Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 OCAK 1995 CUMARTESİ HABERLER Demipel'in kabulü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demırel, Türkiye'nın. sorunlanna karşııı istikrar içinde olan kurul ve kurumlan olduğunu belirterek "Türkiye'ye her gün bir şey eklersek bır ınsanın yüzünün gülmesıne yardımcı olursak, mutlu bir türkiye yapanz" dedı. Demırel, Köylü gazetesinin 1994 yılı ödüllerini alanlan kabulünde. bugünkü sıkıntılann Türkiye'yi şevksizliğe itmemesi ve ülkenin yönünü kaybetmemesi gerektıgini sövledı. Üçok'un büstüne • GEBZE (Cumhuriyet) - Gebze'de Prof. Dr. Bahriye Üçok Parkf ndaki Bahriye Üçok büstünün kafa kısmı kimliği belirsiz kişıler tarafından çalındı. Prof. Dr. Bahriye Cçok Parkı, SHP'li Belediye Başkanı M. Emin Akın tarafından üç yıl önce yaptınlmış. eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin tarafından açılmıştı. Prof. Dr. Bahriye Üçok büstünün kafa bölümünün çalınmış olduğunu yaklaştk ikı hafta önce fark eden SHP llçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kul. RP'li Belediye Başkanı Ahmet Penbegüllü "den büstün yenısınin bır an önce yaptınlmasını istedi. Evren, Demirel'e arka çıktı • BURSA(AA)-7. Cumhurbaşkanı Kenan E\ren. Rumeli Türkleri Kıiltür ve Dayanışma Derneği'nin davetlisi olarak geldiği Bursa'da, basın mensuplannın sorulannı yanıtladı. Evren, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirerin Meclis'i erken seçıme götürme talebıne ılışkın soruyu yanıtlarken, "Cumhurbaşkanlıgım döneminde Sayın Demırel benden seçımlenn yenılenmesi talebınde bulundu. O zaman kendisine anayasaya göre yetkımin 1 olmadıgım söyledım. 'Kötüye kullanılır diye kabul etmedik" dedım. Demirel'ın ısteğı yeni değil" dedi. 'Uluslararası Irkçılığa ve Anti-Semitizme Karşı Mücadele' semineri dün sona erdi: Irkçıhğı yok etmek olanaksız • Seminerin dünkü oturumuna başkanlık eden Prof. Bernard Lewis, tslamiyetle terörün tüm dünyada kanştınlmakta olduğunu söyleyerek bu durumun, teröristlerin, eylemlerini Islam adına yaptıklannı özellikle vurguluyor olmalanndan kaynaklandığını açıkladı. İki gün süren seminere, Le Monde gazetesinde Crmeni so> kınım- na ilişkin makalesiv le dikkatleri çeken Ortadogu uzmanı tarihçi Ber- nard Lovis, yazar Bado Morhoser \ e Amerikan Vahudi Topluluğu Avrupa ilc İlişkiler Başkanı Frank Boker de katıldı. Ortadogu uz- manı Levvis'in Ernıeniler tarafından tehdit edildiği bildirildi. Lewis görüşme isteğimizi ısraria reddetti. AZMİ KARAVELİ/AZE MARŞAN tstanbul'da Avrupa Konseyi, Dışişleri Ba- kanlığı ve 500. Yıl Vakfı tarafından düzen- lenen "*Irkçılığa ve Anti-Semitizme Karşı Mücadele" semineri dün sona erdi. İkı gün süren seminere. aralarında Le Monde gazetesinde Ermenı soykınmına iliş- kin makalesiyle dikkatleri çeken Ortadogu uzmanı tarihçi Bernard Lewis. Insan Hakla- n ve Demokratik Kunımlar Ofisi Başkanı Audrey Glover. Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlü- ğe Karşı Avrupa Komisyonu Başkanı Frank Ortan. Birleşmiş Mılletler İnsan Hakları Iz- lemc Komitesi Tcmsilcisi Moıis B. Ab- ram'ın da bulunduğu 40'a yakın siyasetçi, akademisyen, sosyolog, antropolog ve tarih- çi katıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Haklan tzleme Komitesi Temsilcisi Moris Abram, ırkçılığın bugün geldiği aşamada yok edilmesinin mümkün olmadığını, ancak kontrol edilebi- leceğinı söyledi. Abram. kontrol mekanız- malannın çalışabilmesi ıçin sıyası lıderlere büyük görevler düştüğünü kaydetti. Konuşmacılardan sonra söz alan Türki- ye'nin Bern Daimi Temsilcisi RızaTiirmen, kültürel ırkçılıkla karşı karşıya olunduğunu belirterek bu olgunun Yahudilerle başlama- sına karşın, azınlıklann da artık anti-semi- tizm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Türmen. "Avrupa entegrasyon sürecinde başka kültürlerin ırkçılığa varmadan bir ara- da bulunmasL A\ rupa'nın kişiltgi ve yeni olu- şumu açısından çok önemlidir"dedi. Oturumun tanışma bölümünde söz alan Danimarkalı Herbert Pundik. seminerde Romanya, Avusturya. Almanya örneklen- nin yanı sıra Ermeni ve Kürt sorunlanna de- ğinilmemiş olmasını eleştirdı. Ankara Üni- versitesi Sıyasal Bılgiler FakülteM öğretim üyesi Prof. Cem Eroloğiu, Pundik'e verdiği yanıtta şunlan söyledi: "tlk başlarda Türklerin Osmanh yöneti- minden ka> naklanan politikalarla Ermeni- lere karşı bir soykınm polirikası uvguladık- lan bir gerçektir. Bundan bir v ü sonra Erme- nilerin de a>-nı soykınmı Türklere karşı uv- gulamalan gibi. Ermeniler o dönemde bir dev lct kurmak istedikleri zaman çok a/ırılık- taydılar. Bu örneklerin dışında Ermenilere karşı bir ırkçılık söz konusu olmamıştır. 70'lerin ortasında Ermenilerin ASALA ile ortaya çıkan ırkçılığı ise birçok diplomatın katledilmesiyle sonuçlanmıştır. Kürt soru- nunun ise ırkçıhkla Bgisi yoktur." Levvis yeniden gelccek İki gün süren "Irkçıhğa ve Anti-Semitiz- me Karşı Mücadele Semineri"nin en çok dikkat çeken ismi, şüphesiz ünlü Ortadogu uzmanı Bcmard Lewis'di. Kendisiyle görüş- me tekliflerimize ısraria olumsuz yanıt ve- ren Levvis'in yakın çalışma arkadaşlanndan edinilen bilgiye göre, Ermeniler tarafından tehdit edildiği öğrenildı. Ermenilerin aley- hinde açtığı davanın henüz tamamlanmamış olması nedeniyle gazetecilerle görüşmekten kaçınan Levvis'in. önümüzdeki aylarda ye- niden Türkiye'ye geleceği bildirildi. Prof. Levvis, önceki günkü konuşmasın- da tslamiyetle terörün tüm dünyada kanştı- nlmakta olduğuna dikkat çekti. Levvis. bu durumun Müslüman teröristlerin kendılen- ni Islam adıyla belirleyip eylemlerini Islam adına yaptıklannı özellikle vurguluyor ol- malanndan kaynaklandığını açıkladı. Cezaevinde açlık grevleri tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Buca ve Avdın Ceza- evı'nde tutuklu \e hükümlüle- rin başlattığı süresiz açlık grev- leri sürüyor. Eylemlerın sona ermesı ıçın tzmır Barosu ve di- ger demokratik kuruluşların gi- rişımlerde bulundukları öğre- nildı. Buca Cezae\ i'nde 300 tu- tuklunun açlık grevi 32. güne girerken Aydın Cezaev f nde ise 30tutuklunun eylenıi de 22. gü- nünü doldurdu. tzmır Barosu Başkanı Kasım Sönmez."Sorununçözümüiçin önümüzdeki hafta l/nıir Cum- hurivet Başsav cısı'v la da görii- şecegjz. Evlemciler, 50 maddelik istemlerini birkaç madde\e in- direrek bize yeniden gönderdi- ler" dedı Birleşik Sosyalist Partı il \ö- neticileri dün Buca Cezaevi önfrrkfe dü7enledıkleri basın toplantısında. cezaevi yöne- ticılenni duyarlı olmaya çagır- dılar Basın Konseyi Başkanı Ekşi, gazete toplatma kararlannın sistematik bir hal aldığını söyledi Irza geçme ile sansür farksızIstanbul Haber Senisi- Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, son günlerde başta Özgür Ülke gazetesi olmak üzere basına karşı uygulanan "toplatma karan" uy- gulamasının sistematik bır hal aldığına dikkat çekerek. kişılık haklanna ve insan onuruna yapılan "ırza geçme" eylemi ile ıletışim özgürlüğüne müdahale olan "sansür" uygulamasının aynı olduğunu vurguladı. Ekşi. "Bu vahim \e hepimiz için yüz kızartıcı tablonun ortadan kalk- masının yolu, halen TBMM'de bulunan Basın Kanunu'nu degiştirmevi amaçla- >an yasa tasansının vasallaştırılmasıdır" dedı". Merkezi New York'ta bulunan Com- mıttee to Protect Journalists (Uluslarara- sı Basın Üyelerini Koruma Cemıyetı) de Başbakan Tansu Çiller'e çektığı faks me- sajında "doğrudan sansüre imkân veren" uygulamalann bir an önce sona erdirilme- sıni istedi. - , , Basın Konseyt Başkanı Ekşi. Basın Konseyi'nde dün düzenlediğı basın top- lantısında. vaptıklan araştirmalardoğrul- tusunda. özellikle Özgür Ülke gazetesinin Ekşi- Basın yasası kötüye kullanılıyor. basıldığı matbaaya her gün baskı saatin- •den önce güvenlik güçlennın gelerek ma- kıneden çıkan ilk nnshayı hemen nöbetçı OGM" Savcılığı'na götürüp alelacele "toplatma tmri" aldırdıklannı anlatarak. "Gazetenin o günkü nüshalan daha oku- > ucusuna ulaşmadan polise inrikal etmek- tedir. Söz konusu toplatma emrinde 'suç unsuru içerdiği'nden söz edilen haber ya da yazı, gazete yetkilileri tarafından o sa- yıdan çıkartılarak boş bırakılan yerlere söz konusu o haberin \ a da vazının özü ya- zılmakta \e gazetenin sansür edildiği be- lirtilmektedir"dedı. Oktay Ekşi. Özgür Ülke gıbi birçok ba- sın organının vayın polıtikalanna karşı olduğunu belirterek, "Bu tür yayıncılık anlayışına karşı. demokratik sistemle >ö- neltilen bir hukuk devletinde alınması mümkün. makul, hukuka uvgun ve etki- li önJemlerin alınmasına kesinlikle karşı değilim" dıye konuştu. Özellikle yılba- ^ından bu >ana yogunlasan uygulamala- nn. Başbakan Çiller'ın 30 Kasım 1994 tarihinde Adalet Bakanlıgf na gönderdi- gi ve basın organlannda yer alan. yeni ve etkili önlemleralınmasını ısteyen "gizli" damgalı talımatı sonucunda sistematik hale getirildiğıne dikkat çeken Oktay Ek- şi. şunlan söyledi: "İşlem, sadece şeklen yasalara uvgundur. Asıl gerçek başkadır. Bizim kanaatimize göre bu uvgulama. ya- salann verdiği vetkinin kötüve kullanıl- masının ripik örneğidir. Daha da vahimi bu uygulama. Türkiye'de"sansür' ün hort- latılmış olduğunun kanıüdır. Özünde, yü- rütme gücünün direkt olarak vargı gücü- nün önüne geçmesidir. Bu tür uvgulama- lar. demokratik hukuk devletinin 'kuv- vetleraynlıgrprensiplerinetersdüşmek- tedirve Türkiye'yi dışdümada küçükdü- şürmektedir. Kişilik haklanna ve insan onuruna saldın olarak "ırza geçme' neise iletişim özgürlüğüne müdahale olarak sansür" deavmdır." Uluslararası Basın Üyelennı Koruma Cemıyetı, Çıller'e bir faks mesajı gönder- dı. CPJ mesajında, "Son günlerde elimi- ze ulaşan ve Türkiye'de veni bir sansür mekanizması kurulduğu izlenimi veren haberleri şaşkınlık >e korkuyla izlemekte- yiz" denıldı. Mesajda."Kürtyanlıs gün- lük Özgür Ülke gazetesL sağ görüşlü haf- talık Taraf, sol görüşlü haftabk Gereek %e Alınteri ile Kürt yanlısı Ne» roz dergileri f ürkive'de gerçek sansürii getirmiş oları bu yeni uygulamadan nasibini almış vayınlardır" aörüşüne yer venldı. Diyarbakır Barosu Köşk'e Kürt raporu ERGÜN AKSOV A.NKARA - Cumhurbaşka- nı Süleyman DemireTe, "Ulu- sal ve ûlusalüstü hukuk mev- zuatı karşısında Kürt realitesi ve mevcut durum" başlıklı 8 sayfalık birraporsunan Diyar- bakır Bölge Barosu üyelen, "Başta bölgede vaşayan insan- lar olmak üzere, avukatlann can güvenliği kalmamıştır" görüşünü açıkladılar. Raporlannda. "Kürt soru- nunun hukuki ve siyasi boyut- ları bulunduğu" görüşünü vurgulayan baro üyeleri, 1984"ten 1994'e kadar bölge- de 60 bın kişinin gözaltına alındığını. 34 bin kişinin Dev- let Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) vargılandığını, açılan davasayısınında lObıneulaş- tığını bıldirdıler. Raporda, bölgedeki soru- nun 70 yıldır sürdüğü, 1984"ten günümüze kadar ar- tarak seyreden çatışmalann ar- tı k "orta ölçekli bir sa>aşa" dö- nüştüğünükaydedildi. Rapor- da. Türkiye'nin altında imza- sı bulunan uluslararası sözleş- melere uyması gerektiği vur- gulanarak, 2000'li yıllara yak- laşırken. insan haklannın hiç- bir ülkenin kendi iç sorunu olarak kabul görmediği kay- dedıldi. Raporda. "uluslararası hu- kuka avkın düzenlemeierin Kürt sorununun demokratik çözümünü engellediği" belır- tıldı. 60 bin kişiye gözaltı Raporda. şöyle devam edil- di "1984'ten 1994'e kadar Di- yarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na inrikal eden dosya sayısı 25 bin 243'tür. Ay- nı dönemde. DG M bünyesinde kurulu bulunan 1. 2, 3 ve 4 No'lu mahkemelerde açılan dava sayısı da 10 bin 306'dır. Son 6 yil içinde DGM'de hak- larında dava açılan sanık sayı- sı 34 bin 147'dir. 1984'ten 1994'e kadar, yaklaşık 60 bin idşînınTMvarbakırDGM'Ierth \etki çerçevesine giren yerler- de gözaltına alındığı saptan- mıştır." Uğur Mumcu'nun katilleri yakalansın Bilecik Bozüyük: 90 Kırklareli l'ı:e: 36 Denizli: 163; Sarayköy. 20; Tavas: 40; Çı\- ril: 40 Aksaray Cihanbeyli: 145 Konva: 102; Yımat 20; Meram: 100; Kadmham: 20: D.lnsar Atatürkçü Düş. D: 140 Mersin Tarsus: 40 • Trabzon: 144; Hayrat: 20 ' Edirne: 239; Şiikrüpaşa llkokulu: 20; L'zıın- köprii: 73; Keşan: 51; Havsa: 40 Manisa Gördes: 7; Kırkağaç: 20 ' Muğla Kfarmans: 21 - Amasya: 160: Taşova: 58: Turhal: 102: Gümiiihacıknv. 41 Adana: 438. Kadırli: 20: Yumurtalık: 20: Karatay. 20: Kozan: 25: Ce\han: 41: Osmanive: 20; Yüregir. 3 • Af- yon: 59: Başmaklı: 5: Sandıklr. 10 ' Ordu Beledh e Çalışanları. 174; Fatsa: 20 ' Gire- sun: 113; Tırebolu: 10: Eynesii 1: Kesap: 16; Şehinkarahisar. 20 Zonguldak Alap- Ir. 4: Mes. Yük. Ok.. 152 . Denizli Çal: 20 Çorum Anadolu Lısesr. 20: Sungurlıı 14 < Kayseri: 284: Karaözii: 22: Işçi Parüsı İl Örg . 20 Trabzon Akçaabat: 20 < Avdın Çı- ne.lü Manisa Salıhli: 60. Soma: 40. Ala- şehir. 20 Aydın: 326; Bozdogan 60. Bü- yükdere Köyıi: 20: Kuşadası: 36; Sokf 186: Sazilli: 20 > Balıkesir 227: Gömcç: 1: Bıtr- haniye: 20; Bandırma: 171: Erdek: 76: Ay- valık: 64; Edremil: 38 / İzmit: 61; Karamür- sei. 2: Mimar Sinan Lisesi: 40: Ta\^anlı: 20; Hereke: 20 Bursa Inegöh 135; Ertuğnılga- zr. 1; Cumhurivet Lisesi: 60; Orhangazi: 100; Genel Saglık-lş Send: 100. \1 kemal- paşa: 53; Yenişehir. 1! Bilecik Pazaneri: 33 Mersin: 107; Erdemli: 53 Çankırı Çerkes: 20' Tokat: 81: Zile: 20; Anleşen: 60: Artnva: 40; Turhal: 20 ' Çanakkale: 52; Ge- libotıı: 43: Yenice: 21; Biga: 40. Ba\runuç' 18; Güzelvalı: 19; Ezine: 20 / Muğİa \\ar- maris: 3; Fethive: 89, Kırıkkale: 82 Nev- şehir:28; Göreme: 20, SSKHaüanesi: 145 Bingöl. 9 / Devrek. 3 Bolu. 84; Yıgıka: 20; Düzce: 44; Kıhnsçık: 20 Muğla: 88. Bndnım 215; Kövcegiz: 20 Sivas Hafık. 12; Divrigi: 47 .'Konya: 3; llgın: 107. Emir- Çcızi: 100 ' Adıyaman Tut: 40; Besni: 20 ' İzmit Gebze: 200; Degirmendere: 2; Gol- cük: 28 Tekirdağ: 4; Keşan: 4; G.köy: 36; Çorlu: 110; Kumburgaz: 43: Hayrabohı: 20 Sivas De\eli: 1 Edremit: Aİtınoluk. 65 / Kütahya: 85: Ta\sanh: 113/ Antakya: 20 / Eskişehir: 579 Gaziantep: 326 Kırşe- hir: 60; Kozaklı: 5 Malatya: 70; Inönu Üniversitesi: 50 / Amasya Suluova: 159 Aksaray: 60 ' Kirazlı: 20 , Kahramanmaraş: 43: Elbistan: 20/ Bartın 161/ Erfelek: 20 Ri- ze: 40; Çay: 20; Ardeşen: 20 / Sinop: 84; Avanak: 242; Boyabat: 9 / Malatya Argu- van: 20 Batman 20/Talas: 9 / Hatay: 54; Samandağ: 53; Pavas. 20; Reyhanlı: 37 ' Şanlıurfa: 23 / Erzurum: 25: Atatiirk Cnt- vemtesi: 9' Gökçebey: 20 / Çorum: 29; Os- mancık: 20 ' Ankara Atatürkçü Düşünce Dernegi: 20; Özel Kalem Müdürlügü: 5 / Is- tanbul Sabancı Iş Merkezi: 22; Marbach - Lasertek: 20 ' Çanakkale -Anafartulur Za- ferbank: 20 ,' Manisa Yeylyurt Tany. 20 • Edirne Doguş: 20/ İstanbul 6 Soterr 83: Yapı Kredi Bankası: 144 / Mersin ' Azizog- lu: 20/ Balıkesir / C. Dikici: 20; Destek Mü- hendıslik: 8: Bektaş Dış Ticaret: 25 İstan- bul • Plassan Plastik; 20;Pmmer Ltd.: 31 Ankara, Spor Toto Teşk Miid.: 23 ' Aydın A';/^/J£.:22 Sinop: 5 Elazığ: 4 istan- bul Eren Ra/San.. 14 Bursa - Kimya Müh. Odası: 12 Gözcüler Beledne Başkanlıgı: 60 tstanbul • Y.D. Cam Ambalaj: 40; Tro- \y Teksni. 10 Ankara T.B. Dernegi: 11 > İstanbul • Genel Müh Ltd.: 1; Bekon: 40 İzmir BoÇaziçı Data: 7; Özdere Belediye- sı 5. Ozgun Tera: 19 İstanbul Msan Ltd. Şti: 36: Atıhm Ltd. 12; Tekfen Pazarlama: 60; Sahah Haber Aj.: 21: MSÜ Mimarhk Fak : 20: Horizon 2000: 11: Mutlu Ticaret: 20: Momanur 8; Enka Inşaat: 19: Can Kim- va: 18 İskenderun | Serdar Ltd: 23 Hatav Erzin Temel Su A'.Ş . 9 Kara- man Beledive Ba$- kanhgı: 201 ' Kırka Belednesı 50 İs- tanbul Ekınciler Si- gorhr 9; Doga Ma- dencilik: 13 - Bolu Cımento 6 ı İstan- bul Gökberk Ltd" 39;PTTMeslekGen Müd • 32: İntaş Teks- til: 20: Aktaş Yapı. 20: Inteks A.Ş. : 26; Defne Tıır Su Ürün- leri: 13: Marmaris Pincapple Rest. 12/ İstanbul Devlet 77- yatruları Müd.: 40; Sımko: 20. Erem Ta- nıtım 19; Göztepe SSK Hastanesi: 108; Dilkn Englhh: 20; Turayad: 16. Bııreau of Shippıng. 30; Öz- bcrsan (n$auv 20: Hfigms 40; 16 E Ltd.: 26; Tradera: 4; Mephisio Kilabevi: 20 Bursa Meltem Gazete Uatb: 13; Bursa Uludağ L'ni- versitesi: 61 -' İstanbul Knıtt Hidrolik: 18/Aydın SHP II Bşk 55 ' Artvin: 20 ' İstan- bul Konuk Müşavir- lik: 60; Bayrampaşa >' THK. 25 Arçelik Fı- nansman: 20 / Konya Akşehir: 20/Eskişehir Harb-IyAOı İstanbul Teks- lilhank 17; Avdın Pazarlama. 20: Genç Nil Tekstil. \,BümMekumkerA.Ş. 20,Kelehek Mobilya: 20 ' Marmaris Diana: 2 ' Bursa Ekateks: 9.' İstanbul Bulgıı Ltd • 9 ' Bursa Nursa Tekstil: 40 Aydın L'nul Ticaret: 40 < Nazilli Basaran Optik: 81 İstanbul Top- rak inşaat. 13: Kare >. Mali Müşavırlik 3 ' Ankara Uetm Inc : 11 ' Manisa \-1am\a Birlik- 42 / izmir Çınarlı /Shell 22 Anka- ra Lçser In^aat: 13; TRT TV Daire Bşk : 3 ı Konya ACK Inşaaf 20 ' İstanbul Ikıisai Kredı. 20; Handan Paıfümen: 8; Pttay. 19: Bakırköy f TYT: < K.maraş Hayat Hasta- nesi: 21 / tstanbul KnltestLtd.: \\;Zeytin- burmı Belediye Başkanlıgı: 27; Orkide: 42 , Trabzon Te^-lş Sendıkası: 40 İstanbul Tunç fş:\\: GüneşHayatSigorta• 1 Anka- ra Sivasal 92 Koop.: 80 istanbul Saven Teknik Malz . 30; Gazi Metal. 6 Ankara Prentıce Hall: 20 Eskişehir Kültür Mü- dürlügü: 20' Denizli AlkarElektrik: 20' İs- tanbul Doguş Const.: 8 Ankara Dogıı Makine. 7; ODTÜ UBF Işletme Bölümü: 40/ İstanbul Eni-Chem: 16; Yapı C'retim Org.: 39 / İzmir Edak Eczane Koop.: 58 / tstanbul Ekstrım A.Ş.: 60 / Bursa SHP İl , İzmir Yaşar Tekstil: 20; SN Elektronik: 48' İstanbul Intermedıa: 12: Er-Ar Dış Tic 6; Gala Turizm: 10' Bursa EfelerA.Ş.: 1 An- kara Se Me Ga A.Ş.: 6 İstanbul Köseog- lıı Ticaret: 19 ' Kayseri Genel-lş Sendika- sr. 20 ' tstanbul Kas. Hast Dern.: 79; Böh- ler Çelik 77c: 44; Özgün Kimya: 13; Albey Ltd. • 6 / Hatay Önder Laboratuvar 20' İs- tanbul Sukut'i A.Ş: 91 Trabzon SHP 11 Bşk. 97 Ankara Dünya Reklam: 38 İstanbul Peri Lingerie: 8 ; ' Rize Şafak Mühendislik: 40' Niğde Belediye Başkanlıgı: 123. İTÜ /}- letme Bölümü: 25 / İzmir / No lu KTV Ku- rulu: 20 / İstanbul Demirbank: 51 Yozgat Akdag Beledive Başk.: 25; Çavıralan: 64 < Kampanyaya CHP desteği bombanın patlaması sonucu, 24 Ocak 1992 tarihinde yaşamını kaybeden yazanmız Uğur Mumcu'nun ıkinci ölüm yıldönümü öncesinde çeşitli kışı. kurum ve kuruluşlann başlattığı, "Uğur Mumcu'nun katilleri bulunsun" imza kampanyası sürüyor. Yaklaşık 1 milyon ımza hedeflenen ve 24 Ocak 1995 Salı günü TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a sunulacak olan imza kampanyahina Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul tl Örgütü'nden de destek geldi. CHP İstanbul II Başkan Yardımcısı Cemal Seymen ile İl Meclisi üyeleri Necdet Vlercan, Özgül B. Kuranç, Can Özyedierler, Hüdaverdi Talay, Şahin Kaya ve Egemen Olcay'dan oluşan bir heyet. topladıkları bine yakın imzayı dün gazetemize gelerek Yazıışlen Müdürümüz İbrahim Yıldız'a teslim ettiler. CHP heyeti. Mumcu'nun katillerının bulunması konusunda devletın somut bir çaba göstermesıni beklediklerini vurguladılar (Fotograf: UĞUR GÜNYÜZ) Bşk.: 20 / Bodrum Doğan Inşaat: 111 İs- tanbul Aga Tekstil: 20 Ankara Enko Ltd. Şti.: 20 / İstanbul Setkın Servı.s: 10 < An- talya Santim Ltd.: 25 / İstanbul Ekar-ln- şaat. 26 / Gebze Kristal -Iş Sendikası: 20 İstanbul Yapı Kredı Bankası: 64 / Ankara SSKSaglık Daire Bşk.: 20; Arçelik Araştır- ma Böl.: 17 / Almanya Berlin : 6 / İzmir Ceren Kırtasıve: 97 < Adana Güneş Ecza- nesi: 5 / Bursa Halkbank Ke.stel Şııh: 12 > Ankara G U E FT Müd : 20, Zonguldak: 21; Eregli: 40 / İzmir Eriş Gıvım Sanavr 40; Alıağa Petrol Iş Sendikau: 317: Sasa GümnikU'me: 20 İstanbul Sunver TEK 45 Ankara Türkcell: 40 < İstanbul Akyar Tu- nzm: 2 Kayseri Duvgu Kitabevi: 20 / İs- tanbul Mehmet Gün Co.: 16; Çolakoglu In- şaat 20; STFA Temel Araşt : 66 / İzmir Bü- ro Ev A.Ş :20 i İst. High Tech Telecom Ltd.: 6 / Ankara Age inşaat Tic.: 20 / İstanbul Mi- marlar Odası: 14 / Samsun Gelışim A Ş: 28 İstanbul Ekpar A.Ş.-.l; Side Tekstil: 4; Nur Pazarlama: 6 Manisa YoınanA.Ş- 16 < İzmir Fııııika Ltd. : 5 İstanbul Şam- pıvım Bılgı\a\ar: 20: Philıp \torns A Ş.: 20 Ankara Ipekçi Inşaat 19- İnegöl Â.7i.\v- leıiler Ltd.: 173 /Ankara Sita: 2\ İstan- bul Göztepe Yapı Kredi B 20 • Bilecik 17 ı İstanbul Skorpion: 40: Bursan Ltd.: 99, Edirne Güneş Gümrükleme: 29 / İstanbul Tomav \lakina San.: 11 ' Antalya Aır Tour 12 Gaziantep L'niform Ajans: 10 İst. Esenler CHP llçe Bşk.: 20: Dan Cake24 Ank. Devlet Bak. Baş. Müşavirligi: 60 ' Konya Kazancı Beledıyesi: 16: Milliyet: 6 İzmir IDÇ Fabrikası: 20: Anadolu Mühen- dislik: 15 ' Adıyaman Gameda: 20 İstan- bul Suzagel Ko'll. Şti.: 20 ' Balıkesir Coca Cola Bavi: 200 Antalya Petek Pastanesi: 20 ' tstanbul Afa Film Ltd. Şti.: 20: Ayas Dış Ticaret: 20, Doganlar A Ş.: 20 ' Balıkesir Selüloz Iş Sendikası: 73 Tokat Erbaa Şof Oto. Oda Bşk. • 60 İstanbul Amerikan Has- tanesi: 20; Toros Gübre: 20; Yıldız Üniversitesi Fen Ed Fak : 40 ' Ankara Hıtit Inşaat: 20; Anadolu Sigorta: 25 İstanbul Grııp Tek. T Aş : 8 Edirne Co- ca Cola Bavii: 20 /tzmir Atıhm Trak- tor Ltd: 19 ' Anka- ra Kürk Deri: 20 ' İzmir Def. Milli EmlakBank:2^ İs- tanbul Evren Çevi- rı: 2: Balkııv Triko: 34 Ankara ESDA: 8; Panasonic: 3; Em- lak Bankası: 20: Adı- güzel Inşaat San. Ltd. Şti.. 41 Samsun Erenler Gıda: 147 ' İzmir L'tkıı Yapı- san: 19 istanbul EKS Yapım: 12: TRTINT-GüneBaş- larken Pr: 20, SS Basmane I ,\'o 'lu Tar. Kal.: 20: Omra- nive - Teletaş: 40 ' Nazilli Ege Mak. Hırdavat: 40; Cap- padocıa Muhasebe: 80' tstanbul Iktisat MSM: 3; Gençler Magazası: 20: Mal- tepe ı Vukıjbank: 4 Ankara Ditaco In- ternational: 20: Ay- taç H. Ataman ve Ort. A.Ş.: 20 / İstanbul Elçin Tekstil: 67 < Ankara Aktel Ltd.: 10 / İzmit Güngö'rler Inş. Ltd.: 165 < İstanbul Kavaoğhı Bakırcı- lık: 20; Sezin Rulman: 20: Mühendislik Fak.: 40; Bakırköy / Adliye: 72 / Konya Eregli: 78 / İstanbul Selyak Petrol C'r: 20; Topde- mirlnş Koll Şti: 20, SSK: \21; Gül Kürk: 4; Polat Turizm: \; Çaglar Turizm: 64; Lo- veAdam Taıutım: 20: DtıravMetal: 3;Soner Mühendislik: 10 Ankara VakıflarBanka- sı: 30; Botaş Gaz Grııp A.Ş.: 16; Kü^iikçek- meıeKaymakamlıgı: 20 İstanbul Yapıtaş: 2; Serçc Telckom: 4; Girişim Inc. Co.: 52: Cat Aıans: 1 ,' Bursa Söıımez: 3 İzmir LzakdoguIth. Ihr. Ltd: 10 İstanbul Topcn Ticaret: 1 < Ankara Arınç A.Ş.: 20; İstan- bul /M Ajans: 20 Ankara DAPLtd.A: İst. Çatalca Beledivesi: 20: Çapa Çocuk Saghgı: 20: MSD flaç A.Ş.: 9: Tıır Reklam: 31: Dogan Cam Tic. : 35 Ankara CHP Gnıbu: 20: Çanakkale Ticaret Borsa: 3 / De- nizli Kıyak Ticaret: 20 / İzmir SeçenekEc- zanesi- 16; Kamil-M Reis Coll. Ltd.: 5 / Samsun Medikal Galeri: 5; Temsa Mühen- dislik: 14: Hürrivet. 19 Ankara Giirsel Mühendislik: 60; Atatiirk Barajı: Ay,A.K.K. Genel Müdürlügü. 4 İstanbul Denge Mu- hasebe: 18 Bursa TMOB MMO: 16 / tstan- bul KtlıçlarSac Ticaret: 20: Jawharat Alka- mış:b0: SCS: 10;EECElectronics: 18; Tur- yagA.Ş.: 15; Genel Iş Sendikası: 100; MO- RlC Kimya Ltd.: 18 Zonguldak Onıır Ko- nut }p. Kop.. 20 / İstanbul Tetaş A.Ş.: 13 / Adapazan Tirsan A.Ş.: 6 ' İstanbul Tok- var Mühendislik: 1; Geyas Inş. ve Tic. San. Koll. Şti.: 8 Artvin Murgul: 20; Hopa: 71; Artvin End. Mes. Lisesi: 60 / Denizli Acı- pavam'Egitim-lş. CHP. SHP DSP Ata- türkçü Düşünce Dernegi: 350 • Soma Mar- ketim Erenler: 20 ' Ankara Atatürkçü Düş. Dern.: 10: Çagrı Mimarlık: 37: Kameron Tu- rizm: 12: Denız Eczane Optik' 20: Ümrani- \v DSP: 20 İstanbul Meta Makine: 6 İzmir Cenberci Oto Ltd.: 20 ' Ankara Pro- kon-Ekon: 45; Büklü Inşaat Mühendislik Ltd. Ş.: 20: Özdemirler San. \e Tic: 20 tstinye Aden A.Ş: 11 İzmit Tüpraş: 20 Ankara Tanıtma Genel Müd.: 20: Epon Ltd.: 14 ' tz- mir MESS: 3; Ortadogu Ingilızce Kursları: 20 ı İzmit Kordsa: 32: Akbank Umum Mü- dürlügü 40 Ankara Özel Büyük Kolej: 17 Edirne Güçlü Dersanesi: 141 Ankara Maden Müh Böl: 18; Kdz. Eregli Erdemir lakfı: 34 Beşiktaş DSP 100 / Sivas ıller Bankası: 20 Çanakkale Ana Tıır : 55 / Bursa TMS Ltd 2 İst. Eka Inş. ve San. AŞ.: 20; Hürrn et • Hürgiiç A.Ş.: 6 / Levent ImarBankası:20• İstanbul BatıMedya:2\; C'mit Ticaret: 20: Bas Hukuk 17; türkiye Denizciler Sendikası: 60 > Boyabat: 5; Di- rençElektrik-Dckorasyon: 5; ODTÜişletme Böl.: 20: Oyak - Renault: 68 ' Bostancı Zer- bank Şb.: 44 / tstanbul Apeks Medikal: 20; Eti-Albim: 68 /Antalya Cumhııriret Biir: 198 Eskişehir PTT: 60 Mersin Gondol Otel: 24 - Ankara MillivetM ' Artvin Co- minco Madenı ılık' 1 tstanbul Art Turizm A.Ş.: 19 / Yalova Tofaş Sen-is: 20; Rana Ajans: 17 ' İzmir Merck-Sharp&Dohme Ege: 20 Konya Esbank Şb.: 1 / Ankara Kent Yapı Koop : 60; Gök lnşaat:20! İstan- bul Kok Metal: 36 / Ödemiş Saglık Grup Bşk.: 20; Tiirk Kadmlar Birligi: 20: Ulusal Radyo TV: 40 ' Yalova Taner Kırtasiye: 57 ' İstanbul Gaye-Kavmak Sigorta: 11 / An- kara Emı Ltd. Şti.: 20 ' Eskişehir Eczacılar Koop.: 20 Ankara Temav: 20,' İst. Uzay Turizm: 1 Ankara EnerjiLtd.Şti.: \0\Mi- marlar Odası: 29; Coroglu: 20 / Ankara Kargotek: 20 'Tunus: 11 ' İzmit Degirmen- deıv Beledivesi: 100. SLRFXEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog