Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

24OCAK1995SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yılmaz'a yalancı' suçlaması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller'in. terörün belinin kınldığı' vönüdekı açıklamalanna karşın, DYP Genel Başkan Yardımcısi tbrahim Yaşar Dedelek, Türkiye'nın kapalı bir savaş yaşadiğını ve Güneydoğu Anadolu'da terör olaylannın 'gerilla harbi" boyutlanna girdiğini söyledi. lbrahim Yaşar Dedelek, dün düzenlediği basın toplantısında, milletvekili transferlen konusundaki iddıalann gerçek olmadığını ve demokrasiyı yaraladığını belirterek Yılmaz'm "DYP yönetimi. bir milletvekilımizın transferi içm araya müteahhitler sokup para teklif etti" şeklindekı sözlerini anımsatti. Dedelek. "Sayın Yılmaz. hangi miiteahhitin bu teklifi hangı milletvekılıne yaptığını açıklamak zorundadır. aksi takdirde kendisini müfteri ve yalancı ilan edeceğız" dedi. Yargrta^ cezayı onaylamadı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay. Tiirk Harb-Iş'in, Türk-Iş Disiplin Kurulu'nca 6 ay üyelikten uzaklaştırma karannı. hukuka aykın buldu. Ankara 4. !ş Mahkemesi'in bu yolda verdiği karan onaylayan Yargıtay karaayla Harb-Iş'in 'geçici ihraç" karan kaldınlacak. Harb-tş. Türk-Iş ve hükümetin 12 eylül tarihli kamu işçilerinin enflasyona endeksli 4. ve 5. dılim ücret zamlarının 6 ay sonra ödenmesi karanna gösterdiği tepki nedeniyle Türk-tş Disiplin Kurulu tarafından üyelikten 6 ay geçici ihraçla cezalandınlmıştı. Memura zam tasarısı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Memurlara 'ek zam' yapılmasını öngören yetkı yasa tasansı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Komisyon, bugün özel gündemle toplanarak tasanyı görüşecek. Jvlemurlar ve emeklilerin sosyal ve mali haklannda iyileştirme yapılması ıçin hükümete yetki verilmesini öngören tasannın, TBMM Genel Kurulu'nda perşembe günü görüşülmesi bekleniyor. DYFde yeni yönetim • tSTANBUL (AA) - DYP Istanbul tl Merkezi'nde. yeni il yönetim kurulunun açıklanması dolayısıyla dün düzenlenen basın toplantısında konuşan DYP Istanbul İl Başkanı Rasim Cinisli, partisinin demokratik, hür fikirli, inançlı ve milliyetçi kadrolardan oluştuğunu ifade etti. Özfatura sendikaya karşı • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Izmir Büyükşehir Belediyesi'nebağlı lzbeltur'da işten atılmalar, DlSK'e bağlı Oleyis Sendikası üyelerince protesto edildi. Izmir Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan protesto gösterisinde DtSK Ege Bölge Temsilcisi Musa Çam, lzbeitur'a bağlı işyerlerinde çalışan işçilerin sendika üyesi olduklan ıçin ışten çıkanldıklannı bildirdi. Çarşamba Toplantılapı • Istanbul Haber Servisi - Prof. Dr. Tank Zafer Tunaya anısına Çarşamba Toplantılar'ı çerçevesinde "Tanzimat'tan Günümüze Dış Politika" konulu bir toplantı düzenlenecek. Tank Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde yann yapılacak toplantıya, Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu ile Istanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Araştırrna Görevlisi Emre Öktem konuşmacı olarak katılacak. YDH'nm toplanösı • İSTANBUL(AA)-Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) Genel Başkanı Cem Boyner, partisinin Polat Renaisance Otelı'nde dün düzenlenen genel yönetim kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "YDH, Güneydogu'da, birlikte yaşamanın ve kan dökülmesinin durduruluşunun umudu olarak aynldı Diyarbakır'dan" dedi. Soysal SHP'yi parçaladı Gürkan: Soysal'ı desteklemiyorum, kendi kendine aday oldu, hoş değil ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - SHP'de 3. aday arayışında olan parti içı muhalefetin temsilcileri, Mümtaz Soy- sal'ın adavlığının kesinleşmesiyle parça- landılar. Içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan. Soysal'ın aday olma kararlılığı üzerine, 'adaylıktan çekilmediğini, ancak adaylığı kabul etmedigini'vurgulayarak, "Sayın Soysal'ı desteklediğim doğru değil- dir. Âçıkladığı düşünceleıie çağdaş sosyal- demokrasinin oluşturulabileceğine inan- mryorum" dedi. Grup Başkanı Seyfi Ok- tay da. Soysal'ın 'kendi kendine aday ol- duğunu' belirterek. "Mümtaz Hoca. ku- rulun karannı reddetti. Bu, çok düşündü- rücü birolaydır. hoş bir tavır değUdir" di- ye konuştu. SoysaTa destek yok Soysal'ın aday olması üzerine, 3. aday arayışında olan komiteye 'adaylık görevi- ni iade eden' Aydın Güven Gürkan. TBMM'de dün basın toplantısı yaptı. Gürkan. Soysal'ı desteklediğı haberleri üzerine "dclegeye ve diğer adaylara duy- dugu saygıdan dolav ı' açıklamalar yapma gereğı duyduğunu bıldırdi. Gürkan. yak- laşan seçimler öncesınde temel gereksı- nımin büyük bir uzlaşma ve yüksek bir dayanışma olduğuna dikkat çekerek. 3. aday arayışında olan kurulun çalışmalan hakkında bılgi \erdi. Gürkan. dört aday- lı biryanşı doğru bulmadıgını vurgulaya- • Gürkan. bugün sunulan seçeneklerin sosyal demokratlar açısından çekıci olmadığını savunarak, "Bu aşamada taraf değilim. Var olan durumdan sosyal demokratlar adına esenlik çıkmaz" dedi. rak. "Bu nedenle Koordinasyon Kuru- lu'nun verdigi görevi iade ettim. Bu görev iadesinin "adaylıktan çekilme" diveadlan- dınlması tamamen yanlıştır. Yaptığım iş. doğru bir adlandırma ile aday olmayı ka- bul etmemektir. Aday olmayı reddettim" dedi. Gürkan. Soysal'ı desteklediği ha- berlennin kesinlikle yanlış oldugunu be- lirterek. sözlerini şöyle sürdürdü: "Adaylık görev ini kabul etmemek. her- hangi bir adayı desteklemeye vönelik de- ğildir. Sayın Soysal, çok değerii bir anaya- sa profesörüdür. Benim de değerti bir si- yaset arkadaşımdır. Ancak, âçıkladığı dü- şünceleripavlaşmam, nevazıkkiolanak- lıdeğildir. Bu düşüncelerleçağdaş bir sos- yaidemokrasinin oluşturulabileceğine inanmıyonım. Bu göriişlerin ülke dü/Je- minde de. parti düzleminde de banştıncL biıieştirici \e uzlaştırıcı olabileceğini de sanmıvorum. Ancak. bütün diğer aday la- nmız için de geçerli oimak üzere, Sayın Soysal'ın da seçilmesi halinde genel baş- kanlığını saygıyla karşılavacagımı ifade ediyorum." Gürkan. gazetecilerin sorulan üzenne Soysal'a özel bir karşıtlığı olmadığını. 'anti-Soysarbir dcklarasyon yayımlama- yı düşünmedığıni vurgulayarak. "Düşün- celerimiz farklı. Tek ortak düşüncemiz, anlaşılan sosyaldemokrat ofmamız" dcdı. Bir başka soru üzerine Karayalçın ve Bay- kai'a karşı özel bir tavn olmadığına dik- kat çeken Gürkan, **Ne Soysal, ne Kara- yalçın, ne de Baykal'la hiçbir koşuMa bir- likte olmam diye bir karanm yoktur" gö- rüşünu dile getırdı. Gürkan, hangi adayı desteklcyeceğine ılişkin bir soruya da. şu karşılığı verdi: "Herkesin benimseyeceği bir tek aday için son güne kadar çalışacağım. Bu ol- mazsa, aday lar arasında tervih yapanz. 3 adayın da ortak ada> düşüncesine vardım- cı olması için çalışacağım. Var olan du- rumdan, sosval demokratlar adına esen- lik çıkacağına inanmıyoruz. Şu anda su- nulan seçenekler çekki olmadığından bu aşamada taraf olamay u. Bu koşullar sür- düğü sürece, ada> olmam da söz konusu değildir. Zaten var olan adavlarla keskin bir yanş gündemdeyken, ek keskinbklerin içinde olmam söz konusu olmaz." Gürkan. komitenin artık yararlı olama- yacağını. komitenin aldığı karan yaşama geçirme kararlılığı gösteremediğini söy- ledi. Gürkan, "Birieşmenin çatısı neresi olmair sorusuna da. "Kişisel döşüncem. sürekliliği korumak için CH P'nin kapatık- mamasıdır. Kapatılan tuzel kişilik CHP olmamalı. Ve ilk fırsatta partinin adı da, Sosyaldemokrat Parti olarak yenilenme- li"yanıtını verdı. Oktay da Soysal'a soğuk SHPGrup Başkanvekili, Batman Mil- let\ekıli Adnan Ekmen, "Soysal kendi kendisininadavKJır" derken, Grup Başka- nı Seyfi Oktay da dün Cumhunyet'in so- rulannı yanıtlarken Soysal'a eleştiriler yöneltti. Oktay. "SoysaL komitenin karannı ka- bul etmedi.Komite,Gürkan'ı aday göster- di, SoysaTın da tek aday olarak Gürkan'ı desteklemesi gerekirdi. Biz, bu durumda oturup, yeniden bir beyin fırtınası yap- mak zonındayız. Biz, bir ekibiz. Mümtaz Hoca, kurulun karannı reddetti. Bu, çok düşündürücü bir olaydır. Hoş bir ta\ ır de- ğildir. Mümtaz Hoca, kendi kendine aday- lığınıoluşturdu'dedı Oktay, bu koşullar- da en sağlıklı tavnn birleşmeyı ve daya- nışmayı sağlamak olduğuna dikkat çeke- rek. "Biz. uzlaşmadan vana> ı/. sonuna ka- dar bunun için uğraşınz. Bizim hareketi- miz, tabanı olan bir hareket Bu hareketi yok saymak olası degil" dıye konuştu. CHP ve SHP liderleri bütünleşme kurultayı öncesi yeniden bir araya geldiler Karayalçın ve Baykal anlaşamıyor Çatı ve lider pazarlığı CHP'U AU Topuz, Murat Karayalçın'ın, 'çatı ve liderin CHP'den olması durumunda, bu gelişmeyi içlerire sindiremeyen SHP'lilerin kurultaydan birleşme karan çıkarmayabileceklerini' söylediğini bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Bütünleşme kurultayı ön- cesı dün yeniden bir araya gelen SHP Genel Başkanı Murat Ka- rayalçın ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, uzlaşma sağlaya- madılar. Karayalçın'ın, kendisi- nin liderliğinin kabul cdilmesinı önerdiği öğrenilen görüşmeden sonra. Baykal. "Bu aşamada 3 adaylı bir kunıltay yanşı görü- nüyor" diyerek kendisinin de aday olacağını bildirdi. Karayalçın ve Baykal. dün CHP Genel Başkan Yardımcısı Erol Çevikçe'nin Ümitköy'deki evınde biraraya geldiler. Görüş- meye SHP Genel Sekreteri Mus- tafa rımisi ile CHP Genel Sek- reteri Adnan Keskin de katıldı. Edinilen bilgiye göre görüşme sırasında Karayalçın, kendisinin genç oldugunu ve liderliğini sür- dürme amacında oldugunu be- lirterek, Baykal'a, aday oldugu- nu söyledi. CHP'lıler ise, bu gö- rüşe İcatılmadıklannı ifade etti- ler. Toplantıya katılan kaynaklar. işin detay kısmına gırilmediğini, kurultaya ilişkin bazı ufak tefek pürüzlerin giderilmeye çalışıldı- ğını da söylediler. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. görüşme sonrası Cumhuriyet'e şu açıkla- mayı yaptı: "Yeni bir noktada değiüz. Da- ha önce bulunduğumuz noktayı biraz daha ileri götürdüğümüzü söyleyemem. Esas sorunlar (çau ve genel başkanlık) ile ilgili aynı noktaday ız. Iki genel başkanın bi- rinin çekilmesi konusunda mu- tabakatı gerçekleştirebilmiş de- ğiliz." Baykal. hangi partinin çatısı altında birleşileceğı konusunun kunıltay iradesine bağlı oldugu- nu belırtirken "Aday mısınız" so- rusuna da şu karşılığı verdi "Birkaç gün içinde konu ay- dınlık kazanır. Şu aşamada 3 yok CHP lideri Baykal, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Yeni bir noktada değiliz. Daha önce bulunduğumuz noktayı bıraz daha ileri götürdüğümüzü söyleyemem. Esas sorunlar (çatı ve genel başkanlık) ile ilgili aynı noktadayız' dedi. Karayalçın'ın, bazı sonuçlan almadan. hükümetten ayrılma- nın doğru olmayacağını savun- duğunu dıle getıren Topuz, "Sa- >ın Karayalçın, 5-6 ay içerisinde hükümefte alınan karaıiarın olumlu sonuçlannın ortaya çıka- cagını, o sonuçlann alınmasını, hükümetin de>-amını isti\or. Mu- rat Bey 'in,o isteğini karşılayacak bir çözüm bulunabilir n diye ko- nuştu Karayalçın cephesi 'Karayalçın'la göriişen Gürkan, 'Ne Kara>alçın'a, ne Baykal'a ne de Soysal'a karsıyım, ne de herhangi birini destckliyorum" dedi. Gürkan. aday İıkla ilgili bir soruya 'Böyle bir talebim yok' yanıOnı verdL adaylı bir kunıltay yanşı görülü- yor." CHP kaynaklan. bu süreçten sonra Deniz Baykal'ın aday ola- rak ortaya çıkacağını kesin bir dille ifade ettiler. Topuz'un görüşleri Görüşme öncesi Cumhuri- yet'in sorulannı yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı AliTo- puz, Karayalçın ile hafta sonun- da görüşme yaptığını anımsata- rak şunlan söyledi: "Saym Karayalçın. "Anlaşılı- yor ki. parti tercıhı CHP olacak' diyor. O eğilimi hissetmiş. °Eğer Deniz Baykal da seçilecek olur- sa. ki şansı yüksek görünüyorde- ğerlendirmesini yaptı. O zaman sanki partisini terk etmış. partı- sinı yok etmiş bir genel başkan konumunadüşerim. Birtakım in- sanlar da bu durumu içine sindi- remeyip. kurultaydan olumsuz bir karar çıkarırlar. birleşmeyi sağlamazlar SHP'yı feshetmez- ler' diye bir endişe oldugunu ak- tardı. Ben de, bu endişeden kur- tulması ricasında bulundum. Kuruitaylar, protokolü onaylar- ken. sonucuna katlanarak, biı ka- ran vermişler. SHP'nin ittifakla verdiği karardan daha sonra cay- ma tesebbüsü olma/, Böy le düşü- nenierolsa bile, bunlar çoğunluk- ta olamaz. Aksi takdirde, bö\le bir hareket, shasetten çekilmeyi gerektirir. Partiyi kapatmayıp. si- yaset \apmak isteyen adam mil- letin yüzüne nasıl bakar? Hep birlikte bu kaygıyı giderici tedbir ahnz." Topuz, "Sayın Baykal da, Sa- yın Karayalçın da, bir araya gel- dikleri zaman, çıkacak sonucu içine sindiriyor. Mantıkh bir he- sap yapacaklar. Hangisi aday olursa, bu bütünleşme kurulta- yından daha güçlü bir karar çı- kabilir? Ona bakacaklar. Ondan sonra hükümet parti ilişkilerinde her iki tarafı tatmin eden bir den- ge kurulacak" dedi Karayalçın'ın kurmaylan ise SHP ve CHP liderinin görüşme- si öncesinde, genel başkanın se- çimle belirlenmesinden yana ol- duklannı belirterek, ilk turda se- çim sonucunun çıkmayacağını ileri sürdüler. Karayalçın'a ya- kın kaynaklar."İlk turda,en yük- sek alan 740-750 oy alıyor ki o da yetmiyor" dediler. Aydın Güven Gürkan'ın. Karayalçın ile dün bir görüşme yaptığını anımsatan Karayalçın'ın kurmaylan. "Ay- dın Bey, partinin tahrip edihne- mesi için gereken özeni göstere- cek. Aydın Bey, şu anda partinin içinde partinin kişiliği, kimliği, düşünce yapısının korunması için elinden gelen her türiü gay- reri gösterecek. A>dın Be>. parti- de büyük bir sorumluluk üstlene- rek, partinin daha geri bir çizgi- ye düşmemesi için gereken her şeyi yapacak" dediler. SHP lideri Karayalçın dün Ay- dın Güven Gürkan ve SHP'li ba- kanlarla ayn ayn görüştü. Kara- yalçın. bakanlarla yaptığı görüş- ınede 5 Nisan Kararlan'nın so- nuçlannın çok yakında meyveli- rini vereceğini belirterek kendi- sinin lider olmasının gerekliliği üzennde durdu. Bakanların da bütünleşme sırasında hem CHP çatısı hem de CHP Genel Baş- kanı'nın liderliğinin kabul edile- meyeceğini savundular POLITIKA GUNLUGU HtKMET ÇETİNKAYA Bir Milyon İmza... Bugün 24 Ocak 1994 Salı... iki yıl önce bugün, sevgili Uğur Mumcu'yu, alçakça ku- rulan bir bombalı tuzak sonucu yitirdik. Aradan iki yıl geçti. Bu hain tuzağı kuranlar yakalanma- dı. İki yıl önce bir pazar günü çalan telefonu ve Işık Kan- su'nun şu sözlerini anımsıyorum: "Hikmet Abi, Uğur Abi'nin aracına bomba kondu..." Birkaç saat sonra Cumhuriyet'ın sürgülü demir kapısın- dan giren yüzlerce ınsan, ellerinde mumlarla o müthiş so- ğuğa karşın, inatla sabahı bekliyorlardı... iki yıl önce Başbakan Süleyman Demirel ile Başbakan Yardımcısı Erdal Inönü'nün şu sözlerini de unutmuyorum: "Uğur Mumcu 'nun katillerini yakalamak namus borcu- muzdur..." Ankara Bürosu'nda, o dönemin Cumhuriyet Temsilcisi Cüneyt Arcayürek ile birlikte Emnıyet Genel Müdürü ve diğer yetkililerle konuşuyorduk. Diyorlardı ki: "Eğer dış bağlantılı bir örgüt işi değilse, bir hafta için- de olayı çözenz..." Işte aradan iki yıl geçti... Uğur Mumcu'yu alçakça katledenleryakalanmadı... Bir milyon imzalı dılekçe, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a verildi... Denildi ki: "Katıler bulunsun!.." • • • Uğur Mumcu, 'Cumhuriyet Devrimi'rim yiğit insanların- dan birisıydı. Uğur, demokrasiye, laikliğe, bağımsızlığa, aydınlanmaya, anti-emperyalizme yürekten bağlıydı. Uğur'un, kalemiyle Cumhurıyet'teki 'Gözlem' köşesin- de bu yolda savaşım verdiği için hedef seçildiği bir ger- çekti. Uğur Mumcu bu yüzden öldürüldü, bizlerden kopanldı... Katillerı yakalamak devletın, 'devlet olma 'nın doğal ış- levlerınden sayılır. Ancak bu. 'Cumhuriyet Türkiyesi'nde doğal olmaktan çıkmıştır. Türkiye'de faılı meçhul cınayetlerin ardı arkası kesilmı- yor. Özellıkle Güneydogu'da her gün 2-3 kişınin öldürül- mesi doğal sayılıyor. Uğur Mumcu suikastı karanlıkta kaldı. Polis, kimi ipuç- lannı değerlendiremedi ya da değerlendırmek ıstemedı. 'Cumhuriyet Türkiyesi', şerıatçı ve ırkçı örgütlenmenin ivme kazandığı bir coğrafyaya dönüştü; mafya ile polisin iç içe girdiği bir hesaplaşma ortamına itildi. 'Yükselen de- ğerier', 'vahşi kapitalizm 'ın simgesi olan acımasızlığın fo- toğrafı olarak çıkar duvarlarına asıldı. Şeriatçı örgüt liderleri. Başbakan Tansu Çiller'in 'oyav- cılığj' gibi ilginç yöntemiyle Başbakanlık Konutu'na taşın- dı. Ozer Çiller ıade-1 ziyaret için kalkıp Izmir'e gitti. Yann yurtdışındaki dinci örgütlerin liderleri Türkiye'ye gelip pazarlığa otururlarsa hiç şaşmayın... • • • Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, Işık Kansu'ya il- ginç bir açıklamada bulunup şöyle diyor: "Birsavcının 'Hiçbir delil bulamıyoruz' dememesı gere- kir. Birsavcının, doğal olarak 'Acaba neden biz bir delil bu- lamıyoruz' sorusunu araştırması gerekir. Aynca bizim hu- kuk sistemimizde, emnıyet güçleri, savcılığın emrine bağ- lı olarak çalışmaktadır. Olayda acaba, savcılık ayn, emni- yet güçleri ve istihbarat birimleri ayn ayn mı çalışmakta- dır? Bir eşgüdüm var mıdır, yok mudur? Olayı gerçekten aydınlatma niyetinin olup olmadığı, bende daima kuşku uyandırmıştır. Aynca DGM Savcısı Ülkü Coşkun'un, 'Bu olayı devlet yapmıştır' iddiası, Cumhurbaşkanı Demirel'in 'Bu olayı aydınlatamadık, mahcubuz' söylemiyle birleşin- ce, devleti mahcup edenlerin, yine devletin kendisi oldu- ğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü soruşturmayı yürütenler, devletin kurumlandır. Olay sırasında ve daha sonra döne- min Başbakanı, bugün Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel'in, dönemin Devlet Bakanı ve şu anda Başbakan olan Tansu Çiller'in içinde bulunduğu tüm hükümet üye- leri, kendi hükümetleri adına ve teker teker, bu işin aydın- latılmasının bir şeref borcu oldugunu ve gerekli işlemle- rin ve kovuşturmanın yapılacağını söylemiş olmalarına karşın, o dönemde soruşturmayı yürüten savcı, 'Siyasi ik- tidar isterse bu iş çözülür' demiştir. Bu durum da açık bir çelişkidir. Siyasi ıktidann açık olarak beyan etmesine kar- şın, kimlerin ne ıçin bu soruşturmayı yürütemediği yine bir soru işaretidir." Güldal Mumcu'nun bu sözleri, kimi çağnşımlan ve so- rulan da beraberınde getırıyor... Sıvas'ta 37 aydını yakanların amacı devleti yıkmak de- ğil midir? Opera Pastanesfne bomba koyanların, Tuzla'da yedek subayları bombalı tuzakla katledenlerin amacı ülkeyı böl- mek, parçalamak değil midir? Ama devlet kimilerini yakalıyor. kimilerini yakalayamıyor ya da yakalamak istemiyor... Milyonlar ise haykırıyor: "Uğur Mumcu'nun katilleri bulunsun!.." İşçi ve işveren dünyasımn görüşü Karayalçın'a sıcak bakmıyorlar YASEMtN KOYUTÜRK SHP ile CHP arasında yapıla- cak bütünleşme kurultayı önce- sinde, adaylık yanşı sürerken iş- veren ve işçi dünyası. SHP Ge- nel Başkanı ve Başbakan Yar- dımcısı Murat Karayalçın'ın adaylığına sıcak bakmıyor. Türk- Iş Genel Sekreten Şemsi Deni- zer, "Mümtaz Soysal desteklen- melidir" derken. TlSK Başkanı Refik Baydur ise kimi destekle- diklerinı açıklamadı, ancak Ka- rayalçın'a sıcak bakraadıklannı da vurguladı. Türk-lş Genel Sekreteri Şem- si Denizer ile Türkiye İşveren Sendikalan Konfederasyonu (TlSK) Başkanı Refik Baydur, Cumhuriyet'in Solda Bırlik Ku- rultayı'na ilişkin sorulannı ya- nıtladı. Şemsi Denizer. Türki- ye'de demokrasinin yaşayabil- mesi ıçin sosyal demokrat parti- lerin güçlü olması gerektiğini be- lirtti. Bunun için de birleşmenin kaçınılmaz oldugunu vurgulayan Denizer, Solda Bırlik Kurulta- yı'nın sadece SHP ve CHP'yi birieştirmeyi amaçladığına diİc- kat çektı. Bu amacı eksıklik ola- rak değerlendiren Denizer, solun en büyük partisi olarak nitelen- dirdiği DSP'nin gözardı edilme- mesini istedi. "DSP'nin yok sa- yıhnası söz konusu olamaz" dı- • işçi ve işveren dünyası SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın adaylığına sıcak bakmıyor. Türk-tş Genel Sekreteri Şemsi Denizer. Mümtaz Soysal'ın desteklenmesini istedi. TİSK Başkanı Refik Baydur ise destek verdikleri ismi açıklamadı, ancak Karayalçın'ın adaylığına sıcak bakmadıklannı söyledi. yen Denizer. lideriık konusunda yapılan yanşa son verilmesı ge- rektığıne dikkat çektı Denizer, "Hiç kimsenin. koltuk hırsı\la demokrasiyi zaafa, halkı sefalete uğratmaya hakkı yoktur" diye konuştu. Solda Birlik Kurultayı'nda is- mı adaylar arasında geçen SHP Genel Başkanfnın adaylıktan çekilmesinı isteyen Denizer. Ka- rayalçın'ın Iıderlik vasfının ol- madığını belırtti. Denizer. Türk- lş olarak ağırlıklannı Mümtaz Soysal'dan yana koyarak "Ne Karayalçın, ne Baykal. Tabanın istegi doğrultusunda Mümtaz Soysal desteklenmelidir" mesa- jını verdi. Türkiye'de birerken genel se- çime ihtiyaç oldugunu vurgula- yan Denizer, bunun, Meclis'in yenilenmesi ve devletin saygın- îığının korunması için şart oldu- ğuna da dikkat çekti. Son günler- de kamuoyunu oldukça meşgul eden muhtıra söylentilerine de yanıt veren Denizer. "Türkiye'de yeni bir darbenin olacağını san- mıvorum. Türk halkı buna i/in vermez. Darbenin yapılması ha- linde biz de genel greve başlar ve üretimden gelen gücümü/ü so- nuna kadar kullanınz. Demok- rasi gelinceye kadar da buna de- vam ederiz rı dedi. Türkive Işveren Sendikalan Konfederasyonu (TlSK) Başka- nı Refik Baydur ise Türkiye için solun da sağın da parçalanması- nın zararlı oldugunu söyledi. Bu durumdan ülkemıze düşman çevrelerin yararlandığına dikkat çeken Baydur, aynı zamanda hal- kımızın ve ekonominin lokomo- tifi durumundaki sanayinin de ümıtsizlığe kapıldığını vurgula- dı. Baydur. bu karanlık manzara- lann son bulması için de sağın ve solun birleşmesinin şart oldugu- nu belirtti. "Solda Birlik Kunıltayı'nda iş- veren dünyası olarak kimi des- tekliyorsunuz" şeklindekı soru- muzuyanıtlamaktan kaçınan Re- fik Baydur. kimi destekledikleri yerine, nasıl bir lider istedikleri- ni açıkladı. Baydur, liderprofili- ni "Sosyal güvenlik kademesinde birtakım venilikler getirebilmeli. Sendikal v aşamı akılcı boyutlara ulaşürabÜmeİL Politikacı>i,onur- lu bir şekilde dolaşabilecek yere getirmeli. Memum ve bürokrasi- yi tedirgin etmeyecek çareleri dü- şünüp uygulamaİL Partizanlığa, mrsızhğa ve devlet sırtından ge- çinmeye son verebilmeli" dıye çızdı. Refik Baydur, kimi destekle- diklerini açıklamaktan kaçınır- ken Murat Karayalçın'a verdiği notla. işveren dünyasımn SHP Genel Başkanı"na sıcak bakma- dığını gösterdi. Baydur, Karayal- çın'ın görevde bulunduğu süreç içerisinde kendisinden beklenen hiçbir şeyı veremedığını söyledi. Deniz Baykal'ın ise henüz de- nenmediğini belirten Baydur, DSP Genel Başkanı Bülent Eee- vit için ıse"Vasıflan olmakla bir- likte eksikleri de var" değerlen- dırmesini yaptı. Baydur. Müm- taz Soysal için ise değerlendirme yapmaktan kaçındı. Yaptığı açıklamalar sırasında Başbakan Tansu Çiller'e de çatan Baydur, Çiller'in "elma şekeri" ile insanlan kandırdığını söyle- di. Baydur, Başbakan'ın uygula- malany la. "Türk halkınm yüzde 6O'ı aptaMır" diyen ünlü yazar Aziz Nesin'i haklı çıkardığını da sözlerineekledi. Mumcu'yu kün öldürd VATAN ve MESLEK AŞKIÖLÜM GETİRDİ Ölütnünün üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hâlâ "'aydınlatılmayan" Uğur Mumcu cinayeti hakkında AKSİYON'dan cesur tesbitler. Mumcu cinayeti ve'faili meçhul cinayetlerin arkasında hangi güçler var? Hepsi AKSİYON'un 7. sayısında. Haftalık haber dergisi AKSİYON, bütün bayilerde ve sadece 30.000.- TL. AKSİYONK H A B E R > C R U M D E R G İ S İ I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog