Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

20 OCAK 1995 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 Yılmaz: 70 yılın en kötü döııenıi ANKARA (Cumhuri>et Bu- rosu) - ANAP Genel Başkanı MesııtY dmaz. koalısyon lıderle- nnın "başanb bir donem" olarak değerlendırdığı 1994 yılının, TurkıyeCumhun\etı nın70\ıl- Iık tanhmdekı *en kötu donem" olduğunu soyledı Sabıt gelırle geçınmek zorunda kalan yurt- taşlann, odule ışadamlanndan daha çok layık olduklannı behr- ten Yılmaz, "Türkiye'yi asıl fi- nanse edenler dar geürlilerdir. Türkive, bugün 5 Visan'dan da- ha istikrariı bir ülke değildir. Bu işte bir sakatlık var demektir" dedı Yılmaz ulaşılan noktada. koalısyon hükumetının pohtıka- lannda, ıstıkrarpaketienndebu- lunmadığını vurguladığı çozu- mun tt ayasi" olduğunu kaydet- tı ANAP lıden Yılmaz'ın, An- kara Tıcaret Odası'nın (ATO) 1993 yılı yuksek duzeyde vergı odeyen üyelen ıçın dûzenledığı odül törenınde hukümetı eleştı- n yağmuruna tutan konuşması, ışadamlannın yoğun alkışıyla karşılandı 1994 yılının, 70 yıl- lık cumhunyet tanhının ekono- mık yonden en kötü yılı olduğu- nu belırten Yılmaz, yılhk nufus artışının göz önune almması du- rumunda 1994'te her ferdın, en az yuzde 8 oranında fakırleştığı- nı one surdü Yılmaz. "Bu, do- vizcmsınden ifadeediMığindefa- kirleşme vuzde 27'ye çıkmakta- dır. 1994 bir ılerleme, atılım yılı değil, kuçulme ve fakirleşmenin yaşandıgı yıl olmuştur"dedı Turkne'de harcamalar uzenn- den alınan dolaylı vergılenn. ge- lırve servet uzennden alınando- laysız vergılen geçtığını kayde- den Yılmaz sabıt gelırle geçın- mek zorunda kalan sade yurttaş- lartn asıl odul alması gereken ke- sim olduğunu vurguladı Yıl- maz. şu goruşlen dıle getırdı "Dış piyasalar, guven duyma- dıkJan için borç vermiyortar. Ya- bnmcı. gıhen duymadığı için ya- tınm yapmıyor. Llkenın kredisi 3 a>da 3 kere duşuruldu. 3 ban- ka battı. Butun bu gelışme4er, son 1.5 yılda bu hukumet donemin- de gerçekleşti. 1992 yılında iik koalisyon hukumeti doneminde de enfİasy on yuzde 50-60 oranla- nndaydı. Arük çozumun ıstik- rar paketlerinde, bu hukunıetin politikalannda olmadığı kesin- dir. Çozum siyasidir." 'Seçim uğruna hata yapıldı' Tukıye'yı dar gelırlılenn fı- nanse ettığını ve ulkede en önemlı eksıklığın muteşebbıs \ eya sermaye değıl. "güven" ol- duğunu kaydeden Yılmaz, şun- lan soyledı "Dunyada istikrar progranu uygulanan hiçbir ulkede bu ada- letsizük yaşanmamıştır. Sabit ge- lirli vatandaşların reel gelirleri yüzde 50 azalmıştır. Bu adaletsız tablodan refah çı- karmak mumkun değildir. 5 Ni- san Kararian'nın birinci hedefi, enflasyonu hızla aşağı çekmek- tir. Buna ulaşmak için Afnka'nın kabüelerinde bile gorulmeyecek şekildc borçlar uzerinden vergi alınan bir ılkellığe gıdılmıştir. Halkımız tum bu fedakârlıklara katlanmıştır. Ama buna rağmen 150 frilyonluk yeni bir zam geliyorsa bu işte bir sakatlık var demektir. 5 Nisan Kararian kendiliğin- den oluşmanuştır. 1993 ortasın- da işbaşına gelen koalisyonun Nisan 1994'e kadar vapttğı inanılmaz hatalann 1994'e yan- sımasıdır. 5 Nisan, bir mahalli seçim uğruna >apılan > anhşlann sonucudur. Hıçbır perspektifiol- mayanlann Turkiye'yi getirdiği noktadır. Türkiye, bugün 5 Nisan'dan daha istikrariı bir ul- ke değildir." Türkiye borç • Baştarafı 1. Sayfada ekonomık hedefler ıçın harekete geçtı Hazıne yetkılılen, IMF'nın şubat ayında yapılacak "yönetim-board" toplantısına sunulmak ıçın hazırlanan yenı nıyet mektubunun, fon yönetı- mının onereceğı knterler ve ıs- tıkrar onlemlenyle kesınlık ka- zanacağını belırtırken "Bu top- lantıda, niyet mektubunun onay- lanması. dış pivasalann açılması içjn şart" değerlendırmesını yap- tılar Uluslararası finans olanakla- nnı değerlendırmek uzere once- kı gun ABD'ye gıden Hazıne Musteşan Yılmaz'ın, 5 uluslara- rası bankayla, toplu olarak ven- lecek "sendikasyon kredisi" ıçın toplantı yapacağı öğrenıldı Yet- kılıler, bankalarla yapılacak top- lantıda. Turkıye nın nıyet mek- tubuna yansıtacağı yenı hedefle- nn ve ıstıkrar onlemlennın tartı- şılacağını belırterek "Eğer, ni- yet mektubu onaylanırsa, mart ayında bu bankalardan 500 ile 750 mılyon dolar arasında bir kredi alma şansunız olacak" de- dıler Uluslararası pıyasalardan kre- di alamayan hukumetın, finans- Kozlu'dan THY raporu ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Eskı Turk Hava Yollan (THY) Genel Muduru ANAP Is- tanbul Mıllenekılı Cem Kozlu Cumhurbaşkanı Süleyman De- - mirel'e THY 'ye ılışkın bır rapor sundu 11 yıl boyunca hıç cıddı kaza yapmayan THY'de son gunlerde ıkı kaz#nın meydana geldığıne dıkkat çeken Kozlu. kurumun yanlış yonetıldığını sa- vunarak, açılan uçak ıhalelen- nın de ıncelenmesını ıstedı Kozlu, raporunda meydana gelen kazalann pılotlann suçlan- masıyla açıklanamayacağını sa- vundu \e kazalara neden olan koşullann araştınlması, gıdenl- mesı gerektığını ıfade ettı THY'nın mılvarlarca lıralık reklam kampanyasıyla "dünya- mn en genç havayolu" ımajı \ er- meye çalıştığına dıkkat çeken Kozlu, kurumun, yanlış yonetıl- dığını savunarak. "bu yanhş yö- netim, 1992-1994 yıllan arasında şirketteki hızlı buyume ve bu bu- yümeyle uv umlu olmayan altya- pı şeklinde ozetlenebilir"dedı Kurumu buyutme çabalannın gereksız olduğunu savunan Koz- lu, dunyadakı hıçbır havayolu kurumunun buyume çabası ıçın- de olmadığma çekerek "En genç havayolu şırketi olmak ise sade- ce göz bovamadır. Lufthansa ve- ya Svvissair, dumanın en genç ha- vayolu değildir ama en guvenii havayollan arasmdadır'' goruşu- nu dile getııdı Kozlu raporunu şöyle sürdür- du "THY'nin 1992'de 33 olan uçak sayısı pian dışı yaonmlarla 69'a çıkanlmıştır. Filo kısa sure- de 2 kat buyurken altyapı buyu- meyı taşım'akta vetersız kalmış- tır. 1992 yılıııda 487 olan pılot sa- yısı 1994 Yihnda ancak 579'a çı- man ıhtıyacını kısa vadeh-yuk- sek faızlı ıç borçlanmayla karşı- laması. ıç borç stokunu rekorbır rakamla 799 tnlyon lıraya yuk- seltırken 67 mılyar dolar duze- y ındekı dış borç stokuyla ekono- mı borç batağına gırdı 799 tnl- yon lıraya ulaşan ıç borç stoku cumhunyet tanhınde ılk defa GSMFFnın^üfcde Ifc'stna kadar ulaşırken dış borç yükumlüluk- len Turk Lırası bazında GSMH'nın yüzde 49'unu oluş- turuyor Hukumetın, 1995 yılında top- lam 1 katnlyon 125 tnlyon lıra ıç-dış borç faız ve anapara odemesı yapması gerekıyor Yet- kılıler, borç yukumluluklennın karşılanması ıçın uzun vadelı dış borçlanmaya gıdılmesının şart olduğuna dıkkat çekerken. "IMF'yle yapılacak toplanbdan olumlu sonuç alınması durumun- da, mart ayından ıtıbaren dış piyasalann açılmasını bek- liyoruz" değerlendırmesını yap- tılar Hükumet, yılın ılk üç ayında da maaş, ıç borç faız ve anapara yukumluluklen ıçın 450 tnlyon lıra odeme yapacak kanlabildL Teknik eleman sa>> sında ise hiçbir artış ounadı. Ku- rum. 1992 yılında 87 milyon do- lar, 1993 yılında yavımlanan bi- lançoya gore 170 mılyon dolar za- raretti." Kozlu, sorunlan dıle getırme- sının ardından bazı çözum one- nlennde de bulundu Önenlenn bazılan şoyle - THY Yonetım Kurulu, çağ- daş yonetım anlayışıyla yenıden oluşturulmalıdır - THY, "büyümek için büyume" veya "prestij içingenç- leşme" polıtıkalanna son ver- mehdır - Kurum bır süre ıçın genış- leme polıtıkasına son vermelı, denetleme sıstemlennı güçlen- dırmelıdır - Sıvıl pılot yetıştırme projesı yenıden uygulanmalıdır - Genış kapsamlı bır soruştur- ma ıçın Devlet Denetleme Ku- rulu harekete geçınlebıhr Lucky-S davası karara kaldı İSTANBLX(AA) - Akdenız'm uluslararası sulannda ıçınde 14 ton uyuşturucu madde ıle ele ge- çınlen "Lucky-S" adlı gemıyle ılgılı olarak 10'u tutuklu 19 sanı- ğın yargılanmasma dun tstanbul 1 No'lu DGM'dekı duruşmayla de- vam edıldı Hahl Havar Mustafa Çubuk, Abdurrahman Çubuk, Ömer Ya- şar, Suat Gurgol Rüstem Ergen, Mustafa Gursu, Recep Gursu, Re- cep Pınar, Nedım Kaynarca ve tu- tuksuz olarak yargılanan Alı Çu- buk, Aytaç Havar ıle avukatlann katıldığı duruşmada mahkeme he- yetı duruşmayı karann hazırlan- ması ıçın ılen bır tanhe erteledı G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada butçe duşunun kı daha yururluğe gırmeden, gosterılen hedeflenn tut- mayacağı hukumetçe bıle kabul edilmış Bır butçe duşunun kı me- mura aynlacak dılım ıkıde bır degışı- yor Son plan şu Ilk aşamada, sağlık elemanlarına, askerlere, ust duzey burokratlara, muhendıslere lyıleştırme zammı ya- pılacak Daha once Adalet Bakanlı- ğı personelıne yapılan zam ışığında bu kesımlerın durumu bıraz daha lyıleştınlecek Bakanlar Kurulu'nun oncekı gun- ku toplantısından "zam hazırlıkları- nın hazırlanması temennısı"nöen başka bır şey çıkmadı Memur, yarından tezı yok, erken seçım propagandasına çıkmalı Go- runen o kı hukumet seçım kararı ve- rırse memuru gorecek, vermezse gormeyecek Gelelım ıkıncı konuya Hukumet memur eylemının altında kalmaya- cağını, aslanlar gıbı gosterıyor PTT'de çalışanlann eylemlere kıtle- sel katılımı, hukumeti fena halde uz- du Tsı mılyarlar eden boyle bır ku- ruluşumuza golge duşuren memura ne yapılsa yerıdır, bundan sonrakı tayını Hakkârı'dır PTT Genel Mu- durluğu Tum Haber-Sen'ın aktıf uyelerını tek tek belırlemış, şımdı "yerlerden yer beğenın" dıyor Go- runen o kı hedef, sendıkada loko- motıf gorevı ustlenen tum çalışanla- rı sındırmek, eylemlerle Çiller'ın yu- reğıne duşen acıyı bıraz olsun dın- dırmek Televızyon kanallanndan bırınde Hav Memur Hav Havv... haberlerı ızlerken, bırden kopek havlamalanyla karşılaştım Sıra sıra polısler, onlennde guçlukle tutabıl- dıklerı azgın kopekler, adım adım ılerlıyorlar Polıs bır eroın operasyo- nu yapıyor sandım, meğer memur operasyonuymuş Yontem fena de- ğıl, ama yetersız Memurlan durdur- maya sadece kopeklerle gırışmek eksık bır tavır Malezya'dan bırkaç Asya kaplanı getırsınler Örneğın, ış- yerının onunde halay çeken me- murların uzenne salsınlar Bakın bır daha eylem yapıyorlar mı? Sonra ayı kadrosu da açılabılır Nasıl olsa memleketımızde bol mıktarda var PTT'de yaşanan bu gelışmelerın yanı sıra Mıllı Eğıtım'de de yoğun bır "ceza" hazırlığına gırışıhyor Valı- lıkler, okul mudurlennın yer yer oğ- refrnenlerden yana tavır koymasın- dan ve ışlemlerı yavaşlatmasından rahatsız Genelge uzenne genelge gonderıyoriar Ankara Mıllı Eğıtım Muduru Hakkı Güngör'un okullara gonderdığı ge- nelgeyı bırlıkte okuyalım "20 12 1994 salı gunu hukumetın personel ucret polıtıkasını protesto etmek amacıyla ılçenız dahılınde goreve gelmeyen, geldığı halde go- revını yapmayan, aynca oğretmen ve oğrencılerı okula gelmemelen yonunde teşvık ederek eyleme ıştı- raklerını sağlayan yonetıcı, oğret- men ve memuhar hakkında yapıla- cak ışlemlerle ılgılı uygulama yo- nunde çeşıtlı tereddutlenn doğdu- ğu anlaşılmıştır 1- Olayın meydana geldığı ve oğ- renıldığı 20 12 1994 tanhı esas alı- narak bır ay ıçınde gereklı tum ış- lemlenn yapılarak zaman aşımına meydan venlmemesı, 2- llgılılenn fııllen ve karşılığı ce- zaların once özel kanunları olan 4357 ve 1702 sayılı kanunlarda araştınlması, burada yerlennın bu- lunmaması halınde 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'na gore ışlem yapılması, 3- Dısıplın amırı olarak okul mu- durlennın ozel kanunlara gore maaş kesme cezası verme yetkılennın bu- lunmadığı, buna mukabıl 657 sayılı kanuna gore 1/30 ıle 1/8 arasında aylıktan kesme cezasını verme yet- kılennın bulunduğunun bılınmesı, Eyleme kışkırtıcılık, lıderlık yap- mak suretıyle huzursuzluğa neden olan ve boylece dısıplın amerlennın teczıye yetkısını aşan gorevlılenn yı- ne zamanaşımı dıkkate alınarak bır ay ıçınde ılçe duzeyınde soruştur- ma onayına bağlanıp buna gore gereklı soruşturmanın açılması ge- rekmektedır " Hükümetin üstün başarılan Buradan da anlaşılıyor kı oğret- menlere onumuzdekı gunlerde ma- aş kesme, kınama ve benzerı ceza- lar gelecek Bunlar sıcıllenne ışlene- cek Öğretmenler, Istanbul'da duzen- ledıklen eylemlerde meydana kara- tahtayı kurdular ve hukumete not verdıler Izleyebıldığım kadanyla, hal ve gıdış sıfır, holdıng kurtarma 10, yolsuzlukların uzenne gıtme sıfır, can guvenlığı eksı 1 ıdı Ancak bu karnedekı dersler oldukça eksık Hukumetın kuçumsenmeyecek ba- şarılan var Eylem yapan memurlan soruş- turup, hadlennı bıldırme 10 Memura zam sozu venp, uyutma 10(yıldızh) Işçı sendıkalarının yonetıcılennı, kafaya alma, affedersınız ıkna etme 10 Işveren kuruluşlarıyla uyum 8 (Bazen TUSlAD'ı uzuyorlar) Burokrat harcama 10 Bız burada keselım, hukumetın başarı lıstesıne bu sutun yetmez Uygulama gosterıyor kı hukumet, değıl devlet çarkını duzeltmek, kor topal gıden ışlerı bıle yuzune gozune bulaştırmaya başladı Es- kıden lyı ya da kotu, memur en az altı ay ne alacağını bılıyordu Ama şımdı, onumuzdekı ay alacağı maaş bıle bellı değıl. Bu arada pek çok devlet daıresınde servıs ucretı olarak 100 bıner lıra kesılmeye baş- landı Bazı daırelerde çayın yasaklan- dığını duyuyoruz Memurlar kendı yontemlenyle, elektrık ocağı vs ıle bu gereksınımlerını gıdermeye çalıştıklannı soyluyorlar Belkı de bu sorunlan boşuna sıralıyoruz Yuzde 150 enflasyonun "başarı" kabul edıldığı bır ulkede, yuzde 15-20 memur zammı muh- teşem olmalı Cumhurbaskanı9 ndan ekonomi dersi I Baştarafı 1. Sayfada kan Tansu Çiller ıle gorüştu Demırel, Ankara Tıcaret Odası'nın, en yuksek vergı odeyen ışadamlan ıçın dü- zenledığı, odul törenınde yaptığı konuş- mada ulkede yaşanan huzursuzluklann nedenının, ekonomık ıstıkrarsızlığın te- melınde kemıkleşen borç yukunun oldu- ğunu vurguladı Sorunlann, tartışılarak, demokratık platformlarda çozulebıleceğıne ışaret eden Demırel "darbe soylentikri T 'nı ıma ederek "Çözumlerin başka yerierde aranması yanlışür. Sorunlar, boyle plat- formlarda tartışılarak çozulur" dedı Ekonomıde yaşanan bunalımın kamu ma- lıyesı ve ödemeler dengesınden kaynak- landığını da vurgulavan Demırel, "Eko- nomi doğru tartışılmalıdır. Soylenenleri dikkatle dinlemek hukumetın gorevidir. Sov lenenlerden anlam çıkarmak, eğer bunlann ıçuıde doğrular varsa onlann ge- rekenıne uynıak ulkevı yonetenlerin go- revidir" uyansında bulundu Sosyal huzursuzluk uyansı Cumhurbaşkanı Demırel, bır ulkenın buyumesınde, yatınm yapmasında. hal- kın refahmda en onemh etkenın kamu malıyesı ve ödemeler dengesındekı ge- lır-gıder farklannın denkleştınlmesı ol- duğunu voırgulav arak. "Bu dengeler yeri- ne oturtuimadan, diğer dengelerin kurul- ması miimkun değüdır" dedı Demırel "Onemh olan Turkiye'ninhe- sapiannın bilinmesi değil, duzgun halege- tirihnesıdır. Duzeltilmesı, dengelerin ku- rulmasıdır. Eğer bu dengeleri kuramazsa- nız, sosyal hoşnutsuzhıklar, sosyal patla- malar olur" dıye konuştu Bır devletın, personel, savunma, egı- tım, sağlık harcamalanndan kısıntı vap- masının mumkün olmadığını vurgulayan Demırel, sozlennı şoyle surdurdu "Ancak, eğer dev letin 800 trihon liraya ulaşan borç stoğu varsa. bunlan gerçek- leştırmek oldukça zordur. Artık devlet, tum vergıleny le, borç ve personel gıderle- rini odeyen bir mekanızma halıne gelmış- tir. Turkiy e'nin çıkmazı budur. L lkeyı y o- netenler.poütikalar üreterekbu taskaçtan çıkmalıdır. Eğer mevcut yönetim bunu gerçekleş- tiremezse» Bu kemikleşmiş bir yapıdır, gelecek yönetiminde bu yapıdan kurtul- ması zorunludur." Turkıye'nın 1995 yılındakı en büyük sorununun borç faızlennden kurtulmak olduğunu yıneleyen Demırel, herkesın, faız olayının nasıl azalacağını düşunme- sı, çozum uretmesı gerektığını belırterek "Çunku, faiz yıikünun azaltılamaması durumunda istikrara kavuşulama/" de- dı KKIkişiliksınıförneği De\letın, altyapı yatınmlanndan vaz- geçemeyeceğını vurgulayan Demırel, 1995 butçesınde sağlık \e eğıtım harca- malanna aynlan odeneğın duşuk olduğu- nu ıma ederek şovle konuştu "Eğer, devlet gavri safı milli hasdasuun (CSMH) yalmzca yuzde 4.5-5'ını egitime harcryorsa bu, 100 kışılık sınıflar demek- tir. tlköğretınıi kurtanrsuuz, orta eğitimi de başanrsınız, ama yuksekoğretünde b- kanırsınız. Eğer sağlık harcamalanna GSMH'den ancak vuzde 1 pay aymrsanız, Sri Lanka'da bınde 14 olan bebek olümu Turkiye'de binde 66'ysa. koruyucu he- kimliğe gereken onemivermiyorsunuz de- mekm-r Ödemeler dengesınde de dengenm an- cak dövız gelırlennın arttınlmasıyla sağ- lanabıleceğıne dıkkat çeken Demırel, dö- vız gehrlennın ıhracatın arttınlması yo- luyla sağlanabıleceğmı Soyledı Dış borçlann ödenmesı ve dövız gınşı ıçın dış borç alınması gerektığını de kay- deden Demırel, "Dış kredıler ancak gû- ven vererek.guven sağlay^rak alınır. Her- kes, borçlann odeneceğınden emin olur- sa, kredi verir. Burada da guveni siyasi ik- tidar verir" dıye konuştu Turkıye'nın uluslararası pıyasalarda kredıbıhtesımn duştuğune dıkkat çeken Demırel, sozlennı şoyle surdurdu "Ancak, Türkiye dış borçlannı tam za- manında odemıştir. Odemeye devam etmebdır. Borçlar ve personel harcamalan her zaman tam za- manında odenır. Devlet, diğer odemeleri- ni birkaç ay ertelemiş oba da bu yukum- lulukler geciktirUmez, Güven ancak boy- le sağlanır." Dovız kuıiannda yüzde 150 oranlan- na ulaşan devaülasyonun ekonomık den- gelen bozduğunu belırten Demırel, "An- cak devalüasyonla birlikte ihracat da ar- tar. Ama vuzde 150 enflasvon devaluasyo- nu aşarsa, yuksek enflasvon gerçekleşir- se, dovızın getırisı duser, ihracat da yapıl- maz r goruşune dıkkat çektı Turkıye'nın istikrariı bıryapıyakavuş- ması ıçın ekonomının 1995'te büyumesı gerektığını vurgulayan Demırel. bu yıl enflasyonun yuzde 50-60 oranlanna dü- şürulebılmesı ve yüzde 5 buyume sağlan- ması durumunda ıstıkrar saglanabıleceğı- nı belırterek. hukumetın, bu yıl ıçın yüz- de 22 5 oranında enflasyon ongoren hedefînın gerçekleşme olasılığınm duşuk olduğunu ıma ettı ABD'li yarbay olayında HizbuUah bihnecesi • Baştarafı 1. Sayfada lard ıle 10 yaşındakı oğlu Matt- hevv Couillard'ın geçen pazar gunu Kartalkay a'da kayak yapar- ken kaybolmalan uzenne yakla- şık 100 kışılık Amenkan kurtar- ma ekıbı, olay yenne gıderek arama çalışmalanna başlamıştı Arama çalışmalan sürerken ön- cekı gun AA'ya telefon eden bır kışı, ABD'lı pılot ve oğlunun ha- yatta olduğunu, ancak Hızbullab hderlennden Hacı Ah Dıranı'nm 48 saat ıçınde serbest bırakılma- ması durumunda oldüreceklen- nı soylemıştı Ancak dun, Hız- bullah basm merkezınden, adı- nın açıklanmasını ıstemeyen bır sozcu, ABD'lı yarbay \e oğlunu kaçırdıklan yonundekı ıddıalar- la herhangı bır ılgılennın olma- dığını ve "LübnanÖzgürlukSa- vaşçılan" adlı bır orgutu daha once hıç duymadıklannı belırttı Hacı Alı Dıranı'nm yeğenı Abdulkerim Dirani ise Bekaa Vadısfndekı Qaser Naba Ko- yu'ndekı evmde AP televızyo- nuna verdığı demeçte "Kaçır- ma iddiasını radyodan oğrendik. Olayla ilgimız yok ve suçsuz in- sanlann kaçınİmasuıa karşıyız" dedı Bu gelışmeler sürerken AA Is- tanbul Bolge Mudurluğu'nu on- ce saat 12 30'da daha sonra da saat 16 00'da telefonla arayan ve yurtdışından telefon ettığını be- lırten bır kışı, düzgun Turkçesıy- le daha once de Lubnan Ozgur- luk Savas.çılan adına aradıgını soyledı Telefondakı kışı son ara- masında, yarbay ve oğlunu ken- dılennın İcaçırdığını ve 21 saat ıçınde ısteklennın yenne getınl- memesı halınde oldureceklennı bıldırdı ABD'lı yarbay ve oğlu- nun sağ olduklannı, Turkıye dı- şında bulunduklannı ılen suren aynı kışı AAmuhabınnın "Da- ha once bu fip olavlarda rehine- lerin sağ olduklanna ilişkin fo- toğraf ve kaset dağıtılıy ordu. Bu- na benzer bir uygulama niyeyap- mıvorsunuz" sorusuna ise "Rıskli olduğu için yapamıyoruz. işte Dıranu 21 saat içinde salıve- rildıgı takdirde sağlam olarak ia- desıni yapacağız. Aksi halde ce- setlen elinize geçecek" yanıtını \ ererek telefonu kapattı Kartalkaya'da beş gundur sur- durulen arama çalışmalanna ko- muta eden Amenkah Albay Ed Fitzgerald da dun yaptığı açıkla- mada, şımdıye kadar 5 kılomet- relık alanı taradıklannı, ancak hıçbır ıze rastlamadıklannı bıl- dırdı Araştırmalann lOOkılometre- lık alan ıçensınde ve otoyola doğru genışletılerek surdünıldu- ğunu belınen albay, "Araşörma- lar sırasında ozelÜkle ormanlık bölgede ısının gayet iy i olduğunu, vani donma derecesmde olmadı- ğını farkeftik. Eğer yarbay veoğ- lu buralara ulaşmışîarsa hayatta kalma şanslan yuksek ve yaşa- dıklanna inanıyoruz" dedı Ara- ma çahşmalannı havadan helı- kopter, karadan da usta kayakçı- larla surdurmeyı planladıklannı belırten Fıtzgerali "Dun arama- ya katılan kayakçılardan bırısı duşmuş, ancak kar kalınlığı çok fazla olduğu ıçın ay ağı yere değ- memış. Bu yuzden yarbay ve oğ- lunun da duşmuş ve uzerierine kar gelmiş olabileceği ihtimali uzerinde dunıyoruz" dıye ko- nuştu Amenkah albay, arama çahşmalannı, sonuç elde edeme- yeceklenne emın olduklan za- mana kadar surdüreceklennı de sozlenne ekledı ABD Buyukelçılığı Basın Muşavın Haldun Armağan tara- fından dun Dışışlen Bakanlığı adına yapılan açıklamada ise AA'ya edılen telefonun doğru- luk derecesının araştınldığı be- lırtıldı Cumhuriyet'ın goruşlenne basyurduğu dıplomatık kaynak- lar, me\ cut durumda bır yandan cesedın bulunamadığını, diğer yandan da bır kaçırma ıhban ya- pıldığına dıkkat çektıler Aynı kaynaklar. teror orgutlennm ge- nelde kaçırdıklan kışı ya da kı- şılenn ellennde bulunduğunu kanıtlamak ıçın fotoğraflan ya da gıysılennden bır parçayı da gosterdıklenne dıkkat çekıyor- lar ve bır orgutun, yarbayla oğ- lunun kaybolması olayından ıs- tıfade etmek ıstedığını one suru- yorlar Lubnan özgürlük Savascıları Adı az duyulan Lubnan Özgürlük Savaşçılan adlı örgütün 'Tann'nın Partisi' anlamına gelen Hızbullah örgütünün şem- sıyesı altında faahyet gosterdığı behrtılıyor Oyelennm çok sayıda olmakla beraber kesm sayısının bı- lınmcdığı Hızbullah, Lübnan'da kuruian radıkal Ştı bır grup Batı ve ısraıl aleyhtan olarak bılmen Hızbullah, Lübnan'da Iran türûnden bır Islam devletı kurulması ve Islam olmayan unsurlann bölgeden temızlenmesı amacıyla kuruldu tran ıle yakın mûttefık olduğu ve genelde de îran tarafın- dan yönelüldığı behrtılen Hızbullah'm. zaman zaman Tah- ran'ın onaylamadığı terönst faalıyetler ıçıne gırdığı de belır- tıhyor Faalıyetlennı Lubnan'dan yüruten örgütün Avrupa, Afhka, Güney Amenka ve Kuzey Amenka'da da hücreleroluşturdu- ğu kaydedıhyor ABD dahıl, çeşıtlı hedeflere saldınlar düzenleyen Hızbul- lah'a bağh unsurlar, pek çok Amenkan ve Batılı vatandaşlan kaçırma eylemmın sorumluluğunu üstlendıler Di Pietro işadamlanna ^temizliği9 anlatb • Baştarafı 1. Sayfada şırttığım vurgulayarak sozlenne başlayan Dı Pietro, Tur- kıye'nın yolsuzluklardan kurtulmak ıçın gosterdığı ça- banm çok umut vencı bır gelışme olduğunu soyledı Her ıkısı de Akdenızlı olan ıtalya ıle Turkıye arasın- da özdeşlık kuran Italyan savcı. ıkı ulkenın benzer sıya- sı sıstemlere ve benzer sorunlara sahıp olduğunu vur- guladı Dı Pietro bu arada bol bol el-kol hareketlenyle susledığı konuşmasında heyecanlı uslubuyla teatral bır hava yaratarak kendı Akdenızlı karaktennı de ortaya koydu Yolsuzluklan devlet yapısı ıçınde oluşmuş bır tumor olarak tanımlayan Dı Pietro. Türk halkına, "Ya- kuunak sorunlara çozum getirmez, sessizlik çemberini kırarak tepki vermek gerek. Tumorü kesip atmaktan korkmaym" mesajını verdı Yolsuzluk, serbest piyasaya dflşman Dı Pıetro'nun mesajlanndan ışadamlannın payına du- şen kısmı ise dıkkat çekıcıydı "Yolsuzluk, demokratik duzene olduğu kadar serbest piyasa kurallanna da ay- kuıdır. Yolsuzlukların vaygınlaşmasından en çok zarar görecek olan halk, dolayısıyla da gınşımci'sınındır. Bu nedenle yolsuzluklan engeÛemek oncelikle sizin çıkan- nızadır." Yolsuzluk çembennın kınlmasında gençlenn \e oz- gur basının da;özel bır yen olduğunu vurgulayan Ital- yan savcı, Italya'da 'TemizEDer' operasyonunun. bu ıkı kesımın desteğıyle başanlabıldığını anlattı Ne yapılmah? Dı Pietro, toplumu saran yolsuzluklardan kurtulma- nın yollanru da şoyle ozetledı 1 - Öncelıkle yargmın tam bağımsızlığı sağlanmalı Hukumete bağlı bır yargı sıstemı, hıçbır soruna çözum getıremez 2 - Yolsuzluklann uzenne çok katı ve kararlı bır tu- tumla gıdılmelı 3 - Cezalar çok yuksek tutulmalı 4 - Ihalelenn, tum kamu kurum ve kuruluşlannın şef- faflaşması sağlanmalı 5 - En ust duzev lı yonetıcıler de dahıl olmak üzere her- kese "nereden buldun" sorusu sorulabılmelı Dı Pietro. konuşmasını umut vencı mesajlarla nokta- ladı "Adalet mekanizmasuıa guvenin. Nasıl iyi iktidar- lar kotu şeyieri bir gunde değiştiremiyorsa, kotu iktidar- lar da iyi şeyleri bir gunde yok edemez." lstanbul'a, 10 yılhk beraberhkten sonra geçen ay evlendığı eşı Susan- na ıle bırlıkte gelen Dı Pıetro'nun amacı, gecıkmelı ba- layını Turkiye'de geçırmektı Çevresınde gazetecı gor- mekten hoşlanmadığı bılınen Italyan savcı, TUSIAD Genel Kurulu'nda yaptğı konuşmadan sonra ızını kay- bettırerek eşı Susanna ve TUSlAD Yonetım Kurulu Başkanı Halk Komili ıle bırlıkte Yerebatan Sarayı'na gıt- tı Ancak karşısında gazetecılen bulan Italyan savcı, eşı ıle Komıh'yı bırakarak öfke ıçınde bır taksıye bındı ve gözden kayboldu Di Pjetro-Sabancı görüşmesi Savcı Dı Pietro dun akşam ışadamı Salap Sabancı ıle Sabancı Center'da yaklaşık bır saat suren bır görüşme yaptı Gazetecılenn ıçenye ahnmadığı gorüşmede Piet- ro, Sabancı'yla bırlıkte Turkıye'yı tanıtan bır fılm sey- rettı Goruşme sonrasında Dı Pietro bır açıklama yap- mazken, Sabancı, Pıetro'nun zıyaretının 'Türkiye'deki temiz efler' konusundakı arayışlan da gundeme getırdı- ğını belırterek bunun ıçın bır an önce harekete geçılme- sı gerektığını belırttı Sabancı, Dı Pıetro'nun goruşme sırasında, kendısme, yenı kabınede gorev teklıf edıldıgını, bu teklıf üzennde duşunduğunu soyledığmı açıkladı Bu arada, bır saat su- ren göruşmede Sabancı, Dı Pıetro'ya Atatürk rozetı ıle nazar boncuğu hedıye ettı Öte yandan Italya n lısesını de zıyaret eden Dı Pietro oğrencılenn büyuk ılgısıyle karşılaştı OLAYLAR1N ARDINDAKİ GERÇEK B Baştarafı 1. Sayfada kım olursa olsun sonuç de- ğışmeyecektır, Murat Kara- yalçın.Deniz Baykal veya Aydın Güven Gürkan baş- kanlık çatışmalarında kaza- nıp da koltuğa oturduğu an kaybedecektır. SHP ıle CHP'nın bırleşme sürecı, hukumete endekslı lıderlenn başkanlık koltuğu yanşından başka bır manzara sergıle- yemıyor. SHP'nın 800'u, CHP'nın 900'u aşkın dele- gelerını genel başkanlık adayları, tıpkı eskı olağan seçım kurultaylarındakı gıbi bırer nefer saytyorlar, hesap- lar yapılıyor, kelleler ust uste konuyor, bu hesaplar med- yaya yansıyor, bu partılerın yonetımlennden halkın sıtkı busbutun sıynlıyor Hesaplara gore, CHP de- legelerı arasında Baykal'ı destekleyen neferlenn sayısı daha çok olduğuna gore bır- leşme toplantısında şansının daha yuksek olduğu ılen su- ruluyor Dıyelım kı bu varsayım doğrudur, Baykal bırleşık partının genel başkanlığını kazandı? Sonra ne ola- cak'? Kaynayan kazan du- rulacak mı1 ? Aynı soru Karayalçın ıçın de geçerlıdır Gerçek şudur kı SHP ıle CHP'nın yonetıcılerı "ulke gerçeklığı" dıye bır kavram- dan soyutlanmışlardır Turkı- ye Cumhurıyetı, şerıat ıle boluculuk çaprazında kanlı bır surecı yaşarken partıcılık ve koltuk hesaplarının çer- çevesınden dışanya çıkamı- yorlar Ancak partı ust yonetımıy- le delege çoğunluğu bır ayn konudur, "seçmen, kamu- oyu, halk" uçlemesınde varolan gerçeklık bır ayrı konudur Her ıkı partı, bu gıdışle, Turkıye'nın sıyasal yaşamından sılınmeye doğ- ru suruklenıyor Mümtaz Soysal'ın duru- munu bu kapsamın dışında tutuyoruz Çunku Soysal şımdılık kendı koşullarını koymakla yetınıyor, çekım- ser bır tutumu benımsıyor. Eğer bu olumsuz yanşmanın batağına suruklenırse, elın- den hıçbır şey gelmeyecek- tır Turkıye'nın kamuoyu, sol- da yaşananları gereğınden daha iyi değerlendırecek kadar deneyım sahıbı ol- muştur • * * • Baştarafı I. Sayfada hıbı AhmetOzturk"lğur Mum- cu'yu sevenler olarak herkes bir şeyîer yapdsın dediği için" ımza kampanyası başlattıklannı soy- ledı Uğur Mumcu'nun katıllennın bulunması ıçın toplanan ımzalar, yazanmızın oldürulüşünür 2 yıldonumu olan 24 ocak günü TBMM Başkanlığı'na saat 11 00'de sunulacak Uğur Mumcu'nun katıllennın bulunması amacıyla başlatılan 1 milyon ımza kampanyasına ka- tılmak ısteyenler, Payel Yayıne- vı'nın 0-212-511 82 33 ve 528 44 09 telefon numaralanndan bılgı alarak ımzaladıklan metnı 0-212-512 43 53 numaralı faksa gonderebılıyor Mumcu yûrüyûşû Uğur Mumcu'nun katledılışı- nın 2 yılı nedenıyle düzenlenen etkmlıkler de de\am edıyor Is- tanbul-Sanyer SHP-CHP orgut- len 'Mumcu'nun oldunıluşunün 2. yılı dolarken, katillerinin bu- lunmamış olmasmı" şıddetle kmayarak tum Istanbul halkını, 21 ocak tanhınde düzenlenen "Uğur Mumcu Yürüyüşfi ve Ko- şusu"na çağırdı Yenıköy Par- kı'nda (Yalılar) 10 00'da başla- yacak olan torenden sonra saat 11 00'de koşu başlayacak Burdur'da ise Burdur Beledı- yesı ve Ataturkçu Duşunce Der- neğı Şubesı'nce bır dızı etkınlık duzenlendı Sendıkalar, meslek odalan ve bazı sıyası partılerden oluşan 30'a yakın demokratık kıtle orgutunün destekledığı et- kmhkler Mumcu'nun yaşamını yıtırdığı saat olan 13 30'da Cum- hunyet Alanı'nda başlayacak Mumcu ıçın Balıkesır ve Bur- sa'da anma toplantılan Antal- ya'da ise bır mıtıng duzenlene- cek SHP Bandırma tlçe Başkan- lığı tarafından yann yapılacak anma toplantısına Istanbul eskı beledıye başkanlanndan Ahmet tsvan ve Reha Isvan, ekonomıst Prof Dr Korkut Boratav, yazar Alı Balkız konuşmacı olarak ka- tılacaklar Bursa'da da Çağdaş Gazetecı- ler Demeğı Guney Marmara Şu- besı'nın "Mumİar sönmesin" sloganı ıle organıze ettığı anma toplantısı 25 ocakta Ataturk Spor Salonu'nda gerçekleştınlecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog