Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24OCAK1995SALI 10 DIŞ HABERLER , Inak petrolü satıyop' • VVASHİNGTOIN (AA)- Irak'ın. 'eskı duşman' Iran aracılığıyla petrol sattiğı ılen süruldu US News & World Report dergısının çeşıtlı ıstihbarat kaynaklanna dayanarak verdığı habennde, 'önemli mıktarlarda' Irak petrolünün İran'a kaçinidığı ve daha sonra da dünya pıyasalannda satıldığı ıddıa edıldı Haberde. "Basrollen, Saddam Huseyın'ın oğlu Uday ıle Haşımı Rafsancanı'nın oğlu Mayadı oynuyor"' ıfadesıne yer \ enldı ve Iran Dev let Başkanı Rafsancanı'nın oğlu Mayadı'nın ülkeye kaçınlan Irak petrolünün Uzakdogu pıyasalannda satılmasını sağladığı ve buna karşilık da vanl basırta 5 dolar komısyon aldıgı one sürüldu TÜRKSAT, TÜPkiye'yi güçlendirecek' • STRASBOURG (AA) - Eskı Fransız gıziı servıs şefı Alexandre de Marenches. TÜRKSAT uydusunun Türkıye'nın bölgedekı gûcünu arttıracağını soyledı Ortadoğu'dakı su problemı ıle ılgılı olarak Valeurs Actuelles ısımlı dergıye görüşlennı açıklayan eskı Fransız gızlı servıs şefı, Ortadoğu"dakı su kaynaklannı denetlemesı ve Turk cumhunyetlen üzenndekı etkısı ıle bırlıkte Türkıye'nın bolgesel bır guç olma yolunda ılerledıgını bıldırdı ABDnüîusu yaşlamyor • WASHİNGTON (AA) - 2050yılındaABD nüfusunun beşte bınnın 65 yaşını aşkın olacagı bıldınldı ABD NÛfus Daıresı tarafından yayımlanan raporda, halen 261 mılyon olan ülke nüfusunun 2000 yılında 276 mılyona, 2050 yılında da 392 mılyona ulaşmasının tahmın edıldığı belırtıldı Raporda. bugün 76 3 olan yaşam ortalamasının ıse 2050 yılında 82 6'ya çıkacağı kaydedıldı Independent'a göre Talabani ve Barzani, Türkiye üzerinden yapılan kaçakçılık gelirlerini paylaşamıyor Kuzey Irak'ta paylaşmı savaşı• Kürt liderler Irak'tan ucuz petrol getiren kamyonlann her birinden >üzer dolar topluyorlar. Geliryollanndan birdiğeri ise Türkiye'den yapılan sigara kaçakçılığı. Ku/ev Irak'ta rakip Kürt gmplan bir riırlü anlaşamıvor. Dış Haberler Servisi - Kuzey Irak'ta oncekı gun rakıp Kurt gnıplar arasında yenıden patlak veren çatı^malarda lOkışınınöl- duğu 30 kışının de yaralandığı bıldınldı Irak haberajanMnın bıldırdığı- negore MesutBarzani'nın lıder- lığındekı Kurdtstan Demokrat Partısı (KDP) peşmergelen, Ce- lal Talabani komutasındakı Kür- dıstan Yurtsever Bırlığı (KYB) genllalanna karşı Seyid Sadık yöresındesaldırıyageçtıler Sal- dınnın şıddetlı çatışmalar sonu- cunda puskürtulduğü kaydedıl- dı Ingılız 'The Independenf ga- zetesı Kuzey Irak'ta geçen >ıl mayıs ayından bu >an<ı suren ve yuzlerce kışının olduğü çatı^ma- lann temelınde kaçak sigara ve petrolden saglanan kârların pay- İaştmı bulunduğunu bıldırdı Gazete, şımdıye dek 500'den fazla ınsanın ölümüne yol açan çatışmalann Kurtlenn 'bağım- sızlık iddialanna gölge düşurdü- ğunüde1 belırtıyor The Independenfe gore Bar- zanı'nın komutaMnda 30-40 bın peşmerge var Talabani'nın peş- mergelennın sayısının da 30-40 bın dolayında olduğu tahmın edı- lıyor Daha oncc ıkı grup arasında bolunmuş olan Erbil kentı son hattalardakı çatışmalarda Tala- bani 'nın elınegeçtı Barzani guç- len. buna karşılık Erbıl'ı kuşat- ma altına aldı Ucuz petrol The Independent, her gün 1000'den fazla kamyonun Habur kapısından geçerek Irak'a mal goturduğunu bıldınyor Gazete- nın habennde. bu kamyonlarata- kılan dev yakıt tanklanyla do- nuşte Türkıye'ye ucuz Irak petro- lu getınldığı, bu petrolun büyuk karla satıldığı bıldınlıyor Kurtler her kamyondan 100 dolar geçış parası alıyor Teknık açıdan Irak'tan petrol ıthal et- mek. BM ambargosunun delın- mesı anlamına gelıyor Ancak Türklenn ve Kürtlenn paraya ıh- Haburkams.1 TÜRKİYE -l-3&parate/ — \ J _ _ ^ f t — KDP denetımındekı bolge KYB denetımındekı bolge tıyacı oldugunubılen Batılı ulke- ler buna goz yumuyorlar Dövı- ze gereksınımı olan Bağdat yo- netımı de Musul dan petrol satı- şmı teşvık edıyor Turkıye ıle Irak arasında dıger gızlı tıcaret ıse sigara konusun- da Gerek Iraklılargerekse Iran- lılarsıgarayaçokduşkun Iran'da sigara çok pahalı Türkıye'den ucuz sigara, kaçak olarak Kuze\ Irak yoluyla İran'a göndenlıyor Kaçak petrol ve sıgaradan sağ- lanan gelınn paylaşılması soru- nu ıse ılışkılen hıçbırzaman lyı olmayan Talabani ve Barzani gruplan arasında kanlı çatı^ma- lannçıkmasınanedenoldu 1992 yılında yapılan seçımlerden son- ra ıkı grup da Erbıl'de kurulan hukumete katıldı Ancak bu or- tak yonetım, gostenşten oteye gı- demedı Barzanı'nınKDP'sıbol- genın kuzeybatısına hâkım Ta- labani nın komutasındakı KYB ıse guneybatıyı denetım altında tutuyor Gümrük gelırlen sorunu, Ku- zey Irak'takı bu hassas dengeyı altüst ettı Habur kapısının açıl- dığı Dahok bölgesı, Barzam'nın Kurdıstan Demokrat Partfsı'nın (KDP)denetımınde Budurum- da Talabani, gumruk gelırlennın Barzanı'ye gıttığını, kendı gru- buna bır şey kalmadığını one sü- ruyor Barzani ıse geçen yıl mayıs ayına kadar, Erbıl'dekı Merkez Bankası'na Kürt hükümetı tara- fından kullanılmak uzere 14 mıl- yon dolar yatırdıklannı öne surü- yor Ancak geçen > ıl ıkı grup ara- sında çatışmalar patlak vennce, Talabani, bankayı ışgal ederek paralara el koydu Çok daha ciddi Geçen yılkı çatışmalar çoğun- lukla kırsal bölgelerde meydana geldı 16aralıktatekrarbaşlayan çatışmalar ıse çok daha cıddı nı- telıkte KDP sozcusu Hoşyar Zeba- ri'ye gore Talabani. Erbıl ıle bu kentı Iran sınınna bağlayan stra- tejık Hamilton yolunu ele geçır- mek 'stıyor Talabani gerçı Ha- mılton yolunu ele geçıremedı, ama Erbıl'ın buyük bolumüne hâkım olmayı başardı Talabani, Barzanı'ye karşı ge- nel seferberlık ılan ettı Rose'un aynlması Sırplan üzdü • Görev süresinı dolduran Bosna-Hersek BM Banş Gücü Komutanı Sir Michael Rose dün Saraybosna'dan aynldı Dış Haberler Servisi - Bosna- Hersek Bırleşmış Mılletler (BM) Koruma Gucu Komutanı olarak bır yıllık görev ını tamamlayan Sır Mic- hael Rose dün Saraybosna'dan ay- nlarak dev ır te^lım torenının duzen- leneceğı Zagreb'e gıttı Bır yıllık gorev ı suresınce Bosnalı Sırplardan yana bır tavır ızlemesı nedenıyle Boşnaklar tarafından sıkça eleştın- len General Rose'un aynlması Sırp tarafını uzdu SRNA ajansı, Bosnalı Sırplann lıden Radovan Karadziç'ın "Bos- na-Hersek'te banşın vcniden sağ- lanması için bıivuk çaba harcavan General Rose'un a> nlmasından do- layı bujuk uzuntu dujuyoruz" de- dığını bıldırdı General Rose bolgeden aynlma- dan once Sırp guçlennın Komutanı Ratko Mladiç ıle de göruştu Go- rüşme sırasında 1 ocakta yürurlüğe konulan dort ay lık ateşkese katkıla- nndan dolayı Rose a teşekkur eden Vlladıç, "'Generalin gorevinin ban- şa doğru buvuk adımlar attığımız bir sırada sona ermiş olması uzücü" dedı Bosna-Hersek BM Koruma Gu- cü Komutanlığı gorev ıne bugun In- gılız ordusundan Tuğgeneral Ru- pert Smith'ın getınleceğı bıldınldı PORTRE/ MİCHAEL ROSE Kararlıpolitika izjleyemediDtş Haberler Servısi - Bosna'dakı BM Koruma Gucü Komutanlığı görev ı sona eren JngıJrz General Sır Michael Rose, BM nın çaresızlığınm sımgesı oldu Amerıkalı ünlu yazar \Villiam Safîre, Michael Rose'u bır yazısında Hitler'le Munıh Antlaşması'm ımzalayan Ingıltere Başbakanı Mevük Chamberlain'e benzetmıştı 54 yaşmdakı General Rose Oxford ve Sorbonne unıversıtelennde eğıtım gördu 1980'de Londra bulunan Iran elçılığındekı rehınelen kurtarmak ıçın düzenlenen baskının onderlığını yaptı Falkland Savaşı'na katıldı Rose, kararlı ve deneyımlt bır komutan olarak tanınıyor Ne var kı. Bosna'da tam tersı bır ızlenım yaratti ve geçen yıl nısan avından ıtıbaren şohretı ınışe geçtı Time dergısıne gore Rose'un ınışe geçmesı ioyle başladı Geçen nısanda Sırplann Gorazde've saldırılan sıraMnda 2 Ingılız asken yaralandı Rose, bunun uzenne NATO'nun hava akını duzenlemesını ıstedı Ne var kı Rose'un sıvıl patronu BM Özel Temsılcısı Vakuşi Akaşi. buna karşı çıktı Time, bu olaydan sonra Rose'un Sırplara karşı uzlaşmacı tavra gırdıgını bıldınyor Bundan sonra hatah kararlar bırbınnı ızledı Rose un Sırplara karşı kararlı davranmak yenne banş ıçm onlarla ışbırlığı yapmaya çaltşması, Sırplan büsbütun vureklendırdı General Rose'un uzlaşmacı ve kararsız tutumu. geçmıştekı askerlık sıcılı parlak olan Ingılız komutanın yıpranmasına neden oldu Kaddafi ve deprem Japonya'dan Tann öç aldıTUNL S (Reuter) - Japonya'da geçen hafka mey- dana gelen depremde olenlenn sayiM 5 bın 2'ye vukselırken Lıbya lıden Muammer Kaddafi dep- remı Tann nın Japonlardan aldığı bır ıntıkam ola- rak degerlendırdı Kaddafi depremle ılgılı olarak oncekı gece Libya haber ajansı JANA'va yaptığı açıklamada "AUah,ekonomıkgücumi$eytanınhiz- metinde kullandığı içın Japortva'dan intikam aldı. Fetaketın suçsuz kurbanlanna karşı duvduğumuz acıya raşjmen. bu depremın tannnın ınrikamı oldu- ğuna inannoruz" dedı "Bunu beklivorduk ve Ja- poma'v^ bunu vapması ıçın dua edivorduk" dıyen Kaddafi "Japonlarherzarnanşevtan \BD'ninhiz- mefinde olmak ıçın uğraşmışlardır ve ABD'nin as- mak ıstediği her halk için gerekli ipı sağlamışlanhr." Öte yandan Kobe kentı dun sabâh uç kez daha sal- landı 4 5,42ve32 şıddetındekı depremlerde can ve mal kaybı olmadı T.C. ZONGULDAK tKİNCİ SULH HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN 1993/624 Davacı Aysel Dursel vekılı Av Mehmet Bekar tarafından dava lılar Ayten Guvercın, Fahrettın Guvercın. Guler Guvercın, Ayten Guvercın ve Alı Guvercın aleyhıne ıkame edılen ızaleı şuyu davasının mahkememızde vapılan açık yargılaması sırasında verılen ara karan gereğınce Zonguldak ılı Terakkı mah Mevlana sok no 12'de ıkamet eden davalı \yten Güvercın'ın tum aramalara ragmen adresı tespıt edıle medığınden. davalı Ayten Güvercın'ın 9 2 1995 tarıhınde saat 09 OO'da duruşmaya gelmesı veya kendısını bır vekılle temsıl ettırmesr. duruşmaya gelmedığı ve kendısını bır vekılle de tem- sıl ettırmedığı takdırde yokluğunda yargılamaya devam edıleceğı ve karar ver- ıleceğı hususu 7201 sayılı Teblıgat Kanunu'nun yenne kaım olmak üzere ıla nen teblıg olunur Basın: 750 Yarım yamalak lndİriml»r<i*n ınak dunın... Tam kalitell glysller YARIFİYATINA H A L • OSMANBEY «OSMANBEYTRIKO «TAKSIM »BEYOĞIU »GALATASARAY »flNPIKZADE «BAKtRKÖY «<ADIKÖr «KADIICÖY-TRIKO 'PANGALTI Iki Adim Ötesi Halil Maiazast TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ PANELLER DİZİSİ MtDY/UlA SAYSINUK KE SUVf NIRÜLİK (30 0c3k1995Pazar1esı) Oturum Başkanı Konuşrnacılar ATİLLA GÖKÇE Prot Dr NUKHET GUZ ILHAN SELÇUK VEDAT ZEYDANLI (7Şutat1995Salı) Oturum Sışlcını KonujmaaUr ATİLLA AKSOY Prol Dr TANER BERKSOY Prof Or YILMAZ BUYUKERŞEN Prof Or NİYAZ1 OKTEM Pro» Dr ÇETİN ÖZEK MEDYADA PflOMOSYON ORHAN TAŞAN (TGC Başlun Yardımcısı) (TSVD Başkanı) (IU lletışım Fakultesı Detenı) (Yuar Cumhunyet) ( Yazar TurKıye) Oturum BaşJonı Konuşmaoiar ALEV COŞKUN YAŞAR EROfiLU NAİL KEÇİLİ DİNÇ UN£R Pro( Dr ATEŞ VURAN AYHAN YETKINER (TGC Genel Saymanı) (Reklamcılar Demejı Başkanı) (Marmara Unıversılesı Ojretım Uyea) lEskışehır Anadolu Unn«rsıtesı lletışım Bılımlen Enstıtusu Muduru) (Gaiatasaray Unıversıtesı lletışım Fakultesı Dekanı) (IU Hı/kuk fakultesı Cea ve Cen Usul Hukuku ArubHım Dat Başkanı) KENAN AKIN (TGC YSnttım Kurutu UyesO (Yonetım Kurulu Başkanı Cunhurıyet Gazetesı) ( Hurnyet Gazetesı Murahhas Uyesı) (Cenaıans Yone'ım Kurulu Başkanı) (MıDıyet Gazetesı lcra Kurulu üyesı) (Marmara Unıversıtesı lletışım Fakultesı Dekanı) DIŞ BASIH MEBSUPLARIHIN CALIŞIM K0S1JLLABI (21 Şubat 995 Salı) Oturum Başkanı Konuşmacfcr JESSICA LUTZ HÛSNU MEALİ SEDATSERTOGLU Or HALUK ŞAHIN TURANYAVUZ 2AFER ATAY (TGC Yönetırn Kurukı Uyesı) (Dış Basın Muharjırten DerneJ Genel Sekreten) ( DışHasın Muhabırlen DemeOı Başkanı) (Yaar Saban) (Gazetecı Yaar) (Kanal D Haber Proflram v« Beloesefler Koordınatonı) MEDYAHIN GEMEL SOHUHLARI (28 Şut>a> 1995 Salı) Oturum Başkanı NAİL GURELI KGOuşmacılar NEZİH DEMİRKENT ORHAN ERINÇ ALİ KIRCA ALTAN ÖYMEN EHTUfiRUı. ÛZKÖK ML 1) PaneJler Turtoye Gazetecıler Cemryetı nm Merke? Smasında (CaOalojlu Turkocajı Cad No 1) Burhan Feiek Konferans Salonımtla yapılır Z) PaneJler saat 14 00 te başlar Gınş Serbesttlr 3) Her panein sonunda Kİeyıcıtenn sorutannın yanıtlanması Içın bır Mlum aynhr (TGC Başkam) (Dunya Gazetesı Sahıbı TGC Oncekı Başkanı) (TGS Genel Başkanı) (ATV Haber Muduru) (Mıllıyet Gazetesı Başyazan) (Hurnyet Gazetesı Genel Yaym Yönetmenı) VEFAT Kınm Mırzalarından merhum Fazıl Kıpçak ıle merhume Inayet Kıpçak'ın kızı; merhum Celal Kıpçak, merhum Ahmet Kıpçak ve merhume Fatma Takanay'ın kardeşı; Beyhan Şahın ve Mustafa Pultar'ın annesı, merhum Necdet Şahın ve Gönul Pultar'ın kayınvalıdesı; Fazıl Şahın, Ayşe Kutlu ıle Gıray, Eren ve Selçuk Pultar'ın buyukannelerı, merhum Yakup Pultar'ın eşı, LEYLÂ PULTAR 23 Ocak 1995 günu Tann'nın rahmetıne kavuşmuştur Merhumenın cenazesı 24 Ocak 1995 Salı gunu (bugun) oğle namazını müteakıben Bostancı Camıı'nden kaldınlarak Içerenkoy Mezarlığı'ndakı aıle kabrıstanına detnedılecektır. Allah rahmet eyleye. AİLESİ KAMUOYUNA VE İLGİLİLERE DÜYURU Bugun 24 Ocak 1995 Tum yaşamını ulkemızın ve haİKimızın aydınlık geleceğıne ada- yan ve bu nedenle aynı geleceğı karartmak ısteyen gencı guçle- rm saldınsına uğrayan, bağımsızlık ve demokrası sevdalısı, aydın ınsanımız UĞUR MUMCU'nun olduruluşünün ıkıncı yılı Geçen sure ıçensınde bu cınayetı rşle- yen katıllenn hâlâ bulunmamasını ve yetkılılenn tam bır "acızlık' gorunumu ıçınde olmalannı kaygı ve uzuntu ıçınde karşılryor; ay- nı anda ulkemızın saygınhğına ve her yonuyle demokratık laık, ın- san hak ve ozguriuklenne saygılı, çağdaş bır hukuk devletı olma ereğımıze de yafMİmış olan bu kanlı saldınnın faıllennı bulamayan- ları da tanh onunde demokrası ve ınsanlık suçu ışlemış sayıyoruz UĞUR MUMCU'NUN KATİLLERİ ART1K BULUNSUN, HALK ve ÜLKE DÜŞMANLARINDAN HESAP SORULSUN... TMMOB - İKK fstanbul ll Koordınasyon Kurulu İMOK Istanbul Meslek Odalan Koordınasyon Kurulu Metalurjı Muh Od Isl Temsılcılırjı Istanbul Eaacı Odası FmkMüh Od İst Teımılcılıj)ı Gemı Muh Odası Başkanlıjjı Harıta w Kadastro Müh Od İst Şb InsaatMuh Od İst Şb Jeofızık Muh Od İst Şb Jeolojı Müh Od İst Şb OrmanMutı Od tst Şb KımyaMüh Od İst Şb MadenMuh Od İst Temsılcılıği Mımarlar Odası bt Büyittent Şb MakınaMuh Od İst Şb İst Serbest Muh ve Malı Mis Odası Metalunı Mûh Od İst Temsılcılıjjı Şehır Plancıları Odası İst Şubesı ZıraatMuh Od Marmara Bolge Temsıl Istanbul Dtşhekımlen Odası ÇevrtMüh Od İst Temsılcılığı Istanbul Tabıp Odası Velerıner Hekımlerı Odası GemıMak !şl Mîn Odası eoner olgun etnin igüe (5alı2130 23 30) CABARET CİNE >csılpın.ır Sok \n 1 ^rnjvırtkoy Nutus kağıdımı ve Pers kımlığımı kaybettım Hukumsuzdur NbRHAYATYELGEDtK İTUMım Fak 291131 oğrencı kımlığımı yıtırdım Hukumsûzdür BARANDEMİROK Yaşamını ulkemız ınsanının aydınlık geleceğıne adayan, bu nedenle gencı guçlenn saldınsına uğrayan demokrasının yiğrt savunucusu UĞUR MUMCU'nun olduruluşünün ıkıncı yılı Geçen surede katıllenn bulunamamasını kaygı ve uzuntuyle karşılıyoruz Insan haklanna saygılı, laık, demokratık, çağdaş hukuk devletı olma amaçlanmıza da yapılan kanlı saldınnın faıllennın bulunmastnı yetkılılerden ıstıyoruz AYDINLIĞIN ÜZERİNDEKİ KARA LEKELER SİLİNSİN, UĞUR MUMCU'NUN KATİLLERİ BULUNSUN ISTANBUL ECZACI ODASI ANKARA ECZACI ODASı IZMIR ECZACI ODASı ADANA ECZACI ODASı BURSA ECZACI ODASı GAZIANTEP ECZACI ODASı ESKIŞEHIR ECZACI ODASı ANTALYA ECZACI ODASı DİYARBAKIR ECZACİ ODASI ZONGULDAK ECZACİ ODASI TRABZON ECZACİ ODASI SAKARYA ECZACİ ODASI ORDU ECZACİ ODASI MUĞLA ECZACİ ODASI TES-KOOP. AYEK ISTANBUL ECZA KOOP. SALI 07 00-08 30 Sabahın llk Işıklan 08 30-09 30 Basında Haber 0930-1100 Sabahın llk Işıklan-Devam 11 00-13.00 Güneşlı Dakıkalar 13 00-15 00 Alışverış Sepet 150O-18O0FaxKlab 18.00-20 00 Müziklı Dakıkalar 20 00-24 00 ıstekler (Sevgı Çağlayanı) 24 00-0700GecenınSesı Haber Saatlen. 10 45-11 45-12 45 16 45-18 45-20 45-24 00 SALI 08 00 Sabahın Nağmelerı 11 00 Enstrümantal 11 30 Sevgı Bahçesı 14 00 GuHeste 17 00 Sevdığınız Sesler, SevdıSmız Şarkılar 18 00 Fasıl 1900 Unutulmayan Sesler 20 00 SeçmeEserler 23 00 Sevılen Şarkılar Haber Saatlen 11 00-12 00-13 00-17 00-18 00-19 00-21 00 mm Istanbul Emnıyet Mudurlügu ll Trafik Şube Mudurluğu'nden aldığım 34 VPP 15 plakalı ozel otomobılıme aıt trafik ruhsatnamesını yıtırdım. hukumsuzdur ŞERİFE FISTIK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog