Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyettmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın \ onetmenı Orhan Erınç# Genel Vavın Koordınatoru Hıkmet Çetinkaya 0 Yazıışlerı Mudurlerı Ibrahım V ıldız DinçTayanç(Sorumlu) • Haber MerkezıMuduru Hakan Kara • Gorsel V onetmen Fikret Eser DışHaberler Ergun Balcı# Utıhbaral \ alçınÇakır • Ekonomı Bulent Kı/anlık • Rad\o-TV Ihgar Eremcktar • Kulıur Handan Şenkoken • Spor Abdulkadır \ ucelman # V urt Haberler Mehmet Saraç # Makalclcr Samı Karaoren # (_c\m Sevfettın Turhan 0 Duzcltmc Abdullah Vazıcı "t a y ı n K u r u l u İ l h a n S e l ç u k (Ba^kan) Orhan Erınç, Oktav Kurtboke Özgen 4car, Hıkmet Çetınka\a, Şukran Soner. Ergun Balcı. Dınç Ia\anç. İbrahım \, ıldı/- Orhan Bursalı. Muslafa Balbav Ankara TcrmılciM Mustafa Balbay • Habcr Muduru Doğan Akın Ataturk BuKarı No 125 Kdt 4 Bakanlıklar-Ankara Tel 4l95O2O(7hdt) Faks 4I9502 7 » IzmırTcmsılcısı SerdarKı/ık, H /ıya Blv 1352 S 2 3 Tel 4411220. Faks 4419117 • Adana Tcmsılcısı Çetin Yığenoğlu, Inönu Cd I19S No 1 Kal 1 Tel 3522550 Faks 3522570 Mucssese Muduru ErolErkutOKoordınator AhımtKonılsan0Muh&£be Bülent Yener 0 Idarc Hüsevın Gürer 0 lı,letme Onder Çelik 0 Bılgı lilem Naıl Inal 0 Bılgisayar Sıstcm Müruvet Çıier 0 Rcklam Reha Işıtman 0 Halkla llı^kıler >urten Berksoy Vı>ımlavaıı veBıun Venı Gun Haber Aıansı Basm ıt YavıiKilık \ i> Tuıiocagı ^ad 39 41 Cağaloglu 34334 Isl PK 246 Islanbul Tel (0 2! 2) sı; os (>s ,:o hjı 24 OC \K 1995 Imsak 5 46 Guneş 7 15 Oğle 12 23 Ikındıl4 54 Akşam 17 17 Yatsı 1840 Vensace'den yaz deffüesi • Haber Vferkezi - ttalyan modacı Gıannı Versace, 1995 yılı ılkbahar-yaz koleksıyonunu Pans'te duzenlenen bır defılede tanıttı Kırmız! ve beyaz renklenn hakım olduğu gece elbısesı. ızieyenlenn beğenısını topladı btanbufda hava kfrlHigi • İSTANBUL (AA)- lstanbul'da son 24 saat ıçensınde yapilan hava kirhlığı olçumlennde, Goztepe ve Gazıosmanpaşa'da 1 uyan kademesı, Umranıye, Bakırkoy, Beyoğlu, Şışlı, Fatıh ve Bayrampaşa'da ıse kısa vadelı sınır değenn aşıldığı belırlendı 1 uyan kademesı olarak belırlenen metreküpte 700 mıkrogram değen Göztepe'de 772, Gazıosmanpaşa'da ıse 932 mıkrogram olarak olçüldu Kısa vadelı sınır değen ıse Umranıye'de 404, Bakırkoy'de 507, Beyoğlu'nda 473, Şışlı'de 690, Fatıh'te 507 ve Bayrampaşa'da 572 mıkrogram olarak olçuldu Nükleer teknotoji kurultayı • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ikıncı Uluslararası Nükleer Teknolojı Kurultayı 3-5 mayısta Antalya'da topianması kararlaştınldı Kurultay sırasında çeşıtlı çevre orgütlennın de nukleer santrallarla ılgılı etkınlıkler yapacağı bıldınldı Makıne Muhendıslen Odası'nca duzenlenen kurultaya, Elektnk, Fızık ve tnşaat Muhendıslen Odası'nın yanı sıra Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanlığı da destek venyor Yatsı namapna Ramazan rötarı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Ramazan ayı boyunca \nkara'da yatsı namazı vaktı 20 dakıka geç başlayacak Ankara Muftüsu Necatı Tayyar Taş, konuya ıiışkın yazılı açıklamasında, resmı ve özel kurumlarda çalışanlann. buyilın Ramazan ayında ıftar saatınde mesaıde olacaklannı belırttı Taş, Ramazan ayı boyunca yatsı namazı vaktının uzenne 20 dakıka eklenerek, yatsı ezanlannda tekduzelığı sağlamanın amaçlandığını ve uygulamanın koy, belde, ılçe ve ıl genelınde bırlık ıçınde yurutulmesı ıçın muftulere gereklı talımatın venldığını bıldırdı Muğla sınırlanndaki Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy santrallannın geleceği hazırlanacak raporlara bağlı Şeylan üçgenine bilirkişi incelemesiASUMAN ABACIOGLU İZMİR - Mugla sınırlanndakı 'seytan uçge- ni' dıye adlandınlan uç termık santralın gele- ceği, bılırkışılenn hazırlayacağı raporlara bağ- lı Yatağan, Yenıkoy ve Kemerköy (Gokova) termık santrallannın kapatılması ıçın açılan davalarda. mahkemeler, bılırkışılenn hazırla- yacağı raporlara gore karar verecekler Bu ara- da, bılırkışı ıncelemelen ıçın gereklı olan üc- retlenn odenmesıne, "kömürcülerin, petrolcü- lerin adamlan" olarak suçlanan uluslararası Greenpeace Çevre Orgurü buyuk katkı sağla- dı Muğla'da çevre ve ınsan sağiığına verdığı zararlar yüzunden 'şeytan uçgeni' olarak nıte- lendmlen bırbinne yakın Yatağan, Yenıkoy ve Kemerkov termık santrallan, faalıyetlennı sur- duruyorlar Uç termık santralın. Turkıye'dekı dığer termık santrallarda olduğu gıbı, ılgılı ya- sal mevzuat uyannca alınmış tesıs, emısyon, atıksu deşarj ızınlen ve açılma ruhsatlan ıle çevresel etkı degerlendırmesı raporlan bulun- muyor Yatağan, Yenıkoy ve Kemerköy (Gokova) termık santraHannın faalıyetının durdurulma- sı ıstemıyle Izmır Çevre Hareketı avukatlann- ca Aydın ldare Mahkemesı'ndeaçılan davalar da suruyor Mahkeme her uç santral ıle ılgılı olarak lzmır Çevre Hareketı avukatlannın "santraüann yerinde keşif ve bilirkişi incele- mesi vapılması" ıstemlennı kabul ettı Böyle- ce bu uç santral hakkında yurutmenın durdu- rulması ıle ıptal karan venlmesı ıstemlen, mahkeme tarafindan bılırkışı ıncelemesmden sonra karara bağlanacak Yeniköy Termik SantraJı hakkında karar, bilirkişi ıncelemesinden sonra verilecek. Daha once Yatağan ve Yenıkoy santrallany- la ılgılı davalarda keşıf ve bılırkışı incelemesi ıçın ayn ayn 25'er mılyon. son olarak da Ke- merköy (Gokova) Termık Santralı'nda yapıla- cak bılırkışı incelemesi ıçın de 25 mılyon lıra oimak uzere toplam 75 mılyon lıra tutannda- kı masraf. uluslararası çevre orgütû Greenpe- ace ıle gonullu kışı ve kuruluşlar tarafindan odendı Akkuyu'da yapımı planlanan nukleer sanrrala karşı çeşıtlı etkınlıkler ve eylemler gerçekleştırdıklen ıçın bazı çevrelerce "kö- mürcülerin ve petrokulerin adamlan" olarak suçlanan Greenpeace çevre orgutu, Yatağan ve Kemerköy santrallanndakı bılırkışı ınceleme- len ıçın gereklı olan 50 mılyon lıra tutannda- kı masrafı karşıladı •Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy (Gokova) termik santrallannda yapılan bilirkişi incelemeleri için, her birine 25 milyon lira olmak üzere toplam 75 milyon lira tutanndaki masraf, uluslararası çevre örgütü Greenpeace ile gönüllü kişi ve kuruluşlar tarafindan ödendi. Mahkemenın, bılırkışı incelemesi yapılma- sı kararlannı vermesıyle Muğla'dakı termık santrallann kadenyle ılgılı onemlı bır aşama- ya gelındığını vurgulayan lzmır Çevre Hare- ketı avukatianndan Ahmet Okyay, "Daha on- ce de Orhaneü Termik Santralı için açılan da- vada mahkeme, bilirkişi raporunun sonucuna davanarakMavısl994'tevûrutmevi durdurma karan vermiş, Temmuz 1994 tarihinde de sant- ralın desulfürizasyon unitesı kunıluncaya ka- dar faafiyetini durdurmuştu" dedı Yatağan Termık Santralf nda da geçen yıl Aydın ldare Mahkemesı'nın 90 gunluk yurutmeyı durdur- ma karan verdığını, ancak Çevre Bakanı Rıza Akçau'nın da ımzaladığı Bakanlar Kurulu ka- ranyla santralın 15 gun kapalı kaldıktan sonra yenıden faalıyetegeçınldığını anımsatan avu- kat Okyay, sozlennı şoyle surdurdü "Aslında Aydın İdare Mahkemesi'nin, Yata- ğan Termik Santralı için \erdiğj y umtmeyi dur- durma karannda, santralın bu durumuyla fa- aiiyetini surdurmesıy le çe\ re ve insan sağiığına zarar vereceği belirtiltyor. Ancak ne yazık ki, mahkeme karanna karşın santral, Çevre Ba- kanı'nın da imzaiadığı Bakanlar kurulu kara- nyla çalışmaya başladı. Biz, yeniden yürutmeyi durdurma karan vermesi için mahkemeye İ994'ıin Vlart ayında başv urduk ve mahkeme, bilirkişi incelemesi ya- pümasına karar verdi. Gokova Termık Santra- lı için de ilginç bir gelişme oldu. Bu santrala iliş- kin açtığunız davada vurutmeyı durdurma is- temierimız mahkemece reddedılmişn. Son v ap- tığımızdorduncu başvuruda ıse mahkeme, bi- lirkişi incelemesi yapılmasına, 6 Ocak 1995 ta- rihinde karar verdi. Yenıkoy Termik Santra- lı'nayonelik keşıf ve bilirkişi incelemesi istemi- miz de zaten daha once kabul edılmişü. Şu an- da her uç santral, bilirkişi incelemesi aşamasın- da bulunuyor." Avukat Okyay, bu uç santralın kaderiennın, bılırkışı ıncelemelen sonucunda hazırlanacak raporlara bağlı olduğunu sozlenne ekledı 'Anadolu Güneşi'podyumda Atatürk'ün askeri uniformalannın yanı sıra sivil yaşamda giydiği knafetleri orijinallerine uygun biçimde tasaıiayarak çeşitli illerdeki müzelere bagışlavan modacı Huseyin O/kan'ın düzenlediği "19. Ataturk Moda ve Sanat Defilesi" onceki akşam Ataköv'deki Yunus Emre Kültür MerkezTnde gerçekleşrinldi.-Anadolu Guneşi" başuğını taşıyan defılede bir konuşma yapan Hüseyin Ozkan, amacının "çağının en şık giyinen lideri" ozelliğini koruyan Atatürk'ün giyim kültüriı vezevldnigelecek kuşaklaraaktarmakolduğunu vurguladı. \matör mankenlerin kullamldığı defılev i askeri okul oğrencileri ile bazı subaylar da izledi (solda). Öte yandan Turkiye'nin yerli kot firmalaruıdan Pyramid Jean'in 1995 Ilkbahar/Yaz Koleksiyonu önceki akşam Conrad Otelde, bayiler için duzenlenen defıle ile tanıtıldı. Klasikten spora kadar geniş bir yelpazeye yayüan Pyramid Jean koleksiyonundaki parçalar, aralannda 4rzum Onan, Özlem Kay maz. Didem Lzel ve Sibel Özünlünun de bulunduğu 20'ye yakın ünlu ınanken tarafindan sunuldu (ustte). Py ramid Jean'in gala defılesinde ay nca Turk sanat muziği sanatçısı Ebru Gündeş de bir konser verdi. (Fotoğraflar MUHARREM AYDIN ' KEREM ILGAZ) tstanbul için deprem senaryosu İstanbul Haber Servisi- Japonya'da, 5 bın kışının olumune ve mılyarlarca lıralık mad- dı hasara yol açan deprem felaketınden son- ra istanbul'da meydana gelebılecek bırdep- reme karşı hazırlıklı olmak amacıyla 'dep- rem senaryosu1 oluşturuldu Senaryo. olası bır depremde meydana gelecek can ve mal kaybının asgan duzeye ındınlmesı ıçın on- cedenhazırlıkiıolmanınonemınedıkkatçe- kıyor istanbul ıçın oluşturulan deprem senaryo- su, Boğazıçı Unıversıtesf ne baglı Kandıllı Rasathanesı ve Deprem Araştırma Enstıtu- su ıle Deprem Muhendıslığı Bolum Başka- nı Prof Dr Mustafa Erdik ve araştırma oğ- rencılen Jennifer Avcııle Eser Durukol tara- findan hazırlandı Dunya Bankası'nın ıste- ğıy le hazırlanan senaryo, 'Giriş, Deprem Ha- sannın Vladdi DeğerlendirmesL, Mikro Bol- gelere Ayırma, Hasar \raştırmalan ve Dep- rem Hasar Senaryosu' olmak uzere beş bö- lumden oluşuyor İstanbul ıçın deprem ns- kının lyıce arttıgı belırtılen senaryoda, hızlı nufus artışı, plansız yerleşım, denetımsız ya- pılanma, altyapı ve hızmet yetersızlığı ıle çevresel bozulma, nskı arttıran etkenler ola- rak gosterılıyor Senaryodakı varsayımlara gore Istanbul'da7-7 5 şıddetındebırdeprem olması halınde sadece betonarme yapılarda meydana gelecek hasar sonucu 30 bın kışı •Senaryodakı varsayımlara göre Istanbul'da 7-7 5 şıddetınde bır deprem olması halınde sadece betonarme yapılarda meydana gelecek hasar sonucu 30 bın kışı hayatını kaybedecek, 90 bın kışı de yaralanacak 100 bın betonarme yapıdan 13 bını yıkılacak. hayatını kaybedecek. 90 bın kışı de yarala- nacak Senaryoda. kenttekı 100 bın betonar- me yapıdan 13 bınının yıkılacağı, 37 bınının ıse orta ve ağır derecede hasar goreceğı de varsayılıyor Senaryonun 'Mikro BolgeJere Ayırma' bo- lumunde, olası bır depreme karşı toprak kayma olasılığı olan bolgelenn saptanması- nın onemıne ışaret edılıyor Hantalar hazır- lanarak, toprak kayma olasılığı yuksek olan bolgelenn belırtılmesı gerektığı vurgulanan bu bolumde, "Tarihsel verilere dayanılarak ve dolaylı haritalama yontemlerinden yarar- lanarak bu konuda duyaıiı olan pilot bölge- ler belirlenmelidır" denılıyor Senaryonun 'Deprem Hasannın Maddi Değertendirme- si' başlıkJı bolumu ıse geçmışte yaşanan dep- remlenn ıncelenmesının onemını ıçenyor Bu bolumde şu onenler yer alıyor "Geç- mişteki depremlere ilişkin olarak topografik, jeolojik ve jeoteknik tum veriler dokulmeli, ^rekli yerierde jeofıziksel araştırmalar ya- pılmalı. toprak yapısını gosteren ve krink bol- gelcri belirten haritalar hazırlanmalı. son gunlerde meydana gelen kuçuk ve kayda de- ğer boyuttakı depremlerle ılgili veriler dö- küimeli. oluşacak hasar konusunda \arsa- yımlar yapılmalu yerkabuğunun devinimin- de meydana gelecek değişiklikler saptana- rak, GIS verileri ve haritalar ile mikro bolge- lerle ilgili bilgi hazırtanmah." Senaryoya gore deprem sonucu oluşacak can ve mal kaybını önlemek ıçın hasar araş- tırmalannın yapılması son derece onemlı Hasar Araştırmalan başlıklı bolumde, ya- pılması gerekenler şoyle sıralanıvor u Kur- tarma araçlan ve ana yollar. demiryollan, kopruler. ust geçitler, kamu ulaşım araçlan, guç dağılımı. su. kanalızasvon. telefon ve do- ğal gaz dağıtım sıstemlerinin dokumu yapıl- malı Bunlaria ilgili istasyonlar, pompalar, trafo merkezleri, iletım kuleleri, sağamm ku- rumları, havaalanlan ve limanlar gibi devi- nimsiz noktalar, harita ve GIS verileri btçi- minde haarianmalı. Guvenlik ve ikinci bir tehlike yaratması açısından oncelikle baraj, santral ile beili başlı kimyasal madde ve yakıt depoJan araştınlmalı." ÜNYADAN Yeni aşı merkezi Çeviri Servisi - Kamu ve ozel sektor ortaklığıyla kurulan yenı bır aşı merkezi. yakında kansen de ıçerecek bır dızı hastalığa karşı bağışıklık konusunda Ingıltere'de başlatıian araştırmaya onculuk edecek Bağışıklık konusundakı araştırmayı başlatan hekımın adı venlen Edvvard Jenner Enstirusu, bırçok ılaç şırketı ve sağlık orgutu tarafindan desteklenıyor Son yıllarda gereken ılgıden yoksun kalan aşı konusundakı araştırmalar nedenıy le bırçok ılaç şırketı, bu alandan clını eteğını çekmıştı Aşının ılaçtan daha az etkılı olduğu goruşune karşın. ılaçlann daha pahalı otması ve kansere karşı bır aşının bulunması yolunda atılan olumlu adımlar, aşıya gostenlen ılgının yenıden yoğunluk kazanmasma yol açtı Hastalıklara karşı bağışıklık kavramının daha ıyı kavranması. etkın aşılann ıncelenmesı ıçın daha etkılı yontemlenn bulunması ve yenı formul ve teknolojlenn gelıştınlmesı, enstıtunun temel hedeflennı oluşturuyor Ingılız araştırmacılar. dunya çapında yaygınlık gosteren hastalıklara karşı açılan savaşa. yenı buluşlarla katılmaya hazır olduklannı belırtıyor Enstıtu, molekuler teknıkler aracılığıyla ınsan bedenının hastalıklara karşı oluşturduğu doğal savnnmanın ışlevını araştıracak Gınşımın, ülke açısından olduğu kadar tum dunya açısından da son derece yararlı olacağı belırtılıyor Yak inekleri için döllendirme bankası Çeviri Servisi - Yak, Asya'ya. ozellıkle Tıbet'e özgü. evcılleştınlmışbırsığır Etı, sutu tuyu ıçın beslendığı kadar. koşum hayvanı olarak da yararlanılıyor Ansıklopedılerdekı tanımı şoyle "Burnu kılsız. boynudan biraz avnk, tum vucudu ve gerdanı yere kadar sarkan tûylerie ortulu, 1.80 yuksekliğinde...*' Dunyadakı 14 mılyon "yak"ın 13 mılyonu da Tıbetlı kabılelenn elınde Hayvanlan gıderek cılızlaşan ve venmlen duşen Tıbetlı kabıleler bunu, gurbuz çayırlann Çınlılenn hayvanlanna tahsıs edılmesıne yonıyorlar "Yak'lann unınlennın de Çınlı somurge yonetımınce ucuza kapatılmasına bozulmaktaydılar O nedenle de bır anlamda 'yak'lann ıslahı ıçın bolgede bır "döl bankası" kurulmasına karşı çıktılar Dırenış. ıkı yıldan fazla surdu Ama sonunda •yak' besıcısı kabıleler. daha çok venm elde etme ve kazanç sağlama umuduyla dırenmekten vazgeçtıler ve 128 bın sterlıne mal olacak bankanın kurulmasını kabul ettıler Bebek gibi uyumak... Çeviri Servisi - "Bebek gibi uyumak" deyımını ortaya çıkaran her kımse, çocuksuz bın olmalı Zıra yenı bebek sahıbı olan ana-babalar ıçın uykusuzluk, gundelık yaşamın temel konulanndan bınsını oluşturuyor Çocuk sahıbı olmayanlar, bebeğın yaşı, kılosu, çıkan dışlen gıbı turlü somlar sormakla bırlıkte. çocuklular yalnızca tek bır soru sormakla yetınıyor -1/yTiyormu?" Bebek dogmadan sekız saat delıksız uyuyan bın ıçın, bebek dogduktan sonra beş saat uzanabılmek buyuk bır mutluluk sayılıyor Zıra, bebeklı ana-babalar. sabahın uçu, dordu ya da beşınde bebeğın çığlıklanyla yataktan fırlıyor Sonunda bu kışıler, guneşın doğuşunu ızlemeye alışıyor Çocuklann uyku duzenını araştıran Amenkalı hekım Rıchard Ferber'ın "Çocuğunuzun Uyku Sonınuna Çözüm Bulun" adlı kıtabı, ana-babalara ışık tutuyor Ferber'a gore, her çocuk gece 10-12 saat uyuyabılır Kuçuk çocukta uykusuzluk sorununun çok kolay çozumlendığını ılen suren Ferber, uyku ıle ılgılı sorunlann ana-babanın davranışlanyla ılıntılı olmadığını belırtıyor Çoğu bebek ıçın en onemlı nokta uyku ıle bağdaştınlan şey Bebeklen uykuya dalıncaya dek onlan okşayan. sallayan ya da kucakta tutan ana- babalar, bunu çocuğun her uyanışında yınelemek zonındadır Bu nedenle yapılacak tek şey, uyku ıle bırlıkte sunulan her tür davranışa köklü bır son vermek ve bebeğın kendı başına uyumasına olanak tanımaktır Bunun ıçın bebek uyanıkken yatağa bırakılmalı ve ağlamasına goz yumulmalıdır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog