Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makale



Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 OCAK 1995 CUMARTESf 18 SPOR F.Bahçe başkanı, G.Saray başkanını TV'de açıkoturuma çağırdı Ali Şen 'aüşa' devamHİLMİ TÜRKAY Fenerbahçe Kulubu Başkanı Ali Şen, Galatasaray Kulubu Başkanı Alp Yalman'ı >ann gece ozel bır TV kanalında yayımlanacak spor progra- mına davet ederek, "Gebin. gerçekle- ri kamuoyu onünde tartışalım. Kjmin haklı olduğu ortava çıksın" dedı Başkan Şen, "Sporseverlerin gerçek- leri oğrenme zamanı geldı. Sa>in Vat- man'ın içinde eğer gerçekieri oğren- me arzusu yatmıyorsa bu da\ete gel- mez. Atna sırf Şampi>onlar LigTne katılıp bir avuç para alnıak için mü- yonlarca insanın içine nifak sokma- nın doğnı olmadığmı göstermek. ha- kem hatalarının tesadüf olduğunu soylemek istiyorsa gelir" dıye konuş- tu Şen. Galatasaray Kulubu ıle arala- rındakı gergınlığe de değınerek. "Galatasaray'ın bugün başında bulu- nan yoneticiler, gelecek yıl yeniden Şampı>onlar Ligi"ne katılıp 3 kuruş para kazanmak için 100 yıllık dostlu- ğumuzu avaklar altına alıyor, Turk sporunu hiçe sayıyorlar" dedı Fener- bahçe Kulubu Başkanı, Turk futbo- lunda son 2 5 yıl ıçınde olanları elek- ten geçırdığını soyleyerek. "Bunda antacımız, kesinlikle ileriye dönuk ya- tınm yapmaktır; hakemleri etkileme taktiği de değildir. Ancak. tesadufler havatta birkaç kez olur. Eğer bir vıl içinde 30 kere ay nı tesaduf oluyorsa o zaman bunun adına organıze tesa- duf denir ki bu da bilinçlidir" dedı Başkan Şen konuşmasını şoyle surdurdu **l\leğer diğer kulupler biz- den daha fazla vanıyormu; da sesleri çıkmıvormuş. Açıklamalarımdan sonra benı birçok kulubun yoneticisi aradı. Bızı toplaym bıldıklerımız \ar dedıler. Ama bizolaylan tırman- dırmaktan >ana değiliz. Galatasaray lı yöneticiler gazetetere savaş ılanlan ve- riyor. Bunlar çok tehlikelı ılanlar. Bu- nun hesabını kım sorar bılmem. Ama Bakan Erdem'den fair-play çağnsı ANKARA (AA) - Şpordan sorumlu Devlet Bakanı Şukrü Erdem. Fenerbahçe ve Galatasaray Kulubu yo- netıcılerıne faır-play çağrısında bulunarak "Kulüp yönetkueri sorumluluğunun biüncinde olmalı \e sağ- duyulu davranmalıdırlar. Aksi takdirde ulkenin bo- lıinmez butunluğunu tehlikeye duşurecek sosyal patlamalar doğabilir" dedı Fenerbahçe Kulubu Başkanı Ali Şen'ın, "Bundan sonra hakemler bi- zim himayemiz altındadır" şeklındekı sozlennın çok kotu sonuçlar getırebıleceğını be- lırten Bakan Erdem şunları soyleıiı "Bu tur beyanatlar nedeniyte hakemlerin kasti ol- mayan hataları taraftarların çok buyuk tepkilerine sebep oluyor. Ligın dk vansında ku- lüpler ve taraftaıiar arasındaki gerginlik bu boyııtlar- da değildı. Bugun bır kulubumuz mıhariarca lıra har- cayarak gazete ilanlanyla dostluk ve banş çağnsı yap- mak zorunda katmaktadır. Hakemlen sahaya stres al- tında sokarsanız, vereceği karariardan hayır gelmez. Hakem hatalan her zaman olmuştur \e olacaktır. Ha- kemlenn maddeten ve manen her zaman vanındavız." Şükrii Erdem Fenerbahçe'den G.Saray'ayanıt Spor Servisi - FBahçe ıle G Şaraylı yonetıcılerın sa- ha dışındakı duelloları dun de surdu Galatasaray ın yayımladığı bıldınye FBahçe de karşı b\r bıldın ya- yımladı Basin Sozcusu Orhan keçcli ımzasını taşıyan bıldın şoyle "Ali Şen'in ve F.Bahçe camiasnun, Gala- tasaray'a karşı başlattığı ne bir antipropaganda \ardır ne de Galatasarav Kulubu hedef ahnmıştır. Şen'in ve spor kulu- bumu/un yaptığı: durustluğe. sportif dayanışmaya. kardeşli- ğe. duzgun \e Mcdanen gone>- lerinı yapan hakemlerimize sa- hip çıkmaktır Bu durust in- sanlan Fenerbahçe Kulubu ve camiası olarak koruvacağız, koruma altına almava devam edeceğiz. Haksızlığa uğrayan spor insanını veya spor kuiubu- nu korumak. camıamızın gorevidir Bugunku Galatasa- ray Kulubu yonetkilenne tnbunlen kışkırtmayı yakış- tıramıyoruz. Lzuluyor, kahroluyoruz. Bursaspor gibi altyapıya onem \eren kuluplenn şevkı, yanlış ve organi- ze dudıiklerle kırılsın istemivoruz. Fenerbahçe Kıılu- bu'nu hiçe saynıak kimsenın haddine duşmemıştir. Herkesi dostluga, banşa, kardeşlığe davet ediyoruz" Orhan Keçeli çok ciddi ve tehlikelı bir adımdır. Biz diyoruz ki gelin banş içinde spor ya- pın. Şampı\onlar Lıgi'nde alacağınız bir avuç para için insanlan bolmeyin. Kavga iki kişiyle olur. Galatasaray bi- zı kavgaya davet ediyor. ama kabul et- miyoruz. Kendi kendilenne de kavga edemeyecekfcrine göre ka>ga ohnaya- cak demektir. Turkive'de butun ku- lupler uzuntulü. Fenerbahçeliler uzunnılu. Beşıktaşhlar Recep e veri- len taksit taksıt ceza ıçın mahkemeye gideceklerinı sövlüyorlar. Bu insanla- nn perde arkasında yaptıklan ya da yaptırdıklannı Fenerbahçe Kulubu bugun de yann da açıklamaya devam edecektir. Bursasporlular, Samsuns- porlular uzuntulü. Turk sporu keş- mekeş içinde. Herkesin itirazı var. Bursaspor Kulubu yanıyor. V onetid- len Levent Kızıl. "Sız az bıle sovle- mışsınız Bundan sonra a!t\apı\ı bı- rakıp başka yerlere mı yatırım yapa- 11m' diye bana soru>or. Galatasaraylı yonetkilere akıllannı başlanna alma- lan için sesleniyorum. Spor kulüplen- nın \onetıcılen sorumluluklannı bıl- melıdir. Sız hep Şampiyonlar Li- gi'nde oyna>acaksınız diye masa ba- şında işler yapmayın. Hiç kimse ah- mak ya da aptal değil. Kimseyi ah- mak yenne koymayın, herkes gerçek- ieri biliyor." FBahçe Başkanı Ali Şen, G Saray 'la aralanndakı dostluğu bugunku yonetıcılerın para uğruna bozmaya çalıştıgını da ıfade ederek "Aramızdaki 100 MİIık dostluk. avak- lar altına ahnmıştır. Ama biz. doğm- lann yanında olup yanlışlan du/elt- meye devam edeceğiz. Galatasaraylı yöneticiler Oğuz Sarvan bır daha bı- zım maçımızı yonetemez' dedi. Ha- kikaten de 9 ay boyunca Sanan. Ga- latasaray maçlanna \crilmedi. Sonra Ali Şen çıktı. konuştu; herkcstc bir panik. Ve ilk resmi maçta Oğuz Sar- \an. Galatasara\'ın maçına \erildı. Hangisi doğnı; soruyorum! Turk fut- bolu ile kimse ovnamasın" dedı Beşiktaş savcdığa gidiyor ASENAÖZKAN Beşiktaş yonetımı Recep'e venlen ek cezanın hukuk ılkelenne, ınsan haklanna ve faır play anla- yışına aykın olduğunu sa\unarak Futbol Federas- yonu ıçın Cumhunyet Savcıhğı'na suç duyurusun- da bulunacagını açıkladı Sıyah-Beyazlı vonetım Futbol Federasyonu'na bır yazı gondererek Profes- yonel Dısıplın Kurulu'nun 'yok hukmundeki' tav- zıh karanndan donerek Recep Çetin"e l k ra cezanın kaldınlmasını ıstedı ve federasyon yo- netımıne "Yanhş yoldasınız" dedı Beşiktaş Kulu- bu yonetıcılerı, federasyonıın bu karardan dönme- mesı halınde, maddı ve manevı tazmınat davası açacaklannı da ıfade ederken federasyona gonder- dıklerı bıldınde ozetle şunlan belırtı "Futbol di- siplin talimatında ta\ zıhdive bir kanun yolu yokrur. Geçmişte hakh istemleri sure geçti diye geri çeviren sizlersıniz. Dosyalannız bu tıp kararlarla dolu. Bize uygulanao çifte standardın nedenıni anlamış değt- liz \e doğnı da bulmuyonız. PDK kararlanna an- cak ilgilı talimatın 75 / b bendine gore 10 gun içinde Tahkım Kurulu nezdinde ıtiraz edılır. Bu sure geç- miştır Federasyon olarak kumazlıkla \e karan bıle bile Recep'e ikınci cezayı vermekle suç işlemektesı- niz." Beşiktaş Kulubu Yonetım Kurulu aynca faır play'ın yalnızca sahaya hapsedılecek bır olgu ol- madığını doğruluk durustluk ve kurallara bağlılık belınırken de "Beşiktaş Cimnastik Kulubu'nun bu yolda kimseye verecek en ufak tavizi \oktur" dedı UEFA hakem semineri Spor Servisi - Fl FA Kokart- lı hakemlenmızden Dr \h- met Çakar. 3 Ust Duzey UEFA Hakem SemınerTne katılmak ıçın Malta'ya gıttı UEFA Hakem Komıtesı tara- fından duzenlenen semıner, 21-22 ocak tarıhlennde Mal- ta"da gerçekleştınlecek Ah- met Çakar'ın, 38 ust duzey hakemın katılacağı semınere davet edılen en genç hakem olduğu bıldınldı Uğur Mumcu koşusu • Yenıkoy Parkı'nda saat 10.00'da açılış konuşmalanndan sonra aynı yerde saat 11.00'de başlayacak olan koşu, Kıreçburnu Parkf'nda son bulacak. Spor Servisi - SHP-CHP Sanyer ilçe Başkanılığı tarafından duzenlenen 2 Ugur Mumcu Koşusu \e Yuruyuşu bu- gun saat 11 00 de başlay acak Yenıkoy Parkı'nda saat 10 00'da baş- layacak olan açılış konuşmalanndan sonra aynı yerde star alacak olan koşu Kıreçburnu Parkı ndd son bulacak 2 Lğur Mumcu koşusuna ısteyen herkes katılabılecek Her yaştan yanş- macınm katılacağı koşuda mıllı atletler de yanşacak Mıllı atletlenn teknık dırektorluğunu ıse eskı atlet Mehmet Yurdadon vapa- cak Koşu sonras.ı duzenlenecek odul torenınde dereceye gırenlere madal- yalan ıle bırlıkte eşofman. ayakkabı ve t-shırt venlecek RASGELE RAlF ERTEM Spor ormanlanndan basın ormanlanna Ağaçlandırma kampanyası hızlandı Her yanımız çolleşme- den Yeşıl yeşıl gulmeye başladı fıdanlar, fıdanlar Çekul Vak- fı'nın, Başkanı Metın Sözen'ın. İNSELTanrtım'ın Çeşıtlı ku- rumlann, kışıterın çabalan suruyor Sevındıncı Kurumlann or- manı, kışılerın ağacı oluyor Dıkkatımı Abdulkadir Yücelman'ın yazısı çektı "Neymış" koşesınde okumuşsunuzdur Oncekı çarşamba Onerıyor! Sorjyor "Neden bır Fenerbahçe ormanı, Galatasaray ormanı, Be- şiktaş ormanı olmasın?" Doğru ya Neden olmasın'? Izmır'dekı Goztepe'nın, Anka- ragucu'nun dığer kuluplenn Duşundum de Bu kulup ormanları var ya 1 Yaşam kayna- ğı olur Yalnızca ağaçların, doğanın değıl Insanlann, ınsan- ların! Bır yanına spor sahası yapılır Futbol, basketbol, voleybol Takımlar antrenmanlannı yaparlar, gençler çalışır Ormanda koşarlar, atletızm Spor dalları nasıl gelışır bır bılsenız Aıleler, eşler, çocuklar ızlemeye gelırter. Pıknık yaparlar. Yaşam kaynar Avcılar da avlanır Kuluplerle taraftarlar kaynaşır Spor daha genış kıtlelere ya- yılır Ne sporcular yetışır bır bılsenız 1 Dışandan devşırmeye gerek kalmaz Olguyu yalnızca Marmara Bolgesı otarak duşunmeyelım Ege'nın kuluplen Ege'ye Iç Anadolu'nun, Doğu, Guneydo- ğu Akdenız, Karadenız bolgelen de kendı yorelennde Bırer kulup ormanı oluştursalar Sağlam vucutlar çogaldığı gıbı sağlam kafalar da çoğalır Spor yaşamın ıçıne gırer, kayna- şır Ormandan yarartanıldığı ıçın orman da korunur Yararla- nılmayan ormanlarda yangın çıkar kaçak kesım çoğalır Ko- zak ormanlannda hıç yangın çıktığını duydunuz mu9 Oku- dunuz mu? Olmaz Çunku ınsanlar ormandan yararianıyor- lar Bızde yanlış bır kanı var Insanlar gırer çıkariarsa orman- da yangın çıkar Ağaçlar kınma uğrar Yanlış, yanlış' İnsanlan ormandan uzaktuttuğumuz ıçın ko- runmuyor Insan kendınden saymıyor7 Umursamıyor Çıkan yangını başlangıçta gorse de sondumneye koşmuyor Koşup haber vermıyor Oysa yaşamının bır parçası olsa1 Yangına, kınma olanak tanır mı'' Insanoğlu yarariandığı, yaşamına kanştığı varlıklan koru- yor "Gözu gıbı" derler ya ( Işte oyle Bakarsınız bır gun olur Onculuğunu spor kuluplen yapar Arkasından dığer kuruluşlar gelır Anadolumuzun çıplak te- pelennden ağaçlar yeşıl yeşıl gulmeye başlar Evlıya Çele- bı'nın kedısı Uskudar'dan ağaca atlar Van Golu'nde ıner Eskısı gıbı Aklıma bır şey daha geldı En çok kâğıt tuketen, ormanı kullanan gazeteler Nıye her gazetenın de bır ormanı olma- sın Cumhunyet, Mıllıyet, Humyet, Sabah ormanları . Dığer gazetelenn de... Rasgele.. Sarı - Kırmızılılar, son dakika takımı oldu Beşiktaş'ın yerini Galatasaray aldı DENİZ DERİNSU Saffet, son dakika goUerinin 3'ünü attı. Bır zamanlar Beşiktaş vardı. son dakika gollerıyle puanları toplayan Maçın skoru ne olursa olsun Sıyah Beyazlı taraftarlar son 10 dakıkayı bekler. bu zaman ıçemınde atılan gol veya gollerle Beşiktaş galıp gelırdı Ama artık roller değışme\e başla- dı Beşıktaş'ın son dakika gollennın arkası gelmezken bır dığer büyuk ta- kım, Galatasaray, maçın 90 dakika olduğunu hatırlayarak gollerı son da- kıkalarda atmaya başladı Lıgın ılk yarısında Galatasaray'ın son 10 daki- ka ıçensınde birçok golü var Ancak bunlardan 7 tanesı San Kırmızılı ta- kıma tam 8 puan kazandırdı Lıgın ılk haftası Galatasaray, Gençlerbırlı- ğı karşısında son 10 dakıkaya 1-1 be- rabere gırdı Ancak 81 dakıkada Anf. 87 dakıkada da Saffet ın golle- nyle 3-1 "lık galıbıyet Ve ılerleyen haftalar 6 hafta Samsunspor 2 - Galatasa- ray 2, gol 89 dakıkada Sedat'tan 7 hafta Galatasaray 3 - Beşiktaş 1. goller 84 dakıkada penaltıdan Mape- za ve 89 dakıkada Saffet'ten 8 haf- ta Gazıantep 2 - Galatasaray 2 gol 84 dakıkada Hakan'dan, 15 hafta Galatasaray 2 - Trabzon 1, gol 82 dakıkada Hakan'dan Lıgde boyley- ken kupalarda da durum farklı değıl Şampiyonlar Lıgı'nde Barcelona ma- çı 87 dakıkada Arif ın attığı gol ıle 2-1 kazanılıyordu Son olarak Turkı- ye Kupası'nda Bursaspor'la oynanan maçta 89 dakıkada kazanılan penal- tıyı gole çeviren Saffet Galatasaray adına rovanş ıçın 1-1'lık avantajlı bır skor yakalıyordu Artık son dakika gollen ıle Sarı Kırmızılılar konuşulu- yor Buna futbolculann cevabı ıse tek cumle "Futbol 90 dakikadır. biz de buna göre oynuyoruz." Kımıne gore bu doğru, kımıne göre ıse şans, ama tek bır gerçek var Galatasarav son dakika gollerıyle puanları topluyor ve şampıyonluk yanşına devam edıy- Tamer, Bada!ona karşısında mukemmel oynayarak takımın galıbiyetinde bü>uk pav sahibi oldu. (Fotograf MUSTAFÂ ERSOY) Efes Pilsen Coach'u Aydın Örs: Seyirciye teşekkürler LEVLNTMCELMA'N Efes Pilsen, Joventut Badalona zaferı- nın sevıncını yaşıyor Avrupa Kulupler Şampıyonası'ndakı temsılcımız Efes Pıl- ı>en. 9 maçında 6 galıbıyetını alarak ya- n fınal şansını arttırdı Bır hafta once Türk basketbol tanhıne geı,ecek Olvmpıakos zaferıyle Turkı- ye'yı avağa kaldıran, basında alt sıralar- dan manşetlere çıkan Efes Pılsen'ın şup- hesız en mutlu kışısı coach Aydın Ors u Zor bir maç olacağını karşılaşma once- sinde tahmın edebilivordum" dıyen Av- dın Ors "Ohmpıakos gıbı bır devi yenın- ce, gerek kamuoyunun ılgısi gerekse gali- biyetın buyukluğü altında psıkolojik re- havet yaşayacağımız belliydi. Gerçi butun bir hafta bunun etkisınden kurtulmaya çalışfık. Ancak oyunculanm etkisınden kolay kurtulamadılar. Aynca geçen yılki gibi bu yıl ilk kez bu kadar seyirci önun- de oynadık. Bunun da oyuncular uzenn- de baskısı ve gerginliği vardı" dedı Maçın başında hucumda atışların gır- medığını bunun sonucunda da telaşın arttı2ını belırten Ors "Savunma \aryas- yonlanyla bu açıŞı kapadık. tlk vanyı ba- şabaş goturmemİ7 de bızim ıçın başany- dı. 2. yanda gerçek Efes Pilsen kimliğine burunup maçı kazandık. Çok iyi basket- bol oynayarak galıp gelmek her coachun istegıdir. Ancak sonuçta bu karşüaşmalar bır puan maçıdır. Onemlı olan kazan- maktı. Aynca Jo\enrut Badalona da çok tecrubeli bir rakıptı. 1-2 değışıklikle ge- çen yıl Avrupa Şampiyonu oldu. Bu açı- dan duşununce daha çok seviniyoruz" dedı Artık Efes Pılsenlı oyuncuların onle- rındekı hedetın bılıncınde olduklarını \urgulavan Avdm Ors sozlerını şovle ta- mamladı "Oyunculanm ıvi ovnadıklan her maçı kazanıvorlar. Ancak ıstediğımiz oyunu sergilevemcdiğımi7 zaman da ga- lip gelmesıni bıliyoıiar Bu da benı öniı- mu/dekı maçlar ıçın umitlendirivor. Jo- ventut maçı zordu Bundan sonraki her maç boyle gergın atmosferde oynanacak. Biz bu sezon takımın % 40-50'sını değış- tırdik. \nca+> biz bırevsellikten once bır takım olduğumuz için uvum devresını so- nınsuz atlattık dıvebUinm. Takımımızı harekete geçiren ve salonu tıklım tıklım dolduran seyircımize teşekkur edivorum. Bundan sonraki maçlarda bızı valnız bı- rakmavacaklannı da tahmın edıyomm." Efes Pılsen'ın bulundugu gruptakı dı- ger maçlarda Buckler Bologna Lımo- ges'u 74-59 Barcelona. Leverkusen'ı ""S-64 OKmpıakos da deplasmanda Cı- bona Zagreb ı 69-60 yendı Dığer grup- takı sonuçlar ıse şovle Scavohnı X" 7 - Real Madnd 76 CSKA Moskova 85 - PAOK 73 Smelt Olımpııa 64 - Benfi- «.a 56 - Maccabı 92 - Panathınaıkos 91 GÜLE GL LE TANER- Efes Pilsen'in yillarca kaptanlığını vapan Taner Koru- cu. önceki akşam oynanan Juventut maçından önce. vülarca top sürdüğü bas- ketbol salonlanna dun son kez çıktı. Kendisinden sonra takım kaptanlığını ver- diği Tamer. eskı kaptanına bir plaket verdikten sonra, salonu dolduran binler- ce taraftann tezahuratı altında takım arkadaşlam la kucaklaşarak. sessiz sedasız tribündeki verini aldı. G.Saray \ içtransferi \ erkene aldi \ Spor Servisi - Galatasaray- yonetımı, Ali Şen'e tedbır alı-I yor ; San-Kırmızılı kulubun yö-% netıcılen Ali Şen'in "Galata-'. sarayb futbolcularia anlaştnn"!; sozlerı üzenne ıç transferı 15" marta kadar bıtırmeyı kararlaş- tırdı Galatasaray yonetımı, 2 marttakı olağan malı kongre sonrası, 15 marta kadar ıç transferde sozleşmesı bıten 11 futbolcuyla masaya oturma ka- ran aldı Kubılay Turkyılmaz ıse 1.5 mılyon mark veren her- hangı bır kulube satılacak Yonetımın oncelığı altyapı- dan gelen futbolculara vereceği belırtılıyor Bu arada Fenerbahçe Kulü- bu Başkanı Ali Şen'ın TV'de açıkoturuma çağırdığı Galata- saray Başkanı Alp Valman. bu teklıfı reddettı Bursaspor maçı" kadrosuna formsuz olduğunu gerekçesıyle alınmayan Kubı- lay Gençlerbırlığı maçının kadrosuna dahıl edıldı F.Bahçe : divan toplantısı Spor Servisi- Fenerbah-* çe nın bugun yapılacak Olağan* V uksek Dıvan Kurulu toplantı- ' sının tartışmalı geçmesı bekle- • nıyor Kadıkoy Kultur Merke-: t zı'nde gerçekleştınlecek top-'4 ' lantıda, Kulup Başkanı Mı Şen • ve yenı yonetım kurulu ılk sı- * navlannı verecek ; Öte yandan Fenerbahçe Sta- dı'nın numaralı tnbununde 611 • özel koltuğun sezon sonuna • kadar satışa çıkarıldığı açıklan-, dı Koltukların 12 5 10 ve 4 # mılyon lıradan satılacağı bılı- ' dınldı Ligin 2. yansı; başlıyor Spor Servisi - Ilk yarısını Galatasaray'ın lıder kapattığı' Turkıye Bırıncı Futbol Lı- 1 gı nde ıkıncı yarı I aylık ara- • dan bonra bugun başlıyor Gunun tek karşılaşmasında Ankara 19 Mayıs Stadı nda Petrolofısı ıle Bursaspor saat. 13 OO'te karşı karşıya gelecek-. ler Maçı Orhan Erdemır yone- , teoek Haftanın yann oynana-- cak dığer karşılaşmaları ıse . şoyle Kaysenspor - Vanspor; Samsunspor - Kocaehspor, Ga-, zıantepspor - Ankaragucu. An- ; talvaspor - Adana Demırspor,' Altav - Trabzonspor Gençler-, bırlığı - Galatasaray. Beşiktaş - Denızlıspor, Fenerbahçe - Zey- tınburnuspor GMSUNPROGRAMI FITBOL 19 Mayıs 13.00 Petrolofısı - Bursaspor : Alsancak 13.30 Karşıyaka - Istanbulspor 13.00 Kemerspor - Boluspor Cebecı Inonu "* 13.00 Şekerspor - Batman Bl BASKETBOL Ahmet Fetgen 15.00 Beşiktaş - Oyak Renault Caferağa Spor Salonu 14.30 Denız Naklıyat - An ı Kolejı(B) ! ATLETtZM 10.00 Lğur Mumcu Koşusu ve Yüruvuşu (Yenıkoy) ICAR.ATE 10.00 11 Bınncıhğı(Kartal) MASATENtSİ 10.00 tl Bırıncılığı (Tozkopa- ran) i BtlSİCtLtK 10.00 Teşvık Yarışları (Mas- lak) SLTOPU 10.00 Deplasmanlı Lıg (Ata- ; kov) VOLEYBOL Burhan Felek 13.00 Yeşılyurt-Beşiktaş (B) '. 14J0 Eczacıbaşı - Vakıfbanks- ; por(B) 41 yıllık kulübün binası yıkıldı Mecfcüyeköyspor'a Tayyîp darbesi Spor Servisi - 41 yıllık Mecıdıyekoyspor un kulüp binası artık tanhe kanştı lstanbul Buyuk- şehır Beledıye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dun gonderdığı vıkım ekıplerı Mecıdıyekoy Pro- fılo Fabrıkası'nın yanında bulunan 1954 yılından bu yana Mecıdıvekoyspor'un olan bınavı yıktı 1 amator kumede mucadete eden Mecıdıye- koy spor yetkılılerı. bır gun once gelen beledı\e yetkılılennın yıkımına ızın vermedıklerını ancak dun oğle tatılı sırasında kulupte kimsenın bulun- madıgtnı oğrenen yıkım ekıplerının, telefonu suvu elektrığı kesılmeden \e kımselere haber verılmeden kulup bınasını yıktıklannı ve ıçerıde bulunan malzemelenn de tamamen kullanılamaz hale getırıldığını belırttıler 1954 yılında o zamanın kulup başkanı Faık 1b- likçi tarafından Mecıdıyekovspor a hıbe edılen kulup bınasının tapusunu almadıklarını belırten kulup yetkılılerı "Şimdiye kadar ustumuze ne duşuyorsa yaptık. Ancak bize haber verilmeden, Recep Tayyip Erdoğan'ın akrabası olduğunu oğ- rendiğimız bir muteahhide kulubumuzun bulun- dugu arsa sanlmış. Oncelikle bize sonılması gere- kırdi. Her şey bir yana. yıkım yapıhrken, hiçbır şeye dikkat edilmemiş. Atarurk'un resimlen yer- den alınıp yırtılmış, Turk bavrağı yerlerde dozer- ler üzerinden defalarca geçmiş." dedıler Mecıdıvekoyspor'un bugun yapacakları maça vikamayacağı bıldınldı ATYARtSLARI l.KOŞL:F Ilkkan (4). P Betsy (3). PP Flınger(5), S Tos- tosturan (7) 2. KOŞU: F Umutcan (4), P Batu (1), PP Gulbahar 5 (8), S BabatualC) 3. KOŞU: F Barakbeyı (6) P Canan 4 (8), PP Karsavuran (3). S Karahahfe (7) 4. KOŞU: F Beyatlı (1). P Orhun 1 (10), PP Nızıplı (9), S. Kayabatur(S) 5. KOŞL: F Royal Cas.tle (4). P Cnsto (1), PP Moon Shme (3), S Felek 1 (3) 6. KOŞU: F Sakıncan (1), P Baba 1 (9), PP Kılıçalı (3), S Sabur(4) SS Lıla(13) 7. KOŞL: F Şahbatur (7), P Çilgın 3 (5), PP Ulucan (6), S: Heybetlı 4 (4) Günün İkilisi: 5 Koşu 1 4 TabelaBahis: 1 9 3 4 13 ALTILI GANYAN 4 1 4 1 3 1 7 9 5 3 6 4 4 OTORİTELERİN GORUŞLERİ Hılmı Soysal M Ozkavaz Faruk Acar Guney Akıncı 4 1 8 7 4 8-17 412 4 1 2 7 6 6 68 6 1 1 1 10-9-8 1 1 3-4 2 4 1 2 5 41 31-4 2 3-9-12 13 13-12 3 3-9-1 16-13-12 5-7-6-4 2-4 5-7 7-5-2 2-4-11-5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog