Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

•- 20 OCAK 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Başbakan'ın asker oğlu Mert Çiller, faizi yüzde 400 olan 950 milyon liralık Hazine bonosu aldı Çjfler'in malvarlığı çeüşkiliANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Başbakan Tanstı Çifler'in. TÖMM Liderlerin Malvarlıklannı Araştırma Komısyonu'na uiaşan servetiyle, DYP grubunda, mılletvekillerine açıkladıklan arasında büyük farklılıklar bulunduğu belirlendi. Mal bıldiriminde. Çiller'in, hedıye olarak gelen değerli tnücevheratı dikkat çekerken, birkaç ay önce yedek subay maaşı almaya başlayan ve daha önce ABD'de ögrenci olan oglu Mert Çüter'in de 950 milyon liralıkHazine bonosu aldığı göriildü. Komisyon. Özer Uçuran ÇiDer hakkında. davacısı Bızim Vadi Yapı Kooperatifi'nden bılgi alma karan aldı. Erbakan göndermedi TBMM Araştırma Komısyonıfna. ANAP Genel Başkanı Mesut Ydmaz. DSP lideri Bülent Ecevit, eski SHP Genel Başkanı Erdal İnönii. SHP Genel Başkanı Murat karayalçın ve MHP lideri Alparslan Türkeş'in ardından Başbakan Çiller'in servetinin son durumunu gösteren bildirim de ulaştı. Ancak. RP Genel • Başbakan Çiller'in, Araştırma Komısyonu'na uiaşan serveti ile DYP grubunda açıkladığı serveti arasında büyük farklılıklar bulunduğu anlaşıldı. Çiller'in, birkaç ay önce yedek subay maaşı almaya başlayan ve daha önce ABD'de öğrenci olan oğlu, bileşik faizi yüzde 400'e uiaşan Hazine bonosundan; 950 milyon liralık bölüm aldı. Başkanı Necmettin Erbakan'ın, mal bildırimini hâlâ göndermediğı öğrenildı. Başbakan Tansu Çiller'in eşı Özer Lçuran Çiller ve oğlu Mert Çiller hakkındakj biîgilerin de >er aldığı bildirim zarfının açıldığını belirten DYP'li Mehmet Çebi, "Sayın Başbakan'ın basın toplantısında açıkladığı mai bildirim i ile komisyona uiaşan bildirim arasında fark yoktıır1 " dedı. Ancak, Özer \e Tansu Çiller'in gayrimenkul bildirimlerinde. daha önce DYP grubunda milletvekillen ve basına açiklanan servete göre büyük farklılıklar olduğu dikkat çekti. Çiller'in mal bildirim zarfına göre, oğlu Mert Çiller de. yıllık bileşik faizleri yüzde 400'ü aşan Hazine bonolanndan 950 milyon liralık aldı Çiller, altın takı şanslısı. Eski ortağı Bilger Duruman'dan 170 bin dolarlık alacağına yer verrnedi. Çiller'in servetinde, "hediye" yoluylâ geldiğı belirtilen. I adet pırlanta saat. 2 cift pırlanta küpe, 3 adet pırlanta yüzük, 20 adet Cumhuriyet Altını, 5 adet bilezik ve 2 adet altın zincir de yer aldı. Almanya'ya gidecek üyeler belirlendi Komisyonun dun yaptığı toplantıdan sonra açıklama yapan sözcü DYP Milletvekili Mehmet Çebi, Almanya, Bosna-Hersek ve ABD'ye gidecek alt komisyon üyelennin belirlendiğıni bıldirdi. Verilen bilgilere göre 6 Mart 1995 ile 16 Mart 1995 tarihleri arasında Almanya'da RP'nin Bosna yardımlanna ilişkin ıddıalarla ilgili ıncelemelerde bulunacak olan komisyonda. DYP'den Haluk Müftüler ve Osman Seyfi, SHP'den Atilla Hun, ANAP'tan Yusuf Namoğluve RP'den Lütfii Esengiin yer alacak. Bizim Vadi'den bilgi istendi Toplantıda, Siüeyman Hatinoğju, önceki gün genel kurulu yapılan \e Özer Uçuran Çiller hakkında çok sayıda ıddia bulunan Bizım Vadi Yapı Kooperatifi'nden bilgı alınmasını ıstedi. Yapılan oylamada önerge kabul edilirken, Bızim Vadi Kooperatifi'nden resmı bir yazıyla Özer Uçuran Çiller hakkındaki iddialarla ilgili bilgı istenmesi kararlaştırıldı. Liderlerin ve yakınlannın mal bildınmleri, karşılaştırma yapmalan içın uzmanlara teslim edilirken, KemaJettin Erbakan'ın İstanbul'un gecekondu bölgesi olan Sultanbeyli'de 50 bın metrekare arsaya sahip olduğu öğrenildı. BAŞBAKAN A EKONOMİ ÖDÜLÜ Çiller: Faizleri ben yapmadım ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) - Başbakan Tansu Çiller, "Türkiye'de adeta komünist ül- kelerde oimayan bir dc\ietçilik düzeninin devam ettiğmi" öne sürerek şeker üretıcılenne, "Bu düzeni siz çiftçüerle yıkaca- ğn"dedı. Borçlann yarattığı fa- iz yükünü kendısınin yararmadı- ğını savunurken. "4 günde bir triryon gerektiren faizleri ben yapmadım. Ama bunu çözecek olan binz" açıklamasını yaptı. Pancar Ekicileri Kooperatif- leriBirliği(Pankobirlik)22 Ge- nel Kurulu'ndakonuşan Başba- kan Çiller, birlığin kuruluş yapı- sının, benımsenen özelleştırme anlayışının^ ilk adımı oldugunu söyledı. "ÖzeUeştirme felsefesi- ni. ilk sizler gündeme getirip ba- şanlı olmuşsunuz" dıyen Çiller, Pankobırlık üyelennin "devletin önünde bekleyen ve el açan va- tandaş kimliğinden" uzaklaştı- ğını söyledı. Yüzde 150 oramna uiaşan enflasyon ve devalüasyonla so- nuçlanan 1994 yılının, "İnter- medya Ekonomi-Polirika Ödü- lü" Başbakan Tansu Çillere verildı. Çiller'in ödüle, ekono- mi politikalarındaki kararlılı- ğından dolavı layık görüldüğü bildınldı. fntermedya Yayın Grubu'nun 6 dalda verdiği ödüllere, Çiller'in yanı sıra. ışadamı Bülent Eczacıbaşı, Emlakbankası Genel Müdürü Aydın Ayaydın. Toplu Konut tdaresi Başkanı Yiğit Gülök- süz, Raks firması Genel Mü- dürü Oğuz Dağlı ve Ferruh Ta- nay layık görüldü. Törende konuşan Çiller, ekonomıde yaşanan bunalıma Türk halkının kararlıhkla kat- landığını vurgulayarak. ''Bu ödülü tüm halkım adına alıyorum" dedi. istanbul, sadece belediyeye emanet edilmeyecek Erdoğan'm yetkileri azalacak Damask'm açriış partisi • İstanbul Haber Servisi-lngiltere'nin tanınmış kumaş koleksiyonlanndan Ob*rne and Little, Nina Campbell, Frifıss, Design Archives, Monkvvell, Warner Fabrics, Hill and Knowles ve T Design firmalanna ait zengin döşemelik ve perdelik kumaş koleksiyonlannın satışa sunulacağı Damask'ın açılışı. mağazasının bulunduğu Teşvikiye'deki Milli Reasürans Çarşısı'ndadüzenlenen partiyle gerçekleştirildi. ingiltere'de 13. yüzyıldan itıbaren kuilanımına başlanan ve Kral 8. Henry döneminde moda olan özgün bir kumaş türüyle aynı adı taşiyan Damask'ın açılış partisinde, sokak ressamı. kestaneci ve müzik grubu neşeli bir sokak atmosferi yarattılar. Çok sayıda mimar, iç mimar ve dekoratörün hazır bulunduğu açılışa, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ile antika uzmanı Turgay Artam da katıldı. Konuklara sıcak şarap, peynir, ceviz ve üzüm sunuldu. Yiyecek hıarı açık büfeye dönüştü • İstanbul Haber Servisi - lnterteks fırmasınca, Hilton Convention Center'da dün açılan "10. İstanbul Uluslararası Yıyecek-İçecek Endüstrileri'95 Fuan" katilımcı firmalann ziyaretçilere sunmak ıçin hazırladığı her türden yiyecek ve içecek maddeleri yüzünden"açıkbüfe"ye dönüştü. Açılış günü olmasma karşın fuara büyük ilgı gösteren vatandaşlar standlarda tanıtım amacıyla sunulan gıda maddelerine yoğun ilgi gösterdiler. Haber Merkezi - Bakanlar Kurulu, al- mayı planladığı bir dizi kararla Istan- bul'da. belediyeyi bazı konularda devre dı- şı bırakacak. RP'Ii Ahmet Cemil Tunç tep- kısiniN *Yapılmak istenen, İstanbul halkına shil darbedir" şeklinde dıle getirdı. İstan- bul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da yapılmak istenen uy- gulamanm "antidemokratik" oldugunu savunarak hükümetin lstanbul'u KtT'leş- tirmeye çalıştığını söyledi. Bakanlar Kurulu'nun öncekıgünkü top- lantısında İstanbul'un sorunlan ele alındı. Toplantıda köşk, yalı ve surların Kültür Bakanlığı'na devredilmesine ilişkin yasa tasansı imzaya açılırken kıyı yağmacılığı- nı ve gecekondulaşmayı önlemek için ya- pı polisliği adlı bir kurumun oluşturulması dabenimsendı. Bakanlar Kurulu'ndaki tartışmalarda valiliğin yetkilerinin arttınlması, hüküme- tin, sudan doğalgaza ve hava kırlıliğine kadar pek çok soruna çözüm getirecek projelerinın önümüzdeki günlerde kamu- oyuna duyurulması kararlaştınldı. RP Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı yaptığı konuşmada, konuyla ilgili ola- rak sunlan söyledi. "istanbul'un sorunlartnın belediye baş- kanı dışlanarak çözükceğine inanmamak- taytz. Gazetelerde "Tayyıp Erdoğana dar- be'başbğı ile verilen haberler doğru ise ya- pılmak istenen Tayyip Erdoğan"a degil ls- • Bakanlar Kurulu, almayı planladığı bazı kararlarla İstanbul'da belediyeyi bazı konularda devre dışı bırakacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan ise "Artık seçimin bir kıymeti kalmamıştır. Seçilmişleri atanmışlann emrine veren böylesi bir anlayış ve uyeulamanın demokratik olmadığı ortadadır" dedi. tanbtıl halkına sivil darbedir" dedi. RP'li Ahmet CemihTunç'un konuşma- sını Içişleri Bakanı Nahit Mcnteşe yanıtla- dı. Menteşe, Başbakan'ın istanbul'un so- runlannı yerinde görmek istemesinin çok doğal oldugunu. hatta bundan da memnu- nıyet duymak gerektiğini belirttı. Erdoğan'ın yorumu Hükümetin, İstanbul'un sorunlan ıçin hazırladığı projeyi "antidemokratik teşeb- büsler" olarak niteleyen İstanbul Büyük- şehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan. KlT'lerı özelleştirme amacında olan bir hükümetin lstanbul'u KlT'leştirmeye kal- kışmasının "makul izahı" olmadığını söy- ledi. Tayyip Erdoğan dün. konuyla ilgili ola- rak iki sayfalık bir basın açıklaması yaptı. Dünyadakı egilimin. yetkilerin yerel yöne- timlere verilmesi yönünde olmasına kar- şın Türkiye'de yerel yönetimleri merkezin bir şubesi konumuna düşüren uygulamala- ra gıdıldığıne degınen Erdoğan. merkezi hükümeti oluşturan siyasi partilerin, RP'lı olduğu içın istanbul Beledıyesı'ni ceza- landırma yoluna gittiklerini söyledi. Tasarıyla belediyelerin mahalli idare müdürlüklerine dönüştürüleceğini öne sü- ren Erdoğan şöyle dedi: "Artık seçimin bir kıymeti kalmamıştır. Seçilmişleri atanmışlann emrine \eren böy lesi bir anlayış ve uygulamanın demok- ratik olmadığı ortadadır" dedı. Konuyla ilgili olarak gazetelerde yer alan "imar polisi", "çevre poüsi" gibi yeni binmlenn merkezi yönetime bağlı olarak kurulacağı, oluşturulacak "özel güvenlik birimi"yle de belediye zabıtasının devre dışı birakılacağına ilişkin haberler Erdo- ğan'ın açıklamasına dayanak oluşturdu. Ancak aynı haberlerde yer alan "RP'nin İstanbul'da uyguladığı 'paralı imar izinle- n' ile partiye gelir sağladığı ve kaçak yapı- laşmaya göz \umulduğu"na ilişkin bakan- lann iddialanna. açıklamda değinılmedi. 45 günde devr-î Asya • İstanbul Haber Servisi - Işık hep doğudan yükselir; insanoğlu ise gizemi ve macerayı sever... Bu insanlardan belki de en şanslı olanı ise Türk pop müziğinın ünlü sanatçısı Sezen Aksu'nun. gazetecı eşi Ahmet Utlu. Çünkü Ahmet Utlu ve ekibı. Castrol ile Hollanda Kraliyet Havayollan'nın (KLM) katkılanyla gerçekleştirilecek 'Ex Oriente Lux Projesi" kapsamında, Îstanbul-Katmandu arasındaki 15 bin kilometrelik yolu motosikletiyle aşacak. Utlu'nun, kendisinı minübüsle izleyerek yolculugu belgesel olarak filme alacak ekıbinde ise müzisyen yönetmen Orhan Topçuoğlu ile kameramanlar Aziz Akyavaş ve Kemal Gökakın yer alıyor. Türkiyeden başlayıp Iran, Afganistan, Pakistan, Hindistan üzerinden Nepal'in başkentı Katmandu'da tamamlanacak olan motosiklet macerasının 45 günde tamamlanması bekleniyor. (Fotoğraf: MUHARREM AYDIN) Polisin kuşkulu ölümii İstanbul Haber Senisi - Üsküdar tlçe Emniyet Müdürlüğü'ne baglı terörle mücadele ekibinde görevli, Yüksel Özkan (26J adlı polıs memurunun cesedi önceki geceyansı, E-5 Karayolu Ûsküdar Sapağı'ndaki mobil istasyonunun karşısında bulundu. Polis yetkilileri ilk yaptıklan açıklamada Özkan'ın tabancayla öldürüldüğünü belirtirken daha sonra yapılan ikinci açıklamada ise intıhar olasılığı üzennde durulduğu dile getirildi. Polis yetkililen, kesin ölüm nedeninin, adli tıp->. kurumunda yapılacak otopsi ile Özkan'ın üzerinden çıkan 3* silahın balistik incelemesinden sonra kesınlik kazanacağını J bildirdiler. 87.7 CUMA 08.00 Sabahın Nağmelen 11.00 Enstrümantal 11.30 SevgıBahçesı 14.00 Güldeste 17.00 Sevdığinız Sesler, Sevdığinız Şarkılar Haber Saalleri: 11 00-12.00-13.00-17 00-18 00-19 00-21 00 18.00 Fasıl 19.00 Tasavvuf Müziğimızden Seçmeler ve Sohbetier 20.00 Seçme Eserler 23.00 Sevılen Şarkılar BİZİIH jjjUSİKİ>KİZ. INTERMEZZO (Meyhane Vasam) Her Cuma Cumartesi Akşamıc uirk Sanat ve Çağdaş Halk Jtiüzigi'ni RESTAURANT BAR LATIFE'dcn dinieyebiİrsinz. Ajnaahengün Udi ATİK HOCA Bir Manastır Ortamında FASIL & Türk Sanat Müziğinde FİLİZ BAĞCI Gorç bilgı verez 2552384-23514 99 Tariabaşı BM. knnbd Sma vt Ima EdunlıkienA.$. uınıkşmiu (Sndeto vemek kartı geı,<!rlidır) Sevinçliyiz, çünkü, uluslararası ödül kazandık. Akşamlarda nostaljiyi, dans müziğini, tangoyu bizimle yaşayabilirsiniz. Cumartesi 15.00'te danslı matinelerimiz devam ediyor. Tel.: 2510000 Fax:2527580 KÜLTÜR • SANAT 293 89 78 (3HAT) Asmalı Mescit No: 17 Tünel Rez. Tel: 293 28 68 Zıhni Cetıner Yonetiminde GALERI • ATÖLYE BULUNMAZ RESIM A T Ö L V E S İ Her Yaştan Insana Resün Eğitimi CAFE • BAR RESTAURANT İLANLARINIZ İÇİN 293 89 78 (3 HAT) TURYAP EMLAK BİLGİ BANKASI Tlf: (242) 248 49 95-242 48 12 Fax: (242) 242 37 33 ANTALYA Romanlannızve Ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel: 5540804 RUSÇA DERSLER ÖĞRETMENİNOEN 325 80 39 293 89 78 (3HAT) Güzel Sanatlara Hazırük Egitimi Tel : 251 60 90-513 74 31 ARES S A Ti A T E V / CAVİTATMACA Resim Sergisi 5-26Orakl995 ignpSoı No 7i Fsnerbohce Islonbui Zerrin Ersoy Demirsu Seramik Sergisi 20Ocak- 1OŞubat'95 AKBANK BEBEK SANAT GALERİSİ Tel: (0 212) 263 48 35 ZEHRAResim Sergisi 3 Ocak-26 Ocak '95 Türkiy* İf Bankası Parmakkapı'Sanat Oalerisi Beyoğlu-İtt. T«<: 244 20 21 (OPERA) SANAT O L E I I S I SAİT GÜNEL Suluboya Resim Scrglsl 16 Ocak 9 5 - 4 Ş u b ı t 95 Hancıye Konağı S<*. S^** Apt No 1 Takam Tel: 0212-249 92 02 FAHRI SUMER R e s i m S e r g i s i 14Otak-4Şubaf '95 fwc. ru«Mnı lwı( W>f>ı 11IX). İf IM *nı « i Tel (0212)269 80 1 MÜRECCEL KÜÇÜKAKSOY Resim Sergısı 10Ocok-10Şubatl99S Abdı Ipekc Cod 7b Mocka Tel 0-2 12-23 l 28 32-36 Gunumjz Sınemasının 1 Numaralı Vafatıcısı K KIESlOWSKI'nın "ÜÇ RENK" Uçlemesınden "BEYAZ" Sızı "MAVI" Kadaı Elkıleyecek Büç EEYAZiuiıe Delov • Zbıqnıe\ Zamoçbovvsk, • janusz GajosB E Y O G L U A L K A Z A R ( 2 4 5 73 83) I 2 . 1 5 - 1 4 . 3 0 - 1 6 4 5 - 1 9 00-2 1.15 2. HAFTA ORTAOYUNCULAR ISTIKLAL CAD NO 140 TEL 251 18 65-66FAX 244 43 27 Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER ŞU GOGOL DELİSİ İ.O.O^T „ . AYRILIKMUZIGI Yazan : Uarguerıte Duras Yön : ^agıp Yavuz Sah.-OOz.Kosi.: Cemil Ipekç, Koreografi: Ayltr Kaleni Oynl: IMtaaı r t d h ı a tıkm Bahar Fm2y»oız Istemt Tuna C tası 20 30 - Pazar 1B00 FOKS FUN KÜLTÜR MERKEZİ Fırın Sk No 43 Şışlı Tİ: 234 50 39 BULUNMAZ TIVATRO İ S T A N B U L Çocuk Oyunu SİHİRLİSANDIKYaz.-Yön: H.Hilmi Bulunmaz Cumartesi 11.00 USKU0AR ODEON SINEMASI Tel : 310 98 69-251 60 90 ŞEHIR TIYATROLARI I H A R B I Y E M U H S I N E R T U G R U L S A H N E S I (240 77 20) LOLEH BELLON OYLE BİR SEVGI Kl YONETEN ENGİNGÜRMEN (18-19-20-21-22 Ocak) Çocuk Oyıuiu FIKRET TEFZ GÖLGENİN CANI YONETEN CEMDAVRAN ( 2 l - 2 2 O c a k S ı a t II.00) 4|]KEINT OYUINCULARI _. 247 3b 34 - 246 35 89 MUZAFFER İZGÜ HARBIYE CEP TIYATROSU ı 240 77 20 FERENC KARJNTHY PEYNIRU YUMURTA YONETEN CANDOĞAN H7 Ocak/Saa ŞUBAT AYI BILETLERI PAZARTESİ SATIŞA ÇIKIYOR HEMEN GISEYE UGRAMANIZ AKILLICA OLf.'AZ MP ıt. 18.00/20.30 19-20 Ocak Saat. 15.00) 05332 MOLIERE K A Ü I K O Y H A L D U N T A N E R S A H N E S I ( 3 4 9 04 6 3 ) TARTUFFE 'SEZOMUM EM KEYİFLİ OYUNU" YENİ GÜNAYDIN "YERLİ FORREST GUMP" HÜmiYET "Paris'te ve İstanbul'da kapalı gişe oynanan çılgın komedi" Vöneten: Müşflk Kenter Nedim Sabon-Pekcon Koşor-Köksol €ngür ve Horika hodro! P«rf«mb*: 21.00, Cumo: 21.00 CumorUsl; 15.30-21.00, Patar. 15.30-18.30 ŞİŞLİ GÖNÜL ÜLKÜ-GAZANFER ÖZCAN TİYATROSUNDA ABİDE-İ HÛRRİYET CAD. NO: 227/229 MUZIKLI KOMEDİ 2 BOLUM Persembe-Cuma 21.00 C.tesi 15.00-18.00 Pazar 15.00 Perşembe indinmlidîr. YALNIZ 1 OYUN KOMİi:\ I»\IM İSİ 22 Ocak Pam Saat 15 00 r B a k a n l ı g ı K a t k ı t a r ı y l a E S K İ Y E S I L YONETEN JEAN-LOUIS MART1N BARBAZ (18-19-20-21-22 Ocak) U S K U D A R M U 5 A H I P Z A D E C E L A L S A H N E S I ( 3 3 3 0 3 9 7 ) Çocuk Oyunu VVSHAKESPEARE BİRGECE MASAU Û NEŞ'EERÇETİN (21-22 O c a k S a a t . I I . 0 0 ) ASLOLAN HAYATTIR sezen aksu-uğur yücel I Birlikte çahnıp söyleniyor. 4 şubat'a kadar çarş, perş, cum, cmt. 254 35 09 - 255 20 20 NAZIM HİKMET/ MACİT KOPER YONETEN MACİT KOPER (18-19-20-21-22 Ocak) Çocuk Oyunu FK.WAECHTEP. SOYTARILAR OKULU YONETEN. TANER BARLAS (21-22 Ocak Saat. 11.00) F A T I H RESAT N U R I S A H N E S I (526 53 80) NIKOLAY GOGOL PALTO y ÖNETEN BAŞARSABUNCU (18-19-20-21-22 Ocak) Çocuk Oyunu Ş AVŞAR-E ULGEP,- EPOSTOĞLU-MU.KIUÇ YAVRU KİMİN YONETEK ŞEVKETAVŞAR (21-22 Ocak Saat II.00) G A Z I O S M A N P A S A S A H N E S I (578 60 67) MEMET BAYDUR TENSİNG YONETEN ÇETİN İPEKKAYA (18-19-20-21-22 Ocak) Çocuk Oyunu HEINRlCh BOLL- DENEUYGUNER BİRLİKTE 0YNAYALIM YONETEN DENİZUYGUNER 21-22 Ocak Saat 11 00 REZERVASYON: (0.212) 230 16 18 ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, İŞÇİ, MEMUR ve EMEKLİYE HER SEANSTA İNDİRİM! MUZIKLİ ÇOCUK OYUNU HER PAZAR 12.00'DE OTOPARK KONUSUNDA BİZİ ARAYINIZ Çzr IS G0 20 30 Pcr î Eft SEH!-, T'YATSOLA"! GISELEHI İLE KAOIKOf HfcLDUN T (HEflKE2 C'SESİİ ficc SATftMAKTACm UÇ RENK: BEYAZ Kıeslovvskj nın Uç Renk' uçlemesınden Ik ncısı BEVAZ Beyoğlu ALKAZAR da gösterımde Polonyalı Karol ıle Fransız karısı Domınıaue evittıkle'inın cınsel ılışkı ile asla tamamlanamadıŞını tddıa eder Karol bunu dogr jiar ve boşanınar Karol sahıp olduğu herşeyı yıtırmıştır Aşk karısı bırıktırdıgı' her kuruşu yutmjş olan kualOı sakmu Metelıksız. kımi ks.z ve kundakçdık nedenıyle pols tarafmdan aranan Karol un bu koşultar altında Polonyaya dSnmesıne ımkan yoktur Parasızdır Hıle ıle metroya bıner Burada yL'tdaşı Nıkola ıle karşılaşır Nıkola Karol a yardımcı olmak ıster hafta ona kıralıK katıl olarak b.' ış bıle teklıf eder Karol redaeder Bır bavjla gızlenerek Polocıya ya döner Tüm ener|isını zengin olmak >çm ku'lanmaya kararhdr Birkaç tahhsızlıfcten sonra bu hedefıne enşır Servetınden yarar'anarak eskıkarısı Domınıque den ıntıkam almak ıster Onu kandırarak Varşova ya gelmesını sağlar ama kerdısı. ır'tkacnının kurbanı ofur Gene rje başka bır şey kazanır Domınıgıje nın aşkını un < ( < , Kültür Sanat ılanlannız ıçin: 293 89 78 (3 hat) V
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog