Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

17 0CAK1995SAU CUMHURİYET SAYFA HABERLER Bötöcüierin Moskova'daki faaüyetleri • MOŞKOVA(AA) -"Sürgûn Parlamentosu Temsilcileri" sıfatı ile Moskova'ya gelen bir grup bölücü, önceki gûnden beri Moskova'da temaslar yaptıklannı iddia ederken Rus. yetkililer, bu konuda herhangi bir bilgjleri bulunmadığını söylediler. Bölücülerin Moskova'daki merkezi olan "Kürt evTnin birtemsilcisi, gelen "heyetin' temaslanna önceki gün ön görüşme niteliğinde başladığaru, dün de asıl görûşmelere geçildiğıni öne sürdü. Ancak bölücülerin •tcınaslan hakkında Parlamento Duma Kanadı Milhyeüer Komisyonu Başkan Yardımcısı Oleg Alexandroviç ve Duma Dış llişkiler Komisyon Başkan Yardımcısı Pospyelov Vladimir Borisoviç ise "'Bu kişilerle resmi bir görüşmenin söz konusu olmadığını" belirtli. 'Türktarihi yeniden yazılmalı' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Demirel. dün Prof. Dr. Bozkurt Güvenç'in "Türk Kimliği" adlı kitabmın "Yılın KjtabıÖdülü"nü kazanması nedeniyle Kültür BakanlığYnın düzenlediği kokteyle katüdı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel kokteylde yaptığı konuşmada. Türklerin tarihinin yabana kaynaklarca derlendiğini beurterek, Türk tarihinin bütün süreçleriyle yeniden. "doğru olarak" yaalması gerektiğini söyledi. Demirel, Orhun Abideleri'ndeki sözleri anımsatarak, "Gök çökmedikçe. yer delinmedıkçe. Türk • mületinin yasalan da çökmez. Aradığımız bu değil, ama inancımız budur" dedi. Erdoğan'dan ÇHter'e yanıt •İstanbul Haber Senisi - Başbakan Tansu Çiller'in geçen hafta sonu Istanbul'da yaptığı incelemelerin "Başbakan. IstanbuFun sorunlanna el koydu" şeklinde yorumlanması üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan, dün İtfaiye Eğitim • MerkezTnin açıhşında yaptığı konuşmada Çiller'den İstanbul'un sonınlanyla ilgili olarak, "Bana böy lebir davet gelmiş değil. Bunun nedenini Sayın Başbakan"a sorun" dedi. TRT'yegövenlik personeli • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çillerin. terhisi uzaülan ve yaralanan askerlere yönelik vaatleri bir yıl içinde çok sınırlı uygulandı. Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan, konuya ilişkin sorular üzerine. TRT Genel Müdürlüğü'nün 60 kişilik güvenlik personeli ihtiyacı için açüğı sınava katılmalan için askerlik süresi uzatılanlardan 144kişinin adıran bildırildiğjni. kunımca istihdam çalışmalannın sürdürüldüğünü sövledi. • ANKARA (AA) -AN AP Genel Sekreteri Mustafa Taşar, Maltepepazannda düzenlediği "Hayat Pahalıhğını Protesto' toplantısı sonrasında vatandaşlarla yaptığı konuşma sırasında sarfettiği "Bırakuğımız yerde otluyorlar" ifadesinden dolayı vatandaşlardan özür diledi.Taşar'm konuşmasının baa özel televizyon kanallannın haber kuşağmda yayımlanmasından sonra kanallan telefonla arayan vatandaşlar tepkilerini dile getirerek özür dilemesini istedikr. eoner olgun emin igüe (Sah 21.3O-23.3O) CARARET CİNE Yeşılpırar Sok No 2 Amavulkoy Tcl 257 "M 3K Solda bütünleşme kurultayı için geri sayım başladı Adaylar 1)irbiriııi kolluyorIŞIK KANSU ANKARA-SHP ve CHP arasında 28 ocakta yapılacak bütünleşme kurultayı için genel başkan adaylan birbirini kol- luyor. SHP içinde olası lider adaylan üze- rinde bölünme gözlenirken CHP'de bü- yük çoğunluğun CHP Genel Başkanı De- niz Baykal üzerinde ısrar edeceği bildiri- liyor. SHP Genel Başkanı Murat Kara- yalçın, adaytığım büyük ölçüde Bay- kal'ın tutumuna bağlarken mevcut lider- lerin çekılmesini ısteyen "üçüncü isün- cüer" ise Mümtaz Soysal ve Aydın Gü- ven Gürkan üzennde duruyorlar. Özel- likle SHP içinde, kurultaya "udaşnıa- dan" gidildiği takdirde, büyük sancılar çekileceğı, hatta birleşmenin fiilen ger- çekleşmeyeceği de dile getiriliyor. Bütünleşme kunıltayına doğru. birçok toplantı. temas yapılırken şu ana değin adı birleşik partinın adaylığı için geçen kişilerin, gelişmeleri yakından ızleyerek tutumlannı ona göre belirleyecekleri, adaylar arasında yeni yaklaşımlar ve pa- zarlıklar oluşabileceği bildiriliyor. Ku- lislerden sızan bilgilere göre adaylann son durumu şöyle özetlenebilir: Her iki parti kulisinde dile getirilen söylentilere göre SHP içindeki bölünme- yi kendisi açısından önemli bir koz ola- rak kullanan Deniz Baykal, adaylıktan çekilmeyip gerilimi yükselterek yeni pa- zarlık ve politik yaklaşımlara kendini açık rutuyor. CHP'liler, kendi partilerinin taban ve delegasyonunda Baykal'ın yanında çok kişinin bulunduğunu belirterek, Bay- kal'ın adayhktan çekilmesınin bir anla- mı olmadığını vurguluyorlar. CHP Genel Başkan Yardımcısı Irfan Gürpınar. "Sayın Bay kal, 1974'ten bu ya- na bir güc. olarak bir yerde dunıyor. Med- ya, Tansu ÇUler'e. Murat karayalçın'a, Mümtaz Soysal'a olan destegini hi/dcn esirgemeseydi. Deniz Baykal başka yer- lerde olurdu. Bütünleşmenin de bir uzlaş- ma ile çözümlenmesini diliyorum. Politi- kaya, emek veren, alınteri döken. 1974'ten bu yana her türiii medya baskısı ile bir ku- tu içine sokulmaya çalışılan bir insana, bir yol açalım diye düşünüyonun" diye- • CHP'de büyük çoğunluğun Genel Başkan Deniz Baykal üzerinde ısrar edeceği öğrenilirken SHP'de üçüncü isimciler, Mümtaz Soysal ve Aydın Güven Gürkan'ın adı üzerinde duruyor. Karayalçın - En çok yıpranan aday Bavkal -CHPondaısrarlı Soysal ve Gürkan - ÖzeUikk SHP içinde "üçüncü isimciler"in adaylan rek Baykal'ı desteklediklerini açıkladı. CHP Ankara Milletvekili Ali Dinçer. bütünleşmenin CHP çatısı altınd,a \e CHP ilkeleri çerçevesınde olduğunu be- lirterek lider adayının da bir CHP'li ola- rak Deniz baykal olduğunu söyledi. CHP tstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu. Deniz Baykafın, me\cut adaylar içinde. en azından olağan kurultaya değinki dö- nenı için tek uygun kişi olduğunu dile ge- tirdı Hacaloğlu. bütünleşme sonrası sü- reçte. Baykal'a siyasetteki deneyimi. ör- gütle olan ilişkileri ve taban dinamiğini sağlaması açısından gereksinim duyul- duğunu aktardı. Karayalçın'ın durumu Adaylar arasında son dönemde hem hükümet içindeki tutumu hem de parti içindeki uygulamalan nedeniyle en çok yıpranan aday olarak Murat Karayalçın gösterilıyor. Lider adaylığından vazgeçmemesine karşın. önce SHP Onursal Genel Başka- nı Erdal İnönü adı üzerinde uzlaşılabile- ceğini öne süren K.arayalçm, son dönem- de Baykal ile uzlaşma aranması gerekti- ğini dile getinyor. Karayalçın'ınbu tutu- mu, CHP Genel Başkanf na yakınlaştığı yönünde yorumlara yol açıyor. Konuya ilişkin bilgi veren bir SHP üst düzey yö- neticisı. şunları söyledi: "Murat karayalçın'ın sonçıkışlan, De- niz Baykal ile olası bir pazarlığa girecegl- nin göstergesi olabtlir. Karayalçın, Bay- kal'ın lider adavlığını. hükümerin deva- mı ve kendisinin bakaıılıgının sürmesi ko- şuluvla kabul edebilir. Nereden hakılırsa bakılsın. hükümerin devamını isteyen de- tegeler çoğunlukta. Bunlann büyük bir bölümü de Karayalçın ile biıiikte davra- nabilir." Karayalçın'a yakın çevreler. SHP li- derinin temel stratejısinin sosyal demok- ratlann yara almamasını ve bütünleşme- nin yeni sorunlar dogurmamasını hedef- lediğini bildirdıler. Aynı çevreler. delege tabanında Kara- yalçın"ın önemli bir desteğe sahip oldu- ğunu savunarak Karayalçın'm bugüne değin. uzlaşma konusunda takındığı olumlutavra yanıt alamadığındanyakın- dılar. SHP \e CHP içinde, "Gerek KarayaJ- çın gerekse Ba> kal aday olmasın. Üçün- cü bir aday üzerinde uzlaşma sağtansın" diyenlenn sayısı azımsanmayacak boyut- tabulunuyor Ancak, bu düşüncede olanlar da üçün- cü ısmin adında birleşme sağlayamıyor- lar. Bu gruptakiler, Mümtaz Soysal ve Ay- dın Güven Gürkan ısmi üzerinde duru- vorlar. Kurultay provası yapan muhaliflerden Karayalçın ve Baykal'a çağn: Çekîlerek 3. adaya yol açınANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - SHP ile CHP arasında yapılacak bütünleşme kurultayı öncesinde, mevcut geoel başkanlar dışında üçüncü bir aday çıkanlmasını isteyen ikı partiye mensup muhalifler, dün bir araya gelerek kurultay provası yaptılar. Toplantının açıhşında konuşan eski Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş. "Sosyal demokratlann, değeıii iki genel başkanın dışında yeni bir genel başkana ihtiyacı vardır. Biz üçüncü bir aday tsti\xtruz, çünkü haik bunu istiyor" dedi. Toplantı sonunda. iki genel başkanla bir kez daha görüşülerek u Aday ohnaym, 3. adaya yol açın"çağnsında bulunulması ve kuvultayda parti meclisi (PM) seçimının de yapılması benimsendi. 7 bölgeden il temsılcilerintn de katılımıyla genişletılen komite, birkaç gün içinde 3. adayı belirleyecek. SHP'de parti içi muhalefeti yürütenlerin çağnsı üzerine. dün Cankaya Belediyesı Yılmaz Güney Sahnesi'nde bir toplantı düzenlendi. SHP ve CHP bayraklan ile donatılan salondakj toplantıya katılanlar, 3. aday arayı^lanyla ilgili görüşlerini dile getirdiler. 68 ilden temsilcinin geldiği toplantıya. 100'ü aşkın delege. 20 dolayında milletvekili. bazı MYK ve PM üyelen. eski İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen, Cankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen. ile CHP'li muhaliflerden Hayrettin Uysal. Orhan Veli Yüdırun katıldı. Toplantıya katılan milletvekilleri arasında; SHP Grup Başkanı Seyfi Oktay ile Grup Başkanvekilleri Ercan Karakaş ve Adnan Ekmen'in yanı sıra. eski Grup Başkanı Aydın Güven Gürkan ile eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal da yer aldı. 3. aday olarak adı geçenlerden CHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Cem'ın. çağnlı olmasına karşın toplantıya katılmaması dikkati çekti. Toplantı için çağn yapan komite adına açılışta bir konuşma yapan eskj,Turizm Bakanı Gaziantep MilletvekiU. Abdülkadir Ateş. toplumun sosyal demokratlardan beklentisinin had safhaya ulaştığını belirterek. K Döviişmeden, catışmadan, eski kurultay lann kötü anılannı tekrarlamadan bütünleşmeliyiz. Biz 3. bir aday istiyoruz. Çünkü halk bunu istiyor, kamuoyu bunu istiyor" dedi Soysara alkış Eski Dışişleri Bakanı ve Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal. toplantının başlamasından sonra salona gırdiğinde bazı delegelerin alkışlanyla karşılandı \e kürsüdeki konuşmacı. konuşmasına bir süre ara vermek zorunda kaldı. Soysal. "Partilüer kahnda olduğu kadar kamuoy unda da yaşamı. eylemL ilkeleri ve düşünceleri ile sol atılımı temsil ettiğine kuşku duymadığımız Sayın _'u» 28 Ocak 1995 toplanhsında genel başkan olarak belirlenmesini istediğimizi, umulan hedeflere vardması ve sonuçta herkesin sevinebilmesi için 28 ocak buluşmasında. b'ütünleşmiş partinin yeni PM üyelerinin de belirlenmesini gerekli görüyoruz" ıfadesının yer aldığı metnı delegelerin ımzasına sundu. Soysal. dün toplantıdan sonra gazetecilerin "Yeni bir Bder koalmonun devamını zora sokar mı" sorusuna. "Koalis>onun devamını zora sokacak olan Başbakan'ın kendisi olahilir. Partinin ilkeleri söyienir, protokol yeniden yazılır. Bu protokole uy ulduğu sürece hükümet de>am eder, uyulmadığı zaman da gidileceği başlang>çta açıkca söyienir'' yanıtını \erdı NOTLAR Son değil başlangıç... B HflBERİMtî HEOEFINE YILMAZ GÜMÜŞBAŞ ANKARA-Görünen o kı, Türk solu yeni baştan uzun ve ince bir yola gınyor. Hıç kımse bekleme- sin, 28 ocakta yapılacak SHP-CHP birleşme kurultaylan bu yolun baş- langıcı, ama sonu oimayacak... Bu görüşte olan sadece biz de- ğiliz. Ankara'da Türkıye üzerine düşünen ve politikalan yakından izleyen çogu kişi bunu söylüyor. O kadar belirsizlik ve bilinmeyen var ki. bunlara hak vermemek el- de değil. Aynı çevrelere göre 29 ocaktan itıbaren girılecek "uzun ve ince yoJ" sadece Türk solu ıçın değil, tüm Türkiye politikalannı ve Tür- kiye'nın yakın geleceğını de etki- leyecek nitelikte. Sonuç ne olursa olsun. 28 ocak kurultayından nasıl bir oluşumla çıkılırsa çıkılsın, ön- celikle bir yeni hükümet konusu gündeme gelecek. Birleşik solun - ki eğerbırleşebilirlerse- yeni lıde- n ister Murat Karayalçın, ister De- niz BaykaL isterse Mümtaz Soysal ya da bir başka isim olsun, böyle bir olgu kaçınılmaz olarak yasa- nacak. Bundan. ya şımdi olduğu gibi yine bir sosyal demokrat par- tı-DYP ortaklığı çıkacak veya 12 Eylül öncesine benzeyen bir sağ partiler koalisyonu. Yine 28 ocak kurultaylan nasıl sonuçlanırsa so- nuçlansm. bir erken genel seçım tartışması başlayacak. Hükümeti kım ya da kimler kurarsa kursun, bu yapının dışında kalanlar bir er- ken genel şeçim için bastıracaklar. Türkıye'nin bu kadar önemli ge- lişmelerin eşiğinde bulunduğu şu günlerde 28 ocakta bırleşmelen beklenen SHP ve CHP'de durum nedir, insanlar nelerle uğraşıyor- lar? Önceliklı sorun, birleşik parti- nin lidennin kim olacağı... Her ikı partinin genel başkanlan Murat Karayalçın ve Deniz Baykal, go- rüldüğü kadanyla yine liderlige hazırlanıyorlar. Deneyımlı bir es- ki CHP'lı politikacının deyimiyle "sanki bulundukian partinin ba- şında başanlı olmuşlar gibi ödül- İendirihneyi" beklıyorlar. Her ne kadar her ıkısı de "öz\«ri"ye hazır olduklannı söylüyorsa da, tutum ve davranışlan hiç de söyledikle- nne uymuyor. Karayalçın, bölge bölge dolaşarak birleşme kurulta- yı için kendisine taban oluşturma- ya çalışırken Baykal, söylenenle- re göre kendi delegelenni "elde bir" kabul ederek SHP'den yan- daşlarbulmayaçalışıyor. SHP'nin Onursal Genel Başkanı Erdal İnö- nü, görüş belirtmekten özenle ka- çıniyor, her kurultaym değişmez genel başkan aday lanndan, Aydın Güven Gürkan bu defa daha sabır- lı davranarak şımdıden ortalarda görünmemeye özen gösteriyor. SHP'den bır'başka kişi Ercan Ka- rakaş, CHP'den tsmailCemhiçbir şanslan olmadığını bildikleri hal- de sahnelerden eksık olmuyorlar. Bu arada bır başka kesim, Prof. Mümtaz Soysal'ın genel başkanlı- ğı için yoğun girişimlerde bulunu- yorlar. 28 ocak kurultayının bir "horoz dövuşü" ve "keçi inattas- ması"na dönüşmemesı için ışleri ağırdan alan ve adayhğını taban- dan gelecek istemlere endeksleyen Soysal, büyük bır soğukkanlılıkla nelerin olabileceğini veya nelerin olmayacağını gözlüyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleş- tirdiği bir "Izmir çıkarmasr bek- lenenden de olumlu sonuçlandı. SHP Genel Başkanı Karayalçın'a aday olmaması için işaret veren Egeli sosyal demokratlar, Hoca'ya da beklediğınden çok umut verdi- ler. Ankara'da bır grup milletvekili- nın Soysal'dan yana tavırlan, SHP'li bazı il başkanlan ile bazı kıtle platformlannın cesaret verici açıklamalan. hem Karayalçın'ın, hem de Baykal'ın uykulannı kaçı- racak boyutlara ulaşıyor. GOLGE ADAM Antalyadaki Akçimento Tesislerinclen sonra, ısrarlı yaymımız üzerine, I yıllardır çevreye zehırli atıklar saçarak, B.Çekmece'deki doğayı katteden... Sabancı^nAktiniento fabrikası müurtendl 1^ W H M T T^fcıft IA tMMtnrfi yflft^vı GİPWQBMr ^ M S5S T£=- ! 5Sr- •»«İLJGOIGE ADAM once TUSIOD • ttoidu sımdi sıra n«ye getect^ Tabansızider CemBoyner! rfj^^y*^ m%£TrmZâZZ<Z i>rvf»ı«M a fi>a CIKTI GOLGE ADAM POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Bir Tultaf Adam... Adam aslında bir ruh hastası... Adam bu yüzden koyu bir Atatürk düşmanı... Adam zavallı... Adam din simsan... Adam üçkâğıtçı, adam dalavereci... Her taşın altından o çıkıyor. Sahtekârlığı dillere destan. Yüzünetükürüyorsunuz, gülüyor. Tokatlıyorsunuz, bir sü- re susuyor. Soruyorsunuz: "Söyle bakalım be adam, Türkiye'de dinci terörörgüt- leri yok mu?.." Yanıt: "Yok..." > "Neden yok?.." "Çünkü Müslümanlar adam öldürmez..." "Kim öldurdü Bahriye Üçok'u, Muammer Aksoy'u, Turan Dursun'u, Uğur Mumcu'yu; kimler yaktı Sıvas'ta 37 aydını; kimler koydu Opera Pastanesi'ne bombayı?" Yanıt: "Söyleyemem..." "Cezayir'de, Mısır'da kimler öldürüyor yabancı diplo- matları, yazarlan, gazetecileri, öğretmenleri, bilim adam- larını?.." Yanıt: "CIA, MOSSAD öldürüyor. Müslümanlar adam öldür- mez..." • • • Din simsan "küçükadama" göre, "Islami terör" diye bir şey yok. Ona göre tüm bunlar uydurmaca, hedef şaşırt- maca. Küçük adamın iddiasına bakılırsa sadece PKK, Dev-Sol ve devlet terörü var. Opera Pastanesı'ni bom- balayanlar, Yasemin Cebenoyan ve Onat Kutiar1 ! öldü- renler ise PKK'li mılitanlar. Kim açıkladı Opera Pastanesi'ne PKK'nin bomba koy- duğunu? Küçük adam anlatıyor: "Polis ve öteki yetkililer..." O zaman PKK militanlan nerede ve neden yakalanmı- yor? Bugüne dek polis, Opera Pastanesi'ne konulan bom- bayla ilgili tek bir resmi açıklama yapmadı. Sadece İB- DA-C adlı (Küçük adam, bu dinci terör örgütünü çok iyi bilir) dinci örgüt olayı üstlendi. Küçük adam iddia ediyor: "Bahnye Üçok 'tan Uğur Mumcu 'ya kadar öldürülen ay- dınlar ve yazaıiar, dinci terörün kurbanı değildir... " İddia önemlidir... Küçük adam sapla samanı birbirine kanştırdıgı için ne demek ıstediğini anlamak biraz zor. Ancak. daha önceki açıklamalarına baktığınızda bir gerçek de ortada: "Devlet içindeki güçler..." Burada "bir kıvırma" da yapıyor. Gerede'deki otobüs katliamı ve Opera Pastanesi'ne bomba koyma eylemini PKK'nin yaptığını söylüyor. Gerede katliamı, Opera Pastanesi'nden bir gün sonra gerçekleşti. Ama PKK'li teröristler birkaç gün içinde ya- kalandı. Opera Pastanesi'ne bomba koyanların ise kim oldukları bugüne dek açıklanmadı. Küçük adam iddia ediyor: "Islamcı terör yoktur, Müslümanlaradam öldürmez..." Aynı şeyleri Sıvas'ta 37 aydını diri diri yakanlar için de söylemişti. Hatta ızmir'de fidye olaytnda yakalanan dinci terör ör-'- gütünün militanları için şöyle demişti: "'•' •'• "Yakalananlann üzerinden prezervatif, porno yayınlar çıktı." Sonra da birbirlerine gırmişlerdi. Araya dinci örgüt li- derlerı girdi, barıştılar. • • • Adam aslında bir ruh hastası.... Adam din simsan... Adam kurban derisi paralanndan vurgun elde etmiş... Adam üçkâğıtçı. adam dalavereci... Adam Menemen'de Kubilay'ı bağ bıçağıyla kesenleri 65 yıl sonra koruyup kolluyor; adam kapkaranlık iç evre- ninde kurduğu düşleri gerçekmiş gibi yansıtmayı sürdü- rüyor... Adam devlet ihalelerinden milyarları götürüyor: adam Suudi bankalanyla işbirlıği yapıp örgütleniyor; adam sah- tekârlık faturalarıyla sağı solu tokatlıyor; adam her önü- ne gelene kara çalıyor; adam zaman zaman kuryeük ya- pıyor; adam maskesinı yüzünden indiren Cumhuriyet'e kin kusuyor... Bu küçük adama çok dikkat edin, özellikle Yahudi ve Rum kökenli Amerikalı gazetecilerle ilişkilerini yakından izlemeyi sürdürün... Hokkabaz ve şarlatan din simsannın gerçek yüzünü gö- rün... Dikkat edin: Özel televizyonların gözdesi sahtekâr din simsan kü- çük adam, devletı tepeden tırnağa kuşatan "şeriatçı güç- leri" masum Müslümanlar olarak tanımlayıp hedef sap- tırmaktadır. Kendi iç evrenindeki karanlığı, geçmişteki ço- cukluk düşleriyle birlikte bugüne taşımaktadır. • • • Susurluk'un DYP'li Belediye Başkanı Fahrettin Tan, önce Uğur Mumcu Alanı'nın adını değiştirip "ŞehitlerAla- n/"na çevirdi. Önceki gün de Uğur Mumcu Anıtı'nı orta- dan kaldırdı. DYP'li, ANAP'lı veRP'li belediyebaşkanları, "devrim", "banş", "demokrasi", "çağdaş" gibi sokakadlanna kar- şı tepki duyuyorlar. RP'li belediye başkanlan, Atatürk anıt- lannı alanlardan kaldırıyorlar, sanatın içine tükürüyorlar. Biz de hep birlikte olup bitşnleri izliyoruz... YazıkL Antalya da Soysal'a yeşil ışık yaktı E OLAM CAM BÜLENT ECEVtT ANTALYA - "Nerede kaJmış- hk?" diye başlamıştı Antalya CHP ve SHP örgütlerinin Antal- ya Restoran'dakı ortak yemeğı. Sosyal demokratlar olarak uzun yıllar birlikte mücadele etmiş in- sanlar. kısa süre de olsa ayn kal- mışlıkların acısını kadeh tokuştu- rarak, derin sev inç içensinde kut- luvorlardı. İki partinin de il baş- kanları ve yöneticıleri piste çıka- rak birlikte halaylar çektıler. 'Llkenin makus talihini yene- cek tek gücün sosyal demokrasi' olduğu ve 28 ocağın, 'ülke için yeni bir gün' olacağı inancı ile hep birlikte kadehlerıni "Nerede kalmıştık?" dıyerek kaldırdılar. Ancak sıra CHP amblemlı duvar saatınin satışına geldiğınde, SHP sıralannda oturanlar ıtiraz etme- ye başladı ve salon bir anda kan- şıvcrdı. Satışı yapılacak saatte nı- ye SHP amblemı yoktu? Onun için de bu satışın yapılmaması gerekıyordu. Itiraz edenlerçoga- lınca SHP tl Başkanı Faruk llter ve CHP II Başkanı Tuncay Ercenk devreye gırerek durumu yatıştırmaya çalıştılar. ' ncak 'birleşme yemeği'ne gölgt Jüş- müştü. Herkesın katu idakı "Genel başkan kim olacak" soru- suna, SHP'lıler arasınJan kesın yanıt alınamıyor. Kımı SHP'lıl'er Karayalçın'ndan umulanı bula- madıklannı vurguluyorlar. ancak koalisyonun geleceği açısından da görev ine devam etmesi gerek- tiğini söylüyorlar. SHP içınden bir grup ise solu toparlayacak tek liderin Mümtaz Soysal olduğunu ve Soysal'ın genel başkanlığa ge- tirılmesı gerektiğini dile gctıri- yor. "Eğer Soysal'dan beklenen gerçekleşmezse, büieşmiş sol ye- ni lider secer. O zaman da Deniz Baykal destekJenir" dıyenler de ağı'rlıklı. Yani SHP örg'ütü. Soy- sal için "Deneyelinrdiyor. CHP içinden bazı yöneticıler, tekrar ayrım yaşanmaması için Soy- sal'ın adaylığının desteklenmesi görüşünde olduklannı belirtiyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog