Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

21 OCAK1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Memur zammı yetki tasarısı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Memurlann durumunda ı> ıleştırme yapıtması ıçın, hukümete yasa gucunde kararname (KHK)çıkarmayetkısı veren yasa tasansı, TBMM Başkanlığı'na sunulduktan sonra Plan Butçe Komısyonu'na sevk edıldı Hükumetın, Plan Bütçe Komısyonu'nun gündemınde yer alan, ust duzey kamu gorevlılennın maaşlannda artış ongoren yasa tasansıni gen çekeceğı bıldınldı Plan Butçe Komısyonu, üst duzeydekı kamu gorevlılennın maaşlannda artış ongoren yasa tasansınm göruşulmesını, venlen değışıklık önergelen nedenıyle 2 kez ertelemıştı Almanya ile iade ı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Turkıye ıle Almanya arasında Kurt asıllı Türk vatandaşlannın ladesı konusunda bır on anlaşma sağlandığı ve Ankara'ntn bu konuda güvence verdığı oğrenıldı 20 bıne yakın Kurt asıllı Turk vatandaşının ıadesı konusunda yapılan on anlaşmaya gore. Bonn yasalannda fikır suçlusu sayılanlann dışındakı kışılenn ıadesı mumkun olacak Âşıklar kadro istedi • A>KARA (Cumhuriyet Bürosu) - tnsan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Azımet Koylupğlu, dun Ankara Halk Âşıklan Kultur Demeğı'nın yonetıcılennı kabul ettı Koyluoğlu. kendısınden "devlet âşıklar korosu" kurulmasını ısteyen saz âşıklarına turku soylettı Âşıklann, sosyal demokratlann falına bakmalannı ısteyen Koyluoğlu, kabul sırasında Pır Sultan Abdal dan dortlukler okudu Emlakbank konutiarı KKTC'de W I&ÜÜİBVL (AA) -,Emlak "Şank ıle KKTC'de kurulu bulunan Denızbank arasında, Emlakbank konutlannın KKTC'de satışına ılışkın bır sozleşme ımzalandı Emlakbank'tan yapılan yazılı açıklamada, Denızbank Yonetım Kurulu Başkanı Bulent Şenver ıle Emlak Bankası Genel Muduru Prof Dr Aydın Ayaydın arasında dun irnzalanan ışbırlığı sözleşmesıyle Emlakbank konutlannın Denızbank aracıhğı ıle KKTC'de satışının yapılacağı bıldınldı İstanbul için yasa önerisi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ANAP İstanbul Mılletvekılı Bulent Akarcalı, Istanbul'da bulunan Malta Koşkü. Çadır Koşku, San Koşk, Beyaz Koşk \e Hıdıv Kasn ıle Bursa'da bulunan Hunkar Koşku'nun parlamentoya devnnı ongoren bır yasa onensı verdı Akarcah'nın bugun TBMM Başkanlığı'na sunduğu yasa onensının gerekçesınde, Osmanlı ımparatortuğundan kalan tanhı ve külturel değen bulunan saray ve koşklerden bazılannın halen TBMM mülkıyetınde olduğu kaydedıldı Dündara mahkûmiyet • İstanbul HaberServisi- Arena programının yapımcısı Uğur Dundar, Hasbı Menteşoğlu ve Mehmet Menteşoğlu tarafından "kışılık haklannın zedelendığı" gerekçesıyle açılan davada, toplam 16 mılyon lıra tazmınat ödemeye mahkûm edıldı Aydın Güven Gürkan, karannı pazartesi günü açıklayacağmı söyledi Soysal: Adayhkta varmı1Ş1K KA,NSl)ATtREV KOSE ANKARA-SHP-CHPbütünlesmesı on- cesı uçuncü adayı belırlemek uzere olus.tu- rulan komıtede. \ydın Güven Gurkan'ın az bır farklaadav gostenlmesı eğılımı belırme- sı. tartışma yarattı Eskı Dışışlerı Bakanı Miimtaz Soysal. dun kendısıyle goruşen komıte uyelerıne ta- bandan \e halktan gereklı destegın olduğu- nu. komıtemn karannm kendısıne baglama- yacağını belırterek bırleşık partının lıder- lığıne adaylık ıçın "Ben vannT mesajı ve- nrken, kesın karannı bu sabah bıldıreceğı- nı soyledı Aydın Guven Gurkan ıse Sov- sal'ın kurul kararına uymama eğılımındc olduğuna dıkkat çekerek "Kurulla gorflş- tukten sonra, nihai karanmı pazartesigunu açtklayacağun" dedı Mumtaz Soysal'ın adaylığı ıçın ılan yo- luyla açılan bıldırıye ımza atan SHP ve CHP'lı delege sayısının 225'e ulaştığı bıl- dınldı Üçuncüadaydauzlaşılmasınıoneren bır kısım eskı bakan bütunleşme sonrası çı- kacak yapının şuzunun DSP'ye de dönuk olmasını savunuyor Eskı Bayındırlık ve Iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı. "Saym Ecevit, DSPnin o(- madıgı bır bırleşme, tam bır birleşme değü" dedı SHPde3 aday arayışmda olan muha- lıflerın olu^turduğu komıtcnın 8 e kan>ı 9 oyla Aydın Güven Gurkan ı aday gosterme kararı aldığı yolundakı haberler dun tartış- ma yarattı Komıtenın bazı uyelen "Gur- kan ile Smsal'ın uzlaşmasını istedık Ikisinı isteyenler de eşit sayıdaydı. Izlaşma olma- dan konuşmama karan almamıza karşın, hemen Gurkan haberi yayıldı" dı>e tepkı gösterdıler Soysarınadaylığınasıcakbaktıgıbılınen komıte uyelennden Ankara Mılleuekılı Mehmet Kerimoğiu. "Biz, hiç kımseve gorev >erme karan almadık. O\lama vapmadık. Komıtede. öne çıkan ıkı ada\ ı karşı karşıya getirmeden uzlaştırma karan alındı. Top- lantıda vapılan tartışmalar da bizim namu- sumuzdu. ancak sııdınldı Bu. açık bır pro- vokasyondur. \rkadaşlarımız yanlış yapı- yor" dedı So>sal'a yakın çevreler Mümtaz Soy- sal'ın son "'cuınhuriyetçisor anlayışına ılış- kın çıkı:jlarının bazı çevrelen rahatsız ettı- ğını. bunun uzenne Gurkan ın aday olarak ılerıye surulduğunu dıle getırdıler MumtazSoysal ınmucadeledençekılme eğılımınde olmadığını kaydeden aynı kav- naklar. Soysal'ın adaylıgı ıçın gazete ılanı voluyla delegelenn ımzasına açılan bıldırı- yı düne değın 225 SHP ve CHP delegesı- nın ımzalayarak ıstenılen faksa ulaştırdık- lannı bıldırdıler Aydın Guven Gurkan'ın, komıteye toplantı oncesınde "Benadayde- gılim.dorev vermeûdüşunuyorsanu,ancak arkadaşlann kabulu ve komıtenın gorev »-er- mesı>le bu soz konusu otabilır Sovsal aday- sa. ona destek vermeye hazmm. Eğer ben aday olacaksam, birlikte olmalıyız, kampan- >a>ı birlikte >urutmelı>iz, birlikte çalışma- İı>tz" mesaıı verdığı ogrenıldı Gurkan, dun Cumhuriyet ın sorularını vanıtlarken şu goruşlerı dıle getırdı "Sayın Soysal'ın karan onemlı. Komite karannı dinliyor mu, bu karann vaşama ge- çinlmesi için katkı verecek mı, \ermeyecek mi? Kendısı daha önce bana komite karan- na tartışmasız katkı vereceginı sovtemişti. komite uyelerinedesoylemış. \ncakozgur- dur, hoş olmaz. ama fikrini değıştirebilir. Bu- nu bilmek zorundayız. Ada> mı. değil mi açıklığa ka\uşturmak zonında. Belırsıziığın surdurulmesı. son dakikada adavlıktan çe- kılmesi bbe \erilen ode\i yenne getirmemi- n engeller. İkı partınin genel başkanlannın yanştığı bır ortam yaranlır. Miimtaz ada>- sa, çekıimevecekse ona göre karar verilir. Komıte bunu destekler mı,yoksa benım uze- rimde ısrarlı mı olur, bilenıivonım. Mum- taz'ın yardımcı olması lazım; belirsizlik çok sakıncah bır ortam." Gurkan, bır ba^ka so- ru uzenne "Uçlü bir yanş olmaz, udaşjnz" dedı Soysal karariı Lçuncu aday ıçın oluşturulan komıte uye- lerı.düneskı Dışışlen Bakanı Mumtaz Soy- sal ıle bır goruşme vaptılar Gurkan'ın da Soysal ıle telefonla goru^tuğu oğrenıldı Edınılen bılgıye gore, Soysal "Benım tav- nmda bir değışiklık yok. Tabandan \c halk- tan gerekli destek bulunduğu için ben vanm" mesajını verdı Soy sal'ın kesın karannı bıldırmek ıçın bu sabaha dek süre ıstedığı oğrenıldı Gurkan, bu gelı^meler uzenne, komıtenın karannın baglavıcı olması gerektığını vurgula\arak, "Suvsal. kunıl karanna uymama eğilimın- de gorünüyor. Ben, kurulla goruştukten son- ra nihaı karanmı pazartesi günü açık- lavacagım" dedı DSP faktoru Lçuncu adayda uzlaşılmasını öneren bır kısım eskı bakan, bütunleşme sonrası çıka- cak\apınınyüzunün DSP'yedonük olması gerektığını savunuyor Bu ısımlenn arasın- da HikmetÇetin,OnurKumbaraabası,Er- man Şahin, Tahir Köse ve Abdülkadir Ateş ın >er aldığı ıfade edılıyor Cem aday olmayacağını açıkladı Baykal'a göre aday saytsı bire inecek • Denız Bayka ve Murat Karayalçın'ın 28 ocakta mutlaka aday olacakîan, ama vanlabılecek bır uzlaşmayla bınncı turda en çok oy alanın lehıne ıkıncı turda dığer adayın çekılebıleceğı one suruluyor ANKARA (CumhuriyetBuro- su) - SHP ve CHP lıderlen bır yandan adaylık dığer yandan uz- laşma kulıslennı surdururken CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kaL "L zlaşma oİur,bu iş tek ada- ya gjder* dedı Adı3 aday aday- lan arasında geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Cem de dun aday olmayacağını açık- ladı Kulıslerde dun Denız Baykal ve Murat Karayalçın'ın 28 ocak- ta mutlaka aday olacakîan, ancak vanlabılecek bır uzlaşmayla bı- nncı turda en çok oy alanın lehı- ne ıkıncı turda dığer adayın çe- kılebılecefiı one suruldu SHP Genel Başkanı Murat KarayaJçın. yurt gezılennı sur- duruyor Karayalçın ın bugun Dıyarbakır'da bır govde gosten- sı yapması beklenıyor Dev let Bakanı Salih Sümer'ın seçım bölgesı olan Dıyarbakır'da Karayalçın'ın gezısı ıçın yoğun hazırlıklar yapıldığı bıldınldı CHP lıden Denız Baykal da tzmır'den sonra bugun Adana'ya gıdereknabızyoklayacak Kara- yalçın'ın, 23 ocak gunu yapaca- ğı Erzurum gezısının ardından. 24 ocak gunu Karayalçın ıle Bay- kal'ın bır araya gelerek uzlaşma Notlar arayışını surdurmelen beklenı- yor Baykal, ıyımyetlı. cıddı bır arayış ıçınde çeşıtlı seçeneklen değerlendıreceklennı soylerken adaylıgı konusunda kesın bır açıklama yapmayı da bu goruş- melenn sonuna eneledı Kulıslerde. Baykal ın adaylık basvurusu ıçın hazirlanacak dı- lekçede 200 dolayında SHP'lı- nın de ımzası bulunabıleceğı ko- nuşuluyor Baykal'ın lzrrurgezısı sırasın- da da delegeler. u Biz tamamız, SHP'den kaç delege gelivor."" mesajı \erdıler Baykal. dun Aydın Güven Gurkan'ın 3 aday gosterılece- ğıne ılışkın haberlerle ılgılı ola- rak "O, kesin değil, daha beUi de- ğil"dedı Denız Baykal, onu- muzdekı gunlerde uzlaşma ola- bıleceğıne dıkkat çekerek "Bu iş tek adaya gider" goruşunu dıle getırdı SHP'lı muhalıflenn 3 aday olarak Aydın Guven Gur- kan'ı gostermesı durumunda, Gurkan ıle Baykal arasında uz- laşma sağlanmasının daha kolay olacağı bıldınldı Daha once aday olabıleceğı mesajlan \eren ismail Cem. SHP'den umduğu desteğı bulamayınca aday ol- maktan vazgeçtı ÇİZMEDEN YUKARI /MUSAKART Papazın yanılgısı KU&TARACA&M Y1LMAZGÜMİJŞBAŞ ANKARA-Solda bütunleşme kurultayı öncesı herköşebaşında bırcadı kazanının kaynadığı bu- gun sızlere bır papaz hıkayesı an- latacağım ttalya'da kasabanın bmnı sel basmış lnsanlar bulduklan her türlu araçtan y ararlanarak canla- nnı kurtarmaya çalışırken kılıse- nın papazı da bınanın tepesıne tırmanıp olup-bıtenı seyTetmeye başlamış Ancak. sular hızla yuk- selıyor her geçen saat daha teh- lıkelı bırhal alıyormuş Kasaba- nın dını butun yurttaşlanndan bazılan papazın sulara kapılıp gıtmesıne gonullen razı olmadı- ğı ıçın bulduklan bır kayıkla kı- lıseye yanaşmış papazı aşağıya çağırarak kendılenyle gelmesını ıstemışler Ancak sulann bulunduğu ye- re ulaşamayacağını sanan papaz, tum ısrarlara rağmen bu çağnya uymamış ve "Beni Tann kurta- racaktır" yanıtını vermekle ye- tınmış Sel sulan gıderek kaba- np kılısenın damını da aşarak pa- pazın ayaklanna kadar ulaşmış Bu sırada çevreden felaketzede- lere yardım ıçın gelen helıkopte- nn pılotu damdakı papazı uyar- mış ve aşağı sarkıtacağı merdıve- ne tutunarak helıkoptere tırman- masını onermış Adam yıne dı- retmış Tann'nın kendısıyle ol- duğunu boğulmasına ızın ver- meyeceğını soylemış Sular bı- raz daha kabannca bıraz sonra ortada ne kılıse kalmış ne de pa- paz Ve aynı gun cennetten hıçkınk seslen geldığını duyan Tann bır adam göndererek sebebını o£- renmek ıstemıs. Cennete ınen gore\ lı. ağlayıp dov unenın kasa- banın papazı olduğunu gormuş v e sebebını sormuş Papazbude- fa Tann"dan y akınmay a başlamış ve sel sulannın kılıseyı surukle- yıp goturmesıne rağmen Tan- n'nın kendısıne yardıma gelme- dığını soylemış Gorev lı yukan çıkıp durumu Tann'ya anlatmış \e papazı kurtarmadığı ıçın ken- dısıne sıtem ettığını soylemış Tann gulmuş ve başını ıkı yana sallayarak U A birader, ben onun kendisini kurtarması için önce bir sandal, sonra da koskoca he- likopter gonderdım. Adam aklı- nı kullanıp her ikisinden de >a- rarlanmadı. Daha ne yapabüir- dim ki?" demış Başkentte SHP-CHP kurulta- yının yaklaştığı şu gunlerde bır- çok dost sohbetınde şımdı bu hıkâyeler anlatılıyor ONAT KUTLARLA SON GÖRÜŞME Ozgur Ulke 'DE KUTLAR YILMAZ GÖNErİ ANLATTYOR % Kutlar'la bombalamadan 48 saat once yapılan son goruşme •Guney'le 27 yıllık dostlugun butun ayrıntıları •Kutlar'ın daha once hiç bir yerde yazmadıgı anıları Ahmet Soner'in.ropörtajı yarın Özgür Ülke'de TEŞEKKÜR Edebıyat, sınema ve duşün adamı Onat Kutlar'ın hastanede yattığı sırada, bızı yalnız bırakmayan, cenaze torenıne katılan. e\ımıze kadar gelen, çelenk gonderen, TEV'e bağışta bulunan, telgraf, telefon, faks, demeç ve gazete ılanlanyla acımızı paylaşan, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ana Muhalefet Partısı Başkanı, bakanlar, sıyasal partı başkanlan ve mıllet\ekıllerıne, tedavisı ıçın, tüm olanaklarını kullanarak onu sağlığına kavuşturmaya çalışan, Amenkan Bnstol Hastanesı Genel Müdürü George D Rountree, Genel Mudür Yardımcısı Talat Pekelman'a; Dr. Tahsın Akgün, Dr. Fıkn Alıcan, Dr. Gurbuz Barlas, Dr. Engın Bazmanoğlu, Dr Zafer Berkman, Dr. Recep Bozlak, Dr. Osman Çamurdanoğlu, Dr Oryal Gökdemır, Dr Emın Mumcu'ya Halkla İlışkıler Md. Fılız Başaran \e Hasta Kabul Işl. Md Sevıl Alkış"a; A istanbul Ünıversıtesı Tıp Fakultesf nden Dr. Lütfü Telli, Dr. Uğur Hacıhanefıoğlu, Dr. Gencay Gürsoy'a; ' " ılgı ve yardımlannı esırgemeyen Dr Dursun Kırbaş, Dr. Abdullah Servet, Dr. Ayan Gulgonen'e; demokratık kıtle orgutlen ıle başta Cumhuriyet gazetesı olmak üzere, sözlu, yazılı ve görsel basına, akraba, dost, arkadaş ve meslektaşlanna, toren boyunca bır sevgı selı oluşturan kadırbılır halkımıza, en ıçten duygulanmızla teşekküru bır borç bılınz AİLESİ POLITIKA GUNLUGU HİKMET ÇETtNKAYA Kayıp... Amenkalı Yarbay Mike Roland Couillard ıle on yaşın- dakı oğlu Matthevv Couillard yaklaşık bır haftadır kaytp 15 Ocak 1995 gunu Kartalkaya'da kayak yaparken kay- bolan Amerıkalı yarbayla oğlu tum aramalara karşın bulu- namadı Yuz kışılık Amenkan kurtarma ekıbı, Kartalka- ya'da altı gundur Yarbay Mıke ıle oğlu Matthew'ı anyor ha- vadan ve karadan Iddıaya gore Lubnan özgurluk Savaş- çıları adlı yasadışı dıncı teror orgutu once Anadolu Ajan- sı'nı ardından ABD Ankara Buyukelçılığı'nı aradı Kartal- kaya'da kaybolan Amerıkalı yarbay ıle oğlunun ellerınde bulunduğunu açıkladı Orgut sozcusu olduğunu soyleyen kışı telefonda AA mu- habınne şoyle dedı "Yarbay ve oğlu bızım elımızde Hızbullah lıden Hacı Ali Diranı serbest bırakılırsa bız de Amenkalı yarbay ıle oğ- lunu salıvereceğız " Amenkalı yarbayla on yaşındakı oğlunu gerçekten dın- cı bır teror orgutu mu kaçırdı? Bu konudafarklı goruşler bulunuyor Ancak Amenkalı bır komutan kaçırılma eylemıne pek ınanmak ıstemıyor Dıyor kr "Sanmıyonız..." O zaman'? Bır Turk yetkılının göruşu de şoyle "Daha once bu tıp kaçırma olaylannda rehınelenn sağ olduklanna ılışkın fotoğraf ve vıdeo kasetlen dağıtılırdı " AA muhabırı telefonda bu soruyu dıncı orgut sozcusu- ne yonelttı, ancak yanıt alamadı Amerıkalı yarbay ve oğlu şu ana dek bulunamadı Bu- rada ıkı olasılık var 1- Amenkalı yarbay ıle oğlu uçurum- dan duştu ve kar altında kaldı 2- Amenkalı yarbay ıle oğ- lu kaçınldı • • • Tuncelı'de 17 Eylul 1994'te 17 kışı kaybolmuştu Kay- bolan 17 kışıden 4'u olu olarak bulundu Genye kalan 13 kışıden bugune dek bır haber alınamadı Nerede bu 13 kışı'' Ölu olarak bulunan 4 kışryı kım kat- Bu sorulara bugune dek yanıt verılmedı Yetkılıler şoyle dıyor "Kayıplardan bızım habenmız yok. " Kaybolan 13 kışı, Turkıye Cumhunyetı yurttaşı Bılmdt- ğı gıbı kaybolma tarıhlen 17 Eylul 1994 Yanı Tuncelı yore- sındekı koy boşaltma eylemlerınden hemen sonra Elımızde kaybolan ve olu olarak bulunan yurttaşlarımı- zın lıstesı var 1935 doğumlu Hıdır Işık, 1972 doğumlu Elif Işık, 1969 doğumlu Hatun Işık ve 1979 doğumlu Yeter Işık 23 Ekım 1994 ten bu yana kayıp 27 yaşındakı Alı Işık ıse 17 Ekım 1994'te olu bulundu 1963 doğumlu Duzali Senn, 1966 doğumlu Gulizar Serin. 1991 doğumlu (4 yaşında) Dilek Serin de ortada yok Bu yurttaşlarımız Tuncelı'nın merkeze bağlı Gokçek Ko- yu'nden HoEat-Bıleklı muhtan 5 Kasım 1994 gunu, Ovacık-Ka- raoğlan Koyu'nde oturan Aslan Yıldızoğlu da aynı tanh- te olu olarak bulundu Kım oldurmuştu bızım ınsanlanmızı? Yanıt verılmıyor 57 yaşında olan Hasan Çiçek, Hozat'ın Boytaş Kö- yu'ndendı O da 14 kasım gunu kurşunlanmış olarak bu- lundu 1933 doğumlu Hozat'ın Taşrtlı Koyü'nden Nazım Gül- mez, 90 yaşındakı Mehmet Ağgün, yaşları bellı olmayan Ahmet Akbaş ve Muslüm Aydın da kayıplar lıstesınde Nerede bu ınsanlar neden bulunamıyorlar'' • • • Tuncelı de kaybolan yurttaşlarımızın aılelen de en az Kartalkaya da oğluyla birlikte kaybolan Amerıkalı yarba- yın yakınları gıbı kaygılı bır bekleyış ıçınde Kayıplardan Nazım Gulmez'ın eşı şoyle dıyor "Benım kocam gozaltına alınmış Yetkılıler, 'Yol goster- mesı ıçın elımızde tuttuk' dedıler Kocam serbest bırakıl- mış Ancak kayıp Sağ mı olu mu bılmıyoruz " Işte durum boyle Başbakan Tansu Çiller ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın Tuncelı'dekı kayıplarla ılgılı ne duşunuyorlar acaba^ Gerçekten "demokrası adına" çok merak edıyoruz ve şu soruyu yoneltıyoruz "Kartalkaya'da kaybolan Amerıkalı yarbay ve oğluna gostenlen ılgı, neden Tuncelı'de kaybolan Turkıye Cum- hunyetı yurttaşlanna gostenlmıyor?" Karayalçm'dan Baykal'a partide etkin görev AVŞEVILDIRIM SHP Genel Başkanı Murat Ka- rayalçın. "Nıye aynlıp nıye bır- leştığımızın cevabını bulamadan genel başkanlık yanşına gırdık" dedı Karavalçın 28ocaktakıbır- leşme kurultav ında genel başkan seçılmesı halınde Denız Bay- kal" ın parttde etkın bır gorev e ge- tınleceğını soyledı İstanbul da uç gundur yoğun bırprogramı bulunan Murat Ka- rayalçın bır yandan da bırleşme kurultayı ıçın nabız yoklamayı surduruyor Karayalçın. dun ılk olarak her ılde vaptığı gıbı CHP İstanbul ll Merkezf nı zıyaret et- tı CHP II Başkanı Halukllman ve ıl vonetıcılenyle oldukça sı- cak bır havada sohbet eden Mu- rat Karayalçın gorüşmeden mem- nun ayrîldı Prof Dr Haluk Ul- man'ın kendısının hocası oldu- ğunu belırten Karavalçın "Be- nım hocalığımı vapan değerli ho- calannıla sıyasette birlikte oluyo- ruz. Sa\ın Mumtaz Smsaİ'la da..." dıye konuştu 24 aralıktan bu yana SHP ve CHP'nın bırleş- mesı ıçın çalıştıklarını ammsatan Karayalçın sozlennı şovle sur- durdu "Sayın Baykal'la bu sorumlu- ğu taşıvoruz. 28 ocağın çahşma, yanşma platformundan çıkanl- masınınyararlıolacağınıduşunu- >oruz. Ancakkımiarkadaşlarva- nşma içine girmek isteyebilir, 0- rerlerde. Fakatbir birlesmeyi,e\- lîliği gerçekteştirme>e çalışıyoruz. Ba> kal'la bır oz\eriye haar oldu- ğumuzu bclirterek yanşma için- de olmadığımiTi ifade ediyonız. Ba> kal |>encl başkan seçilirsc be- nim bu partıdc ağırlıklı \enm ola- cak. ben seçılirsem de onun >eri ağırlıklı olacak" Sonuçta kımın genel başkan olacağının önemlı olmadığını vurgulayan Karayalçın "önemli olan sosyal demokratlann birleş- mesi >e topluma mesaj sunması- dır" dedı Goruşme boyunca Ka- rayalçına "genel başkanım" dı- ye hıtap eden Haluk Ulman dun gece duzenlenen CHP ıl yemeğı- ne Baykal'ı temsılen genel baş- kan olarak Murat Karayalçın'ı davet ettı Karayalçın CHP tl Merke- zı'nden sonra İstanbul. Edırne. Kırklarelı \e Tekırdağ delegele- nnın çağınldığı bolge toplantısı- na katılmak uzere Maçka Ote- lı'negıttı Yaklaşık l°Odelegenm katıldığı ve basına kapalı olarak gerçekleştırılen bolge toplantı- sında Karayalçın'ın bırleşmeden daha çok geçmıştekı ayrılığın ne- denlen uzerınde durduğu belır- tıldı Karayalçın, toplantıda "Ni- ye aynlıp ni>e birleştiğimizin ce- vabını bulmadan genel ba«kanhk yanşma gırdik; yann bu - TU bi- zesonılduğundayan'«!"i nasıl ve- recegiz' Bunun nedenlenni ara- makta geç kaldık, am :< <;okda geç kalmış sayılmayız, henüz bir haf- tamız >ar." dedığı oğrenıldı tlgının fazla olduğu bolge top- lantısına Karayalçın'ın vanı sıra SHP Genel Sekreten MustafaTv- nıisi ıle Grup Başkanvekıh Ercan Karakaş' da katıldı Toplantıya çağırılı olduğu halde kurultay d'e- legesı olan eskı İstanbul Buyuk- şehır Beledıye Başkanı Nurettin Sözen ın toplantıya katılmaması dtkkat çektı Karayalçın bugun de Başbakan Tansu ÇflJerle bırlıkte"İstanbul" konulu bır basın lOplantısına ka- tılacak Bırleşme kurultayı once- sı boyle bır toplantının gerçek- leştınlmesı Çiller"ın bırleşme ku- rultayında Karayalçın'a destek verdığı şeklınde yorumlandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog