Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24OCAK 1995 SALI OLAYL4R VE GORUŞLER Soruyoruz: Nerede Uğur Mumcu'nun katilleri? "Bu insanlık dışı kahpe canileri kısa zamanda yakalayacağız" diyerek "namus sözü" verip bu sözlerini yerine getiremeyen yetkililerin tutum \e davranışları. kendilerini bilemem ama. birTürk \atandaşı olarak beni çok utandınyor. Prof. Dr. RL KAZIM TÜRKER AÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Amıbilim Dalı Başkam U ğur Mumcu'nun. kah- pece düzenlenmiş ör- gütlü hırcınayetle sehit edılnıesinın üzerinden tanı ıki >ıl geçti. Bu korkunç cinayetin so- ruşturulmast \e sorumlularının yaka- lanarak adalete teslimi işlemi. basın- dan ızledığımiz kadarı ile yetkililerce "faili meçhul" di\e nıtelendirilip rafa kaldırılmıştır. İşte mılvonlarca Türk in- •sanının bir lürlü kabullenemediği ve izah edemediği, Uğur \ e öbür Türk ay- dınlarına karşı düzcnlcnmi^ bu örgütlü cinayetlemı neden faili mcçhul dıve ni- : telendırilip rafa kaldınldığıdır. Bu du- rumda. vetkıliler. ne sö>lerlerse söyle- sinler. insanların kafaianndakı kuşku- ları kolayca silıp alamazlar. O yetkilı- ler ki mane\i değerler. ıbadet. Allah. peygamber. ezan edebiyatı ile din sö- mürilsü>apıpşımartııklan seriat veta- rikat yanlılarınca. 37 Türk a>dınının dı- ri din yakılmalanna da beklenen tepki- yi zanıanında \e dozunda göstcrmc- rnişler ve nerede ise bu katlianıdan ca- nını guç bela kurtarmi!> "uluslararası ad sahibPiinlü bir yazarımızı ola>ların MICIUSU olarak ılan etmeye veltenmis- lerdır Iste böylesi yetkililerin Uğur"un şehitedilmedosvasınırafakaldırmala- rını yadırgamamak gerekir. Ho^görülü. sevecen. ınsan \e doğa âşığı. de\rimei. Atatürk vedevrimleri- nin yılmaz .sa\unucusu. laik. büyük vurtsever. kalpaksız Kuvayi Milliyecı. eylem \e da\a adamı L'ğur'u çok özlü- yor ve arıvoruz. Çünkü Uğur, dürüstlü- ğün. namusluluğun. mertliğin. vürekli- iiğin. erdemliliğin simgesi>di. Günü- müzTürkiyesı'ndebuniteliklerdentek birini dahi taşıvan insanların inanılnıaz bir hizla azaldığı dikkate alındıgında. Uğur gıbı halkımız arasında "'nesli tü- kenmekteolan" tümcesiyle nitelendirı- len kimselerın ne denli arandıklannın \e özlemlerınin duyulduğunun tarifi- ne gerek yoktur. Kokuşmuşluk. vur- dıımdtıyma/lık. nemela/ımcılık. kiise- dönücülük. avma/lık. b.ığnn/lık. \la- tiirk \e de\rmılerinııı düsıııanlığının dal budak saldığı üiiiHİmiizde elbetle Uğur gibı hulkını uvaran. yol gösteren \e vönleııdiıen bir lidere ulkcmı/ııı çok büyük gereksinımi vardı. Ne var ki onun bu \üce kisilığinden korkaıı. çe- kınen verahalsizolanzehirlı sürüngen- ler. bu güzel insanın yiiyımına son ver- meyi daha u>gun yörmüş \eçirkin. ın- sanlık dısı eylemlerini gerçekleslırnııs- lerdır. Bu alçakça örgütlenmis. planlı ve programlı cinayetin bas aktörleri hâlâ aramızda gülerek \e halkımızla alav ederek dolasıyor \e belki de kırlı emel- lerıni başka hangi aydınımız üzennde uygulayaeaklarının plaıı ve programı- nı vapıyorlar. "Bu insanlık dışı kahpe canileri kısa zamanda >akala\aca«ı/" dı>erek "na- mus sö/ü" verıp bu sözlcrinı yerine ge- tıremeven yetkililerin ttıtunı \e davra- nısiarı. kendilerini bılenıenı ama. bir Türk vatandası olarak benı çok utandı- rıvor. Uğur"un katlını "failimeçhurci- navetler serisinde nıtele>erek rafa kal- dıran \eva kaldırtanlar. onun en duyar- lı olduğu din sömürüsü konusunda be- zirgânlık yaparak kendisine destek ara- yan \e dolayısıyla şeriat yanlılannı >ı- martıp Atatürk'ün anıt mezarında ona hakaret etme cesaretini \erenler baska bir utaııç tablosu sergilemislerdir. lîuıı- lar bovlc yaptıkça Uğur daha ç«>k yü- tclıyor. güçleniyor ve daha çok aranı- yor. (,'ünkü Uğur bir liderdir. İnsanları- mı/a vermek ıstediği \e hatta ülüınün- den sonra kitleleri pesınden .süriikleye- eek dii/eye eristirdiği yüksek niteliRle- rı ve ülküsü ile sa\ıları hı/la artaıı ve devleiın çesitlı kurum ve kurııluşların- da yuvalanmıs çıkarcı. kirlı ellı. iiçkâ- ğıtçı. seriatçı. turıkalçı. köşedonücü. devrınılcrmdüsmanı veempcr>alı>tlc- rin isbırlikçıleri için hnJâ "sakıncalı" olarak nitelendirilnıekledir. Bıınuıı en jçık kanıtı insınlarımı/ın onıı yüeelt- mek ve anisını va.şatmak içın ülkenin hemenhertaralındaadının verildiğiso- kak. park ve meydanların kendinı bıl- ıııc/ ba/ı bağna/ ıdareeıler tarafından değı^lirilnıesı: fakal her defasinda par- lak demeçler vererek Uğur'u göklere çıkaran ba/ı üst dü/ey yetkililerin bu kısileregereklı uyarıyıyapmamaları ve bu iğrenç eylemlerine engel olamama- landır. Onun >chit edilmesinden sonra Türk halkınm ıçten gelen baglılığı. milyon- ların gözya^ı. çiçek yağmuru ve alkı>- ları. onu .sakıncalı olarak niteleyenler arasında büyük panik yaratmıij ve u Biz- ler de varu.. Bi/Jcr de seviliri/™" gibi- lerden ilkel korku \ e kıskançlık duygu- lar:nın verdiği kar^ıt tepki ile planlı .programlı törenlerfdeğişik nedcnlerle) dü/enlcnmİ!} ve l'akat hiçbirınde bekle- dıkleri ilgıyı hufuıııamı^lurJır. Halkı- mı/ın Uğur"un v-'hit edilmesinden son- raki bu büyük tepkısi. geleceğc ümıt ve güvenle bakmanıı/ı daha da pcrçinle- mistir. İşte Uğıır'u lider olarak nıtclen- dirmemın öncmlı kanıtlanndan bırı de budıır. Böylesi hainler tarafından Uğur'un Mikıncalı olarak nilelendirilmesi, onun, tıpkı "Sakıncalı Piyade"de olduğu gibi taşıdığı en büyük onur bclgesi olarak kalacak ve gelecek.kusaklara aklarıla- caktır. Halkımızın sık sık tekrarladığı. "Ciüne^ balçıkla sıvanma/" özdey isin- deki anlamı ile Uğurdaima yasayacak ve yasatılacaktır. Uğurhalkı ıçın >avıdı. Onlann hak. hukuk ve onuru için savastı. İnsanları- mızın, büyük Türk o/anı \â/ım'ın de- diğı gibi. "Bir ağaç gibi tek ve hür/ ve bir orman gibi kardesçesine" yasama- sını ıstcdi vc bu nedenle halkını sömü- renlerin korkulu rüyası oldu ve bu uğur- da onların kahpe saldırısına uğrayarak yasamını yitirdı. C'umhuriyet gazcte- sindeki 25X1975 tarihli "Sesleniş" baslıkh yazısında halkına şöylc scsle- niyordu: "Vaşamımızınengü/ehıllan- nı birer ta/e çiçek gibi verdik tppluma. Bizleri voketmekistedHer hep. Öİdürül- diik e> halkım, unutma bi/i..." Aydınlıklar içındc rahat uyu sevgili Uğur. Sen hcrzaman yasayacak ve hal- kın tarafından her zamanalkıslanacak- Değişme humması!.. Türkiye, transformasyon, değişim \e küreselleşme hummasını. 'düzmece . gündemi" bir yana koyup. kendi işine bakmalıdır. Cumhuriyetin değerlerinden yana olanlar, kimlik sahibi olanlar 'kurucu parti'nin gerçek mirasçılan: dikkat! MURAT KATOĞLL S on v ıllarda. yapav ve asıl olmayan ko- nulann rüzgârında savrulan siyasal gündem. bırkaç sözcükle dıllendiri- len bir esintıye kapıldı gidiyor 'Transformasjon' v a da 'değişim' son demlenn kutsal kavramı: kimt rrans- formasvon dedi. kimı değişim. Böylece 'küresel- leşeceğiz.' Serınkanlı bakınca sormak gerekir: İn- sanlar ve toplumlar ne zaman değismemıştir. ne zaman dünvaya avak uydurmak istememiştır 0 Esas.entersi düsünülmeyen vesavunulmayanyak- laşımlan 'mucizevi'tezlergibiortayasürnıek mo- da oldu: "Düma değişiyor, aman eski alışkanlık- lara yaklaşmayalım, değişimi kaçırmavalım"! DeğişennedirveTürkive'ninkaçıımayacağıbu değışıklikler nelerdir 1 Telaş nedendır? Eski alış- kanhklarnelerdır'.'Uzatmadan.değişikliktenkas- tedilen Doğu Avrupa'daolupbitenlerdır. sosyalist rejimlerin dönüşümüdür. O halde akıl başa alın- malıdır. Pekı ama bundan Türkiye'nin bu kadar alınganlığa kapılmasına gerek nedir? Türkiye, sos- I yalist bir rejim ile ıni yönetiliyordu? ,' Değil! O dünyanın etkisi altında mıydı? O da r değil... Türkiye'deki sosyalistler mı çağa uymaya engel oluyordu?.. Bu da ciddı bir yanıt değil... Kaldı ki birçoğuçoktan "tövbekâr' olmuşdurum- dadır. O halde amaç bunların 'hizava getirilmesi'' de olamaz... Işin aslı nedir? Doğu Bloku'ndaki birkaç yıl öncekı gelişmele- rin Türkiyede sev inç çığlıklanvla karşılanmasının ciddi bir anlamı, hatta Türkiye için önemlibirme- sajı da yoktur. Çünkü Türkiye. o dünyanın değer- lerini paylaşmıyordu. Bu işin Türkiye'de kutsan- ması aslında bambaşka bir amaç ta^ımaktadır. Açıkça söylenmese bile istenen. cumhuriyet Tür- kıyesı değerlennin değişmesidir. Bu istek. artık yalnızca gelenekçı çevrelenn değil. ne gariptir ki merkez sol ve sol kesımlerin de bir siyasal iddiası olmuştur. Entel(!) çevreler için ise bir orijinalite ve caka aracı gibi kullanılmaktadır. Eski solentellerin geç- mişleriy le boğuşmalannda ise bir çeşit rehabilitas- yon olmaktadır. Hiç ılgisi olmadığı halde, Doğu Avrupa gelişmeleri, Türkiye"de Kemalizm'in tas- fijesi özlemleri'ni yeşertmiştir. Transformasyon- culardadeğişimcilerdeaynıyolunyolcusuolmuş- lardır. lyiniyetle veiçtenliklebusevdayakapılan- lar içın bu birincı dikkat noktasıdır. Değişim kavramının kendisi bir siyasal nitelik ya da değer değildır. Sosyal-siyasal-ekonomık olu^umlarbelliiçenklerle.nitelikîerleorganik ola- rak meydana gelır, sonra bunlara içerık ve nitelik- lennegöreadlarverilir. Sözgelimi; Sosyalist Dev- rim, Nazizm, De Gaulle'cü rejim ve benzeri nite- lemeler ortaya çıkar. Ama değişim ve transfor- masyon sözeüğü ile baslatılan birsosyal harekete dünva tanık olmamıstır. Nitekim Türkiye'de de bu sözeüğün altında cid- di bırgörüşerastlanmıyor. Sözcük.amblemsizbir bay rak gibi dalgalandınlıyor. Var mı yok mu de- ğişme; amacı da küreselleşme. Küreselleşme. bi- rılerinin amacı olabılir. Ama bu modayı topluma yutturma. herhaldc cumhuriyet siyasal gcleneği- ninişideğildir. Buişinsahipleri 1920'denönccde vardı, şimdi de olacaktır. Değişme ve yenileşmeye kimsenin karşı çıktı- gı da yoktur. Değişmenin kaçınılmaz olduğunu tarih ve sosyal konularla biraz ilgilenenler bilir- ler. Türkiye'de de büyük değişimler olmuştur. II. Meşrutiyet, cumhunyet. çok partili rejim. 1961 Anayasası. ortanın sx>lu. 1980 rejimı büyük deği- şimler değil midir'.' Bunlann hiçbiri •değişim hum- ması'na yakalanan insanların itelemesiyle olma- dı. Düşünsel yanlan vardı. Eylemedönüştüler. ha- yata geçirildiler. Biz şimdi bunlara değişim de di- yoruz. Garip ve anlaşılmaz olan. sağlam gelene- ğe sahip siyasal-sosyal kurumlann ve bunlara ya- kın bazı aydın kesımlerin de bu tuhaf ve içeriksiz coşkunun etkisine kapılmalandır. Böyle modala- ra kimileri uyabilir Ama aydın iddiasını taşıyan- lann kuşkucu-sorgulayıcı olmalan beklenir. Ay- dınlar topkımun belleğidır. Çünkü toplumdaki dü- şünceyi onlar yaratırlar ve kuşaktan kuşağa biri- kimi ordar taşırlar. Kitlelerin düşüncesi yoktur. gereksinimleri. beklentileri vardır. Bunun için de yığınlaranımsamaz. Anımsamak veanımsatmak düşünenlerin ve bilenlerin görevidir. Aydın içın modaya kapılmak yoktur. Tran>formasyon-değiş- GÖREVE ÇAĞRI Yoğun ekonomık ve sosyal sorunların ülkemiz insanlarmı bunalttığı. emekçı kitlelerin ekonomık-demokratik istemlerinı yukse'ltığı. Cumhuriyet tarıhinin en bunalımh dönemjnın yaşandığı gunümuzde. BAĞIMSIZLIK, LAİKLİK ve Bu nedenle, Kısa surede DEMOKRASİ ıçın tûm llencılerın. Demokratlarm, Atatürkçulerın orgutlü bırlığıne gereksınım vardır. bız aşağıda ımzası olan Izmır'lı aydınlar olarak, CHP-SHP birieşme-YENİLEŞME gırişımının ulkemiz ve halkımızm geleceği açısından büyük önem taşıdığma gerçeMeşmesıni ıstediğimiz, BU BİRLEŞMENİN ÇAĞDAŞ İLKELERLE ÖRGÜTSEL YENİLEŞME HAMLESİNE YÖNELMESİ HALİNDE, katılıma hazır olduğumuzu demokrat kamuoyuna açıklarKen, şımdıye kadar bu partıler dışında kalmış tum Kema ıstlerı, demokratları, ADISOYADI Hjse^nMjTcjogL Alı AszıteTtz Ergun Ekjrı Omeffi Do-nez Mastafa Kjiaa«çı Cengı: Çnr MemeHj'ab U-ııt E r 36"i Ercn Me'gn hasai Doöi" Celal E-el" Mjstafa Çağla- FMOğujBayr Safa A«L'al NunyeDc-ıe; Levent Kossn Ahmet Kosîe-n Şe'KnAkbuül NecatıVfe Mjı-ın Kxatur< O a n Sou E- deT. Ka'aesiien Tufa" Eksr Alı Bsyaksa' HJIJSI Saiiaya Güne'Yjcei GulşahKarsak M Davutvağo Siernai D-nçe' SaaJıGjrseı Strqjı E'oğ'o 5e'ahac3'Tv J(se) Sakh Kei:r E'SeguT Ça'n ^ Geviai Mjsta'a A> Mjşe-ef Ka-aoujt A Levei: Una- Ni'atYgıt Ka-rıl Gufe-ı Mei-ne! Şnşe< Ce-nal Grgn Kacr Ozcek R Se-^et Sıkji RafetEktz H'jseynÇasşoi Neşet Betnen Ceiap Kılçka- Cır evi Denr Bor a îaşcıia' Raşıt Ûzkaya u'Jıl.te' HjsnyeCguZOavıf DJek Oğuzbayi'' Nej-eYakacan BeCn C»n Mustafa Kccaiai AlıOks^ Acen v r M Turgut Seve-ge Masln H.r a: Mjarroe'Argûn Me*"iet «'gun Sjzan Altn'aş Se'ca'Yıırai Fi Ivte: T Ayoogan Avnur Atancı Çetın Kaya MuzeyyenAyacğai Tanır Akır KacırŞaM Metın [şın Kenat îe<çe E&n Dınler Saırrı Tarıkulu Tevfik Ytnaz MES1İĞI Inş. Müh. Tıp Dokioru Elk Yûk. Müh. Em.KıdJUbay Turk-lşBötJem. Prof. Dr. Em. Cum. Savcısı Doç.Dr Y.Mimar Em.Komiser irış.Y.Müh Avukat . EroekS Öğretmen Emekli Öğretmen Em. Bankacı Tıp Doktoru Esnaf Tuccar Muhtar Or. Yuk. Müh. Em. Albay EndOstri Mûh. Mak. Mûh. Dekoratör JeolojiMüh. Dış Hekımı Sekreter Arçefik Bayü Em. Oğr. Teknık Ressam Muhasebeci Çittçi Em. AJbay Topoğraf Mimar Em. Hakim Hv. Em. AstKd.Bşçv. Sigortacı Bk.Müh. DışHek Ero.Hv.Afcay Elk.Müh. İsletmeci Avukat Tekniker Sanatcı Fılolog Opera Sanatçısı Işadamı Şehır Pianası Maden Müh, Em. Kd. AJbay Elk. Mûh Ev Kadını Em. Öğretmen Em. Isçi. Em. Oğr. üyesi Em. Pers. Md Em.Kd.Asb. Oîo kletmecisi Em Oğr Gorevhsi Em. IşçL Elk.Müh. İnş. Müh. Işçi Mimar Yük. Müh. Mimar Serbest Muhasebeci ZiraatYük. Muh. End. Müh. Mak. Müh. Mak. Müh. EDı. Muh. Işci Sekreter Yönetici Em. Öğretmen birleşme ve YENİLEŞME \ ADISOYADI Ka^&er Kalfaoölj MosaKurt A MufatTemeel Atjla Yİhıaz F Ka-kul Uluğ Eiqn Vj-al Tux3v Gj r ar^a Saoettın Gpgn G-ıiayVj f a "laşa-'eatar Se r :a' Sppen Raj,e Yağctoğij Secat Çalış Kenan <ara Rıa jurkaynak Wjstafa Usîjn A--ıet Kay AciaT CzoeTur Njnhet Alai HktıetSoer N'yazı Ozoennr Hakan üğur ASJTBI Taşanar Esa; Çakar, FJZJI Scnşek PaTazan Aia>urtlaKlı Ar<dn BD-al Mjsta'a Aysas j-nCa'Taşonar ıı<e'"ıqa) Cıloe-Bo'al Aleaccn Sfav Me"Tiet Yıhaz UTit Ozteyen AliMsiai Meme'sLk Djtıa" Şann Sentn Oztavşj Vecat Akgcieiç Cıia! Gundjz 3ı,ekAç*aln VeTnet Avar utyla K o ^ - v Ajojn Hak)eT^z Repan Aoacoğij LeyfaA'.a- lcet Çırakoğij Ü!ke' A:acıoğ j O^ae'Kjçjkka'aa:: Sa,ıhZ Pwın Hasan Feıcjf A,şe •^cıkiar Oıdrijnçal: M*naz Yıiiıa: Se'/gıA-at j,r--net Czgo'.e"ç TalaîOz^ Receo Vı«ai Y»Sİ T. r 3t> Mjstafa Orasmn Gaııc Kılnç Ce~afTu~»' MeTTti33ıit Marar Karaou\\ Unıt Çele» SalıiAca.' SeydOı:er Mehmet ŞMı Tj^kckTdz Polat fîviK r Ea:"ian Mjsîafa T»r e A. Fernjh Zeytnoğlu Kamle Baznan Mjzaffe' Yançeken S.Zen^ Yılmaz Huseyin Ucar Şuk.-an Gozen Mehmet Zergef DeretAycn MESLEĞI !? a Em. Sendikâcı Serbest Muh. MaiMûh. Elk. Y. Mûh. Mak. Müh. ZraatYMûh. Muhasebeci Emekli ZratY.Müh. Öğretmen Zir.Yük.Müh. Işçi inş. Müh. Tes-iş Mali Sek. Serbest Em. Msnur Zr.Y.Muh. inş Mûh. Em.Öğr. inş. Müh, Serbest EBcMüh. Işçi inş. Müh. Serbest Serbest InşMüh. Serbest Ev Hanımı Muh Md. Mak. Müh. Yönetici işç» Mak. Mûh. End. Muh. Pers Müd. Avukat Em Fizyoterapist Elk. Mûh. Em Öğretmen Hemsire Em Öğretmen Uzman Diyetisyen Ihracatçı Em Öğretmen Inş. Müh Mimar Em. Asb. Em. Memur Inş. Müh. Evkadm inş Müh. Kimya Müh. Harp-lşSen Şb.Sek. Inş Müh. Petrol-lşŞb.Bşk. inş. Müh. Tes-iş Şb Bşk. Inş. Müh. Tes-lş Şb. Bşk. Or.Müh. Inş. Muh. Tes-lş Şb.Sek. Inş. Mûh. Tes-lş Şb. Sek. Em. Albay Tes-lş Teşk. Sek. Em. Albay. Stılıst Tes-lş Şb. Eğ.Sek. Dış Hekımı Tes-lş Sen. Tem Öğretmen Tes-lş Sen. Tem SenrestMeslek ^onusunda duyarlı olmağa ve bu gınşme katı.maya çağırıyoruz.. ADISOYADI Ba,-3iı Ccak Denı; Avoın E - "e f jre E-DİOzcai Ome- Ankuş E r 3nç îe*ei 0i£ / Uzjne r A y'ılmaz Asiai&k Mjstafa Varoğtu Seıam Şımşek •juner YığıtDaşı Hjsevn Yidız Mehmet Ka-acağ Ha^atı O:gu ria-^ Ozyörjk Fevzı Işaleh Gae DeTnrel S-ret Gj-eî Alı Baba Mu'sa Oztufan Zekı Meröol AmetBece'ik insan Me^J Reca' Kolay FeyzuHah Asai Sedat Gûlşen Os.ian Ozde™ Aloaslai Güıetş Yakx Ka'abulut MacıtMutaf Sezar Kaya M Ya<dİAlkafi Çetn YIIÛB Aiaadcın 'a'tapan Me.ljtGür 3ar, Ceylan T.-«ıZ 3ılgn rieaıyeBıigm '•Utafa Canıt Çağiar Hjseyr Bı-çın 3aiT/e Çag>ar Sjvjn Çetk $ed Ca-cern- Ajst Ozcer.ır Nazım v ırtakjl cijğfLİ Atleî ibfanm 3zoew CealEgji Zeka. Ke-cı Mah-njt fenal Kendıriı PLI1 ".! Onieo Hjse^'inAkar H3san Sahm Ceıat Cai »'ah/açe' Sjıevraita Beki'Şa-ın ITOT Acar Hasai Yaylatjtjnaj 0 Luttj C"a- Ceylai Otei Tj-gji Vaşa'Gaigc E Se-p-r Bata'iı Dnçe' Se:jr Şjica- E-;«TI f.eKat ÎL& Sezgın Reşt Sonmez flecec Akçı Anan Çkıi Mjstafa Akçı HU-jKOzışık Haı 1 Akçı BulçrtKoyjar Sa'ıpÇagla' Aı Pca Yener Tahsn ^ g n Mjsa Bakcu' Haıl Karak'jrum Se"->at Hacmahi MESLEĞI Tes-lş Sen. Tem. TekstilMûh. SHPeskıİY.KUyesi Avukat Dk. Teknikeri Avukat Serbest Ins. Mûh. Zir.Y.Mûh. Eczacı Avukat Emekli Emekli Kuaför Serbest Berber Esnaf Em Öğr. Esnat. Elk. Mûh. Em.Send. Sk.Mûh. Sendikacı Bk.Müh. Send. Dk.Muh. Isçi Elk.Müh. İsw. Elk.Müh. işletıcı Elektronik Mûh. İşçi Sıh. Tes Soğ. Dem. Petrol-lşDen.K.Bşk. Modist Em.Sen.Tem. Em.Oğr Tomaa Em. Öğretmen Avukat Öğrenci Avukat Oda Bşk. Em. Öğr. Serbest Teknisyen Diş Doktoru Em. Yönetici Mimar İŞSİ2 Avukat Bk.Muh. isletmeci Emekli tec, Em.Polis Bk.Muh. kçi Zraat Yük. Mûh. Ya2ar ZiraatY.Mûh. Eğitimci Prof. Or. İnş Mûh. Prof. Dr. İnş. Müh. Inş. Müh. Teknık Oğr Mak.Yuk.Muh. Inş. Mûh. Em. Memur Inş. Y Muh Elk.Tekns. Inş. Müh Man Muh ADISOYADI 8ueitlnai Rî'k Ayâ-o i'iî~ı Kandenır 3e^ı7 Tj'gj' MAiı Aşna:a' Ceigc Oıçe' . Fatma TeTiızel Mdaiat SdJ Mjsta'a Ok BhanSclu Hasan BağarouTian Gj'kai Şenışık TUIT 3aşaran Doûan Geroğiu Cınan Altınoglj Neşe ETSJT Necdet Çolakoglj Mjstafa Ozmw Yak.oAkbuİJİ Must3fa Sezen H HDKsal Şaytan Ayia TunçbıleK Efşei ÜMaş Mınammet Parastor E r caı Günaydın Mjstafa Guzeter Kadr Boi MjstabKurl Hûsevtn Uryaı SıoslTaikji KeiieMakoç Rıza Knar Ra-ıazan Kaya Fa* Kar aoenız ı-iaşım Candan Mjsiafs Arkan Mehive: 3oyacwr Eijârjl Yılmaz Ra n iııAta"ian Mesut Gokçe Mu|fiat E'gın Huseyn Vıf-naz Ero) Be'kay Cafer Akaogai MehTCt Cengız Faruk Eke' ŞaturUlkü BarBttc Ertunç Fe^al Beko* Gırgn Saran Mua'nme' beko* A/ıan Şahn Cûneyt Pala Fjica Kızıltan Cevcet Şenkal Canan Çakıcı Mjstala Ulkun Ismet Tekn Tatıe' Çakıcı H Bas^ Taral torahm Ozkaya TjiceAkman Hutya KjTioasar VshTi? Seven Tjlay Akmai Se-nn KjTUasar £ırf Se-en Gota Ulkji Halil Akman Osman Yıloım Saade; Oztj-k Serr.'a AkTan Nevıi Yidnm Isnaıl Oztj-v A Fjat Aktan Gjrsaı Tımuçsı Mtntaz Rodss hasai Sayıcı MESLEĞI Ins. Mûh. Mak. Müh. Inş Y. Müh. Mak Müh. Mimar Mak Tekn. Sekreter Em. Oğr EskiBakanMSetvekl Tekniker Mimar Y.Mİm Müh. Em.Asb Yük. kış. Müh. İsletmeci İsletmeci Avukat Oğr. Mimar Ecz. Em. Ecz. Mvnsr Ins. Müh. Serbest Inş. Müh. Serbest lşq Serbest Sekreter Yöneba Avukat İsletmeci Ticaret Sendkacı Tic. TekstüMûh. DışHekmi Imalatçı Muhasebe Serbest Em Öğr. Mak.Y.Mûh. Iktısatçı lnş.Y.Müh. Mak.Mûh. Elk.Y.MOh. Mak.Mûh. kıs.Müh. Doktor Işadamı Elk. Müh. Zraat Mûh. Kambıyocu Elek. Müh. Kimyager Elektronik Mûh. S.MaiMuş. Kimyager Elektronik Müh. Kimya Müh. Elk Y Muh. Kimya Müh Serbest Elk. Y Mûh. Kimya Muh. Serbest Kimya Müh. Elk.Yûk.Müh. Serbest Eczacı Ev Hanımı Serbest Zıraat Muh Eğitimci Em.Bnk.Md. Serbest Serbest ler turlu destek ve ılerıcılerı, yurtseverlerı sozkonusu AtHSOYADI Mne Candeiıır Keral Fe'jzı Hızal Etın Oztaş Rahnam Rocos Necatı Atıcı Gbnül Sevn MeTTiet Konı Imam Kj'ba.i ElıfSevın EraalSülûk hjsevr Ku*3an CeTal Sftin Tj'an Şain C.zgj". Katal Izzettın Ba>*ekın Maşaıiai Aîurtbaş Polat Yeşıltepe HJseyınuenv Mwnet Çakır Yücel Okjtan AJıPıre Celal Kjçûkkuş Gaa Hasdemir Receo 3eci AbDal M.Tevfik Özlû Add Dal Mumın Çap VarcJ Sezgır Hüseym Yılraaz Tı itm ıt Plrvi lü'ljUl Clljn! KadnUysal Anmet Ozcan MustafaMo'oglu Huseyin Çortu cıvan reyzıogıj crcogan u 3/1 Ifhâr, \riiiIFIan KJtt 11 lı(eT U flTal M-Nezr uzei Ayön Öncei ADO'jkactr uzdemr Azırnet Sayazıt S Snai An fAistafa Tosunlar Cıhan Tursen Sıian Işık OsmaiEr el Yasuf TJVI Hasai Gaye GûrolGûAan MAı Bı/yukkayalar HVecdeîGuleç Huseym Kökçu Levent Aycemr Kadır Den Burtıai llengı: Oze' BosnaJıer Gjnay Tokgöz Semına Sungur AyOun SJTÇJ' Gjiçın Başd*"iır SaıtŞen Funoa Yılmaz Hatıce Şadı E'eı Demırtaş Mûae T Lrcyj-sk Bmr Ool Salı^aSoydan Alı Veral Semn Ayhan OsT.aiZekıoglu Sefdar Çetn MESLEĞI Serbest Serbest Serbest Serbest InşaatYMûh. Sekreter Ins. Muh. Serbest Muhasebeci Karfa Operator Karfa Karfa Karfa Tekniker Şoför Demrd Eğrtimd hş Müh. Deroirci ZJr.Müh. DemircJ inş. Mûh. Demirci Inş. Müh. hş. Müh. DGfTVCÎ Inş. Mûh. Dcfnirc) ciK. iGKniKcn Elk.Müh.CarKact Bk. Tekntsyeni Serbest Tıp Doktoru Gâzctecı Serbest âefoesı aefuesı <¥? Auıılf itAvukat Yönetici Tuccar Işçi Tuccar Avukat Tuccar Bek.Yük.Müh. Işsiz Öğretmen Avukat Avukat Yönetici lYukMûh. lYûk.Mûh. Z.Yuk.Müh. Mûdûr Makma Mûh. Makna Müh Doktor Doktor Doktor SağhkTek. Doktor Doktor DoktOf Doktor Doktor Doktor Doktor Elektronik Müh. mc diyc ortaya sürülen nitcliklcri irdelemek var- dır. Ortaya sürülenler şunlardır: Üniter devlet ve hilafctin kaldınlmasından elestiriye ba^layarak sa- nayi değil. ticaret, KİT ve KİK düsmanhğı: Plan düşmanlığı; sivil ve askeri bürokrasiye öfke. yük- sek yargı organlarına öfke. merkezı yönetime öf- ke, özerk üniversiteye öfke. laikliğe öfke, kısaca- st cumhuriyetin dcğerlerine öfke! Bunlann yeri- ne konacaklann denemesi on küsur yıldır peyder- pey yapılmaktadır. Hatta dı>andan teşvikler gör- mektedir. Öylesine ki on >ılda elli milyardolar- dan fazladışborçsözümonabudeğisikliklerin fi- nansmanı için Türkiye'ye akmıstır. Bu müthis borç yüküne karşılık toplumun maddı ve manevi alanda ne kazandığı. su götürür bir konudur. Cumhuriyetin değerlerinc bağlı insanların sıkı durması gerekmektedir. Hele bunlar arasında cumhuriyetin kurucusu siyasal partınin mırasçısı olanların sorumlulugu daha da yoğundur. Onlann geçmişleriyle ilgıli komplekslere kapılmalanna hiç gerek yoktur. Geçmişlerivle ilgili eleştiriiere gülüpgeçmelidirler. Konu> u bev lik küçük bir söy- levle şöylece bağlayabiliriz: Degişimk'rinen kök- lii \c insana yaraşır olanlarını, cumhuriyet aydın- lan ile dönemin sivasal örgiitii gerçekleştirmiştir. Sosvak-konomik dönüşiimlerin usta \e v urtscver kadrolan şimdi de onlardadır. Türkiye'de ciddi kalkınma. ağır sanavi. onlann eseridir. Demir-çe- lik. makine. madencilik. bugüaövünmeklebitın- lemeyen tekstil. onlann eseridir Nferkez Banka- sı. yatınmcılık ka\ramı. egitim birliği (tevhidi ted- risat). doğru düriist okul ve üniversiteler. kadının insan sayılması. çocuğun vegençligin onurkazan- ması onların ürünüdür. Hiç merak buyrulmasın: Iş Bankası. özel girişimciliğin teşviki \e canlanması da onlann eseridir Bugün konuşup anlaştı- ğımız. yazdığımız dil onların ça- basıyla oluştu. Spor hayatına va- rıncaya kadar yaşayan uygarlıga ili^kin değerler onlann ürünüdür. 1929 ekonomik bunalımını. II. Dünva Savaşı'nı en azdertle on- lar sayesinde savuşturduk. Şimdi 'meftiınu' olduğumuz çok parti- li yaşam ve demokrasi de onlann armaöanıdır. Daha daha. sendi- kal haklar. basın kanunu. sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması. sıtma savaşı. tanmın canlandınl- ması. taban fiyat uygulamalan da onlann eseridir. Değişimcilik. transformasyon v e küreselleşme adına irtihatçılık suçlamalanv la yapılan hücumla- ra tınmamak gerekir. Benzerdö- nemler 1919'larda da yaşanmış- tır. Ittihatçı av ından. Kemalci kü- çümsemesine ve sonra düşmanlı- ğına varan •İtilafçı' çizgiyi anım- satan bterik eğilimler ortaya sa- çılmıştır. Gerçi ne İttıhatçılan ne Kemalcileri savunmak bu yazı- nın konusudur, ama onlardan ol- mak herhalde İtilafçı olmaktan daha onurludur. Türkiye: transformasyon. de- ğişim ve küreselleşme humması- nı. 'düzmece gündemi'bir yana koyup. kendi isine bakmalıdır. Cumhuriyetin değerlerinden yana olanlar. kimlik sahibi olan- lar 'kurucu parti'nin gerçek mirasçıları; dikkat! PENCERE T.C. İLAN AVANOS ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1994 15 Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Müşerref Tekin tarafından davalı Halil Yal- çın aleyhine mahkememizc açılan tescıl davasında; Davalı Halil Yalçın adına çıkartılan davetiyenin bila tebliğ iade edilmesi ve yap- tırılan tahkıkat neticesinde adresınin fcspit edilcmemcsi nedeni ıle ilanen tebligata karar venlmiş olmakla: Davalı Halil Yalçın'ın du- ruşma günü olan 22.2.1995 tarihinde saat 09.00'da Ava- nos Adliyesi"nde hazır bu- lunması. veya keııdisini bir vekille tcnısil ettırmesi da- vetiye yerine kaim olnuk iizere ilanen tebliğ olıınur. Basııv .1192 Çakıcı!.. Türkûsü de var, dillerde dolaşır: "Izmir'in kavaklan ,. % - '- Dökülür yapraklan Bize derler Çakıcı Yakarız konakları." Osmanlı'nın çöküş yıllarında ortaya çıkan Çakıcı, Ege'de devlete kök söktürdü. 'Çakırcalı Mehmet Efe' diye de anı- lır, 'Çakıcı Efe' de derler; izmir, Aydın, Muğla yörelerinde on beş yıl soygun yapmış, seksen çatışmaya girmış, efsa- neleşmiş bir eşkıyadır. "Çakırcalı Mehmet Efe çıktı dağa I Osmanlı gelip yakalasa ya" türünden söylencelerle toplu- mun belleğine yazılmıştır. Çakıcı, atıcılıkla ustaymış, pireyı gözünden vururmuş, bir çarpışmada baş kızanı Hacı Mustafa'nın kurşunuyla öl- müş, gözlerini yaşama kapadığı yıl: 1912... Balkan Harbi!.. • Osmanlı'nın çöküş yıllarında devletin gergefini geren başlıca sorunlar nelerdi?.. 1) Etnık çatışmalar.. imparatorlukta ne kadar etnik grup varsa birbirinin gö- zünü oyuyordu; Rum Türk'ü, Türk Rum'u; Ermeni Türk'ü, Türk Ermeni'yi; Kürt Ermeni'yı, Ermeni Kürt'ü; Arap Türk'ü, Türk Arap'ı kesıp biçmek içın bıçağını biley taşına vuru- yordu. Emperyalızm etnik çatışmaları kışkırtıyordu ki Osmanlı çöksün, belini doğrultamasın... 2) Bir yandan Tanzimat'tan beri çağdaşlaşmayı benim- seyen asker-sivil aydınlar, öte yandan başımıza her bela- nın 'Con 1ar, yani 'Jön TürAr'leryüzünden geldiğini ileri sü- ren şeriatçılar arasındaki çatışma sürüyordu. 31 Mart Va- kası da bu yüzden patlamıştı. 3) Avrupa "Insan haklannı neden çlğniyorsun?" diye Osmanlı'nın üstüne yürüyor, baskı yapıyor, etnik çatışma- lara dayanarak devleti sıkıştınyordu; Osmanlı, Avrupa'ya yanaşmak ıstedikçe, Batı bu gerekçeyi öne sürüp Babı- âlı'yi dışlıyordu. 4) Osmanlı ağır dış borç yükü altındaydı. Borçların faizi- ni bile ödemekte güçlük çekiyordu. "Düvel-i Muazzama" Babıâlı'yı kafakola almış, her istediğıni yaptırıyor, Batı'nın tekeljerine birbirı ardından imtıyazlar veriliyordu. 5) Ülke tam açık pazara dönüşmüştü; serbest piyasada Batı'nın ünlü firmalan çelik çomak oynuyordu. Anadofu ah vah çekerken Istanbul'daki Frengistan temsilcileri lüks içinde yaşayıp göbek atıyorlardı. 6) Istanbul aydını şaşkın, kötümser, ne yapacağını şa- şırmış, yolunu yordamını yitirmiş, Batı'nın dayattıklarını sa- vunup y/nelemekten gayrı birşey düşünemez olmuştu. 7) Devlet otoritesi kalmamış. Anadoluda haksızhklara başkaldıran nice eşkıya dağa çıkmıştı. Kolluk kuvvetleri bunlarla başa çıkamıyor. halk da eşkıyaya sığınmaktan gayrı bir çıkar yol bulamıyordu. • Hayırdır inşallah!.. Gözlerimizi açıp bakarsak, görürüz ki o koşullar, bugün de ayniyle vaki... Etnık çelişkı mi?.. Türk ile Kürdü birbirlerine düşman ediyorlar. Çağdaşlaşmaya karşı şeriatçılık mı?.. Yobazlar tepemize çıkıyorlar. Insan hakları mı?.. Avrupa ensemizde boza pişiriyor. Dış borç yükü mü?.. Osmanlı bu kadar ağır yük altına girmemişti. Açık pazar mı?. Ülke dingonun ahı- rına döndü. Payitaht Anadolu çelişkisi mi?.. Istanbul'da ya hey, Anadolu'da kan-ı revan!.. Aydınlann şaşkınlığı mı?.. Medyamızda bini birpara!.. . ..'"' " rı ' i ' '. Bir Çakıcı eksikti.. : ' ' " ' • '' ':'• '" J \l'"' O da çıktı mı başımıza!.. \ f "''*'.-'..•' UCUR MUMCU HALKINA SESLENİYOR 24OCAK1995 ISTANBUL ANMA TÖRENLERI İ8TANBUL YMUfl DEVLET TIYATROSU TAKSİM SAHNESİ Düzenleyen: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği SAAT: 11.00-12.30 ANADOLU YAKASI KADIKOY BELEDİYESİ CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ Düzenleyenler: Ç.Y.D.D., Cumhuriyet Kitap Kulübü, Kadıköy Beledıyesi SAAT: 18.00-20.30 Sizden de bir KARANFİL! • • ^^^^^^^^^^^Br •*" • * • • ^ • H / V ' • • • * ^^^rV^ J * " ' HTflTUfiffCİ OÜSIİHCE D E H n E GI ANMA Muammer AKSOY • Uğur MUMCU BirlikteAnmaHaftası BOZÜYÜKili "Halkım unutma bizi" etkinliği Konuşmacılar Ceyhan MUMCU BedriBAYKAM -. ' . . - ; Ayyuk ERENBERK veBOZÜYUK TİYATORA Topluluğu Yer. Belediye Evlendirme Salonu Gün: 25.1.1995 Saat 18,00 . ;• Biıiikte analım ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ BOZÜYÜK ŞUBESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog