Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

20OCAK1995CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Markete sHahb saMırı • İstanbul Haber Scrvisi - Kadıkoy Kozyatağı Sımko Sıtelen Mercan Sokak uzenndekı Tarakçı Market'e kımlığı belırlenemeyen uç kışı tarafından dun akşam saat 20 45 sıralannda yapılan sılahlı saldında bır kışı yaşamını yıtınrken. bır kışı de yaralandı Saldında yaralanan ve marketın sahıbı olduğu belırtılen Tayyıp Tarakçı (51) ıle eşı Nezahat Tarakçı (45) Haydarpaşa Numune Hastanesf ne kaldınlarak tedavı altına alındı Tayyıp Tarakçı yapılan tum mudahalelere rağmen kurtanlamayarak yaşamını yıtırdı Bu arada, markette çırak olarak çalışan Dogan Ümut'un saldından yara almadan kurtulduğu belırtıldı Ceylan, ozgurhıgune kavuşuyor • tSTANBUL (AA) - Üstanbul Devlet Guvenlık Mahkemesı'nce haftalık bır jgazetedekı yazısı dolayısıyla hapıs cezasına çarptınlan eskı Perrol-Iş Sendıkası Genel feaşkanı Munır Ceylan, 29 bcakta tahlıye olacak Cezae\ ınde kaldığı 8 ay ^uresınce ıkı kıtap yazan Ceylan, bu kıtaplan tahlıye olduktan sonra vavımlatacak Refika Bezirci'ye soruştupma • Haber Merkezi - İstanbul Basın Savcılığı Sıvas katlıamında yaşamını yıtıren Âsım Bezırcı'nın eşı Refika Bezirci'ye soruşturma paşlattı Savcılık şoruşturmayı. Bezırcı'nın Gerçek dergısıne gonderdığı le 31 Arahk 1994tanhmde Vayımlanan "Hukuk pevletıyız' başlıklı (nektubuyla ılgılı olarak "de\am eden mahkeme hakkında goruş, bıldırmek"gerekçesıyle açtı Enerji Bakam ABITye gîttî P İSTANBUL (AA) - Enenı ye Tabıı Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy, KKTC'nın elektnk jhüyacının gıdenlmesı ıçın bakanlık olarak hızlı bır çalışma ıçensınde olduklannı belırterek "Bu sorun onumuzdekı >ıl tamamen «jozümlenecek" dedı Dış £konomık Ilışkıler Konseyı tarafından VVashıngton'da duzenlenen bır toplantıya katılmak uzere ABD'ye hareketınden once Atatürk Havalımanı'nda bır açıklama y!apan Ataso>, toplantıda Turkıye'nın doğalgaz ve petrol konulan ıle genel enerji polıtıkalanm anlatacağını soyledı Haber müdüpüne hapiscezası • ANKARA (AA)- "Tele On" adlı ozel televızyon kanalında yapılan bır yorumda. SHP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışışlen Bakanı Murat Karayalçın'ın kışılık haklanna hakaret edıldığı gerekçesıyle Haber Muduru Mustafa Ozden Akbal hakkında 16 aya kadar hapıs cezası ıstenıyor Ankara 2 Aslıye Ceza Mahkemesı'nde gorulen davanın dunku duruşmasına Akbal'ın katılmaması üzenne mahkeme başkanı Hılunet Uyar, sanığın savunmasının alınması ıçın duruşmayı başka bır gune erteledı Shovv TV davalapı bipteştjnîldi • ANKARA (AA)- Ankara 3 Aslıye Hukuk Mahkemesı, Ankara Su Kanalızasyon Idaresı (ASKİ) eskı Genel Mudüru Şükrû Barutcu'nun 'Arena' adlı haber programında kendısını ruşvetçı olarak gosterdıklen gerekçesıyle programı hazırla>an Lğur Dündar ıle Shovv TV hakkında açtığı 2 mılyar lıralık tazmınat davasının. a>nı konuda Ankara 24 Asltye Hukuk Mahkemesı ne açılan dava dosyası ıle bırleştınlmesıne karar verdı Fırapi mahkûm olduruMu • KASTAMONU (Cumhuriy et) - Kastamonu yan açık cezaevınden dun sabah fırar eden ıkı mahkûmdan Metın Denız olduruldü, Abdurrahım Pırbudak da yakalandı Metm Denız (20) gasp suçundan 8 yıl 4 aya, Abdurrahım Pırbudak (20) ıse ırza geçme ve hırsızlık Suçlanndan 8 yıl 2 aya rhahkumdu Delege desteği konusunda, 'Bu işin olacağına kanaat getirmem gerekiyor' dedi Soysal garanti istiyorHaber Merkezi - SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ıle bır- leşık sol ıçın genel başkan adavlı- ğını henuz resmen açıklamayan Mümtaz Soysal, dun İstanbul'da "köşe kapmaca" ovnadılar Con- rad Otefde yan > ana salonlarda ıkı ayn uluslararası toplantıya katılan Karayalçın ıle Soysal. bır araya gelmemeyeozengosterdıler Kara- yalçın. solun bırleşmış partıde bu- tunleşecegını belırterek "SoL 28 ocakta btrleşmış. butunleşmiş bir kide olacak" dedı Karayalçm \e Baykal ı "başanlı bulmadıgım" vurgula>an Mumtaz Soy>al ı>e DYP-SHP ıktıdanna. "taraflann karşihkh so/Jeri ihlal etmemeleri~ koşulu>la karşı olmadıgını belır- terek "Benim adım Mumtaz kaç- maz* dedı lstanbul'da dun hareketlı ve he- yecanlı saatler yaşandı Conrad Otel'deduzenlenen çok sayıda ya- bancı konugun katıldığı ıkı ayn uluslararası toplantı ıle SHP-CHP butunleşme kurultayı ılgınç şekıl- de ıç ıçe geçtı SHP Genel başka- nı Murat Karavalçın S00 YılVak- fı tarafından duzenlenen "Irkçtlık ve Antisefniozm" konulu toplantı- ya katıldı Mumtaz Soysal ıse ay nı saatlerde bıtışık salonda Dış Po- htıka Enstıtusu tarafından duzen- lenen "Ege Denızi'nin Hukuki So- runlan" konulu toplantıda\dı Kara>alçın ıntoplantınınbaşla- ma saatınden erken gelmesı, Soy- saPın ıse geç gelmeM goruşmek ıstememelen şekhnde yorumlan- dı Mumtaz Sovsal once salonlan karıştırarak Karayalçın ın bulun- duğu salona doğru y tırudu Soy sal. basın mensuplannın uyarısı uzen- ne, ~Benım toplantım burada. ka- rayalçın'ın kabiacağı toplantı üst katta değil mi" dıye sordu Kara- yalçın ve Soysal'ı. karşılaşabıle- ceklerı duşuncesıy le bekleyen çok sayıda basın mensubu ve partılı ıse husrana uğradı Karayalçın ıle • Soysal, "Karayalçın ve BaykaPı başanlı buluyor musunıız" sorusuna ıse "Ben bulmuyorum. Sız başanlı buluyorsanız bılmem Ben sonuca bakıyorum. Ondan öteye bır şey söylemek ıstemıyorum" yanıtını verdı Mümtaz Soysal ile Murat Karavalçın dun İstanbul'da neredevse koşe kapmaca oynadı. Soysal ve Karavalçın Irkçılık sempo/yumunda bir araya gelmemeye özen gosterdi. Soysal'ın salondan salona gırıp çıkmalan SHP'lılenndeotelıdoi- durmalan sonucu ılgınç goruntuler y aşandı Basın mensuplarımn ;>orularını ılk yanıtlayan, SHP Genel Başka- nı Murat Karayalçın oldu Kara- \ alçın. "Sol birleşecek. hic kaygınız olmasın. SoL, 28 ocakta butiinleş- miş. birleşmiş bir kıtle olacak. Bir- leşmiş sol partide butunleşılecek" dedı Karayalçın, Mumtaz Soy- sal'ın kendısı ve CHP Genel baş- kanı Deniz Baykal ıle ılgılı sozle- nnınhatırlatılması uzenne "Bizso- lu bölmeye değil, buieşmeve çağı- nyoruz" dıye konuştu Karavalçın dahasonraoteldenaynldı Eskı Dı- şışlerı Bakanı Mumtaz Soysal ıse katıldığı toplantıya ara venldıgın- de karşısında çok sayıda ba^ın mensubunu goruntc "Neler olu- yor?Gelmnorum"' dıverek salona gerı dondu \ e toplantı salonunu dr- ka kapıdan terk ettı -Bu PM ile çalışmam' Soysal basın mensuplannın tum ısrarlarına ragmen "birleşme konusundaki"sorıılan vanıtsizbı- raktı Ancak daha sonra karar de- ğıştırerek gazeteı.ılenn vanına ge- len Soysal. bırgazetedeçıkan 'Ka- rayalçın becenksızdır' haben ıle ıl- gılı sorulara. "Becerebiliyorsanız sonuçla ölçulur. Sonuç, partilerin durumu ortada" vanıtını verdı Soysal. İstanbul'ddkı delegelerle sık sik goruştuğunu de belırterek kurultay sonrası koalısyon ıle ılgı- lı oljsı gelışmeler hakkında da şunlan soyledı "Politikada iktıdardan kaçıl- may. Bız iktidar ıçın >anz. Politika, iktidar ıçın vardır. Ancak iktidar vapabılmek. kendıni kabul ettire- bılmektır. Bızım ıse ne ıstedıgımiz veılkelerimbortada.Onlara evet deniyorsa o amacla ortaklık yapı- lır. \maca hizmet edilemiyorsa, obür taraf kavtarı\orsa o zaman da aynlınır. Bu şartlar altında or- taklık yapmak isteyen varsa biz ha- zınz. Diyorlar ya 'Mümtaz kaç- maz" diye Mıimtaz kaçmaz." AA'nın habenne gore Mümtaz Soysal "Karayalçın ve Baykal'ı başanlı buluyor musunuz" sorusu- na ıse "Ben bulmuyorum. Siz ba- şanlı buluyorsanız bilmem. Ben so- nuca bakıyorum. Ondan öteye bır şey söylemek istemiyonjm" yanı- tını verdı Mumtaz Soysal dun de İstanbul orgutunde nabız yoklamayı sur- durdu Akşam Conrad Otel'de 25- 30 kışıden oluşan bazı SHP'lı ılçe başkanlan, meclıs uyelen ve dele- gelerle gorüştu Goruşmede, mu- hahflenn oluşturduğu komıtenın belırleyeceğı adaya saygılı olaca- ğını da söyleyen Soysal, bugün \\- dın Güven Gürkan'la konuşacağı- nı bıldırdı Bırleşme kurultayında PM nın de değıştırılmesı gerektı- ğını vurgulayan Soysal'ın, "Ben, Genel Başkan bile olsam bu PM değışmediği surece gorevimi yapa- mam" dedıgı oğrenıldı Karayalçın'a tepki Murat Karayalçın, Bursa'da. Bursa, Çanakkaİe. Kutahya, Bıle- cık SHP orgutlerının yonetıcılerı ve kurultay delegelenyle bır top- lantı yaptı Bursa muhabınmız Le- vent Gencelli'nın habenne gore Karayalçın'ın ısteğı uzenne bası- na kapalı olarak yapılan bolumun- de Karayalçın'ın ve SHP'nın ıcra- atlarının sorgulandığı ogrenıldı Toplantıya katılan delegelenn bır bolumu "demagoji" yapıldıgı ge- rekçesıyle salonu terk ettıler Top- lantıda Karayalçın'dan "faili meç- hul cinayetlerin" hesabını da ver- mesının ıstendığı oğrenıldı Murat Karayalçın. 28 ocak ku- rultayı oncesınde adaylığa hazır- landığını soyleyerek aday sayısı- nın da teke ındınlmesı gerektığını sav undu Ibre, Gürkan y a doğru kayıyor rŞIK KANSU ANKARA - SriP-CHP butunleşmesı oncesı. Murat Karayalçın ve Deniz Baykal dışında bır uçuncu aday çıkmasını sağlamak amacıyla oluştumlan komıte ıçınde Aydın Güven Gurkan ın adı ağırlık kazandı Ancak komıte. Miimta/ Soysal ıle Aydın Guven Gürkan "ın bugun yenıden bır araya getırerek kesın bır karara vanlmasını amaçlıyor Aydın Guven Gurkan, "Sayın Soysal: ancak Sayın İsmail Cem, Saym Ercan Karakaş ile birlikte bir ekip olarak çıkıunasını gerçekten, içtenlikle istiyorsa kumitenin verdiği gorevi ben yerine getırebilme şansına sahip olurum. Aksi takdirde, Sayın Soysal'la, Sayın Karayalçın. Sayın Baykal ile yanşan bir Gurkan olmayacağım" dedı Komıte ıle bır angajmanı kalmadığını açıklayan İsmail Cem de, "Ciddi bir SHP desteği olursa ben adayım dedim. SHP desteği de şu anda yok. O destek olmadan da aday olarak çıkmam" dıye konuştu Kara>alçın ve Baykal'ın dışında, bır uçuncu aday uzennde uzlaşma sağlanması ıçın oluşturulan ve başkanlıgını SHPGazıantep Mılletvekılı Abdülkadir Ateş'ın yaptığı komıte oncekı gun Meclıs'te ve Çankaya Beledıye Başkanlığı nda toplandı Tbplantılara. gazetelerde butunleşme kurultayında lıder adayı olacaklan gundeme getınlen SHP Içel Mılletvekılı A>dın Güven Gurkan. C HP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Cem ve SHP Grup Başkanvekılı Ercan Karakaş da zaman zaman katıldılar. Delegelenn ıstemesı durumunda aday olacağını bıldıren SHP Ankara Mılletvekılı Prof Dr Mumtaz Soysal ıse, çağnlı olduğu halde İstanbul"da olduğu ıçın bu toplantı lara katılamadı Komıtede yapılan tartışmalarda daha çok Gurkan ve Soysal adı uzennde duruldu Kımı ıl başkanlan. orgut temsılcılen ve delegelerle goruşmeler yapıldı Komıte toplantısına katılan bır uye tum bu temaslar sonucu. çok az bır farkla Aydın Guven Gurkan ın uçuncu aday olarak çıkması eğılımının ortaya konduğunu belırttı. ancak "Bi/ tabii Mumtaz Soysal ile Avdın Güven Gürkan'ı birbirinden avırmıvoruz. Mutlaka birlikte olmalan gerekir. Zaten biri olmadan. diğerinin kazanma sansı yok" dedı Komıte uyelen. gerek Abdülkadir Ateş'ın, gerekse Aydın Guven Gurkan'ın, yapılan goruşmelerde Mumtaz Soysal'ın "komitenin alacağı karara saygılı olacağı" mesajını ılettığını bıldırdıklennı ıfade ettıler Soysal'ın bugun Ankara'ya donuşunden sonra. bu goruşmenın gerçekleşmesı beklenıyor Gurkan. Cumhuriyet'ın, komıtede kendi adının ağırlık kazandığmı anımsatması uzenne ıse şunlan soyledı -Verilmiş görevi kabul edip edemeyeceğim belli değil henuz. Sayın Soysal, Sayın Karakaş, Sayın Cem'in bu konuda bir ciddı katkılan olmazsa, ben bu gorevi istenildiği biçimde \erine getiremem. Biıieştirici bir ortak adav olabilme sansım doğmaz. Bir içten birliktelik duvgusu voksa, birieştirici \c ortaklık işlevi kolay yapılamaz bir ıştir. Dolayısıyla komitenin görevini yerine getirmem mumkun olmaz. Ben asla. eğer uç arkadaşımızı yanşmacı olarak kabul ediyorsak. bir dorduncu yanşmacı olarak kendimi duşunmuyorum." Anayasa Değişiklik önerisi komisyonda • DYP, ANAP ve SHP mıllet\ekıllerı tarafından 287 ımza ıle TBMM Başkanlığfna sunulan değişiklik onerısını Cındoruk, bekletmeden TBMM Anayasa Komısvonu'na sevk ettı ANK4RA (Cumhuriyet Biirosu) - DYP SHP ve ANAP tarafından hazırlanan 21 madde- lık anayasa değışıklığı onensı. TBMM Anayasa Komısyonu'na sevk edıldı TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk. gelmen noktayı Turkıye ıçın "dönıim noktaâ" dıye nıteleyerek anaya- sada laıklıkten ödün venlmeye- ceğını soyledı Cındoruk. 24 madde değışıklığı ıle ılgılı gın- şımlen değerlendırırken de "Bunlan otunıp tar&şacağız. Biz bu cumhuriyeti sokakta bulma- dık" dedı DYP, SHP ve ANAP grup baş- kanvekıllen tarafından ortaklaşa hazırlanan değişiklik onensı ıçın ımzalar tamamlanarak TBMM Başkanı Hüsamettin Cındoruk'a ıletıldı ANAP ın 92 SHP'nın 41 mılletvekılının tumunun, DYP'den de 153 mılletvekılının ımza verdığı değişiklik onensı ıçın 286 mılletvekılının ımzası Cındoruk'a ıletıldı Metne Cındoruk'un da ımza koymasıyla ımza sayısı 287'ye ulaştı Başkan Cındoruk ıse one- nyı bekletmeden. dun sabah TBMM Anayasa Komısyonu'na sevk ettı ANAP veSHP'nın da- ha once topladığı ımzalan Mec- lıs Başkanlığf na ıletmesınden sonra dun de DYP grup başkan- vekıllen Turiıan layan, Nevzat Ercan ve thsan Saraçlar. D\ P'lı 153 mılletvekılının ımzalannı, onenye eklenmek uzere Cındo- ruk'a sundular DYP grup baş- kanvekıllennın. onennın TBMM Anayasa Komısyo- nu'nda öncelıkle ele alınması ıs- temı uzenne Cındoruk, yaklaşık yanm saat sonra bu ıstemı yen- ne getırdı ve onenyı komısyona sevk ettı GÖREV ŞEHİDİMİZ Işçi sınıfımızın yiğit evladı, GENEL SEKRETER'imiz KASIM YORULMAZBAŞ'ı Sendikal görevli olarak bulunduğu Diyarbakır'da ani bir beyin kanaması sonucu 18.01.1995 günü kaybettik. r İşçi sınıfımızın, tüm belediye işçilerinin.dostlarının ve ailesinin başı sağolsun. BELEDİYE-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU POLITIKA GUNLUGU HİKMET ÇETlNKAYA "Rehberiniz Yalan Olmasın" 2 Aralık 1994 gunu gazetenızın 5 sayfasında Hıkmet Çe- tınkaya "Fethullahçılar" başlıklı bır yazı yayınlamış ve bu yazıda muvekkılımın şahsından bahsederek bazı ıtham ve ıftıralarda bulunmuştur Muvekkılımın mustear ısmınden hareketle yazar, mu- vekkılımın şahsını bırtakım ığrenç karalamalara tabı tut- muştur Muvekkılım hıçbır zaman Çın'e gıtmemıştır Dolayısıyla gıtmedığı bır gezıden dolayı da hıç kımseye rapor verme- mıştır, vermesı de soz konusu degıldır Muvekkılım "Bu çır- kın ıftırayı yapanları deyyan olan Allah 'ın ahhar ısmıne ha- vale ederken, eğer Çın'e gıtmış ve bu sebeple bınlenne rapor vermışsem, bu havaleyı onlar bana çevırebılır Al- nım açıktır Bu meydan okumanın ne manaya geldığını vıc- dan sahıplen çok tyı bılııier" demektedır Okuyuculanmızın doğru bılgılendınlmelen ıçın bu tekzıp metnını bılvekale gondenyorum Saygılarımla Abdullah Aytnaz Vekili Av Kanı Ozturk Cezisine izmir'den basladı BaykaTdan Soysal'a çağrı • Bu ıddıaların gereğı ortaya çıkıp mucadele etmektır" goruşunu savunan Baykal, kurultaydan sonra Turkıye'de çok şeyın değışeceğıne dıkkat çekerek "Çıkış yolu ^NAYOL değil. 'sol yol'dur" dedı TLREY KOSE İZMİR-CHP lıden Deniz Baykal. 28 ocak butunleşme kurultayı oncesınde ılk gezısı- nı İzmir'den başlattı Bavkal. gezının tanhı bır guzergâh uzennde başlamasına dıkkat çekerken, adaylığıyla ılgılı olarak "Bir modeliinşaetme- ye çalışıyoruz. Bu çafışmalar içindevken biri, adayım diye resmen ortaya çıkarsa bu, o ça- lışmalar için sıkıntı yaratır" dedı Baykal Mümtaz Soy- sal'ın Karayalçın ıle kendısını yonetıme almayacağına ılışkın sozlenne karşın "Çok iddialı. Bu iddialann gereği ortaya çı- kıp mucadele etmektir" goru- şunu sav undu Kurultaydan sonra Turkıy e'de çok şey ın de- ğışeceeıne dıkkat çeken Bay- kal. "Çıkış yolu ANAYOL de- ğü, sol yol'dur"dedı SHP lıden Murat Karayal- çın, bolge gezılen ve orgut top- lantılannı surdururken, CHP Genel Başkanı Baykal da ku- rultay oncesınde ılk turunu lz- mır'den başlattı Baykal. tz- mır'e gıderken yol boyu İstan- bul Mılletvekılı Mehmet Sevi- gen tarafından "Solculann ge- nel başkanı. CHP'nin, sosyal demokratlann genel başkanı, bugun dunden daha çok ihtiya- cunız olan sevgıli Deniz Bay- kal" dıye anons edıldı Baykal. izmır'e gıderken partıye aıt "•Umut" otobusun- de gazetecılerle sohbet ettı Baykal. gazetecılenn Karayal- çın'la göruşmesıne ılışkın so- aılannı yanıtlarken, bırleşme kurultayının çatışma platfor- muna donuşmemesı ıçın çalış- ma yaptıklannı, her ıkı partı- nın kararlılığının bundan son- rakı gelışmelen de yonlendıre- ceğım soyledı Baykal Soy- sal'ın Hurnyetgazetesınde yer alan, "fkisini de yönetime al- mam" sozlenyle ılgılı olarak. "Çok iddialı buluyorum. Bu iddialı açıklamalann gereği, bunu takip etmek için ortaya çıkmak. mucadele etmektir" goruşunu dıle getırdı Baykal, "SoysaTı adaylığa mı çağın- yorsunuz" sorusuna ıse şu ya- nıtı verdı "Bu iddialan dile getirenler gereğini yerine getireceklerdir, gerirmelidirler. Getirmeye ça- lışmalıdırlar. Başanr, başara- maz, ayn şey. Ama siyasetçiler sadecc soylemekleyetinmezier. Onu yerine getirmek için hare- kete geçerler. İddialannın gere- ğini verine getirme konusunu. istemedıkleri insanlann deste- ğıne bağlamazlar. O zaman da eğlendirici bir manzara oiur." Baykal bır başka soru uze- nne. 28 ocaktan sonra bolun- me olmayacağını, gorevlennın kışısel engellen aşarak burun- leşmeyı gerçekleştıımek oldu- ğunu soyledı Baykal, İzmır gezısının bır adaylık turu olup olmadıgı sorusuna da "\day- lıkla ilgili ortaya koyduğum an- layışta birdeğişmeyok. Heriki partinin de delegeleriy le orta- ya çıkmak gerektığını duşunu- yorum. Ankara"da SHP'lileıie temaslarda bulundum, şimdi sahaya çıkıvorum. Bu bir CHP gezisi değildir. 24 aralıktan son- ra kendimi hem CHP hem de SHP'yeaynıy aklaşmak gereği uzerinde duruyorum" karşılı- ğını verdı Baykal. SHP'lıler- le temaslannın sonucunun ne olduğu sorusuna da "Çok olumlu. umut verici, yönlendi- rici. Bütiınleşmeyi başanyla gerçekleştireceğimize inancım her geçen gün artıyor. 28 ocak- ta bir surpriz karar alınacak değil. Butunleşme bir oluşum" dıye yanıtladı Baykal. adaylı- ğını ne zaman açıklayacağı so- rusunu ıse "Dayanışma için bir modeli ınşa etmeve çauşıvonız. Bu çalışmaların ıçındev ken bi- risi, adayım diye ortaya çı- karsa bu, o çalışmalar için sı- kıntı yaratır. Bu çalışmalann sonucunu beklemek zorunda- yız" dıye yanıtladı Liderlere deklarasyon Birlik komitesi de liderleri dışladı ANKARA (Cumhuriyet Buro- su)- Solda Butunleşme Komıte- sı, SHP ıle CHP'nm bırleşmesı aşamasında, kurultayda aday ola- caklannı duyuran lıderlen ozve- nde bulunmaya çağırarak, ıkı ge- nel başkan dışında uçuncu bır aday ıçın uzlaşılmasını ıstedı Komıte adına açıklama yapan Erol Tuncer. SHP-CHP bırlığı- nın ılk aşamayı oluşturduğunu, bunun ardından DSP ıle butun- leşmenın bır an once sağlanma- sı gerektığını kavdettı Erol Tuncer. dun yaptığı yazı- lıaçıklamada "Ülkemiz,ağırbir toplumsal, ekonomik, siyasal ve yönetsel bunalımdan geçmekte- dir. Laik, demokrarik. uniter dev- let tehlikeler altındadır. Ata- türk'e saldınlar arttınlırken, şe- riatyanlılannın çağdışı dıizen öz- lemleri, cumhuriyetimizi ve de- mokrasimizi tehdit etmektedir" dedı Boyle bır ortamda merkez solda butunleşmenın zorunlulu- ğuna dıkkat çeken Tuncer. 28 ocakta yapılacak kurultayın bır- lığın son aşaması değil. başlan- gıcı olduğunu belırttı Tuncer, butunleşmenın kışıler. değil, ılkeler etrafındaoluşturul- masını onererek "Birbaşkasöy- leyişle bu sureç, kişisel çıkar ve mevkilerin korunması amaçlan- na alet edilmemelidir. Boylelikle yeni dönem; yeni lider, yenileşmiş kadrolar ve çağdaş bir program- la başlamalıdır" goruşunu kay- dettı Tuncer. şugoruşlen dıle ge- tırdı "Bürünleşme Genel Kurulu, genel başkanlık yanşuıa sahneol- mamalıdır. Ozellikle mevcut ge- nel başkanlardan herhangi biri- nin kaybı surecin bumkluklarla başlamasına yol açacaktır. O ne- denle me> cut genel başkanlar dı- şında her iki partinin tabanınca kabul görecek topariayıcı 'uven verıcı bir genel başkan aday. uze- rine mutabakat sağlanmalıdır. Butunleşme süreci, kadrolaşma- dan sosyaldemokrat pıograma kadar, dipten doruğa yenileşme- nin, yenkten yapılanmanın baş- langıcı olarak kabul edilmelidir. Kimsenin, butunleşme sürecini kişisel emeileri doğrultusunda kullanmaya hakkı yoktur." Tuncer. kurultaylannı top- layacak ıkı partinin bırleş- mesının ılk aşama olduğunu. bunun ardından DSP ı!e butun- leşmenın bır an önce sağlanması ıçın gereken çabanın gostenl- mesını ıstedı Guneydoğu'dakı bır grup SHP ve CHP delegesı adına yapılan açıklamada da, her ıkı genel baş- kanın çekılmesı ve uçuncu aday- lar arasında eşıt bır yanş sonun- da. guven veren, denenmemış bır lıdenn seçılmesı onenldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog