç KurtukJu'nun üstlendiği anma toplantısında aynca Selahartin Evcil'in yönetımındeki tstanbul Müzik Öğretmenleri Korusu Esna Mutlu'nun piyanosu eşliğinde bir dinleti sunacak. CHP Bayrampaşa ilçe örgütünce düzenlenen anma töreni ise saat 18.00'de. Bayrampaşa'daki Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirilecek. Çatalca Belediye Başkanhğı'nca düzenlenen Uğur Mumcu'yu anma töreni ise saat 11.00'de. Çatalca Kültür Merkezi'nde başlayacak. SHP'li Çatalca Belediye Başkanı 1. Aykut Fırat'ın yaptığı açıklamaya göre, törende. Mumcu'nun karanfil ve meşalelerle çevnli fotoğTafı önünde saygı duruşu yapılacak ve bir anı defteri açılacak. İzmir'deki etkinlikler Izmir'de bugunkü etkinlikler Demokrasi Platformu'nca düzenlenen mitingle başlayacak. Türk-lş 3. Bölge Temsilciliğj, DlSK Ege Bölge Temsilciliği, Diş Hekimleri Odası, Tabip Odası. TMMOB, Kamu Çalışanlan Platformu, Çağdaş Hukukçular Derneği, Halkevleri, Genel Sağlık-lş, Eğitim-lş, Izmir Barosu, İnsan Haklan Demeği'nin oluşturdugu Demokrasi Platformu, saat 12.00'de Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanarak Uğur Mumcu'yoı anacak. îzmir'de bugün düzenlenecek dığer etkinlikler ise şöyle: Atatürkçü Düşünce Derneği tzmir Şubesi'nin "Sanatçılardan Mumcu'ya Saygı" konulu plastik sanatlar sergisi Anakent Belediyesi Çetin Emeç Sanat Galeresi'nda açılacak. Bomova Yazm Kitabevi 24-30 ocak tarihleri arasında Mumcu Haftası-Laiklik ve Demokrasi Etkinlikleri düzenledi. Buca Belediyesi de Mumcu'yu Anma Günü düzenliyor. Urla BdediyeSi işçi ve memur sendikalanyfa - ortaklaşa saaf 19.30'da SES Salonu'nda toplanacak. Karşıyaka SHP ve CHP ilçe örgütleri de ortaklaşa Uğur Mumcu'yu anma etkinliği düzenlediler. Atatürkçü Düşünce Dernegi Izmir Şube Başkanı tskender Ozturanh, bugün saat 19.00'da Karşıyaka Nikâh Sarayı'nda "Ugur Mumcu \v Kemalist Düşünce" isimli bir konferans verecek. Aliağa'daki anma programı bugün saat 11 00'de, Uğur Mumcu Sahil Koşusu'yla başlayacak. SHP Aliağa Gençlik Komisyonu tarafından hazırlanan, Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak gecede ise slayt gösterisi, Aliağalı amatör müzik grubunun konseri ve şiir dinletisi gerçekleştirilecek. Uğur Mumcu'nun katillerinin yakalanabilmesi için imza verenler Adana Intermak: 20; Îstanbul Ren-Bil: 86 > Adana Hilti Intermak: 25 / tzmir AGF Ga- ranti Sigorta: 31; Yuvam Eczanesi: 9 / Bur- sa Tabip Odası: 20; Özgür Mühendislik: 10 / Trabzon Eğitim Iş Sendikası: 100, Bursa FFMLtd. Şti.: 12/lst. TRTtst.Bölgeİd. lş.: 42; Koç Holding: 20: Emak Elektrik: 20; Emekliler-Revolver: 80; Pilsa A.Ş.: 17 ; Y.Basın Yayın C.K.Y Koop.: 8; Selkasan A.Ş.: 86; TÜYAP: 20; M. Ü. HukukFak. Dek.: 20; Özel Yunus Emre Lisesi: 255: Ofset Ya- pımevi: 3; Kava Tıcaret:20: Kanal D: 17 / Antalya SHP: 248 ' tstanbul Migros Rek- lam Serv:. 20 J Ankara Hallburton: 5; Me- pa Plastik San. Tic. Ltd. Ş.: 14; Gökkuşağı Pazarlama: 20 / Antalya Brıtannia Kemer Motel: 11 ' Kıbns Lefke Üniversitesi: 40; ı Izotek Teknik Tic. San.: 6 Cölcük Tema Müh. Paz. Ltd. Ş.: 2 ı İst Bank-Sen: 40; Nagme Color: 20; GüneşHa- vat Sigorta: 1; Hesbifel A.Ş:\5;Oto Aydm Ltd.Ş.: 20; Tempo: 31; Halkbant 20; Best Tekstil: 14; Crayon: 20; UfukEmlakLtd. Ş.: 7 ' Adapazan Bavındırlık istMüd.: 20 / Selviburnu Mobıl Öil Tes.: 3 / Kütahya SSK Hastanesi: 20 / tstanbul Güldal Tekstil: 40 / Antalya Özbil Matbaası: 20 / Izmir To- kulDeri San.: 22; Sun ErmetalSan.:\9l \a- kara Atlantis Ltd.: 4 / İst. Göç Planlama Inş. Ltd.Ş.: 14/ Kuşadası.4fa/ewr TurizmAş.: 20 / Uşak Yeni Eczane: 20 / Ankara Bordata: 19 ' Trabzon Taskir Koll. ŞtL: 40 / Muğla Asar Inş. Tic. Ltd. Ş.: 1 / îstanbul Selkon Tekstil: 20: Atkar Sigorta Ltd.: 19; Sece In- saat A.Ş.: 5; Beko Tic. A.Ş.: 15; Karakava Inş. Mimarhk: 20; Er-Bi Ltd. Ş.: 9; BMMi- marhk: 20; Ortaköy Otomotiv San.: 5; Las- tik-tş: 20 / Muğla Başkan Tıcaret: 60; BFSS Mueller Strasse: 42 / Ankara Magit Mob.: 20 / tzmit Kav Ars Enst. Md.: 40 / Aydın Ener-Sen: 50 ' tstanbul Librairie de Pera: 29 / Antalya-Alanya Airtour. 45 tst-Arnavutköy tş Bankası: 12; Galatasa- ray Holding: 15 / İzmir Kutluay tnş. Ltd. Ş. : 7 / tst Cmranive Tıp Merkezi: 14; Akyol Ya- pı Elek. Ltd. Ş.: 40; Akbaş A.Ş.: 20 ' Nazilli Ege Mak. Tek.: 20 / İstanbul Vural Nalbu- rive: 207 ' Antalya TektarA.Ş.: 16 / tstan- bul Alarko: 12 /'tstanbul // Sosyal Hizm. Müd.: 15 / Ankara Çukumva Ith. Ihr: 20; Biyoloji Bölümü: 39: Gama Endüstri A.Ş.: 12 / tzmir Imco Ltd. Ş.: 3 ' tzmit Sanipak Gen. Merk: 13 / İstanbul Bilim tlaç San.: 11; DSt: 20; Emper Menkul Değ.: 18; Aydınlar Ltd.: 19; Mutaş A.Ş.: 20 / Eskişehir Kültür Müdürlüğü: 20 / Ankara Lee Karum: 20; TCMBMen.Sos. Yrd.San.V: 11; Sitgünler Koll Şti.: 40 / Niğde Tartanlar Kırt. Paz.: 20 İzmir TMO: 20 / AnkaraSimko A.Ş: 49, Tekirdağ Inş. Müh. Odası: 40 < Bornova Belediye Başkanhğı: 206 / İst Bolypet&Er- güz: 11; Radar Transit Tic.: 10; Kanal 6 Ha- ber Merk.. 20; Advanteks Giyim: 40; Kare Dış Tic. LtdŞ.: 5 ' Bodrum Gençlik Kırta- siye: 20 / tstanbul Türk Sakura Bank: 33: Çesa Çember San. Tic.Aş.: 20 ' İzmir Şeref- han Int.-TPT: 11 / Eskişehir Esko Tük. Ko- op. Birl: 219; Tür Tanıtım: 11 AntalyaPa- radise Tatbeach Golf: 22 / İstanbul Sode Group Aş.: 4 / İzmit Brisa-Argesa: 331 / ts- tanbul Canes: 19 ' Ankara Esdaş Aş.: 20; Safranlar: 11 ' İstanbul Güneş Ecza Dep.: 20; Şark Ekspress Nak.: 40 / Kars Çıldır Otomotiv. 22 ' Bursa Bayer Türk: 20; San- lar Tıcaret: 18 ' İzmir Kentbirlik AŞ: 5 Antalya Serbest Bölg. Müd.: 20 / G. Antep Eczacılar Odası: 31 / İstanbul Ovalar Aş.: 20 / İzmir Delta Denizcilık: 20 Antalya Anadolu Tlf.: 4; BKMAŞ.: 8 / tstanbul 5a- kır ve Pirinç San.: 18,' tzmir Avşar Ltd. Şti.: 9 / İstanbul Kalkavan Trans.: 20 / Ankara Ceylan Tıcaret: 40 <* Mersin Dinlence AŞ.: 20/ İstanbul Giin Müh. Ltd. Ş.:\: ETA Böl- ge Müd.: 3: Galeri Kupa AŞ.: 20 ' Ankara Hotel Ayma: 20; Adnan Pazarlama: 20 Kütahya GSl Müdürlüğü: 20 ı İstanbul Banvill: 11; Mis Yemek Gıda San.: 45; Sı- mat Ltd. Şti.: 20; SHP Kocaeli tl Başk.: 169 / Ankara Kent Koop. Genel Bş.: 57 / İstan- bul Uzman Bova Ltd.: 20; Akpaş Aş.: 6; Türkay Ltd.: 11; YD Cam Ambalaj: 40 / tz- mir Torbalı/Phılsa: 20 < Edirne Ener-Sen: 20 / İstanbul Gırgin Muhasebe: 40 ' Anka- ra Basın Yay. Daire Başk: 20 / Çanakkale Görmezler Eğt. Dern.: 20 < Alanya Baran Kitabevi: 87; Ada Bar: 18; Başda'ğEczane- si: 20; Erkablo: 20 / Ankara tlke Yayınahk: 3 - Antalya Anteh, IplikFab: 20 > Kuşada- sı Turyap Tem.: 20 /1stanbul Sim Press AŞ.: 20; ErnakAŞ.: 8; KtP AŞ.: 20 / İzmir Yem- ta Tariş: 20' Bursa tltez: 20 / Bornova SHP ilçe Başk.: 20 > tzmir Med-Kim Kimya: 160 ' İstanbul 4/ Yapı Ürünleri: 20/ Bursa Türk- kanlarLtd.: 12 / İst. Hodri Meydan-Levent Kırca: 14; DimaşAŞ.: 15; International Pa- int: 10 / Ankara Gen-Mak Ltd.: 20 / Zey- tinburnu Halk Bankası: 20 / İzmir Vertab Tütün Tıcaret: 20; Deco-Art: 20 ' İstanbul Yener Müşavirlikr. 14; Serdar Çanta: 14; Çi- nici Mimarhk: 20 / Ankara ÎLO: 17; Kele- poglu lnşaat: 20 / İzmit Mepa Ltd. Şti.: 20 ' Muğla Daskan Tic: 20 / Boiu Köytur: 48 ' İstanbul Protaş A.Ş.: 7; Espa Elektronik. 20; /.Ü. Yabancı Diller Y.O.: 40 - İzmir Hil- ton: 16,' İstanbul Arslan Alm.: 20; lller Ban- kası: 40; Öztürkler Tıcaret: 20 / İzmit Gaz Aletleri AŞ.: 19 / Ank. T. Yazarlar Sen. Gen.Mer.: 15; Pitaco Int.: 17; Tatko: 20 / ts- tanbul Kalkavan Trans.: 20; Adiloğlu Yapı Malz.: 53 • Ankara Uygur Mi- marhk: 4 / İstanbul Alamsas: 40; Frigo Cakar: 20 ' Amasya Merzifon Beledive Bşk.: 40; A kdeniz Ort. Tar. Ürünleri: 20 / tstan- bul ÎMKB Şantiye: 17/Ispar- ta Isparta- kule Ko- op.: 42' İs- t a n b u I Denge Tu- rizm Ltd.: 3 ' tzmir Delta De- nizcilik: 60 / İstanbul Ç et iner Ç o r a p San.: 15; Hak Men- kul Kıy. Aş.: 20; Deniz Eczane: 29; Sport Point: 20; Isviçre Sigorta: 4 ı Uşak Garanti AGF: 20 / Bursa Faniteks Aş.: 34 / İstanbul Flaş Güm- rükleme: 1 / Nazilli Başaran Optik: 20 / İs- tanbul Galo Turizm: 10; Emprime Ltd.: 16; Pamukbank: 20/ Samsun Çahşkan Dizel: 11; Gülşah Otel: 20 / İstanbul Universal Pazarlama Aş.: 20 / Ankara Ahb Dış Tıca- ret: 15/ İzmir İstanbulAirlines: 19/Anka- ra CE Mimarhk: 3 / Antalya Yapı Kredi Bankası:\6,' İstanbul Osmanlı Gen. Müh.: 20 / Antalya Öztürk Reisen: 1 / İstanbul Galatasarav-Kalamış: \4\Mikrosistem: 12; Osmanbey/ETt: 10 ' Antalya Girişim Pa- zarlama: 48 / tstanbul Yazgı Grafit 40 ı Ankara Vakıflar Bank. Müh. Md.: 20 ' İst. Fatıh SHP: 68; SHP Kadın Kom.: 2; Toprak KağıtSanayi: 20; Gündoğdu Belediye Başk.: 12 / Adana Yangın Sön. Paz.: 17 / İstanbul Zemin Inş. Aş.: 6; Nel Nükleer Elektrik: 5 / Balıkesir Devlet Hastane- si: 20 / İs- t a n b u I Işık Bilgi- sayar. 13; Başak Si- gorta: 18' Antalya Antbirlik IplikFab.: 32 / Muğ- la Aşar Inş. Ltd. Ş.: 1 / İs- t a n b u I Objektif Prodüksi- yon: 10; Eka Elekt- ronikA.Ş.: 18; Ucal Kağıt: 20; Ener-Sen: 31; Zor- gas: 15; Sanayi Müh. Ltd. Ş: 8; Ga- ranti Ban- kası: 12; Re Ajans Tanıtım: 16: Trio Tekstil: 40; Tıp Deri Kl.: 60; Kız Ku- lesi Dern.: 23; Hilton: 5; Fita Teknik: 18: TekserInş.: 19; Burak Gümrükleme: 6 / Bod- rum Cudi Mühendislik: 18; PTA Turizm: 7; Tıtan Bölg. Müd.: 22 / İstanbul Arto CMS 56 ' Denizli înşaat Müh. Odası: 60; Güneş Sigorta: 4 ' Antalya Manavgat Belediyesi: 46 / İzmir Gaziemir SHP ilçe Bşk.. 110 / Af- yon Ozan Kitabevi: 4 / Ankara tlhan Maki- îki yıl sonra Ardından Damla, damla akıyor, hıçkıran bir sessizlik, Kanayan gönüllerde kapanmıyor bu delik... Bir Uğur Mumcu vardı, aydınlaîan güç veren; Geçti, gitti, unuttuk, rüya gibi erkenden... Susmayacağız dendi, çoktan sustu ağızlar. Halkım onu unuttu; yüreğim bunayanar... Suçluyu bıılacağız, diyenler suskun şimdi. O alkışlı yeminler, coşan sesler de dindi... Tükensin bu acılar, güven duyulan gençlik Gazi Kemal uyanmaz, Kemal ol uyan gençlik... 24.1.1995 A.A.Arslanerer ne: 20; 5un Fruits: 1 ' İzmir Elf: 6 / Anka- ra Vestel: 20 / İzmir Turkuaz Tıcaret: 17 ' İstanbul Günaydın Elekt.: 40; Otingo Ajans: 5: Fen Bilimleri Merkezi: 12 ' Bursa Albay- raklar. 21 ' İstanbul Jeoloji Müh. Odası: 40; Hukuk Bürosu: 4; Eta Elektroteknik: 40; Küçvkyah Yapı Kredi Bank.: 18; Milliyet: 8 / Denizli Kayalıoğlu Müh.: 20 / Kastamo- nu Özkan Yay. Dağıtım: 20 / İstanbul Boy- ner Tiftik: 2 / Ankara Işık Makine A.ş.: 6; Şenol Yapı San.: 20: Mesa: 80 > tstanbul ÇASOD: 151/ Mersin Çukumva San.: 37 / istanbul Repkon Ltd.: 20; TRTHaber Müd.: 15, Gaziantep Eczacılar Odası: 20 ' tstan- bul Vangölü Turizm: 1 i Gülnar Yeni Ecza- ne: 20 Ank&n tlke SağhkHizm.: 25' tstan- bul Erdem San.: 20 / Ankara ÖSYMSınav Hizmetleri: 20 / İstanbul Turing: 20; Röne- sans Mobilya: 40; Cam lş Ambalaj: 45; Ay- sa Optik: 40 / Ankara Stil Dekorasyon: 6 ' İstanbul Yıldızlar Çöm. Ltd.: 3 / Bursa Ya- pı Donatım Ltd.: 20 - İstanbul llda Aş.:2\ I Ankara TCK Eğitim Merk.: 281 İstanbul Kampanva Reklam: 12 / Mersin Üniv. Ed. Fak.: 37/ Ankara Mülkiveliler Birl. Vakfı: 8: CEC: 6 / İstanbul Vatan Ecza Dep: 20; Novo Nordist 20 / Kıbns Cypex Co Ltd.: 20 / İst. Esentepe/Kentbank Aş: 36 ' İzmir Kardeş Optik. 20 / İstanbul Trakya Cam ve Plastik. 18; Lepra Hastanesi: 23; Adım Aş.: 10:Fruko TamekAş.:\3:İst. YıldızTeknikÜ. Fen. Ed. Fak.: 20' Çorlu Merkez Ecza Dep.: 15 / Nevşehir-Avanos Er-Er Tic.: 52 / İstan- bul Elekt. Tek. Odası: 20.' İzmir Fekum ve Eritenel: 12 / Ankara NZPMak. Ltd. Ş.: 20; Hobi Kozmetik: 12 / İstanbul Masters Em- lak. 21 / Ankara Fişek Enstitüsü: 60 / İstan- bul Rehau Polm Aş.: 20; AdmarAdvertising: 21 / Bursa Yenigün-Olav: 17 ' Ankara TPAO Üretim: 113; iMMÖB Ziraat Ody. 39 / tstanbul Genim Aş.: 38 / Ankara Özbek Inş. Ltd.: 20 / İstanbul Onursan Ltd.: 50; Er- baa ve Teksform: 44 / İzmir Tofaş: 10; Özel Ahu Hetman Hastanesi: 23; Şehrazat Aş.: 20 / Gebze Eğitim-lş: 55 / tstanbul Alteks Ticaret: 20 / Tekirdağ Başak Sürücü Kur- su:5\ı İstanbul Tıp Fak: 20; Çtk. San.: 20 / Ankara TBMM: 4 / Eskişehir Beril Mü- hendislik. 6 / İzmir Kanbel Dersaneleri: 20; Aktaş Parfümeri: 20 ' Ankara Maltepe tl- kokulu: 16; Grafik Ltd. Ş.: 20 / İstanbul Fa- najans: 20 / Ank. H.Ü. Müh. Fak.: 30 / İz- mir Çamdibi/Turyap: 20 / İstanbul Atılım Ticaret: 11: Tütün Finansal Kiralama: 4; Credit Lvonnais: 20; Doğal Tarımsal Pazar: 37 / Ank. Konuk Mimarhk Ltd. Ş:\0; GAİ: 7; Doz Damşmanhk. 6 / İstanbul BBA Stüd- yo: 15 / tzmir Demir Muhasebe: 20 ı tstan- bul Tek tmalat San. ve Tic.: 24 / tzmir Ka- vala Dış Tic. Aş.: 20 / İstanbul ENTA-TEK Ltd.: 5 / İzmir KeremoğluAş: 19 ' Ankara Er-Ka As Ltd. Ş.: 59 ' Muğla TMİS Yatağan Şb.: 28 ' İstanbul Sav Dağıtım Ltd.: 7; Gay- rettepe/Egebank Şb.: 23 / Bodrum HotelSa- mara: 20 / Manavgat Emlakbank: 2 I Ay- dın-Söke Öz Ege Fen Ders.: 40 / İstanbul Seda Tıcaret: 20; Ege Kimya: 106; Kolcular tmp. Exp.: 19 ' Ankara Anestek Ltd.: 25 / Zon.-Karabük Emlakbank. 20 / İzmir Yıl- dız Bisiklet: 90 / İstanbul Kutiu Ltd. Şti.: 20; Deniz Sigorta Ltd. Şti.: 60 ' Mersin-Gazi- paşa Shell Bayii: 320 / Boyabat A rkadaş Ti- caret: 20 ' Bursa Ersa Teks Boya: 17 / tst. MSÜFen Edebivat: 200; Harita ve Kadast- ro: 20; Oto Yıldızlar: 20; Eker Paz. Aş.: 40; Hakan Konfeksiyon: 20: Atılım Müh. Büro- su: 7; Yonca Ltd. Şti.: 43; Emre Tıc.Mük: 8; Matim Ltd. Ş: 14 / Kırıkkale Kınkkale Gaz Beton: 76 ' Rize Liderspor: 40 / tst-Şişli Migros: 17; Has Medikal: 45 ' Mersin As- va Shipping: 20. tstanbul Veteriner Fakül- tesi: 20; Tes-lş Sendikası: 40; Elit Emlak Ajansı: 5 ' AnkaraNigbaşAş.: 20; AFP: 15 ' tstanbul Şenerler Ticaret: 21 i Manisa ümuz Eczanesi. 20 / Balıkesir-Mudanya SHP: 8 / Sivas-Şarkışla Şoförler Odası: 20; Enka Bechtel: 17 / İstanbul Veri Araştırma: 40; Anadolu tnş. Turizm: 20; Başer Kimva: 20; ArçelikAş.: 11; Gökçen Ticaret. 20/ Üs- küdar CHP: 1 ' Samsun Şehiriçi Un Sana- yi: 20; Rapor Yeminli Mali Müş.: 20 / İstan- bul Gümüşsuyu Halı: 10 / tzmir Oneteks A.Ş.: 125 / İstanbul Temkas Aş.: 20; Cesan Kağıtçıhk 18: Frentek: 20;Alo Show: 5; Ay- kaç: 20; Bartın Eczanesi: 20 / İzmit Boran Ltd: 60 / Bursa-Y.şehir BiricikKağıt: 40/ İstanbul Eman tnş. Ltd. Şti.: 7; Engin Tic. Ltd. Şti: 20; Boyut Isı: 20 / İzmir EkinciAş.: 37: Ünal Elektronik: 11 / İstanbul Bayar Tekstil San.: 20; Ospa: 20: MEF Dersanesi Gen. Müd.: 20 ' Ankara Link Bilişim: 12 / ZonguldakZ SahafKitapçıhk: 120/İstan- bul lller Bankası: 12; Emlak Paz. Proje: 20; Hasel Tekstil: 38; Yartek: 17; Nil Tekstil: 20 .' İzmit Teknaş Aş: 40' tstanbul Nasetti Ltd.: 16; Bumed: 18; Fîlm Sokağı Ltd. Şti.: 20 / Kayseri Genç lnşaat Aş.: 20 / Ankara lller Bankası: 14 / tstanbul Çalıkoğlu Alimümin
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog