Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17OCAK1995SALI HABERLER Ümit'e tepki süpüyop B Haber Merkezi - Interstar Televizyonu'nda canlı yayımlanan Turnike programında Alevilere hakaret eden sunucu Güner Ümit ve bağlı olduğu kurum, Almanya'da bir yürüyüşle protesto edildi. Anadolu Alevileri Kültûr Merkezi tarafından Berlin'in Kreuzberg ilçesinde düzenlenen protesto yürüyüşüne yaklaşık 3 bin kişi katıldı. ABDIi yarbay ve o0u kayıp • ANKARA (AA)-ABDli Yarbav Michel Roland Cavitlarrlve lOyaşındaki oğlu, önceki gün Bolu yakvnlanndaki Kartalkaya'da kayak yaparken kayboldu. Yarbay ve oğlunun arama çalışmalannın sürdürüldüğü bildirildı. İhkü ocaklanna bomba • İstanbul Haber Servisi - Tuzla Aydınlı ÜlküOcaklan önüne kimliği belırlenemeyen kişi ya da kişikrce konulan bomba dün akşam saat 21 30da patladı. Yapılan saldmda ölen ya da yaralanan olmazken. binada maddi hasar meydana geldi. Saldınyı üstlenen olmadı. Emekli büyükelçi Tezel öldû • ANKARA (AA)-Eski Dışişlen Bakanhğı müştcşarlanndan emekli Büyükelçi Necdet Tezel dün Ankara'da öldü. Tezel için bugünsaat 10.30'daDışişleri Bakanhğı önünde bir tören düzenlenecek. Tezel, daha sonra Kocatepe Camii'nde kıhnacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. THYseferleri iptal edildi • İSTANBUL(AA)- Elverişsiz hava koşullan nedeniyleTHYnin dün sabah yapılması gereken İstanbul-Trabzon seferiyle Ankara bağlanttlı Istanbul-Gaziantep, İstanbul-Muşve İstanbul-Samsun seferleri iptal edildi. Ortak bildiri • tstanbul Haber Sen isi - Kendilerini sosyalist, devrimci basın olarak nitelendiren Atılım, Ahnteri, Barikat. Denge Azadi, Devrimci Mücadele. Direniş, Devrim, Devrimci Yaşam. Hedef, Jiyana Nu. Kızıl Bayrak. Medya Güneşi, Nevvroz, Odak. Özgür Gelecek, Sterka Rızgari gazete\ e dergilerinin dün yayımladıkkn ortak biİdiride, "Demokrasi ve insan haklan söylevleri çekmenindeğil. bu haklara pratik olarak sahip çıkmanın zamanıdır" denildt. ANAP, RP'ııin yohında îki partî, anayasanın 24. maddesindeki 'devletin dini esaslara dayandırılamayacağı' ilkesinin kaldırılması konusunda uzlaştı GUNDUZ GOZUYLE MELIH CEVDET ANDAY İkİncİ değİŞİklİk paketi ANAP ve RP grup yöneticileri, anayasanın 24. maddesinden "devletin dini esaslara dayandınlamayacağı" ilkesinin kaldınlması için harekete geçtiler. Îki parti 14. ve 24. madde değişikliğini öngören ikinci değişiklik paketinin imzaya açılması için uzlaşmaya vardılar. İnandığı gibi yaşamak ANAP ve RP'nin üzerinde uzlaşmaya vardığı 24. madde değişikliğinde, "devletin; sosyal- ekonomik-siyasi ve hukuki temel düzeninin, kısmen de olsa, din kurallanna dayandınlamayacağı" hükmü kaldınlarak, "herkesin inandığı gibi yaşayabileceği" esasıyla yetiniliyor. AYŞE SAYIN ANKARA-Anayasanın "din ve \icdan özgürlüğünü" düzenleyen 24. maddesinden. "devletin dini esaslara davandınlaınayacağf ıl- kesini düzenleyen son fıkranın çı- kanlması ıçın uzlaşmaya varan ANAP ve RP, DYP'yı de bu düzen- lemeye destek vermeye zorluyor. DYP.' RP ve ANAP'ın, "SHP'yi dışlavarak'" 24. madde üzennde değişiklik arayişını reddederek or- tağına jest yaptı. DYP Grup Baş- kanvekilı Nevzat Ercan, SHP \e diğer partılenn katılacağı bir top- lant\ yapılması önerisı getirerek, 24. madde konusunda oluşturul- mak ıstenen DYP-ANAP-RP ıttı- fakını engelledı. ANAP ve RP'nin üzennde uz- laşmaya vardığı 24. madde degı- şikliğinde. "devletin: sos>al-eko- nomik-«iv asi ve hukuki temel diize- nînin, kısmen de olsa din kuralla- nna dayandınlamayacağı" hükmü kaldınlurak "herkesin inandığı gi- bi yaşayabUeceğT esasıyla yetini- liyor. ANAP. DYP ve SHP'nin 21 m..Jdelık anayasa değışıklıgi pa- ketıni TBMM Başkanlıgı'na ver- mesinden sonra, 24. madde degı- şikliği için SHP'yi dışlayarak DYP'nin de desteğıni almaya çalı- şan ANAP ve RP grup başkanve- killen dün yeniden bir araya geldı- ler. Daha önce toplantıya katılaca- ğı ..gıklanan DYP Grup Başkanve- kılı Nevzat Ercan ise Ankara dışın- da bulunduğu ıçın görüşmede bu- lunamadı. ANAP Grup Başkanve- kıllerı Ottan Sungurlu ve Hasan Korkmazcan. RP Grup Başkanve- kılı Oğuzhan Asiltiirk'le yaklaşık 1 saat görüşerek 24. maddenın TBMM Başkanı Hiisamettin Cin- donık'un daha önce partilerarası komısyona sunduğu metin dogrul- tusunda değiştırilmesi için görüş- birliğine vardılar. Toplantı önce- sinde Sungurlu. DYP Grup Baş- kanvekılı Turhan Tayan"la görü- şerek bir araya gelme ısteminı dı- le getırdı.Bunun üzerine RP ve ANAP grup yöneticileri toplandı- lar. Sungurlu. 14 ve 24. madde de- ğişikliğini en fazla ısteyen partı- nn ANAPolduğunu belirterek 24. maddenin. "devletin dini esaslara dayandınlamavacağı" ılkesinı dü- zenleyen son fıkrasının Türk Ceza Yasasfnın kaldınlan 163. madde- sıyle bağlantılı olduğu için değiş- tırılmesinı istediklerıni bıldırdi. RP Grup Başkanvekili Oğuzhan Asiltürk ıse DYP ve ANAP ıçınde çok sayıda mılletvekılinın 24. madde değişikliği konusunda ken- dılerine destek verdığını ıleri siire- rek "SHP'nin bu konudaki tavn baştan belli. Biz D\ P'nin görüşü- nü almak istivoruz. Ancak DYP destek vermese bile, biz 150 imza- yı bulunız ve Anayasa Komisvo- nu'nda 21 maddelik paketle 14 ve 24. madde değişikliğini iceren pa- ket birieşn'rilir" görüşünü savun- du. ANAP ve RP'nın üzennde uz- laşmaya vardığı 24. madde değı- şikliğinde. "devlerin; sosvaJ-eko- nomik-siv asi ve hukukitenieldiize- Batı'ya anayasa atağı ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Ba$bakan Tansu Çilfcr. anayasa değişiklıkleri henüz gerçekles,meden, bu değişikliklerin neler getıreceğini Batı'ya anlatma hazirlığına girdi. Çiller, demokratikleşme konusundaki baskılara karşı, memura sendika hakkı verilmesi ve siyasal katılımın arttınlmasını öngören anayasa değişikliklerinin "dışanda" çok iyi anlatılması talimatını verdi. Türkiye'nin AB ile gümrük biriiğine geçişi konusunu ele almak üzere 6-7 mart günlerinde yapılacak Avrupa Biriiği Ortakltk Konseyi toplantısı öncesinde, demokratikleşmeye ilişkin bazı adımlar atılması hedefleniyor. Bu doğrultuda, 21 maddelik anayasa değişiklıği paketi imzaya açılırken, hükümet de bu degi^ikliklerin Batı'ya anlatılması için kollan sıvadı. Devkt Bakanı Bekir Sami Dace ile Dışişlen Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Volkan Vural ve SHP Grup Başkanvekili Ercan Karakaş'ın, değişikliklerin. siyasal ve toplumsal yasama neler kazandıracağı konusunda bir çalışma yapacaklan bildirildı. 24. madde için hangi parti ne istiyor? ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP ve RP'nin 'pazartık' konusu yaptığı anayasanın 24. maddesi ile ilgıli siyasi partiler arasındaki temel uzlaşmazhk. 'devletin dini esaslara dayandınlıp dayandırılamayacağT tartışmasında yatıyor. RP ve ANAP. 'devletin dini esaslara dayandınlamayacağı* ilkesinin 24. madde metninden çıkanlmasmı isterken, SHP, değişikliğe onay vermek için bu fikranın korunmasını önkoşul olarak getiriyor. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk baskanlığında daha önce oluşturulan partilerarası komısyona, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden yalruzca DYP 24. madde değişikliği için öneri götürmedi. Anayasa değişikliği konusunda yaklaşık 2.5 yıl önce başlayan uzlaşma arayışlannda. 'kifit madde' haline gelen 24. madde değişikliği. DYP'nin önerileri içinde hiç yer almadı. SHP ise partılCTarası komısyona 'laiklikten ödün' verilemeyeceği gerekçesiyle, ANAP ve RP'ye karşı hazırladığı öneri ile gitti. Geçen yıl haziran ayında yeniden başlayan 'anayasa değjşikiiğp görüşmeleri 24. madde üzerinde uzlaşma sağlanamadıği için sonuçsuz kaldı. ANAP ve DYP'nin, üzerinde uzlaşmaya vanlan maddelerin TBMM'den çıkanlması önerisinm SHP tarafından kabul gormesi üzerine geçen haftalarda yeniden başlayan görüşmeler 3 partinin 21 maddelik değişiklik paketi üzerinde uzlaşmasıyla sonuçlandı. Ancak ANAP, 'uzlaşılan maddeler'in öncelikle TBMM'den geçirilmesi ilkesini getirmesine karsın, bu konuda çelişkiye düşerek, daha önce partilerarası komisyonda görüşmelerin kilitlenmesine neden olan 24. maddenin de değişiklik paketine eklenmesi için RP ile işbiriiği yaptı. ANAP, RP ve SHP'nin partiler- arası komisyona sunduklan 24. madde değişiklikleri şöyle: ANAP: Herkes. vicdan. din» inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kamu düzenine ve genel ahlaka aykın olmayan dini ibadet, ayin ve törenler serbesttir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Din ve ahlak egitim ve öğretimi devletin gözetim denetimi altında yapılır. din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlannda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi, ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsücisınin talebine bağlıdır. RP: Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Dini inanç ve kanaatlerini açıklama ve yayma, öğrenme ve öğretme, örgütlenme ve inandığı gibi yaşama ve ibadet hürriyetleri, din ve vicdan hürriyetinin aynlmaz parçalandır. tbadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kişinin din hürriyetini kullanmasına manı olunamaz, dini ışler, ibadetler ve ayinler engellenemez. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Dini inanç ve kanaatlennden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Din ve dince kutsal sayılan şeyler tahkir ve tezyif edilemez. Din ve ahlak eğitim ve öğretimi, devletin denetimine halel gelmeyecek şekiide dının temel ilkelerine uygun olarak yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlannda okutulan zorunlu dersler arasmda yer alır. Bunun dışındaki din eğitimi ve öğretimi, ancak kişilerin kendi isteğine. küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır. SHP: Herkes, vicdan. dini inanç ve kanaat özgûrlüğüne sahiptir. Dinin gereği olan ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya. dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. İlk ve ortaöğretim kurumlannda isteyenlerc, din kültürü ve ahlak öğTetimi imkânlannı sağlamak devletin ödevlerindendir. Okul dışındaki din eğitimi ve öğretimi, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Devletin sosyal, ekortomik. siyasi veya hukuki temel düzeni. kısmen de olsa din kurallanna dayandınlamaz. ninin. kısmen de olsa. din kuralla- nnadavandınlamayacağT hükmü kaldınlarak "herkesin inandığı gi- bi >aşa>abileceğr esasıyla yetını- lıyor. Değışıklığın aynen gerçek- leşmesi durumunda. 'Kılık Kıvafet Yasası' ile 'Tekke ve Zaviyeterin Kapablmasına tlişkin Vasa'nın da hükmü kalmayacağına dikkat çe- kilıyor. ANAP ve RP'nın üzerinde uz- laşmaya vardığı 24. madde metnı şöyle: "Herkes. vicdan, dini inanç ve kanaat hürrivetine sahiptir. Her- kes, kamu düzenine ve genel ahla- ka av kın olmanıak koşuluv la inan- dığı gibi.vaşamakhakkına sahiptir ve dini ibadet, ayin ve törenler ser- besttir. Kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini kanaatle- rini açıklamaya zorlanamaz, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kı- nanamaz ve suçlanamaz. Kimse- nin dinine. inançlanna ve bunlar- ca kutsal sayılan değerlere hakaret edemez. Din ve ahlak eğitim ve öğ- retimi dev letin gözetim ve denetimi altında vapılır. Din külrürü ve ah- lak öğretimL, ilk ve ortaöğretim okullannda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Kişilerin veya küçiiklerin kanuni temsilcile- rinin yazılı istekleri halinde, bu zo- runlulukkendilerineuygulanmaz. Bunun dışındaki din eğitim ve öğ- retimi, ancak kişilerin isteğine, kü- çüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağhdır." ANAP ve RP'nın. metinden çı- kanlmasını istediği 24. maddenin son fıkrası ıse şöyle: **Kimse, devletin sosyal, ekono- mik, siyasi veya hukuki temel dü- zenini, kısmen de olsa. din kuralla- nna dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amaayla her ne surette olursa ol- sun, dini veya din duygulannı ya- hut dince kutsal sayılan şeyleri is- tismar edemez ve kötüye kullana- maz." DYPdcn ortağına jest DYP: RP ve ANAP'ın. "SHP'yi dışlayarak" 24. madde üzerinde değişiklik arayışını reddederek or- tağına jest yaptı. DYP Grup Baş- kanvekili Nevzat Ercan. SHP ve dığer partılerın katılacağı bir top- lantı yapılması önerisı getirerek. 24, madde konusunda oluşturul- mak istenen DYP-ANAP-RP ıttı- fakını engelledı. Ercan'ın bu öne- risi üzerine SHP Grup yönetıcile- rine telefon edilerek, dün akşa- müstü yapılan toplantıya davet edildi. Ancak SHP Grup yönetıci- lerinin toplantıda olması nedenıy- le. Ercan. Sungurlu, Korkmazcan ile Asiltürk. yaklaşık 45 dakika sü- ren bir toplantı yaptılar. Toplantı öncesinde gazetecile- rin sorularını yanıtlayan Ercan. *^>HP*nin ve digcr partilerin yer almadığı bir toplantıyı doğru bul- madığım" belirtmesıne karşın, SHP'nın mazeretbıldirmesı üzen- ne üçlü toplantıya katılmayı kabul etti. Toplantı sonrasında. ANAP'lı Sungurlu. 14 ve 24. madde üzenn- de, SHP'nin de görüşünü alma ge- reksınımi duyduklannı belirterek. bugün 11.00"de ortak bir toplantı yapılması vediğer siyasi partilerin de buna çağnlması karan aldıkla- nnı bildırdı. ANAP ve RP ıse 24. madde değişikliği için DYP ıçin- dekı muhafazakâriann oylanna güveniyor. DYP'de 20'ye yakın milletvekılinin 24. madde değışik- liğme onay vereceğmi hesaplayan ANAP ve RP'nın oyları 134'ü bu- luyor. Ancak anayasa değişikliği önerisı venlebılmesı ıçın en az 150 mılletvekilinin imzasının bulun- ması gerekıyor. ANAP ve RP. DYP'den en az 20 oyun geleceğı- nı hesaplarken BBP ve MHP'nin de desteğinı alarak 150 ımzayı bul- mavı hedeflıvor. S A L I T O P L A N T I L A R I •.'• DEMOKRASİ VE ANAYASA TARTIŞMALARI AZGELİŞMİŞLİK VE DEMOKRASİ Yöneten Zafer Üskül Konusmacılar Cengiz Arın. Melih Ersoy 17Ocak1995 Saat: 18.30 YAPl KREDl K İJ L T Ü R M E R K F. Z İ Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesl Istiklâl Caddesi 285 Beyogiu 80050 İstanbul Telefon: (212) 252 47 00/441 - 245 20 41 Salı Toplantılan'nı. isteyen herkes ûcretsiz olarak izleyebilir. YAPI^CKREDİ ZEKİ FAİK İZERR E S I M S E R G İ S I 17 0caX - 10 Şubat 199S Y A P I K R E D Î SANAT GALERİSİ Kıbns Şehitleri Caddesi 1443. Sokak 46 Alsancak 35220 Izmir Telefon: (232) 463 56 28 YAPI^CKREDi Şiddet Üstüne Şiddetin, öldürürken kullandığı mantık şudur. Nasıl olsa ölecek değil miydi? Bunda suçun kabulü gizlidir: Ben çabuklaştırdım. Bütün insanlar öleceklerini bilirler, ama bilmezden gelir- ler. Yaşamın anlamı budur. Demek burada şiddet doğanın yerini, ya da konumuz dinsel şiddet ise Tanrı'nın yerini alıyor. Bunlardan ilki akıl dışıdır, ikincisi ise dinsizlik. • • • Şiddet, kanser uru gibidir, büyümeden yaşayamaz ve bu kez mantık, toplu öldürmeler için, "Nasıl olsa ölmeyecek- lermiydi"ye dönüşür. Elbet burada amaç kişi ortadan kalk- mıştır artık: Kim olursa olsun, öisünler. Görüyor musunuz, şiddet, belli b\r kişi ile yetinmeyip, ki- şilere yöneliyor: Orada oturanlann tümü ölsün! Televızyonlardan birinın sözcüsü, Onat Kutlar'ın, ken- disine yönelik olmayan bir saldından ötürü öldüğünü söy- ledi. Yanlış anlamadımsa, belli bir kişiye ya da kişilere yöne- lik olmadığına göre ortada suç yok. Öyleyse suçlu da yok. Görüyor musunuz, şiddetin genel olarakyaşam 'a yöne- lik niteliği olağan sayılıyor. işte şiddet, insan kafasına bu olağanlığı yerieştirmek is- temektedir, onun amacı budur. "Alışın!" diyor bize, biz de nerdeyse alışıyoruz. ••• Her insan yaratıcıdır; tanmı bulan, birtakım hayvanlan ev- cilleştiren, yazıyı bulan odur. Sanatçılar, bilim adamları bu- nun kanıtı olarak ortaya çıkarlar. Kültür, insanın doğaya katkısı demektir. Bizim yaşamımız, bir kültür yaşamıdır. Şiddet, bir insanı ya da insanlan öldürmekle yaşamımı- zı yok ediyor. • • • Onat Kutlar'ın, yıllar önce "ishak" adlı kitabını okudu- ğumda yeteneğine, yaratıcılığına hayran kalmıştım. Onu her görüşümde, "lshak"\ yeniden bastırmasını ve yeni hıkâyeler yazmasını isterdim. • • • Şeriatçı, bir kişiyi öldürmeyi, ya da bir topluca bulunu- lan yere bomba bırakmayı kendince nasıl doğru buluyor, anlayamıyorum. "Benim gibiyaşamayan ölsün" mantığı mıdır bu? Kendi yolu doğruysa, kurtuluşuna inanıyorsa yetmez mi ona? Onlar kurtuluş yoluna girmiyorlarsa, onlan yazgılan ile başbaşa bırakmak yerine öldürmek hangi mantığa sığar? Dünyayı sadece kendileri için var etmeği istıyoriarsa dün- yaya ne gerek var? Ahret onlara yetmez mi? Ugur Mumcu'nun katillerinin yakalanabilmesi için imza verenler 23411-MustafaKıhç. 23412-Mu- rat Koşar, 23413- Naci Sancaktar. 234J4- Niyazi Uvgun, 23415- Nıl- gün Erdınç. 23416- Naci Gezmişoğ- lu. 23417- Nuh Yılmaz. 2341»- Ne- şe Bıçaklar, 23419- Naci Çıtır. 23420- Nazan l'ntaL 23421- Nagi- han K.ıravkazlı. 23422- Nurdan Ka- raman, 23423-NilnurTandacgüne>. 23424- Nihal Yıldırım, 23425- Na- ci Gırgın. 23426- Nusret Memiş. 23427- Nese Duran. 23428- Nurgül Akbaba. 23429- Nevzat Cankara. 23430- Nilay Ersoy, 23431-Nurhan Sucr. 23432- Nurdan Sözkesen. 23433- Necmı l^ıkoğlu. 23434- Nilü- fer Alptekin. 23435- Nursen Eldı- ven. 23436- Nazlı Gcrmiyanoğlu. 23437- Nazmıye Yılmaz! 23438- Nurgün Komşuoğlu, 23439- Neca- n Camsu. 23440- Nurten Ok, 23441 - Nuran Giilen. 23442- Necati Solt, 23443- Nazıfe Bascr. 23444- Nutnan Ünal, 23445- Nermın Kurçeren. 23446- !Necla KayiKi, 23447- Nu- rav Yıldırım. 23448- Naile Tiilay Say, 23449- Neyır Bahar Oklay. 23450- Nedim Ozer, 23451- Neşe Küçûk. 23452- Nergis Sözer, 23453- Nurhayat Bozkurt. 23454- Nevin Akta*. 23455- Nergis Ipck. 23456- Nazmi Asil, 23457- Nezıhe Dıkmen. 23458- Nevzal Satılmıv 23459- Nurcan Ozkapı. 23460- Nazlı Bursa, 23461- Nesrin Darıcalı. 23462- Na- zik Karaman. 23463- Nazıfe Yaı- maz. 23464- Neriman Dovel. 23465- Nacı Yıldız. 23466- Nihal Şen, 23467- Nazif Özten. 23468- Orhan Çelebi. 23469- Orhan Cevat. 23470- Oguz Lzun. 23471- Oya Konak. 23472- Osman Bostancı, 23473- Oya Kösemen. 23474- Orhan Kök- çû, 23475- Orhan Sevımler. 23476- Osman Onuk. 23477- Orhan Ata- kul. 23478- Orhan Çelik. 23479- Or- han Akyol. 23480- Osman Birsen, 23481- Osman Gıdisoglu. 23482- Özgür Erdal. 23483- Ömür Çımen. 23484- Ömer Faruk Kurçeren. 234S5- Özcan Yıldız. 23486- Ozde- mir Kır. 23487-Oznur Şclv ı. 23488- Öznur Göger, 23489- Özden Özgen. 23490- Özcan 0 nal. 23491 - Öztcdir Karabulut. 23492- Özen Aksu, 23493- Özlem Hak. 23494- özge Ta- vukçuoğlu. 23495- Pakize Suztas. 23496- Parla Cengiz, 23497- Pen- han Akaslan. 23498- Pınar Ogur, 23494- Pınar Akbulut. 23500- Pınar Adalan. 23501- Perihan Çalkın. 23502- Perihan Kaya. 23503- Pınar Yıldı?. 23504- Recep Karagöl. 23505- Raziye Kandeger. 23506- Rolf Kohorst, 23507- Remer Beıer. 23508- Remzi Mutlu. 23509- Ruhan Turhan. 23510- Rıza Akdemir. 23511- Remzi Kocaba;,. 23512- Ra- mazan Tuncel, 23513- Ruth Horton. 23514- Roland VVinter, 23515- Re- iner Hornischer. 23516- Richard Rabl, 23517- Roscmarie Bolkan. 23518-Ramazan Taş, 23519-Rıfkı- ye Bulgurlu. 23520- Ruhi Kelemci. 23521 - Rabıa Arbon. 23522- Rama- zan Ödün, 23523- Raızye Yılmaz. 23524; Rabia Dönmez, 23525- Sı- nem Öncu. 23526- Susanne Zenn. 23527- Sevım Demırkaya. 23528- Sevinc. Günüpınar, 23529- Sevilay Şen. 23530- Semih Bilgiç. 23531- Sarah Goodley. 23532- Sevim Er- soy. 23533- Sadık Aydoğdu. 23534- Selda Nazikioğlu. 23535- Sıbel Kun, 23536- Sabire Kör, 23537- Seyhan Nılikar. 23538- Savaş Ya- lan, 23539- Sinem Ban5.23540- Se- da Çağla Okar, 23541- Sema Mu- dur. 23542- Selahattin Tuncel, 23543- Sevhan Gökgöz. 23544- Ser- can Gidişoğlu, 23545- Sadettin Ay- dın. 23546- Salih Kunıru, 23547- Seyhan Dursun. 23548- Selma Gidi- ?oğlu, 23549- Serpıl Yılmaz. 23550- Soner Tüzer, 23551- Sema Yıldız. 23552- Seyhan Gökgöz, 23553- Sa- ba Gürtuna. 23554- Suna Lafçi, 23555- Süleyman Lafçi. 23556- Se- ma Turan Yapıcı, 23557- Samı Say. 23558- Seval Yılmaz, 23559- Suley- man Çelebi, 23560- Songül tnan, 23561- Saim Yavuz. 23562- Sevgi Çakır, 23563- Sıbel Durak, 23564- Suna IşbiUr, 23565- Süheyla Sön- mez. 23566- Sibel tldas, 23567- Sev- da Balkan. 23568- Sema Yapıcı, 23569- Serdar Ycnı. 23570- Seda Yılmaz, 23571- Sabıha Koçoglu. 23572- Sadık Boral, 23573- Sınan Bahar. 23574- Selcuk Ko^ar, 23575- Sevgı Aldun. 23576- Selda Biskör. 23577- Senal Soylu. 23578- Sezgin Alcan. 23579- Suzan Bunul. 23580- Sarive Şentürk, 23581- Sabıha Çe- tın. 23582- Saliha Çelebi, 23583- Sa- nıyc Lniıi. 23584- Songül Köksal. 23585- Sevcan Toroglu. 23586- Se- ma Bazandağ, 235SP- Sev ıl Ertem. 23588- Sevim l van, 23589- Suzan Eren. 23590- Seda Devrim, 23591- Satı Kaya. 23592- Saniye Denli, 23593- Sen et Tıtız. 23594- Sebahal Gül, 23595- Sabahat Tokalp. 23596- Serap Alptekin. 23597- Saliha Çe- lık. 23598- Sinem Çagrı, 23 599- Se- \ım Zamur. 23600- Seda Korku, 23601 - Selma Topkaya. 23602- Ser- hat Çıtak, 23603- Sultan Yılmaz. 23604- Selçuk Çetiner, 23605- Se- lahjtldın Saptalı. 23606- Sultan Çe- tin. 23607- Sev ım Dede. 23608- Ser- vet Bavraktar, 23609- Saniye Öz- can. 23610- Selim Şarkı, 23611- Se- ma Genç. 23612- Savaş Kaya. 23613- Sevfenin Pek. 23614- Senem Gökcel. 23615- Sevgı Göktaş. 23616- Selen Serhan, 23617- Süley- man Suruk. 23618- Satılmış Onan. 23619- Şahin Boyacı, 23620- Şehbal Yumu^ak, 23621- Şengül Yıldız. 23622- Şaziment Başkır, 23623- Se- ner Özer. 23624- Şerafettin Avdoğ- du. 23625- Şebnem .\nba^ak. 23626- Şahin Topal, 2362"'- Şehnban Yıl- dız. 23628- Şehriban Kaza, 23629- Şahin Gazi. 23630- Şenay Yılmaz, 23631- Şuavıp Harman. 23632- Şa- di YağaU 23633- Şebnem Çetınkaya. 23634- Şevkive Türüt, 23635- Şahm Yakar. 23636- Şükrive Öztürk, 23637- Şenay Gök. 23638- Şener Vlüngül, 23639- Şule Sakaofilu. 23640- Şengül özcan. 23641 - Şenğül Ozcan. 23642- Şebnem Türût, 23643- Şafak Turan. 23644- Şükrü Kurma. 23645- Şebnem YanhoSlu. 23646- Şefıka Düz, 23647- Şule Tü- rel. 23648- Şükran Yılmaz, 23649- Şükriye Atakan. 23650- Şefik Kara- han, 23651- Şengül Aygen. 23652- Şafak Engin, 23653- Şahin Aydın. 23654- Şevket Selin, 23655- Şaban Kın. 23656- Şükrü Erçakır, 23657- Şeniz Koc. 23658- Şengül Koçars- lan, 23659- Şakır Akka>a, 23660- Şengül Koçarslan, 23661- Şemsi Kılıçdoâan. 23662- Şehbal Yurau- jak. 23663- Şule Töre. 23664- Şefik Oztürk, 23665- Şenay Apan. 23666- Şenav Demir. 23667- Şule İnanç. 23668- Şehnaz Elma, 23669- Şenay Bıçer. 23670- Şehri Karbatut, 23671 - Şahin Sönmez. 23672- Şem- si Cankara. 23673- Şenol Celasun. 23674- Şebnem Basmaz, 23675- Tü- lay Erturk. 23676- Tülay Eren, 23677- Toiga Ada. 23678İ Turan Ersizer. 23679- Tülay Daım. 23680- Tiğin Karath. 23681- Tülay Acar. 23682- Tolga Bozman, 23683- Tur- «ÜV Başkan. 23684- Tarkan Tur- han, 23685- Tolga Ayvacı, 23686- Tölay Uygur, 23687- Tayfur Gür- ses. 23688- Tansel Emiroğlu, 23689- Turgay Turhan, 23690- Tür- kan Tamoğlu, 23691- Tolga Cesur, 23692- Tahsin Ergin, 23693-.Tay- fun Ta$cıoğlu. 23694- Turgay Özçe- lik. 23695- Turan Tut. 23696- Tuğ- sal Ateşalp. 23697- Türkan Acar, 23698- Tezcan Aksoy. 23699- Tol- aa Alışkan, 23700-Türkay Danacı, 23701- Tahsin Ergin. 237Ö2- Taner Şengül. 23703- Tuğba Çankçı, 23704- Tolga Ada, 23705- Turgay Özcan. 23706- Turan Öztürk, 23707- Tıjen Nayman. 23708- Tu- vana Aka. 23709- Tanju Kındım. 23710- TarıkGüaaydın, 23711-Te- oman Renk, 23712- Tenay Ege, 23713- Tuna Özerdıl. 23714-'Turan Öztürk, 23715- Talat Veral. SÛREC8(
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog