Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyettmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı: Orhan Erinç # Genel Yayın Koordınatörir Hikmet Çetinkava 9 Yazıişlerı Müdürlerı Ibrahim Vıldız. Dinç Tayanç (Sorumlu) • Haber Merkezı Müduru: Hakau Kara 0 Görsel Yönetmen Fikret Eser [)ıs llaberlcr Ergun Balcı# Ktıhbaraı YalçınÇakır • Ekonomı Bülent Kı/anlık • Radvo-TV-Uygtr Eremektar • Kultür Handan Şenköken # Spor Abdülkadir Yücelman # Yun Habcrlcr. Mehnıet Saraç # Makalcler. Sami Karaörcn # Çevıri Sevfettin Turhan • Duzcltmc \bdullah Yazıcı Y a y ı n K u r u l u İ l h a n S e l ç u k (Başkant. Orhan Erinç, Oktav Kurtböke. Özgen Acar. Hikmet Çetinkava, Şükran Soner. Ergun Balcı, Dinç Tajaoç, İbrahim Yıldız, Orhan Bursali, Muslafa Balba>. Ankara Tcmsılcısı Viustafa Balba> • Habcr Mudüru. Doğan Akın Atatürk Bulvarı No 125. Kat 4, Bakanlıklar-Ankara Tel 4145020Chat). Faks 4195027* IzmırTem.Mİcısr SerdarKızık, M 7ıya Blv 1352 S 2 3 Tcl 4411220, Faks. 4414i P • Adana Tcmsılcısı. Çetin Yiğenoğiu. Inonu Cd. 119 S. No 1 Kat 1, Tel. 3522550. Faks 35225"'o Erol Erkut • Koofdmaıor Ahmet korukan • Muhasebe. Bûtent Yener • Idare Hüse>in Gürer • l^letme Önder Çelik • Bılgı-lşlem NaU Inal • Bılgısayar Sibtcm. Mürü\et Çiler • RekJam: Reha lşıtman • Halkla llışkıler Nurten Berksoy Vı>ımlı>ııt vc Basao: Yem Gün Haber Ajansı. BaMn \c >a>ıncılık A Ş Turkucaiıcad 24 41 Cağaloğlu 34334 Ul PK ^46 Islanbul Te! 10 2121 512 05 05 (20 hal). Kaks 10 2 1 2 ) 5 1 3 * 5 95; I7OCAK 1995 Imsak: 5 49 Güneş 7.19 Ögle 12.21 Ikındı 14.47 Akşam: 17.09 Yatsı: 18.33 Nureyev'in eşyalapı satıldı • NEW YORK (AA) - Rus asıllı ünlü bale sanatçısı Rudolf Nureyev'in kostüm. mücevher, sanat ve eşya koleksiyonu, toplam 7.9 mılyon dolar rekor fiyatla alıcı buldu. Chnstıe's Müzayede Evi"nde iki gün siiren açık arttırmada, Nureyev'in sahibi bulunduğu 10 ressamın tablolan ile Romanya yapımı bir mermer heykel, müzayedede rekor fıyata satıldı. Nureye\'in Elisabeth dönemıne ait meşe ağacından yapılmış yatağına, 225.500 dolar, rokoko tarzında. üzerinde 50 lambası bulunan avizesine ıse 338 bin dolar verildi. Müzayedeye katılan ve Nureyev"in eşyalannı satın alan kışılenn kımlıği ise açıklanmadı. Müzayededen elde edilen gelir, Zünh'te bulunan Rudolf Nureyev Dans Vakfı tarafından gelecek vaat eden bale dansçılanna maddi yardım için kullamlacak. 1. Altın Ekran ödölleri verildi •TV Servisi - Sanat İhtisas Ajansı'njn verdiği 1. Altın Ekran ödülleri sahiplerini buldu. 1994yılınınbaşanh televizyonculan ödüllerini Swiss Otel'de düzenlenen gecede aldılar. Geçtiğimizyıl trafık kazasında hayatlannı kaybedenShovvTV muhabiri Hande Mumcu, Hürriyet gazetesi muhabiri Banş Selçuk ve kameraman Salih Pekerede Altın Ekran Özel Ödülü venldi. Televizyon ve eğlence dünyasından pek çok ünlünün katıldığı gecenin bütün gelıri Bızim Lösemili Çocuklar Vakfı'na bırakıldı. 22 ayn dalda verilen ödüJlerden bazılan şöyle: Haber Spikeri: Ali Kırca. Komedı Programı: Olacak O Kadar. Sunucu: M. Ali Erbıl. Talk Show: Laf Lafı Açıyor. Yanşma: SüperTumike. FaulSay, birinci oldu • Kültür Servisi - Genç Türk piyanıst Fazil Say, New York'ta düzenlenen "Genç Konser Sanatçılan" yanşmasında. en büyük ödülü kazanan ıki sanatçıdan bın oldu. Say, çeşitli ülkelerden 16 sanatçının katıldığı finalde. büyük ödülü. Avustralyalı obuacı Dıana Dohertı ile paylaştı. Ankara doğumlu 24 yaşındaki Say, Ankara Devlet Konservaruvan'nı sınıf atlayarak P yaşında bıtırdi Daha sonra burs alıp Diısseldorf" a gıderek müzık doktorası yapan Say, halen Berlin Yüksek Müzik Okulu'nda ögretim görevlisi olarak çalışıyor. Türitiye,Avrupa gündeminde •SİLİFKE (Cumhuriyet) - Avrupa'nın ilk elektronik yeşil haber ajansı Green Screen'in editörü Ümit Öztürk. Türkiye'de çe\re sorunlan ile bu sorunlar karşısında Yeşiller ve çevreci kuruluşlanh tavırlan konusunda Avrupa'nın çeşitli kentlerinde bir dizi konfd'ans verecek.Öztürk. konferanslann ılkini 18 ocakta Ingiltere'nin Leeds kentinde "derin ekoloji" akımının önde gelen kuruluşlanndan "Earth First-Önce Yeryüzü"nün konuğu olarak verecek.Öztürk. konferanslarda Akkuyu Nükleer Santralı konusundakı gelişmeleri, nükleer santrallara karşı çıkıp 4 bin kılometre yürüyen Timur Danış ile bisikletle yol kateden Deniz Güman'ın eylemlerini anlatacağını söyledi. Valmont basına tanıtridı • İstanbul Haber Servisi - Valmont kozmetık ürünleri dün, Beymen Akmerkez'de basına tanıtıldı. İlk etapta Beymen Akmerkez ve Ankara'da satışa sunulacak ürünler. bilımsel bir güzelliği oluşturmak ve yaşlıhğı önlemek amacını taşıyor. Çevpe kampanyası • İstanbul Haber Servisi - Çatalca Bcledıye Başkanı Fırat Aykut, yenıden değerlendirelebilen gazete kâğıdı, cam, pet ve plastik şışe ve karton gibı çöplen ekonomiye kazandırmak amacıyla, önceki gün büyük birçevre kampanyası başlattı. Nehir üzerinde kurulması planlanan 11 baraj ve santralla yılda 10 milyar kilovat saat enerji üretilebilecek Çorııh, ikiııci GAP ohııaya aday • tTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dah öğretim üyesi Prof. Dr. Ilhan A\cı. Çoruh Nehri havzası için hazırlanan projelerin. GAP'ın enerji boyutunda oldugunu belirtirken, Orman Bakanı Artvin Milletvekili Hasan Ekinci, Çoruh havzasındaki baraj ve hidroelektrik santral projeleriyle bölgedeki göçün tersine döneceğini bildirdi. CENGİZY1LD1RIM Türkiye'nin önümüzdeki yıl- larda enerji darbogazıyla karşı karşıya kalacağı belırtıliyor. Gündemde nükleer santrallar var. Oysa bilim adamlan, Türki- ye'nin halen \arolan su kaynak- lannı bile tam anlamıyla deger- lendiremediğıne dikkat çekıyor- lar. Türkiye sahip olduğu su po- tansıyeliyle sağlayabileceği enerjinin ancak yüzde 29"unu üretiyor. Enerjiye dönüştürüle- bilecek potansiyelimız ıse boşa akıpgidiyor. 1960'lıyıllardanbu yana tartışılan Çoruh Nehri ha\ - O Baraf ve hıdrodektrtk santralı | Nehır ve hidroeiektnk iantralı 110 milyar metreküplük rezerv Suyu kullanamıyoruz Ülkemizde tüketılebılecek yıllık ortalama su rezerv ı, top- İam 110 milyar metreküp dü- zeyinde bulunuyor Bu kayna- gın 100 milyar metreküpü ye- rüstü sulan (akarsu \e göller). kalan 10 milyar metreküpü de çekılebilır yeraltı su potansıye- lınden olu^uyor. Buna karşın. Türkiye'nin 1994 yılı itıbarıv- la tükettigi su 32 milyar metre- küp düzeyinde bulunuyor. ITÜ İnşaat Fakültesi Hidro- lik Anabilim Dalı öğretim üye- sı Prof. Dr. tlhan Avcı'nın ver- diği bılgıye göre, ülkemızın yü- zeysel su kaynaklanndan eko- nomık olarak elde edılebılecek toplam hidroelektrik enerji po- tansıyelınin değerı, ortalama 122 milyar kilovat-saat' yıl dü- zeyinde. Bu değer. hidrolik po- tansiyel bakımından Türkıye'yı Avrupa'da ilk ıki ülke. dünyada da ilk 10 ülke arasına sokuyor. 1994 yılı itibarıyla kamu ve özel sektör yatınmlanyla ger- çekleştırilen toplam hidroelekt- rik enerji üretimi 35 milyar kı- lo\at-saat/yıl oldu. Bu Türkı- yenın mevcut hidroelektrik po- tansıyelının bugün ancak yüz- de 29'unu kullanabildiğimızi gösterıyor zasındakı su varlığının değerlen- dinlmesı hâlâ gerçekleştırileme- dı. Oysa ikincı GAP olarak de- ğerlendınlen projelerden 6"sı ha- zır \e hayata geçınlmeyi bekli- yor. Ülkemizdekı ilk 10 hidro- elektrik tesis arasında yer alan projeler tamamlanırsa Türki- ye'nin toplam enerji tüketimınin yedide biri buradan saSlanabile- cek. Türkıye'dekı nehır havzalan ıçınde. yıllık 10 milyar kilovat saatlık bir enerji üretim potansı- yeline sahip Çoruh Nehri hav- zası nda planlanan 11 baraj ve hidroelektrik santralı için proje çalışmalartamamlanmak üzere. İTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan A\CL Çoruh Neh- ri havzası için hazırlanan proje- lerin. GAP'ın çok önemlı iki kaynağı olan Dicle ve Fırat hav- zalanndaki projeleri çagnştırdı- ğını \urguladı. Prof. Avcı. Ço- ruh havzasındaki projelenn öne- minı şöyle ortaya koydu: "Tek fark. GAP'tâki su kav- naklannı geliştirme projeleri içinde, hem enerji bem de sula- ma boyutunun olmasına karşın Çoruh ha\zasında sadece enerji boyutunun olmasıdır. Ancak, ge- rek enerji üretim bo> utu, gerek- se bu proje ve yatırımlann için- de bulundukları bölgelerin kal- kınmalan icin birer itki güc o*- nıaları Çoruh projeleri ileG AP'ı birbirine benzer kılmaktadır." Türkiye'de özellıkle son 10 yılda önemlı sayılabılecek yenı bıreneıjıyatırımıyapılamadığı- na, yapılabılen enerji yatınm dü- zeyinin hedeflerin çok gerisinde kaldıgınadikkatçeken Prof. Av- cı. sanayide arzu edilen bir artı- şagıdilmesi halinde 1998 yılına varmadan Türkiye'nin bir ener- ji knziyle karşılaşmasının sürp- nz olmayacaginı kaydettı. 80'lı yıllarda ülkemtzdekı enerjı üretiminın yıllık artış hızı y uzde 11 düzeyinde seyrederken 9O'lı yıllarda bu değerin yüzde 6-7 düzeyıne ındığini kaydeden Prof. Dr.'llhan Avcı, "Oysagii- nümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyinin bir başka göstergesi olan kişi basına tüketilen ek'ktrik enerjisinin ülkemizdeki değeri 1000 kilovat-saat/yıl düzeyinde- dir. Bu değer, dünva ortalaması- nın yansL, Avrupa'daki en düşük değerdir" dedı Ülkemizı bekleyen olası ener- ji krizi nedeniyle Çoruh projele- rinin çok büyük bir önem taşıdı- ğinı anlatan Prof. Avcı, Çoruh Nehri üzerine yapılacak olan ba- rajlardan elde edilecek elektri- ğin. şu anda Türkıye'de üretilen toplam elektrik enerjisinin yak- laşık 1 /7'sini oluşturduğunu söy- ledi. Projeter haar Çoruh havzasında ana kol üzennde 11 adet baraj ve hidro- elektrik santralı projesi bulunu- yor. Bunlardan Gürcistan sını- nndaki Muratlı ile Borçka, De- riner, Artvin ve Yusufeli baraj- lannın kesın projeleri tamam- lanmış durumda.Ana kol üzerin- deki bu projelerin yıllık ortala- ma enerji üretim toplamlan 9 milyar kilovat/saat. Bunlanndı- şında Berta, Barhal. Tortum ve Oltu gibı yan kollar üzerinde de dört baraj, 14 adet de nehir tipi hidroelektrik santral projeleri bulunuyor. Bu arada, Orman Bakanı Art- vin Milletvekili Hasan Ekinci de Cumhunyet'e yaptığı açıklama- da, Çoruh havzasındaki baraj ve hidroelektrik santral projeleny- le birlikte Doğu Karadeniz Böl- gesı'ndeki göçün tersine döne- ceğini belırttı. Saçsızlığa karşı geliştirilen 'mini-mikrogreft' yöntemi, Türkiye'de de uygulanacak Enseden saç nakliyle kelliğe çözüm •Yeni yöntem, insanın ensesi ve iki kulak arkasındaki sağlıklı saçlannın alınarak kafa derisinin saçsız bölgelerine mikrocerrahi yöntemiyle yerleştinlmesi esasına dayanıyor. GÜNDÜZ tMŞİR Saçı dökülen erkek ve kadın- lara müjde... Saçsızlığa karşı ge- liştirilen en yenı ve gelışmiş saç nakli yöntemi olan 'mini-mik- rogreft'. önümüzdeki aydân iti- baren Türkiye'de de uygulanma- ya başlanacak Ensede ve iki ku- lak arasındakı saç çemberinden alınan. insanın kendi sağlıklı saç- lannın. kafa derisinin saçsız böl- gesine mikrocerrahi yöntemiyle yerleştirilmesi anlamına gelen yenı yöntem. bugün dünya üze- rinde başan yüzdesı en yüksek olan operasyonlar arasında gös- teriliyor. Dünyaca ünlü saç nakli uzma- nı Dr Frank Gerhard Neidel'ın bugüne kadar yetiştirdiği tek ka- dın Türk doktoru unvanına sahip Melike Kiilahçı tarafından ger- çekleştırilecek yenı yöntemle birlikte ülkemizde "Kd başa şim- şirtarak" özdeyişi önemli ölçüde ortadan kalkacak. Yapılan son araştırmalara göre erkeklerin yüzde 50'si. kadınlann ise yüzde 30'u tıp dilinde 'alopeeia androgenita'olarak ad- landınlankellıkproblemiyle karşı karşıya Günü- müzde fizıksel olduğu kadar. sosşal ve çalışma hayatında da kadın ve erkek için önemlı bir ruh- sal sorun haline gelen saçsızlığ: ortadan kaldıra- cak Türk-Alman ortak gırişimi 'Transmed-lilus- lararasıTıp Merkezi'nde Almanya'daeğıtimgör- müş cerrahi ekip hızmet verecek. Levent'te açıla- cak yeni merkez. Almanya'da saç nakli alanında uluslararası üne sahip 'KİinkAmStadpark'ın ıkı- zi olarak teknolojik \ e bilimsel danışmanlık des- teğine de sahip bulunuyor Yapılan operasyonlar- dan saç dökülmesinın büyüklüğüne göre yakla^ık 4-5 bin mark ücret alınacak Yeni yöntemle gerçekleştirilen saç nakli operas- AŞAMA AŞAMA OPER.\SYON- Önce saç nakli yapılacak adayın saçsız bölgesinin ölçüsii belirienivor (üstte solda). Ardından ensedeki sağlıklı saçlar operasyonla alınıyor (üstte sağda). Daha sonra saç ekilecek alan ha/ırianıyor (solda) ve son aşamada hazır- lanan 'mini-mikrogreftler' saçsız bötgeye ekilerek operasyon tamamlanıyor. yonunu, Almanya'nın Bochum kentinde yer alan Klınik Am Stadpark'ta yaşayarak gözlemleme im- kânını da bulduk. Bir klinıkten öte, 5 yıldızlı otel konfonına sahip merkezde bir hekime uygulanan 'mini-mikrogreft' yöntemini adım adım izlerken haylı şaşırdık. Dr. Frank Gehard Neidel ile Dr. Melike Külahçı tarafından gerçekleştirilen ve 2.5 saat süren operasyon sonrasında başının ön tara- fı tamamıyla kel olan hasta, gür saçlanyla bize gü- lümsüyordu. 1939 yılında ;Okııda' tarafından tarif edilen ve 1959 yılında 'Örentreich' tarafından geliştirilen bu yöntem, başın arkasında iki kulak arasındakı bölgede. saçlann 'genetikşifreleri' nedeniyle yer- lerim koruduklan ve "ömür boyu programlanmış genlerini, başın diğer bölgekrine birlikte taşıyabi- lecekleri' esasına dayanıyor. Yapılan araştırmala- ra göre, erkeklerin tipik saç dökülmelerinde bu- güne kadar yapılan yaklaşık 2 5 milyon düzeltme ameliyatında, bu son teknigin başansı doörulan- dı Adım adım operasyon Ameliyatın ilk aşamasında hasta ile ilgıli tıbbı tetkıkleryapılıyor. Hastanın herhangi birrahatsız- lığı olup olmadığı saptandıktan sonra lokal anes- tezi işlemi gerçekleştıriliyor. Bu aşamada şakak gerisi veya ense üzerındekı bölgeden ınce bir saç- lı deri çıkanlıyor. Bu işlem sırasında hasta kesın- likle herhangi bir agn duymuyor. Daha sonra alı- nan bu saçlı deri, bir şentin üze- rine çıkanlıyor ilgıli alanda gö- riinür yara izı bırakmamak, önemli hedefler arasında kabul edilıyor. Ikınci aşamada ise alı- nan şerit üzerindeki saç kökleri mikrocerrahi vöntemiyle 'mini- mikrogreriere çevriliyor. Bu mini greft, 3-6 adet saç kökün- den oluşuyor. Bir mikrogreft ise 1 -3 adet ^ ç kökü içeren cilt ada- cıklanndan oluşuyor. Oluşturu- lan bu malzeme. kafanın saçsız bölgelerine açılan son dercce küçük deliklere yine mikrocer- rahi yöntemiyle yerleştınliyor. Yeni yenne yerleştirilen saç kö- kü, mıkrodolaşım surecine katı- larak yetennce oksijen temin et- neye başladıktan sonra. eski ye- nnde olduğu gibi penyodik rit- mı ile ömür boyu eski işlevını sürdürüyor. Her operasyon yak- laşık 2-2.5 saat sürüyor ve 500 gref saç ekiliyor. Bir başka de- yişle her grefte ortalama 4 saç te- li olduğu düşünülürse bir ope- rasyon sırasında yaklaşık 2000 saç telınin nakli sağlanıyor. Ye- tişmiş bir cerrahi ekiple el bece- risi bir araya geldığınde ekılen saç köklerinin. yenı yerlennde yüzde 100 oranında yeniden saç telı ürettiklennı belırten Dr. Me- like Külahçı, operasyon tekniğı- ni şoyleaçıklıyor: "Kesimlerya- pıhrken mikromotorla başta kü- çük delikler açılı\or. Kullanılan enstrüman her ne olursa olsun, önemli olan tarif edilen >öntemtn dene\imli bir el ve mükemmel bir estetik vizyonla yapdmasıdır. Kozmetik cerra- hide tıbbın beiki de tüm alanlanndan daha çok ge- çerli olan, 'Primum non necere'yani ' Öncelikle zarar vermekten kaçın' kuralına inandığımızdan, saç nakli girişimini, sorumluluk bilinci içindecid- diyetie ele alan bir özel ihtisas kliniğinin seçiminin de büyük önemi bulunuyor." Levent'te açılacak venı khnikte 6 ay süreyle operasyonlara gözlemcılik de yapacak olan Dr. FrankĞ. Neidel. kellıknedenlerinı şöylesıralıyor: "En önemli etken kalıtım. Bu. saçsızlıgın nedenle- ri arasında yüzde 9O'ı oluşturuyor. Daha sonra sı- rasıv la hormonal bozuklukiar, çev re faktörleri, ha- va kiıiiliği, mantar hastaliğı saçkıran vc stres ge- livor." Cesar Ödülleri aday filmleri açıklandıAVORİAZ (AA) - Fransa'nın 'Oscar' ödüllen dıye adlandırılan Cesar Odülle- ri'nin aday filmleri ve oyunculan açıklan- dı. Buyıl yırmıncisı verilecek Cesar Ödül- leri için yanşacak filmler şunlar: En iyi Fransız Fılmı. Patrice Chere- au'nun "Kraliçe Margot", Krzysztof Kies- lovvski'nın "Lç Renk: Kırmızı", Nicole Garcia'nın "Le Fils Prefere", Luc Bes- son'un "Leon" ve AndreTechine'nın "Les RoseauK Sauvages" adlı fılmlen. En 1yi Yönetmen: Luc Besson (Leon), Patrice Chereau (Kraliçe Margot). Nico- le Garcia (Le Fils Prefere). Krzysztof Ki- eslovvski (Üç Renk: Kırmızı) ve Andre Techinc (Les Roseaux Sauvages). En İyi Aktör "La Separation" fılmın- deki rolüy le Daniel AuteuiL "Cotonel Cha- bert" filmındeki rolüyle Gerard Depardi- eu, "Le Fils Prefere" filmindeki rolüyle Gerard Lanvin. "Leon" filmindeki rolüy- le Jean Reno ve "Üç Renk: K.ırmızf fil- mindeki rolüyle Jean-Louis Trinrignant. En lyı Aktris: "Kraliçe Margot" filmin- deki rolüyle lsabelle Adjani. "Pas Tres Catholique"fılmındekı rolüyle Anemone, "Jeanne La Pucelle" filmindeki rolüvle Sandrine Bonnaire, "La Separatıon" fil- mindeki rolüyle lsabelle Hupert ve "Üç Renk: Kırmızı" filmindeki rolüyle Irene Jacop. En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu: "Krali- çe Margot" ile Jean-Hugues Anglade. "Le Fils Prefere" ile Bernard Giraudeau. "Co- lonel Chabert" ile Fabrice Lucchini, "La Fille d'Artagnant" ile Claude Rkh ve "Neuf Mois" ile Daniel Russo. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' "Krali- çe Margot" ile Dominique Blanc. "Neuf Mois" ile CatherineJacop, "Kraliçe Mar- got" ile Vırna Lisi, "Les Roseaux Sauva- ges" ile Michele Moretti ve "J'ai Pas Som- meil*"ılc Line Renaud. En lyı Yabancı Film: Nanni IMoretti'nin "Journal Intime", Steven Spielberg'ın "•Schindfcr'in Listesi", Quentin Tarantino'nun "Pulp Fiction'", Mike NeweU'in "Dört Nikah Bir Cenaze" ve Robert Artmanın "Short Cuts" adlı fılmlen. En İyi Belgesel: Bernard-Henri Levy'nin "Bosna", Ray- mond Depardonunw Delits Flagrants", Je- an Labibın "Montand Le Film", Claude Lenzmann'ın "Tsahal" ve Vlarcel Op- huls'un "Veilles d'Armes" adlı yapıtlan. Baraüardaki doluluk oranı yüzde 46.8 • İSKİ Basın Danışmanı Zübeyir Yetik, 1995 yılı yazında, 1994'te olduğu gibi bir kesinti programı uygulamasına gerek kalmayabileceğini, yeni programın 15 güne kadar açıklanacağını söyledi İstanbul Haber Servisi - tS- Kl'nin 1994 yılı sonuna kadar uyguladığı "su kesintisi progra- mı'' resmen olmasa bıle fiilı ola- rak kaldınldı. Son yağmurlarla birlikte barajlardaki doluluk ora- nı vüzde 46.8 e ulaşt\. İSKİ Ba- sın Damşmanı Zübeyir Yetik, 1995 yılı yazında 1994'te oldu- ğu gibı bir kesinti programı uy- gulanmasına gerek kalmayabi- leceğini söyledi. Çalışmaların devam ettığını belırten tSKl Basın Darnşmanı Zübey ir Yetik. "Uygulama çalış- malan tamamlandığında bütün tstanbuüulann hemen hemen hiç kesintisiz su alabiliyoruz diye- bilecekleri yeni bir program açıklavacağız'" dedı. Yenı programın 15 güne ka- dar açıklanacağını ve yaz aylan- nı da kapsayacagını bıldiren Yetik. yenı Ömerli-Çamlıca isa- le hattı çalışmalannda bir aksa- ma olmadıgını ve hazıran ayın- da hattın Dudullu'ya ulaşacağı- nı söyledi. Barajlardaki su m'ıktan ve do- luluk oranlan şöyle: Terkos: 92 mılyon 807 bın metreküp Yüzde 57.20. Alibeyköy: 15 mılyon 998 bin metreküp. Yüzde 46.86. Büyükçekmece 47 milyon 89 bııi metreküp. Yüzde 31.62. Ömerli: 134 mılyon 302 bın metreküp. Yüzde 57.06. Darlık: 45 mılyon 998 bın metreküp. Yüzde 42.79. Elmalı: 8 milyon 237 bin met- reküp. Yüzde 85.80. Barajlarda 15 Ocak 1995 tanhinde toplam olarak bulunan su mıktan 344 milyon 432 bin metreküp. Baraj ların toplam kapasıtesı ıse 734 milyon 814 bın metreküp. Bursa gazetelerinde tiraj patlaması BURSA (AA)-Türkiye genelinde ga- zeteler arasında yaşanan lotary a ve pro- mosyon savaşı. Bursa'daki yerel gazete- ler arasında da tüm hızıyla devam edı- yor. Günlük yerel gazetelerin toplam tira- jı ilk kez Bursa'da, genel dağıtımı yapı- lan gazetelenn tirajının üzerine çıktı ve 40 bine ulaştı. Son aylarda, temizlik malzemeleri setleriyle yanşı hızlandıran Bursa Haber gazetesınin promosyon sorumlusu Mu- rat Altınseren, Bursa Hâkimiyet gazete- sine transfer olunca bu gazete, 10 parça gıda malzemesinden oluşan, 'Ramazan paketi' kampanyasını başlattığını açık- ladı. Bu gazetelerin promosyonuna karşı- lık Olay gazetesi de yatak çarşafı, iki yastık kılıfı ve nevresimden oluşan, 'ya- tak seti' kampanyasını sürdürüyor. Promosyonlarla Bursa'da yerel gaze- telerin günlük toplam tirajı 15-20 bin- den, ikiye katlanarak 40 bin seviyesine tırmandı. Böylece yerel gazeteler: Sa- bah, Hürriyet, Milliyet gibi ülke gene- linde dağıtımı yapılan gazetelerin Bur- sa'daki ortalama toplam tirajı olan 35-38 binlerin üzerine çıktı. Bursa Hâkimiyet Gazetesi Promos- yon Sorumlusu Murat Altınseren. pro- mosyon olayının Bursa Haber'ın havlu kampanyası ile başladiğını, diğer gaze- telerin. battaniye, masa örtüsü gibi kam- panyalanyla devam ettiğini belirterek şöyle konuştu. u Daha sonra kampanyalar hızla deği- şiklik göstermeye başladı. Önce tek ku- pona başlayan temizlik matzemeleri ile gıda maddeleri dağıtımı bugün 10 par- çaya kadar ulaşan temizlik ve gıda setle- rine kadar ulaştı. Üç ofset gazetenin sür- dürdüğü promosyon kampanvalarıyla toplam tiraj 40 bine ulaştı." Olay Gazetesi Pazaı lama Müdürü Tu- ran Orhan ıse promosyona değişık bir açıdan baktığını ifade ederek promosyo- nun, satışlan arttırmasının yanı sıra ilan fiyatlannın da tiraja göre farklılık gös- terdiğine işaret etti. Bursa Hâkimiyet Gazetesi Genel Ya- yın Yönetmeni NuriKolayh, gazetelerin promosyonsuz satışından yana oldukla- nnı belirterek promosyonla sağlanan okuyucu sayısının kalıcı hale getirılme- sı için çalışmalar yaptıklannı söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog