Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

20 OCAK 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER TBMM Başkanı Cindoruk, Tüm Haber-Sen yöneticilerini kabulünde, çalışanlann yargıya gitmesini istedi Sürülen meıraıra yargı önerisi•PTT çalışanları, iş bırakma eylemini dün de sürdürdü. Poljs, Istanbul'da Kadıköy ve Pendik telefon müdürlüklerinden 7 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul Haber Servisi - PTT çalı- şanlannın, Tüm Haber-Sen sendikası yöneticileri ile aktif üyelerinın Doğu ve Güneydoğu illerine sürülmesi üzenne başlattıklan iş bırakma eylemı dün de sürdü. Istanbul"daki PTT çalışanlan iş- yerlerinde kaldı,ancakçalışmadı. Polis. Kadıköy ve Pendik telefon müdürlükle- rinden 7 kışıyi gözaltına aldı. PTT çalışanlannın eylemini destek- leyen Ener-Sen üyesi TEK çalışanlan da dün 3 saat iş bıraktı \e Taksim'de bir basm açıklaması yaptı. Tüm Haber-Sen yöneticüerinin Doğu ve Güneydoğu'ya sürülmeleri. demokratik kitle örgütleri vesendıkalartarafındankınandı. DİSK Genel Başkani Rıdan Budak ve yöne- tim kurulu üyelennı kabul eden Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yüdınm Aktuna, kamu çalışanlan yöneticüeri- nin sürgüne gönderilmesine. kendisinin ve hükümetin karşı olduğunu belirte- rek. ortaya birceza çıkmadan yapılacak bir sürgün olayının doğru olmayacağı- nı söyledi. Rıdvan Budak da "PTT ça- hşanîannın mücadeiesini destekliyoruz. Sürgün edilen arkadaşlanmızın da en kısa zamanda görev yerlerine iade edil- nvesini istiyoruzr dedı Tüm Haber-Sen Ankara Şubesi Baş- kanı ve yöneticilen. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret ettiler. Cindoruk, tayın edilen çalışanlann hak- lannı korumalan için yargıya başvur- malannı istedi. Istanbul'daki üç başmüdürlük, 22 bağlı işletme vebinmlerindeçalışan 14 bin 500 PTT çalışanının başlattığı iş bı- rakma eylemi. dün işyerlerinde devam etti. Sabah mesai saatlerinde işyerlerin- de olan PTT çalışanlan. hizmet sunma- dı. tşyerlerinin kapısında dönüşümlü olarak görev yapan PTT çalışanlan, Is- tanbullulan zor durumda bırakmamak için sürgünler ve eylem hakkında bilgi verdiler. Özür dileyerek açıklamalarda bülunan PTT çalışanlan, en kısa zaman- da yeniden hizmet verebilmek için va- tandaşlann desteğini istediler. 7 kişi gözaltında Kadıköy Telefon Müdürlüğü. Acıba- dem 150. Yıl Posta Dağıtım Merkezi ve Pendik ve Bayramşapa Telefon Müdür- lüğü'nde sürgünlere karşı iş bırakan PTT çalışanlannın ise polis tarafından çalışmaya zorlandıklan bildirildi. İşyer- lerinde zaman zaman çalışanlarla polis arasında çıkan gerginlik sırasında Liit- ffli Varlık, AIi ö£ Şehri Türkyılmaz, Ah- met Gül, Merin GüL Hasan Seivi v e Ha- san Çoban isimli PTT çalışanlan gözal- tına alındı. Tüm Haber-Sen Genel Başkanı Is- mail Çınar. sorunun çözümü için lstan- bul Valisi Hayri Kozakçıoğlu ile görüş- me çabalannın sürdüğünü, ancak henüz randevu alamadıklannı belirtti. Sürgün edilen arkadaşlannın yeni görev yerle- rinde işe başlamalan için zorlandıklan- nı da vurgulayan Çınar, "PTT Cenel Müdürlüğü, Genel Müdür'ün imzasını taşımavan bir yazı göndererek, sürgün edilcnlerin sunacaklan doktor raporia- nnın kabul edilmemesini istedi" dedı. Ener-Sen üyesi TEK çalışanian iso sür- günleri protesto etmek ve PTT çalışan- lannın eylemini desteklemek için dün iş bıraktı. Adana'da eylem Adana'da PTT Baçmüdürlügü çalı- şanlan da dün sürgünleri protesto etti. Çalışanlar, baskılann kendilerini yıldır- mayacağını, arkadaşlannın eski görev- lerinedönmemeleri halinde işi b:rakma eylemi başlatacaklannı söylediler. Bugün Ankara'dakı PTT çalışanlan- nın da iş bırakma eylemine katılacakla- n açıklanırken, Kamu Çalışanlan Sen- dikalan Konfederasyonlaşma Kurulu bugün toplanacak. Toplam 22 kamu ça- lışanı sendikasında örgütlü, yaklaşık 600 bin kamu çalışanının önümüzdeki günlerde eyleme gıtmesi beklenivor. Bu arada RP'lı Altındağ Belediye- si'nde çalışan 300 işçi, iki gün önce zo- runlu olarak ücrctsız izne çıkanlmala- rını protesto etti. Tepkiler DJSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ve yönetim kurulu üyeleri, dün Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yıldınm Aktuna'yı ziyaret ettiler. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindo- ruk, Tüm Haber-Sen Ankara Şube Baş- kanı Vlustafa Ateş ve diğer yöneticilen kabul etti. Cindoruk, tayin edilen çalı- şanlann haklannı korumalan için yar- gıya başvurmalannı istedi. Cindoruk. Tüm Haber-Sen yöneticüerinin verdik- leri atama listesini TBMM Insan Hak- lan ve Dilekçe komisyonlanna gönde- receğini söyledi. Liman-lş Sendikası Genel Başkanı Hasan Biber. PTT çalışanlan ile Tüm Haber-Sen yöneticilerine yapılan uygu- lamalan ve TÜMTİS üyelerine ve bü- rolanna gerçekleştirilen saldınlan kınadıklannı belirterek, ilgililerin ön- lemalmasını istedi. Çiller, zam oranını söylemedi Memur zammı seçime bağlı• Bakanlar Kurulu, üst düzey memurlann maaşına zam öngören tasanyı geri çekerek, 6 maddelik bir "yetki yasa tasansı"m TBMM'ye dün akşam saatlerinde sundu. Memura yapılacak zam konusunda tek , belirleyici olmak isteyen Başbakan'ın, zam oranı konusunda bakanlanna da bilgi vermediği öğrenildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Üst düzey memurlann maaşına zam yapılmasma ilişkin yasa tasansını geri çeken hükü- met, kamu çalışanlannın ekono- mik durumunu iyıleştinmek amacıyla son derece çabuk ha- zırlanan "yetki yasa tasansınT dün TBMM'ye sundu. Bakanlar Kurulu'nun, ayn yasa tasanla- nnda zam oranını açıklamak > e- rine. "kararnamelere T 'dayana- rak istediği oranda düzenleme yetkisı ıstemesi. "seçim strateji- sine göre zam seçenegi"olarak değerlendirildi. Türk Sılahlı Kuvvetlen (TSK) personeli ile üst düzey memurla- nn maaşına zam öngören yasa tasânsmı kamuoyundan gelen baskılar üzenne gen çeken hü- kümet, tüm kamu çalışanlannın durumunu iyileştirmek için ça- bucak hazırlanan 6 maddelik bir "yetki yasa tasansını" dün ak- şam saatlerinde TBMM Başkan- lığı'na sundu. Yetki yasasının gerekçesı. "934 bin memur ile 911 bin memur emeklisinin ma- li ve sosyal haklannı düzeniemek ve emekli ücret sistemini iyileş- tirmek'* olarak belırtıldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyo- nu'nda en kısa sürede görşüle- rek, Genel Kurul"a götürülmesi beklenen tasanda. yetkinin süre- si 6 ay olarak öngörüldü. Hükümetin, yetki yasası çıka- rarak, artış oranı konusunda tek belirleyici olmak istemesi, "se- çim olasüıklanna göre zam yap- ma" girişimi olarak değerlendı- nldi. Maliye Bakanlığı'nca ha- zırlanan ve alt düzeydeki me- murlann maaşına yüzde 35 ora- nından başlamak üzere üst dere- celere doğru azalan oranlarda zam öngören taslağı Bakanlar Kurulu'nda tartışmaya açmayan Başbakan Çiller'in, bakanlanna. yetki yasasının ardından "karar- name" ile yapılacak zam oranı konusunda da bilgi vermediği öğrenildi. Maliye Bakanlığf nın Başba- kan Çıller'e sunduğu, ancak Ba- kanlar Kurulu'na getirilmeyen tasanda: 15. dereceden lO.dere- ceye kadar olan memurlann ma- aşlanna yüzde 35 ila yüzde 25 oranlannda. 9. dereceden 5. de- receye kadar olan memurlann maaşlanna yüzde 10 ila yüzde 20 oranlannda, 4. derece ve üst düzey memurlara da yüzde 5 ila 10 oranlannda zam yapılması- nın öngörüldüğü öğrenildi. Ma- liye Bakanlığı yetkilileri, alt dü- zey memurlann maaşlanna zam- mın hangi dönemde yapılacağı- nın belırlenmedığinı belirterek, "Tasandaki değişiklikler vç zam- mın maaşlara ne zaman yansıtı- lacağı, siyasi iktidann karanna bağlı olacaktır" açıklamasını yaptı Iar. Üstgeçidin açılışındaOnat Kutiar'ın ağabeyi Ergun Kutlar konuşmayapO. (Fotoğraf: ERDOGAN KÖSEOGLU) Onat Kutlar adına üstgeçitIstanbul Haber Servisi - Bombaiı saldın sonucu agır yaralanan ve uzun süre yaşam savaşı verdikten sonra bedeni ölüme yenik düşen yazanmız Onat Kutiar'ın adını ölümsüzleştirmek amacıyla Küçükçekmece Belediyeşi'nce yaptınlan "Onat Kutlar L stgeçkK", dün gerçekleştınlen bir törenle açildı. DSPIi Küçükçekmece Belediye Başkanı Nurettin Şen, törende yaptığı konuşmada, Küçükçekmece'de. E-5 Karayoiu üzerindeki Bağcılar Mevkii Yeşilova Mahallesi'nde yapımına geçen yıl başlanan ve yaklaşık 2 milyar liraya mal olan üst geçide Onat Kutlar'ın adını \ermekten onur duyduklannı belirtti. Şen. "Küçükçekmece halkı; gazeteci yazar, aydın ve sinema eleştirmeni Onat Kutiar'ın kcndisini ve düşüncclerini sonsuza dek yaşatacaktir" dedi DSP Istanbul ll Başkanı Erdoğan Toprak ile Onat Kutiar'ın ağabeyi Ergun Kutiar'ın da birer konuşma yaptığı "Onat Kutlar Üstgeçidi"nin açılış törenıne aynca Onat Kutiar'ın eşiFiliz Kutiar'ın yanı sıra sinema ve sendika dünyasından çok sayıda kuruluşun temsılcılen ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Kürtçülüğe Hayır, Şeriatçılığa Evet! Hasan Pulur'a hep saygı duymuşumdur. Sadece düşüncelerimiz arasmdak! koşutluktan değildir bu. Kişıliğine, birikimine, anlatım biçımine saygı duyarım. Bir de, gözümden kaçan bazı aynntılan yakalamasına... Kabataşlılığımız ve Fenerbahçelıliğimiz de, saygrya bel- ki bazı duygusal boyutlar ekler. Sayın Pulur'un cımbızına, geçenlerde ANAP Genel Baş- kanı yakalanmıştı. Sayın Mesut Yılmaz -dikkatlerden ka- çan bir konuşmasında- şöyle demiş: "Biz dıyoruz ki; Türkiye bölünmelidir şeklinde bir düşün- ce; ne görüntü altında olursa olsun, ister inceleme, ister eleştin, ister tartışma, hiçbir cebir unsuru içermese bile, suç olmaya devam etmelidir. Türkiye 'nin bugünkü özel du- nımundan kaynaklanan böyle bınstisna öngörüyoruz... Bu sürekli bir istisna değildir." • • • Sayın Yılmaz'ın düşüncesı çok açık. Türkiye'nin önünde bir "bölünme" tehlikesi oldugunu düşünüyor. Türkiye'nin "özel koşullannın gereğı" olarak bir yasağı açıkça savunuyor: "Demokrasi hiç gölgesiz olsun diye, böyle bir riski ala- bilecek durumda değiliz. Bölücü propaganda -şiddet un- suru içermese bile- suç olmalıdır!" Günün birinde tehlike ortadan kalkarsa, yasağın da kal- kabileceğini söylüyor. Yasakların ve baskılann "tehlike" ile savaşımı zoriaştıra- cağını savunabilirsiniz. Ama açıklık, dürüstlüktür. Aynı za- manda da, demokıasinın gereğıdir. (Ancak açık olduğu- nuz ölçüde seçmen sizi doğru değerlendirebilir.) lyı de, demokrasinın bir başka gereği de, tutariı olmak- tır. Tutarlı olmalısınız ki, seçmenin kafası kanşmasın. Vetu- tarlı olmalısınız ki, "içtenliklı" olduğunuz anlaşılsın!.. • • • Sayın Yılmaz, "şiddet içermese bile", bölücü propagan- daya karşı. Ama "dinci terör"e karşı değıl!.. Yani dincı propaganda- ya, "şiddetiçersebile" karşı değil! Terörle savaşmak için getırılmek ıstenilen yasal düzen- lemelerin kapsamına "dincı terör"ün alınmasını önleyen- lerin başını ANAP çekiyor. Yılmaz ve arkadaşlannın "etkin " desteği olmasa, RP ne TBMM'de rahat at oynatabilır ne de yerel yönetimlerde. Ve son olarak ANAP, RP ile kol kola, anayasanın şu hük- münü degiştirmek için savaşım veriyor: "Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzeninı kısmen de olsa. din kurallanna dayandır- ma veya siyasi veya kışisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duy- gulannı, yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar ede- mez ve kötüye kullanamaz." Bu hükme karşı olmak ne anlama gelir? Bir din devleti kurulmasını yasak olmaktan çıkarmak an- lamına gelir!.. Dini siyasete alet etmenin serbest olmasmı istemek anlamına gelir! Peki Türkiye'de bir "bölünme tehlikesi" var da, bir "çağ- dışına sürüklenme tehlikesi" yok mu? Dini siyasete "en kö- tü biçimde" alet ederek, demokrasiyi yok etme tehlikesi yok mu? Toprakların bir kısmının bölünmesi mı daha kötüdür? Yoksa toplumun tümünün, bir ortaçağ karanlığına yeniden dönmesi mı? "Bölünmemiş yurt"un tümünde, Edirne'den Hakkâri'yö kadar bir kardeş düşmanlığmın dinsel kışkırtmalarla yaşan- ması mı? • • • Birine düşünce bile yasak. Ötekisine. şiddet bile -neredeyse- serbest! (Şıddeti ön- lemek ve devleti korumakla görevlı konumlara "kendi adamlan"n\ getiımek zaten serbest...) Bu mu Sayın Yılmaz'ın dürüstlüğü ve tutartılığı? Ya da demokrasi aşkı? Tarih; olaylan, ona yön verenlerin "niyet"leriyle ölçmez, sonuçlarıyla ölçer. Karanlığın "ceha/ef"ten mi, "gaflet"ten mi, yoksa "iha- net"ten mi olduğu, tarihi hiç mi hiç ilgilendirmez! Ama o karanlığı yaşayanlan ilgilendirir!.. SAĞLIK CALISANLARININ PROTESTOSL 'BeyazEylem'başhyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ozlük hak- lannın iyileştirilmemesı. sağlık yatınmlannın kı- sılarak hizmetlerin özel sektöre verilmesini protes- to eden sağlık çalışanlan. yann eyleme başla>'acak. Türk Tabıplen Bırliğı (TTB)' Tüm Sağlık-Sen ve Genel Sağlık-lş Ankara Şubesi'nce, dün yapı- lan ortak açıklamada, Türkiye genelinden gelerek Ankara'da toplanacak olan sağlık çalışanlannın. yann saat 11.00'de Sıhhiye Köprüsü'nden Tando- ğan Meydanı'na kadar yürüyerek mıting düzenle- yecekleri belirtiidi. Sağlık çaiışanian, eylem gerek- çelenni şöyle sıraladılar: - Sağbğa daha çok bütçe payı a\ nlnıası. daha çok sağlık yatjnnıı. daha çok koruyucu sağlık hizmeti yapılmasL - lyı hekımlik. ıy i sağlık hizmetlen, iyi sağlık ku- rumlan oluşturulması. - Kamu sağbk kurumlannda karşüaşılan mesle- ki rtsklerin önlenmesi için her kurumda işyeri sağ- hk birimi açılması. - Sağlık çalışanlannın iş güvencesinı ellerinden alacak sözleşmeli personel uygulamalannın kaldı- nlması. - Baskı, sürgüıı, rotasvon, angarya gibt antide- mokrarik uygulamalara son verilmesi ve fazla ça- hşma saatlerinin karşıhklandırılmasL - TBMM'de ıkı yıldır çıkanlmayan sağlık hiz- metleri tazminatt yasa tasansmm hizmetli, idari me- mur, teknisyen ve benzeri sağlık ışkolundaki tüm ça- lışanlan kapsayacak şekilde yasalaştınlması. - Sosval dev ktin son kınnülannın da yok edilme- mesi. - Sağlık \e eğitime daha çok pa\ ayrılması. - tlaçta katkı pavı adı altında. çalışanlardan yüz- de 20 pa> alınmaması. Bu oranın yüzde 50've çıka- rüması hazuiıklanna son verilmesi. - Temel sağlık hizmetlerinde kullanılan 150 te- mel ilaçtan katılım payı alınmaması. diğerlerinde ıse oranlann düşürülmesi. - Kamuya ait sağbk kurumlannın, özeUeştirme- özerldeştirme ve benzeri adlar altında özel sektöre devTedilmemesL - SSK'nin yok edilmeş,i, çalışanlann elinden alınması çabalannın durdurulması. - Doğu-Batı, kır-kent, zengin-voksul arasındaki sağlık eşitsizüklerinin giderilmesi konusunda gere- ken önlemlerin alınmasL Herkeseeşit sağlık hizme- ti sunulması. Zamlar tüp ve ulaşımla sürüyor EkonomiServisi - Akaryakıt ürünleri fıy at landırmasında alı- nan akaryakıt tüketim vergisi oranlannın arttınlmasınm ardın- dan halk arasında likit petrol gazı perakende satış fiyatlan ye- niden belirlendi. LPG dağıtım şirketleri perakende tüpgaz fıyatlannı yüzde 17 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda arttırdılar. Dünden geçerli olan ayariamayla tstanbul 'da 2 kg'Iık piknık tüpü 41 bin liraya, 12 kg'lık mutfak tüpü 220 bin liraya, 45 kg'Iık sanayi tüpü ise 812 bin liraya çıkanldı. Yeni fıyat ayarlamasından sonra Ankara'da 2 kiloluk piknik tüp 38 bin ile 38 bin 500 liradan. 12 kiloluk mutfak tüpü 214 bin liradan, sanayi tüpü de 786-800 bin liradan satılmaya baş- landı. Tüpgaz fiyatlan daha önce piknik tüpünde 32 bin lira, mutfak tüpünde 179 bin lira, sanayi tüpünde ise 650 bin lira idi. Sönmez Hava Yollan(SHY) ise uçak yolcu taşıma ücretleri- ne yüzde 50 oranmda zam yaptı. Zamlı tarife 6 şubat pazarte- si gününden itibaren uygulanacak. SH Y Genel Müdür Yardımcısı Berkaıı Akkuş işletme mali- yetlerindeki artış nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı'na yaptıkla- n zam talebinin uygun görüldüğünü belirtti. Daha önce 1 mil- yon lira olan Bursa-lstanbul gidiş ücreti 1.5 milyon liraya yük- seldı. 12 MİLYON ÖĞRENCÎ BUGLN TATİLE GİRİYOR Haydiçocuklar, tatileANKARA / İSTANBUL (Cumhuriyet) - llk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören yaklaşık 12 milyon öğrenci ve 435 bin öğretmen bugün ya- nyıl tatiline başlıyor. Milii Eğitim Bakanı Ne\zat Ayaz. velılerden kınk notlan yüzünden çocukla- rını cezalandırmamalannı isteyerek. "Bu, çocuk- lannızın kendilerine olan güvenlerini kaybettir- mekten başka bir işe yaramayacaknr" dedi. Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz, okullann ya- nyıl tatiline girmesı nedeniyle yayımladığı mesaj- da, kınk notu olan öğrencılerden başansızlıklan- nı araştırmalannı. velilerden de çocuklannı ceza- landırmamalannı istedi. A>az, şunlan söyledi: "Disiptin yönetmeüginde çok önemli değişikük- ler gerçekleştiriyonız. Yönetmeligin adını ödül ve disiplin vönctmeliği olarak degiştirdik, Artık ba- şaramadığınız şeyleri değiL başardıklannızı değer- lendirmekveödüllendirmekistiyoruz.Bugüne ka- dar disiplin cezası olarak verilen okuldan sürekli uzaklaştırma cezasını kaldımoruz. Çünkü bizler sizi ka> bermek değiL kazanmak ve biıiikte olmak istiyoruz." Ayaz. okullann disiplin kurullanna öğrenci ve velilerin de üye yapılacağını vurguladı. Mesajında öğretmenlere de seslenen Ayaz. öğ- retmenlerin ekonomik ve sosyal sorunlannın çö- zümü için bir dizı çalışma yaptıklannı kaydetti. Öğrencfleri bekleyen sınavlar 15 günlük yanyıl tatılı, sınavlara hazırlanan öğ- renciler için dinlenme ve eğlenmeden çok. ders ça- lışmayla geçecek. Toplam 85 özel okulun katıldı- ğı Özel Okullara Giriş Sına\ ı. 21 mayıs tarihinde yapılacak ve sınav sonuçlan 17 haziranda açıkla- nacak. Okul kontenjanlan ise 9117. Anadolu Liselerı Sıriavı. 27 mayısta yapılacak ve bu sınavın sonuçlan temmuz ayının ilk hafta- sında açıklanacak. Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Meslek Lıseleri Sınavı 15 nisanda, Ortaokul Sonu Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Smavı 16 nisanda. Ara Sınıflar DPY ve Bursluluk Sınavı 30 nisanda. Fen Liseleri ve Anadoiu Öğretmen Liseleri 3 haziran- da, llkokul Sonu DPY Sınavı 4 hazirandagerçek- leştirilecek. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın ilk aşaması olan OSS 9 nisanda. ÖYS ıse 25 haziran- da yapılacak. INGILTERE'DE İNGİLİZCE>• EngÜsh Fast'larda 144 saat Ingilizce (Ankara, Istanbul, îzmir şehirleri dışında oturup katılmak isteyenler için Temmuz, Agustos veya Eylül aylannda 5 hafta gûnde 6 saat toplam 150 saat Kadıköy şubemizde kurs verilecektir.) >• Ingiltere gidiş - dönüş uçak bileti >• Ingiliz eğitim otoritelerinin kabul ettigi 16 büyûk lisan okulunda 4 hafta, haftada 15 saat eğitim >• tngiliz aile yanında kalma, kahvaltı ve akşam yemegi >* Ayda 120 Sterlinle başlayan Kmnlar Ağvttos ve fyfdf vya Eklm 1995'** ingUfre'd* olatak şekllde plamkmmışhr. Adalet Komisyonu, yargıya ters düştü ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Memura 'grevsiz' sendi- ka hakkı tanınmasını öngören TBMM Adalet Komisyonu, as- ken işyerlerinde çalışan 20 bin memuru. aksine yargı kararlan- na karşın örgütlenme hakkından yoksun bırakacak bir düzenle- meyi tercih etti. Komisyon. As- ken İşyerlerinde Çalışan Sivil Memurlar Sendikası 'nın (Asim- Sen) kapatılmasının reddine iliş- kin yargı kararlannı dikkate al- madı. Kamu çalışanlanna örgütlen- me hakkı verilmesine ilişkin ya- sa tasansının 17. maddesinde yer alan. 'Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıklan, Jandar- ma Genel Komutanhğı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda çaİH şan sivil kamu görevlileri'nın sen- dika üyesi olamayacaklanna iliş- kin hükümlen, Adalet Komisyo- •Askeri işyerlerinde çalışan 20 bine yakın sivil memurun örgütlenmesi, Yargıtay tarafından verilmiş karara karşın engellendi. nu'nda aynen kabul edildi. Adalet Komisyonu'nda dikka- te alınmayan Yargıtay kararına ilişkin süreç şöyle gelişti: Ankara Valiliği'nin 2 yıl önce kurulan Asim-Sen'in kapatılma- sı istemıyle açtığı davanın 'ka- patma isteminin yerinde olmadı- ğı' gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin karar. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından 3 Ekim 1994'te onandı. Kara Kuvvetle- ri Komutanhğı tstanbul 1. Ordu Komutanhğı Askeri Savcılığı da sendikal faalıyette bulunarak emre itaatsizlik etmekle' suçla- Asım-Sen Istanbul Şubenan Başkanı Hamza Bağcı hakkında, kamu çalışanlannın örgütlenme- sine ilişkin uluslararası sözleş- melenne göre kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Devlet Bakanı Azimet Köy- lüoğlu. milletvekili olduğu dö- nemde SHP Meclis Grubu'na sunduğu. askeri işyerlerinde ça- lışan sivil memurlara grevli top- lusözleşmeli sendika hakkı ve- rilmesine ilişkin yasa teklifini. dün TBMM Milli Savunma Ko- misyonu'nda hükümetin 'olum- suz' görüş bildirmesi üzenne ge- ri çekti.Köylüoğlu, Komisyon Başkanı DYP Milletvekili Baki Tuğ un hükümet görüşü olarak okuduğu 'olumsuz görüse' karşı çıktı. Adalet Komisyonu'ndan 'grev' hakkı budanarak geçen ve adı 'Kamu Görevlileri Sendika- lan Toplusözleşme Kanunu Ta- sansı' olarak değiştirilen tasan. bundan sonra TBMM Sağlık ve Sosyal 1şler ile Bütçe ve Plan ko- misyonlannda ele alınacak. Bü- ro. eğitim-öğretım-bilim ve kül- tür, sağlık. yerel yönetim, basın- yayın ve iletişim, banka ve sigor- tacılık. bayındırlık-inşaat ve köy, ulaştırma, tanm ve ormancılık, enerji ve madencilik hizmet kol- lannda sendika kurulmasını ön- gören tasanda, askeri işyerlerin- de çalışan sivil memurlann yanı sıra, müdür ve daha üst düzey görevde bulunanlar, YÖK baş- kan ve üyeleri, üniversite ve ens- titü rektörleri, fakülte dekanlan ve yüksekokuİ müdürleri ile yar- dımcılan, mülki idare amirleri, Silahlı Kuvvetler mensuplan, Milli Istihbarat Teşkilatı men- suplan, emniyet teşküatı men- suplan, ceza ve infaz kurumla- nnda çalışan kamu görevlileri- nin sendikalara üye oimalan ya- saklandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog