Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

21 OCAK 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMI DiPietro Dnur Başkam' • IstanbuJ Haber Servisi - TÜSlAD'ın davetlisi olarak Türkiye de bulunan, eski Milano Başsavcısı Antonio Di Pietro, TÜSlAD Haysiyet Divanı Onur Başkanı seçildi. Pietro, dün aynca tstanbul Etnniyet Müdürü Necdet Menzir ile yanm saat süren basına kapalı bir görüşrne yaptı. Cağaloğlu'ndaki lstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gerçekleşen Menzir-Di Pietro görüşmesine lstanbul Mali Şube Müdürü Salih Güngör de katıldı. Menzir, ltalyan Savcı'ya bir şilt ve lstanbul'u tanıtici Italyanca yazılmış bir kitap; Di Pietro ise Menzir'e, "Ben Antonio Di Pietro"adını taşıyan kendi kitabını verdi Teksffl'de 1995 hedef yıl • !STANBUL(AA)-2. Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Koordinasyon Toplanrısı. dün lstanbul'da başladı. Dış Ticaret Müsteşan Nejat Eren, toplantıda yaptığı konuşmada tekstil ve konfeksiyon sektöriinde özellikle Türk marklannın dünyaya tanıtımı için 1995'in hedef yıl olarak belirlendiğinı söyledi. Aykon Doğan Türkmenistan'da • İSTANBUL (AA) - Devlet Bakanı Aykon Doğan, Ekonomik Işbirliği Örgütü (ECO) 5. Bakanlar Konseyi Yıllık Olağan Toplantısı'na katılmak üzere, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gitti. Aykon Doğan, hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ECO'ya üye ülkeler ile Kültürel ve ekonomik ilişkileri bulunduöunu belirtti. icrayla oldu ANKARA(AA) - 6183sayıh Amme Alacakiannın Tahsiline llişkin Kanun'un, 1 Ekim 1994'ten itibaren uygulanmaya konulması ile Sosyal Sigortalar Kurumu gelirlerinde artış sağlandı. SSK Genel Müdür Yardımcısı Behçet Özceylan. kurum prim alacakiannın gecıkme zammı ile birlikte 25 trilyon 386 milyar 71 milyon 296 bin 714 liraolduğunu. bunun 13 trilyon 242 milyar 53 milyon 497 bin 603 lirasmın kamu sektörü. 12 trilyon 144 milyar 17 milyon 799 bin 111 lirasmın da özel sektöre ait bulunduğunu söyledi. Asya-Pasifik'te seminer •Ekonomi Servisi- tstanbul Sanayi Odası (İSO) sanayici ve ihracatçılann Asya-Pasifik bölgesindeki ülkeler ve Türki cumhuriyetlere yönelik yatınm ihracat imkânı yaratmak amacıyla 23-24 Ocak 1994 tanhlerinde bir seminer düzenliyor. Asya Kalkınma Bankası (ADB) yetkılilerince verilecek seminerde katılımcılara ADB kaynaklannın nasıl kullanılacağı ve diğer iş imkânlanyla ilgili detaylı bilgi verilecek. ŞİRKETLERDEN • İŞ FACTORING FİNANSMAN Hizmetleri AŞ'nin Genel Müdür Yardımcılığı'na Haluk Baydar. Departman Müdürlüğü'ne Necdet Uğurlu getirildi. • ALARKO 1SOHA95 Fuan'nayeni ürünlcnyle katılıyor. Soğutma, havalandırma, klima, pompa, hidrofor ve yumuşatma cihazlannın sergileneceği Alarko standında Alarko fabrikasında üretilen sirkülasyon pompalan ve yeni dizayn klimalar da yer alacak. • AFEXS tarafından son 8 yıldır ısıtma, J^BF segutma, havalandırma ve doğalgaz teknoloileri konulannda düzenlenen ISOHA 95 Fuan bu yıl 19-22 ocak tarihleri arasında Tepebaşı-lstanbul Sergi Sarayı'nda ziyarete açılacak. • DEUTCHE BANK AG Visa kart sahipleri için 1.600 ATM'si olan yerel bir sistem ağı kurdu. ~~l IBM 1994 I yılında aldığı 1298 ABD patenti ile geçmiş yıllardan bu yana en fazla patent alan kuruluş oldu. Özçelik-İş Sendikası, Kardemir'i devralacak şirkette yönetime girmeme karan aldı Sendikacı, patron olmayacak AHMETÇELİK Özelleştirmede sermayenin ta- bana yayılmasının ilk örneğini oluşturacak olan "Karabük mo- deli"nde sendikacı, patron kol- tuğuna oturmayacak. Karabük Demir-Çelik tşletmeleri'nin iş- çilere devredilmesi yönünde çı- kan karardan sonra, yaratılan ya- pay gündemlerle adeta salvo ate- şine tutulan Özçelik-lş Sendika- sı, "Kardemir AŞ'de yönetime girmeme karan" aldı. Halen şırket yönetiminde yer alacak isimleri belirlemeye ça- lıştıklannı belirten Özçelik-lş Sendikası Başkanı Metin Tiir- ker, ışletmelerin kapanmasını is- teyen bazı çevrelerin, baskı ya- parak bir bardak suda fırtına ko- parmaya çalıştıklannı söyledi. Türker, yüksek fınnlann onanl- masında gerekli olan tuğlalann gelebilmesi için akreditifin açıl- dığını da açıkladı Karabük DemirÇelık tşletme- leri'ni devralacak olan Kardemir AŞ'de sendikacı bulunmayaca- ğını belirten Türker, şöyle ko- • Karabük Demir-Çelik Işletmeleri'nin işçilere devredilmesi yönünde çıkan karardan sonra, yaratılan yapay gündemlerle adeta salvo ateşine tutulan Özçelik- lş Sendikası, Kardemir AŞ'de yönetime girmeme karan aldı. Işletmelerin kapanmasını isteyen bazı çevrelerin bir bardak suda fırtına koparmaya çalıştıklannı söyleyen Türker, yüksek fınnlar için akreditifin açıldığını da açıkladı. nuştu: "Sendikacthk yapmalda yöne- tkiiik yapmak çok farklı şeyler. Kurulacak şirketin başına. işçi- ler adına görev vapacak uznıan Idşiler gelecek. Şu anda isimleri belirlemeye uğraşıyoruz. Karde- mir'de daha önce çalışmış genel müdür ve yöneticüeri belirledik. Yeni yönetim, bu kisilerden olu- şacak. Sendikacı olarak ne ben ne de şubelerden bir kimse yöne- timde yer alacak; bu kesinlikle söz konusu olmayacak." Işletmelerin tam olarak devra- lınması ve yönetimin oluşturul- masından sonra da sendikal fa- aliyetlerini yürütecekJerini belir- ten Türker, "Sendika olarak yine yönetimi denetleyeceğiz. Yöne- tim tarafından işçilere yapılacak herhangi bir haksızlık karşısında görevimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. Şirketin kurulduğunu belirten Türker, yönetimin önümüzdeki pazartesi ya da salı günü açıkla- nacağını kaydetti. Şirket oluşumunda hiç kimse- nin yüzde I 'in üzerinde hisse sa- hibi olamayacağına dikkat çeken Türker, hisselerin 3 yıl boyunca ancak kendi gruplannda dolastı- nlacağını belirtti. tleri sürdükle- ri şartlar gerçekleşmeden işlet- meleri de\ralmayacaklannı da belirten Metin Türker, ilk şarla- n olan yüksek fınnlann onanl- ması konusunda akreditifin açıl- dığını açıkladı. İşletmeierin kapanmasınıisteyenter bir bardak suda fırtına kopanyor Diğer konularda fikir aynhklan sürerken, siyasi partiler bir tek gümrük birliğinde birleşiyor (TILIıua ık birlıgı ıçın mıllı bırlık Murat Karayalçın: Gümrük biıüğine haanz. Ekonomi Servisi - Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Tür- kiye'nin gümrük birliğine hazır olduğunube- lirterek bunun aksini iddia etmenin, Türki- ye'yi tanımamak oldugunu söyledi. Iktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) tarafından düzenlenen "Gümrük birtigi yolunda yasal düzenlemeler" konulu topiantıda konuşan Karayalçın, "Yüzmeöğrenmekiçindenizeat- lamak şekündeki görüşün doğru olduğuna katılnııyorum. Türkiye 22 yıldır yüzmektedir. Bugün Avrupa ekonomileriyle yanşır düzey- dedir" dedi. Türkıye'nin gücünü, Avrupa'da yaşayan Türk nüfusu sayısıyla değerlendıren Karayalçın, Türkiye'nin fiılen Avrupa'nın içinde bulunduğunu. yapılacak şeyin bunun yasallaşmasına karar verilmesi oldugunu bıl- dirdi. "Türkiye'nin gümrük birliğine girişi, KıbnssonınuQeilişkikndirilemez"dıyen Ka- rayaiçın, Kıbns Cumhurbaşkanı Denktas'ın. taraflan çözüme götürecek uzlaşmacı yakla- şımlan oldugunu kaydederek "Eğer AB aksi yönde işaretler vermezse Kıbns sonınunun çözümü kısa zamanda olacakör" dedı. Karayalçın. gümrük birliğine konu edilen bir başka şeyın, Türkiye'nin demokratıkleş- mesıyİe ilgili tartışmalar oldugunu belırterek iç sıyasal yapılanmanın gümrük birliğı ile ilişkilendirilmesininyanliş oldugunu kaydet- ti. Toplantının açış konuşmasını yapan IKV Başkanı Sedat Aloğhı ıse kamuoyunda. med- yada ve iş dünyasında yapılan değeriendirme- lerde. sağduyu ve soğukkanlılık yerıne heye- canın ağır bastığını kaydederek bu tutumun pazarlık masasındaki Türkiye için yararlı ol- mayacağını savundu. Bilget'ten işadamlanna eleştiri Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı DYP Aydın Milletvekili Tunç Bilget, iş dün- yasını topatutarak, yeterlı vergı vermedikle- rını söyledi. "Enflasyon, yerçekimi değildir, kendi kendinedüşemez"dıyen Bilget, ışdün- yasının GSMH pastasındaki paylannın yüz- de 50. buna karşılık ödenen verginin sadece yüzde 1 seviyesınde kaldığını belırterek "Meclis vergi sorununu çözfimlemediği süre- ce, kalkınma gerçekleşemez" dedı. Emlak Bankası'nın değerli Ataşehir arazisinde, maden arama oyunu son anda bozuldu Az kaldı 'maden' buluyorlardıKEMALYURTERİ ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bilirkişi ra- poruna göre hiçbir madenin bu- lunmadığı tstanbul Küçükbak- kalköy Karaman Çiftliği'nin bir bölümü için Yaşar Ak adlı bir ışadamına maden arama ruhsatı verince, bakanlık ile Emlak Ban- kası arasında 'kamulaşrırma' skandalı yaşandı. Enerji \eTabıi Kaynaklar Bakaniığı'nın 'kamu yaranna' kamulaştırmak ıstedı- ği arazide 24 bin konutluk Ata- şehir Uydukent Projesi'ni yürü- ten Emlak Bankası, bakanlığa gönderdiği yazıda inşaatların sürdüğü bir arazide maden aran- masının mümkün olmadığına dikkat çekti. Maden lşleri Genel Müdürlüğü arazide kjymetli ma- den bulunduğunu ve bu nedenle kamulaştınlması gerektiğini sa- \ainurken, Maden Tetkik ve Ara- ma Enstitüsü. aynı arazide hiçbir kıymetli maden bulunmadığına ilışkin rapor hazırladı. Edınilen bılgiye göre Yaşar Ak adındaki madenci, lstanbul'un Kadıköy ilçesi sınırlannda bulu- nan arazi için 'Ar: 55632' sayılı maden arama ruhsatını alması- nın ardından 27 Temmuz 1993 • Enerji Bakanlığı, bir madencinin istemi üzerine Emlak Bankası'nın 24 bin konut yapmayı planladığı ve inşaatını sürdûrdüğü Ataşehir Uydukent alanında maden aranmasına izin vererek arazinin bir bölümünü de kamulaştırmak istedi. • Emlak Bankası, arazide kıymetli maden bulunmadığını Maden Tetkik Arama Enstitüsü raporu ile kanıtlayınca, Maden lşleri Genel Müdürlüğü görüş değiştirdi. tarihınde söz konusu arazide ça- Iışmalarda bulunmak için izin is- tedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden lşleri Genel Müdürü Fahrettin Cevher, ma- dencinin bu istemi üzerine bir heyet oluşturarak arazide incele- me yaptırdı. Heyetin dönüşünün ardından 29 Nisan 1994 tarihin- de 'B.15.0.MGM.01.03.953-53' sayılı yazı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Veysel Ata- soy'a bilgi veren Cevher. Kadı- köy ilçesi sınırlanndaki pafta 1. parsel 5 sayılı taşınmazın 23.68 hektarlık bölümü için madenci- Ataşehir'in değerli arazileri açıkgözlerin iştahını kabartiyor. ye çalışma ızni verilmesınin 'ka- mu yaranna' oldugunu savuna- rak Emlak Bankası 'na ait bu ara- zinin kamulaştınlmasını istedi. Cevher, madenci Ak'm ruhsat süresınin 12 Aralık 1996tarihin- de biteceğine dikkat çekerek ka- mulaştırma işlemlennin bu ta- rihten öncebitirilmesi gerektiği- ni de vurguladt. Cevher. bakana sunduğu yazıda arazide ekono- mik değeri olan maden bulundu- ğunu da ifade etti. Bakan Ata- soy, Cevher'in bu istemini onay- ladı ve kamulaştırma çalışmala- nnı başlattı. Atasoy'un. onayına, "Sn. F. Cevher ile görüşmek rica- sı ile' notunu düşmesi dikkat çek- ti. Sonuçta arazinin kamulaştı- nlmasına karar verildi ve Emlak Bankasf na ayda 30 milyon lira kira ödeneceği iletildi. Arazinin sahibi olan ve arazi- de 24 bin konutluk Ataşehir Uy- dukent Projesi'nin yapımını sür- düren Emlak Bankası. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaniığı'nın isteğine karşı çıktı ve konuyla il- gili olarak Danıştay'a başvurdu. Emlak Bankası Genel Müdürü Aydın Ayaydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 'na gönder- diği yazıda. mşaat süren biralan- da maden aranmasının mümkün olmadığına dikkat çekti. Ayay- dın, yazısına. kamulaştınlmak ıstenen arazide ekonomik açıdan kıymetli hiçbir madenin bulun- madığına ılişkin MTA Enstitüsü tarafından hazırlanan bir raporu daekledi. Ayaydm. bakanlığın, bankanın sahibi bulunduğu araziyi kamu- laştırmasının 24 bin konutluk Ataşehir Projesi "nın aksamasına neden olacağına dikkat çekerek Emlak Bankası'nın büyük zarar- lara uğrayacağını vurguladı. ln- şaatlann sürdüğü arazide maden aranmasının olanaksız oldugunu belirten Âyaydın. inşaat çalışma- larının 1996yılınakadardurma- sının söz konusu oldugunu ifade etti. Bankanın bu ginşimleri üzeri- ne. Maden lşleri Genel Müdürü Cevher. görüşünü 180 derece de- ğiştirerek Bakan Atasoy'a yenı- den bir yazı yazdı. 'B.15. MGM. 01-105' sayılı 22 Aralık 1994 ta- rihlı yazısında. daha önce savun- duğu görüşleri bir tarafa bırakan Cevher. daha önce 'kamu yara- nna'kamulaştınlmasını istediği arazinin kamulaştınlmamasım istedi Kredi kartınız sürpriz yapmasın YENİ URUN Taze kaşara yeni ambalaj P ınarSüt 100gramlık ambalajlarda Pınar Taze kaşan piyasaya sundu. El değmeden üretilen Pınar Taze Kaşar buzdolabında 1 yıl bozulmadan saklanabilıyor. • Ellesse'den özgürlük kolleksiyonu E llesse Sport Watch Liberte 440 modelini piyasaya sundu. Sportif özellikleri ile dikkati çeken Ellesse LJberte440,100 metreye kadar su geçırmiyor. Çeîik kasası ve bileziğindeki her ayrıntı Isviçre saatçiliğinin titizliğini yansıtıyor. 440'ın şarnpanya ve fildişi renklerinde iki farklı kadranı, aitın ve çelik kaplama olmak üzere çeşitli modelleri bulunuyor. • K redi kartlan çokbilinmeyenlidenklem gibi. Ay sortunu getirebilmek için alışverişlerde ve nakit para çekmede kullanılan kredi kartlan, tüketiciye zor günler yaşatıyor. Kredi kartlarına yüzde 12 ile yüzde 17 arasında gecikme faizi uygulayan bankalar, borcun bir bölümünün kapanması halinde kalan borç miktarına günlük faiz işletiyorlar. Borcun ATM'lerden son günde yatırılması durumunda, ödenen miktar hesaba bir gün sonra geçirileceği için, bankalar gecikme faizini ekliyor. Borcunu kapattığını düşünen kart sahipleri, ertesi gün bir sürprizle karşılaşıyor. Borcu sıfırlanmarnış, gecikme faizi işletilmiş oluyor. Kredi kartı hesabına yönelik şikâyetler bankalann Kredi Kartı Merkezleri'ne bildiriliyor. Kredi kartı hesabına itirazlann 8 gün içinde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde müşterilerin itiraz hakkı kayboluyor. Yapı Kredi Bankası alışverişlerden kaynaklanan bakiyelerin ekstrede yer alan son ödeme tarihinde ödenmesi durumunda faiz işletmiyor. Bu bakiyenin taksitlendirilmesi halinde Yapı Kredi Bankası yüzde 11.38 üzerinden faiz işletiyor. Kredi kartı nakit çekme işlemlerinden nakit para çekme işlemi tele banka kullanılarak yapılmışsa çekilen miktarın yüzde 2.5'i nakit çekim ücreti olarak alınıyor. Banka şubelerinden nakit para çekilmeye kalkıldığında çekilme miktarının yüzde 2.5'i ve 50 bin lira nakit çekme ücreti olarak talep ediliyor. Kredi kartı nakit çekme işlemlerine 23 Ekim 1994 tarihinden itibaren aylık yüzde 12.49 faiz oranı uygulanıyor. Nakit para çekenlerin son ödeme tarihini geçirmeleri halinde geciktiriien tutarın yüzde 4'ü (en az 250 bin lira) gecikme ücreti alınıyor. Pamukbank nakit para kullanımlannda son ödeme tarihine kadar borcun tamamı kapatılırsa faiz işletmiyor. Son hesap tarihi geldiğinde borcun tamamı kapatılmazsa vergi ve fon hariç yüzde 10 faiz uygulanıyor. Kredi borcunun taksitlendirilmesinde toplam borcun en az yüzde 20'sinin ödenmesi gerekiyor. Pamukbank nakit para çekme durumunda vergi ve fon hariç aylık yüzde 10 faiz uyguluyor. Emlak Bankası kredi kartıyla yapılan alışverişlerde faiz uygulamıyor. Ödeme gününde yapılmayan ve geciktirilen borçlann faizinde bankanın o gün geçerli olan kredi temerrüt faizi işletiliyor. Bu oran şu anda yıllık yüzde 155 oranında seyrediyor. Emlak Bankası kredi kartlan ile yurtiçinde nakit para çekilemeyor. Tütünbank kredi kartından nakit para çekilmesi halinde yüzde 10 faiz işletiliyor. Borcun ödenmemesi halinde ise yüzde 15 gecikme faizi uygulanıyor. Ziraat Bankası'nın kredi kartından nakit para çekme limiti 5 milyon lira. Ziraat Bankası nakit para çekildiği günden itibaren yüzde 12.6 faiz işletiyor. Borcun bir bölümünün ödenmesi halinde yüzde 12.6 dönem faizi, borcun ödenmemesi halinde yüzde 15.54 faiz uygulanıyor. Garanti Bankası kredi kartından nakit para çekildiği günde itibaren yüzde 11.1 oranında faiz uyguluyor. Borcun ödenmemesinde yüzde 17 gecikme faizi alınıyor. • İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞUKRAN SONER Temiz Bler Di Pietro'yu genel kurulunda konuk eden TÜSlAD yö- netımını. ımaj yaratmadakı başarıları nedeniyle ıçtenlikle kutlamak gerekiyor. Medya aracılığı ile bilinçlere yerieştirilmeye çalışılanlan, verilen imajı şöyle özetleyebiliriz: "Büyük sanayicilerimizin ağırtığı ile oluşan işveren örgü- tümüz, Türkiye 'deki olumsuz gidişten ve de toplumda ya- şanan kirtenmeden çok rahatsız. Temiz toplum arayışında öncülük üstleniyor. TÜSlAD'ın geniş kapsamlı özelleştir- me öncesi bu duyarlılığı aynca anlamlı, özelleştirmede açıklığı getirecek, yolsuzluklann önüne geçecek.." Ne güzel ve de ne kadar gözyaşartıcı (!) bir tablo değil mi? Türkiye'de milli gelirin, yüksek kazançlann kaymağını alan büyük patronlar, kötülüğe, yolsuzluklara karşı savaş açmış bulunuyoriar. Tabii ki en güçlüler olarak bu savaşı kazanacaklar. İçinde boğulduğumuz kirtilikten kurtulaca- ğız.. Ne yazık ki çok yetenekli beyinlerin, medya sanatını kul- lanarak yarattıkları imajlar ile gerçekler arasında, TÜSlAD Genel Kurulu içinden bile, çok önemli çelişkiler fışkırıyor. Patronlar kulübü, en büyük patron sözcüler, hızla, gere- kirse değerlerinin altında, hatta üstüne para verilerek özel- leştirme istiyorlar. 70 yılın birikimi yaratılmış milli değerler, değerlerinin altında, hatta üstüne para verilerek satılacak, birilerine peşkeş çekilecekse, yağmalanacaksa, özelleştir- mede haksız kazançlar, vurgunlar, rüşvetler, soygunlar na- sıl önlenecek? Patronlar kulübü, en büyük patron sözcüler, ekonomi- nin düze çıkması için "o/mazsa olmaz" tek koşul olan ver- gi reformuna karşı duvar oluşturuyorlar. Aslında bunun sa- vunması olmadığı için de, "Biz vergi reformunun gereğini kabul ediyoruz. Ancak sanayinin yansından fazlası vergi ödemezken yükün, vergisini ödeyen namuslu sanayiciye yüklenmesine itirazımız var" diyorlar. Türkiye az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alan ülkelerin başında yerinı alıyor. Sonuçta namuslu sa- nayiciye hakkıyla gelmeyecek bir vergi yüküne bile itiraz ediyorlar. Insafsızca verginin yüklendiği bordro mahkûmunun gü- nahı ne? Bordro mahkûmuna gelen haksız yüke karşı ne yapıyorlar? Sanayinin yansından fazlasının, kayıt dışı ekonomi için- de yer almasına, vergi kaçıımasına gelince: Bunun sorumlusu, kaçırandan vergi alamayan siyasi ik- tidarlar mı sadece? Komik sayıda müfettişle kaçak işçi ça- lıştırılmasını önleyemeyen Çalışma Bakanlığı'na mı yükle- neceğiz? Halen TÜŞAD'ın en büyük patronlannın en büyük işlet- melerinin içinde yaşanan taşeronlaşttrma uygulamasına ne demeli? Kendi çalışanlanna işletmeleri içinde kurdur- dukları paravan şirketlerle ucuza kaçak işçi çalıştırtarak üretim maliyetini aşağı çeken, kazancını arttırıp sonuç ola- rak vergisiz üretimi, kayıt dışı ekonomiyi yaratanlar onlar değil mi? Patronlar kulübü, en büyük patron sözcüler, siyasi ikti- darların başansızlığından, ekonomiyi karaya oturtmaların- dan yakınıyorlar. Kayıt dışı ekonomi kadar haklı bir yakın- ma. Ancak iktidarları, kaderleri büyük patronlara bağlı po- litikacılar tek başına mı sorumlular? Daha önemlısi direk- siyonda onlar görünseler de aslında arabayı kimler kulla- nıyor, dümenı kimler yönlendıriyor? En büyük patron sözcüler, sözde hep uygulanan ekono- mik politıkalardan yakındılar. Enflasyondan, yüksek faizler- den; yatınma değil para politikalarına öncelik verilmesinin, rant gelirlerinin desteklenmesinin sakıncalannı dile getir- diler. Ne kerametse, bu politıkalardan en çok kendileri ya- rarlandılar. Holdinglerinın içinde paralarını yatınma de^il, bankalanna, ranta kaydırarak kazançlannı en çok da çok eleştirdikleri son beş yıl içinde katladılar. Ranttan vurgunların vurulduğu, üretimden para kazanıl- mayan, sanayinin yansından fazlasının kayıt dışında kaldı- ğı bir ekonomide, birileri önemli paralar kazanıyor, serma- ye birikimi olabiliyorsa en büyük kirlenme sermayenin için- dedir. Siyasetteki, bürokrasideki, sendikal yaşamda ve başka alanlardaki bütün kirlenmeier, sermayedeki haksız kazançlann, kirlenmenin bir uzantısıdır sadece. TÜSIAD'ı oluşturan büyük patronlar, sanayiciler asıl bu gelişmeden ürküp kendi gelecekleri için öncelikle temiz toplum arayışı içine girmişlerse, gerçekten, ciddi olarak bu yolda adım atmaya kararlıysalar, çok şeyi değiştırebılirler. Ne yazık ki kişisel kirlenmenin, pisliğin içıne bulaşmasalar da kazançlarının katlanmasını sağlayan kirlilıklerin üzerine gideceklerine çok fazla umut bağlayamıyoruz. Yine de imaj adına da olsa "temiz eller" arayışını yararlı buluyor, sevinç- le karşılıyoruz. Türkiye'de asıl, "temiz eller" kavgasını halk yığınlan, ça- lışan, üreten, haklan gasp edilen yoksul çoğunluk adına ve- recek örgütlerin halinden ise kaygı duyuyoruz. Solun bir- leşmeye çalışırken bile içine düştüğü kısır kişisel iktidar kavgalannı izîiyoruz. Işçinin hakkını savunmayı üstlenmiş sendikacının, yoksulun hakkını savunduğunu öne süren si- yasetçinin kişisel kimlik kaybı ve kirlenmesinin bedelini toplumun çok ağır ödemekte oldugunu gözlüyoruz. Yine de toplumun duyarlılığına. arayışına ve son zaman- larda giderek güçlenen tabandan kıpırdanışlarına, seyırci olmama kararlılığına bakıp her konuda olduğu gibi "temiz eller" konusunda da hızla olumlu adımlar atılabileceğine ilişkin umutlanıyoruz. Meclis'te Emlakzede tartışması • Boştarafi 1. Sayfada kili Ibrahim Gürsoy. ştmdiye kadar hiçbir bankadan kredi al- madığını söyledi. Emlak Ban- kası'ndan 100 bin dolar kredi alan DYP Afyon Milletvekili Abduilah Llutfirk, yaklaşık 2.5 yıldır borç ödemesine karşın halen bankaya 2 milyar 600 mil- yon lira borçlu oldugunu kayde- derek, 20 bin ailenin zordurum- da oldugunu söyledi. Yasa önerisi nedeniyle TBMM'de dün yoğun bir tele- fon trafıği yaşandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen öneri, basın organ- iannda TBMM Adalet Komis- yonu'na sevk edildiği haberiy- le yer alınca bazı "Emlakzede- ler". yasa önerisine karşı başla- tılan kampanyayı, çok sayıda yurttaş da milletvekillerinin "kendUerini kurtarmak" ama- cıyla bu yasayı çıkarmak iste- melerini protesto ettiler. Emlak Bankası'ndan kredi aldığı iddia edilen SHP Istanbul Milletveki- li Ibrahim Gürsoy ise haberleri yalanlayarak, "Benim bugüne kadar Emlak Bankası dahil hiç- bir banka ile bu tür ya da ben- zeri kredi ilişkim hiçbir biçimde olmamtştır" dedi. Kredi alanla- nn mağdur olması nedeniyle öneriyi imzaladığını vurgula- yan Gürsoy, "Ancak ben, kredi alan milletvekillerinin bu öneri- yi imzalamalannı da doğru bul- muyorum" dedi. Emlak Bankası'ndan dövize endeksli kredi aldığını doğrula- yan DYP Afyon Milletvekili Abduilah Ulutürk ise kendisi ile birlikte 20 bin ailenin zor duru- ma düştüğünü söyledi. Ulutürk, bankanın uyguladı- ğı faiz oranının da çok yüksek oldugunu belirtirken "Ancak ben kendimi kurtannnı düşün- cesiyle hareket etmedim; İJS yıl- dn- borcumu ödüyorum,ödeme- ye de devam edeceğim. Ama borcum her gecen gün artryor. Ben aldığım daireyi de satişa çı- karmak durumunda kalaca- ğun" dedi. Ulutürk, özel bankalardan kredi alanlann da yasa önerisi kapsamına almabileceğini be- lirterek "Ancak arkadaslar, hu- kukçular, 'Özel bankalar bu kapsamda yer alamaz' yönünde görüş bildirdiği için sadece Em- lak Bankası'ru içeren bir teküf hazuiamışlar. Ama yolu bulu- nabiüyorsa komisyonda verile- cek önergeleıie bu durum dü- zeltilebilir" dedi TBMM Plan ve Bütçe Ko- misyonu'na 16 ocakta iletilen yasa önerisinin gerekçesinde, yurttaşlann dövizdeki hızlı ar- tış nedeniyle borçlannı ödeye- mez hale geldığine dikkat çe- kerek borçlann, kredi ahndığı tanhteki jöviz kuru üzerinden ödenmesi istemine yer verildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog