Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17OCAK1995SAU 12 KULTUR 100 yıl önce, bir îtalyan mimar îstanbul'daydı... D'aronco'nun yaşann sergfleniyor OKTAYEKİNCİ "Mimaride İtahan \e Türk külturunden birtikteesinlenmek, her ıkı mgariığın eşsız sanat in- ceüklerinı tanımak ve sevmek.so- nunda bu zengınhğı tasanma \e yaratıcıhğa donuşturmek... Ta- rihte çok az mımann ekle edebtt- dığı bovle bır avncalığı D'aron- co'nun Istanbul'u suste\en vapı- lannda tum çarpıcıiığivla gor- mek mumkün..." ltalya Büyukelçısı Luigı Fon- tana Giusti, İTÜ'nun Taşkışla Bınası ndakı 109 no lu anfıde duzenlenen anmatoplantısını bu sozlerle açarken, yıne ltal>an bu- yukelçılıginın Tarabya'dakı yaz- lık koşkunun de tasanmcısı olan unlu mımarlanyla ne denlı ov un- duklenry elbette gızlemıyordu Toplantıda D'aronco hakkın- da ve ozellıkle lstanbul'dakı mı- marlık yaşamı konusunda aynn- tilı bılgılerveren Pro/ AfrfeBa- tur \se aynı ovguvu IstanbuFla bütünleştınyor, bu uygarlıklar kentının yıne D'aronco nun meslek v e sanat seruveni uzenn- dekı belırleyıcı etkısını şöyle özetlı>ordu 100 yıl önceki İstanbul "- 1893yüında İstanbul'ayete- nekli ve iddialı bir mımar olarak geklı. Bu kentuı kultur zengınli- gıne kendı bezemelennı kattı Do- nemıne aıt durrvadakı mımariık akımlannı Osmanlı kımlıgnk yoğuran vapıtlara imzasını attı 1909"da ıse artık uluslararası une kavuştnuş, İstanbullu bır itahan mimar olarak ulkemızden aynl ttalyan Kultur Merkezı'nın Yıldız Sarayı'ndakı Sıtahhane'de duzenledıgı "Raimondo D'Aronco'nun Turkiye Y ıllan" sergı sı 1stanbul'dakı kulturel mı rasın "kökenleri'' konusunda ta lıh&ız tartışmalann yaşahdığı şu gunlerde çok ozel bır anlam ve onem taşıyor Unlu mımann istanbul'dakı etutlen \eyapıtlannaaıtveUdı- ne Modern Sanat Galensı kolek- sıyonlanndan derlenen sergı, sak bır ttalyan sanatçının bu kente armağan ettığı guzellıklen yan- sıtmakla kalmıyor Yıne ozellık- le Afıfe Batur'un açıklamalan ve deSerlendırmelenyle bırlıkte "lOOyüoncekiİstanbur ve"100 >ıl önceki uvgarlık düzeyi- mizw hakkında da bugunku tar- tışmalara ışık tutabılecek bılgıle- nn yenıden anımsanmasına or- tam hazırlıyor Omeğın D'aronco, Osmanlı hukumetı tarafmdan planlanan Tanm ve Sana>ı Ürûnlen Sergı- sı projelenne tekhf vermek uze- re lstanbui'a davet edıldıgınde, bu kentm ıkı bın yıllık kımlığı şımdıkınden çok daha "çarpKi" bır tanhsel zengınlık ıçersındey- dı •Istanbul'un kültür kımlığı üzennde "köken tartışmalannın" yapıldığı şu gunlerde, bu kente •16 yıl hızmet veren ünlü îtalyan mımanmn yıne bu kente armağan ettığı güzellıklen anımsamak, oldukça anlamlı ve ders venci... Tanhı yanmadayı ve Halıç'i bezeyen eşsız anıtsal ve sıvıl va- pılar, Boğazıçı ndeyalılarvesa- hıl saraylan, Kadıkoy yakasında gorkemlı bahçelı koşkler Uskü- dar'dabırbınnden guzel ahşap sı- ra evlenn oluşturduğu sokaklar \e Bevoğlu-Galatabolgesındekı u Pera u>garlığL~" mımariık eğı- tımını Venedik'te tamamlayan D'aronco'yu deyım yenndeyse şaşkına çevırmış, adeta tutsak al- mıştı Hele Pera bölgesı oylesıne zengın bır kulturler yuvasıydı kı tıyatrolar konserler şıırmatıne- len her turlü sanat etkınlıklen Venedık ı ararmayacak duzeyde \e güzelhkteydı Dahası yıne o >ıllarda, yanı 1890'larda ve bu yuzyılın baslannda, Istanbul da -yaklaşık 20 dilde"' gazete >a- \ımlanı>ordu Hemen her kul- turden ınsanlar, kendı dıllennde- kı yayınlanyla "İstanbul uygar- lığınr bıriıkte yaratıyor \e yaşı- yorlardı lşte, böylesı bır dönemde bu kentle tanısan D'aronco, kendı- sınden ıstenılen sergı projesı ıçın hıç duşunmeden hemen sözleş- meyı ımzaladı ve boylece 16 yıl surecek olan "Istanbul'a hiz- met" yasamını da başlatmış ol- du Vıne lstanbui'a olan tutkusu ve kentın mıman kımlığını o ça- ğın sanat akımlanyla tanıştıra- rak surdürmesı yönündekı du- yarlı ve ustalıklı çabalanyla. çok geçmeden Osmanlı Sarayı'nın en guvendığı mımarlar arasında yeraldı EvkafNezaretı'nınkad- rosunda çalışarak ozellıkle bu- yuk camılenn ve Kapalıçarşı, Taşkışla, Saray yapılan gıbı onemlı bınalann onanmlan ve restorasyonlannda gorev yaptı Itatvan Büyiıkeiçitiği yazlıkkonutu-Trabya-tstanbul perspekttf{1905) sarartümış kagıt uzerinekarakalemve suluboya (56^x49.2cm) Raimondo D'Aronco'yu, 1968'den bu yana, yanı akade- mık yaşamına adımını ılk attığı yıllardan bu yana süreklı ıncele- yen ve arttk salt Turkıye'de de- ğıl, dünyadakı en yakın dostlan arasına gıren Prof Afıfe Batur. ozellıkle onun Beşıktaş'takı Şeyh Zafir Türbesi'nın, yeryu- zûndekı ılk on "aıt nouveauT> bı- na arasında olduğunu soyluyor Sultan'a da terzılık yapan done- mın en unlü İstanbullu modacısı Botter ıçın Beyoğlu'nda yaptığı apartman ıse yıne art nouveau uslubunun en ıddıalı örneklen arasında D'Arenco'nun lstanbul'dakı en bılınen yapıtlan arasında Val- laury'yle bıriıkte çalıştıklan Haydarpaşa Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane bınası, hemen karşısın- dakı Numune Hastanesi, Yıldız Sarayı'ndakı Şale Koşkü'ne 1898'de Alman ımparatoru II Wılhelm'ın zıyaretı sırasındaek- lenen bolum, yıne Yıldız Sara- yı'nda çeşıtlı çeşme, koşk \e se- ralann yanı sıra Çini Fabrikası, bugün Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu olarak kullanılan Yenı- koy'dekı ünlu sılah tüccan ve Ba- ron Hııber'e aıt köşk sayılabılır Evrensel külttirle tanışın Bugün ancak eskı Istanbul fo- toğraflannda ve kartpostallarda gorulebilen Karakoy Meyda- nı ndakı Merzifonlu Camisi ıle karşısındakı Aziziye Karakolu, Vtenderes donemının kent ıçı yol operasvonlannda yıkıldılar Bunlardan "ahşap camiT1 olarak bılınen Merzıfonlu'nun yapı ele- manları söküldukten sonra bır süre saklandığı bılınıyor ama, daha sonra ne yazık kı kaybedıl- mış Yıldız Sarayı'ndakı Sılahha- nede açılan sergı, daha bu sütun- lara sığma>acak zengınlıkte anı- larla ve i *u>garükdersi\le*' yuk- lu olarak, bu kentın kulturu hak- kında ılen gen konuşanlann ız-. lemesıne de açık Buyurun ve Is- tanbul'un evrensel kulturuyle tanışın Osmanlıca Sözcükler YUSUF ÇOTUKSÖKEN Sayin Memet Fuat, 5 Ekım 1994 tanhlı Cumhunyet ga- zetesnde yayımlanan "Osmanlıca Sözcükler" baştıklı ya- zısında, ozet olarak, Osmanlıca sozcuklenn yanlış ses- lendınlmesıne değınıp, ömekler venyor, Turkçe sozluk- lerden okunuş bıçımlennı aktanyor, sonunda da "Yıllar- dır 'rakıp' sozcuğunun dıhmtze yatkın bır karşılığını bu- lamadık, hıç değılse doğru söylemeye özen gösterelım" dıyor Sayın Memet Fuat'ın Turkçe Sozluk'ten aktardığı or- nek ne yazık kı Memet Fuat'ı ve pek çok ınsanı yanıltıyor ömek şu "Rakıp, (-) (k kalın okunur) Herhangı bırışte bınnden üstun olmaya çalışan kımse, yanşıçı" öyle sanıyorum kı Memet Fuat bu omeğı eskı TDK'nın Turkçe Sozlük'un- den aktardı (TS 1983 II, 983) / Bu ornekte () kısa oku- nan heceyı, (-) uzun okunan heceyı gostenyor / Osmanlıca adı venlen, ama gerçekte var olup olmadı- ğı hep tartışma konusu edılmış olan bu dıldekı Arapça ve Farsça sozcuklenn soylenışı hemen tumuyle degışmış- tır Tanhsel sureç ıçınde gerçekleşen bu değışıklıklenn baş nedenıyse Turkçenm ses duzenı ve ozellıklenyle Turk ınsanının hançeresıdır Başkaturiu soylemek ıstedığımız- deTurkler, yabancı dıllerden alıntıladıklan sozcuklen ken- dı ses duzenlenne uydurarak seslendırmektedırler Bu durum, hemen butun dıller ıçın geçerlıdır Turkçe sesle- tımde Arapça ve Farsça sozcuklenn, Arapların ve Fars- lann sesletme bıçımlerıyle değıl de Turklenn sesletım ozellıklenne uyarlanmış bıçımlenyle soyiendığı bılınen bır gerçektır Gelelim orneğımıze Evet rakıp sozcuğu Arapçadan dı- lımıze gırmıştır Arapçada bu sozcuk rakîb (re-kaf-ye-be harflenyte) yazılır (rakı b, rakı yb) bıçımınde (yanı k sesı kalın, ı sesı uzun) seslendınlır Ancak Turfcçede bugun bız bu sozcuğu rakıp olarak yazıyoruz, yalın durumda (rakıp, k ınce), unluyle başlayan bır ek alması durumundaysa (ra- kı be, rakrbını..) bıçımlennde seslendırmekteyız. Aynca bu seslendınmelenn hıçbınnde de/k/sesı kalın (artdamak- sıl) değıl, ıncedır (ondamaksıl) Bu daha once de kımı ya- zılarda (Sozgelımı Dr Halıdun Şen, Doç Dr ömerDemır- can, Yusuf Çotuksoken'ın kımı yazılannda) açıklandığı halde nedense goz onune alınmıyor Eskı TDK'nın Tûrk- çe Sözluk'uy\e (1955 tanhlı ıkıncı baskısı) başlayan bu yanlışlık resmı TDK'nın bu sozlukten hazırianmış Turkçe Sozluk (2 cılt, 1988) ıle Okul Sozlüğü (19.94) ve son ola- rak da Alı Puskulluoğlu'nun Arkadaş Turkçe Sözlük'un- de (Ankara 1994) surduruluyor Osmanlıca sozcuklenn sesletımlenyie ılgılı yanlışlar bu ornekle sınırlı değıl Adı geçen sozluklerde çok değışık sesletım yanlışlarıyla da karşılaşılmaktadır Bır ıkı tanesı- nı ılgınç olduğunu goz onunde bulundurarak buraya ak- tarabılınz. örneklerımızı resmı TDK'nın son yayını olan Ofay/Söz/ıvçJu'ndenseçıyoruz dakıks (dakı k) (k'ler ka- lın okunur) (s 201), dakıka ıs (dakı ka) (k'ler kalın okunur) (s 201), tenkıt, -dı ıs (tenkıt) (k kalın okunur) Xs 748), zevk ıs (ar.) (k kalın okunur (s. 859), ıktıdar ıs (iktıda r) (k • ArkasıV.Savfoda KÜLTÜR • SANAT SİNEMAMN 100., OXAT Kl'TLARIN *59. DOĞl'M GÜNÜ NEDENİYLE 293 89 78 (3HAT) Gunumuz Sınemas nın 1 Nı.moıalı Yaıaiıcısı K KIESlOVVSKI n n 'UÇ RENK" Uçlemesınden "BEYAZ" Sız. "MAVI" Kadaı Elk levecek ÜÇRENKT M »EYAZZbıan ev Zamocbovvskı • lonusz Gops BEYOGLU ALKAZAR (245 73 83) 12.IS-14.30-16.45-19.00-21.15 2 HAFTA KADIKOY BAHARIYE (414 35 05) A Jr V MJUIKU M>»lınc SeansUr And The Band Played On E ORKESTR U R M A D A N ALIYORDU YÖK Hojer Spottıtwoodt \n^.İK.a KKİurJ i lııl MıNım ( *.R tjıllıa'. . A Mjnın 11 00 13 30 16 15-19 00-21 45 •Verii Forrest Gump!" "AKIUI PCOMEOh tlOOGaı» »I M ORTAOYUNCULAR ISTIKLAL CAD NO 140 TEL 251 18 65 66 FAX 244 43 27 Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLEft ŞU GOGOL DELİSİ SEYİRCİLİ SEYİR Çarsamba 21 00 Pv}»mb« < 8 30 Cuma2100 Cunanesı 1530-21 00 Paıa 15 30 18 30 lıltt SJIıs Ytrlen : SES-1Ü5 Orijojunculjf Tel: 251 11K VMKOMMI Taksirn.RunWi.CM5l Mtt'sk-laki'kty, Cj;-t RICHARD HARRIS SHIRLEY M A C L A I N E YAŞAYAN ONAT KUTLAR HAFTASI ALKAZAR SİNEMA MERKEZİ 25 OCAK 19^5 ten ıtıbaren Tel 2<ö 73 83 YUSUF ILE KENAN HAZAL HAKKARI DE BIR MEVSIM TT ^rnest Hemınsyvay BFVOGLU » L K » I « » (245 73 t 3 l 12.OO-14.I5-1S 3O-U.45-21.00 lYenl KohukUnI KottukUnyU Repertuar Filmleri Haftası Bugün I AYAZDA BİR YÜREK Y6n Claude Sautet 1 2.1 5-14.3O-16.45-19.OO-21.15 Yann KÖPHOOSTÜ AŞIKLARI Kadıköy MODA CEP (337 Ol 28) PAUL ]E.NNIFtR|ASON TUVİ NEVVMAN LEICH ROBBIN5 HUDSUCKER BİR SlRKET KOMEDİSI Yönetmen: \OU. COEN 11 3O 14OO-16.3O-19OO-21 15 ANKARA SANAT TreffROSU ISTANBUL TVRNESİ Genel İstelc l'/erine „ VİGUR MUMCU " k SAKINCALIPI/ADERet RuOay >TIT Mıtin Balıy MuaK Timur Satçuk Dekcn Ytiçm £m 23-24 Ocak 25 Ocak »ESIKT»S KULTUR MEftKEZİ KtDIKÖV HALK ECITIM MERKEZİ Tel- 259 24 36 Tel: 418 61 86 Saat 18 30 «e 21.15 Saat 19.00 ve 21 15 ŞEHIR TIYATROLARI ± HARBIYE M U H S I N E R T U G R U L SAHNESI (240 77 20) LOLEH BELLON OYLEBIRSEVGIKI YO^ETtN ENGİNGÜRMEN (18 19-20 21 22 Ocak) ÇocukOyuım RKFfTTERZ1 GOLGENİN CANI fON^N CEMDAVRAN (21-22 Ocak Saat 1100) JOEHILLIflMS Ocak saytsı baytler,ay yazan çevlren-yonoten Terencc FEELY Nefrin TOKYAY , oynayınlar î Dct/a ALABOBA Oldemlr ÇİFTÇIOĞLU Ulkü DURU Pa^artcsl - Salı 21:00 Pazar 15 00 Blletler. Taksim Vakkorama, Maslak Çarşı vc Eskl Yeşil de ESKI YEŞİL. AbdulMilkhamıt Caddfsl No: *1 Taksl-n - ISTANBUL Tel: 255 20 20 - 254 35 09 OEKORASYON SİHEMRNIN100 V1U IHIIfTlJMfCIlttTİMtliİZCİÇ SOVLESI: HILH1VBVÜZ c PIILfP JIHI5Bl*Enil IIIT ^ Ocak 5fl)iii ba)t!erde ^ H A R B I Y E CEP T İ Y A T R O S U ( 2-40 77 20 ) 17 - 21 OCAK 1995 FERENC KARINTHY PEYNIRU YUMURTA V ıde< LUI> nu\uk tkranda kotıser •FKANK SINATRA" Saat. 12 W ve 18 30 50 d ) I S OCAK ( AKS \ \| BA \ ıdeodaıı Inmık ı kranda opera DON1ZFTTI "L elixir d amore Aşk tksiri" (James Leffne) Saat. 12 30 ve 17 }O (2 sa ) O( \ k I'IRM \1 141 l tdeodan buvui ekranda sbou •BENNY HOL S SHOW Saat. 12 30 (1 sa « ü ı Denenel Okttma ve V tden Gostensı Adnan Tömel Saat. 18.00 2 0 OCAK C.l'MA S T ÜDYO VE ATOLYELER Resim AtolyesJ nde Frık M i n h l f B Lltografi Atölyesi ndc Unu* Tonku^ Serigrafi Atolycsl nde Scmılı Bjkıoglu B a 1 e S t u d y o s n n d a Mınur ^ırun l nıvcrırtc*'! Dtvkl KoflstTVJHjvjn Istınluıl IX-vlet Opera vı Bjlesı Tiyatro Studyosu ndj llulyj Karjkaş m re)iM>lc "BİR YAL-MZUk OYKISI kAFKAMN KADINLARI" adlı <>vun Km »Jİc \kınlı Alc» Oralo^lu I-rsın Lmulu FMn l mulu ve Velı Kjhr ıınan (Dekor) Tthennj (Koslum) ^jiı>nuUr ) apnukudtr MÜZİK DİNLEME ODASÎ Klatik batı müzlği CD lerimdrn olnfan zengln dlskotegimizde* seçccrfjimiz pMrçaian Pazar xe P*zart*si dtfuutm bcr gün 14 OO 16.0O ,<• f OO l9O0saatteri arasımda Ozel k ul a k t* klar Im YONETEN CANDOĞAN 117 Ocak/Saat 18 00/20 30 19 20 Ocak Saat K A D I K O Y H A L D U N T A N E R S A H N E S I ( 3 4 f 04 4 3 ) KEIYT OYtHNCULARI i 247 3b 34 - Zao 35 Mt MUZAFFER İZGÜ ten bıı\uk ekranda konser •YEHUDI MEVUHIN" Saat 12 30(^1 d I Tıyatm TSTE BAS İSTE GOVDE İSTE KANATLAR" Saat 19 00 1 1 OCAK C.IMARTES1 Laser-discten bu\iık ekranda baie -RUS BALEStNİN YTLDIZLART Saatl$OOI2sa ) TnaJro "tSTE BAS İSTE GOVDE İSTE KANATLAR" Saat 19 OO tttKltyebiUriirtiz •tpe Baf Ifte Gövdm tpe KamUk bıtetlert AhSA\A7 ta 60 OOO •mnııimuctıır mr" adlı oyunun 1L tlan sattşa sunulmuşiur Akkari «?_/ kan sabpİen ıçın tnletler 4O OOO 71 dır D'ger ttkınhkler jyin tt<.retsız cJaıetıyeler AKSA \AT tan saglanubılır Cok ama<,lı saiondaki goiteriiere pro^ram aştitdtktan sr nrct ftırHmemiM rica otunur AKBAIMK S a n a t ı n S a n ı l ç ı n ı n Y a n ı n d a AKSANAT IstıkİJİ Caddcsı »0080 Bevojjlu Isunhul Tel (0212) 252 V-> 00 01 02 hjk- 10212) 24S 12 İH MOLIERE TAKfUFFE YÖNETEN lEAN-LOmSMARTIN BARBAZ (18-19-20-21 22 Ocak) ÇocukOyunu vVSHAKESPEARE BIR GECE MASAU NEŞ'EERÇETİN (21 22 Ocak Saat I I 00) TC KULTUR BAKMJĞI DEVL£TT!YATROLA« İSTANBUL DEVLETTİYATROSU IAKM ODA TİYATROSU 17 OCAKTA YENİDEN AÇILIYOR.- Biletler Satıştadır . Tel : 251 56 00 (254) J S K U D A K M U S A H I P Z A D E C E L A L S A H N E S I (333 03 »71 NAZIM HIKMET/ MACIT KOPER ASLOLAN HAYATT1R YONFTEN MACIT KOPER (18-19-20-21-22 Ocak) ÇocukOyunu FK.VVAECHTER S0YTAR1LAR OKULU N"^N TANER BARLAS (21 -22 Ocak Saat 11 00) LuTf £*l K1Z1/VNLA İ I.1U2IKLI KOI-'EOI 2 801.Uİ.1 Perşemfce-Cuma 21.00 C.tesi 15.00-1 ».00 Pazar 15.00 PerseiTtbe indirîmlifllır. • YALNİZTOYUN . . I ı KO>kl> I'VKIISI I 22 Ocak Pazar Sait15 00 I K a t k ı I a t t y I F A T I H RESAT NURI S A H N E S I (526 53 80) NIKOLAY GOGOL PALTO YONETEN BAŞARSABUNCU (I8-I9-202I 22 Ocak) ÇocukOyunu i A.'ŞARE.ULGER EFOSTOCLUMDKIUÇ YAVRU KIMİN v O\fTbN ŞEVKETAVŞAR (21 22 Ocak Saat 11 OO) E 5 K Y £ S GAZİOSMANPASA SAHNESİ (571 60 47) MEMET BAYDUR TENSİNG YONETEN ÇET1N IPEKKAYA (18 19 20 21 22 Ocak) Çocuk Oyunu HEINPJCH BOU DENIZ UYGLNER BİRÜKTE OYNAYAUM DENIZ UYGUNER (21 22 Ocak Saat II 00) le». Ç»' (SlO.llîOft-- l t » O - « MHCt IS « 16 î» fuv Ü 00 \ İILETLE*--ŞEHİR TITATROLAKI Cl$EL£Rl İLE K4DIK0Y MALDUN TANEK (MCKKEZ GI$ESlVrr4e SATlLMAKTADtlt sezen aksu - uğur yücel 90 metrekare aittarafı 90 kışı oturur ancak Olsun bıze yeter Ev gıfcı burası Evet sankı evın salonu Doğaçlamalar vaparız. Sen de şarkı soylersın bcnımle. olur, Sezen soylerım Baba Levo çalar, Mustafa | H o c a , E r d e m de gelır O r h a n ve C a n da olur. «ıten bız çalıyoni7.Levent Yllkselde aramızda olmak ıstıyor. Aaa. çok ıvı, soyler de. Her gece seyırcıterle bır parca besteleri7. Nefis. Sonra plağa koyulur "Bu parçanın bestesı falanca gece Eskı Yeşıl'dekı seyırcılerle japılmıştır" ya/arız Hadı atalım kendımızı sahneye Oh be. Nıhayet •stedıgımı/ gıbı ışler yapıyonı/. hı hı hı. (Boyle başlar hıkayc.) çarş, perş, cum, cmt. 254 35 09 - 255 20 20 ; ÜÇ RENK:t BEYAZ ;: Kıeslovrekı nın Uc Renk ' uçlemesınden Ikıncısı BEYAZ ' Beyogiu ALKAZAR da i » gosienmde Polonyalı Karol i . ıle Fransız kansı Dom nıque evi lıkler nın c nsel ılışk *le ^ as a lamam aianad ğın < t ıdd a eder Karol buiu < . doğrular ve boşar rlar Karolt sahıp olduğu herşeyı ' yrtırmışTır Aşk kansı i k i ^fcktırdığı her kuruşu yutmuş i ^ olan kuaför salonu . Metelıksız kımlıksız ve ^ kundakçılık nedenıyte polıs ' • tarafından aranan Karol un 4 ^ ıu kcşjllar altında Polonya ya, donmesıne ımkan yoktur ' Parasızd r H le ıle metrova < > İ l b ner Burada yuidaşı Nikola i k ıle karş laşır Nıkola Karol a , yardımcı olmak tster hatta ^ ona kıralık katıl olarak bır ış ' i bıle tekl f eder Karol ik reddeder Bır bavula . gızlererek Polonya ya doner ' Tjm enerı sm zengın olmak ' i ç n kul anmaya karartıdır i ^ X Bırkaç ta) hsızlıkten sonra bu 4 T hedefme er şır Servetınden ' yararlararak eskıkarıst ^ i i •Comınque den ıntıkam almak< y ster Onu kandırarak f Varşova ya gelmesını sağlar ' ama kendısı ınî kam nın ' > 4 k kurbânı oiur Gene de başka i ı b r sey kazan r f Domırnque r a asV i ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog