Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17OCAK1995SALI 8 DIŞ HABERLER Saddam, KürtLere görüşme önerdiTürkiye'nin Kürt liderlere yönelik görüşme çağnsına ise, taraflarca olumlu yanıt verildi Dış Haberler Servisi - Kuzey Irak'ta rakip Kürt gruplar arasındakı çatışmalar bütün şiddetiyle sürerken, Irak Devlet Başkanı Saddam Hiiseyin. Kürt liderlere görüşme masasına otur- ma önerisinde bulundu. Saddam Hüseyin başkanlığındadün Bağdat'ta yapılan bakanlar kurulu top- lantısı sonrasında yayımlanan açıkla- mada, 'Bağdal yönetiminin Kürt mu- halefetle görüşmeye hanr olduğu' be- lirtüdt. Açıklamada "Irak \önetimi, Kürdistan özerk bölgesinde barışçı bir çözüme ulaşılmasL, diizen ve güvenliğin sağtanması amacıyla diyalog kurmaya hâlâ hazırdır" ifadesı kullanıldı. Saddam Hüseyirnn Kürdistan De- mokratik Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ıle Kürdistan Yurtseverler Bir- liği (KYB) lideri Cetal Talabani ye yö- nelik çağnsı temkinli karşılandi. KDP lideri Barzani. Bağdat ilediyaloğagir- meye sıcak bakarken KYB lideri Ta- labani bu konuda çok kefin bir tutum izliyor. Kürt liderler Mesud Barzani ve Ce- lal Talabani, 1991 yılında sona eren • Saddam Hüseyin başkanlığında dün yapılan kabine toplantısı sonrasında, 'Bağdat'ın Kürt muhalefetle görüşmeye hazır olduğu' açıklandı. Körfez Savaşı sonrasında Bağdat"ı zi- yaretederek Irak lideri Saddam Hüse- yin ile görüşmüşlerdi. Saddam ile Kürtler arasında yumuşamaya yüz tu- tan ilişkilerdaha sonra yeniden bozul- muş ve Irak'ın 36. paralelin kuzeyin- de kalan kesimine Irak ordusunun gir- mesi yasaklanarak bölgede Çekiç Tf. , . 77\ 7 T^ Güc-ün korumas, alt.nda özerk bir Talabaıu'den topyekun savaş Kürt yönetimi kurulmuştu. Türkiye'nin Kuzey Irak'ta yaklaşık dört haftadır süren çatışmalann sona e r d i r i l m e s i için KDP ve KYB'ye yöne- lik görüşme çağnsına ta- raflarca olum- lu yanıt veril- di. Ankara'da- ki KDP ve KYB kaynak- lan.geçenhaf- ta kendilerine iletilen görüş- me çağnsının aynı gün örgüt liderlerine'aktanldiğını ve îiderlerin Ankara'ya olumlu yanıtlannı Türk hü- kümetine bildirdiklerini açıkladılar. Kürt yetkililer, görüşme konusunda prensipte anlaşmaya vanldığını, ancak toplantının yeri ve zamanının henüz belirlenmediğini kaydettiler. KDP ile KYB arasında 22 aralık ta- rihinde alevlenen çatışmalar ise şid- detlenerek sürüyor. KDP, KYB lideri Celal Talabani"nin 'topyekun sa- vaş'ilan ettığini bildirdi. AFP'ye göre, önceki gün bölge hal- kına yönelik bir mesaj yayımlayan KYB lideri Talabani, KDP'ye karşı topyekun savaş ilan ettiğini duyurdu. Bölgede son iki gün içinde meyda- na gelen çatışmalarda 55 kişinin öldü- ğü, 100 kişinin yaralandığıbildiriliyor. Fransız AFP ajansının haberine göre, ağırsilahlanndakullanıldığı çatışma- lar Erbil, Şaklava ve Selahaddin kent- lerinde yoğunlaşıyor. Kürdistan Yurtseverler Birligi (KYB) temsilcisi ve Kuzey Iraktaki Kürt yönetiminin başbakanı Kosrat Resul, AFP'ye yaptığı açıklamada Er- bil kentini KYB'den geri almak için saldınlanm şiddetlendiren KDP'nin cumartesi akşamından bu yana kenti yoğun bombardımana tuttuğunu bil- dirdi. Resul, Erbil çevresindeki KDP mev- zilerinden yapılan bombardıman sıra- sında kentte 20 sivilin öldüğünü. 100 kişinin de yaralandığını söyledi. KYB temsilcisi Resul. Erbil çevre- sinde yükselen Kaznavan dağlannın kontrolünü ele geçirmek için mücade- le veren taraflann çatışmalarda toplam 35 kayıp verdiğini, bunlardan 7'sinin KYB'ye. geri kalanının ise KDP'ye bağlı peşmergeler olduklannı belirtti. Resul'ün açıklamasına göre çatış- malarda ölen 15 KDP'linin cesetleri, Kuzey Irak'taki tüm partileri çatısı al- tında toplayan Irak l lusaJ Kongre- si'nin (INC) yetkililerine teslim edil- di. 'Kazanan olmayacak' Kosrat Resul, AFP'ye yaptığı açık- lamada partisi KYB'nin soruna siyasi çözüm bulmaktan yana olduğunu ve çatışmalann sona erdirilmesi için bir an önce görüşmeler yapılması gerek- tiğini savundu. "Bu çatışmadan hiç kimse galip çık- mayacak" diyen Resul. KDP yöneti- minin görüşme masasına oturmayı reddettiğini. Irak Ulusal Kongresi lide- ri Ahmed Çelebi kanalıyla yaptıklan banşçağnlannı geri çevirdiklerini ile- ri sürdü. KOCAELİ tMVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Cniversjtemizin aşağıda belirtikn birimkrinde acık bulunan kadrolara 2547 sayıh Kanun ve Öğretim Üyeüğine Yüksdtme ve Atama Yönetmeliği'nın ilgilı hûkümlen ııyann- ca öğretim elemanı aUnacaktır. Başvuru sûresi ilanın yayın tarihınden ıtibaren 15 gündür. 1 Profesörlük kadrolan devamb statülû olup. adavlanrı başvuracaklan Anabitim Dah'ıu belirtirdılekçelenni. özgeçmişlenru. bilımsel yayınlannı. kongre ve konferans tebüğ- len ile bunlara vapılan atıflan. eğmm-öğreum faalıyellennı. yöneıımlennde devam eden ve bilen doktora çahsmalannı veya Yüksek Lisans (Bilim Uzmanhğı) calrçmalan ve başbca esenni içeren dokümanlan 6 nüsha olarak, 2 adet fotoğraf ıle bırlıkle Rektörlüğümüze teslim etmelen. 2. Doçentlik kadrolan devamlı statülü olup, başvuracak adaylann Anabıhm Dallannı belirtır dikkcelenne ekleyeceklen özgeçmiş. 2 fotoğraf. docenüik belgesi veya noler onavh sureti, yavm üstesı ile bilımsd cahşma ve vavınlannı kapsayan dokümanı 4 nüsha olarak Rektörlüğümüze teslim etmeleri. 3. Yardıma doçentlik kadrosuna basvuracak a'daylann 4 nüslia olarak hazırlayacaklan özgeçmiş. doktora belgesi. büimsel çalışma ve yayınlannı kapsayan dokümanı 2 fo- toğraf ile biriikte ve anabilim dah ile yabana dıllenrri belirten dılekçe ekinde ilgilı bınmlere teslım etmeleri. 4. öğreüm görevlisi ve uzman, okutman kadrolan için adaylann. başvuracaklan Bölüm Anabtlım Dalı veya programı belınen dikkçekrmı. eserlennı. hızmet ve öğrenim belgeknru, 2 fotoğraf ıle bırhkte ılgib binmlere tesbm etmelen. 5. Araştırma görevlisi kadolan için. adaylann başvuracaklan anabilim dalmı ve sınava girmek tstediklen yabana diti belirten,dılekçelerinı. öğremm belgekn, transknpuen ve 2 fotoğraf ile biriikte ilgüı bmmlere teslim etmeleri gerekmektedır. NOT 1. Rektörlûğe bağlı birimlenn başvurulan Rektörlüğümüze yapuacakür. 2. Posta ile yapılan başvurular geçersızdır. 3. Adaylann sınav yerlen ve tarihkn başvurduklan binmkrce ilan edikcektir. F«knrtesi An»buBiıDıh UBVMI Dcr. Ade* Tıp Plasük ve Rekonstrüktif Patoloji GenelCerrahı Nöroşirüni ÇocukCerrahıa Kadın Hst.ve Doğum KBB GözHastahklan Üroloji Ortopedi veTravmatoloji Göğüs Kalp ve Dam.Cer. tçHastaüklan KarrfivolonEuU *~j vtVJl Psikiyatri Nöroloji Tıp Nöroloji Dermatobji KlinikBak veFnf Ha^tahklan1 1 (UlalUvlul 1 HalkSağüğı ÇocukSağ.veHast. « . AikHekimbği Mikrobiyoloji Hıstoloji ve Embriyolojı Anotonu Fizyoloji Biyokımya Biyofızik Tıbbi Biyolojı (genetık) Cebu- ve sayjar teorisı FenEdebiyat „ Topoloji Mat.Tem.ve Mat.Lojik Analiz ve Fonk.Teorisi Uygulamah Matematık •- Yüksek Ener.vePlaz. Fiziği GenelFizik Matemaüksel Fîzik T. , . Katıhal Fiziği NûkleerFizik Atom ve Mokkû) Fiziği Eğitim Yönetimi Tefrişi Pİanlaması ve Ekonomısı EğitimdePsi.Hiz. Eğitim Prog.veöğr. „ Fizikokimva Muhendıshk Otomotiv Hîdromekanîk ve HidrolikA U^A4 ı 1 ^^ Ifc 11111 n T W A 1^\4A V 1 U İ Makineleri Uygulamah Jeofızik Yapı Ekktrik Makineleri Endüstri Mühendislıği Yöneylem Araşnrması Çevre Teknolojısi BilgisayarBöimleri BilgisayarYazılımı YrdDoç Yrd.Doç Doç. YrdDoç. Uzman Yrd.Doç. Uzman YrdDoç. YrdDoç. öğrGör. Doç. Yrd.Doç. Doç. YrdDoç Doç. YrdDoç. Prof. YrdDoç. Doç Doç Yrd.Doç. Prof. YrdDoç. Doç YrdDoç Doç. YrdDoç. YrdDoç. Prof. YrdDoç. Öğr.Gör. Uzman Doç Yrd Doç. Yrd.Doç. YrdDoç Doç. Yrd.Doç Yrd.Doç. . Prof. Yrd.Doç. Öğr.Gör. YrdDoç. Prof. Doç. YrdDoç. Doç. YrdDoç. Doç YrdDoç. Prof. Doç. Yrd.Doç. Doç. Yrd.Doç. Öğr.Gör. Doç. Prof. YrdDoç. Arş.Gör Prof. Doç. Yrd.Doç. Yrd.Doç. Yrd.Doç. Doç. Arş.Gör. Doç. Yrd.Doç. YrdDoç. Prof Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Prof. Arş.Gör. Doç. Prof. Doç. YrdDoç. Prof. Doç. YrdDoç. Prof YrdDoç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Prof. Doç Prof. Doç. Doç. Yrd.Doç. Yrd.Doç. ArşGör. Yrd.Doç. Arş.Gör. (4) 1 (5) 1 (3) 1 (3,5) 1 (4) 1 (4.5) 1 (6) 1 (3) 1 (3,4.5) 2 (4) 1 (1) 1 (4.5) 1 (3) 1 (4) 1 (2) 1 (4) 1 (1) 1 (Vl 1(•*) ı (3) 1 (1) I (1.3) 1 (4,5) i (1)V ' / (4) 1 (1.2) 1 (4) (3) (3.5) (3) (3,4) (4) (4) (2) (3) : (5) (5) (3) (3.4) (5) (1) (4.3) (6) (5) (1) (U.3) (3.4,5) (1.2.3) (3.4.5) (U.3) (4.5) (1) (1.2,3) (3.4i) (1.2,3) (3.4.5) (2) (1İ3) (1) (3.4.5) 1 (4,5) (1) (1 2J) (3A5) (3,4,5) (3,4,5) (1.2.3) (4) U.Z3) (3) (4.5) (1) (3,4,5) (3) (6) (1) (5) (2) (1) (3) (5) (1) (3) (3) 1 (1) 1 (3) 1 (1) 1 (4,5,6,7) 3 (l) (1) (1) (U) (1) (4) (4) (7) (4) (7) Aakbnutor Bibm Dalı Uzmanı tercih sebebı Bilim Dalı Uzmanı tercih sebebı ÇocukPsikiyatrisi Dişhekimi Bibm Dalı Uzmanı tercih sebebidir. Ders verecek düzeyde tng. bibnekri tercih nedenidir. „ - Uzmanhk alanının istaüsük mekanik olması ve ders verecek dûzev de tngüizce bilmeleri tercih nedenıdir Ders verecek düzeyde lng. bdmeleri tercih nedenidir. Dersverecek düzeyde tng. bibnekri tercih nedenidir. Uzmanlık alanının sistematik feisefe ve bihm tarihı olması ve ders verecek düzeyde tng. bilmeleri tercih nedenidir. Ders verecek düzeyde tng. bilmelen tercıh nedenidir. Rektörlüğe bağb Çevre Sorunlan AraşUrma Merkezı'nde görevkndırilmeküzere Kimya Mühendisi olması Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi (Prof.Dr.) olmalı Bir üniversitedeenazl 5 yıl Öğr.Gör. olarak çabşmış olması terah nedenidir. Rektörlüğe bağh ÇevTe Sorunlan Araştırma Merkezı'nde görevkndirilmek üzere birinin Elektnk Mühendisi olmaa ve Almanca bilmesi tercih nedenidir. Su kirlibği ve Antma Tcsislen konusunda uzman. ÖGRETİM ELEMANI ALINACAKTIR Bılgısayar Donanımı Malzeme Üretim Metalurjısi Tefckomünıkasyon Elektrorük Ekktromanyetik alanlar ve Mıkrodalga tekniğı Devreler ve Sistemkr «t t* Hukuk Anayasa Hukuku idare Hukuku Ceza Hukuku lş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku İktısau ve td. Bil. Sayvsal Yömemkr Üretım Yönetimi ve Pazaıiama Ticaret Hukuku tkosadi Gebşme ve Uluslararası lktısat tktisatPoütıkası Ekktrik Makinekn Tekrak Eğiam - EnerjıTesislen * Kontrol Eğıtimi _ Ekktronik Mekanik ve Makıne Elemanlan Otomotiv - Eğitim Teknolojısi Aydınlatma ve Tesisat Eğiumi Psikoteknik Eğitim Programlan RektörtügeBağhBirimler Meskk Yüksek Okulu <• Sosyal Bılımkr Enstitüsü Fen Büımkri Enstitüsü (Çevre Bilimlen Anabilim Dah) Sapk Bilimlen Enstitüsü - ÇevTe Sorunlan Araştırma Merkezi Güzel Saoaılar Bölümü " Türk Dıh Bölümü Yabana Dıller Bölümü •• Rektörlûk - Yrd.Doç. Arş.Gor. ArşGör YrdDoç. Doç. YrdDoç. Arî-Gör. Doç. Yrd.Doç. Arş.Gör. YrdDoç. Arş.Gör. Prof. Doç. YrdDoç Arş.Gör. Doç. YrdDoç. Arş.Gör Doç. Yrd.Doç. Arş.Gör. Uzman Doç. Yrd.Doç. Arş.Gör. YrdDoç. ArşGör. YrdDoç. Arş.Gör. Arş.Gör. YrdDoç. " Yrd.Doç. Prof. Yrd.Doç. Arş.Gör. Doç. YrdDoç. Arş.Gör Prof. . Yrd.Doç. Arş.Gör. Doç. Yrd.Doç. Arş.Gör Doç. YrdDoç. Arş.Gör. Prof. Doç. YrdDoç. AT5.Gör. Arş-Gör. Öğr.Gör. Doç Yrd.Doç. ArşGör. Prof. YrdDoç. Arş.Gör. Öğr.Gör. Uzman Uzman Arş.Gör. ArşGör. ArşGör. Öğr.Gör. ArşGör. Arş.Gör. Arş.Gör. Uzman Uzman Okutman Okutman Okutman Okutroan Okutman Okutman Okutman Okutman Okutman Okutman Okutman Eğitim Piarüamaas (4) (5.7), (5) (1,2,3) (4) (5.6,7) (I) (1) (4) (4.6,7) (3,4) (7) 0) (1.3) (4) (5,7) 0.2.3) (3,4.5) (4.5.6.7) (1.2.3) (3,4,5) (4,5,6,7) (4) (2,3) (3.4) (4,5,6,7) (5) (4.5.6.T) (3) (5.6.7) (4,5.6,7) (3.4) (3,4) U) t (3,4.5) (5.6) (4) (4,5) (1) (3.5) (5) (1.13) (3.5) (5) (1,2.3) (3,4.5) (4,6) (1) (3.4,5) (4,5,7) (4.5) (1) (3) (5) . (7) (1) (4) (4) Dcr. (4) (4) (7) (7) (6) (3) (5) (6) (5) (4) (6) (5) (5) (5) (5) (5) (4) (5) (6) (6) (6) (7) (3) Basın:1719 1 I I 4 1 1 5 • 1 1 2 5 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 I I l l l 2 l l l l l l Adedi 2 2 I l 2 l 2 3 3 l I l l l 2 2 l 2 2 2 l l Birinin bılgısayarkonusunda uzmanlaşmışolması tkı adedi haberkşme sistemleri prop&gasyon konusunda deneyimjı. tkı adedi endüstriyel elektronik. otomatik kontrol konusunda deneyımb Yüksek lisans ve doktorayapıyorobnak Yüksek lisans ve doktora yapıyorobnak Enaz5yıldeneyimh Y üksek lisans ve doklora yapıyor obnak tşktme Mûhendisliğı ve veya Matematık Bölümü mezunu lşktmeve veya Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu. I adedi pazartama konusunda doktora tez aşamasında olmalı. Ekmanlann iyi derecede bılgısayar bilmekn. araştırma görev ulennin yûksek lisans dıplomab veya doktora öğrencisi ohnalantercıhedibr. Açddanuüır Master veya doktora yapmış obnak. kağıtcıbk konusunda uzman olmak tercih nedenidir Muhasebedalında Işktmecılık programı Ihastanevesağbk kuruluşlan yönetimi konusunda doktora vapıyor obnak) İktısat Politikası dabnda Eğitim Bölümü mezunu olması zeka araşormalan konusunda deneyımb bulunması. Ziraat Mühendisi olması (Çevre Sorunlan Araştırma Merkezı'nde görev alacak.) Hemşirelik Yüksekokul mezunu olup ana veçocuk sağhğında master yapmış obnak. Farmakolojı anabıhm dah tkisi Mikrobiyoloji ve Klınik Baktenyoloji dahnda biri deney hay^ anlan merkezınde görevlendirilmek üzere veteriner hekim Halksağlığı (ıkı tanesınınhastane deneyirrüi olması.) • Kimya Yüksek Mühendisi ve bir araştırma merkezinde uzman olarak çahşrmş olmalı Matematik bölümü mezunu ohnak ve bılgısayar programabğında deneyimli obnah. Iküşım Fakültesi Radyo-TV bölümû mezunu obnak Halk muzığı sanatında yeterbbk abnı; obnak Edebiyat Fakültesi mezunu tiyatro dahnda Miman plastik ve el sanatlan konusmunda uzman Türk Dıh dahnda tngüizce bikn ve birinin yurtdışmda (ABD) bir üniversiteyi bıurmiş obnası tfcri derecede sözlû ve yazıb olarak tngUizce'den Türkçe'ye çeviri yapabıkn. yaab olarak Tûrkçe'den tngıbzce'ye çevm yapabilen ve Ingilizce "proofreading" bilen Meskk yüksekokulunda öğretim görevbsi olarak görev yapmak üzere elektnk veya efcktronik mühendisi ve yüksek bsans yaprrı^ olması tercih nedenidir. Derbent Tunzmcüik Meskk Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak görevlendirilmek ûzere -Biri Hacettepe Bilkent veya ODTÜ tngiliz Dib ve Edebıyan mezunu obnak -Birininde 4 yılhk meskk yüksekokulu turizm programından mezun obnak ve Pedagoji Formasyon konusunu bitirmış olarak iyı derecede tngüizce bılmek Tavşanal Boyaahk Meslek Yüksekokuhı'nda öğretim görevbsi olarak görev yapmak ûzere kimya mühendisi obnası Siyasi tarih konusunda 4 yılhk yûksek tahsih ve deneyimti obnaa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog