Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGOAŞYAYMÜU* ' < } $ GaziM.KemdAtatürk- SÖYLEV I I I kıs Hn. HVVtUedeogiu 15O0O0TL(KDVıande) (umlunyer K/lap KuUu Cag Pazariama A.S TmkocogıCad 39/41 (343341 Cumhuriyet SOYl «os Hn 75 OOOTUKDV «ımfe) ı%fe\ Cag Pazariama A 5 Turkocogı Cad 37/41 71. Yi. SAYI25306/15000 TL (KDV^nde) KURUCUSU (1924-1945) BAŞYAZARI HmHBMlH (7945-1991) Avrupa ile Kıbrıs açmazıPürüzler giderilmedl Gümrük birliği çerçeve anlaşması metni üzerindeki pürüzler gıderilemedi. AB Komisyonu Türkiye Masası Şefi, Türkiye'den "eli boş" aynldı. Abou, "Taahhütler yerine getirilmezse gümrük birlığı ertelenebılır" dedi. Takvim belirlenecek AB'ye göre Turkıye, gümrük birliğine gırmesinın "bedelını" Rumlara müzakereler ıçın takvim belirlenmesiyle ödeyecek. AB, Yunan vetosunun kalkması karşılığında Rum yönetımi ile müzakere ıçin takvim vermeye hazırlanıyor. 'Kamuoyunuzu alıştırın' AB, gümrük bırhğinin gerçekleştınlmesi ile Kıbrıs sorununun çözülmesinın paralel bır süreç olduğu görüşünde. Türk hükümetı, Kıbns sorununda 'kendı kamuoyunu hazırlama' konusunda zor bır görev üstlenecek. LALE SARÜBRAHİMOĞLU ANKARA-Turkıye \ e Avrupa Bır- liğı (AB) arasmda gümrük bırlıgı çer- çeve anlaşmasında 'tiddi' olarak nı- telendınlen pürüzler gıdenlemedı Turk tarafi ile teknık puruzlen aşmak ıçın dun sabah erken saatlere kadar te- maslannı surdüren AB Komisyonu Turkıye Masası Şefı Serge Abou'nun Türkiye'den 'eli boş ve hayal kınkhğı içinde'aynldığıbıldınldı Abou "Ta- ahhutkryerine getirilmezse ıvi işleyen bir gümrük birlığı ortava çıkmaz, o zaman gıunnık birliği ertelettebilir" dedı AB üyelerı arasında, Yunanıs- tan'ın, Türkıye'nın gümrük bırlığıne geçışıne ılışkın vetoyu kaldırması karşılığında. Kıbns Rum Kesımı'ne tam üyelık muzakerelen ıçın bır tak- vim venlmesı ıçın fıkır birlığı oluştu- ğu bıldınlıyor AB'nın, Türk huku- metıne Kıbns konusunda "Kamuoyu- nuzu alıştınn" yolunda telkmde bu- lunduğu oğrenıldı Cumhuriyet'ın lyı haber alan kay- naklardan edındığı bılgıye gore, Av- rupa Birlığı, 1996 yılında yapılacak ve aylar surmesı beklenen hukumet- lerarası toplantıdan sonra Kıbns Rum Kesımı ıle goruşmelere başlanacağı yolunda bır takvim belırleyecek AB ye göre Turkıye, gumruk bır- lığıne gırmesının 'beddini', Rumlara müzakereler ıçın tak\ım belirlenme- siyle ödeyecek Cumhunyet'e bılgı veren kaynak- lar 1996 yılında başlayacak hukumet- lerarası toplantının 1997yılınasarka- bıleceğını anımsatarak şu değerlen- dırmeyı yaptılar "Mart başında gumruk birliği ka- rannın çıkması ıle 1997 arasında \ak- laşık iki >ıl var. Bu sure zarfında Kıb- ns sonınuna bir ço/um bulunması ha- linde, AB ıle Kıbns arasındakı mu/a- kereler Kıbns Turk ve Rum toplum- lanılevapılabılır BovleceYunanıstan da AB'nın muzakerek're valnı/ca Kıb- ns Rum Kesımı ıle değıl. ıkı toplumu temsıl eden bır hukumet ıle gırmesıv- İ€ kendı bedehnı odemış olaıak." Gumruk birlığı ıle Kıbns konusu- nu ayn konular olarak görmekte ısrar eden Ankara'nın Kıbns Rum Kesımı ıle müzakereler konusunda AB'de or- taya çıkan bu cğılıme nasıl bır tepkı vereceğının konuyla ılgılı 6 ulkeyı kapsayan bır tura çıkan Dışışlerı Ba kanlığı Musteşan Buyukelçi Ozdem Sanberk'ın temasiarında ortaya çık maM beklenıyor Kaynaklar Turk hükümetının Kıb- ns konusunda AB'de ortava çıkan bu cğılıme karşı 'kendı kamuovunu ha- zıriama konusunda zor bır gorev ust- leneceğine' dıkkat çekıyorlar AB'ye gore, Turkıye ıle gumruk bırlığının gerçekleştınlmesi ve Kıbns sorununa bırçozum bulunması para- lel bır sureç Bır dıplomatık kaynak, "Böylece Kıbns. bölgerçinve Turk-Yunan iliş- kilennde sıyası bır tehdıt olmaktan çı- kacak" goruşunu dıle getırdı Turkıye ve Avrupa Birlığı arasında "Yuzde 9O'ı tamamlandı" denılen gumruk birlığı çerçeve anlaşması uze- nndekı puruzler ıse gıdenlemedı Turk tarafi ve Turkıye Masası Şefı Abou arasında, purüzlenn asılması ıçın oncekı gece >ansına kadar yapı- M Arkası Sa. 6, Sü. 6'da T ö m H**>«r-Sen Genel BaşkanıtsmailÇınarile 25 sendika yoneticisi ve aktif üvesinin Doğu ve Gunevdoğu illerine surulmesine tepkı gosteren İstanbul'daki 14 bin PTT çahşanı dun iş bıraktı. PTT çalışanlanna polis müdahale et- ti. Göstericileri köpek ve cop kullanarak dağıtmaya çalışan polis, İHD avukatlarını gözalbna aldı. • 3. Sayfada Meımıra grevsiz sendika lıaklvi •Dokuz aydır bekleyen memur sendıkalan yasa tasansı, 'grev hakkı' DYP tarafmdan budanarak dun TBMM Adalet Komısyonu'nda kabul edıldı. Tasandan grev hakkına ılışkın hükümler çıkanlırken, toplusözleşme hakkına ılışkın hıikumlenn 1 Ekım 1997 tanhınde yururlüğe gırmesı öngöruldü •TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Alı Yalçın Oğutcan, 1997 yılına kadar tasannın bu hükümlenne ılışkın 'adaptasyonun yapılacağını' belırterek "Haklar, kullanarak genışler" dedı • 3. Sayfada MEMUR ZAMMINA ÇİLLER FRENİ • 3. Sayfada Akaryakıta 7. zam • Zam ve vergı paketı akaryakıtla açıldı Akaryakıt fıyatlan 1 yılda yuzde 210 oranında arttınldı 1994 Ocak ayında Ankara'da 8 bın 250 lıra olan normal benzının fiyatı bır yıl ıçınde yapılan 7 zamdan sonra 23 bın 630 lıraya ulaştı Akaryakıt tuketım vergısı oranlan 12 ıle 24 puan arasında arttınldı • 6. Sayfada BORSA ûDün 25 828.07 öncekı 25.485 96 DOLAR ûOun 40 250 öncekı 40180 MARK ûDun 26.330 Öncekı 26 250 ALTİN ûDun 493.500 öncekı 487 500 SoldaişlerkarışıkDSP'YE GEÇÎŞ OLABİLÎÎT • Uçuncu adaycılar hem Karayalçın'a hem de Baykal'a 'Aday olmayın' önensı göturduler Karayalçm, bır uçuncu ısmın lıderlığınde, mevcut ıkı genel başkanın da bu lıdere yardımcı olduğu bır 'uçlu vonetım' onensmı ortaya attı Karayalçın'ın kurmaylan CHP çatısı ve Karayalçın'ın lıderlığınde ısrarlı SHP'lı bırgrup Baykal'a 'aday olmama' onensı goturdu Baykal, bu ıstemın 'antıdemokratık' olduğunu dıle getırdı Bırleşık partının lıderhğıne yenı bır ısmın getırılememesı durumunda, her ıkı partıden de DSP'ye geçış olacağına dıkkat çekıldı • 5. Sayfada İL YÖNETİCÎLERÎ, ÜÇÜNCÜ ADAYA KARŞI • Bırleşme kurultayının SHP kanadının en ağırlıklı delege grubunu Istanbul orgutu oluşturuyor istanbul orgutünun azımsanmayacak bır bölumu hâ!â Karayalçın'a yakın ısımler "1993 Eylul kurultayında Istanbul orgütunun 98 seçılmış delegesınden 62'sı 'Karayalçın' demıştı Bu kurultaya da yıne Istanbul damgasını vuracak" dıyen bazı ıl yonetıcılen, uçuncu başkan adayına karşı olduklannı soyledıler Istanbul'da muhalıflenn sayısı da bır yıl oncesıne oranla artmış durumda 'Ne Baykal ne Karavalçın' dıyenler, Soysal ıle Gurkan arasında seçım vapılmasını beklıyor • 5. Sayfada • KARAYALÇIN-BAYKAL GÖRUŞMEStNDE SONUÇ YOKB 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFABALBAY Soysal'a Kapşı Omuz Omuza... Soldakı arayış olanca hı- zıyla suruyor Herkes bır şeyler anyor Ama rotalı bır arayış değıl bu Oaha çok yer tutma yarışı Kafalarda farklı senaryo- lar var Çoğu kendı ıçınde tutartı, ılkelı değıl Ne olur- sa ne olur karşı taraf nasıl hareket ederse nasıl hare- ket edılır arayışına donuk M Arkası Sa. 6, Sü.3'te DOGALGAZ Rusya: Boru hattı bizsiz olmaz • Ankara'da yapılan zırvede Turkmenıstan doğalgazının Avrupa'ya naklı konusu goruşulurken Rusya Enerjı Bakanhğı Musteşan Shatalov "Bu proje Rusya olmadan gerçekleşemez" dedı Haber Merkezi - Turkme- nıstan doğalgazının, tran ve Turkıye uzennden Avrupa'ya naklını öngoren doğalgaz bo- ru hattı projesı konusunda on- cekı gun Ankara'da yapılan zırvede somuf gelışmeler sağ- Fanırken Rusya Enerjı Bakan- lığı Musteşan Anatolı Shata- lov "Buproje. Rusya olmadan gerçekleşemez" dedı Turkmen doğalgazının bo- ru hattıy la iran ve Turkıye uze- nnden dunya pazaıianna ulaş- tınlması projesıyle ılgılı oluş- turulan Devletlerarası Konsey toplantısı ıçın Ankara'ya ge- m Arkası Sa. 6, Sül'de Karton gıbı yırtilan otoyollar ve ov uncak gibi vıkılan dev binalar. deprem mimarisi konusunda çok iddialı olan Japonlan dehşete düşurdu. Japonlarfelakete sorumlu anyor• Japonya'nın batı kesımındekı Kobe ve Osaka kentlennde bınlerce kışmın olumune neden olan deprem felaketı, Japonlann da deprem konusunda sanıldığı kadar hazırlıklı olmadığını gosterdı • Kurtarma operasyonlannın ve teknolojının yetersız kaidığınm anlaşılması uzenne zarann sorumlulannın belırlenmesı ıçın genış çaplı bır soruşturma ba^latıldı Dun yayımlanan gazetelerde ozellıkle depremden sonrakı yardım ve kurtarma çalışmalannın yetersızlığı eleştınldı • Karton gıbı yırtılmış otoyollar, yıkılmış binalar \e ıç ıçe geçmış tren raylannın tele\ ızyonlar ve gazetelerden yansıtılan goruntulerıyle dehşete duşen Japonlar, kendı yaşadıklan kentın gu\ enhğınden kuşkuya duşmeye başladılar • Olu sayısı artıyor 7 2 şıddetındekı deprem nedenıyle batı kesımı yerle bır olan Japonya'da olu sayısı 3 000'e ulaştı Enkaz altında kalan 870 kışının hayatından umut kesıldı Yaralı sayısının ıse 15 bını geçtığı bıldınlıyor • 10. Sayfada Çiller'in arka bahçesine yeni düzen • Çıller, Cumhurıyet'te yayımlanan, "Ç'Her arka bahçesını sattırmıyor" haben uzenne Ozelleştırme Yuksek Kurulu'nun geçen hafta yapılan toplantısında, "Bu arazı konusu çok abartıldı, satın" talımatı verdı "Arazr'nın 500 metrekarelık bolumu Başbakanlığa devredılecek ANKARA (Cumhunvet Buro- su) - Başbakan Tansu Çiller'in, ozelleştırme kapsamından çıka- nlarak, Başbakanlığa devredıl- mesını ıstedığı Turban arazısının ımar planı değıştmlıyor Çıller aılesının Istanbul Yenıkoy'dekı yalısıyla Saıt Halım Paşa Yalı- sı'na komşu olan ve tek parsel olarak ımara açılan 2 5 donum- lük eskı Carlton Otelı arazısı bo- lunecek Çiller'in, Istanbul'da çalışma yen olarak kullandığı Saıt Halım Paşa Yalısı nın yanındakı yakla- şık 500 metrekarelık bolumun guvenlık gerekçesıvle parselden çıkanlarak Başbakanlığa devre- • Arkası Sa. 6, Sü. 31e Milli Eğitim Kızılbaş skandalı • Bakanlık aıle ıçı cınsel ılışkıyı ıfade eden "ensest" sozcuğunun karşısına "Kızılbaşlık yazan sozluğu, 1989'da ogretıme uygun buldu BÜLENTSARIOĞLU ANKAR.'V - Interstar Telev ız- y/onu nda sunucu Giıner Umit ın, Alevılenn aıle ıçı cın- sel ılışkıde bulunduklan yonun- dekı gafı büyuk tepkı yaratırken Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nın, 5 yıl once "ensest" ılışkıyı "KızıJbaş- lık" olarak tanımlayan tngılızce sozlugu eğıtım-oğTetıme uygun bulduğu belırlendı "Sıiper Turnike" programın- da, Alevılenn aıle ıçı cınsel ılış- kıde bulunduklanna ılışkın ga- fiyla tepkı toplayan Guner Umıt ıçın Alev ı dernek ve federasyon- lannca yapılan açıklamada, top- lumda yıllardır suren yanlış bır kanının dıle getınldığı belırtıle- rek eğıtım-oğretım sıstemı eleş- tırılmıştı Guner Umıt progra- mın ardından avnı gunlerde de- M Arkası Sa. 6, Sü. 3'te TOBB Kürt raporu hazırlatıyor • Prof Dr Doğu Ergıl, TOBB'nın ısteğı uzenne 10 kışılık bır araştırma heyetıyle bırlıkte Guneydoğu'da çalışmava başladı Ergıl. köylerının boşaltıtmaM ve yakılması nedenıyle Adana. Mersın ve Antalya'ya yerleşen Kürt kokenlı yurttaşlarla goruşecek • 6. Sayfada Bugün Cumhurtyet'ie BipUkte OLAYLARIN ARDBVDAKİ GERÇEK Sürgün Çozum mu? Kamu çalışanlannın sendı- kal haklarını savunmak ıçın başlattıklan gınşımler sonun- da vanlan nokta, surgun ol- du Tum Haber-Sen Genel Başkanı ve 25 sendika yo- netıcısı ıle aktıf uyesının Do- ğu ve Guneydoğu ıllenne su- rulmesı, hukumetın sendıkal haklara nasıl baktığını gos- terdığı kadar, Doğu ve Gu- neydoğu ıllennın surgun yen olmayacağı yolundakı açık- lamalanyla da çelışıyor Kamu çalışanlannın sendı- kal haklara kavuşma sava- şımları, uzun yıllar oncesıne dayanıyor 1961 Anayasa- sı'nın tanıdığı ozgurlukler ıçınde, memurların sendika kurmaları da yer almıştır Bu- gun bıle o donemde oğret- menler tarafmdan kurulmuş olan kımı sendıkaların adları o donemı yaşayanlann bel- leklerındedır 12 Mart ve 12 Eylul mudahalelen ıse bu tur orgutlenmelerı sert bıçımde yasaklayan donemler ol- muştur Kamu çalışanları ılk kez 1991 seçımlerı ıle sendıkal orgutlenme konusunda umutlanmışlardır 49'uncu koalısyon hukumetını oluştu- ran DYP ıle SHP'nın seçım meydanlarında bu konuyu da kapsayan vaatlerı, kendı- lenne ıktıdar yolunu açmıştır. DYP ıle SHP'nın 19 Kasım 1991 gunu ımzaladıklan 'or- tak hukumet protokolu'nöe • • • • Arkası Sa. 6, Su. 8'de ABD'K yarbayı araıııa çalışmaları sürüyor • ABD'h Pılot Yarbay Mıke Roland ve oğlunun kaçınlmalannı üstlenen Lübnan Özgürlük Savaşçıları, tran yanlısı Emel örgütünün guvenlık sorumlusu Mustafa Dranf nın tsraılde tutuklu bulunan yeğenı Hacı Alı Dranı'nın serbest bırakılmaması halınde rehınelen oldureceklennı açıkladı • Kartalkaya'da yarbay ve oğlunu arayayan ekıbın komutanı Ed Fıtzgerald ıse "Pılot yarbayımızın 'Lubnan ÖzgurluR Savaşçıları adlı örgut tarafmdan kaçırıldığı' ıddıalarını cıddıye almıyoruz" dedı. I 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog