Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

24OCAK 1995 SALI CUMHURİYET SAYFA 13 Vt «12) 612 06 05 Faks: (212) 613 80 88 ÇİZGİLİK KÂMİL MASARAU John EKennedy'den UğurMumcu'ya P azar akşamı televizyonda bir film vardı... Oliver Stone'un yönetmenliğini yaptığı "JFK Kapanmayan Dosya" fılminin konusu ABD Başkanı John F. Ken- nedy'e yönelik suikasttı. Dallas Savcısı Jim Garrison'un ki- tabından yola çıkan yönetmen, izleyi- ciye şu mesajı veriyordu: Silahlanmayı durdurmak isteyen Kennedy, Amenka'nın Vıetnam'da sa- vaşa girmesine karşıydı. Bu nedenle, FBI ve CIA'nın tezgâh- ladığı bir suikast sonucu büyük silah tekellerince öldürtüldü! Bugün, Uğur Mumcu suikastının ikinci yılı. Aradan geçen iki yıl boyunca soruş- tuımada bir arpa boyu yol almamadı. Mumcu suikastı da Kennedy suikastı gibi karanlığa gömüldü... Dün Cumhuriyet'te arkadaşımız Gü- Üçüncü Göz ydınlık gazetesinden Atilla Aşut'un yıllardır sürdürdüğü bir köşesi var. Adı: Üçüncü Göz. Bir süre önce Milliyet'te yazmaya başlayan ve "Entellektüel Ba- kış" sayfasını hazırlayan Şahin Alpay da köşesinın adını Üçüncü Göz koyun- ca, Aşut Mılliyet'in Genel Yayın Yönet- meni Ufuk Güldemir'e bir faks çekti, duruma müdahale etmesini istedi: "Benim Aydınlık'ta 'Açık Pencere' başlığı attında yazı yazmam ne kadar yakışıksızsa, Sayın Alpay'ın Aydınlık'ta- ki 'Üçüncü Göz'ü Milliyet'etaşıması da o kadar yakışıksızdır." Ancak bir yanıt alamadı. Dolaylı ya- nıt, Şahin Alpay'ın bir dergiye verdiği demeçle geldi. Şahin Alpay, "Aydın- lık'taki Üçüncü Göz köşesinden habe- rim yok" dedi. Bu açıklama üzerine Atil- la Aşut, haklı olarak şu yorumu yapıyor: "01 mahiler ki, derya içredir, deryayı bilmezler! Dünyayı ülkemize taşıma id- diasındaki bu adam, demek ki Türki- ye'den habersiz." neş Gürson'un suikast sırasında Içiş- leri Bakanı olan DYP Aydın Milletveki- li ismet Sezgin'le yaptığı bir söyleşisı vardı. Sezgin, Mumcu suikastının çö- zümünde aciz kaldıklannı açıklarken, yine de ellerinden gelen her şeyi yap- tıklannı bildiriyordu. Söyleşinin satır aralannda kalan il- ginç bir nokta hemen dikkat çekiyor- du. Gürson, Uğur Mumcu'nun eşi Gül- dal Mumcu'nun Ülkü Coşkun un kendisine "Bu olayı deviet yapmıştır. Siyası iktidar ısterse bu ış çözülür" de- diğini anımsatıyor ve Ülkü Coşkun'un daha sonra reddettiği bu sözleri nasrt değerlendirdiğini soruyordu İsmet Sez- gin'e... İsmet Sezgin, bu soruya başka bir soruyla yanıt veriyordu: -Ülkü Coşkun kim? Arkadaşımız Gürson. Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması için elinden geleni yaptıöını söyleyen dönemin Içiş- leri Bakanı ismet Sezgin'e Ülkü Coş- kun'un kım olduğunu anlatıyordu: -Olaydan sonra, Ankara Deviet Gü- venlik Mahkemesi'nde suikastla ilgili soruşturmayı yürütmekle görevlendiri- len savcı. Pazar akşamı televizyondaki filmde Kennedy'in büyük silah tekellerince ve- rilen karar gereği Amenkan devletinin tezgâhladığı bir suikasta kurban edil- diği anlatılıyordu. Filmin yönetmenı soruşturmaya ka- tılan bir savcının yazdıklarından yola çıkıyordu. Türkiye'de henüz Uğur Mumcu su- ikastı üzerine bir film yapılmadı. Birgün bu film çekilirse en çarpıcı sahnesi sanınm, soruşturmayla yakın- dan ilgilenen dönemin Içişleri Baka- nı'nın soruşturmayı yürüten savcıdan habersizliği olacaktır... Bende aşağılık duygusu olduğunu söyiesem de - bana inanmaz bir çevrem var. Fethullah Gülen Sağhk Bakanlığı kimden yana? A Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Beethoven sağır olacak kadar mütevazıydı. nkara Tabib Odası Genel Sekreteri Dr.Cihat Oğan, bir süre önce Vaziyet'te, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda örneğin kanser kemoterapisi görenlerde, AIDS'lilerde oluşan sistemik mantar enfeksıyonlarında kullanılan yaşam kurtarıcı antibiyotik Amphotericin B'ye ilışkin bir açıklama yapmıştı. Dr.Oğan bu ilacın iki formundan birinin 1994 yılı başı İtibarıyla133 bın liradan, diğerinin 17 milyon 600 bifı liradan satıldığını duyurmuştu. Dr.Oğan'dan yeni bir açıklama daha geldi: "Bu konuda görüşlerimizi sıze olduğu gibi, ilgili kurumlara da ilettik. İlacın yoğun olarak kullanıldığı üniversite kliniklerindeki öğretim üyeleri ile de görüştük. Yaklaşımımız destek gördü. Ancak SSK Genel Müdürlüğü dışında hiçbir resmi kurumdan yanıt alamadık. SSK Genel Müdürlüğü, bu duyarlı yaklaşımı ile meslek odası olarak bizleri sevındirmiştir. SSK Genel Müdürlüğü ucuz form olan Fungızone içın Sağlık Bakanlığı'ndan. şahsi tedavide kullanılmak üzere ithal izni istemiş, ancak olumlu yanıt alamamıştır. Sonuçta Kurum, ilacın yurtdışından •toptan getirilmesi ıçin girişimlere başlamıştır. Sağlık Bakanlığı ise bu konudaki suskunluğunu hâlâ sürdürmektedir. Bu tavn, Bakanlığın ilaçla ilgili bilinçlı bir tercihi olarak görmekteyız." Hastanelere imam atayarak sağlık sorununu çözmeye kalkışan Sağlık Bakanı Doğan Baran'dan başka bir tavır da beklenemez zaten! GALERI • ATÖLYE 293 89 78 (3HAT) F(« SIIHISHERİSI ÖMER KALEŞİ24Ocak-18Şuba>199S V d t m i C»t PnH Or cm*ı Ersek S * « S K f m p «0200 Banhi I« (21?/ 2<7 06 99 Sabahattintuncer Resım Sergısi 21Ocak-25Şubat 95 0 » ivnnos (jd No 33 ri5**t W S731" 93 i.-ı: ve Pıartesı 5 11 30-1900 MÜRECCEL KÜÇÜKAKSOY ReS'm Sergısi lOOcofc-lOŞubot 1995 I; gunleıı soot 11 00-16 00 arıı» oçihı Abdı Ipençı Cod 75 Moçko Teı 0-212-231 28 32-36 ZEHRAARALResim Sergisi 3 Ocak-26 Ocak '95 Türkiye İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi B»yo»u-İ»t. Tel: 244 20 21 UGUR MUMCU ve MUAMMER AKSOY A N M A T O P L A N T I S I 28 Ocak 1995 SaaL* 14 0 0 - 1 8 0 0 I.T.Ü. Maçka G Amftel Sunan: ASU ÖNGÖREN • Açıhş ve Saygı Duruşu BİLGE BİLGİÇ •Saydam Giftıri • Kon u şmacılar İLHAN SELÇUK ŞÜKRAN SONER CEYHAN IMUMCU MUZAFFER AKSOY AYYUK ERENBERK » Mûzik OSMANBAYMAN Piyano Resitali • Stifllk Kımf mıu Kapanış SELDA BAĞCAN'la "U6URUR OLMV DUSUMCt DtfiîJtGI ISIAIJBUL SUBfcSI Tel & Fax : (0212) 272 62 18 *İLAN . T.C. PENDÖÇ 2. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN BİLDİRtLMİŞTİR . EsasNo: 1991/400 Karar No: 1994/617 Davacı: Arsa Ofısi Genel Müdürlüğü Vekili: Av. Serdar Ondemir Davahlar: 1- Fatma Tezcan 2- Erol Tezcan 3- Sevgi Tezcan Şehli köyü Pendik Tem. Sûresi: 15 gün Davacı tarafindan davalılar aleyhine açılan tescil davasının dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiş olup mahkeme karanmn da ilanen teb liğine karar venlmiş olmakla: Davanın kabulü ile Istanbul, Pendik, Kurtköy, 6 pafta, 974 parsel sayılı taşınmaz hıssedarlarından Hasan Akşinerin 15/2880 hissesi da vacı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tesciline ka rar verilmiştir ilan olunur. Iş bu ilan, yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün süre ile gecerli sayı lacaktır. 20.12.1994 Basıtı: 3088 T.C SELÇUK İCRA DAİRESİ Dosya No: 1993/787 Esas Adi kiraya ve hasılat kiralanna ait takip taleplerine ödeme emri nin ilanen tebliği. 1 - Alacaklı ve varsa vekilinin adı, soyadı ve ikametgâhı: İsmet Mercan vekili Av. Cengiz Aydın, SELÇUK 2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve ikamet gâhı: Beyaz Saray Tunstik Yatınmlar ve Işletmeci- lik A.Ş.'yi temsilen Sedat Boztepe ve Celal Tektay, Atatürk Caddesi No: 29/A SELÇUK 3- Alacağın Türk parasıyla tutan, faiz miktan ve işlem- eye başladığı gün: 178.118.000- TL Alacağın 12.07.1993 tarihinden itibaren % 60 faiz, icra gideri, masraf ve vekaJet ücreti ile tahsili. 4- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçılann adı, soyadı ve ikametgâhı: - 5- Mukavelename ve tarihi: Selçuk Noterliği'nin 27.10.1989 tarih, 9312 yevmiye no'lu kira sözleşmesi. Yukanda yazılı borcu işbu ödeme emrinin tebliği tarihin- den itiba ren 30 gün içinde ödemeniz, yine borcun bir kısmına veya tamamına veya alacaklımn takibine karşı bir itirazınız varsa, yine bu ödeme em rinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte Icra ve lflas Kanunu'nun 62'nci maddesi hükmü gereğince dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, kira akdini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddetme- diğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız, yukandaki süreler içinde borcu öde meniz veya itiraz etmezseniz, ala- cakhnın tetkik merciinden tahliyeni zi isteyebileceği ve kesinleşen kira aiacağından dolayı da haciz talep ede- bileceği ihtar olunur. (*) (*) A- Ödeme süresi: Borçlar Kanunu'nun 260'ıncı mad- desi gere ğince. altı ay veya daha fazla süreli adi kiralarda otuz gün. daha az süreli olanlannda altı gün, aynı kanunun 288'inci maddesi uyarınca hasılat kiralarında altmış gündür. B- itiraz süresi: Ödeme süresi otuz ve altmış gün olan adi ve hasılat kiralannda itiraz süresi yedi gün, ödeme süre- si altı gün olan adi kira larda ise üç gündür. (lc.ff.IU69) 8^:2290 T.C. DÜZCE 2. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 19947461 Davacı TEK Bolu Elektrik Dağıtım Müessesesi vekili tarafın dan davalı Ramazan Canseverlı aleyhine açılan alacak davasının mahkememizde yapılan yargılamasında: Davalı Ramazan Canseverli'ye, gösterilen Burhaniye Mahallesi Ş. Ruhsar Sk. no: 32 Düzce adresinde tebligat yapılamamış, yapılan za bıta araştırmasında dahi adresı tespıt edilemedığınden, davalı adına ilanen dava dilekçesınin tebliğine karar verilmiş olup, davalı Rama zan Canseverli'nin duruşmanın yapılacagı 15.2.1995 günü saat 9.00' da mahke- memizde hazır bulunması veya kendısıni bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yoklugunda yargılamanın devam olunarak ka rar verileceği HMUK'nin 213 ve 377. maddeleri uyannca davalı Ramazan Canseverli'ye ilanen tebliğ olunur. Basın: 2965 ' HARBİ SEMÎHPOROY TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 24 Ocak ÜNLÜ CERRAH VE BELEDİYECİ CEMİL TOPUZLU.. Ctmtlfbfa(or*mcL>) b>r MıOr yolcufuButıda, otodflanijia PlramıHer'm önurtde 19S8'D£ BUGÜN, LtA/lÛ TfP AO4A4I İSTJMSUl'UM ESK' REMINLER.IUDEN CEMİL VOPUZUI, 82 yAÇlNDA ĞLMÛÇ- TÜ. HEKİMLİĞE 1886 'DA OGPu MEMSUSU OL<4/tAK % SAŞLAyAAJ CEMİL gEY, OAHA £OM£A PHRİS'rE CEG- RAHLIK. OĞ&ENİMİ YAPMIŞ, 8UMU İZLEyEN YILLA&- DA ÇOK BAŞAGl KAZANA&AZ P/fÇALIĞA YÜKSEL- MİÇTİ. JT. MEÇeur/YETTEN SONfiA ASKERLJZTEN AYBjLMIf, ÇAĞDAÇ gi£ rrP FAKÜLTESİ KU- ISULMASf İÇİA/ ÇAUÇMIÇT1. CEMİL PAŞA, 191Z VE 13İ9 'DA, İKİ KSZ İSTAU8UL fEHGEMl- Ni OLMUf, ALTyAPtYI OÜZENLEMEK İÇİN SAÇARILt ÇALIÇMALAR YAPMtŞTI. TİİHK-İ- YE 'DE r/P ALANINOA BİRÇOK *İUC"E ITMlŞ OCAfJ CEfJİL rOPUZLU, P/f/A/DA DA TANINMlÇn. ANMA Aramızdan aynlışının 2'nci yılında sevgili üyemiz, UĞUR MUMCU'yu saygıyla anıyor \e katıllerinin bulunmasını istiyoruz. TtRKİTE GAZETECtLER SENDİKASI Ölümünün 2. yılında UGUR MUMCU'yu ve laik çağdaş bir Türkiye uğruna.yitirdigimiz tüm güzel insanlan sevgi. saygı ve özlemle anıyoruz. İSTANBUL ÜNİVERŞİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ ÇARŞAMBA TOPLANTILARI TANZİMATTAN CÜNÜMÜZE DIŞ POLİTİKA Suııuş: Emre ÖKTEM (1Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi AraştırmaGörevlisi) Konuşmacı: Prof.Dr. ŞÜKRÜ HANİOĞLU (IÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi) Tarih: 25 Ocak 1995 Çarşamba Saat: 17.30- 19.30 Yer: TARIK ZAFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ (Eski Beyoğlu Evlendirme Dairesi - Tünel) Bir soru söruyorum Kendi kendime... Gerekli miydi? Bu ülke için duyduklarının En azından bir kısmını Benim de duyabilmem için Gerekli miydi? Sevgili UĞUR; seni yaşatmanın, Senin ilkelerini özümsemekten geçtiğini anladık. BAYSAL'lar Insan haklannın, demokrasinin ve bunlann olmazsa olmaz bir ilkesi olan laikliğin yılmaz savunucusu UĞUR MUMCU'yu ölümünün 2. yıldönümünde saygıyla anıyor, tüm uğraşlan Türkiye'yi daha aydınlık bir ülke yapmak olan aydınlanmıza yönelik saldınlan laneîliyoruz. BAT1KENTU EMEKÜ ÖĞRETMENLER DERNEĞI BAT1KENT KÜLTÜR DERNEĞI PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞI YENİMAHAOE ŞUBESİ BAT1KENTLİSANATÇIUR DERNEĞI BATIKENTİŞÇİ EMEKLİLERİDERNEĞJ BATIKENT GAZETECİLER DERNEĞI BATIKENT TİYATRO KULÜBÜ BATIKENT BATISİTESİSPOR KULÜBÜ BATIKENT KÜLTÜR SPOR KULÜBÜ KENT-KOOP ANMA Sevgili Babamız, CANİP AKTÜRK 24.1.1995 Salı gunu saat 13,00'te. ölümünün 1 yıldönümünde mezan başında anılacaktır. AİLESİ ONAT KUTLAR'ı, UĞUR MUMCU'yu, TURAN DURSUN'u, MUAMMER AKSOY'u, BAHRİYE ÜÇOK'u UNUTMADIK, YAŞATACAĞIZ. KARAMAN'dan, Abidin Çögürcü, Akif Tartan, Alaaddin Işık, Ali Artay, Ali Parmaksız, Aydın Arslan, Ayten Yıldız, B. Ali Horzum, Ekrem Saçlı, Emre Şan, Enver Turhan, Ethem Altay, Hasan H. Türker, Hayati Sezerer, Hasan F. Aksekilioğlu, llhan Orduoğlu, ismail Çanakçı, Ismail H. Uysal, Mesut Ceranoğlu, Metin Buket, Metin Toprakçı, MuhittinYıldız, Murat Ayaz, Murat Oğuzyiğit, Mustafa Çölmekçi.Mustafa Eroğlu, Mustafa imançer, Muzaffer Akkaş, Nejat Altay, Neriman Köse, Nuran Demiröz, Nurettin Şahin, Ö. Hayrettin Güneş, Özgür Koç, Ramazan Akdağ, Ramazan Güngör, Recep Kızıltoprak, Remzi Tartan, Rıza Duru, Sait Eren, Soner Özer, Süleyman Göçer, Süleyman Tartan, Şahin Yıldız, Turgut Toktaş, Yusuf Dölek. "YOKTU YARINLARI ONLARIN ÇÜNKÜ ONLAR, SUÇ TAŞIYAN SANDIK GİBİ KARANLIKTILAR.* DEĞERLİ AYDIN , GÜZEL İNSAN UĞUR MUMCU SENİ ÖZLEM VE SEVGİ İLE ANIYORUZ. MINE & FUAT GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI ANTALYA 2. SLILH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLLĞU'NDAN Esas: 1995/1 Antalya Mcrkez Yuripınar Köyü 244N parscldc kayıtlı tasın maz. Antalya'2. Sulh Hukuk Mahkcm'csi'nın I>W4'616 esas. 1W4 14X8 sayılı kararı gereğince satılacaklır. Tapu kavdına göre salısa konu parsel 40.200 nı2 genisligınde olup. parsciın toprak yapısı K.ınlı-Tınlı yapı karaktcrindc olup. dÜ7 bir tar la arazisi durumundadır Üzenndc 50 adet 4 yaşjnda dikilmij söğüt ağaçlan \ardır. Parsel. DSİ tes.kilattnın sulama ımkanındjn »ulanır ve Milu tanm vapmaya müsaıttır. Pamuk. scb/e \c hububat zıraatına müsaıttır. Ma- hatlı rayn;lere göre m2'.sı 30.000 TLden. üzerindoki muhtcsatlarla bırhkte loplanı değcn 1 216.0(K).(K)0TL"dır I sati!,: 17.3 I'NS günu saal 11 (K)-l 1.10 araMnda Antalya Adliye Sarayı kal 3 no. 22'Ue açık artlımu ile yapılacaktır. Bu satısta değerı nın °o75"ini bulnıadığı lakdırde 27 3 1*W5 günü aynı yer ve aynı saat te 2. artlırıııa yapılır 2. arttırmada ı--e dcğcrının *o4O \c mahkenıe nıa.sraflarını gcctıgi takdirde en >,-ok arttırana ıhale edıleeektır Satıs peşın para ıledır. ancak ı>teyen alıcıya 20 gunü geçmenıek ü/ere mchıl \erılebılır Satışa istirak cdcn değcrin "o20'sı nispctınde tenıınat yatımıası şarttır Ihalcyc ı^tırak edenlerın. şartnanıeyı görmüs \e mümlerecatını ka bul etmı^ sayılacaklan. ba^kaca bılgı almak iNtcyenlenn menıurluğu nıu/ıın 1W5 I csa> sa\ılı dosyasma ba»\unııjları ilan olunur. Ba.sin: 2779
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog