Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20 OCAK 1995 CUMA HABERLER DSP: Birleşme, iç kavga çıkaracak 'Solda gerçek birlik, tabanda gerçekleşecek' • DSP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvı. SHP- CHP bırleşme çalışmalarının kendılennın dışında bır olay olduğunu, DSP'nın. çeşıtli pazarlıklan ıçeren önenlen doğru bulmadığını' belırterek "Doğru adres DSP'dır" dedı ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu)- DSP Genel Başkan Yar- dımcısı Cevdet Sehi solda ıç kavgayı berabennde getırecek bırleşmenın \ arar getırmeyece- ğını belırterek "Solda gerçek birlik tabanda gerçekleşecek- tir" dedı Selvı. partısının genel mer- kezmde dun duzenledığı basın toplantısında. oncekı gunku memur eylemlennde guvenlık kuvvetlennın yer yer guç kul- lanmasını eleştırdı\e solda bır- lık çalışmalanyla ılgılı sorula- n yanıtladı "Baskı ve ceza>la hakfa insanlan sindirmek döğ- ru değildir" dı>erek hukume- tın. memurlann uzenne yddet- le gıtmek yenne sorunlannı gı- derecek çözümler uretmesı ge- rektığını kaydeden Selvı, hu- kumete bır an once vanlı:, yol- dan donme çağnsında bulun- du Selvı, solda bırlık çalışmala- nyla ılgılı sorular uzenne de gerçek bırlığın tabanda olaca- ğını ve bunun da ılk seçımde ortaya çıkacağını savundu Oy artışı sağlamaz SHP-CHP bırleşme calışma- lannın kendılennın dısında bır olav olduğunu, DSP'nın çe^ıt- lı pazarlıklan ıçeren onerılerı doğru bulmadığını kaydeden Selvı, her bırleşmenın mutlaka oy artışı sağlamayacağını bıl- dırdı SHP-CHP bırleşmesının ardından DSP ıle bırleşmenın gundeme geleceğı şeklındekı göruşlenn hatırlatılması uzen- ne Selv ı "Daha onlar işin için- den çıkabilmiş değiller. Henıız netleşmişbirşe\ \ok.surtuşme- ler de\am edivor. Olav lideıiik jarışı hatıne dondu. Bi/im ka- pımız ilkelerimi/ı benimseye- cek herkese açı L Bize gore doğ- nı adres DSP'dir" dedı Çevreciye gösteri davası• \nkara Cumhurıyet Savcısı M Nıhat Oğan. Greenpeacc adlı orgutun uvesı olarak nıtelendırdığı 35 kısı hakkında, Turkive'de nukleer santral yapılmasını prote^to etmek amacıvla 11 Kasım 1994 tanhınde Ankara'da TLK Genel Mudurluğu bınası onunde ızınsız gosten yapmaktan dava açtı İZMİR (Cumhurivet Ege Bürosu)- Turkı- ve'de nukleer santral kurulmasını protesto etmek amacıyld 11 Kasım 1994'te. Ankara TEK Genel Mudurluğu bınası onunde gos- ten vapan Greenpeace uyelerı \e Turk çev- recılcrden oluşan 3S kışı hakkında Cumhu- rıyet Savcılıgf ncadavaaçıldı Savcılık ıddı- anamesınde 9*u yabancı ujruklu 35 kışının "kanunsuz gösteri yaptıklarT ılerı surüldu Cumhurıyet Savcısı M.Nihat Oğan. Gre- enpeace adlı orgutun uyesı olarak nıtelendır- dığı 35 kışının Turkıye"de nukleer santral ya- pılmasını protesto etmek amacıyla II Ka- sım 1994 tarıhınde Ankara "da Turkıye Elekt- nk Kurumu Genel Mudurluğu bınası onun- de bır gosterı gerçekleştırdıklennı belırttığı ıddıanamcsınde şoylededı **Bu gösteri sırasında. sanıkJardan bir kıs- mı kenditerini /mcırte bınanın kapısına bağ- lamrç, bir kısmı kapı uzenndekı saçaklara çıkmıs ve bir kısmı da onceden haariadıkla- n sivah rulumlan giyip yuzlerine beyaz mas- ke takarak nukleer santralın tehlikesini an- latmaya çalışmışlardır. A\ nca bu gösteri sıra- sında sanıklar. bınanın nnune pankarrlar da asmışlardır. Sanıklar, bu gosteriy ı, Turkiye'de nukleer santral \apılmasını protesto etmek. atom santrallannın sonuçlan konusunda hal- kı a> dınlatmak ve bu konularda kamuoy u >a- ratmak amacıvla gerçekleştırmışlvrdır." SavLi Oğan. sanıkldrın bu gostenyı ger- ı,ckleştırmeden once 2911 sayılı kanunun aradığı koşulların hı<,bırını verıne getırme- dıklennı vurgulayarak. "Gösteriyigerçekleş- tirenler, kendılığınden oluşmuş bir topluluk değildır. Bu topluluk, TEK Genel Mudurlu- ğu binası onunde kendıliğinden toplanma- mıştır. Sanıklar, boyle bir gosteriyi gerçckleş- tirmey i onceden planlanıış ve prngrarnlamrç- lardır" goruşune yer verdı Gosterıcılcrın "manken kullanmalan, hemen hemcn tama- mının Ankara dışında ikâmet etmelerine rağ- menjjıMcrigunuvcsaarinde Ankara'va TLK Cenel Mudurtuğü bınası onunegelmeleri,si- yah tulumlar ve /jncııier getirmeierı~nın bu gosterının onceden planlandığını gosterdığı- nı kaydeden Savcı Oğan, göstencılerın, 2911 sayılıToplantı ve Gosten Yuruyuşlcrı Kanu- nunun 28/1 maddesı uyanncacezalandınl- malarını ıstedı Âtatürk aleyhtarı filme soruşturma IZMİR (Cumhurivet Ege Bürosu) - Çağ- daş Yaşamı Destekleme Derneğı Izmır Şu- besı. şenatı öven "Bize Nasıl Kndıtor" adlı fılmın Izmır'de bazı okullardd gostenldığı- nı bıldırerek Izmır Valılığrnegereğının ya- pılması ıçın başvuruda bulundu Dılekçeyı ıhbar kabul eden Mılh Egıtım Mudurluğu soruşturma başlattı Çağdaş Yaşamı Destekleme Dcrneğı Iz- mır Şubesı Başkanı Asuman Boyacıgiller. valılığe yazdığı dılekçede. dernege uiaşan bılgılerden Ödemış Imam-Hatıp Okulu ve Izmır'dekı bazı okullarda "Bize Nasıl Kıvdı- Ur" adlı Emine ŞenKkoglunun kıtabından uyarlanan ve şenatı ovucu nıtelıktekı filmın göstenldığını oğrendıklerını belırterek "Çagdaş eğitim ve oğrenim ilkelerine aykın uygulamanınara^tınlarak,sorumhılan hak- kında gereğının yapılmasını" ıstedı Mılh Egıtım Mudurluğu yetkılılen de dı- lekçeyı ıhbar kabul ederek soruşturmayı baş- lattıklannı bıldırdıler Yetkılıler, Mıllı Egıtım üakanlıgı'nınönerdıklennın dışında okulla- ra kıtap ve film gırmesının yasal olmadığı- nı belırterek "Bakanlığın önerdiğinin dışın- da vapılacak bir fllm gosterisi için onceden fcrin alınması gerekir. Bovie bir başvunı oldu- ğunda komisyon incelemesınden sonra fil- min gösterilmesine Lrin verüebililir" dedıler Yetkılıler, Mıllı Egıtım Mudürlüğû'nce açılan sonışturnıada. "Bize Nasıl Kıyddar" adlı fılmın okullarda gösteriImesı konusun- da böyle bır ızın başvurusu olup olmadığı- nın araştınlacaginı sozlenne ekledıler Çakmur'a, zimmet davasından beraat • l/mır eskı beledıye başkanı \e çok sayıda yurttaş, karardan sonra adı değıştınlen Nadır Nadı Caddesı'ne gıderek, Nadır Nadı'nın bustu onunde saygı duruşunda bulundu İZMİR (Cumhurivet Ege Bü- rosu) - Anakent Beledıye Baş- kanı Burhan Özfatura'nın suç duyurusu uzerıne. hakkında go- revı ıhmalden dava açılan eskı İzmır Anakent Beledıyesı Baş- kanı YükseJÇakmurve zimmet suclamasıyla 15 yıla kadarağır hapsı ıstenen Cakmur'un Ge- nel Sekreter Yardımcısı Musta- fa Saygın Davaslıgil beraat ettı Karann açıklanmasından sonra Çakmurveduruşmayı ız- lcyen çok sayıda yurttaş, Ozfa- tura tarafından adı değıştınlen Nadır Nadı C addesı 'ne gıderek Nadir Nadi'nın bustu onunde saygı duruşunda bulundu Çak- mur, burada yaptığı konuşma- da. Atatürk ılkelennebağlı Na- dı'nın ısmının yenıden bu cad- deye verılmesı ıçın mucadele edeceğını soyiedı Özfatura'nın şıkâyetı uzen- ne eskı Izmır Anakent Beledı- yesı Genel Sekreter Yardımcısı Davaslıgıl hakkındazımmetıne para geçırdığı savıvla Izmır Cumhurıyet Savcılığı'nca so- ruşturma açılmıştı Soruşturmayı yuruten Savcı Okay Cüngör, Davaslıgıl'ın Demırbank'ın Izmır Anakent Beledıyesı'ne açtığı 18 mılyar lıralık kredının 3 mılyannı çe- kerek Tutunbank'ta repo yaptı- ğını veeldeettığı 170mılyonlı- ra faızı zımmetıne geçırdığını one surerek 15 yıla kadar hapıs cezası ıstemıştı Savcı Güngor, eskı Başkan Cakmur'un da aynı konuda go- revını ıhmalden 2 yıla kadar ha- pıs cezası ıle cezalandırılması- nı talep etmıştı Izmır 2 Ağır Ceza Mahke- mesı'nde yargılanan Yuksel Cakmur dunku duruşmada savcının suçlamalannı kabul et- mcdı Çakmur. paranın losemı- lı ^ebnem Önal'ın tedavısı ıçın verıldığını, bu konuda burok- ratlarına yardımcı olmaları talı- matını verdığını açıkladı ve kendısıylebırlıkteDavaslıgıl'ın aklanmasını ıstedı 20 milyar K. Maraş ve İstanbuPa -\NKARA (AA)- Mıllı Pıyango'nun 19 Ocak 1995 çekılışı dun yapıldı Buna gore çekılış lıstesı şoyle 20MtLYARLİRA 795623 Göksun (Kahramanmaraş). İstanbul 5 MİLYAR LlRA 326374 Ankara 1 MİLYAR LİRA 875732 İstanbul 500 MİLYON LİRA 002705 204336 249114 260552 402595 423368 560366 569314 633665 801174 835609 847608 860804 942334 956401 200 MİLVON LİRA 040074 159540 175632 200494 270751 294750 300296 367403 441529 491499 516268 531970 538174 599292 633539 706700 742548 773238 777622 899006 100 MİLYON LlRA 005433 056331 060308061929 064271 075078 103814 107838 113342 115594 171209 194305 204547 220685 245188 296286 315383 316081 337848 343673 353884 360253 411925 446085 448977 482126 507768 526014 564077 604254 614609 632194 741088 745847 811350 831621 837946 862663 929960 999480 50 MİLYON LİRA 003494029586076579083549 136928 142022 145908 152563 162280 203645 209750 216942 220913 231074 231723 234057 246137 255389 274430 295331 33171 8 347453 360340 401427 07 00-08 30 Sabahın Ilk işıklan 08 30-09 30 Basında Haber 09 30-11 00 Sabahın Ilk Işıklan-Devam 11 00-13 00 Güneşlı Dakıkalar 13 00-15 00SanatGündemı 15 00-18 0OlstekTaksı 18OO-2OOOBır AlbCm 20 00-24 00 Istekler (Sevgı Çağiayanı) 24 00-07 00 Gecenın Sesı Haber Saatlerı: 10 45-11 45-12 45 16 45-18 45-20 45-24 00 420977 440815 453602 462395 466915 479632 512512 516808 518565 550111 556554 577820 603212 610077 620028 675950 717323 749274 750414 758878 771487 773477 779386 779390 800890 829617 857448 857461 859156 860461 876889 904624 925698 953602 995016 995485 20 MİLVON LlRA 001511O025O90O87970I6487 032365033920035358O4I497 046437 046811 09^907 096712 101167 118255 118367 129711 132314 144625 150873 162197 167672 170519 173582 182422 183045 201071 207719 245057 245414 249397 262651 275670 281628 283212 292689 309003 333738 342907 383668 395591 424808 429452 430282 432952 435187 435860 441088 441463 449886 479718 517505 530007 532920 535953 545426 547541 558149 563543 576511 577110 578132 605470 612607 629098 632861 634800 635842 667941 671545 674264 680556 696694 698264 704080 705866 709032 711821 728965 730082 738382 750844 751678 ^81207 788094 804474 820876 832010 859235 860430 868562 877329 877972 892464 904280 910557 932853 961229 968161 995042 995441 10 MİLYON LİRA 008914 012242 012751 025982 028445 031274 036279 049488 053377 055971 058202 064762 066578 067761 094477 096373 096638 103020 103118 103345 105300 107843 115163 118814 124752 125475 128756 129998 142041 144376 163653 169123 177860 184385 187416 201422 222177 224422 231578 236700 239649 244861 249158 256290 263450 277431 284307 296815 302285 303676 313929 3228"M 340844 342690 349192 365749 368050 379252 380031 414196 419073 435493 438433 442684 446520 446851 452727 455638 463195 469689 470523 470925 471704 475931 476188 483501 487899 488377 488919 495595 499799 499869 5II976 520404 524929 536645 538876 543745 545159 556044 562768 578428 584002 584661 591191 594838 607256 609329 624019 633683 634960 636175 642932 643995 653342 655806 666318 667073 671391 677573 692193 700050 701708 702106 704036 706545 709717 713184 735172 737896 744312 755530 759891 762846 766088 768655 777036 780184 780609 783649 785409 798685 820317 827644 828037 831211 868638 870583 891510 897004 904346 930809 930878 950208 950709 961004 969P0 982853 985632 997292 5 MİLYON LİRA 01222 01476 01506 01845 03613 04049 07431 08150 16476 19151203322333033755 343203448135131459664770948551 4884349284 50039 50314 51621521705593260463 60583 61819 64892 68531 68704 71543 71683 72061 74230 76205 81307 85370 86076 86362 88365 89425 89927 90875 92896 94467 96123 99424 99996 2 MİLYON LİRA 0772 0866 0945 1203 1849 2943 4361 4741 7710 7801 7922 8082 8229 9231 9385 800 BİN LİRA 033 199 240 446 544 765 910 400 BİN LİRA 28 29 56 62 94 200 BİN LlRA (\morti) 1 ve8 20 MİLYON LİRA (TeselU) 095623 195623 295623 395623 495623 595623 695623 705623 715623 725623 735623 745623 755623 765623 775623 785623 790623 791623 792623 793623 794623 795023 795123 795223 795323 795423 795523 795603 795613 795620 795621 795622 795624 795625 795626 795627 795628 795629 795633 795643 795653 795663 795673 795683 795693 795723 795823 795923 796623 797623 798623 799623 895623 995623 Geleceğiniz için bir yatırım yapın! IBM BİLGİSAYAR SEMİNERLERİ SEMEVEREV ADI AS/400 Işletımı ve Sıstetn Olanaklan AS/400 RPG Programcılığı AS/400 SQL Programcılığı AS/400 CL Dcneüm Dıh Programcıkğı •*<UX Işletmrnlığı •FIYATI (TL) 14 945 000 - 14 945 000- 7 472 000.- 7 472 000 - 11 956 000- SURES1 (Saat) 40 40 20 20 33 TARIH1 30/1-6/2/1995 7-14/2/1995 15-17/2/1995 20-22/2/1995 30/1-3/2/1995 SON BAŞVURU TARIHI 25/1/1995 30/1/1995 7/2/1995 10/2/1995 25/1/1995 Semınerler hafta ıçı her gun 9 30 - 17 00 araa venlecekur. •Yukandakı fıyaüara KDV dahıl defüdır. ••AIX, IBM'uı UNIX® Işletım Sustemıdır. Bilgisayar dünyasının lideri IBM; üniversite öğrencileri, bilgisayar dünyasına girmek isteyenler ya da bu konudaki bilgilerini geliştirmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor: Bilgisayar seminerleri. Üstelik uygun tarihlerde. Hem sömestr tatiline denk geldiği için öğrenciler, hem de kendini geliştirmek isteyen tüm katüımcılar bu IBM fırsatından yarar- lanabilirler. Kaçırmayın. Başvuru tarihini geçirmeden kaydınızı yaptırın. Bilgisayar dünyasına merhaba deyin. IBM Turk Lunıted Şırketı, Buynkdere Cadddrsı. Lcvml 80613 IsUnbul ŞŞ^"^~ ^ Kayıt ve bdprçin0212 280 09 00 numaralı telefondan Zrynep Dıraı reva INıhal Koscoğlu'na bafvnrunuz. Ş ^ S EcTlE ®LMX VOprnCo Ud m ıtsnllı mırkjudır ~ ~ ~ ~ ~ ~ — 1995 yılının MUHTEŞEM OSMANLI ESERLERI ve TABLOLARI MÜ2AYEDESİ 22 OCAK 1995 ÇIRAĞAN SARAYI'NDA Gelecek müzayedeler: 12 Şubat 1995 TABLO müzayedesi (Eser kabulü içîn son bir hafta) 19 Mart 1995 Antika Eserler Müzayedesi Tombak Şerbetlik 16-17. yy H. AiiRıza 46x65 cm. ANTİK A.Ş. MÜZAYEOE ORGANİZASYONU Eytam Cad. No:l6 Nişantaşı-İST. Tel: (212) 230 74 82 - 231 44 65
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog