Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ÇASMŞ YAYRAH * £ $ Gazi M. Kemal Atatürk'"' SÖYLEV -III Bos Hn HVVeMedeog» 75 0O0TL(KDV Knda) Cumhunyet Kıtap (Cuhjbu CoğPmoriamoAS M«oğıCod 39/41 (34334) Ca9ologWsionW Cumhuriyel çş \ Gazi M. Kemal Atatürk Ö III 1^0 0QOTL(ICDV nadı) Curt*wyel Krtop Kuü* ÇogftaııbmllS MocogrtnıUV41 (34334) CogalogMstonbü! 71. Y l SAYl 26306 /15000 î l (KDV.ynde) KURUCUSU YUNUSNUİ(1924-1945)BAŞYAZARI HUtaHUİ (1945-1991) Solda üderkarmaşası HP KARIŞIK HP lıden Karayalçın, kendısıne "Ikı genel başkanın yanşı parçalanma getırır, çekılın" önensı getıren muhalıflere^ "SHP Genel Başkanı olarak, CHP Genel Başkanı Denız Baykal'ın adaylığı sürdükçe benım çekılmem söz konusu olmaz" karşılığını verdı. Karayalçın'ın, bugün CHP lıden Baykal'a "Çatı CHP olsun, genel başkan ben olayım" önensını götürmesı beklenıyor. SHP'h eskı bakanlar da uzlaşma sağlanmadan kurultaya gıdılmemesı gerektığını yıneleyerek Karayalçın'a "aday olma" telkınınde bulundular. • 5. Sayfada C HP DE BAYKAL ISRARI umhurıyet Halk Partısı, bütiınleşme sonrası lıderlık ıçın Genel Başkan Denız Baykal üzerınde dıretıyor. CHP kulıslenndekı formül şöyle- "Baykal genel başkan, Aydın Gü\en Gürkan genel sekreter, Murat Karayalçın da Dışışlerı Bakanı " CHP Genel Sekreterı Adnan Keskın, Baykal'a, CHP ve SHP tabanından yoğun destek ve ılgı bulunduğunu söyledı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Alı Topuz da lıder adaylannın, mevcut genel başkanlar arasından çıkması gerektığı göriışünü savundu M 5. Sayfada -•-•- ÇÜNCÜ ADAY ARAYIŞI Tr• / çüncü aday arayışında olan muhalıflerın ^^S oluşturduğu komıtenın, Ankara Mılletvekılı Mumtaz Soysal ıle İçel Mılletvekılı Aydın Güven Gürkan arasında tercıh yaparak 1-2 gün ıçınde adayını çıkarması beklenıyor. Soysal, "Delege varsa ben de vanm" derken özellıkle Doğu ve Güneydoğulu delegeler kendısıne sıcak bakmıyor Miımtaz Soysal'ın bın delegenın ımzasıyla aday olma ıstemının gerçekleşmesının zorluğundan yakınan bır bölüm Soysal yanlısı, resmı adaylık açıklamasının yapılması ıçın harekete geçtı • 5. Sayfada Anayasa içiıı Refah ikna edildi • Butünleşme kurultayı nedenıyle toplantılara katılamayacağını bıldıren SHP'ye, DYP'nın destek vermesı üzenne, ANAP ve RP, 24 madde değışıklığını ıçeren ıkıncı paketın SHP-CHP kurultayı sonrasında ele alınmasına ıkna oldular. • DYP Grup Başkanvekılı Ercan: 21 maddelık paketle ılgılı değışıklık tamam. 24 madde ıçın 28 ocaktan sonra ıkıncı paket değışıklığı, SHP'nın de katılacağı toplantıda ele alınacak. \NKARA (Cumhuröet Burosu) -Ana- yasa nın "din \e \icdan o/guriuğunu dıi- zenleyeıT24 maddesinden "devletduzenk nin din esaslarına da\andınlama\acağınr önuoren son fıkrasının çıkanimasını ıste- ven ANAP \e RP m P nın "SHPsiz de- gişikJik olmaz" koşulu uzenne gen adım at- tılar \N\P\eRP'nın24 madde konusun- da DY P >ı ıkna etme çabalan "şimdilik" sonuçsuz kaldı \e Anavasa'nın 14 \e 24 madde değışıklığını ıçeren ıkıncı değışık- lık paketının SHP'nın de katılımını sağla- mak ıçın 28 ocakta vapılacak CHP-SHP butünleşme kurultavı sonrasında ele alın- ması kararlaştınldı Üzerınde anlaşılan 21 maddelık paket ıle ılgılı prosedurun ışleme- >e başladıgı bıldınldı DYP ANAP \eRPGrup vonetıcılen ıle De\ let Bakanı BekirSami Daçe. dun akşam >>aatlennde bır ara>a gelerek 24 madde de- ğışıklığı ıçın ızlenecek yolu tartıştılar Top- lantı sırasında Daçe, SHP Genel Başkanı. UArkasıSa. 19,Su.6'da TURKİYE BİRBİRİNE GİRER B 4. Sayfada DE\LETDİ\E DAYANDIRILAMAZ • 4. Sayfada •PARLAMENTO DARBEYE DAVETİYEÇIKARTIYOR I 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Pazar Ayısı... Ayı efendıyle ılk. 8O'lı yılların ortasın- da karşılaştım ANAP ıktıdardaydı iz- mır ıl orgutunde bır toplantı yapmış, ay- nen şunu soylemıştı "Arkadaşlar, bız ıktıdarda olduğumu- za göre, tabıı kı devlet kadrolanna, ış- çılıklere, memurluklara bızım arkadaş- lanmız gırecek " Ben de bunu, 'Işte Partızanlık' dıye haber yapmıştım Sonra gıderek unlendı ve 1990'da Korfez Savaşı oncesınde, ABD'nın Su- udı Arabıstan'dakı komutanına, 'Çöl ayısı' denmesınden esınlendı ANAP kongresı oncesındekı otel kulıslen sıra- sında, "Ben de otel ayısıyım" dedı MArkosıSa. 19,SiL3'te 25 çalışan Doğu'ya atandı PTT'den eylemciye ü üsürgün•Kamu Çalışanlan Platformu'nun 20 aralıktakı bır gunluk yurt çapında ış bırakma eylemınden sonra başlatılan soruşturmalar PTT'de sûrgünle sonuçlandı Tum Haber-Sen'ın gene! başkanı lsmaıl Çınar, 24 genel merkez yönetıcısı ıle aktıf uyesı, lstanbul'dakı gorev yerlennden Olağanustu Hal Bolgesı'ndekı çeşıtlı ıllere surgün edıldı Surgün karannı ağır bulan Istanbul'dakı 14 bın 500 PTT çalışanı, suresız ış bırakma eylemı başlatacak İSTANBUL/ANKARA (Cumhuriyet)- Kamu Çalı- şanlan Platfoımu'nun 20 ara- lıktakı bır gunluk yurt çapm- dakı ış bırakma eylemınden sonra başlatılan soruşturmalar PTT'de sûrgünle sonuçlandı Tum Haber-Sen Genel Başka- nı İsmail Çınar ve 24 genel merkez yönetıcısı ıle aktıf üye- sı, sendıkal faalıyetlen nede- nıyle Istanbul'dakı gorev yer- lennden Olağanustu Hal Bol- gesı'ndekı çeşıtlı ıllere surgün edıldı Tüm Haber-Sen Genel Merkezı, bugunden ıtıbaren Is- tanbul 'dakı 14 bın 500 PTT ça- lışanının süresız ış bırakacağı- nı bıldırdı Yaklaşık 70 bın ka- mu çalışanı hakkında başlatı- lan ıdan soruşturmalar ıse su- ruyor Ankara'da Tum Malıye- Sen'e u\e bır grup memur. dun Malıye Bakanlığı onunde eko nomık hak ve çalışma şartlan- nın lyıleştınlmesı talebınde bu- lunarak alktşlı eylem yaptı Makınıst Ateşçı \e Revızorler Derneğı'ne uye bır grup makı- nıst de dun toplu halde vızıte- ye çıktı Eylem nedenıyle An- kara'da tren seferlen vapılama- dı istanbul Haber Senisi'nın habenne gore Tum Haber-Sen uyesı bınlerce çalışanın grevlı. toplusozleşmelt sendıka hakkı ıçın gerçekleştırdıklen uyan eylemlennın ardından sendı- kanm genel merkez yonetıcıle- n ıle aktıf üyelen. surgün ceza- sına çarptınldı Surgün edılen Tum Haber-Sen Genel Başka- nı tsmaıt Çınar ''Surgün karar- lannı daha önce du\muştuk. PTT çalışanlan bu konuda son derece du\ariı. 17 aralıkta baş- lattığımız \e beş gün suren iş bı- rakma e\lemlerimizi a\nı za- manda bu karar için vapmış- tık. Eylemimizi bitırirken bu konuda PTT Genel Muduriü- ğü'nden söz almıştık. ancak sözlerinde durmadılar" dedı Çınar. surgün uygulamalanna karşı Istanbul'dakı 14 bın 500 PTT çalışanının suresız ış bı- rakma eylemıne başlavacakla- nnı soyledı PTT çalışanlan. bugunden ıtıbaren istanbul'da ıkı Telefon \e bır Posta Dağıtım Başmu- durluğu ıle bağlı 22 ışletme ve MArkasıSa. 19,Sü.3'te Avrasya doğalgazı 6 Boru hatb 1998'de biter' • Devletlerarası Konsey, Türkmenıstan doğalgazını Türkıye üzerınden Avrupa'ya taşıyacak boru hattı proıesının yürütülmesı ıçın üç ayn şırket kurulmasını karara bağladı. Doğalgaza siyaset kanşmasın • ABD eskı dışışlerı bakanlarından Alexander Haıg, Turkmen doğalgazı projesıne siyaset karıştınlmaması gerektığını belırterek •'Turkıye'nın PKK teroruyle mucadelcsının ınsan hakları açısından, ABDdahıl, eleştırılmesıne karşıyım" dedı • 19. Sayfada ANKARA (Cumhurivet Burosu) - Turkmenıstan'dakı mıl>arlarca metrekupluk do- ğalgazı, Türkıje uzennden Avrupa pazanna ulaştıımak ıçın çalışan Devletİerarası Konsey 'e Ukrayna'nın da ka- tılması ve projeyı yurutmek uzere 3 şırket kurulması ka- rarlaştınldı Türkmenıstan Cumhurbaş- kanı Saparmurad Ni>azo\, boru hattı ınşaatına bu yıl baş- lanması durumunda çalışma- lann 1998 yılında tamamla- nabıleceğını soyledı Türkmenıstan doğalgazı- nın Iran ve Turkıye uzennden Avrupa pazanna ulaştırılma- sı amacıyla oluşturulan Dev- letlerarası Konsey'ın uçüncu toplantısı, Türkmenıstan Cumhurbaşkanı Saparmurad Nıyazov başkanlığında Anka- ra'da yapıldı Turkıye, Rusya Federasyonu Türkmenıstan, Kazakıstan \e İran heyetlen- nın katıldığı goruşmelerde, toplantıya gozlemcı olarak katılan Ukrayna'nın konseye alınması kabul edıldı Zırvede, toplantınm gunde- mınde bulunan 8 maddelık karar, 5 uye ulkenın ovbırlı- ğıyle onaylandı Zırve sonucuna gore, 5-6 mılyardolara mal olacak pro- jenın gerçekleştınlmesı ama- MArkusıSa. 19,SıL3'te Depremde en buvuk hasann mevdana geldigi Kobe kenti sakinlen yıkılan evlerinın önunde çaresizlik içinde >ardım gelmesini bekli>orlar. Japonya'da Kobe ve Osaka bol- gesinde yaklaşık 10 bin binanın harabeye döndüğü bildiriliyor. (RhUTER) Japonya'da deprem: 1800 ölü Osaka ve Kobe bölgesi yerle bir • Orta Japonya'nın endustrı bölgesınde oncekı gun mcydana gclcn 7 2 şıddchndckı dcprcmdc yaklaşık 1800 kı^ı oldu, 2 bınden fazla ınsanın hayatından umut kcsıldı Yetkılılcr, nufusun yoğun olduğu bu bolgede, olu sayısının artmasının kaçınılmaz olduğunu açıkladılar • 1948 yılında 4 bıne yakın kı^ının ya^amını yıtırdığı Fukuı depremınden bu yana Japonya'dakı yer sarsıntıları ıçınde en fazla can kaybına yol açan ve tam 40 sanıye surduğu açıklanan dunku dcprcm, ycdı bınc yakın ınsanın yaralanmasına vc on bın binanın da harabeye donmcsınc ncdcn oldu • 10. Sayfada Deprem uzmanları: Istanbul^u hayal büe edemeyîz • Boğaz\çı Ünrversıtesı Kandıllı Rasathanesı \e Deprem Araştırmaları Enstıtusu Müduru Prof Ahmet Mete Işıkara, Japonya'da buyük can ve mal kaybına yol açan şıddettekı depremın, Istanbul'u yerle bır edebıleceğını söyledı fstanbul Haber Senisi - Ja pon- \a'nın Osaka kentının kuzevmdekı Kobe bolgesınde meydana gelen \e bınden fazla ınsanın ölumüne. bır o kadannın da kaybolmasına neden olan deprem. Turkıyede de deprem tehlıkesının yenıden gundeme gelnıe- sıne yol açtı Osaka ıle İstanbul arasında. aynı deprem kuşaklan ûzennde bulunma- lan ve ulke sanayılennın buyûk ço- ğunluğunu banndırmalan nedenıvle buyük benzerlıklerbulunduğuna dık- kat çeken uzmanlar. "Bo>le^bir dep- rem tstanbul'da olsa>dı neler olurdu" sorusuna, "Düşiınmek bile istemiyo- ruz" yanttını venyorlar Boğazıçı ÜnıverMtesı Kandıllı Ra- sathanesı ve Deprem Araştırmaları Enstıtusö Mudurü Prof Dr Ahmet Mete Işıkara. Istanbul'dakı deprem olasılığı uzerıne goruşlennı açıkladı Işıkara. bır depremın ıncelcnmcMiııtı 4 ayn bjşlıkta yapıldiğını belırterek bunl;ınn-daw depremin oluşum zama- nı'. 'depremin bü\ üklügu". 'depremin >erleşim merkezine olan uzaklıgı' \e 'nufusyoğunlugu' dıye adlandınldığı- nı sovledı Prof Dr Işıkara. Kobe depremının 7 2 şıddetınde buyuk bır deprcm olduğunu. erkcn saatlerde meydana geldığını. merkezının yer- leşım yenne çok yakın olduğunu JII- m.4rka\,Sa. I9,Sü.8'de OLAYLARBV ARDINDAKÎ GERÇEK Anayasa ve Yurttaş!.. Başkentte anayasanın kımı maddelennı değıştırmek uze- re çalışmalar yuruyor Ger- çekte bu konu olumlu yonle- rıyle değerlendırılmesı gere- ken bır ıçerık taşımaktadır Çunku 82 Anayasası 12 Eylul'un urunudur, demokra- sıye donuk bır çabayla elden geçınlmesı gereken pek çok maddesı vardır, Turkıye'de demokratıkleşme 12 Eylul hukuku aşılmadan gerçekle- şemez Ne var kı yukardan kuşba- kışıyla bır goz atıldığı zaman, anayasanın değıştırılmesı yo- lundakı çalışmalar, Turkıye Cumhurıyetı'nın laıklık teme- lını korumak ısteyenlerle yık- mayı amaçlayanlar arasında kı bır tartışmaya donuşturul- muştur Refah Partısı ve da- yandığı Islamcı kesım, bu yolda elıne geçen fırsatı de- ğerlendırmeye çalışıyor Anayasanın partıler arası uzlaşmayla değıştırılmesı, hıç kuşkusuz en sağlıklı yon- temdır Ancak bu uzlaşma, laıklıkten odun vermeyle ger- çekleştırılecekse o zaman en sağlıksız sonuca ulaşılmış olur Gorunen odur kı, 1995 Turkıyesı'nde bu tehlıke ge- çerhdır Refah Partısı çevrelerınde bır 'kutsal tttıfak'\arı soz açılı- yor, DYP ve ANAP saflannda RP lı gıbı duşunenlenn oluş- turduğu bır taban var mıdır? Bu sav dogru mudur^ Yok- • • • UArkasıSa. l9.Su.H'de 'Var olmayanı yok ediyorum...' Pantomımın olmemesı ıçın savaşan Marcel Marceau'nun Uluslararası Pantomım Okulu ve kendı adını taşıyan bır topluluğu var M14. Sayfada Yasamın ağır' ve 'hafif yanları Mılan Kundera'dan Phılıp Kaufman'ın uyarladığı fılm, uzun bır aradan sonra ekranda B/7. Sayfada Aile planlaması köylere ulaşamadı Turkıye'de 1991 yılından bu yana surdurulen dev olçeklı araştırma, aıle planlaması ve çocuk sağlığı konusunda onemlı gelışmeler yaşanmakla bıriıkte, sorunlann butunuyle aşılamadığını ortaya koydu • Arka Sayfada Bergamalılara irlanda'dan destek Kasabalarında sıyanurlu yontemle altın uretmek ısteyen firmayı beş yıllık bır mucadeleden sonra kovmayı başaran VVestport Kasabası Halk Inısıyatıfi lıden Patnck Hopkıns, Bergama halkına, "Sıze başanlar dılıyorum, ancak unutmayın madencıler kolay pes etmeyeceklerdır" dedı MArka Sayfada BORSA ODun 2S.48S.96 Öncekı 25 533 92 DOLAR ûDun 40180 Öncekı 40 050 MARK ÛDun 26.260 Oncekı 26150 ALTIN ûDun 487 500 OnLek 485 000 Koç'tan hükümete istikrar uyarısı • Rahmı Koç Bursa'da yaptığı konuşmada, "Önlem alınmazsa Uçuncü Dünya ülkesı oluruz" dıyerek en az 5 yıl sureyle ıstıkrar ıstedı Koç, hükümete şu onenlerde bulundu Ozelleştırme bır an once gerçekleştmlmelı, doğru düzgün vergı toplanmalı. kayıt di!}i ekonomının onu alınmalı. devlet küçülmelı • Rahmı Koç, bundan sonra özelleştırmenm baştan savar gıbı değıl, akillı polıtıkalarla bır an önce gerçekleştırılmesı gerektığını söyleyerek 'Herkese bır kayıt numarası verılerek doğru duzgun vergı toplanmalı' dedı • 19. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog