Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

17 OCAK 1995 SALI • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 17 7 trüyoııhık hac • Baştarafi 1. Sayfada nu'nun 60 bın kışılık hacı adayı kontenjanının21 bınlıkbolumu- nü TURSAB'a bağlı seyahat acentelenne vererek bu alanda teke! oluşrurduklannı belırttiler Panelın ıkıncı bolumu ıse, Turkıye'de yaklaşık 7 tnlyon lı- ralık bır pazar oluşturan hac or- ganızasyonundan pay kapma pa- zarlığının yapıldığı tartışmaya dönüştû Vakıt Gazetesı Istıhbarat Şefi Serdar Arsev en' ın tartışmav a ne- denolan "Bu pazardan pa> aiın- mak, ama biz Cerrahpaşa Cni- venitesi'nin bahçesinde sıfınn al- tında 3 derece soğukta e> lem ya- pan kızlanma çorba getıren biri- lerinigormedik" şeklındekı soz- lennı. Emır Tunzm'ın sahıbı Alt Rıza Demırcan tepkıyle karşıla- dı Arseven'ınbusozlennesınır- lenen Demırcan, şunları söyle- di "Evet tkarette kâr mubahhr. Ama biz bunu sadece para için yapmıvoruz. Bunu para için yap- sak-Samamolu Iele\ız\(inu"nda Tl RSAB utkılılcrinın katıtöığı açıkaturumda bize ruşvet teklif edildi. Boyle olsa buna e\et der, bize de bir konteııjan a>rılırdı. Ama bunu böyle yapan Mûslü- man seyahat acentalan da var. Para uğruna yeterli mucadele verilmedigi için bugun kontenjan tanuıan şirketlerin arasında gay- ri Muslimler de bulunabiliyor." dedı Bu sözlenn ardından soz alan Haremevn Çağrı Turızm'ın sahıbı Ahmet Rıza Ibrahımoğlu Hac Komısyonu'nunsevahatşır- ketlenne mılyarlarca hra tutann- da bır rant sağladığını \e yetkısı olmadığı halde hac organızas- vonu ıçın bın 900 dolar fıyat belırledığını soyleyerek."Hac cın malıvefı >aklaşık bin 300, bin 350 dolardır. Kendilerine konten- jan tanınan şirketier, 500 dolar kâr elde ediyorlar Fakat 200 dolar bir kâr ile bu iş pekâlâ \apılabilir" şeklınde konuştu Beşir Darçın'ın sahtecilîğine resmi onay ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) - Hac organızasyonu du- zenleyen Van DerZee adlı şırke- tın sahıbı RP'lı Beşir Darçtn'ın. Dıyanet Işlen Başkanlığı ıle ım- zaladığı protokole aykın bıçım- de, yasadışıyollardanöıle 10 bın dolayında kışıyı hacca goturdu- ğu devlet kayıtlannda da doğru- landı Darçın'ın, çeşıtlı ülkeler- den vıze alarak Dıyanet Işlen Başkanlığı nın bılgısı dışında 1993 yılında hacı adayı goturdu- ğu, Suudı Arabıstanda yapılan denetımler sonunda ortay a çıktı SHP Erzıncan Mılletvekılı Mustafa Kul'un Başbakan Tan- suÇiller e yonelttığı yazılı soru- lan yanıtlayan Dıyanet Işlen Başkanlıgı'ndan sorumlu De\ let Bakanı Necmettin Cevheri. Van Der Zee aracılığıyla 1991 \e 1992 yıllannda bırden fazla hac- ca gıdenlerden kaç kışı ıçın Top- lu Konut Fonu odendığme ılışkın ellennde belge bulunmadığını bıldırdı Darçın'ın sahıbı olduğu Van DerZee adlışırketın 199! 1992 ve 1993 yıllannda hac organızas- yonu yaptıgı \urgulanan açıkla- mada "Van DerZee Seyahat Ser- vis Limited Şirkeri, kendisine ve- rilenkontenjanlardahilinde 1991 yılında 244, 1992de bin 629 \e 1993 vdında 69 kişiyi resmi ka- naldan hacca goturniüştur" den- dı Buşırketın 1993 yılında 69 kı- şıy? "resmi" voldan hacca gotur- mesıne karşın bınlerce kışıyı de yasadışı yollardan hacca gotur- duğune dıkkat çekılen açıklama- da. şu bılgılere yer venldı **Söz konusu acentanın. 1993 yılı hac me\ siminde Dh anet tşle- ri Başkanlığı ık> ım/aladığı sodeş- meşartlarına a\ kırt olarak,yurt- dışından çeşıtlı ulkelerden vize al- mak suretı\ le 6-10 bin civannda vatandaşımızı resmi organizas- \on dışında hacca goturduğu, Su- udı Arabıstan'dakı denetımlerSH rasında tesbit edılmıştir. Bu se- beple. Hac KomisNonu. bu hare- ketinden dola\ ı anıian acentaya 1 v ıl sure ile hac organizasv onu du- zenlememe cezası \ermiş ve bu > uzden de 1994 vılında hac orga- nizasyonu dü/enlevememişrir. \ncak 1993 ulında, Suudi \ra- bistan'daki denetımler sırasında, sozkonusu acentanın resmi orga- nizasyonu dışında. hacca gotür- düğu tespit edilen 6-10 bin civa- nndaki y urttaşımızla ılgili. Diy a- net İşleri Başkanlığı'nda herhan- gi bir ka\ıt bulunamadığı için hunlardan once hacca gidenlerin sa\ıS|i tespit edılememiştir." TOKTAMIŞ ATEŞ • Baştarafi 3. Sayfada Cem Boyner ya o gun kıtlelerı kandrrmak ıstıyordu ya bu- gun kandırmak ıstıyor Eğer o gun Kemalıst olmadığı hal- de, "Biz Kemalıstız" dedıyse çok ayıp etmış demektır Ya da Cem Boyner, gerçekten Kemalısttır, ama bugun kımı antı Kemalıst çevrelere çıçek gondermek ıçın "Biz Kema- lıst değılız" demektedır kı bu da çok ayıptır ve akılsızca bır tutumdur Zıra bu tutumu ınsanlan budala yerıne koydu- ğunu göstenr Bızdekı 'donek teufe', fır fır donmelennı, genellıkle 'gelı- şım'le açıklar O lımandan bu lımana koşarken ve ruzgâr ne- reden eserse yelkenlennı o yone doğru çevınrken gelıştık- lennı ve duşuncelennı değıştırdıklennı ılerı surerler "Insan her gun gelışır ve değışır" derler, "yenı duşuncelere açık olmak eleştınlecek bırşey değıldır, erdemdır" Ve sonra da bu 'erdemlennın' odulunu alırlar Ama Cem Boyner'ın Kemalızmle ılgılı 'değışımını' boyle açıklaması mumkun değıl Zıra "Ben Mustafa Kemal'ın ne ceberrut olduğunu onceden bılmıyordum, yenı anladım" da dıyemez "Ben Kemalızm dışında başka duşunceler ol- duğunu yenı oğrendım" de dıyemez Pekı, bu dunımunu nasıl açıklayacaktır? "Bırak, orasını da Boyner düşünsun" demeyın Vallahı bana da dert oldu 'Uzenme çok baskı yaptılar' dese, lıder adam baskıla- ra dayanıklı olur Kaldı kı adama, "Şımdıye kadar aklın neredeyĞ" dıye sorarlar 'Beyanatım yanlış anlaşıldı" dese guvenıhrtığı hıç kalmaz Zıra artık gazetecılerımız de son teknıklerı kullanıyorlar Acamın burnuna kasetı dayıyoıiar /allahı zor durum Ve ben kendımı bır noktada 'kandınl- mç' hıssettığım ıçın bu soruyu sık sık soracağım "Eğer Ataturkçı değıl ıdıysen, neden mılyonlarca ızleyıcının onun- de kendırı Ataturkçu ılan ertın'? EğerAtaturkçu ıdıysen ne- den değıştın ya da değışmedıysen neden 'Ataturkçu değılım' dıyorsun " Zor ıştır sıyaset Toplumlann unutkanlığına fazla guven- memekgerek Tutarlı guvenılırvedurust bır lıder olabılmek sadece bu ımajı vermekle sağlanmaz 3em Boyner'e karşı, artık kalemım çok daha sıvn olacak Pendik'te işgal eylemi &ona erdi İ.tanbul Haber Ser\ isi - Pen- dıKBeledı\eM'nde ışten çıkanl- d ı k a n ıçmbeledıye bınasını ış- gaJeden 215 ışçı. ışgal evlemle- nr»c dun al^am saat 20 00 sıra- larnda sonverdıler IP'lı Pesdık Beledıyesı tara- finLan ışteı çıkanlan 215 ışçı- ni«-dort gm once Pendık Bele- d ı y bınasnda başlattıgı ışgal d Q ' olaysu >ona ererken, ışçıler ey^fcmlenn di!>anda sürdurecek- l e n ı bıld-dıler leledıyt Iş Sendıkası Anado- lı» ^akası %be Sekreten Metin W*1u, ışian çıkarmalan "poli- tiBdbir tutun" olarak tanımlar- k e _ beleCve yonetımının ışten çı "knlan ı-çılerın yenne kendı y ^ d a ş l a n ı almak ıstedığını sc5iedı Mıtlu, Pendık Beledı- y ^ ı 'nde »alışan 502 ışçıden 2 U 'ının jaıı toplusozleşmenın ımzalandığı gun ışten çıkanldı- ğını ka> dederek "Buna göz yu- mama>ız" dedı Pendık Beledı- yesı'ndeçoptoplama ışınıntaşe- ron tarafından >apılması ıçın uzun suredır beledıye yonetımı- nın goruşmeler surdurduğunu de sozlenne ekle>en Mutlu "Geç- tiğimi7 gunkrde anlaşmanın im- zalandığını du\duk. Ancak çö- pün toplanabilmesi için beledı><e- nin araçlarına ihtı\açları var" dedı Öte yandan C HP Genel Sek- reter Yardımcısı Mehmet Se\i- gen dun ışten çıkanlan Pendık Beledıyesı ısçılennı zıyaretede- rek eylemlenne destek verdığı- nı belırrtı Işçılerle yaklaşık ıkı saat goruşen Sev ıgen daha son- ra gazetecılere yaptığı açıklama- da, ışçılenn kanunsuz olarak ış- ten atıldıklannısoyledı G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada - Ben de sana onu dıyecektım Bızı rahatsız eden maddeler şunlar, destek venn, biz de sıze verelım - Ama ıkımızın oyu yetmez, bınnı daha bulup desteğını alalım Onun ıstedıklennı de biz kabul edenz Sıyası partılerımız ıçın, tarımda desteklenecek urunlen lıstelemekle, değıştırılecek anayasa maddelennı sıralamak arasında buyuk bır fark yok. - Sen keçıboynuzunun da des- tekleme kapsamına alınmasını des- tekle, benım seçım bolgemde çok keçıboynuzu uretıcısı var, ben de senın ıstedığın bır urunun hsteye gırmesını sağlanm - Anlaştık, sen de ebegumecıyle yabanarmudunun lıstenın ust sırala- nnda olmasjm sağla Ama rıca edı- yorum, yarma şeftalıyle muşmula bu kez destekleme kapsamında ol- masın - Merak etme, ben dığerlenyle de konuşur, desteklennı alınm Sıyası partılerın yıllardır, "Demok- rasının onunde en büyuk engeldır Mutlaka değışttrılmelı ve demokra- tık bır hale getmlmeir dedığı ana- yasa değışıklığı çalışmalan, ozunde bır aczın ıfadesıdır Anayasayı top- tan degıştıremeyınce paket paket değıştırıyoriar Son anayasa değı- şıklığı çalışmalanndan çıkan ıkı so- nuç var 1 - Merkez sağ partıler ıkıyuzludur Bır turlu yurekten, "demokratız" de- yıp şenat rengı taşıyan gınşımlere hayır dıyememektedırler Aksıne, ta- ban kaygısı nedenıyle odun ver- mektedırler Ama demokratlığı da AAIAP, DYP ve RP'nin Ikiyuzluluğu... elden bırakmamaktadırlar 2- Refah Partısı gerçek yuzunu daha net bır bıçımde ortaya çıkar- mıştır Once bırıncı maddeyı açalım ANAR DYP ve SHP anlaşıp anaya- sanın 21 maddesının değıştırılmesı- ne karar verdıler Ortak bır metın oluştu ve son şeklını aldı Metınde askerlenn seçıme katılıp kazanamazsa bırlığıne donmesı gıbı bır madde de yer almış, ama duzel- tılecek Yanlışın bu kadarına da şu- kur "Askerter, Meclıs'e gınnce ıs- terierse çıkmazlar, sıvıl yonetımı de takmazlar" gıbı bır madde de kaza- ra metınde yer alabılırdı Neyse, bu- nu geçelım Uç partının anlaşmasıy- la ortaya çıkan metın genel olarak hukumetın "demokratıkleşme pake- tınde" yer alan hukumlerı ıçenyor Ama RP buna yanaşmıyor Koşulu 14 ve 24 maddelerın de değıştınl- mesı ANAP, RP'ye "Şımdılık sus, yakında onu da hallederız" dıyor DYP de benzer bır eğılımde Ancak şu aşamada ortağını uzmemek ıçın tavnnı netleştırmıyor RP'nin ıstedığı değışıklığın ozu Turkıye Cumhurı- yetı nı dın devletı yapmaya yonelık anayasal engellerın ortadan kalk- ması Dun ANAP ve RP bu değışık- lık konusunda goruştuler Demokra- tıkleşmeye ılışkın hukumler ANAP- DYP-SHP ıttıfakıyla, dını hukumler ANAP-DYP-RP ıttıfakıyla Meclıs'ten geçırılecek Son plan bu Yanı ANAP ve DYP bır yandan demok- rasının daha sağlam temellere otur- ması ıçın değışıklıkler yapmaya omuz venyorlar, bır yandan demok- rasının altını oyup dın devletı kurul- masının yolunu açacak değışıklıkle- re evet dıyorlar Bu ıkıyuzluluk değıldır de nedır? Gelelım RP'nin gıderek netleşen yuzune Genel anlayış şu - Efendım, RP Türkıye Cumhun- yetı yasalanna gore kurvlmuş, Ana- yasa Mahkemesı'nce dığer partıler gıbı denetlenen, yasal bırpartıdır Evet, bızce de boyledır Ancak RP'nin kamuoyuna gorunmek ıste- dığı yapısıyla nıyetı arasında farklı- iıklar var Son anayasa değışıklığın- de ısrarla neyın uzerınde duruyor- lar? Devletın yapısının dını esaslara gore kurulmasmı engelleyen mad delerın Bır de utanmadan, sıkılma- dan Ataturk yaşasaydı RP'lı olur- du" dıyorlar Halkın Ataturk sevgısı- nı somurmek ıçın bu yalana başvu- ranlar Ataturk lıderlıgındekı Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı'nın, bu cumhu- nyetı kurarken gerçekleştırdığı en temel değışımlerı kaldırmak, daha gerıye goturmek ıstıyorlar Ikıyuzlu- luğun, daha doğrusu yuzsuzluğun bu kadarına pes Âptallık mı hainlik mi? RR anayasanın 24 maddesındekı şu bolumun çıkanlmasını ıstıyor ' Kımse devletın sosyal, ekono- mık sıyası veya hukukı temel duze- nını kısmen de olsa, dın kurallanna dayandırma veya sryası veya kışısel çıkar yahut nufuz sağlama amacıyla her ne surette olursa olsun, dını ve- ya dın duygulannı yahut dınce kut- sal sayılan şeylerı ıstısmar edemez veya kotuye kullanamaz " RP'nin ısrarla bu bolumun kalk- masını ıstemekle neyı amaçladığını anlamamak âptallık olur Anayasa- dakı yasalardakı bu ve benzerı maddelerın kalkmasntn ardından RP'nin gırışeceğı ılk çalışma şunlar dur - Vatandaş, çocuğunu devlet okullarına yollama, tekkeye, med- reseve yolla - Çocuklarınızı buralara yollar- sanız, her turlu masrafını tekkelenn, medreselenn vakıflan karşılayacak Acaba ANAP ve DYP'de polıtıka yapan ve demokratık-laık bır Tur- kıye'den yana olanlar bunun ayır- dında degıl mı? Bılınçlı olarak RP'nin ekmeğıne yağ suruyorlarsa, haınlık Farkında olmadan yapıyor- larsa âptallık Eğer "Biz RP'nin ıstedıklennı RP'den daha ateşlı savunursak oy alırız" hesabında ıseler, yıne yanılıyorlar Seçmen, aslı varken taklıdını ne yapsın? Demokrasılerı tartışılmaz olduğu halde, Almanya ve italya'da faşıst partılenn kurulması nıçın yasak'' Çunku faşızmden çok çektıler Tam ozgurluk adına faşızmı savunamayacaklarını çok lyı bılıyor- lar Bızım şenatın bu topraklara oz- gurluk getırmeyeceğını, Anadolu'yu mezheplerle, tankatlarla 70 parçaya bolup kan golune çevıreceğını an- lamamız ıçın ılle de yaşamamız mı gerekıyor'? Şeriatçı tıırist tedirgiııliği pazarbğı • Baştarafi I. Sayfada araştırmasının lçışlen Bakanhğı gundemınde olduğunu anımsa- tarak, değerlendırme sonucunun kısa zamanda alınacağını bıldır- dı Cezayır'de son sıyası gelış- melere dıkkat çeken Bakan Ulu- soy "Kuşku dırvmamın nedeni, bu ulkeden gelen tunst sayısının 4-5 bınden 22 bıne çıkmasL Bu sa- vı en fazla 7 bin otabilır. l'lkede karışıklık var. Celenler, Turki- ve'deki şeriatçılarla ortak bir ça- uşma vürütuyor olabilirler'" de- dı Tunzm Bakanhğı ndan yapı- lan açıklamada da 1994 yılı ocak-kasım ayı arasında Turkı- Serge Abou AB tenısilcisi Ankara'da ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosıı) - Avrupa Bırlığı (AB) Ko- mısyonu Kuzey Akdemz Masa- sı Muduru ve Kıbns Gozlemcısı Serge Abou dun Ankara'ya gel- dı Esenboğa Havaalanı'nda ga- zetecılenn sorulannı yanıtlayan Abou. Ankara'dakı temaslan sı- rasında Kıbns sorununun ele alınmayacağını soyledı Anka- ra'da, Turkıye ıle AB arasındakı gumruk bırlığının teknık sorun- ları hakkında goruşmeler yapa- cagını kaydeden Abou, ıkı taraf arasındakı teknık sorunlann onemlı olmadığını soyledı Abou, soz konusu teknık so- runlann ne olduğuna ılışkın bır soruya AB'nın üçuncu ulkelere ılışkın belırlı bır polıtıkasınm bu- lunduğunu Turkıye uzerınde bu polıtıkalann değıştınlmesının onunegeçılmesı gıbı konular ol- duğu karşılığını verdı ye'ye gelen yabaneılar arasında 1 mılyon 323 bın 237 tunst sayı- sı ıle Bağımsız Dev letler Toplu- luğu yurttaşlannın bınncı sırada yeraldığıbehrtıldı BDT'yı 969 bın 601 turıstle Almanva 561 bın 976 tunstle Ingıltere 374 bın 896 tunstle Romanya, 295 bın 277 tunstle Israıl. 264 bın 335 tunstle ABD, 222 bın 564 tunst- le Fransa ve 218 bın 93 tunstle Iran ızledı Bakanlık. Trabzon'a gelen BDT'lı tunstlenn 52 mılyon 776 bın 200 dolar dövız bıraktıklan- nı vurguladı BDT'lı ulkelerden gelen tu- nstlenn bav ul tunzmının can da- mannı olu^turdugu vurgulanan a<,ıklamadj şu bılmlere yer \e- rıldı -Vıne İstanbulda btlındigi0- bi Laleli'den ka\naklanan ba\ul tun/mı son zamanlarda bu\uk bir patlama jJoslerertk denk tu- rizmi haline donüşmuş \e bu> uk boyutlarda ıhracat olanagı sağ- lamıştır. Bu solla mıKariarca do- lar ihracat geliri elde edılmıştir. Lalelı pi>asasının canlı pa/arlan- na kaçmaması konusunda, ozel- likle tran, Dubai, Çin \e Tay-van gibi Ortadogu ve L zakdoğu ulke- lerinin bavul tıcaretini getiştire- bilmek için esnafa bu\ük kola>- lıklar sağladıgı bilinmektedir.'* Tarık Zafer Tunaya ödülleri sahiplerini buldu • Tunaya'nındoğum yıldonumunde adına duzenlenen Anayasa Hukuku Yarışması'nda Kora\ Karasu bırıncı, Metın Kayaçağlayan ıkıncı Idıl Elvens ıse uçuncu oldu Bugun Tunaya'nın desenlennden oluşan 'Sanat Uçmaktır 3' adlı sergısı de açılıyor Utanbul Haber Servisi - mentol>elerininHukukiDuru- • Baştarafi l. Sayfada timinden Turkı\e'\e çarpıeı tek- lif: Suyu veria, PKk'yialın"bas- !ık.lı habere ılışkın olarak ust du- zeyde bır yetkılı Sunye yonetı- mının su konusu ıleguvenlık so- runu arasında bır ılışkı kurması- nın mumkun olmadığını belırte- rek "Böylebir bağlantı yok. Bu- nu ne biz kuranz ne de kurulma- sına musaade ederiz"dedı Surı- ye'nın. bolucu teror orgutûnun kendı hukumranlık bolgesmde varlığını kabul etmedığını hatır- latan yetkılı. boyle bır durumda Sunye yonetımının soz konusu teklıfi yapmasının da mumkun olmadıgma ışaret ettı Bölucü teror orgutu PKK ve su konusu arasında bır ılışkı ol- madığını Sunye yonetımının de bıldığını, boyle bır bağlantı ku- rulması halınde su konusunun gündeme gelemeyeceğını belır- ten aynı yetkılı "Boyle bir bağ- lanfı kurulursa. biz şantaja bo- v un eğmışolunız. Bunu da hiçbir hukumet kabul etmez" dedı Yetkılı. Turkıye ıle Sunye ara- sında bır 'susonınu' bulunmadı- ğını, Sunyc'ntn ıstedığının. ıle- nsını de bağlayacak bır anlaşma vapmak olduğunu kaydederek "Biz Surije'nln ihrivacından da- ha fazla suvu venyoruz. Suriveli ust dii/ev yetkılUer de Turki- ye'nin vcrdiği 500 metrekup su- yun >eterli olduğunu söyledUer" dedı Uluslararası ıhşkılerde medyanın rolune de değınen yet- kılı yapılan yayınlarda uluslara- rası sorunlara yanlış yaklaşılma- sının kamuovunu yanlış yönlen- dıreceğını. bunun da sorunlan •çozulmez' hale getırebıleceğını sozlenneekledı Gazıantep Valı- lığı nı zivaretı sırasında gazete- cılenn sorulannı yanıtlayan Dev- let Bakanı Bakı Ataç su konu- sunda Surıye nın kaygılanna de- ğınırken Turkıye'nın Sunye'yı kesınlıkle susuz bırakma nıyetı- nın olmadığını kaydettı ve Sun- ye'ye sanıyede 500 metrekup su verıldığını anımsattı Devlet Bakanı Bakı -\taç. "._ "Suv u ve- nn. PKK. yı goturun" anlaşıyınuı hiçbir geçeıii ve rutarlı yanı >ok. Bizzaten Suriye'yegerekensuyu verivoruz. Bolgede guçlıi ve isrik- rarlı bir ulke olan Turkiye'nin ekonomik kalkınmasını is- temeven dış guçlere fırsat ver- meyeceğjz" dedı Anayasa hukuku ve sıyasal bı- lımler konusunda eserlen olan Prof Tank Zafer Tunaya do- ğum yıldonumunde adına du- zenlenen Anayasa Hukuku Ya- nşması ıle anıldı Aybay Hukuk Araştırmalan Vakfı'nca duzen- lenen yarışma dışında bugun. Tunaya'nın desenlennden olu- şan 'Sanat Llçmaktır 3' adlı ser- gısı de açılıyor Aybay Hukuk Araştırmalan Vakfı'nın kurucusu ve Tuna- ya nın oğrencıiennden olan Ro- na Aybay Tank Zafer Tuna- ya nın anayasa hukaku ıle sıya- sal bılımien kaynaştıran oncu hukuk adamı olduğunu v e bu ne- denle bu yıl yarışmayı 'Parla- Osmanlıca SözcüklerUBaştarafi 12. Sayfada kahn okunur) (s 385; vd. Bu orneklerde venlen açıklayı- cı bılgıler çeşıtlı yanlışlıklar ıçermektedır Arapçadan dı- lımıze gıren bu sozcukler, ne garıptır Arap sesletım ozel- lıklen korunarak sesletılmek ıstenmektedır Oysa bıraz once de soyledığımız gıbı bu sozcuklen Turkler kendı ses duzen ve ozellıklenne uyariayarak soylemektedırier Ör- neklendırırsek. dakık sozcuğundekı her ıkı /k/ de bugun ıncedır (ondamaksıl), aynca yalın durumda ıkıncı hece uzun okunmaz, ancak ünluyfe başlayan bır bınm (ek ya da sozcuk) alınca bu unlu uzun soylenır Ikıncı ornek olan dakıka sozcuğünde durum bıraz değışıktır dakıka soz- cuğunu bugun sozlukte de belırtıldığı gıbı (dakı:ka) bıçı- mınde sesletıyoruz, ancak ılk /k/ ınce soylenırken ıkıncı M kahn (artdamaksıl) olarak seslendınlır Bunun nedeni de şudur Turkçe'de unsuzlenn kalınlığı veya ıncelığı hece bağ- lamında belırgınlık kazanır, heceye katılan unlunun kalın- lığı (a, ı, o, u) veya ıncelığı (e, ı, o, u) aynı hece ıçındekı unsuzun de kalınlığını (artdamaksıllığını) veya ıncelığını (ondamaksıllığını) belırter Orneğın ak, toprak, uzak, ok, kuyu, kır gıbı orneklerde /k/ler kalındır, ek, tufek, ıhk, ıkı, oksuz, tukuruk gıbı orneklerde /k/ler ıncedır Bu bılgıle- nn ışığında tenkıt, ıktıdar gıbı sozcuklenn sesletımı de sozlukte belırtıldığı gıbı değıl, ınce /k/ ıle olmaktadır Ay- rıca bugun Osmanlıcayı tyı bılenler dışında, ozel bır ça- ba harcanmazsa, zevk sozcuğünde /k7 kalın olarak soy- lenemez. Bugun zevk sozcuğunu hem yalın hem çekım- lı bıçımlennı (zevkıne, zevkınıze..) hem de turevlennı (zevk- /;, zevklenmek, zevksız. ) ınce /k/ ıle soyluyoruz Eskı ve yenı Turk Dıl Kurumu'nun hazırlattığı Turkçe sozluklerde (ve onlardan yararlanılarak hazııianan kışı sozluklennde) Osmanlıca sozcuklenn soylenışlenyle ılgı- lı bılgıler her zaman doğruyu yansıtmamaktadır Bızım, Osmanlıca'dakı sozcuklen Araplar ya da Farslar gıbı soy- leme olanağımız yoktur Aynca buna gerek de yoktur Biz Arapça ve Farsça oğrenmıyoruz kı Turkıye butün dılcılennın katılımıyla hazırlanacak dort dortluk sozluklen sabırsızlıkla beklıyor Turkıye halkına ve Turkçeye olan saygımız bunu gefektırmektedır mu' konusunda duzcnledıklen- nı belırttı >anşmada. ^nkara Unıversıtesı Sıyasal BılımlerFa- kultesı son sınıföğrencısı Koray Karasu nun bırıncı, Ankara Unıversıtesı Hukuk Fakultesı son sınıf oğrencısı Metin Kaya- çağlavan'ın ıkıncı, Istanbul Unı- \ersıtesı Hukuk Fakültesı son sı- nıf oğrencısı İdil Elverişın de uçuncü olduğunu açıklayan Ay- bav Özlem Orhon. Kamil Se- vimli, Avlin Şule Songul. Meh- met Can Tarhan ve Seida Koca- boz un da mansıyon kazandık- larını söyledı Rona Aybay. yarışmanın hu- kuk sıyasal bılımler ve ıktivadı ıdarı bılımler fakultelennde oğ- rencı olanlar. araştırma gorevlı- lerı ıle hâkım-savcı ve avukat stajyerlenne açık olduğunu dıle getırdı 16 Ocak 1915 yılında doğan Tank Zafer Tunaya. Saınt Beno- ıt ve IU Hukuk Fakultesfnı bı- tırdıkten sonra aynı takultede asıstanoldu 1960 yılında profe- sorluğe yukselen Tunaya. 1961 ^nayasdsı nın hazırlandığı ko- mısvonda gorev yaptı 1968 yı- lında IU Hukuk Fakültesı De- kanlığı'na seçılen Tunaya 1979 da da yenı kurulan İL Sı- yasal Bılgıler FakulteM nın ılk dekanı oldu 12 Eylulden sonra öğretım uyelennın 1402 sayılı yasa uyannca unıversıteden uzaklaştırılması uzerıne fakulte- dekı gorevınden ısffa eden Tu- naya a\nca karakalem ve gazlı kalemlevaptığıdesenlen 'Sanat Uçmaktır' adıyla sergıledı GALERÎ • ATÖLYE Orta Asya'dan Avrupa'ya I. Sayfada ABD Dışışlerı eskı Bakanı Me- xanderHaig Ankara'> a gcldıler Cumhurbaşkanı Suleyman Demirel. Nıyazov'u karşılarken yaptıfı konuşmada. Azen pet- rollennın Turkıye yenne. kendı lımanı olan Novorosısk'ten ta- şınmasını ısteyen Rusya ya da bırmesaj vererek. boru hartı pro- jesının, hem Turkmenıstan'ın ekonomik kalkınmasına onemlı katkı sağlayacağını soyledı Turkıve'nın 15 mılyarmefre- kuplük bolumunu almayı taah- hut ettığı Turkrnen doğalgazı- nın doşenecek boru hattıyla Turkıye uzennden Avrupa "ya ta- şınması konusunda Ankara'da vapılacak ıkı gun sürelı toplan- tıda, projenın gerçekleştırılmesı ıçın gereklı fınansman konusu uzennde durulacak Toplantıya Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanı Veysel Ata- sm'un yanı sıra Turkmenistan iran Rusya ve Kazakıstan ener- jı bakan yardımcılan katılacak Turkıye veTıırkmenıstan ara- sında 1992 y ılında Turkmen do- ğalgazının Turkıye uzennden \\ rupa ya taşınmaM konusunda 30 vıllık surevı kapsavan bır "doğalgaz sevkıyat anlaşması" ımzalandı Geçen \ıl Iranda yapılan \e Turkıye'nın yanı sıra Rusya. Ka- zakıstan İran ve Turkmenıstan ener|i bakanlannın katıldıgı top- lantıda bır memorandum ımza- lanarak ılgılı ulkelenn katılı- mıyla hukumetlerarası konsev kurulması kararlaştınldı Turkmen doğalgazının. doşe- necek boru hatlanyla Batılı ulke- lere taşınması. Azen petrollen- nın de Turkıye uzennden Avru- pa'ya ulaştınlması yolunda bır polıtıka ızleyen Ankara ıçın stra- tejık onem taşıyor Bu hatlardan kuzey alternatı- fı, Turkmenıstan ve İran uzenn- den Ağrı-Erzurum-Erzıncan-Sı- vas-Yozgat-Kınkkale uzennden Ankara'da Yaracık'a ulaşıyor 1030 kılometresı Turkmenıstan, 1218 kılometresı İran uzennden geçecek hattın toplam uzunluğu 3 bın 348 kılometre olarak he- saplanıyor Guney alternatıfı ıse, Turk- menıstan-Iran uzennden Van- Bıtlıs-Sıırt-Batman-Gazıantep uzennden Adana Baklalı bolge- sine ulaşıyor ve buradan projesı tamamlanmış olan guney doğal- gaz ıletım hattına bağlanıyor 1030 kılometresi Turkmenıs- tan 1150 kılometresı Iran uze- nnden geçmesı ongorulen bu hattın toplam uzunluğu ıse 3 bın 80 kılometre olarak hesaplanı- yof Turkmen doğalgazı ıçın Av- rupa dan talep gelmeye başlama- sı halınde ıse paralel bır hat ya- pılarak Turkmenıstan-lran-Ça- nakkale-Bulganstan uzennden Vıyana"ya kadar gıdecek bır proje gerçekleşmış olacak OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK • Baştarafi /. Sayfada tarlı bır bıçımde çozumlen- mesıne bağlı kalıyor Butun eleştırılere karşın şu andakı genel başkanların da orgutler uzerınde belırlı ağır- lık ve etkılen var Sayın Ka- rayalçın ıle Sayın Çaykal'ın soyleyeceklennı ve tavırlannı da bu nedenle yok saymak olanaksız SHP'nın onursal Genel Başkanı Sayın Erdal Inö- nü'nun adı bu kez de Sayın Soysal'ın bır meslektaşımı- za açıkladığı goruşler nede- nıyle gundeme gelmış du- rumda Ancak Sayın Inonu, kendı dışında yapılan bu de- ğerlendırme ıçın henuz bır' açıklama yapmadı Sayın Soysal ıse kendisine orgutten ve kamuoyundan gelen baskılar karşısında na- sıl bır yol ızleyeceğı karannı vermemış gıbı görunuyor Ulkemızın ıçınde bulundu- ğu sosyal, polıtık ve ekono- mik sorunlar da ortak kurul- tayda varılacak sonuçlara t gore yenıden ırdelenır duru- ma gelecek Sayın Karayalçın'ın lıder- lıkten aynlması durumunda koalısyonun yapısı zorunlu olarak gözden geçırılecek Sayın Baykal'ın bırleşme sonrasında koalısyonun ye- nıden yapılanması gerektığı yolundakı açıklamaları da aynı olası sonucu gostenyor. Sayın Soysal'ın lıderlığı durumunda da koalısyonun sona ereceğı bılınıyor Saym Çıller'ın bu olasılığı goz onune alarak bazı ANAP'lı- larla dırsek temasına gırmesı ve MHP'den, hukumet dışında da kalsalar, destek' verme sozu almasının ardın- da da bu değerlendırmeler yatıyor Iş dunyasının DYP ( uzerındekı ağırlığı da Saym , Çıller'ın boyle bır çozumden yana olmasını zorunlu kılryor. Önumuzdekı gunlerde yenı bır hukumet oluşturma gırışımlerı hızlanacak gıbi. Sol partılerde de bır hızlan- ma olacak Sol kımlıklerıni bulma ve kamuoyunda. yenıden umut olma olanağını arama çabaları hızlanacak Çunku tersı bır sonuç, yok olma ıle eş- değerde • • • Edip Sakarya'yı B Baştarafi 1. Sayfada "™Vlrminci\üz>ılda bir >il sürer ölum acısı"na ınat. dûn mezan başındatoplandıdostlan Bırlık- te dınlenılmış bır müzık bırlık- te yaşanmış bır yemek Anım- sandı ve konuşuîdu Kamil Masaracı, "Sıkı bir btmlingçndi Edip" dedı. "b«m- ling salonunda pın'leri vok et- mesivle ünlüydö. Bu > iızden ter- minator derdik ona." Fame Cıtv've gıderken ılle de Dire Straits'ın "Mone> For Not- hing~mı ıstedığı anlatıldı sonra. Sahı bır de şöyle seslenırlerdı ona "Baba."- Uç haftalık bır Avrupa gezısı- ne çıkacaktı Semih PBIW. Ber- lın lenn bırleşme gunune de ka- tılacaktı Edıp e, 'Tartışmanın çızgılennı bır ba^ka arkadaşının çızeceğını soyledı lııh "0>le kolay iş yok. merak ettiğin verte- re gidiyorsan çilesini çekersin" dedı Edıp V uzlerce yazının ıçınden gun- cellığı geçmeyecek otuzunu ayı- np verdı Çızdı Poroy Onta yoğunlukta böy le bır se- çım ve ayırma tıtızlığını gostere- bılmek ancak Edıp gıbı sessız- ce ama muthış bır dısıplın ve performans gosteren bır "adam"ın yapabıleceğı ıştı Poroy 'un anılannda bov lc yer aldı ışte "Özenfni1dosttuğumı\? Hırkuler söyfedigi büyuk sesini ozluyorum" dedı Poroy, "kısaca Cdip'i ozluvonım." ! 293 89 78 (3HAT) ^6^DTTOItFWIUVHMMTI,AU«N MÜRECCEL KÜÇÜKAKSOY R«>s,m Sefgısı 10 Ocak-10 Şuba» 1995 A " O t , -, J mT * l 1 C • l i K l i l GÜLDEN ATAMER Resım Sergısı 16Ocok'95-28Dcalt'95 5olov.k Şol. 62/5 NııorMoij 80200r i , r i 0 212l2iV7«33 IZEHRAARALIResim Sergisi 3 Ocak 26 Ocak 95 Türkiye Iş Bankası Parmakkapı Sanat Oalerlsi BeyoğluJat. Tel: 244 20 21 BULUNMAZ RESİM 1 A T Ö L Y E S İ 1 Her Yaştan Insana Resim Eğitimi Guzcl Sanatlara Hazırlık Eğitimi DOGANIN ULTRADtNAMIK YORUMU VE DE KELLELER MUZAFFER İMREK OAIMI RESIM SERGISI EMEK HESIM ORETİM ATÖLYESİ t p / * Fıfcıet Cad 3/3KuçuK)*kalk*ı 'el (0216)3835126 PaJ(Haııç(ıei3Ui90O-170C <> Galeri u X Atölye • |J ılanlannız ıçın |> '• 2 9 3 8 9 7 8 <> \[ (3 hat) X ADNAN ÇOKERMinimaller ve Varyasyonlar Sergı 21 OCAK 1995 tanhıne kadar uzatılmıştır GALERİB HusrevGaedeCad FnnSok No 2'1 TesvfcıyöÖanbıi Te!0-1212)22703631 ft»-ftı»lH(«^»tBi«fi»rM0r»jç*ir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog