Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGMŞYJYIUH * $ Gazi M. Kemal Atotürlr' * SÖYLEV -III teHo HVVetdadMgg /5 000IL(KDVaA) Cü,nhuıyet lOtop Kutobû ÇağPQZoriamoA.S TûAotoğı Cnd 39/41 (34334) CoğdoijMstonbul Cumhuriyet ÇŞ Gazi M. Kemal Atatürk SÖYLEV I I Ite HVVeUtdnghı 71.W.SAYI 15000 TL(KDV/ç/>Kte) KURUCUSU: YfflUS NMt (1924-1945) BAŞYAZARI: HMM HHA (1945-1991) Uğur Mumcu şimdi bize çok yakın •Faili tneçhul cinayetlere kurban gidenler, 23-31 ocak günleri arasmda düzenlenecek olan 'Adalet ve Demokrasi Haftası' çerçevesinde bir dizi etkinlikle anılacak. •'Kimi ölüler bize ne kadar yakın; yaşayanlann birçoğu ne kadar da öliT temasının işleneceği hafta boyunca, 2 yıl önce bombalı bir suikast sonucu yaşamını yitiren gazetemiz yazan Uğur Mumcu'nun yanı sıra faili meçhul siyasi cinayetlere kurban gidenler de anılacak. • 19. Sayfada KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın banş taarruzu: Sınırlar askersizleştirilsin Kıbrıs'taortakyöne• KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ABD Başkanı Bill Clinton'm Kıbns Temsilcisi Richard Beattie'nin bugün başlayacak olan Kıbns ziyareti arifesinde, Rum liderliğine 14 madclelik bir öneri paketi sundu. Denktaş'ın sunduğu öneriler, Kıbns'taki diplomatik gözlemciler tarafından bir çeşit 'banş atağı' olarak nitelendirildi. • Denktaş, Rum lideri Klerides'e 'geçici ortak yönetim' önerirken AB üyeliği, adanın askersizleştirilmesi ve toprak sorununun 'al-ver' yöntemiyîe halledilmesi gibi konularda son.derece esnek bir yaklaşım içerisine girdi ve Güven Arttıncı Önlemler (GAÖ) Paketi'nin derhal uygulamaya konmasını istedi. REŞATAKAR LEFKOŞA - KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, adada federasyona ulaşabilmek ve Güven Ârttıncı Önlemler (GAO) Paketi'ni gerçekleştirmek amacıyla, Bırieşmiş Millet- ler Genel Sekreteri Butros Gali'ye Türk ve Rumlann oluşturacağı •geçici ortak yönetim' kurulmasını önerdi. Cumhurbaşkanı Denktaş, dün bu konuda kamuoyuna yaptığı açıklamayı BM Genel Sekreterı'nin adadaki özel temsilcisi Gusta- ve Feissel'e verdi. Denktaş, önerisini ABD Başkanı Bill Clinton'm Kıbns Özel Temsil- cisi Richard Beattie'nin bugün başlayacak olan Kıbns ziyareti anfesınde yaptı. Dış kamuoyunda 'uzlaşmaz adam' olarak tanımlanan Denktaş, BM Genel Sekrete- rı'nin, aralannda Lefkoşa Havaalanı'nın tra- fığe, Maraş'ın yerleşıme açılması da bulu- nan 12 maddelık Güven Arttıncı Önlemler (GAÖ) Paketi'ni kabul etmiş, Rumlar ıse be- nımsememışlerdı. Denktaş'ın dünkü açıkla- ması, GAÖ Paketı'nden sonrakı en önemli 'banşatağı'niteliğini taşıyor. Denktaş dün öğleden sonra Birîeşmiş Mil- letler Genel Sekreteri ve dünya kamuoyunun dıkkatlenne getırdıği 14 maddeltk bir önen paketi ile topu Rum liden Glafkos Klerides'e atmtş oldu. Denktaş, Kıbns sorununa ıki böl- gelı, ıki toplumlu federal bir çözüm bulunma- sı yönündekı goruşe bağlılığını yenıden açık- ladı. KKTC Cumhurbaşkanı, BM Genel Sek- reteri'nin 28 Haziran 1994 tarihli ek raporun- da ongörüldüğü biçımde GAÖ Paketi'ni uy- gulamaya hazır olduklannı da yıneledi. KKTC Cumhurbaşkanı, Maraş'ın ve Lef- koşa Uluslararası Havaalanı'nın açılmasına ılaveten 12 unsur içeren Güven Arttıncı Ön- MArkasiSa. 19,SiL6'da Mafyada kanhhesapLaşmaAlaattin Çakıcı'nın eski eşi Uğur Kılıç, Uludağ'da uğradığı silahlı saldın sonucu öldürüldü Haber Merkezi - Ülkücü mafyanın önde gelen liden Alaattin Çakm, eski eşi Uğur Kürç'ı (Çakıcı) Uludağ'da bir kıralık katılç öldürttu Alaattin Çakı- cı, olaydan sonra AhmetÖzal'ın sahıbi bulunduğu Kanal 6 televizyonuna yaptığı açıklamada, Kılıç'ı "namus meselesi'" nedeniyle öldürttügünü belırttı ve babası Dündar Kıbc ile eski eşinin sevgilisi ofdu- ğunu öne sürdüğü Istanbul Emniyet Müdür Yar- dımcısıMehmetÇagbır'ıdaölümletehdıtetti.Uğur Kjlıç (30). EnginCivan'ın vurulmasından sonra or- taya çıkan rüşvet skandalında yaptığı açıklamalar- la davanın odak noktası halıne gelmış ve eski Cum- hurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın da Şışli Cumhunyet Savcılıği'nda ıfade vermesıne ne- den olmuştu. Uğur Kılıç, Engin Civan-Seüm Edes rüşvet skandahndan sonra boşandığı eşi Alaattin Çakıcı tarafından olümle tehdıt edılıyordu. Kılıç'ın vurulmasından sonra Abdurrahman Keskin adlı bir kişıjandarmaya gıderek teslım oldu ve Çakıcı iste- diğı ıçın Uğur Kılıç'ı vurduğunu itıraf ettı. Dündar Kılıç olayı duyar duymaz Bursa'ya gitti. Edınilen bilgilere göre Uğur Kılıç, dün çocukla- n FundaveOnurileçocuklannınbakıcısı Melekad- lı kadını dayanına alarak helıkopterle Bursa'ya git- ti Buradan otomobille Uludağ'a çıkarak kalacaği Kervansaray Oteli'ne yerleşen Kılıç, saat 16 00 sı- ralannda otelin lobisine indi. Resepsiyon, kayak odası ve Sultan Bar üçgenının ortasında kalan lo- bide katıli Abdurrahman Keskin'le karşılaşan Kı- lıç, burada kısa bir süre saldırganla ağız kavgası yaptı. Daha sonra Abdurrahman Keskin belindekı MArkasıSa. 7,Sü. l'de Meclis'te 'Emlakzede' tartışması • Emlak Bankasrndan dövize endeksli kıedi alan milletvekillerinin de imzaladığı yasa önerisi, parlamentoyu kanştırdı. SHP'li Gürsoy, Emlak Bankası'ndan hiçbir şekilde kıedi almadığını belirtirken kendisinin bilinçli olarak yıpratılmaya çalışıldığını öne sürdü. • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 132 imza ile gönderilen yasa önerisinin gerekçesinde Emlak Bankasrnın uygulaması, "gayri adil, hak ve nefaset kurallanna uymamakla" eleştinldi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Emlak Bankası'ndan "dö- vize endeksli" kredı alanlann, borçlannı. kredı aldıklan tarihte- ki dövız kuru üzennden ödeme- lerini öngören yasa önerisi, TBMM'yi kanştırdı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na, 132 mılletvekilinin imzasıyla gönderilen yasa önerisine. Em- lak Bankası'na borçlu olan bazı mılletvekillerinin de imza koy- duğunun ortaya çıkması, tepkiy- le karşılandı. Emlak Banka- sı'ndan yuva kredisı aldığı öne sürülen SHP Istanbul Milletve- MArkastSa.9,Sü. 7'de Çiller'in uçağı tehlike atlattı • Başbakan Tansu Çiller'in tstanbul'a gitmek üzere bindiğı Başbakanlık özel uçağı Ata, Esenboğa Havaalanı'ndan kalbşından hemen sonra kabin basıncında meydana gelen değişiklik nedeniyle zorunlu iniş yaptı. • Pilotlar, uçağm kabin basıncındaki anzanın uçaktakiler üzerinde olumsuz etkiler yarattığmı ve nefes alınmasını güçleştirdiğini belirttiler. Ozal zamanında alınan Ata'nın kardeşi GAP da tehlike atlatmıştı. B6. Sayfada YANINDAYIZ-Ahnanya'da vayımlanan Der Spiegeidergisinc yazdıgı makakdeTürki>ealeyhinde "bölficülflk propagandas r yaptığı gerekçesivle hakkında soruşturma açdan dümaca ünlü ede- biyatçımız Yaşar Kemal'e gazetemiz yazan llhan Selçuk, >önetmen AtrfYıfanaz, şinema sanatçısı Deııiz Türkali Ue >azar Aziz Nesin, Kemal'e "destek" vefdiier. (UĞUR GÜN YÜZ) Aydınlardan Yaşar Kemal'e destek İstanbul Haber Servisi- Aralannda Yayın Kurulu Başka- nımız tlhan Selçuk ve yazar Aziz Nesin'ın de bulunduğu bir grup aydın, Der Spıegel dergısinde yayımlanan yazısı nede- niyle hakkında soruşturma açılan Yaşar Kemal'e destek zı- yaretinde bulundular Düşüncelenn özgur olarak yayılabıl- mesi gerektiğını içeren ortak bir açıklama yapan aydınlar, Yaşar Kemal'in düşünceleri nedeniyle cezalandmlmasına karşı kamuoyunu tepki göstermeye çağırdılar. Yaşar Kemal'in evınde samımi bir hava içinde geçen des- tek ziyaretınde tlhan Selçuk. Aziz Nesın, Adalet Ağaoğlu, Prof. Gencay Gürsov, Prof. Burhan Şenatalar, Deniz Türka- li, Aüf Yılmaz ve Şanar Yurdatapan ile zıyarete katılama- yan Mehmet Ali Aybar, Turhan Selçuk, Hak Sojgazi, Doç. UftıkUrastarafındanımzalananonak açıklama. DenızTür- kali tarafından okundu. Türkıye'nın cumhunyet tarihinın en bunahmlı dönemıni geçirdığme dikkat çekilen açıklama- da, herkesın Türkiye'nın karanlığa doğru sürüklendıği dü- MArkasıSa. l9,Sü.l'de /ditild / yetcr,i$ sente en eHorv 'ılrrıez!.. Baykal ve Karayalçın'm uzlaşma arayışı sürüyor Soysal: Adayhkta vanm • SHP-CHP bütünleşmesi öncesi üçüncü adayı belirlemek üzere oluşturulan kornitede, Aydın Güven Gürkan'ın az bir farkla aday gösterilmesi eğilimi belirmesi, tartışma yarattı. Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal, dün kendisiyle görüşen komite üyelerine tabandan ve halktan gerekli desteğin olduğunu, komitenin karannın kendisini bağfamayacağını belirterek, birleşik partınin liderliğine adaylık için "Ben vanm" mesajı verirken, kesin karannı bu sabah bildireceğini söyledi. • 5. Sayfada • îsmail Cem, SHP ve CHP birleşme kurultayında aday olmayacagını açıkladı. Ankara kulisıerinde Deniz Baykal ve Murat Karayalçın'm 28 ocakta mutlaka aday olacaklan, ancak vanlabilecek bir uzlaşmayla birinci turda en çok oy alanın lehine ikinci turda diğer adayın çekilebileceği öne sürülüyor. 24 ocak günü Karayalçın ile Baykal'ın uzlaşma arayışını sürdürmeleri bekfeniyor. Baykal, ciddi bir arayış içinde çeşitli seçenekleri değerlendireceklerini söylerken adaylığı konusunda açıklama yapmayı erteledi. • 5. Sayfada Başbakan'm servetinin önlenemeyen artışı • Başbakan Tansu Çiller, kasım ayında yaklaşık 38 milyar lira olarak görünen serveti için ocak ayında 110 milyar lira paha biçti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller ile eşi Özer L'çu- ran Çiller'ın, gerçek değen tnlyona ula- şan servetlenne ilışkın herbeyanda, fark- lı artışlargözlendi. Çiller'in. DYP Genel Başkanlığı'na seçilmeden önce açıkla- dığı malvarliğmda yer almayan AYTAŞ A.Ş.. TBMM Liderlenn Maharlığını Araştırma Komisyonu'nda en son açılan servet zarfında bulunurken. kasım ayın- da 37 milyar 892 milyon lira olarak gös- terilen ser\et. ocak ayında 110 milyar li- raya çıktı. Çiller çıfhnm mal bildınmin- de, sahıbi olduklan Marsan Marmara Holdmg A.Ş. adına ABD'de alınan yak- laşık 280 milyar lira değenndekı taşın- maz mal aynca gösterilmedı. Bır öncekı zarfta bulunan 170bındolarlıkalacakda son bıldınmde yer almadı. Çiller çıfhnin. 1993 yıli Haziran ayın- da 1 milyar 100 milyon lira olan Marsan W Arkası Sa. 19, SH Vde 4 ANAP'Ll BAKAN AKLANDI • 19. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Temiz Tophım tttiali... Âlem milletız. Hazırcılıkta üstü- müze yok. TÜSİAD, genel kurul yapıyor. Günler öncesinden işadamlarının artık, "temiz toplum" istedığı du- yuruluyor. Demeçler venliyor. Hükümet uyarılıyor. Kimsenin zan altında tutulmaması, ama ka- ranlıkta da hiçbir noktantn kal- maması istenıyor. TÜSİAD bu konuya da katkıda bulunmayı hedefliyor ve Ital- ya'nın efsane savcısı Antoni di MArkasıSa. 19,Sü.3te OLAYLARIN ARDBNDAKİ GERÇEK Cinayetin GölgesL. Bir süreden beri Alaattin Çakıcı tarafından olümle tehdıt edilen Uğur Kılıç dün Uludağ'da Kervansaray Ote- li'nde öldürüldü. Olay hemen televizyonlar- dan kamuoyuna duyuruldu, toplumda umulmadık bir tepki yarattı. Çünkü kamuoyu, Uğur Kı- lıç'ı Engin Civan-Selim Edes ikilısinin rüşvet skan- dalı olayından tanıyordu. Eski Emlak Bankası Genel Müdürü Engin Civan ile 1980'li yılların ünlü işadamı Selim Edes arasındaki para- sal anlaşmâzlık öyküsüne, eski Cumhurbaşkanı Özal'ın ailesi de karışmıştı. Semra ve Zeynep Özal'ların içinde bulundukları dosya, toplum- da özel bir ilgi yarat'ıyor, bir dönemin gölgede kalmış gerçekleri gün ışığına yansı- yordu. Bu konuya ilişkin davada en önemli tanık Uğur Kılıç'tı. Şimdi Uğur Kılıç susturul- muş bulunuyor. Hiç kuşkusuz kanlı cinaye- tin nedenlerı tam anlamıyla aydınlanmamıştır. Uğur Kılıç'ın canına kıyıl- ması kimi gerçekleri örtbas etmek için midir?.. Davanın iki kahramanından birı Selim Edes, ötekı Engin Civan'dır. Bu ıki kişi de özal ailesinin çok yakınıdırlar. Ai- lenin iki yakını arasmda bir para anlaşmazlığı var. Engin Cıvan, Emlak Bankası Genel ••• MArkasıSa. 19, Sü.8'de Bugün Cumhuriyerie biplikte Kobe'de salgın korkusu Günlerini açıkta geçiren depremzedeleri, su kıtlığı, sığınaklann kalabalıklığı, cesetlenn hâlâ çop ve molozlar içinde yatması yüzünden salgın hastalık korkusu sardı. • 10. Sayfada Amaç. tansiyonu düçürmek 2.5 yıl sonra yeniden stüdyoya giren Cem Karaca, ülkenin gereksiz gerilımler sonucu tehlikelere gebe olduğunu düşündüğü için yeni kasedınde tansiyonu düşürdüğünü söylüyor. • 14. Sayfada Türkeş'e ödüle tepki MHP Genel Başkanı Türkeş'e, Filmsan tarafından verilen 'sanat mansiyonu' ödülüne çok sayıda sanatçıdan tepki geldi. • 15. Sayfada Sinema dllfnin cambazından Olıver Stone'un yönettiği ve Jim Morrıson'un hayatını anlatan "The Doors", bugün saat 13.30'da Show TV'de. M 17. Sayfada • Parası olan karne aldı Mıllı Eğıtim Bakanı'nın bir^ün önce yaptığı uyanlara karşın Istanbul'da bazı okullarda karne, paso için para vermeyen öğrencilere karneleri venlmedi • 3. Sayfada BORSA oDun 25.519.85 Öncekı 25.910.36 DOLAR ûDun 40.650 ûncekı 40.525 MARK ûDun 26350 Öncekı 26.475 ALTIN ûDun 501.000 Öncekı 495.500
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog