Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

17OCAK1995SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER 15. dereceyle 7. derece arasındaki yaklaşık bir milyon kamu çalışanına öngörülen zam, yüzde 15 ila 25 Memura zam kapıdaANKARA (Cumhumet Büro- su) - Turk Sılahlı Kuvvetlen (TSK) mensuplan ve ust duzey memurlann maaşlannda artış ya- pılmasına ılışkın yasa tasansının kamuovunda tepkı varatması uze- nne, Malıve Bakanlığı'nca başla- tılan çalışmalarda, daha önce kap- sam dışı bırakilan yaklaşık 1 mıl- yonkamuçalışanından 15 dere- ceyle, 7 derece arasındaki me- mur maaşlanna vuzde 15 ıle 25, 7 dereceden 4 dereceye kadar olan memur maaşlanna da yuzde 5 ıle 10 arasında maaş artışı venl- mesı eğılımı ağırlık kazandı Ma- lıye Bakanlıgı nca yapılan çalış- malann bugun tamamlanarak Başbakan Tansu Çıfler e sunııla- cağı oğrenıldı Hukumetın SHP kanadı, TSK ve ust duzey memur maaşların- dakı ozel hızmet tazmınatlannın arttınlmasını ıçeren vasa tasansı- na "alt düze> memurtara haksz- bkedfldtğı" gerekcesıyle ıtıraz et- mesı uzenne, Maliye Bakanlıgı yenı bır calışma başlattı Yetkılı- lerden edınılen bılgıye gore, va- pılan çalışmalarda. 1S dereceden 7 dereceye kadar olan memur maaşlanna vuzde 15 ıla 25 oran- lannda 7 dereceden 4 dereceve kadar olan memurlara da vuzde 5 ıle yuzde 10 arasında zam venle- cek Yetkılıler artış oranlarının emeklı ayhklanna da yansıtılaca- ğını belırttıler Malıve Bakanlıgı yetkılılen, çalışmalann devam ettığını belır- tırken, maaşlardakı artışın, taban katsayılanmn yukseltılmesı vo- luyla yapılnıayacagını, zammın tazmınatlara uygulanacağını be- lırtırken bu vöntemle duşuk dere- 12 yaşmdald çocuğa işkence savı • Ankara'nın Çubuk ılçesınde sımit çaldığı gerekçesıyle gozaltına alınan D T adlı kız çocuğunun Emnıyet Mudurluğu'nde 5 gun işkence yapıldıktan sonra salıvenldığı one suruldu ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-Çubuk ılçeMnde hırsızlık vap tığı gerekçesıyle gozaltına alınan 12 yaşındakı D.Tadlı kız çocuğu na, Ankara Emnıvet Mudurlu ğu nde 5 gun boyunca işkence \a pıldığı one süruldu lnsan Hakları Derneğı (tHD) Ankara Şubesı Başkanı Nacıve Erkol Turkıyedt saltsıyasısuçlularadeğıl adhsuc, lulara da sıstematık şekılde ışken ce uygulandığım sovledı Erkol dun IHD Ankara Şubc sı nde duzenledıgı basın toplantı sında. 12 vaşındakı DT nın 12 ocak gunü Çubuk ılçesınde sımıt almak ısterken polıs tarafından hırsızlık yaptığı gerekçesıyle go zaltına alındığını ve Ankara Em nıyet Müdurluğü Hırsızlık Masa sı ekıplennce 5 gün işkence edıl dığını soyledı D T nın dun savcılığa çıkartıl madan serbest bırakıldığını sov k >en Erkol "•Dernegımız. bu ınsan- bk dışı ve vasa dışı u\gulama ıçın gereklı suç duvurusunda btıluna- cakür" dedı Turkıve lnsan Haklan Vakfı he kımlennden Levent Kutlu nun verdığı DT nın işkencegordugu ne ılışkın raporu basına dağıtan Erkol dovulme ve elektrık \enl mesı sonucu DT nın \ucudunda oluşan ızlen de basın mensup larına gosterdı Türkıye'de ışkencenın salt sıyası suçlulara değıl adlı suç lulara da sıstematık olarak uy gulandığını belırten Erkol halkı bu tur olaylar karşisında duyarlı olmaya çağırdı 3 kisi öldü Beyazıt'ta borç cînayeti İstanbul Haber Servisi - Lale- lı de, alacak meseleM yuzunden tartıştığı otel sahıbını ve yeğenı nı ölduren bır kışı olay yenne polısm gelmesı uzenne ıntıharet tı Lalelı Turkelı Caddesı 107 Numara'da bulunan Bahattın Özay'a aıt Kugu Otel'e dun oğle saatlennde gelen Sölejman Ca- nikligU borcunu ıstedı Alacağı nın odenmemesı uzenne sınırle nen Canıklıgıl sılahını çıkararak önce Bahattın Ozay, daha sonra da resepsıyonda çalışan Nezih YıMızGaret'ı oldurdu Sılah seslen uzenne çağnian polısın olay yenne geldığını go ren Suleyman Canıklıgıl sılahını şakağına dayayarak ıntıhar ettı Olay yerınde yapılan ın- celemelerde ıkı tabanca ele geçınlırken otelın onüne gelen olenlennyakınlan uzunsureağıt yaktılar celı memurlann maaşlannda yük- sek oraniı artış olacağını, bu şe- kılde kamu çalışanlannın maaşla- n arasmdakı buvuk oraniı farkla- nn gıdenlmeye çalişildığını bıl- dırdıler Alt duzey memur maaşlannda yapılacak bu artışın bütçeye 40 tnlyon lırava yakın yuk getırme- sının beklendığını belırten vetkı- lıler "Ancak. vılın ıkincı 6 a\ında memura venlecek zam oranı dü- şecektir" açıklamasını yaptılar ANAP Grup Başkanvekıli Ha- san Korkmazcan da dun vaptığı açıklamada ust duzey memurun maaşını arttıran tasannın yetersız olduğunu vurgulayarak, tüm me- murlann ucretlenne zam yapıl- ması gerektıgını soyledı Kork- mazcan, 1995 yılı butçesınden ça- lışanlar ıçın aynlan odenegın. me- murlann son uç yıllık kayıplannı bıle karşılamadığına dıkkat çeke rek. "Söz konusu maaş artış», ça- lışanlar arasında eşitsızijk yaratı- yor" dedı Asistan zamlan şubatta TBMM Genel Kurulu'nda aralık avında onavlanan, öğretım uyelennm özlük haklannın ıyileş- tınlmesıne ılışkın vasaya göre profesor doçent ve doktorlann maaşlannda yapılacak artış 1 ocaktan ıtıbaren geçerlı olurken, araştırma gorevlılenne venlecek zam ıçın 15 ocağın başlangıç tar- ıhı seçılmesı asıstanların dun zamsız maaş almalanna neden ol du Edınılen bılgıye göre araştır- ma gorevlılenne, yasayla belır- lenen maaş artışı 15 şubattan ıtıbaren, I aylıkfarklanvlabırlık- te ödenecek Sağlıkçalışanlaru ıstemiennı ılık- getırdıklerı K0O ınızalı metnı Başbakaniıga gonderecek. (hotoğraf: ERDOĞA1N KOSEOĞLli) Sağükçüar1995 bütçesinireddetti İstanbul Haber Servisi - ktanbul SSK Hastanesı çalışanlan dün hastane bahçesınde bır protesto gostensı düzenleyerek 1995 butçesıyle çalişanldnn sosval haklanna getınlcn sınırlamalann kaldınlmasını ıstedıler Sağlık Çalışanları Platformu da 21 ocak gunu Ankara da bır mıtıng düzenleyerek Sağiık Hızmetlen Tazmınatı ıle kamu çalişanlanna gre\lı toplusozleşmelı sendıkal haklar venlmesını \e uluslararası sozlevnelcre uvulmasını ısteyecekler Samatva HastaneM çalışanlan I99S butçesı ıle kazanılmış haklannın gen ahnmasını protesto etmek amacıvla dun ogle saatlerınde hastane bahçesınde toplandılar "Sagtıkta ttcaret olma/" "l cretsiz vemek. ucrrtsı/ kreş" sloganlarıv la vuruyuş duzenleven saglık çalışanlan adına Tum Saölık-Sen Akvırav Subesı V onetım Kurulu uvesı Altin Özbay "Piyasa ekunomisinın acımasız çarklanna terk edılmesnk daha da bclırgınleşen ucret ilc sosval U'ozluk haManmı/ın dıkkate alınmadıgı bu somuru paketını \e somüru butçesıni reddedıvonız" dedı Çalışanlar ıstemlerını dılegetıren yaklaşık 800 ımzalı metnı de hastane vctkılılerı Sdglık Bakanlıgı \e Başbakanlığa gondereceklennı açıkladıbr ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Atatüpkçü Olmak Yenı Demokrası Hareketı'nın sevımlı ve yakışıklı Başka- nı Cem Boyner, geçenlerde "YDH olarak ne komunıst ne faşıst ne de Kemalıstız" demış Çok, ama çok aytp etmış Neden ayıp etmış Cem Boyner'' Kemalıst olmadığı ıçın mı9 Hayır Kemalıst olmayan bır suru ınsan var Kımıne say- gı duyanm, sevgı duyanm Kımıne duymam Ama hıçbırı- ne Kemalıst olmadıkları ıçın "Ayıp etmış" demem Ama Cem Boyner ayıp etmış, hem de çok ayıp etmış Sanıyorum bundan altı ay kadar onceydı Bır televızyon programına çıktık Cem Boynef'le bıriıkte Karşılıklı saygı ıçınde, uygar bır bıçımde tartıştık Ve bu tartışmada Sayın Boyner, "Nereden çıkanyorsunuz bızım Kemalıst olmadı- ğımızı" dıye konuşmuştu, "bız de Kemalıstız " Bunu duy- maktan çok memnun olduğumu ıfade etmıştım kendısı- ne Mılyonlarca ınsan dınlemıştı ve ızlemıştı bu soyleşıyı Hıç kımse unutmadı Ve ben gene bu koşede yazdığım bır yazıda da aynı olayı ele almış, "Şımdı kendı aralanndakı antı Kemalıstlere ve 2 cumhunyetçılere nastl anlatacak derdını" sorusunu sormuştum Zaten kısa bır sure sonra 2 cumhunyetçılerın bazılan yollarını ayırmışlardı Cem Boyner ve YDH'ye getırdığım eleştınlerde her za- man sevecen olmaya çalıştım lyı yetışmış genç ınsanla- rın çogunlukta olduğu ve çoguyla ortak degerlen de pay- laştığım bır kadroyu, olumlu yonlenyle de değerlendırmek ıstedım Aralanndakı bazı ıtıcı tıpter ve aykın ınsanlar ne- denıyle başanlı olamayacaklarını duşundum Oysakı Turk sıyasal yaşamındakı sıyasal yelpazede, merkez sağ ve lı- beral bır partıye gereksınım olduğunu duşunuyorum Boyner ı merkez sağdakı boşluğu doldurma konusun- dd Çiller ve Yılmaz'dan potansıyellı gordum, bunu zaman zaman da yazdım ve dıle getırdım Ama Sayın Boyner'ın son beyanatı, bendekı kredısını sıfıra ındırıyor Cem Boyner, Kemalıst olmadığını soyledığı ıçın mı ben- dekı kredısını sıfırladı'? Hayır Yazımın başında da degın- mıştım Kımse Kemalıst olmak zorunda degıl Zaten ben- ce Kemalıst olmak da buyuk bır manfet değıl Hele Mus- tafa Kemal'ın yaptıklannın tam tersını yapıp "Kemalıstım" demek, hıç manfet olmadığı gıbı, buyuk bır utanmazlık Cem Boyner'ın bendekı kredısını sıfırlayan şey, daha beş-altı ay once mılyonlarca ınsanın gozlennın onunde 'Kemalıst' olduğunu açıkça ılan eden bır lıdenn (artık ne kadar lıderse), şımdı Kemalıst olmadığını ılan etmesı 17.Sayfada 2MTtF8UUC».K SUPER EtECÎHOHIC TELE İŞLEM SOPER ŞUBE SUPER HİZMET YETKlLlSt CÖ» t KONVr GELlŞTtRME KREDİSI Siz DETELECARD "SAHİBİ OLUN; SİGORTAU OLU Tek kuruş prim ödemeden. VARLIÛA DAYALI MENKUL K1YMET KREDİU MEVDUAT KESABl-^ 4 KREDUf "" TİCARİ HESAP SERBEST VADELİ MEVDUAT KESABI SÛPER VADELİ MEVDUAT HESABI Türkiyede Hk kez. Yapı Kredı, çağımızda, ınsan hayatnın vazgeçılmez unsurlarından bırı halıne gelen Telecard a, olağanustü bır ozellık daha kazandınyor ve Turkıye de ılk kez, mevduat sahıplennı, tek kuruş prım odetmeden sıgorta guvencesı altına alıyor Telecard sahibi olanlar, otomatikman sigortalı oluyor. Telecard sahıbı olanlar, kaza sonucu yatarak tedavı ve her turiu vefat temınatını ıçeren sıgorta güvencesınden yararlanma ımkânına kavuşuyor. Kaza sonucunda, Telecard sahıbı sıgortalının hastanede yattığı sure ıçınde yaptığı tum doktor, amelıyat, yatak, ılaç. teşhıs ve tedavı masrafları, temınat lımıtlerı dahılınde karşılanıyor Sigortalı ayrıca, 24 saat Acıl Ambulans Hızmetı nden ucretsız yararlanma ımkânına sahıp oluyor Dunyanın heryennde geçerlı bu olağanustü guvenceden. yıllık vadesız hesap ortalaması 1 milyon lıranın uzerınde olan bütun Telecard, Unıversıty Telecard, Genç Telecard ve Supercard sahıplen yararlanabılıyor. Sıgorta primlerini Yapı Kredi ödüyor. Telecard sahıbı olanlar, Yapı Kredı nın Halk Yaşam Sıgorta A Ş ıle ışbırlığı ıçınde sunduğu bu olağanustü sıgorta güvencesınden yararlanmak ıçın, tek kuruş prım ödemıyor Sıgorta primlerini Telecard sahıplerının yenne Yapı Kredı oduyor. Sigorta teminat limitlerini Telecard sahibinin hesap durumu belirliyor. Telecard sahıbı sıgortalının, Yapı Kredı'dekı vadesız hesabının ortalaması. kaza sonucu yatarak tedavı ve vefat temınatını belirliyor Hesap ortalamasının yukselmesı temınat lımıtlennı ve dolayısıyla odenecek tazmınatı da yukseltıyor Örneğın. yıllık vadesız hesap ortalaması 2.5 milyon lıra olan bır Telecard sahıbı, bu ortalamanın 10 kati, yanı 25 milyon lıraya kadar sıgorta güvencesınden yararlanabılıyor. Ortalama arttığında. temınat lımıtı de otomatikman artyor Temınat lımıtı 1 mılyar lırayla sınırlı. Siz de Telecard sahibi olun, siz de otomatikman sigortalı olun. Sız henuz bır Telecard almadıysanız, hemen bır Yapı Kredı Şubesı ne gelın, Super Hızmet Yetkılısı yie goruşün, Telecard sahıbı olun Telecard la. Turkıye dahıl. dunyanın her yerınde. yuz bınlerce otomatık vezneden anında nakıt çekebılır, mılyonlarca mağaza, market, otel, restoran ve benzın ıstasyonunda para vermek yenne, odemelerınızı Telecard la yapabılırsınız Turkıye nın neresınde olursanız olun, mesaı saatlerıne bağımlı kalmadan, para ya da çek yatırabılır. havale yapabılır, telefon, elektrık, su. doğalgaz faturalannızı bırkaç tuşa dokunarak, kolayca odeyebılır, tum AloBanka hızmetlennden yararlanabılır, ustelık tek kuruş ödemeden sıgorta guvencesıne kavuşabılırsınız Siz de gelin Yapı Kredi'ye, Yapı Kredi farkını yaşamaya başlayın. Burası Yapı Kredi. Fark burada. YAPI> CKREDi "hizmette sınır yoktur" A I C *
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog