Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGOAŞ YAYMLAn İlhan Selcuk YÜZBAŞI SELAHATTİN'İN ROMANI 1 krtop lOOOOOriflCDVıcmfc) Cumhunyet Krtop Kulubu CaQ PazoHama A 5 TuAocoğı Cad 39/41 (34334] CoğcloğbJstonbul CumhuriyeC 1 ii'1 ^' • ' * ÇACİbŞYATI H. VeldefVelidedeoğlu7 YOL KESEN IRMAK SOOOOIl(KDVKmde) " ** ' ' f *^ ComÂıyet IGtap Kuhjfau ÇoğPo/cıtanoAS TmkocoŞCod 39/41 f34334ı Coğaloğkj-lstonbuf 71. Y l SAYI25311/15000 Tl (KDV,ç,nde) KURUCUSU- YTJNU3IWBt(7924-7945;BAŞYAZARI: HADİR Mtf :7945-f,99?.i 240CM1895SU] Iki yıl önce alçakça bir suikast sonucu yitirdiğimiz U g u r Mumeu'yu anarken bir kez daha soruyoruz: KATÎLLER NEREDE?AVUNDUKLUOĞLU'NDAN SUÇLAMA: Kamtlar karartıldı• TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Başkanı DYP Kınkkale Milletvekili Sadık Avundukluoğlu, 'gayri ciddi' biçimde yürütüldüğünü vurguladığı soruşturma sürecinde, katillerin bıraktığı delillerin gerektiğı biçimde toplanmayarak 'karartıldığını' açıkladı. •Avundukluoğlu, çalışmalar sırasmda emniyet belgeleri üzerinde yapılan tahrifatı ortaya çıkardıklannı belirtirken, suikastın ardından soruşturmayı yürüten Ülkü Coşkun'un, kendisini de hedef alan tahrifat suçlamasını araştırmakla görevlendirilmesinin doğru olmadığını vurguladı. G&NEŞ GÜRSaiTm İHtari • 7. Sayfada TBMM KOMİSYONIPNDAN YENİ SAPTAMALAR: GOZLEM Bugün Cumhuriyet'le Poliste koordinasyon yok •Türkıye Büyük Millet Meclisi Faıli Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu, Uğur Mumcu suikastına kanştıklan üerı sürülen bazı Islami Hareket Örgütü üyelerinin ifadelen konusunda, Ankara ve tstanbul Emniyet müdürlükleri arasında, "bılgi akışı açısından kopukluk olduğunu" ortaya çıkardı. Bu belgeler, emniyetin soruşturmayı "savsaklamasının" göstergesi olarak nıtelendirildi. I 7. Sayfada 1 MİLYON ÎMZA MECLİSTE Taili meçhul devletin yüldi 9 • Uğur Mumcu'nun katillennin bulunması amaciyla toplanan 1 milyonu aşkın imza, üğur Mumcu Cinayctıni Izleme Komıtesi adına Önder Sav tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cindoruka verildı. • Önder Sav "Uğur Mumcu gibı özgürlükçü, cesur, yılmaz, ödünsüz, banşçı aydınlara karşı devletin bir borcu vardırdiye düşünüyoruz. Devietin vargı, yasama ve yürütme organlan, Uğur Mumcu ve onun gibi gözde ınsanların katillerini bularak, bu borcu ödemekle yükümlüdür" dedi. Cındoruk ıse "Faılı meçhul herhadise, devletin sırtına biryüktür. Bu yükü kaldıımalıyız. Bunun faillerini devlet bulmalıdır'' diye konuştu. H 6. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY Ölüm Size İlişemedi.. 19. Sayfada ETKİNLİKLER •Ankara'da bugün Uğur Mumcu'nun evinin önünde 13.30'da. Istanbul'da gazetemiz bahçesinde saat 11.30'da tören düzenlenecek. • 6. Sayfada V. Dündar Kılıç, kızınm ölümünden Özal ailesini sorumlu tuttu Ozaüar'asuçlamaçark ettl atv'de canh olarak yayımlanan 'A Takımı' programında Savaş Ay ile telefon görüşmesi yapan Alaattin Çakıcı, eski eşinin ölümüyle ilgili olarak hakkındaki tüm suçlamalan reddetti. Çakıcı, Savaş Ay'ın "Emri siz vermediniz mi?" sorusunu yanıtsız bırakarak telefonu kapattı. KlllÇ'in İddîaSI Uğur Kılıç'ın babası Dündar Kılıç ise, Ahmet ve Semra Özal ile Ankara'daki üst seviyede bir MİT yetkilisinin, kızının öldürülmesiyle ilgili olduğu iddiasını ortaya attı. Kılıç, Çakıcı'mn kendisini kurtarmak için bant senaryolannı gündeme getirmeye başladığını vurgulaladı Haber Merkezi - atv'de dün gece canlı olarak yayımlanan "A Takımı" progra- mında Savaş A> ile bir telefon görüşmesi yapan Alaattin Çakıcı. eskı eşi Uğur Kı- hç'ın öldürülmesiyle ılgıli olarak hakkın- daki tüm suçlamalan reddetti. Aynı prog- ramda Ay'ın sorulannı yanıtlayan Dün- dar Kılıç da, kendisıne karşı bir komplo kurularak Civan skandalı içine çekildiğı- ni belirtti. Kılıç, Uğur Kıhç'ın ölüm ka- rannın verilmesinde Özal ailesınin yanı sırabir MlT üst düzey yetkilisinin parma- ğı olduğunu öne sürdü. Alaattin Çakıcı ise Savaş Ay'ı telefon ile arayarak hakkın- daki tüm suçlamalan reddetti. •'Ben Özal- cı değüim" dıyen Çakıcı, aynca Dündar Kılıç'ayönelik "Kokuşmuşbayathamsr ifadesini kullandı. Interpol'ün "kırmta bûJten" ile aradı- ğı Alaattin Çakıcı. dün gece atv'de canlı olarak yayımlanan "A Takımı" progra- mında Savaş Ay ile yaptığı telefon görüş- mesinde Dündar Kılıç hakkında şu ifade- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Karayalçın Baykal yine anlaşamadı • Bütünleşme kurultayı öncesi dün yeniden bir araya gelen SHP ve CHP lıderleri uzlaşma sağlayamadılar. Murat Karayalçın'ın. kendisının lıderliğinin kabul edilmesini önerdıği öğrenılen görüşmeden sonra, Deniz Baykal 'Bu aşamada 3 adaylı bir kurultay yanşı görünüyor' dıyerek kendisinin de aday olacağını bildirdi. • 5. Sayfada Orhan Pamtık, Ziitfü Lhaneli, ErdalÖzve Edip Akbayram, Yaşar Kemai'edestek için DGM'yegddi. (Fotoğraf: KAAN SAÖANAK) 'Kimin mahkûm olacağı belli olmaz' • Der Spiegel dergisinde çıkan yazısı nedeniyle yazar Yaşar Kemal'in Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde ifadesi alındı. Çok sayıda sanatçı, aydın ve yazann DGM'ye gelerek destek verdiği Yaşar Kemal, tutuksuzyargılanmak üzere serbest bırakıldı. • Yaşar Kemal, yaklaşık 2 saat kaldığı DGM'den çıkışta, "Mahkeme olursa kimin mahkûm olacağı belli olmaz. Ya Türkiye Cumhuriyeti mahkûm olur ya da ben. Ben mahkûm olursam da Türkiye Cumhuriyeti iyice mahkûm olur, insanlığın yüzüne bakamaz" dedi. • 3. Sayfada Jiııtoıı, Kıbrıs'ta iki toplumlu devlet istiyor • Adadaki sorunun çözümü için iki toplumlu tek devlet formülünü destekleyen ABD Başkanı KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Rum lideri Glafkos Klerides'e gönderdiği mektupta, "Sızlen özellikle 'güven arttıncı önlemler paketi' üzerinde somut adımlar atmaya çağınyorum"' dedi. REŞATAKAR LEFKOŞA - Amerika Bir- leşik Devletleri Başkanı BUI Clinton, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Rum Yöne- timı Başkanı Glafkos Kleri- des'e birer mektup göndere- rek. Kıbns sorununun çözü- mü konusunda somut adımlar atılmasını istedi. Clinton'ın, her ıkı liden de uyancı mektubunu. Kıbns temsilcisi olarak göreve baş- layan Richard Beattie ıletti. Beattie. dün sabah ilk görüş- mesını Rum lideri Glafkos Klerides ile yaptı. Bır saat sü- ren bu görüşmeden sonra Ku- zey Kıbns'a geçen Beattie, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile yaklaşık bir saat 30 dakika süren görüşmede bulundu. ABD Dışışleri Ba- kanlığı Kıbns Koordinatörü JamesVViUiams ile ABD Lef- koşa Büyükelçısı Richard Bo- uchcr'in de eşlık ettiği görüş- me sırasmda Richard Beattie, Cumhurbaşkanı Rauf Denk- taş'a. Clinton'ın bir mektubunu verdı. Clinton. Denktaş'agönderdiği ve 'ekselanslan' dıye baş- layan mektubunda, Kıbns sorununa nihai bır çözum bulunması için iki toplumun bırlikte ça- lışması gerektiğıne işaret ederek Amenkan yö- netimının Kıbns'ta iki siyasi toplumun tek bir devlet çatısı altında bırleşebileceğı ıki kesimlı bır federasyon istedığıni bildirdi. Her iki lideri de özellikle Bırleşmiş Milletler Genel Sekrete- rı tarafmdan hazırlanan ve Maraş ile Lefkoşa Havaalanı'nın açılmasını öngören 'güven arttı- Kıbns Denktaş'a Çiller desteği LEFKOŞA (CumhunŞet) - Başbakan Tansu Çiller, KKTC Cumhurbaşkanı Ra- uf Denktaş tarafından Rum liderlığine iletilen barış öne- nlerinı son derece ciddt. ya- pıcı ve olumlu bır adım ola- rak nitelendirdı Çiller "Kıbns" gazetesıne verdiği özel demeçte. Denk- taş'ın bu ginşimıni destekle- diğinı ve Kıbns sorununa ıl- gi duyan herkesın de önerı- len dikkatle değerlendirme- si gerektiğını belirtti. Türki- ye'nin, adadaki güven orta- mının gelışmesı için üzerine • Arkası Sa. 19, Sü. l'de ncı önlemler pakeri'nın uvgu- lanması konusunda somut adımlar atmaya çağıran Clin- ton. özel temsilcı olarak atadı- ğı Richard Beattie'ye adadakı bölünmüşlüğü ortadan kaldır- nıak ıçın özel çaba harcaması \önünde talımat verdığını an- İattı. Clinton. Denktaş'a ılettı- ği rıcalannı. Klendes'e de ılet- tığıni vurgularken "ABDyöne- rimi. Kıbns'ta iki toplumun ih- tiyaçlarına hizmet edecek nihai bir çözüm şeklinde ısrarlne ka- rariı olacakrır. Bu çabalarınız- da sizlere güveni>onınr dedi Kıbrıs"a ılk zıvaretım ger- çekleştıren. hukuk alamııda ısım yapınış özel temsilcı Ric- hard Beattie ıse Denktaş ile gö- rüşmesının yararlı geçtiğını be- lırterek. aldığı mesajlan Clın- ton'a ıleteceğını >ö\ledı KKTC Cumhurbaşkanı Ra- uf Denktaş. Clinton "ın mekru- buna teşekkür ettıkten sonra. Kıbns sorununun tüm >önlen- nı Beattie ile tartıştıklannı be- lirtti Denktaş. ayn egemenlık konusunda bır >e> ın altını çız- diğinı \ urguladıktan sonra >un- ları söyledi. **!s\içre < de6-7>e\a IOa\negemen- Hkyoktur. Sadece federat egemenlik \e kantonal egemenlik var ki. bu egemenlik kantonlardan ka>naklanı>or. Kanlonlar ise bazı vetkilerini merkezi hükümete de\ rediyor. Bizim istediğimiz bövlebirşeydir." Denktaş. konuşmaMnın ^onunda. geçen haf- ta sonunda açıkladığı önerılen Rum tarafının yeniden değerlendırmesını ıstedı \e böylelıkle Beattie'nm yardımcı olma ginşımlenne bır şans \enlmiş olacağını belirtti OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Bayan ile HOCCL.. Fethullah Hc^a'y1 a r t | k t a " nımayan yok. Bu tanışıklıkta arkadaşımız Hikmet Çetin- kaya'nın hizmeti yadsına- meız. Derli toplu bilgi isteyen- ler çin başvuru kıtapları da var. Bunlardan sonuncusu Erbil Tuşalp'ın "Şeriat A.Ş" adlı yapıtıdır. Fethullah Gü- len, uzun yıllardan beri med- yada, iş dünyasında ve yurt- dışında altyapısını oluşturdu- ğu tarikatının açıkça sıyasete soyunması sürecini yaşıyor. Denebilir ki, "Fethullah Gülen'in tarikatı yoktur; Fet- hullahçılar diye anılan orgüt cemaattir." Bu görüş, bir sözcük oyunundan öteye geçebilir mi?.. Ülkemizde Nurcular, Süleymancılar gıbı bir de Fethullahçılar'ın varlı- ğını kamuoyu bilıyor. Tarikat, aynı yolun yolcusu olanlar- dan oluşur, 'cemaaf'in anla- mı daha esnek ve genıştır. Is- lam cemaati ıçındeki Nurcu- lar, Süleymancılar, Fethullah- çılar, vb. artık Cumhuriyet Türkiyesı'nde politıkanın için- dedirler. Bunlar ya siyasal parti kuruyoriar, ya da geride kalarak ıstedikleri siyasi par- tıye yön verıyorlar. Hıç kuşkusuz, "partı"y\ Is- lamın kurallanna ters sayarak "bıd'at" diye nıteleyenler de vardır. Olayın acıklı yanı şudur: Kamuoyu, bir kadın Başba- kan Ankara'da hükümetin başına geçince çok sevin- • • • • Arkası Sa. 19,Sü.8 'de İsrail, sınırları kapattı Hükümet, Netanya kentindeki saldınnın ardından, Batı Şeria ve Gazze sınırlannı kapattığını açıkladı. • //. Sayfada AB'den Rusya'ya ambargo yok Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarının dün yaptığı toplantıda Rusya, Çeçenya konusunda uyanlıdı 11. Sayfada BORSA Dün 24.309.84 öncekı 2S.910.36 DOLAR ûOun 40.928 Öncekı 40.525 MARK ûDun 27JMO Öncekı 26.475 ALTIN ûDün 505.250 öncekı 495.500 şeytan üçgenine bilirkişi incelemesi Muğla sınırlarındaki Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy santrallarının geleceğı, hazırlanacak raporlara bağlı. • Arka Sayfada Azerf petrolünde İran hfssesi sorun ABD'nin İran'a üretimde hisse verilmesine karşı çıktığı, Ingiliz şirketler grubunun, Iran'ın üretime dahil edilmesine sıcak baktığı belirtiliyor. • 19. Sayfada Kuzey frak'ta paylasım savaşı Kürt liderler, Irak'tan ucuz petrol getiren kamyonlann her birinden yüzer dolar topluyorlar. Gelir yollarından bir diğeri ise Türkiye'den yapılan sigara kaçakçılığı. • 10. Sayfada Mesut Yılmaz Cumhuriyet'e anlattı: Çffler ve DYP'yi sırtuııda taşıyamam •Bakanlar Kurulu'nu başkanhğında toplamanın Cumhurbaşkanı için anayasal birgörev olduğunu kaydeden Yılmaz, "Endişelerini kamuoyuna açıklamak yerine, doğrudan hükümete söylemeli. İnisiyatif almak yerine, sadece kendi hoşnutsuzluğunu yansıtıyor" dedi. Yılmaz, Demirel'in inisiyatifi ele almasını öneren ANAP Bitlis Milletvekili Inan'a. "Bunu Başbakan'la konuşun" yanıtını verdiğinı açıkladı. OO&IN « n r n baberi • 4. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog