Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ahmet Hamoğlu 'Çakıcı'mn iddiası yalan' Haber Merkezi - Uğur KJ- hç'ın öldürülmesinden sonra, Kılıç'ın eski eşı Alaattin ÇaJo- a'nın dün akşam özel bir tele- vizyon lcanalıyla kurduğu tele- fon bağlantısında adı geçen, Si- livri'deki Klassıs Otel'ın sahibi Ahmet Hamoğlıı,Çakıcı ya, Is- tanbul emnıyet müdür muavin- lerinden Mehmet Çağlar'ın Uğur Kılıç ile ilişkisi olduğunu kendisinin söylemediğini açık- ladı. Alaattin Çakıcı'mn, uzun bir süredir eski eşi Uğur Kılıç'ın kendisini aldattığı konusunda şüpheleri bulunduğunu söyle- yen Hamoglu, "Çakıcı, eşinin IsUnbul emniyet müdür yar- duncılanndan Hüsevin Koca- dağ ile ilişkisi olduğundan şüp- heleniyordu. Kocadağ ile dost İA- duğumu bildiği için bu kornıyu bana defalarca açtı. Kocadağ'ı ve kansını öJdüreceğini söyledi. Bunun üzerine ben de bantta ver atan teiefon konuşmamızda ken- disine mantıklı olmasını söyle- dim. Kesinlikle Mehmet Çağ- lar'ın kmini \ermedim" dedi. Dündar Kılıç'ın kızının admı kamuoyu, uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan yakalanmasıyla duydu Uğur Kılıç, Ozaflar'ın adını ortaya atmışb Haber Merkezi -Uludağ'da kurşunlanan L'ğur Kılıç'ın adı kamuoyunda ilk kez, Dündar Kı- hç'm 1984 yılında MtT ve Kaçakçılık Daire- si'nin ortak operasyonuyla "uyuşturucu kullan- mak ve satmak" suçundan yakalanmasıyla du- yuldu. Kılıç'ın Ankara Sıkıyönetım 4 Numaralı As- keri Mahkemesi 'nde yargılandığı sırada tüm du- ruşmalan izleyen, gazetecilerle konuşarak, ba- basının suçsuz olduğunu savunan Kılıç, bu dö- nemde babasının işlerini yürütmeye de çalışı yor- du. Uğur Kılıç'ın gazete sütunlanna ikinci bü- yük çıkışı, eski eşınden aynlıp ünlü ülkücü maf- ya lideri Alaattin Çakıcı ile evlenmesi nedeniy- le oldu. Bu e\ lenme, aynı zamanda Alaattin Ça- kıcı'mn eskımeye başlayan popülantesini de yükseltmişti. Kamuoyuna mutlu bir evlilik gö- rüntüsüverenAlaattin-Uğur Çakıcı beraberliği; Uğur Kılıç'ın anlattığına göre kötü gidıyor ve güç belâ yürüyordu. Uğur Kılıç'ın dikkatleri daha da üzerine top- laması, Nokta dergisi genel yayın müdiresi Ay- şeÖnal'ın, derginin kapağında Uğur Kılıç'ı ko- nu alan ve "Çapkın" nitelemesinde bulunan bir haber üzerine özel bir hastanede yaşanan olay oldu. Önal'ı açıklama yapmak üzere tedavi gör- düğü hastaneye çağıran Ugur Kılıç. burada si- • Davut Yıldız adında eski bir ülkücünün, eski Emlakbank gene! müdürlerinden Ibrahim Engin Civan'ı silahla yaralamasından sonra bütün ülke aylarca 'Civangate' adı verilen olayla çalkalandı. Kamuoyu, bu olaydan sonra Alaattin Çakıcı ve Dündar Kılıç'tan çok Uğur Kılıç'ı konuşmaya başladı. lahınıçekiyor ve saldınyor. ancak silahın tutuk- luk yapması üzenne ısabet kaydedemiyordu. Gazeteci Uluç vuruluyor Olayı öğrenen Sabah gazetesı yazan Hıncal L'luç da eylemi nedeniyle Uğur Kılıç'ı yazısın- da eleştirince, Çakıcı'mn adamlannın hışmına uğruyor. 7 Mart 1994 sabahı Levent'teki birben- zin istasyonunda ayağmdan vuruluyordu. Kamuoyu artık neredeyse Alaattin Çakıcı ve Dündar Kılıç'tan çok Uğur Kılıç'ı konuşuyor- du. Ama asıl gürültü 19 Eylül 1994 akşamı 20.00 sıralannda, Gayrettepe'deki Avrupa Has- tanesi'nin önünde koptu. Davut Yıkuz diye es- ki bir ülkücü, eski Emlakbank Genel Müdürü tbranim Engin Civan'ı silahla yaralıyordu. Da- ha sonra bütün ülke aylarca "Cıvangate' adı ve- rilen olayla çalkalandı. Olayın mali polis tara- fından soruşturulması. savcılık ve yargı aşama- lannda da en çok öne çıkan isim yine Uğur Kı- lıç oldu. Soğukkanlı ta\n, kımi zaman gülüm- semesi ve en önemlısi de Dündar Kılıç'ı arayan hatırlı kişinjn 8. Cumhurbaşkanı TurgutOzal'ın eşı Semra Ozal'ın olduğunu açıklamasıyla ken- di imajını yarattı ve sağlamlaştırdı. Engin Civan'ı vuran tetikçı Davut Yıldız'ın, Alaattin Çakıcı'nın adamı olması; Dündar Kı- lıç'ın. olayın bir tarafında. Çakıcı "nın diğer ta- rafındadurması; Çakıcı "ın sürekli Özallar'ın ad- lannın açıklanmaması için baskı yapması, Uğur Kılıç'ın evlıliğini iyice yıpratıyordu. Babası Dündar Kılıç, "Bu adamı sırtında taşıvorsun. şimdi de seni kuUanıyor, Semra Özal'ın admı acıkiayacaksm" türündekı sözlen üzerine Ugur Kılıç tercihini babasından yana yaptı ve soruş- turma sırasında Alaattin Çakıct'dan boşandı. Ça- kıcı'nın yeniden evlenmek istemesi ve bunun da reddedilmesi. Çakıcı'mn Uğur Kılıç'ı "Polise beni ihbar ettin" diye suçlaması ilişkiyi iyice gerginleştirdi. Uğur Kılıç'ın açıklamalanna gö- re Alaattin Çakıcı. ilk kez 23 Kasım 1994 günü eski eşini ötdürmek için adamlannı gönderdı. Daha sonra da iki kez öldürme girişiminde bu- lunulduğu, birdefasındadaotomobilinın veko- rumalanmn kurşunlandığı bilinen Uğur Kılıç, bunlara karşın ölümden korkmadığını söylüyor- du. Olayı toparlarsak; Özal'ın prensi Civan rüş- vet alıyor, rüşveti veren Edes bunu geri istiyor, gen isterken paranın Ahmet Özal'a verileceği konuşuiuyor, araya ncacı olarak Semra Hanım ginyor, Dündar Kılıç 'hatırlı kişi'nin Semra Ha- nım olduğunu söylüyor; Uğur Kılıç ifadesinde bunu dogruluyor, bir süre sonra da Alaattin Ça- kıcı'mn medyayagönderdiği bantta Uğur Hanı- mın namusu söz konusu ediliyordu. Bu yayın- dan sonra aynı bant Ahmet Özal'ın sahibi oİdu- ğu Kanal 6'da ve Shovv TV televizyonlannda ya- yımlandı. Bandın ShowTV'deyayımlandığı ha- ber kuşağında, canlı yayma katılmak için giden Uğur Kılıç, Alaattin Çakıcı'mn televızyon yet- kililerini tehditetmesı üzerine engelleniyor, bu- nun üzenne Uğur Kılıç silahını çekıp zorla can- lı yayında konuşuyordu. Bandın yayınından sonra uzun süre susan Dündar Kılıç ise sessiz- liğini 29 ve 30 Aralık 1994 tarihlerinde sadece Cumhuriyet'te bozuyor ve şunlan söylüyordu: "Yemeğimefarezehirikov^alardı,affederdiın. Kurşunlasalardı afTederdim. Ama bu konu affa girmez. Başbakan'a, İçişleri Bakam'na ve bütün yetkililere sesleımorum. Bu olaya el koymazlar- sa,çok müessifolaylarolur." Dündar Kılıç'ın bu sözlennin Cumhuriyet'te yayımlanması sırasın- da gazetemızı arayan Alaattin Çakıcı ise hem ya- yından duyduğu rahatsızlığı, kendi üslubuyla ıfade ediyor, hem de Uğur Kılıç'ı vuracaklan yolunda bazı sözleri sarf ediyordu. Kılıç'a suçlamalar Uğur Kılıç, skandalla ilgilı açılan davalarda önce babası Dündar Kılıç tarafından suçlandı: "Bunlan hep Alaattin kandınyor. Kmmı da kan- dırdı."lkıncı olarak eski eşinin adamı, tetıkçi Davut Yıidız tarafından " İstanbul Emniyet Mü- dür Vardımcısı Mehmet Çağlar. yamnda L'ğur Kılıç olduğu halde beniı tehdit etti" sözlenyle suçlanmıştı Skandala, Özal aılesinin adım İca- nştıran da Uğur Kılıç'tı. Son olarak Engin Ci- van'ın avukatı Duygun Yarsuvat. olayın başın- dan itibaren Uğur Kılıç'ın bilgisi dahilınde ge- liştiğini ileri sürerek Kılıç hakkında suç duyu- rusundabulunmuştu. Sonunda, erken davranan Alaattin Çakıcı oldu. Uğur Kılıç ise 'Civanga- te' olayıyla ılgılı sırlanyla gömülüyor. Mafyanın Uludağ'da kanlı hesaplaşması• Baştarafı 1. Sayfada Starmarka 9 mm'lik sılahı çıkararak Uğur Kı- lıç'a üç el ateş etti. Kurşunlardan ikisi Uğur Kılıç'ın göğsünden girip sırtmdan çıkarken biri de sol omuzuna isabet etti. Uğur Kılıç ye- re düşerken katil, dehşetle kendisini izleyen lobıdekı müştenlere dönüp "'Kimse beni ta- kip etmesin. Takip etmeye kalkanı vururum" dedi ve kapının önünde bulunan bir taksiye binerek kaçtı. Uğur Kılıç ise ilk şaşkınlıklannı üzerlerin- den atan kayak öğretmenleri tarafindan he- men Sabancı llkyardım Merkezi'ne kaldınl- dı. Kılıç, burada ilk müdahale yapıldıktan sonra, durumu ağır olduğu ve kanama durdu- rulamadığı için Bursa Tıp Fakültesi'ne gön- denldi. Ancak koma halinde olan Kılıç, am- bulans tıp fakültesine ulaşmadan yolda öldü. Olaydan sonra yapılan incelemede Uğur Kı- lıç'ın yanında silah olmadığı kaydedildi. 'Alaattin Abi istedi, vurdum' Abdurrahman Keskin, daha sonra Uludağ Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. Erzurum lspirdoğumlu Keskin'in, otele öğ- le saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte geldiği ve kayıt yaptırmadan lobide oturarak Kılıç'ın gelmesini beklediği belirlendi. Zonguldak'ta oturduğu saptanan Keskin'in, Uludağ Jandar- ma Karakolu'nda verdiği ilk ifadesinde, "Bu bir fiamus meselesidir. AJaartin Abun benden bunu halletmemi istedi. Ben de vurdum" de- diği öğrenildi. Bursa Valisi Rıdvan Yenisen de Abdurrahman Keskin'in kiralık katil olduğu- nu açıkladı. Polis, olaydan sonra cesedın kal- dınldığı Adli Tıp morgu çevresinde geniş gü- venlik önlemleri aldı. Bursa muhabinmiz Le- vent GenceUi'nin bildirdiğine göre olaydan hemen sonra özel bir helikopterle Bursa'ya gelen Dündar Kılıç'ın güvenlik nedeniyle adı açıklanmayan bir otele yerleştiği ve gelişme- leri buradan izlediği öğrenildi. Kılıç'ın öldürülmesinden sonra Uludağ Jandarma Karakolu'nda koruma altına alınan Funda (9) ve Onur (12) adlı kardeşler, Kılıç ADLfYEDEN SEDYEYE - Emlakbankası skandahnın hemen ardından adı uzun süre kamuoyunun gündeminde kalan veduruşma- lar yüzünden sık sıkadliye koridoıiannı aşındıran Lğur Kılıç'ın cesedi morga kaldınldı. (Fotoğraf: CUMHURİYET) aılesinin avukatı Cengiz Kayırmazer ve Dün- dar Kılıç'ın yakınlanna teslim edildi. Ugur Kılıç'ın cesedi üzerinde otopsi yapıl- dı. Otopsiye Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanı Prof. Dr. Aönç Çoltu ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Reşat Cürsoy katıldı. Savcı Gürsoy, üç kurşunun Kılıç'ın vücudu- na isabet ettiğini, ölümün bu kurşunlardan olduğunu belirterek "Saıuk verdiği ilk ifade- de de cinayeti, aldığı talimat doğrultusunda iş- lediğini itiraf etti" dedi. Olaydan sonra Uğur Kılıç'ın eski eşi Ala- attin Çakıcı ise Kanal 6 televizyonunu tele- fonla arayarak "Bugün vurulan İJğur Kıtıç'la ilgüi 47 gün evvel 'mutlaka öldürülecek' diye açıklama yapmıştım. Ben düny-ada iki şeye âşı- ğım. Biri devletim. öbürü de namusum. Dev- leti\v namusu için ölme\i bilmeyenin yaşama- ya hakkı >x>ktur. Bu ölçü Türk insanının ölçü- südür. Dündar Kılıç denen, anası, kansı eski- miş Gregon an patriği 7 gün ile 7 ay arasında mutlaka vurulacaktır"diye konuştu. Çakıcı daha sonra da Klassis Otel'in sahi- bi Ahmet Hamoğluile 35 gün önce yaptığı te- lefon konuşmasının bant kayıtlannı dinletti. Telefon konuşmasındakı tartışmadan, Çakıcı ile Hamoğlu'nun iddia ettiği kişinin daha ön- ce de aynı konuda konuştuklan izlenimi edi- nildi. Konuşma boyunca Çakıcı. eski kansı- nın Istanbul Emniyet teşkilatından birisıyle birlikte olduğunu \urgularken bu kişinin ıs- mini Hamoğlu'na doğrulatmaya çalıştığına dikkat çekti. Konuşma sırasında Çakıcı, "Abi ben sana Polis müdürü sevgilisi Hüseyın Ko- cadağ mı 9 'dedim. Sen bana, 'Hüseyin'in bu işle ilgisi yok, MehmetÇağlar'ayönel'dedin mi demedin mi? Doğru mu değil mi?" dıyor ve bu ısrarlı sorulan üzerinde telefonun diğer hattındaki kişiden "Evet" yanıtını alıyor. Çakıcı, bant kayıtlannı dinlettikten sonra ise sözlerini bu kez de "eski kansının sevgili- si olduğunu" ileri sürdüğü Istanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çağlar'ı ölümle tehdit ederek noktalıyor: "Bir erkek gibi yiğit Sayın Başbakanımıza, ciddi bir devlet adamı olan İçişjeri Bakanımı- za, Yunus gibi insan seven. \zvxa gibi yiğit olan Sayın Emniyet Genel Müdürümü/e, bir namus abklesi olan İstanbul Emniyet Müdü- rü Necdet Menzir'e sesleniyorum: devletin namusunu bir eksik etek için ayaklar altına alan namus düşmanı İstanbul Emniyet Mü- dür Vardımcısı Mehmet Çağlar hakkında ka- nuni işlemlerin yapılnıasını üst makamlardan rica ederim. Mehmet Çağlar mesleğinde kal- dığı sürece kendisine asla dokunulmayacaktır. Ökçüm devlet olduğu için ona sıkılan kurşun devlete sıkılır. Mesleğinden açığa alındığı za- man mutlaka vumlacaktır. Polise olan inan- cım yaşamımın sonuna kadar mutlaka devam edecektir. Şehit kam üzerine kuruknuş olan şe- refli polis teşkilatı üvelerine soruyorum: Han- gi insan kansını bir başkasrtia paylasır? Ka- moyuna saygılanmı sunanm." Alaattin Çakıcı'mn sadece Semra Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın televizyonu Kanal 6'yı arayarak bu açıklamayı yapması ilginç bu- lundu. Kervansaray'a niçin gitti? Kasım ayından bu yana eski eşi Alaattin Çakıcı tarafından ölümle tehdit edilen Uğur Kılıç'ın öldürüldüğü sırada üzerinden silah çıkmaması şaşkınlıkla karşılanırken Alattin Çakıcı'mn adamlannın sürekli olarak kaldı- ğı Kervansaray Oteli'ne silahsız ve koruma- sız gitmesi de kafalarda soru işaretleri yarat- tı. Olayın meydana geldiği Kervansaray Ote- li. 12 Eylül darbesinı yapan beş generalden eski Denız Kuvvetlen Komutanı emeklı Ora- miral Nejat Tümer'in dünürü Ertan Sayıl- gan'a ait. Kımi iddialara göre otelin koruma- sını Alaattin Çakıcı'mn adamlan üstlenmiş bulunuyor. Aynı otelde daha önce de otelin sahibi Er- tan Sayılgan, gazinocularkralı MustafaTay- lan'ın oğlu Tamer Taylan tarafından ağır ya- ralanmış, 1991 yılında ise HasanBora bir ko- kaın partisi sonrasında öldürülmüştü. İfadeleri yankı uyandırmıştı Uğur Kılıç'ın evlılığı ve boşanması olaylı olmuştu. Dündar Kılıç'ın kızı olan Uğur Kı- lıç ülkücü mafya babalanndan Alaattin Ça- kıcı 'yla evlendiğinde kamuoyunda büyük şaşkınlık yaşanmıştı. Kılıç ve Çakıcı'mn ev- lilıği ise EnginCivan'ın vurulmasıolayından sonra boşanmayla sonuçlanmıştı. Bir televiz- yon kanalında canlı yayına çıkan Ugur Kılıç, Alaattin Çakıcı'mn kendisinin "lezbiyen" ol- duğuna yönelik sözlerine sert tepki göstere- rek "Onunla evleneceğime Apo'yla evlensey- dim" diye konuşmuştu Eski kansının ken- disini sürekli olarak eleştırmesine sınirlenen Çakıcı. onu ölümle tehdit ediyordu. Edes'in tahliye istemine ret İstanbul Haber Servisi - Eski Em- lakbank Genel Müdürü Engin Ci- van'ın yaralanmasıyla ilgilı davada, tutuklu sanıklar Selim Edes ve tetik- çi Davut Yıldız'ın tahliye istemlerini reddeden İstanbul 2. AğırGeza Mah- kemesi, dava dosyasının, esas hak- kındaki görüşün hazırlanması için cumhunyet savcılığına verilmesine karar verdı. Tutuklu sanıklar Selim Edes ve te- tikçi Davut Yıldız'ın katıldığı tutuk- suz sanık Dündar Kılıç ile aranan sa- nıklann gelmedığı duruşmada, ön- ceki duruşmalara göre daha az gü- venlik önlemleri alındığı gözlendi. Duruşmada, geçirdiği ameliyat nedeniyle gelemeyen Engin Civan'ın yaralanmasıyla ilgıli olarak Adli Tıp'tan gelen raporokundu. Civan'ın hayati tehlike içinde olmadığını ve 45 gün iş yapamayacagını belirten rapora her iki taraf avukatlan da iti- raz etmedi. Daha sonra söz alan Se- lim Edes'in avukatı liğur Alacakap- tan, ıddıanamede Davut Yıldız dı- şındakı sanıklara yönelik kanıtlı id- dıalar olmadığını savundu. Alaca- kaptan, olayda ad vermeden Özal ai- lesine değinerek şöyle dedi: "Müvekkilimiz, dlacağım alabil- mek için bir zamanlar Türkiye'nin yönetiminde bulunmuş bir aileden yardım istemiştir. Bu yardım sonucu kurulan bağlanrılardan sonra ise bu olay meydana gelmiştir. Burada mü- vekkilimizin herhangi bir azmettir- mesinden söz edilemez. Engin Ci- van'ın vurulmasının nedeni. herhan- gi bir azmettirme degiL bu işten men- faat sağlayacaklann bir çıkar çaOş- masına girnıesidir." Gunumuz Sınemasının 1 Numoralı Yaratıcıs1 K KIESLOWSKI nn "UÇ RENK" Uçlemesınden "BEYAZ" Sızı "MAVI" Kodaı Elkılevecek BEYAZJulıe Delpy • Zbıonıev Zamaçbowsh • Janusz Gaıos B E Y O G L U A L K A Z A R (245 73 83) 1 2 . 1 5 - 1 4 . 3 0 - 1 6 . 4 5 - 1 9 . 0 0 2 1 . 1 5 î. HAFTA DOSTLAR-KARACA TIYATROSU NDA Perşamb* 18.30 Cum* 21.00 CumartetÜS.OO Nazım Hîkmet - Genco Erkal TOLOA ÇATİDAR bahar isyancıdır I.G.O.T AYRILIKMUZIGI Yazan : Margueme Duras Yön: Pagıp Yavuz Sah.-Duz.Kast.: Cemıi ipekç Koraografi: A>!ın Kaiem OyıH : MXtM* CunboMhn fcta* C;esı2C30 Pa;ari8«3 FOKS FUN KÜLTÜR MERKEZİ Cırın Sk No 13 Şışlı T 234 50 39 ^Mfer vakurma ^ >sı Maoaaanida aiaaaor B4Î ORTAOYUNCULAR ISTIKLAL CAD NO 140 TEL 251 18 65-66FAX 244 43 27 Ferhan Şensoy Ferhon Şensoy Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER ŞU GOGOL DELİSİ SEYiRCiLi SEYİR Perjembe \ 8 30 Cmna2100 Cunartesı 15 30-21 00 Pa2af 15 30 18 30 İM SJ11S Yerteh: SES-1S85 Orljofuncyl» Tel: 25116 65 VAKKOMMA Tjksim.Rumeli.C4RSI VısIak-BHnrkn . Cjp. Karodır Ko>lann Mıcon Kırmızı Gyluo Alı Vor DerbenlDereu Yar Hanesınde TURKUDEn 5 A R K I Y A Bir Gemım Vor Soğudön Erenlen Kımseye Etmem 5fka Sabahın Sehennde Bozdağın Zeybeğı rAPIM: ADA YAY1NCIUK VE MÜZIKfel:511 26 00 Fab: 528 00 69 GENEL DAĞrTlM: ŞAHİN PIAK Tel: 519 08 58 Faks: 520 84 42 £ S K Y E S I L sezen aksu uğur yucel Birlikte çalınıp söylenivor. 4 şubat'a kadar çarş, perş, cum, cmt. 254 35 09 - 255 20 20 ŞUBAT AYI BILETLERI PAZARTESİ SATIŞA ÇIKIYOR HEMEN GİSEYE UGRAMAMZ AKILUCA OLMAZ W> ıvatrokare "SEZONUN EN KEYİFLİ OYUNU" YENI GUNAYDIN YERLİ FORREST GUMP" HURRIYET "Paris'te ve İstanbul'da kapalı gişe oynanan çılgın komedi" , TC KULTURBAKANUS DEVLETT1YATBOLARI v İSTANBUL DEVLET TİYATROSU1 S°fWVoneten: Müşfıts Henter N«dım Sabon-Pekcon Koşor-Koksol €ngür ve Horıka kadro! Perşembe: 21.00, Cumo: 21 00 Cumortesi: 15.30-21.00, Pozon 15.30-18 30 ŞİŞUGÖNÜLÜLKÜ-pAZANFE^ÖZCÂN TIYATROSUNDA ABIDE-İ HURRIYET CAD. NO: 227/229 REZERVASYON: (0.212) 230 16 1 8 İ H ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, İŞÇİ, MEMUR ve EMEKLİYE HER SEANSTA İNDİRİM! MUZİKLI ÇOCUK OYUNU HERPAZAR12.00'DE OTOPARK KONUSUNDA BIZI ARAYINIZ i > İi SEVGİÜ ÇOCUKIAR, Şimdi Sinema-Tiyatro Perdeleri Sizin İçin Açılıyor. Okullar Açılmadan önce, Tatilin Keyfini Birbirinden Giizel Filmler ve Oyunlarla Çıkarın. E|lenee Polu Bir Sömettr Tatili Diliyoruz. 1 TAKSİM SAHNESİ 293 31 08 Hafta ıcı saat: 20.00. Cmt 15.00-20,00 MEMET BAYDUR YEŞİL PAPAĞAN LTD. Yöneten: Can GÜRZAP 24-25-26-27-28 Ocak TURHÂN SELÇUK ABDÜLCANBAZ Oyunlaştıran ve Yöneten: Y.Kenan IŞIK 31 Ocak - 3,4 Şubat CARSTEÎTKRÜGER VOLKER LUDVVıG IŞLIK SEVER MAX Müzikli Çocuk Oyuny Yöneten : Erkan TAŞDOGEN 22 Ocak Pazar Saat : 15.00 29 Ocak Pazar Saat : 11.00-14 00 SANAT INSANLARI - II TURHAN SELÇUK 30 Ocak Pazartesi Saat : 20.00 AKM ODA TIYATRO 251 56 00/254 1 Halta ici Saat: 19.00. Cmt. 15.00-19.00 Pazar 15 0' AZIZ NESIN HADİ ÖLDÜRSENE CANİKOM Yöneten: Metin BELGİN 21-22-24; 25-2e-27-_28: 29 Ocak ARNOLD VVESKER ANNIE WOBBLEJR .. Yöneten: Vacide OKSUZCU 31 Ocak 1-2-3-4-5 Şubat (ANKARA DEVLET TİYATROSU YAPIMI) AKM BIRIM TIYATRO 251 56 00/254 Hafta İci Saat: 19 30. Cmt. 15.00-19.30 BEHİÇ AK BİNA Yöneten: Ozgür YALIM 24-25-26-27-28-31 OcakTI-2-3-4 Şubat ÜLKU^YVAZ TENEKEŞOVALYELER Müzikli Çocuk Oyunu Yöneten: Orhan KURTULDU 1.5 Şubat'tan İtibaren her Pazar Saat : 12.00 Biletler Şatıştadır. Toptu Saltîlar lcin : 244 28 11 BULUNMAZ T I Y A T R O | MUAMMER KIRACA TIYATROSU İ S T A N B U L Çocuk Oyunu ı • • SIHIRLISANDEKYaz.-Yön: H.Hilmi Bufunmaz Cumartesi 11.00 USKUDAR ODEON SINEMASI v Tel : 310 98 69-251 60 90 1 * Tel: 513 74 31-251 60 90 ŞEHIR TİYATROLARI ;' HARBIYE M U H S I N ERTUGRUL SAHNESİ (240 77 20) 80. YIL ÖZEL GÖSTERİSİ 23 OCAKTAN BAŞLAYARAK 1916-1995 'EMILE FABRE • HÜSEYİN SUAT ÇÜRÜK TEMEL DUZENIİYEN VE YÖNETEN ZİHNİ KÜÇÜMEN ÇFvMY^a SEZAIGÜIŞEN-DOĞANYAVAŞ SAri\E vî GY9 TASA^Mi AYŞEN AKTENCE-SABAHAT ÇOLAKOĞLU FBaTAS.A«MI HİTAYDAYCAN OYUNCUUR NKDETMAHFIAYRA1 ŞEHİHE ERTON-JEYAN MAHR AYRAL NÜVIT ÖZDOCRU-FUAT tŞHAN HALE AKINU-SEY1L ULUYOL-CEÜLf TOYON Î T A N E U L B U Y U K S E H 1 R B E L E D I Y E S ' ŞEHİR TİYATROLARI •' H A R B I Y E M U H S I N E R T U G R U L S A H N E S İ ( 2 4 0 7 7 2 0 ) Çocuk Oyunu FIKFET TEPZI GÖLGENİN CANI YÖNETEN CEMDAVRAN (21-22 Ocak Saat II.00) LOLEH BELLON OYLE BİR SEVGI Kl YÖNETEN ENGİN GURMEN (18-19-20-21-22 Ocak) HARBIYE CEP TİYATROSU ( 240 77 20 FERENCKARINTHY PEYNIRLI YUMURTA YÖNETEN CANDOĞAN "(17 Ocak/Saat: 18.00/20.30 19-20 Ocak Saat: IS.00) K A D I K O Y H A L D U N T A N E R S A H N E S İ ( 3 4 9 0 4 6 3 i MOLIERE TARTUFFE YÖNETEN JEAN-LOUIS MART1N BARBAZ (18-19-20-21-22 Ocak) Çocuk Oyunu WSHA<ESPEARE BİRGECE NASAU OYUNLAŞT1WI-YÖNETEN NEŞ'E ERÇETİN (21-22 Ocak Saat. 11.00) U S K U D A R M U S A H I P Z A D E C E L A L S A H N E S İ ( 3 3 3 03 97 NAZIM HİKMET/ MACİT KOPER ASLOLAN HAYATTIR YÖNETEN MACİT KOPER (18-19-20-21-22 Ocak) Çocuk Oyunu FICVVAECHTER SOYTARILAR OKULU YÖNETEN TANER BARLAS (21-22 Ocak Saat. 11.00) F A T I H R E S A T N U R I S A H N E S İ ( 5 2 6 5 3 8 0 } NIKOLAY GOGOL PALTO YÖNETEN BAŞARSABUNCU (18-19-20-21-22 Ocak) Çocuk Oyunu Ş AVŞAR-EULGER- EPOSTOĞLU-MDKfLlÇ YAVRU KİMİN YÖNETEN ŞEVKETAVŞAR (21-22 Ocak Saat: 11.00) G A Z I O S M A N P A 5 A S A H N E S İ (578 60 67 MEMET BAYDUR TENSİNG YÖNETEN ÇETİN İPEKKAYA (18-19-20-21-22 Ocak) Çocuk Oyunu HEINRıCH BOLL- DENIZ UYGUNER BİRLİKTE 0YNAYAUM YÛNETEN DENİI UYGUNER (21-22 Ocak Saat: 11.00) OjunGun'c. Car 1S 00. 20 J0 Pcr !0 10 Cum !0 )C Ct I5C0 l l l l P u n BILETLE", SeHIH TIYATHOLARI CISELEHl İLE K*OIKOY MAtDUN T IMEKKEZ CI5ESU "dt SATILMAKTAOm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog