Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

24 OCAK 1995 SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 John Kennedy'nm annesi öldii • NEW YORK(AA)- ABD'de, 1963 yılındabir suıkast sonucu ölen eskı başkanlardan John Kennedy'nın annesi Rose Kennedy 104 yaşmda öldü Dokuz çocuğundan ıkisını uçak kazasında. biri ABD Devlet Başkanı diğeri ise senatör olan iki çocuğunu ıse suıkast sonucu kaybeden Rose Kennedy. John F. Kennedy'nin öldüriilmesınden sonra 'cesaretli olmayı' öğrendığinı söylemiştı. Rusya'dan PKK güvencesi • MOSKOVA (AA) -Rusya Içışlen Bakanı Viktor Yenn, bölücü terör örgütünün Moskova'da yuvalanma çabalanna karşı gerekenın yapılacagı konusunda lçişlen Bakanı Nahıt Menteşe'ye güvence verdı. Menteşe, "Rusya Içışleri Bakanı, PKK'yi terönst örgüt olarak kabul ettıklerinı, gerekenın yapılacağını belırtti Görüşmelenmizın sonuçlan çok çok olumludur" dedı lçışkri Bakanı Menteşe, Türk gazetecilerle Moskova'da düzenlediği basın toplantısında. bölücü örgütün daha önce de Almanya ve Fransa gıbı Batı Avrupa ülkelennde masum talepler görünümünde yuvalandığını hatırlattı Bip Fransız daha oMuruUu • PARlS (AA) - Yabancılara yönelik saldınlann giderek yogunlaştığı Cezayir'de bir Fransız vatandaşı daha öldürüldü. Fransa'da yayın yapan France-Info radyosu, saldınyı gerçekleştirenlerin olaydan j sonra kaçtıklannı *e henüz »kımsenın sorumluluğu İ üstlenmedığmı duyurdu. \ Israil smırlaraıı kapatb• Hükümet, Netanya kentindeki saldmnın ardından, Batı Şeria ve Gazze smırlannı kapattığını açıkladı. Dış Haberier Senisi - lsra.il hükümetı, Netanya kentinde 19 kişinin ölümüne neden olan intı- har saldınlannın ardından sert tedbırlere başvuruyor. tsraıl yönetimı saldm sonra- sında, Batı Şena ve Gazze smır- lannı kapattığını, Fihstinli tufuk- lulann salıverilmesini durdurdu- ğunu ve Enha kenti ile GazzeŞe- ridi arasında geçişin açılmasını erteledığını Filıstin yönetimine bildırdi. tsraıl radyo ve televizyonunun haberlenne göre saldınya mısıl- leme nıteliğı taşıyan kararlarka- binede oybırliğı ile alındı. Kara- nn uygulamaya konulması ile birhkte Gazze Şeridı ve Batı Şe- ria'da yaşayan 50 binden fazla Filistinli sının geçerek lsrail'de- ki işlenne gidemeyecek. VVeizman kaygılı tslamı Cihad Örgütü'nün üst- lendiği saldın sonrasında bır açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ezer \Veizman, tsraıl-FKÖ ıliş- kilennin askıya alınmasını iste- di. Weizman. tsrail televizyonu- na yaptığı aç\klamada "Görü$- meJeri askna aimak gerektiğine inanıyorum. Durdurmak değil, askıya almak gerekli" dedı Cumhurbaşkanı Weızman. FKÖ liden Yaser Arafat'a da saldın- Padamada hayatmı kavbeden bir asker. arkadaşlan tarafindan olay yerinden uzaklaşOnlıyor HISNİ MIBAREK; Teröristlere ABD desteği NEVV YORK(AA)-Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, ABD yönetımının, kendısını ıktıdardan uzaklaştırmak ısteyen radıkal islamcı Müslüman Kardeşler'le gızlı bağlantı halınde bulunduğunu ılerı sürdü. Mübarek, New Yorker dergısıne yaptığı açıklamada, "Sizin \önetiminizin Müslüman Kardeşler terörisrJeriyle bağianbsı bulunuyor. Bütün bunlar gizJi ve ilk zamanlar bizim bilgimiz dışında gerçekleşti" dedı. "Iran'da Ayetullah Humeynı ve onun fanarikleriyle ikridan ete geçirmelerinden once temas kurmavarak düştüğünüz hatayı yineiemek istiyorsunıız" dıyen Mübarek, *Ancak size garanti veriyorum ki bu gnıplar bu ülkede vönetimi hiçbir zaman ete geçiremev'ecekler'' dedı lann durması ıçın daha fazla ca- ba harcaması gerektiğının söy- lenmesini ıstedi. Cumhurbaşka- nı NVeizman'ın \e sağ eğilımli muhalefet partilerinın bu isteğı- ne karşm, hükümet görüşmelenn askıya alınması önensını kabul etmedi. Bir basın toplantısı yapan Baş- bakan tzak Rabin, ıntihar saldı- nlarını önlemenın tek yolunun lsraıllıler ile Fılıstınlılenn bır araya gelmesınin önlenmesi ol- duğunu söyledı Banş görüşme- lenne devam edecegini söyle- yen Rabm sonunda Tsraıl ve Fı- lıstın'nın tamamen aynlacağını açıkladı. Rabın, saldmnın gerçekleştığı Netanya kasabası yakınlanndakı bir asken üste düzenlediği basın toplantısında "FUJstinJilerin ba- ğımsız Israil topraklanna girişi yasaklanırsa. bu tür saldınlann sav tsında ciddi oranda bir a/alma görülecektir'" dedı. Saldınyı üstlenen lslamı Cı- had Örgütü'nün ruhanı lideri Şeyh Abdullah Şami de bır açık- lama yaparak lsraıl ile aralann- da açık bir savaş olduğunu ve bu savaşın süreceğinı söyledı. Şami, 19 kişının öldügü saldı- n ıçın konuşurken "Burürsaldı- nlar sadece acıyı tsraillilere yö- neltir ve işledikleri suçlara karşı cavdıncı bir unsur olur" dedi Islami Cıhad "şchit" olan Müslümanlann Gazze Şen- dı'ndeki mültecı kampından 23 yaşındaki EnverMuhammed At- tiyeh Sukkar ve 25 yaijindakı Sa- lih Abdel Hamh Şakir Muham- med olduğunu duyurdu. AB'den Rusya'ya ambargo yok• Avnıpa Birliğine üye ülkelerin Dışişleri Bakanlannın dün yaptığı toplantıda, Rusya Çeçenya konusunda uyanlırken, ekonomik ambargo uygulanmaması karan alındı. Dış Haberier Servisi - Brük- sel'de dün toplanan Avrupa Bır- lığıne (AB) üye ülkelenn dışiş- len bakanlan toplantısında. yapı- lan bütün baskılarrağmenRus- ya'ya ekonomik ambargo kon- masına karşı çikılırken, Çeçen- ya'da durumun daha da kötüye gitmesı durumunda bu tutumun değişebileceği vurgulandı. Avrupa tarafindan konacak ambargonun Rusya'yı tamamen yanlızlığa ıteceğınden çekınen AB, Rusva'ya sadece Çeçen- ya'da derhal ateşkes çağnsında bulunmakla yetındı. AB'nın dışışlen bakanlannın bu kararından sonra Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel, AB ile Rusya arasında ımzala- nacak olan Rusya-AB ortaklık anlaşmasının 9 Mart'ta gerçekle- şeceğını açıkladı. Kinkel, toplantıya katılan dı- şişlen bakanlannın Rusya'ya uy- gulanacak bır ekonomik ambar- gonun uygun olmayacağı konu- sunda anlaştıklannı bildırdi. Ekonomik ambargonun Velt- sın Hükümetının zaranna olaca- ğınısavunan Kinkel "Hepimiz Çeçenya'daki durumun nereye varacağını bekleyeyip görmemiz gerekiyor. Rusva'ya karşı düş- manca bir tavir almak istemrvo- ruz. Böyle bir tavır ancak Rus- ya daki yanlış güçlerin işine ya- rar" dedı. lngılız Dışışlen Bakanı Doug- las Hurd, Almanya'nın bu tavn- nı destekledıklenni ve Rusya ile ortaklığa sıcak baktıklann. an- cak Çeçenya'dakı durumun ka- rarlannı zorlaştırdığını söyledi Toplantıda bakanlann 19 Mart'ta Fransa"da tekrar toplanarak Çe- çenya'dakı durumun gözden ge- çırimesi karan alındı "Daha önce. tsviçre'nin baş- kentı Bern'de Rusya Dışışlen Bakanı Andrei Kozirev ile iki sa- atlik bir görüşme yapan Alman- ya Dışişlen Bakanı Kınkel.gaze- tecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Çeçenya'da kullan- dığı yöntemler değişmezse Al- manya'nın bu ülkeye yaptığı pa- rasal yardımlar durdunılabilir" demıştı. Kinkel. ülkesinın Rus- ya'nın toprak bütünlüğünü des- teklediğmi de ıfade ederek, soru- na Çeçenya'ya Rusya Federas- yonu içinde yeterli özerklık ve- rilerek siyasi bır çözüm bulun- ması gerektığını belirtmıştı. Çatışmalar sûrûyor Çeçen Komutanlanndan Şa- mfl Basayev. Grozni'de dûn şıd- detli çatışmalann başiadığını Rus kuvvetlerinin kentin kuzey- doğu mahallelennın bazılann gırdıklenni ve küçük birlikler ha- lınde güneye ınmeye çalıştıklan- nı açıkladı. Basayev. Ruslann taktiklerinin hep aynı olduğunu önce Rus topçusunun binaları döverek yıktığını sonra pıyadele- rin buralan mevzı halıne getir- diklerini söyledi. Öte yandan Grozni'ye Rus yı- ğınağının sürdüğünü bildırildi Groznı'deki Reuter ekıbi kom- yonlar dolusu asker, çok namlu- lulu uçaksavartoplarıyla donan- mış zırhlı araçlardan oluşan 150 parçalık bır Rus zırhlı bırlığının dün kuzeyden kente gırdiğını açıkladı diğer 40 parçadan olu- şan bir zıhlı birliğin de Grozni'ye yaklaşmakta olduğu bildırildi POLITIKADA SORUNLAR ERGLN BALCI Batı'nın İkilemi Geçen haftaki "The European" gazetesı, Çeçenya'da si- vıl katliamına dönüşen Rus bombardımanlan karşısında ABD ile Avrupa'nın Moskova'yı öfkelendırmekten çekinen ürkek tutumlan konusunda şöyle diyordu: "Batılı lıderier sanki Rusya 'ya bır an önce isyanı bastırması, ama fazla kan dökmemesi mesapnı venyorlar." Çeçenya bunalımı, Batı'nın ıkılemıni tüm boyutlanyia göz- ler önüne serdi. Bır yanda Batı'nın soğuk savaş sonrasında bayrak yap- tığı ınsan hakları, öte yanda büyuk devlet çıkarlan ve uzun vadeli stratejik hesaplar. Tabiı, her zaman olduğu gıbı, büyük devlet çıkarlan, ın- san haklannı gen plana itti. Çeçenya'da 6 hafta ıçmde Rus bombardımanı altında, Saddam rejımının Irak'ta öldürdüğünden çok dahafazla ın- san öldü. Rus muhalefetı bu olgu karşısında ısyan ederken Batılı liderier (bir ölçüde Fransa dışında), sürekli Boris Yelt- sin'i destekledıklenni vurguladılar. Kendı kamuoylanndan gelen baskılar artınca da, 24 saat aralıksız süren bombar- dımanlardan "kaygı" duyduklarını belırtmekle yetındiler. Rusya'da muhalefet, basın ve bazı komutanlar, Yeltsin'i Batılı liderierden çok daha sert bıçimde eleştırdi. Batı'nın Çeçenya savaşı konusundaki edilgin tutumu, önce Çeçen halkının kaderinden çok Rusya'nın kaderiyle ilgilenmesınden kaynaklanıyor. Çeçenya örneğınin, Tataris- tan, Başkırtistan, Inguş Cumhuriyetı, Dağıstan gıbı özerk cumhuriyetlere yayılması ve Rusya'nın parçalanmasının gündeme gelmesi Batı'nın en büyük korkusunu oluşturu- yor. Bu çapta bır kargaşada, Moskova'da faşıst ya da as- ken bir diktatöriüğün kurulmasının, nükleer sılahların fana- tik bir grubun elıne geçmesinın dünyamızı yeni bır soğuk savaş, hatta sıcak savaş tehlikesiyle karşı karşıya bırakma- sından korkuluyor. Aynca Çeçenya'nın Rusya'dan aynlması Batı Avrupa ıçin bile kotü örnek oluşturabılecek. Söz gelışi Korsika, Bask bölgesı ya da Iskoçya'dakı aynlıkçı gruplann Çeçenya ör- neğınden yüreklenebıleceğı öne sürülüyor. Almanya'nın bu konuda Fransa, Ispanya ve Ingiltere gi- bi sorunu yok. Bonn, bu nedenle, AB içindeki diğer ortak- larının muhalefetine karşm Slovenya ile Hırvatistan'ı tanı- yarak Yugoslavya'nın parçalanmasında ve kanlı iç savaşın başlamasında önemli rol oynamıştı. Ancak dünyanın iki numaralı nukleer gücü olan Rusya'nın parçalanıp, kargaşayasürüklenmesı olasılığı, Almanya'yı da ürküttüğünden, Bonn, Yeltsin'den desteğını çekmedi. Batı, aynca Yeltsin'e bir alternatif göremedığınden, Rus- ya liderini her şeye rağmen desteklemeye devam ediyor. "Alternatıfi olmayan" Yeltsin de bu olgunun verdiği gü- venle, partamento bınasını ya da Groznı'yi rahatlıkla bom- balıyor. ABD ve Batı Avrupa, SSCB dönemınde de Moskova'da- ki muhalefete kulaklannı tıkayarak Mihail Gorbaçov'u des- teklemiş ancak Sovyet lidennın düşüşünu önleyememış- lerdi. Günümüzde ise Yeltsin'e verilen destek, Çeçenya sava- şının yayılmasını önleyemiyor. Çeçen lıder Dudayev, iki hafta önce yaptığı açıklamada, Rusya ile bır konfederas- yon ıçınde bırleşmeyı düşünebıleceklenni söylemişti. Ama Batı'nın desteğıne güvenen Yeltsin, bu önerıyı reddetti. Batı, korkunç bombardımanlardan sadece "kaygılandı- ğını" belırtmek yenne, biraz daha kararlı tutum takınabil- seydi, hem Rus muhalefetını gücendirmez, hem de belki Çeçenya bunalımına siyasi çözüm yolu açılabilırdı. 293 <• 7« (3HMJ Gunumuz Sınenıasının 1 Numaralı Yaraiıcıst K KIESLOWSKIn>n "UÇ RENK" Uçlemesmden "BEYAZ" b,z, "MAVI" Kador Ellılevecek T ^ Ü Ç RENKT M BEYAZJulıe Delpv • ibıanıev Zamoçbovvslu • Janusz Goıos BEYOGLU ALKAZAR (245 73 83) I 2 15-14.30-16.4 5-19.00-2 I I 5 I HAFTA İ7 Kültür Sanat ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3 hat) İANKARA SANAT TTWROSll ISTANBUL TURNESI| î Genel İstek Üzerine UĞUR MUMCU » SAKINCALIPIYADE renco \JIW M ymzmn Tcronco FEELY 24 Ocak 25 Ocak-1 Subat BESIKTAS KULTUR MERKEZİ KADIKÖY HALK EĞITIM MERKEZI Tel:259 24 36 Tel:418 6136 Saal 18.30 ve 21.15 Saal 19.00 ve 21.15 sezen aksu uğur yucelBirlikte çalınıp söyleniyor. 24 - 28 OCAK 1995 Çarşamba'dan itibaren 31 Ocak'a kadar Son 7 gosteri çarş, perş, cum, cmt. 254 35 09 - 255 20 20 S E R G İ S A I M B U G U " H E Y K E L S E R G İ S I " 2 6 O c a k - 2 5 Ş u b a t 1 9 9 5 Lsta sanatçimız Saım Bugay son yıllardakı 25'i aşkın ahşap ve demır hevkehnı sergıhyor Karadenız'm kıyısında, Agaçlı açıkiaraıdakı eskı baîık getnı kalıntılanm nulıeme olarak kullanan Buga> m sımgelerı, ha^-\anlar STÜDYO VE ATÖLYELER Lltografl Atölyesl nde tunus Tonku3 , UÇ RENK: BEYAZSerigrafl Atölyesl ndc Semıh Balcıoglu oynayBnlar Drry.ALABOR* Oldcmlr ÇlF TÇİOÖLU UlkO O4JRU P.I.rt.,1 - S«lı 21 00 Paı>r1S:00 Bıl.ıl.,; îakıln VıUoıımı. Mıılu Çarşı V» I «SİL. UMMMMI CMIııl ~. lı TMa,m. İSHMUL TH: 15! » » • >S4 35 « SUBAT AYI, ORTAOYUNCTJLAR ISTIKLAL CAD NO 140 TEL 251 18 65 -66 F<VX 244 43 27 Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy Fertıan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER ŞU GOGOL DELİSİ Corsambo 2 l 00 Per>emb« I 8 30 Cuma 2' OC Cumartesı 1530-21 00 Par3' 1530 "830 Bilet Sslıs VfHtn: SES-1M5 OrtnyuncuUr T-l: 25118 45 VAKKOUMİ Taksim.Ru<nelı.CARSI Mjsljk-lakrtoy. C#ıiol H ^ ı u b n MUAMMER KAIUC» TlfATROSU lla Nsdln, S MH^ " ir "' ~ TEL: (0.212) 230 16 18 Â&A DOSTLAR-KARACA TİYATROSU'NDA Perjemb» 18.30 Cuma 21.00 Cumartesii S.00 Nazım Hikmet - Genco Erkal VA &»4r r$A BİR PEIİNİN HATIRA PEFTERI : 513 74 31251 60 901 C.tesi 18.30 . 700. OYUN . Tel : 252 59 35 2ı OCAK Vıdeo'dan büyük ekranda caz •HERBIEHANCOCKTRIO" Saat 12.30 vc 18.30 11 \ K ( V K S V \ I I ? \ Viâeo'dan büyuk ekrandafilm •LUST FOR UFE- (Vincerte Mtm*m) (Ingıltzce Ortpnal) Saat: 12.30 (2 ^a ) O C A K I ' K R S K M 151 Uıser-dıscten bümk ekranda konser HOZAKTVUmo OmcerUa " No. 19 K 459 & .Vo. 23 K. 488" (Karl Böbm) Saak 12.30 ( ^ d ) 5ö»/eşj ıv Saydatn Gostensı "AndKATON GÜNEYtNDEN" Konuşmact: Fmre Argun Saat: 18.00 ()( A k < 1 M A laser-dıscien buyükekranda bale CHOPIN ve DE11BES •ABT at the MET (Amerihan Bale Tlyatrosu) Saat: 12.30(1 sa 15 d ) Ttmm. "tSTERASİÇTEGÖVDEtSTEKANA-nAR- Saafc 19.00 2H O C A K < I M V K İ İ M laser-dısc'ten büyük ekranda konser "METALLICA" Saat: 15.00 O sa 30 01 Tıyatm "tşTE BAŞİSTE GÖVDE tŞTE KANATLAR- Saat: 19.00 B a l e S t û d y o s u n d a Mımar Sınan Lruversıtesı Devlet Korüervatuvan, Istanbul Devlet Opera ve Baiesı Tiyatro Stüdyosu'nda Hulya Karakaş ın reıısıyle "BtR 'İALNIZUK OYKLSL K-\FKANL\ K.\DIN1ARI" adh o\-un ıçın Hale \kınlı Alev Oraloglu Ersın Umulu Esın Lmulu ve Velı Kahraman (Dekor) Tchertna (Kostüm) çahşmalar vapmaktadır MÜZİK DÎNLEME ODASI Klaıih batı mitzlğl CD'lrrtndrn nlufam xengin dishoteğimizden teçeceğimix parçnlan Pazar ve Paxartesi diftuda ber güm 14.00 • 16.00 ve 17.00 • 19.00 satalert armtlmda özel hmla klı hl arla dinUyebiUrtimiı. •tfte Baf Ifte GOvde Ipe Kamatlar" odit oyunun bıletlerı AkSA^AT ta 60 000 TL dan sattşa sunujmuştur Akkar) ıv]Kansabtplen ıçın bOetier 40OOO TLdır Diger etktnhkler ıçın ücretsız davetıyeler AKSA.SAT'tan saglanabiUr Çok amaçlı saiondaki gcstertlere program başladıktan sonra gırtlmemesı nca olunur AKBAIMK S a n a t ı n , S a n a t ç ı n ı n Y a n ı n d a AKSANAT, tstıklal Caddesı 80080 Bevoglu tstanbul Tel (0212) 252 35 00 - 01 - 02 Faks (0212) 245 12 28 < kKıeslovvskı'nın "Uç Renk' uçlemesmden Ikıncısı BEYAZ^ *\ < > Beyojlu ALKAZAR da göstenmde. Polonyalı Karol ile * H < Fransız karısı Domınıque evlılıklerının cınsel ılışkı ile asld 1 • < ttamamlanamadıgmı ıddıa eder Karol bunu doğrular ve^ M <, boşanırlar Karol sahıp olduğu herşeyı yıtırmıştır Aşk. * >| ((karısı. bırıktırdığı her kuruşu yutmuş olan kuaför salonu * k i t Metelıksız. ktmhksız ve kundakçılık nedenıyte polıs * >' ı ( tarafindan aranan Karol'un bu koşullar altında * > I (Polonya'ya donmesıne ımkan yoktur Parasızdır Hıle ıle< • i, metroya bıner Burada yurtdaşı Nıkola ile karşılaşır i > 4 (Mıkola Karol a yardımcı olmak ısler, halta ona kıralık katıl > 4 (olarak bır ış bıle teklrf eder Karol reddeder Bır bavula i» 4 ( gızlenerek Polonya'ya doner Tum enerıısını zengın ^ t olmak ıçın kullanmaya kararlıdır Bırkaç lalıhsızlıkten 4 sonra bu hedefıne erışır Servetınden yararlanarak , ( eskıkarısı Domınıque den ıntıkam almak ıster Onu , kandırarak Varşova'ya gelmesını saglar ama kendısı I ınlıkamının kurbanı olur Gene de başka bır şev Kazanı , Domınıgue'nın aşkını TC KULTUR BAKMUĞİDEVLFT TİYATROWR ^İSTANBUL DEVLET TİYATROSU AKM BIRIM TİYATRO 251 56 00/254 Hafta ici Saat. 19.30. Cmt. 15.00-19 30 BEHİÇ AK BÎNA Yöneten:ÖzgürYALIM Dekor: Nurettin ÖZKÖNÜ Kostüm: Gülhan KIRÇOVA Işık: Ayhan GÜLDAĞLARI 24 OCAKTAN İTİBAREN Toplu Satışlar için: 244 28 11 SEVGİIİ ÇOCUKLAR, Şirndi Sinema-Tiyatro Perdeleri Sizin İçin Açılıyor. Okullar Açılmadan önce, Tatilin Keyfini Birbirinden Giizel Filmler ve Oyunlarla Çıkarın. Ejlenee Dolu Bir Sömestr Tatili Piliyoruz. 4 U TC '.İILLI EGlTlM BAKANL'Gi OZEL PERA MÜZİK VE EL SANATLARl MERKEZİ TİYATRO Oyunculuk 1994-1995 ÖĞRETIM Ylü ŞUBAT DONEMI ON KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR. Programm amacı. televızyon, sınema, tiyatro etkınlıklerının ıhtıyacı olan sanatçılan yetışlırrnek tiyatro kulturünu oluşturmak ve bu sanatın yaygınlastınlmasına katkida bulunmaktır PROGRAM Eğıtım suresı Hazırlık 1 yıl Temel Eğıtım 4 yıl suren KONSERVATUAR duzeyınde bır eğıtımdır Programa tıyatro egıtımı yapmak ısteyen her yaşta oğrencı GIRIŞ SINAVI ile alınır SON B A Ş V U R U TARİHİ: 27 01 1995 SINAV TARİHİ: 28 01 1995 Cumartesı Saat 10 00 Programı başarı ile bıtıren oğrenalere MILLI EĞITIM BAKANLIGInın onaylı Diploması vetıhr M«^«lık Sc* DLnyaHanl820 Kal 4 5 Taksım 252 30 82 - 245 44 60 - 244 52 03 Fax 252 30 82 Tel : 247 36 34-246 35 89 NEIL SIMON UER EÜNİ KOMEDI 2 BOLUM Yön: Yıldız KENTER Çeviren : Bilge KULOĞLU OekortOsman ŞENGEZER 27 Ocak Cuma 21.00 • 28 Ocak C.tesi 15.00-18.00 MUZAFFER İZGÜ LuTÇ£/\l KIZV^LA KOMEDI 2 BOLUM Yön: Yıldız KENTER MÜZÎK : Melih KIBAR 26 Ocak Perşembe 21.00 / 29 Ocak Pazar 15.00 ŞEHIR TIYATROLARI HARBIYE M U H S I N ERTUGRUL SAHNESI (240 77 20) HALDUN TANER G0Z1BIIMIKAPAR1M VAZİFEHİYAPARIM YONETEN SAVAŞ DİNÇEL (25-26-27-28-29 Ocak) EMILE FABRE-HUSEYIN SUAT ÇocukOyunu FIKRET TERZ! GÖLGENİN CANI CNr:\ CEMDAVRAN (28-29 Ocak Saat II.00) ÇURUK TEMEL YONETEN ZJHNIKÜÇÜMEN (23-30 Ocak Saat 20 30) HARBIYE CEP TIYATROSU ( 240 77 20 ) DARJO FO AÇIK EVLILIK \0NFEN MAZLUMKIPER kSaat 18 00/20 30 26-27 Ocak Saat 15.00) KADIKOY HALDUN TANER SAHNESI (349 04 ti\ GUNGOR DLMEN CANUMAYMUN LOKANTAS1 YONFEN AÜTAYGUN (25-26-27-28-29 Ocak) Çocuk Oyunu -A ^ H K E " E A 5 ; BİR GECE MASALI OTJNJ^T^S YONitTEN NEŞ*E ERÇETİN (28-29 Ocak Saat. 11 00) U S K U D A R M U S A H I P Z A D E C E L A L S A H N E 5 I ( 3 3 3 0 3 9 7 ) MEMET BAYDUR TENSİNG YONETEN ÇETİN İPEKKAYA (25-26-27-28-29 Ocak) ÇocukOyunu F<vVAECHTER SOYTARILAROKULU >DNrî\ TANER BARLAS (78-79 Drak Çaar I I 00\ FATIH RESAT NURI SAHNESİ (S26 53 80) NIKOLAY GOGOL PALTO YONETEN BAŞAR SABUNCU (25-26-27-28-29 Ocak) Çocuk Oyunu ŞAVŞAPEULGER EPOSTOĞLUMDKJLIÇ YAVRU KIMIN V C\E T EN ŞEVKCTAVŞAR G A Z I O S M A N P A Ş A SAHNESİ (578 60 67) NEILSIMON ASKERLIĞÎM ONETEN ENGINULUDAĞ (25-26-27-28-29 Ocak) Çocuk Oyunu HE N"JCH 30u O£NPZ ITGdNER BİRLİKTE OYNAYALIM CNC T: \ DENIZUYGÜNER 28-29 Ocak Saat 11 k a n I • « ı K m I k
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog