Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

20OCAK1995CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Kolomöiya'da deprem • BOGOTA(AA)- Kolombiya'da dün 30 saniye süreyle şiddetli bir yer sarsıntısının meydana geldiği bildinldı. AFP'nin bıldirdiğine göre TSI 17.05'te meydana gelen deprem. başkent Bogota ile bu kentin 425 kilometre kuzeyinde yer alan Bucaramanga ve diğer birçok kentte hissedildi. Bogota'nın birçok mahallesinde elektriklerin kesildiği bildirilirken depremde 1 kişi öldü. Bucaramanga radyosu, kentteki depremi. son on yılın en şiddetli sarsıntısı olarak duyurdu. Hüseyinov geri dönecek' • TAHRAIS(AA)- Azerbaycan'ın eski liderlerinin, Rus gizli servisınin desteği ıle Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Alıyev yönetimine karşı bır darbe hazırlığı içinde olduklan iddıa edildi. lran'ın etkili gazetelerinden Cumhuri lslami'nin habennde, eski Cumhurbaşkanı Ayaz Muttalibov i!e geçen yıl bastınlan darbe girişiminin ardindan Rusya'ya kaçan eski Başbakan Albay Suret Hüseyınov'un, bir grup eski sıyasilerle birlikte Çeçenya savaşından sonra Kafkasya'da ortaya çıkan istikrarsızlıktan yararlanmak istedikleri kaydedildi Rabin söz verdi • KUDÜS(AA)-tsrail Başbakanı izak Rabin'in, bakanlar kurulunun karan olmaksızın Bati Şeria'daki Yahudi yerieşim alanlannda yeni binalann inşasına başlanmayacagı konusunda söz verdiği bildinldı. Izak Rabin bu sözü, Israil'in tüm yerieşim alanlannin inşasını durdurmasını isteyen ve Filıstinlilerle olan banş sürecinın tehlıkede oldugu uyansında bulunan, koalisyonun küçük ortağı Meretz partisi ile yaptıgı bir. toplantıda verdi. Rabin'in sözcüsü Oded Ben-Ami, şu andan iribaren her inşaat bakanlar kurulunun onayını gerektirecek" dedi. Yunanistan Ege'yi silahlandıpıyor • ANKARA (AA) - Yunanistan. Ege adalarının Sikland grubunu da silahlandmyor. Milli Savunma BakanıGerasimos Arsenis. Siklad adalar grubundaki Siros Adası'na. birdeniz piyade taburunun nakledilip konuşlandınlacağını bildirdi. Bakan Arsenis yaptıği açıklamada, 'milli güvenlik" nedenleriyle. Siros'ta 521. Denız Piyade Taburu'nun konuşlandınlacağını belirtti. Ege adalannın askeri ve ekonomik yönden takviye edilmesi amacıyla kurulan bir heyeti kabul eden Bakan Arsenis. Siros'ta söz konusu birliğin konuşlandınlmasının hemen ardından, 521. Deniz Piyade Taburu'na bağlı olarak bir acemi erat eğitim merkezi kurulacağını söyledi. Rumlarm nîyeti Lahey'e grtmek • NEWYORK(AA)- Rumlar'ın, Kıbns sorununu BM Genel Kurulu'na getirebilmek amacıyla destek arayışlannı sürdürdükleri öğrenildı. Türkiye'nın BM Daimi Temsiicisi Büyûkelçi lnal Batu ve diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre Kıbns Rum Yönetimi, Genel Sekreter Butros Gali'nın Kıbns'la ilgili yeni raporunu şubat ortalannda Güvenlik Konseyi'ne sunmasının ardından şubat sonu ya da mart başında genel kurulda Kıbns'la ilgili görüşme talebinde bulunacak. Rus birlikleri dün Başkanlık Sarayı'nı ele geçirdi. Çeçenler yeni mevzilere çekildi Grozni kalbinden vurıılduGROZNf (Ajanslar)- Rus bir- liklennın Çeçenya'nın başkenti Groznı'de dün şiddetli çatışma- lardan sonra Başkanlık Sarayı'nı ele geçirdikleri bıldirildi. Rusya Hükümeti'nin yaptığı açıklamada. Grozni'deki Baş- kanlık Sarayı dün ögleden sonra Çeçen dinenişçilerinden temiz- lenerek Rus birliklerinin eline geçti. Açıklamada, Başkanlık Sarayı'naRusBayrağı'nınçekıl- diği bildinldı Bu açıklamadan sonra Mos- kova Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu Rusya Devlet Başkanı Boris Veltsin'in bir bildırisinı açıkladı. Yeltsin. bildirisinde "Rus ordusunun Çeçenya'daki görevi hemen hemen bitmiştir. Bundan bö>le Rusya İçişlcri Ba- kanlığı Çeçema'da banş ve asa- yişin yeniden sağtanması için ça- lışacaktır" dedi. Rus Istihbarat yetkılileri sara yın alınması sırasında Çeçen dı- renişçilerinin agırkayiplar verdi- ğini açıkladılar. Çeçen açıklaması Çeçen direnişçileri komutanı General Aslan Maskhadovda In- guş Cumhunyeti'nın Nazran kentinde yaptığı basın toplantı- sında Çeçen direnişçilerinin Grozni'deki Başkanlık Sarayı'nı terkettiklerini açıkladı. General Aslan " Başkanlık Sarayı'ndaki karargahunızı 1 kilometre kuze\- batıya naklettik. Dün ve çarşam- ba günkü agır Rus bombardıma- nından sonra sara)' kullantlama/ halegeldi."dedi. Gözlemcilere göre, Rus aske- ri güçlerinin havadan ve karadan 21 gündür sürdürdükleri aman- sız saldınlar sonunda sarayı ele geçirmeleri çatışmalardadönüm noktasını oluşturuyor. Bundan böyle Çeçenya'daki savaşm Af- ganistan'ı anımsatacakbirgeril- la savaşına dönüşeceği bıldirili- yor. Itar-TASS'ın Grozni'deki Çe- çen askeri komutanlanna daya- narak verdiği habere göre Rus birliklen dün yoğun topçu ateşi- ne yeniden başladılar. Groz- ni'nin boydan boya yanmakta ol- duğu kaydedildi. Rusya'nın açıklamalanna göre en etkili Çe- çen birliği Abhazya Müfrezesi adlı güçler. Bu güçler. Abhazya'daki ça- tışmalara giden Çecenlerden olu- şuyor. Bu arada Çeçen savaşçılannın önceki gün Smashki kasabasın- ASKERİ HAREKÂT AB'den Rusya'ya kınama STRASBOURG(AA)- Av rupa Parlamentosu, Rusya'nın Çeçenya'ya yönelık askeri saldınlarını kınadı. Avrupa Parlamentosu'ndakı çeşıtli siyası gruplar tarafından ortak olarak sunulan ve genel kurulda dün tartışılarak kabul edilen kararda. Çeçenya'dakı çatışmaların bölgenin istıkrarına oldugu kadar Rusya nm demokratıkleîme çabalanna da zarar verdiğine dikkat çekıldı Rusya Federasyonu'nun, Çeçenya'dakı askeri saldınlanna bir an önce son vermesı ıstenen kararda, AB Komısyonu ve üye ülkelerden Çeçenya'daki sıvil halka ınsani yardım göndermeleri çağnsında bulunuldu. Kabul edilen kararda. AB Komısyonu ve Konseyınden Rus saldınları duruncaya kadar. Mosko\a \e AB arasındakı ortaklık anlaşmastnm onavlanması konusunda hiçbir adım atılmaması ıstendı. Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel de Rusya'yı Çeçenya'daki savaşı durdurmaya çağırdı Yaşlı Çeçen kachn sürüp giden savaşı bir kenara bırakmış, elindeki ekmeği vemeye çalışıyor. da 11 Rus askerini pusuya düşü- rerek öldürdükleri açıklandı. Itâr TASS'ın haberine göre Çeçenler 2 Rus askerini de esir aldılar. Rusya Genelkurmay Başkan- lığı, orduda altı aydan daha az hizmet gören askerlerin Çeçen- ya'da cepheye sürülmesini ya- sakladı. Şumeyko. acemi askerlerin bugüne kadar bile bile cepheye sürüldüğünü, bunun sorumlula- nnın cezalandınlması gerektiği- ni vurguladı. Ilk esir değişimi Çeçenya'da önceki gün iki ta- raf arasında ilk kez esir değişimi yapıldı. Grozni'nin 57 kilometre batı- sında. Assinovskaya köyündeki Rus kontrol noktasında gerçek- leştirilenesirdeğişimınde 17 ya- şındaki Çeçen \Iusa Belikmayev ile 19 yaşındaki Rus asker Ser- gei Kuznetsov yer değiştirdiler. Kuznetsov'un müfrezesinin tümünün, geçen pazar günü Grozni'dc tren istasyonunu al- mak için girişilen bir saldın sıra- sında, şiddetli çarpışmalar sonu- cu teslim oldugu belirtildı. Belikmayev ise 21 aralıkgünü bir Rus bırliğine saldın düzenle- yen kendi köyünden 28 kişilik birlikten tek sağ kalanın kendisi olduğunusöyledi. Kuznetsov ve Belikmayev. esirlikleri sırasında kendilerine iyi davranıldığını belirttiler. "ABDanhyor" Rusya Dışişleri Bakanı And- rey Kozirev, ABD'nin ülkesinin Çeçenya konusundaki tavnnı an- ladığını söyledi. Interfaks'ın haberine göre ABD Dışişlei Bakanı VVarren Christopher ıle Cenevre'de yap- tığı görüşmeden sonra uçakta ga- zetecilerin sorulannı yanıtlayan Kozirev, Rusya'nın ortaklannın Çeçenya krizi karşısında içine dûştükieri durumun karmaşık- lığını anladıklannı belirtti. BÜYÜKELÇÎ KANDEMÎR BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDt: ABD'den Türkiye'ye misket bombası yokVVÂSHINGTON (Cumhuri- yet) - ABD ile geçen yaz sonla- nna doğru başlayan sılah sevki- yatındaki kriz giderek tırmanı- yor. Clinton yönetimi. başta in- san haklan kuruluşlan olmak üzere Türkiye karşıtı lobilerin et- kisiyle CBU-87 adı verilen par- ça tesirli misket bombalannın Türkiye'ye sevkıyatını askıya al- dığını bildirdi. Sıyasi gözlemcıler, tarafından bir tür örtülü ambargo olarak ta- nımlanan bu yöndeki görüşün. ABD'nin Avrupa işlerinden so- rumlu Dışişleri Bakan Yardımcı- sı RichardHailbrooketarafından Türkıye'nin VVashıngton Büyü- kelçisi Nüzhet Kandemir'e ile- tildiği bıldirildi. Cumhuriyefe bilgi veren bir Dışişleri yetkilisi, yaklaşık 7-8 milyon dolartutanndaki 500 ka- dar parça tesirli bombanın yöne- time bir süredir yapılan baskılar üzerine bu karann alındığını söyledi. Aynı kaynak, Türkiye'nin in- san haklan ve demokratikleşme konulannda somut ilerleme sağ- lanması durumunda başta bom- balar olmak üzere diğer askeri malzemelerin de sevkıyatındaki bu günkü durumun sona erece- ğini belirtti. Kandemir: Kaynak çok. Türkiye'nın NVashington Bü- yükelçisı Nüzhet Kandemir. ABD'nin 7 aydır vermediği mis- ket bombalan ıle ilgili olarak "Biz de başka yerden alınz" de- di. " 'Başka kaynaklara bakanz' Büyûkelçi Kandemir. Türki- ye'ye satılması konusunda an- laşmaya vanlan, ancak ABD Dı- şişleri Bakanlığı'ndan venlme- me karan çıkan misket bomba- lan konusunda da "Otmazsa biz de başka kavnaklara bakanz. Dünvada bu tür silahlan iireten sadece ABD değiT şeklinde ko- nuştu. Bu arada Cumhuriyet'e bilgi veren kaynaklar, "Heniiz kesin bir karar verilmiş degilse de söz konusu sanşuı gercekleşmeyece- ği görülüyor" demekle yetındi- ler. ABD Savnnma Bakanlığı'nın. bombalann Türkiye'ye verilme- sini istemesıne karşın tepkinin Dışişleri Bakanlığı'ndan \e "in- san haklan ihlaUeri" konusun- daki kaygıiardan kaynaklandığı ifade ediliyor. Satışm gerçekleşebümesi için ABD Dışişleri Bakanlığı'nın. Türkiye'ye sevk edilecek bom- balar ile ilgili lisans vermesi ge- rekiyor. Misket bombalannın satışına ılişkin sözleşme. 21 hazıranda Milli Savunma Bakanlığı ile Amerikan AUiant Technsystems şirketi arasında imzalanmıştı. Öte yandan, Kuzey Irak konu- sunda bir soru üzerine, hiçbir ül- kenin Kuzey Iraklılan hayallere kaptırmaması gerektiğini belir- ten Büyûkelçi Kandemir "*Bağ- dat yönetimi ile anlaşmanın ve diyatoğun, hem Kürtler, hem de bö'lge ve dünya banşı için yarar- irolduğunu söyledi. ABD Ankara Büyükelcisi Crossman: Türkiye fle iıısaıı haklan sorunu var WASHINGTON(Cumhuriyet) ranna otecak bir çözûme doğ- ABD'nin Türkiye Büyükelcisi Marc Grossman, Washing- ton'da Amerikan Türk Konse- yi'nde yaptığı konuşmada Tür- kiye'nin ABD için çok önemli olduğunu. Washington*un Tür- kiye'nin savunmasmı destekle- mek ve Silahlı Kuvvetleri'ni modernize etmek için son 10 yılda 6 mılyar dolarlık katkıda bulunduğunu söyledıkten son- ra iki ülke arasında görüş ayn- hklannın da bulunduğuna dik- katı çekti. Grossman, görüş ay- nlıklannın Kıbns. insan hakla- n ve fikri mülkiyet konulann- da olduğunu belirtti. Grossman. şöyle devam etti: "Kıbm, ABD w BM'i20yıklan fazla süredir, Türkiye'yi ise yüz- yıllardır ilgilendirmekte. Baş- kan Clinton biitün bölgenin ya- ru ilerlemeye çahşılması için za- maıun doğru oldugu inancında- dır. Her iki toplumun da yararla- nacağı uygun, adil ve kalıcı bir çözüm istiyoruz. Bakan Chris- topher 6 ocakta 'Kıbns anlas- mazltgı sona crmelidir" d«miş- ri. Bakan Yardımcısı Holbro- oke'in bölgeye yaptığı ziyareti 'müzakere sürecineyeni bir ha- yat verme nefesi' olarak nitelen- dirmişti. Bu yüzden Başkan Clinton da gelecek hafta bolge- ye hareket edecek olan Richard Beattie yi Başkan Özel EJçisi olarak atamıştır. Bugiin ikili gündemimizin bir başka önemli meselesi de insan haklandır. ABD, Türkiye'nin demokrasisini ve toprak bütiin- lüğünü desteklemektedir." POLITIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Çeçenya Olayından Alınacak Ders... Boris Yertsin'ın en büyük hatası ne oldu? Savunma Bakanı Pavel Graçov'un gazına gelerek Çe- çenya'yı bir iki gün içinde denetim altına alabileceğini sanması. Hayır. Boris Yeltsin'in en büyük hatası, dış politikanın, iç po- litikanın uzantısı olduğunu, ordunun ise toplumun sosyo- ekonomik durumundan soyutlanamayacağını unutması oldu. Yeltsin, Rus ekonomisinin attüst oldugu, enflasyonun % 400'lere tırmandığı, toplumun kendisine ve yöneticile- rine güvenıni yitırdiği bir dönemde dışarıda yayılmacı ve müdahaleci politikaya yöneldi. "Yakın çewe"doktrinibu politikanın sımgesı oldu. 1994 yılında, lyiden lyıye su yü- züne çıkan bu politika uyarınca Rusya Tacikistan'dan Moldova'ya. Azerbaycan'dan Gürcistan'a kadar bir dizi eski Sovyet Cumhuriyetı'ne dolaylı ya da dolaysız müda- halede bulundu. Yeltsin bu politikaya, belki halkın dikkatini iç sorunlar- dan dışarıya çevırmek için, belkı Vladimir Jirinovski'nın temsil ettiği aşırı sağcıların baskısından kurtulmak için, belki de kendisi de Büyük Rusya'nın, uluslararası sahne- de yeniden süpergüç muamelesı görmenin özlemini duy- dugu için yöneldi. Yeltsin'in davranışının nedenlerini bilemeyiz. Ama bü- yük hata yaptığı kesın. Bu gerçek Çeçenya olayında apaçık görüldü. Çeçen- ya savaşı sadece Rus ordusundaki dağınıklığı ortaya çı- karmakla kalmadı. Rus ekonomisinin perişan durumu da gözler önüne sergılendi. Daha şimdiden, 5 haftadır süren savaşın 1995 için öngörülen ekonomık reform programı- nı tümüyle tehlikeye soktuğu, Rus ekonomisinin kaldıra- mayacağı bir yükün altına girdiği söyleniyor. Rusya, geçırmekte oldugu büyük ekonomik ve sosyal çalkantıyı atlatabılmek için içine dönmek, dış serüvenler- den uzak durmak zorundayken Boris Yeltsin ters yönde bir politikaya yöneldi. Ama Çeçenya, dış serüven değil. Rusya Federasyo- nu'nun bir parçası. Doğru. Ancak Yeltsin bir süre bekleseydi, Çeçenya kendiliğin- den Rusya'ya yaklaşabilirdi. Daha doğrusu yaklaşmak zorunda kalabilirdi. Ülke ekonomısi kötüye gidiyor. Duda- yev'm otoriter rejimine karşı tepkıler artıyordu. Yeltsin, Çeçenya'ya saldırarak Dudayev'i kahraman yaptı; Çeçenlerin onun çevresinde kenetlenmesıne yol açtı. Eski Başbakan Igor Gaydar'ın belirttiği gibi Çeçenya 1991 'de bağımsızlık ilan ettiği halde diğer özerk cumhu- riyetler aynı yola yönelmemiş, Rusya parçalanmamıştı. Madem Rusya'nın parçalanma tehlikesi yoktu, Yeftsin neden Çeçenya'ya müdahale etti? Çünkü 2 yıldır izlediği dış politikanın mantığı bunu ge- rektiriyordu. Bir yanda "Orta Asya'dan Kafkaslar'a, Ukrayna, Mol- dova'ya kadar uzanan topraklan benim nüfuz bölgem" diye hava atacaksınız, Balkanlar'a sarkacak, Avrupa'yı "Soğuk Banşla" tehdit edeceksiniz; öte yanda yanı başı- nızda 1.3 milyonluk Çeçenya size nanik yapacak. "Emperyal" görüş, yayılmacı dış politika buna ızin ve- remez. Ama iddialı dış politika da içeride sağlıklı sosyal yapı- ya, güçlü ekonomiye dayanmazsa, Çeçenya'daki gibi fi- yasko ile sonuçlanır. • • • Gelelim Türkiye'ye. Çeçenya olayından, bir zamanlar meydanlarda "Adri- yatikten Çin Seddi'ne kadar Türk dünyasının" liderliğine soyunan politikacılardan gazete köşelerinde Osmanlı mi- rasına sahip çıkılmasını, Bosna'da, Balkanlar'da, Çeçen- ya'da daha aktıf politika izlenmesini isteyen yazariara ka- dar birçok kışinin alması gereken önemli dersler var. Osmanlı Imparatoriuğu'nun mirasına da sahip çıkarsı- nız, Türk dünyasının liderliğine de soyunursunuz. Kuzey Irak'ta "kartlan"da elinizde tutmaya çahşırsınız. Ancak bir şartla. Gücünüz varsa. Bu işler % 150'ye varan enflasyon, kişı başına 2000 do- lar gelir ortalaması ve 15-16 milyar dolarlık ihracatla ol- maz. Bazı çevrelerin iddia ettiği gibi büyük düşünerek büyük olunmaz. Büyüklüğe giden yol hayal kurmaktan değil. üretkenlik ve yaratıcılıktan geçer. Bu gerçeğı sakın aklımızdan çıkarmayalım. Yeltsin'in "büyüklük" düşü, Çeçen kayasına çarparak param parça oldu. Masa başında "büyük" düşünenlerin bu olgudan ala- cağı dersler olsa gerek. ACI KAYBIMIZ işçinin ve çalışanın dostu, işçi sınıfımızın yiğit evladı, Sevgili GENEL SEKRETER'imiz KASIM YORULMAZBAŞ'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm Belediye işçilerine ve acılı ailesine başsağlığı dileriz. • BELEDİYE-İŞ SENDİKASI ÇALIŞANLARI ACI KAYBIMIZ Çok sevgili eşim, biricik babamız, çok kıymetli oğlumuz, abimiz, kardeşimiz, yeğenimiz KASIM YORULMAZBAŞ'ımızı 18 ocak 1995 günü görevli olarak bulunduğu Diyarbakır'da geçirdiği ani bir beyin kanaması sonucu kaybettik. Cenazesi 20 Ocak 1995 günü (bugün) izmir, Alsancak'taki Belediye-İş Sendikası şubeleri önünde saat 11.00'de başlayacak törenden sonra Alsancak Camisi'nde öğle namazını müteakip Buca Yeni Mezarlığı'nda defnedilecektir. Allah rahmet eylesin. Eşi Oğulları Babası Annesi Dayıları Kardeşi Kızkardeşleri Enişteleri Ayşe YORULMAZBAŞ Özkan ve Erkan YORULMAZBAŞ Mithat YORULMAZBAŞ Havva YORULMAZBAŞ Tahir ve Ramis GÜNOOĞAN Erdal YORULMAZBAŞ Meral MAK, Nazmiye TEKİN Mürüvet Inci GÜLCAN Mehmet Ali MAK,, Salih Inci GÜLCAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog