Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24OCAK1995SALI 12 DIZIYAZI İşçilerin oyları sağakaydıRefah"a kayan oylan dunku yazımızda saptamıştık Şımdı akla gelen sorulardan bırı "Kimler, Refah'a o\ vermiş, \a da Refah'a o> verenİerin ozellik- leri nelerdir?'" olsa gerek Vapılan araştırmada gecekon- dulunun sıvasal davranışına et- kı eden 46 değışken uzennde ça- hşılmıştır Sonuçta bu degışken- lenn 46'sı da etkılı olmakla be- raber. bu değışkenler analızler- le 15 eındınlmıştır Medenıdu- rum ve gazete okuma durumu degışkenlerı. faktor analızıne gırmeyecek kadar kesın bır so- nuç vermış. sıyasal davranışa bıre bırlık bıretkı gostermışler- dır Gecekondulunun sıyasal davranışına 15 bağımsız degış- kenın 6 faktorolarak bırlıkte ça- lıştığıbulunmuştur Bunlar şov- le sıralanmıştır l.faktörCınsıyet. >apilan ış egıtırn 2. faktor: Yaş, kentte kaliş su- resı. e\ sahıplıgi durumu 3. faktor: Hemşenlık tercıh- lerde kan-kocanın tercıhlen et- kılemede tavsıye durumlan, 4. faktor: Okunan gazeteler gelır 5. faktor: Haber ızlenen tele- \ ızyon kanalı. mensubu olunan mezhepler 6. faktor: Gecekonduda kom- şulaV arası yardımlaşma duru- mu. gecekondulunun kendı kentlılığıne ılı^kın yargıları 1994 Temmuz Turkıyesı'nın ıçınde bulundugu ekonomık. sosyal \esıyası zorluklan çoze- cekgüçtebırsıyasıpartınınvar- lığına ılışkın gecekondululann goruşlen Bu bulgulara gore şu sonuç- lar çıkmaktadır • Bınncı faktorde bulunan cınsıyet. yapılan ış \e egıtım du- zeyıbırlıkteçalışmıştır Retah'a kayan oylarda gecekonduda cin- sıyette kadın. yapılan ışte ev ka- dınlan \e i^v,ıler ıle ıikokul vealt egıtım duzeyındekı bıreylerın çoğunlukta olması çok onemlı- dır Refah Partisı \e ozellıkle ANAP gecekonduda daha çok kadın oylara dayanmaktadır Refah Partısı. bu son seçım- lerde v aptığı atakla gecekondu- da ozeliıkle e\ kadınlanyla oy- lannı aıttırmada başarılı olmuş- tur İşçıler artık, çoğunlukla sol «partılerde yer almamaktadırlar İşçilerin tercihi değişti Işçılenn 1989'da Refah'tave ANAP'tayoğunlaştığı.bunlann daha sonra Refah'a oy verdığı saptanmıştır Işçı oylan merkez sol partıler ıçın çok onemlı ov- lardı Cunku ışçı haklannı sa vunma Turkıye'de genellıkle merkez >a da uç sol partılere at- fedılmıştır 1994, merkez sol ıçın bu\uk bır surpnzoldu Ov- sa daha 1989"da ı^çı oylarında- kı değışım kendını bellı etmış- ken, gecekonduda bu konuda bı- lımsel araştırma yapılmadıgı ıçın I989'da SHP de basarılı olunca gostenlen gaflet devam etmış oldu İşçilerin vaşadıgı verler gecekondu çevrelerı ol- duğuna gore bu oylar merkez solundur mantığından yola çık- mak bu durumda dogru gorun- memektedır Refah. nasıl gece- konduda ağırlıklı olarak e\ ka- dını. ışçı \e esnaf partısıyse, merkez sol partıler de agırlrktı olarak ışçı partısı olmavı surdu- rebılırlerdı Ne yazık kı 1989 oncesınde ışçılenn tercıhlerıne ılışkın bır sıyasal araştırma ol- madığı ıçın, 1989 oncesındekı durum karşılaştınlamamaktadır Eğitim düzeyi düşük Egıtım duzeyı \e yapılan ışe ılışkınbulgularaşağıdaozetlen- mıştır Buaraştırmadabıreyle- rın orgun egıtım duzeylen ele alınmış \atandaşlık eğıtımı ıh- tıvaçlan ise saptanmıştır Araş- tırmacının daha oncekı ıkı araş- tırması gecekondululann halk eğıtımı ıhtı>açlannı saptamaya hızmet etmıştır Bu araştırmada herturlu egıtım ıhtnacınısapta- mak hedeflenmese de bunlar varlıklarını gostermışlerdır Araştırma. \atandaşlık eğıtımı ıhtıyaçlannı saptamaya hızmet etmıştır Zaten faktor analızıso- nuçlan da egıtım degışkenının ılk faktor ıçınde yer aldığını gostermıştır Gecekondulunun beledıye- hukumet hızmetlennı bırbırıne Doç. Dr. NUR ALKIŞ REFAH ÖTEKI PARTILER OYVERENLERIN TOPUMI GENEL TOPLAM Aroştırmaya katılanlann mesleki durumu (%) I Işri Memor IŞSHEvkadm 42.9 42.8 42.8 41.2 kflAn 6.6 5.9 6.2 6.7 Gecekonduda yaşayanlann yansını kadınlar oluşturmakta ve bunlannsiyasal tercihi, seçımlerde buyuk onem kazanmaktadır. Refah Partisı, bu son seçimlerde yaptığı atakla gecekonduda ozellıkle ev kadınlanyla oylarım arttırmada basarılı olmuştur. kanştinyor olması onemlıdır Bu bulgu. Refah Partılı beledı- yenın hızmetlen lyı de olsa, ko- ru de olsa gecekondulu seçme- nın kendı kafasında bekledığı hızmetı bulamayacagından araştırmanın sahaçalışması, be- ledıyenıngorevebaşlamasından uç ay sonra vapılmış da olsa bır dahakı seçıme hayal kmklığıy- la girebıleceğını gosterır Bu, RP nınnedenolduğu bır durum olmamakla beraber halıhazırda beledıve yonetımınde bulun- makla bu tehlıkeyle karşılaşabı- lecek ılk ada> partı de RP'dır Hangı oranda olursa olsun hatır ıçınov \enlmesı oy verdığıpar- tının amblemını gosteremeven vatandaşlann onemlı oranda ol- ması. \atandaşlıkeğıtımıneolan ıhtiNacı gostenr RP'yı seçenler arasında yuz- de 5 5 oranında hatır ıçın oy ve- ren v ardır kentlılere gore daha durust cevaplavıcıldr olduğu ıçın hatır ıçın oy verme oranı saptanabılmıştır Yınede, görul- duğu gıbı hatır ıçın oy verme getekondu gıbı egıtım duzevı duşuk bır kesımde bu oranı ta- şıdığına gore (kentsel alanlarda bu oranın daha duşuk olduğu sa- nılmaktadır) RP'\e hatır ıçın oy verıldığı toplumda dedıkodusu çıkacak kadar buyuk bır oranda dadeğıldır Yatandaşlıkeğıtımının gerek- lılığı sadece ınsanı nedenlerle egıtım hakkına bağlanmamalı- dır Sorun. her ne kadar egıtım sıstemıyleılgılıgıbı gorunsede. sı>aset.ekonomı vb sıstemler- le de ılışkılıdır Nıtekım son se- çımler bunu kanıtiamıştır Va- tandaşlık eğıtımı sağlanmadı- ğında, tum partılen ve butunuy- le sistemı zedelevecek noktaya gelebılecek bırdeğışken halıne gelebılır Bu egıtım turu. bılınç- lı ov \erme da\ ranışından vergı odemeye. ulke butunluğunu ko- ruma ve yaşatmadan ulkeye aıt maddı ve mane\ ı değerlen ko- rumaya ve gelıştırmeye dek uza- nır Yıne bu konu demokrasıyı \ aşama \ e yaşatmaya kadar çok genış kapsamlı bın oğrenıldı- ğınde de dığennın oğrenılmesı- zar olmayan ve okur yazar olan bulunmamakta, bu partının ge- cekondulu seçmenlerı ılkokul ve orta okul ustu okul mezunla- ndır 27 Mart'ta oy veren ve ver- meyen gecekondulular genelde ele alınarak egıtım duzeyı ınce- lendığınde yuzde 53 3 unun ıl- kokul >uzde 24 3'unun orta- okul ve ustüokul mezunu oldu- ğu gorulur Yuzde 15 6 lıkoku- ma-yazma bılmeven ve yuzde 6 9'luk okur yazar oranı vardır Âraştırmaya katılanlann eğitim durumları (%) 1 1' il'l REFAH ÖTIKİPARTHER OYVERENLERIN TOPUMI GENEL TOPLAM Okur yazor 16.7 16.0 16.2 15.6 Okuryozor 8.1 6.1 6J 6.9 llkokui mezunu 58.6 52.4 54.6 53J Orlo ve üsto 16.7 1 , 25.5 22.4 24.3 nı kolay laştıracak veya tersını «erçekleştırecek kadar da gınft bır konudur 27 Mart'ta oy ve- ren gecekondulularda eğitim duzeylen kendı ıçlennde değer- lendınldığınde. ortaokul ve us- tu okul mezunlannda MHP, CHP ve İP eşıt oranda, SHP. ANAP, DSP Refah DYPolarak dağılmıştır Eğitim duzevı ıle oy verılen partı arasında anlamlı ıhşkı bulunmuştur eğitim duze- v ıne gore ov verılen partı değiş- mektedır Okurvazarolmayan- lardaRetah SHP ANAP DYP ve DSP a>nı oranda. CHP ıse son sıradadır MHPdeokurya- "İlkokul mezunluğu sanki bir eşik gibi çalışmaktadır. İlkokul mezunluğuv la beraber gelişme- \e direnmenin kınldığı.daha ge- niş goruşlu. gelışmeye daha açık. bilgilerinı vetersizgoren vegeliş- tirilmesı gerektığini duşunen in- sanlardaki bu tutum duşundu- rucudur. Ilkokul mezunlanndan sonra katılmanın hızla artması. gecekonduda >aşa>an bu ihmal edilmiş kitlenin temel eğitim ih- tivaçlarının onemini gundeme getirir" (Alkış 1993. s 276) Orta \e ustu okul mezunlan grubu hanç, dığer egıtım duzey- lerınde RP daha fazla o" alan Esnof 7.1 6.4 6.7 6.6 31.4 27.1 28.7 28.6 Memor 4.3 5.3 4.9 4.9 T Emlcl 4.8 8.5 7.2 9.0 6.1 6.0 • Araştırma, gecekonduda yaşayan işçilerin artık, çoğunlukla sol partılerde yer almadığını ortaya koyuyor. İşçilerin 1989'da Refah'ta ve ANAP'ta yoğunlaştığı, bunların daha sonra Refah'a oy verdiği saptanmıştır. • Refah'a kayan oylarda gecekonduda cınsıyette kadın, yapılan işte ev kadınları ve ışçıler ile ılkokul ve alt eğitim düzeyındeki bıreylerın çoğunlukta olması çok önemlıdir. Refah Partisi ve ANAP, gecekonduda daha çok kadın oylara dayanmaktadır. • Gecekonduda eğitim duzeyı ıle oy verilen parti arasında anlamlı bir ılışkı gözlenmektedir. Refah'a oy verenlerin yüzde 60'a yakınını ilkokul mezunları oluştururken, eğitim düzeyi yükseldikçe bu partinin aldığı oy oranı düşmektedir. partıyken araştırmacının daha oncekı araştırmasında saptadı- ğı mesleki eğitim ıhtıyaçlannda saptadığı bulgu vatandaşlık eğı- tımınde de doğrulanmıştır RP kendı bünvesınde eğıtılmış ın- sanlann çoğunlukta oldugunu savunurken bu ıddıası doğrulan- mamıştır. en azından gecekon- duda doğrulanmamıştır Yapılan i$ tercihi etkiliyor Gecekondulunun sıyasal ter- cıhıyle ış durumu arasında da çarpıcı bağlantılarbulunmakta- dır Partıler kendı ıçlennde bır butun olarak duşunuldüğunde Refah Partısı nde.ev kadını, ış çı.esnafoylan SHP'deev kadı- nı, ışçı, memur. ANAP taev ka- dını, ışçı, ışsız, DYP'deev kadı- nı, ışçı.emeklı. DSP'deev kadı- nı, ışçı sıralaması partılenn en çok oy dldıklan kesımlen gos- termektedır Işsızlenn oranıntn Refah gru- buna gore otekı partıler grubun- da ıkı mıslı çok olması kayda değer bır bulgudur Yapılan ışe gore oy verılen partı değışmek- tedır, ıkısı arasında anlamİı ılış- kı vardır \apılanışler kendı ıç- lennde bır butun olarak duşu- nuldüğunde gecekonduda ışçı seçmenlerden oy alan partılerın Retah, SHP. DSP. \N\P, D\ P olarak. memurlardan oy alan partılerın SHP, Refah AKAP. esnaftan oy alan partılerın Re- tah. SHP, DSP, ANAP. ışsızler- den SHP, Refah, ANAP, DSP. ev kadınlarından Refah, SHP. ANAP, DSP olarak sıralandıgı görulmektedır ANAP'a oy ve- renlcrın ıçınde cv kadınlarının oyları Retah'tan çok olmasına rağmen Rcfah'a oy vcrcnlcrbır butun olarak dcğerlendınldığın- de RP ıçınde en çok oy veren ev kadınlandır Ayncaışçılereses- lenen partı artık sadece sol par- tılerdeğıldır, bu ımaj gecekon- duda yıkılmıştır Gccekondudakı seçmen nu- fusunun neredevse yansı (yuz- de 47 9) kadın nufustur Gece- konduda seçmen kadın nufusun yuzde 6 7'sı çalışan kadın oldu ğunagore >uzde4l 2'lıkev ka- dını nufusu vardır Yapılan ışe gore oy venlen partı değıştığınc ıkısı arasında anlamlı ılışkı ol- duğuna gore hıtap edılerek uze- nnde yoğunlaşılacak kesimler onemlıdır E\ kadınlannınveış- çılenn en çok seçmen oranını ta- şıyan kesimler olduğu ortada- dır Gecekonduda ev kadwiları ve ışçılereonem veren partı ola- M bır seçımde oylannı arttınr • Ikıncı faktor olarak yaş, kentte kalış suresı \ee\ sahıplı- ğı durumu ını.elendığinde Re- faha gıden gecekondulu bekâr oyların yarısını. 1989da yaşı tutmuvanlar oluşturmuştur Refah'ın gençlik başarısı Refah gerek partı gerekse Mıllı Gençlik \akfı gıbı organık kuruluşlarıyla 1989dakı genç \e bekâr oyları çekmeyı başar- mıştır RP bu seçımlerde kadın ovlarda olduğu gıbı genç oylar- da da basarılı olmuştur 1989'da 19-24 vaş grubunun juzde 9 8'ınıalırken'l994'te dahaon- ce >aşı tutmayan bu grubun yüz- de 51 7'sını âlabılmişnr 19'-24 vaş grubunun yandan fazlası Refah \e ANAP grubundadır 55 yaş ve ustu yaşta olanların neredevse yanya yakını Refah grubundadır RP ozellıkle gece- kondu nufusunun 19-24 \e 55 vaş ve üstunde çalışmalannda başanlı olmuştur 25-34 yaş zaten butun partıler ıçın en çok oy alınan yaşlardır RP, kente yenı goçenlerde de en etkılı partıdır 27 Mart Grubun- da en çok oy. Refah Partı sine oy veren ve 21-30 yıl arası kentte kalanlardadır Kuşkusuz burada yaşdegışkenı devreve gırmekte. 55 vaş ve ustunde olan ve kır kokenİı olanlar daha fazla kent- te kaldıklan ıçın 21-30 yıl ara- sında gorulmektedırler Kısaca. RP, 19-24 ıle 1-5 yıl, 55 yaş ve ustu ıle 21-30 yıl kentte kalan- larda başanlı olmuştur Kente yenı goç edenlerle RP ılgılenmektedır Bu bulgu. öte- kı partıler grubunun gecekon- dulan unuttuğunun bır kanıtıdır Otekı partıler değıl yenı göç edenlerle. 5- 10 yıl arası kentte kalanlarla da yetennce ılgılen- memışlerdır Gecekondululann çoğunluğunun ev sahıbı olması yaş. kentte kalış suresıvle bera- ber \enlen oya gecekondunun sındığını gostenr 27 Mart Gru- bunun yuzde 70 6'sı ev sahıbı- dır CHP ve İP hanç. butun par- tılerde değışen oranlarda olmak- la beraber ev sahıbı olan seç- menler çoğunluktadır Ev sahıplennde oy lann dağı- lımı sırasıyla. Refah. SHP. ANAP, DSP DY P'yeaıttır Dort do*;ya bırbırıyle karşılaştırıldı- ğında. RP'nın ev sahıplerıne başka bır ıfadeyle. verleşık seç- menlere ulaşmada daha basarı- lı olduğu görulmektedır Ev sa- hıplığı değışkenı ıle nufusun vaklaşık yansinın kadın olması ve Refah'ın ev zıyaretlerınde gosterdığı başan bırbınyle ılış- kılıdır Ev zıyaretlen >apan ka- dınlann gecekondu semtlennde yerleşık ev lerde daha etkın oldu- ğu rahatlıkla sovlenebılır Yarın: Okunan gazetelerin etkisi ÇALIŞANLARIN SORULARI/SORUNLARI YILIVL4Z ŞİPAL Geçmiş yılların yılbk izinleri Soru Bir kamıı kurumunda işçi olarak çalışmakta iken işakdim 31.12.1994 gunu feshedildi. Geçmiş yıllara aıt kullanamadığım >ıllık ucretlı ızınlerım var Sorulanm Geçmiş yıllara aıt kullanamadığım yıllık ızınlenmın ucretını alabılırmıyım' Geçmiş yıllara aıt kullanılmavan yıllık ızın utretlen aıt olduk- lan yıllann ucretıne gore mı yoksa son ucret uzennden mı odenır' Yıllık ucretlı ızın haklan ıçınzamanaşımı suresı kat, vıldır''T.S. YAMT: 1475 sayılı Iş Yasası'nın 56 maddesı "Akdin feshinde izinucreti"nc ılıskındır u İşcinınhakkazanıpdakullanamadığı\ıl- lık i/in suresi için ucreti, hı/nıel akdının ışveren veya ışçı tarafından feshedilmesi halinde sona erdiği tarihtcki ucreti üzcrindcn kendisi- ne odenir." Geçmiş yıllara ılışkın ışçının kullanamadığı vıllık ızın ucretını ıstemeye hakkı vardır Kulİanılamayan geçmiş vıl ızınlerının son ücrete gore hesaplanacağı. Yargıtay 9 Hukuk Daıresı'nın kararı ıle açıklık kazanmıştır (1) I ) oncekı vıllara aıt ucretlı ızın paralarınaaıt ısteğın red- dı yasdlara aykırıdır" (Varmtav 9 Hukuk Daıresı 2112 1972 ta- rıh 19784 esas ve 32353 karar ) (2) "( ) Yıllık ızın ucretının 1475 sayılı Iş Kanunu nun 56 ncı maddesı uvarınca akdın sona crdığı tanhtekı ucreti uzennden he- sapedılmesı gerekırken ılışkın bulundugu vıllara aıt ucret uzerın- den hcsapcdılmesıdoğrudeğıldırf )"(Yargıta>9 Hukuk Daıre- sı 15 II 19S7 tarıh. 19X7/10670 esas ve 1987 II123 karar) Ihbar ve kıdem ta/mınatı dışında kalan, ucrete ılışkın jljtaklar 5 yıllık zamanaşımı ıle sınırlıdır (3) "( ) Borçlar Kanunu'nun 126 maddesme gore ıhbar ve kı- dem tazmınatı dışındakı ışçılık hakları 5 yıllık zamanaşımınd ta- bıdır Mahkemece. sadece asgarı ucret tarkı ıçın zamanaşımı goz onunde tutulmuş fakat ucretlı ızın hatta tatılı ucreti bakımından bu konu uzerındedurulmamıştır Ekdava 16 2 l990tarıhındeaçıl- mış olduğuna gore 16 2 1985 tanhınden sonra gerçckleşmış olan ızın ve hafta tatılı ucrctlerıne ve buna ılave olarak sıız konusu ış- çılık haklan ıçın ılava ıletalepedılen mıktarlara karar vermek ge- rekır ( ) ' (4) "( > Ozet Asgan ucret farkı. ızın, hatta ve gcnel tatıl para- idrı alacaklan beş yıllık zaınanaşınıına tabıdır" Kaynak (I) Mustafa Çenberu, Iş Kanunu Şerhı-1978, sa>ta 1325'14 (2) Yasa Hukuku Dergısı, Nivin I98S sayfa 622 116 (3) Yargıtay KararlarrDcrgısı, Şubat 1991 sayta 20"! (4) Yasa Hukuk Dermsı. Aralık 1987. savfa 1756 74S ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKÇİ Mumcu'nun İki Ayaklı Domuzları... Uğur Mumcu'nun olduruluşunun uzennden ıkı yıl geçtı Ikı yıldır ulke kan golune dondu Uludağ'ın karlan da kana bulan- dı Özal'ların adını açıklayan Uğur Kılıçolduruldu Mumcu nun serçe parmagıyla çozebılecegı olaylar Herayın 24 unde Cumhunyet te, bır Uğur Mumcu haben ke- sın vardır Ugur u oldurenler bulununcaya degın bu bızım ar- kadaşımıza borcumuzdur Boynumuzun borcudur Bunlar yal- nız Uğur olduğu ıçın degıl demokrasının ulkemıze yerleşmesı ıçın zorunlu Heıtıangı bır gazetecının başına bır şey gelseydı, yalnız gazetecı de degıl bır ınsanın başına btr şey gelseydı, Uğur, ona olanlann ıçyuzunu araştırrnadan yatmazdı Cumhunyet, boyle bır çalışanına sahıp çıkmanın gorevını ya- pıyor Pek çok Ataturkçu devrımcı kuruluş Uğur Mumcu ıçın toplantılar duzenledı Ankara'da Ankara Barosu'nun duzenle- dığı etkınlıklenn bır ızlencesını getırdı bır arkadaşım, ızlencenın adına "Muammer Aksoy-Uğur Mumcu Etkınlıklerı" demışler Muammer Aksoy, Uğur'un çok sevdığı hocasıydı, o da ocak sonunda oldurulmuştu Izlence şoyle 13 30 Uğur'un evının onunde saygı duruşu, 14 30 Gomutu başında anma toplantısı 15 30 Ankara Barosu ıle Turk Hukuk Kurumu nun ortaklaşa duzenledıklen "Insan Haklan Işığında Ataturkçuluk ve Demokratık Deviet" konulu açık oturum Top- lantı yerı Ankara Adlıye Sarayı Toplantı Salonu Konuşmacılan şoyle Ahmet Taner Kışlalı, Ergun Ozbudun, Mumtaz Soy- sal Savunman Talay Şenol (Yonetıcı) Saat 20 30'da Ataturi< Spor Salonu nda 'Ugur Mumcu Seslenıyor"adı altında toren du- zenlenıyor 31 Ocak Salı gunu, Prof Muammer Aksoy ıçın ıse, Ankara Barosu ıle Turk Hukuk Kurumu ortaklaşa toplantı du- zenleyecekler Eskı Ankara Barosu Başkanı Savunman Erdal Merdol un yonetecegı açık oturuma konuşmacı olarak Yargı- tay uyesı Çetın Aşcıoğlu emeklı Buyukelçı Osman Olcay, Prof Ilber Ortaylı Prof Şerafettın Turan katılacaklar Toplan- tı saat 15 OO'te Adlıye Sarayı Toplantı Salonu nda yapılacak Ankara Barosu ayrıca Muammer Aksoy ıle Uğur Mumcu nun katıllennm ortaya çıkanlması ıçın ımza kampanyası surduruyor Çağdaş Gazetecıler Derneğı Genel Merkezı 1994 te "Uğur Mumcu'ya Armagan kıtabını çıkardı Uğur un olduruluşunden gunumuze değın yapılan konuşmalarla yayımlanan yazıları, bır dolu unlunun ozgun yazısını "demokrası ıle medya" konusun- da bır araya getıren yapıt ınanıyorum 1995 ın de başucu kı- taplarından bın olacak Uyesı olduğu ÇGD nın bu Uğur Mum- cu'ya borcuydu Bunu gerçekleştırdı "Uğur Mumcu Gunlen" dolayısıyla duzenlenecek masalarda gozunuz "Uğur Mum- cu'ya Armağan"\ arayacak Bu onemlı gunde Mersın Kultur Mudurluğu'nun duzenledığı "Uğur Mumcu Etkınlıklerı"ne katılmaya çok onceden soz ver- dığım ıçın Ankara dakı etkınlıklen ızleyemeyeceğım Eskı dost Selda Bağcan'ı da dınleyemeyeceğım Mersın Kultur Mudur- luğu'nun Kıtapsan ıle Test Teknık Dersanesı'nın katkılanyla du- zenledığı etkınlıkler saat 13 30 da Basında Uğur Mumcu" ser- gısının açılışıyla başhyor Burada Adnan Yucel, Ipek Ongun, Alı F. Bılır, Mustafa Sever kıtaplannı ımzalayacaklar Yenı ıkın- cıbasısıçıkankıtabım 'Gun OlaHaımanOla" ımzagununeye- tışırse ben de ımzalara katılacağım Kıtap, fırından yenı çıkmış ekmek gıbıdır gozumde Saat 14 30 da Içel Kultur Muduru Yu- suf Zıya Ak açış konuşmasını yaptıktan sonra Adnan Yucel Yaşar Esgın ıle YusufZıyaAk tanşıırdınletısı var Saat 15 OO'te Mersın Deviet Opera ve Balesı 'Ataturk Aramızda yı oynaya- cak Murat Goksu ngn yazdıgı baleyı Mehmet Yılmaz sah- neye koydu Saat 15 30 dakı toplantının konusu "Uğur Mum- cu" konuşmacısı da ben olacagım Daha sonra da sergı var ÇGD Guney Marmara Şubesı nın uyemız Uğur Mumcu ıle ıl- gılı ızlencesı 25 Ocak Çarşamba gunu Bursa Ataturk Spor Sa- lonu nda "MumlarSonmesın adlışenlığıylebaşlayacak Şen- lığın duzenlenmesınde Bursa Demokrası Platformu katkılarda bulundu destekledı Şenlıkte ayrıca Uğur Mumcu Belgese- //"gostenlecek TolgaÇandar'ınsazı turkulerı dınlenecek Bur- sa Ekım Sanat Tıyatrosu sanatçıları Ahmed Arff le Nâzım Hık- met ten şıırler okuyacaklar izlencelerın en yoğunu Ankara da yapılmakta Bugun Anka- ra da saat 13 30 da Uğur Mumcu Sokağı nda anma torenı çer- çevesı ıçınde ilhan Selçuk konuşacak 15 30'da Uğur Mum-" cu gomutu başında ayn toren var Cebecı Asn-Gomutluğu'nde 20 30 da da Ataturk Spor Salonu nda Cumhunyet'ın duzenle- dığt bır ızlence var Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecılık Vak- fı nın koyduğu amblem-logo yanşmalannın sonuçları açıklanıp odullen verılecek Uğur Mumcu kendı sesınden halka seslene- cek Arkasından Modern Dans Topluluğu Bale Grubu 'Anka- ra'nın Taşına Bak"konulugostenmı sunacak Mana Rita Epik ın Uğur ıçın besteledığı şartcı gundeme gelecek Tıyatro sanatçı- lan, 'UğurMumcu Kendı Cınayetını Sorguluyor' u sahneye ko- yacaklar 29 Ocak Pazar gunu, saat 10 30'da Hıpodrum da ÇGD loka- lı onunde Uğur Mumcu Muammer Aksoy Onat Kutlar anısı- na ağaç dıkımı torenı var Bunu ÇGD Ankara Şubesı ıle bırlık- te, T Ormancılar Derneğı Orman Muhendıslerı Odası gerçek- leştırıyor 13 30-15 00 arasında da Hıpodrum alanındasanatçı- ların dınletısı var Selda Bağcan orada soyluyor Bahnye Üçok un olduruluşu daha sonradır Turan Dursun Eylul de olduruldu (4 Eylul 1990) Abdı Ipekçı nın oldurulduğu gun 1 Şubat, Yenımahalle Beledıyesı o gun toren yapıyor An- kara'da olsaydım Uğur Mumcu, Muammer Aksoy Onat Kut- lar la bırlıkte Turan Dursun Musa Anter, izzet Kezer daha usa gelebılecek faşızmın oldurduğu nıce aydınlanmız ıçın de bırer fıde dıkmek ısterdtm Muammer Aksoy ıle Uğur 163'unkaldınlmasıkonusunda de- ğışık goruşteydıler, Turan Dursun'ladaoyle Bende 163'unkal- dınlmasını hıç savunmadım Bunun laıklığı, gıderek demokrası- yı yok edeceğını duşunurdum Ne yazık, gerçekler Uğur'u hak- lı çıkarmadı Benım kanım, faşıst gerıcılenn cınayetıne kurban gıttı Uğur'la en cıddı konulan şakalaşarak goruşmek olanağı var- dı Öylesıne canlı, yaşam dolu bır arkadaş Dıyelım, o gun "do- muz ef;"ustune bır yazı mı yazmışım takılırdı Ekmekçı, yıne domuzu yazmışsın Aslında aynı şeyı yapı- yoruz ben ıkı ayaklı domuzlan yazıyorum sen dort ayaklıları Kımlerdı Uğur'un ıkı ayaklı domuzları'' Kımleryoktu kı başta dınsomuruculen donekler sılah kaçakçıları mafya deviet ma- lı çalanlar teroru yaratanlar kotu polıtıkacılar Bunlann tumunun toplumda cınt atmalan, belkı de Uğur ar- tık yok dıyedır. • • • Eskı Mıllı Bırlıkçılerden Muzaffer Yurdakuleroldu 27 Mayıs- çılann başı sağolsun' BULJVL4CA 1 2 3 4 5 6 7 8 SOLDANSAĞA 1/ Cemal Reşit Re> ın bır operasi Bır nota 2/ Bır goz rengı Turk muzığınde bır makam 3/ kırgızı^tan ın baş- kentı ^ d l a ^ sıfat yjpmakta kulldnil.ni bır yapını ekı 4/ Ender sevrek Meydan 5/ Olen kınT-enın vucu- du Kuzev gokkurenın en parlak v ıldızı 6/ Tokmaklarla çalınan bır Atrıka çalgisi II Ağırlık ve uzunluk ol- çulerı ıçın kabul edılmış yasal ol- çu modelı Bır nota 8/ ıskambıl kâğıtlarının atası sjyılan deste>e ve bu deste kullanıİarak bakılan falcılık yontemıne verılen ad Bızmutun sınıgesı 9/Sıırtme ağla- rındd yanlarda bulunan takvıve ıplerı \ HKARIDAN AŞAĞIYA 1 So>lenen herkesce kulKınılan soz II Vııcuttakı AIDS vıaısıınu saptamakta kullanılan test Şenlıklerde caddelere kurulan suslu kcmer 3/ Neııılı islak Taprak, kum ya da saman ele- me>e varar ın dclıklı kalbur4/ "Aptal, buddld" anlamında ar- go sozcıık 5/ Gcrçckleştınlmesı zamand bağlı ıstek Tatlı su- larda vaşavan bır tııı gelıncık balığı 6/Keııdını beğenmış. se- vmısı/7/ Mımarlıkta "sahın" anlamında kullanılan sozcuk . liır gostcrnıc sıtaiı 8/ Tam butun. eksıksız Afnka'da vaşa- van bır m.ıvınun 9/ Yıycceğı ortaklaşd sağlanan toplantı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog