Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

DOSTUMMOZART NadirNadi 8 BasıiOO.OOO(KDVıçınde) Çağdaş Ya\ ınları Tûrkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-fstanbul Ödemeti gönderflmez Cumhuriyef\\ , >'•> )LKESENIRMAK HıfzıV.VeUdedeoğltı v <v\ 50000(KDVıçınde) *\ağdaj Yayırüan Türkocağı Cad. 39-41 ç^- CağuloZhı-İstanhul Ö^emeligönderihnez _ \ 71,n. SAYI ZS304/15000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: YIÜUSIWH (1924-1945) BAŞYAZARI: IWBİBMOt (1945-1991) 170CM1N6MU Saddam Kürüere görüşme önerdi •Kuzey Irak'ta rakıp Kürt gruplar arasındaki çatışmalar bütün şıddetıyle sürerken, lrak Dev let Başkanı Saddam Hüseyin, Kürt liderlere görüşme masasına oturma önerisınde bulundu. Saddam Hüseyin başkanlığında dün Bağdat'ta yapılan bakanlar kurulu toplantısı sonrasında yayımlanan açıklamada, 'Bağdat yönetiminin Kürt muhalefetle görüşmeye hazır olduğu' belirtildi. •Türkıye'nın Kuzey Irak'ta yaklaşık dört haftadır süren çatışmalann sona erdirilmesi için Mesud Barzani hderlığindeki KDP ve Celal Talabani lıderlığindeki KYB'ye yönelik görüşme çağnsına ıse taraflarca olumlu yanıt verildi. KDP ıle KYB arasında 22 aralık tarihinde alevlenen çatışmalar ise şıddetlenerek sürüyor. • 8. Sayfada Dışişleri Bakanlığı PKK-su pazarlığı yok •Devlet Bakanı Baki Ataç, "Suyu venn, PKK'yi götürün anlayışının hiçbir geçerlı ve tutarlı yanı yok. Bölgede güçlü ve istıkrarlı bir ülke olan Türkiye'nın ekonomık kalkınmasını ıstemeyen dış güçlere fırsat vermeyeceğiz" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bûro- su)- Dışişleri Bakanlığı kaynak- lan, Türkıye ile Suriye arasında- ki ilişkilerde su konusu ve gü- venlık sorununun iki temel nok- tayı oluşturduğunu, ancak bunlar arasında doğrudan bır bağlantı olmadıgını bildirdiler. Devlet Bakanı Baki Ataç. Sunye'nınen- dışelennin yersız olduğunu be- lirterek Suriye'nin susuzbırakıl- masının söz konusu olmadığını söyledi. Edinılen bılgiye göre dün bır gazetede yeralan. "Suriyeyöne- M Arkası Sa. 17, Sû.6'da Memura zaııı kapıda • TSK mensuplan ile üst düzey memurlara yapılan zammın geniştepki uyandırması üzerine başlatılan çalışmada, kapsam dışı bırakılan 1 milyon dolayındaki kamu çalışanından, 15. dereceyle 7. derece arasındaki memur maaşlarına yüzde 15 ile yüzde 25, 7. derece ile 4. derece arasındaki memur maaşlanna da yüzde 5 ıle yüzde 10 arasında maaş artışı verilmesi programlanıyor. • Yetkilıler, bu artıştan sonra yılın ikinci 6 ayında memura verilecek zam oranınm düşeceği açıklamasını yaptılar. 1 3 . Sayfada Anay 1O~|T*I Laiklik konusundaki değişiklikler için DYP ve SHP'yi köşeye sıkıştırmaya hazırlanıyorlar ANAP-RP zorlaması 24. MADDE'DE DEĞtŞİKLİK SHP*Yİ DIŞLAMA HAZIRLIĞI ANAP ve RP grup yöneticileri, anayasanın 24. maddesinden "devletin dinı esaslara dayandırılamayacağı" ilkesinin kaldınlması için harekete geçtiler. DYP'nin bu konuda tavnnı netleştirmemesine karşın ANAP ve RP, 14 ve 24. madde değişikliğini öngören ikinci değişiklik paketının imzaya açılması için uzlaşmaya vardı. ANAP ve RP'nin uzlaştığı 24. madde değişikliğinde, anayasanın "devletin; sosyal-ekonomik-sıyasi ve hukuki temel düzeninin, kısmen de olsa, din kurallanna dayandırılamayacağf' hükmü kaldınlıyor. ANAP,DYPveSHP'nin21 maddelik anayasa değişikliği paketini Türkiye Büyük Millet Mecîısı Başkanlığı'na vermesinden sonra, 24. madde değişikliği için SHP'yi dışlayarak DYP'nin de desteğinı almaya çalışan ANAP ve RP grup başkanvekilleri dün yeniden bir araya geldiler. ANAP Grup Başkanvekili Oltan Sungurlu, toplantıdan sonra "DYP destek vermese bile, bız 150 imzayı buluruz ve Anayasa Komisyonu'nda21 maddelik paketle 14 ve 24. madde değişikliğini içeren paket birleştirilir" dedı. AYŞE SAYIVın haberi • 4. Sayfada. GUNDEM MUSTAFA BALBAY ANAP, DYP ve RP'nin Hoyuzlulunu... Bızim Meclıs hazırlık yapar, döner döner yine yapar, ama şu anayasa değişikliğini bir türtü yaşama geçiremez. Yaklaşık on gündür anayasa üzerınde yoğun bır pazariık yapılıyor. - Ben, şu şu maddelerin değiştirilmesini isti- yorum, sen de desteklersen, senin değişmesı- ni istediğin maddeleri ben de desteklerim. W Arkası Sa. 17,Sü.3'te Orta Asya'dan Avrupa'ya boru lıattı •Türkıye, Rusya, Kazakistan. Türkmenistan ve Iran yetkilileri. Cumhurbaşkanı Nıyazov başkanlığında Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak doğalgaz boru hattı projesının fınansmanı konusunu ele almak üzere bugün Ankara'da toplanacaklar. ABD eski Dışişleri Bakanı Alexander Haig de Türkmen doğalgazının üretimini yapan konsorsiyumun temsilcisi olarak Ankara'va geldi. ANKARA (Cumhuriyet «Bürosu) - Türkiye, Rusya, Türkmenistan, Kazakis- tan ve tran heyetleri. Türkmen doğalga- zının, uzun vadede Çanakkale üzennden Vıyana'ya kadar uzanacak bır boru hat- Projeye gore bonı hottı Buloonslon mennden Vıyona'yo knnr uzanobılecek Ankorc T Ö I K İ Y Î Adano nın Boklalı boigean* uktson boru hattı profesı tamomlanmB olan Guney drijdgaz iletım hottına tıyla Avrupa">a taşınması konusundakı teknik aynntılan görüşmek üzere bugün Ankarada toplanacaklar Türkmenistan doğalgazının, döşenecek boru hatlanyla. gerek ıç tüketime hızmet etmesı, gerek- se Av rupa ülkelenne pazarlanması, Aze- n petrollerının de Türkıye üzennden A\ - rupava taşınması volunda bir politika ızleyen Ankara ıçın stratejık onem taşı- yor. Toplantıya başkanlık edecek olan Türkmenıstan Cumhurbaşkanı Sapar- murat Niyazov Türkmenbaşnle bu ülke- de doğalgaz üretımı yapan şirketlerin oluşturduğu konsorsıyumu temsil eden • Arkası Sa. 17, Sü. 6 'da SOLDA BİRLİK Uzlaşıhnış adayda sıkınb•SHP ve CHP "bütünleşme kurultayf'nın amaçlarına ulaşabılmesi için "muhalifler" Murat Karayalçın ve Deniz Baykal dışında bir aday üzenndeki arayışlarını sürdürürken, "aday"lıkta adlan geçen partilılerin "bırbırlerini kollamalan" dikkat çekıyor. •SHP"de genel anlamda bir "bölünmüşlük" yaşandığı, buna karşılık CHP'nın Denız Baykal'ın genel başkanlığı üzerinde ısrarlı bır görüş birlıği içinde olduğu gözleniyor. Ancak her ikı parti de "uzlaşıîmış" bir adayla kurultaya girmenin gerektiğını göz ardı edemiyor. BJK KJHBU'a» taberi • 5. Sayfada Edip Sakarya'yı ölüııı acısıyla andık tstanbul Haber Servisi - 24 Ocak I993yılındayıtırdık Uğur Mumcu'yu Ve daha nicesıni; karanlık ellerin yönlendirdigi kur^un ya da bombalar yok etti. Son olarak geçtiğimiz gün topra- ğa\erdıkOnatKutiar'ı. Tümbu acılaryaşanırken "Edip'in öiüm yıWönümii'"gelı\erdı, hızlaakan zamanın ıçmde farkına bıle var- madan Yıllarla ölçulmez belkı bir ın- sanın yaşadıklan; ama o, tanhe "68"lilerle birlikte düştü. Önde, ama. sessız ve sitemsiz Özveri- si sevecenlığıyle örtüşür. dürüst- lüğüyle bırleşır. ortaya o çıkardı. yanı Ka> han Edip Sakarya. Ölü- münun bınncı yıldönümüydü dun Erkenolümlülerdenbiriydı, kırk altısındaydı. Zıncırlikuyu Mezarlığı"ndabirbaşınabırakıl- dığında. Nâzım Hikmet'in. MArkasıSa. 17,Sü.8'de Grozni'de haJk, su ihtivacını sokaklarda biriken yağmur sulanndan sağiamaya çalışıyor Moskova'dan ateşkes önerîsi • Rusya Başabakanı Viktor Çernomırdin, dün Moskova'da yaptığı açıklamada hükümetının Çeçema'da derhal ateşkes önerdığıni ve görüşmelere başlamaya hazır oldukiannı açıkladı. Çernomirdin, Çeçenya"da akan kanı en kısa zamanda durdurmak istediklerini ve bölgede zor şartlar altında yaşamaya çalışan sivil halkın ihtiyaçlanmn karşılanması için göriişmelerin başlatılması gerektığıni vurguladı. • Rus topçusu tarafından aralıksız olarak bombalanan Çeçenya'nın başkentı Grozni'de. sokaklan dolduran cesetlerin çürümesi nedeniyle salgın hastalık tehlikesinin başgösterdiği bildinliyor. BBC radyosu ve AFP, sokaklardakı Rus askerlerinin cesetlerinin büyük bolümünün köpekler ve kediler tarafından yendiğıni bıldirdi. • 9. Sayfada 7 trilyorrîuk hacpastası paylaşılamıyor • Hac pazarından pay kapma yanşına giren Isiamcı şirket ve gazeteler birbirine düştü. Vakit gazetesinin düzenlediği panelde konuşan Haremeyn Çağn Turizm'in sahibı Ahmet Rıza lbrahimoğlu, "Kendilerine kontenjan tanınan şirketler, 500 dolar kâr elde ediyorlar. Fakat 200 dolar bir kâr ile bu iş pekâlâ yapılabilir" dedi. İstanbul Haber Servisi - Türkiye'de heryıl yaklaşık 7 trilyon lıralık bır pazar oluşturan "hac pastası", turizm firmalannın da aralannda bulunduğu Isiamcı kesımlen bırbırinedüşürdü. Isiam- cı kesımın yayın organlanndan Vakıt gazetesinin düzenlediği. "Kontenjan ve yetkili acenta" konulu panel.hacdan pay kapma pazarlığının yapıldığı bır tartişma platformuna dönüştü. Panel- de, hac organızasyon hakkının muftülükler kanalı ıle yapılması önensinde bulunuldu. Isiamcı kesımin yayın organlanndan Va- kıt gazetesı tarafından düzenlenen. "Kontenjan ve yetkili acen- ta" konulu panel. RP'li Hac kayıtları Darçın'ın sahteciliğine resmi onay •Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, RP'li Beşir Darçın'ın sahibi olduğu Van Der Zee şırketinin Diyanet Işleri Başkanlığı ile imzaladığı sözleşme koşullarına aykın biçımde "çeşitli ülkelerden" vize alarak, 6 ile 10 bin dolayında kişiyi hacca götürdügünün aniaşıldıgını açıkladı. U 17. Sayfada İstanbul Büyükşehır Belediyesı'nın yönetı- mındekı Galatasaray Muammer Karaca Tı- yatrosu'nda yapıldı Hac organizasfonunda karşıiaşılan sorunlann ele alınmasının amaç- landığı panel, Türkı- ye'de yaklaşık 7 tnlyon liralık bır pazardan "pay kapma pazaıiı- ğı"na dönuştü. Panele, Emir Tunzm'ın sahibı Ali Rıza Demircan. Ha- remeyn Çagn Tu- rizm "ın sahibı Ahmet Rıza Ibrahimoğju. Va- kıt Gazetesı Istıhbarat Şefi Serdar Arseven, Zaman Gazetesı Mu- habırı Ahmet Dinçve MımarSınan Ünıversı- tesı öğretim üyesı Prof. Dr. Ünai Emiroglu katıidı. Az sayıda izleyıcinin katıldıgı pane- lın ılk bölümunde söz alan konuşmacılardan Prof. Dr. Emırog- lu. hac organizasyonunda kota uygulaması ıle. ibadet özgürlü- ğü ve seyahat özgürlüğünu düzenleyen anayasanın ılgilı madde- lerinın ihlal edıldıgi eleştınsını getirdı Panelin dıger konuşma- cılan ıse. Suudı Arabıstanlı yetkili lenn kota uygulamasından vazgeçtığı halde Hac Kotnisyonu'nun yıllardır kota uygulama- ya devam ettiğini, Diyanet tşleri Başkanlığı ile Hac Komisyo- M Arkası Sa.17, SiLl'de s Cezayir'den şeriatçı turist tedirginliği•Türkiye 'ye Cezayir'den gelen turist sayısının 4-5 binden 22 bine fırlamasının noımal koşullarda mümkün olamayacağını vurgulayan Turizm Bakanı Şahin Ulusoy, "Gelenler, Türkiye'deki şeriatçılarla ortak bir çalışma yürütüyor olabilirler" dedi. Turizm Bakanlığı, son 10 yılın turist envanterini çıkararak Iran ve Arabistan ile bazı komşu ülkelerden gelen "gerçek turist" sayısını saptayacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cezayir'den Türkıye'ye gıren turist sayısının 4-5 binden 22 bıne fırlamasından kuşkula- nan Tunzm Bakanlığı. Ortadoğu ve Arap ülkeleri için envanter belırleyerek. "kuşkuiu turistierT >akın takıbe alacak. Turizm Ba- kanı Şahin flusov tunst olarak gınş yapan bazı kişılerin şeriat- çı terör orgütlen adına çalışabileceğı kuşkusunu vurgulayarak. "Gelenler, Türkiye'deki şeriatçılarla ortak bir çalışma yüriitüyor olabilirler''dedı." Iran. 1994 yılında toplam 218 bın 93 tunst sayı- sıyla yurttaşlan Türkı- ye'ye en çok ginş ya- pan 8. ülke oldu. Turizm Bakanı Şa- hin Ulusoy. Cumhuri- yet'e yaptığı açıklama- da, Türkıye'nın. Orta- doğu ülkeleriyle ilişki- lerine değinerek. "Bu ülkelerden gelenler M- zim ülkemizde birçok kişiyle bağlantı kur- mak amacındadır"de- di Ulusoy, şeriatve te- rör tehlikesinı vurgu- larkefı bakanlık olarak başlattıklan envanter çalışmasında, son 10 yılda tran, Suudi Ara- bistan ve bazı komşu ülkelerden Türkiye'ye giriş yapan gerçek turist sayısının sapta- nacağını bildirdi Ulusoy, "Bu çaiışma, bize 'turist' adı altında gelenlerie, gerçek turist olanian ortaya çıkaracak. Aynca terör odaklan hakkında bir fikir verecek" dıye konuştu. Bakan Ulusoy, durumian kuşkulu görülen Cezayirli tunst • Arkası Sa. 17, Sü. 3'te atv'ye tehdit Dinci baskısı film değiştirtti • arv'nin dün akşam yayımlayacağını duyurduğu 'Sahte Peygamber' filmi yayından çıkanldı. atv yayın sorumlusu. şeriatçılardan 'Allah'ın kitaplanna küfreden filmi yayımlatmayız" gibi birçok tehdit aldıklannı söyledi. • 15. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Arayış Sürüyor Solda birliği gerçekleştir- me süreci kuruttaya yaklaşır- ken bugüne kadar gözardı edılen birtakım özellikler de kendini bellı etmeye başlıyor. Tartışmalar artık, var olan liderterle olası liderler arasın- daki yarışın yanı sıra parti ta- banı ile örgütlerın önemlerıni kapsayacak ve kamuoyunu doyumsatacak bir niteliğe bürünme aşamasına geliyor. Genel değerlendirmeler, SHP'nin koalisyon ortaklığı- nın son döneminde DYP ıle özdeşleştiği yolunda bır gö- rüntü çizdiği, CHP'nın de muhalefette olmasına karşın sol parti kimliğı ile gereklı çı- kışlan yapamadığı yolunda birleşiyor. Bu durum, aynı za- manda her iki partinin de bir siyasal kimlik sorunu yaşadı- ğını gösteriyor. Bu sorunun çözümü de birleşme ve bü- tünleşme sonrasında prog- ramların gözden geçirilmesi- ne ve yeni stratejiler belirlen- mesıne bağlanıyor. Birlik ve bütünlük konu- sundaki en önemli sözü, her iki partinin delegeleri söyle- yecek. Parti üst yönetımleri- nın ve parlamenterlerin ağır- lıklarını da yabana atmamak gerek. Bunlar büyük ölçüde parti- lerin ıç sorunlarını oluşturu- yor. Ama ortak partiye verile- cek görüntü ile kamuoyunda yeniden oluşturulacak umut da bu sorunun akılcı ve tu- ••• • Arkası Sa. 17,SiL8'de çoruh, İkinci CAP olmaya aday İTÜ Inşaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. llhan Avcı, Çoruh Nehri havzası için hazırlanan projelerin, GAP'ın enerji boyutunda olduğunu belirtti. • Arka Sayfada Kelliğe çözüm Yeni yöntem, insanın ensesi ve iki kulak arasındaki sağlıklı saçfannın alınarak kafa derisinin saçsız bölgelerine mikrocerrahi yöntemıyle yerleştirilmesi esasına dayanıyor. M Arka Sayfada Bursa'da tiraj patlaması Bursa'da yayımlanan Olay, Bursa Hâkimiyet ve Bursa Haber gazeteleri arasında başlayan promosyon yarışı ocak ayında doruk noktasına ulaşırken, yerel gazetelerin toplam tirajı ilk kez Bursa'da, genel dağttımı yapılan gazetelerin tirajının üzerine çıktı ve 40 bini aştı. • Arka Sayfada BORSA Dun 25.533.92 Öncekı 26.548.19 DOLAR ûDun 40.050 öncekı 39.970 MARK ÛDun 26.150 Öncekı 26.050 ALTTN Dun 485.000 Öncekı 486.750 12 yaşındaki çocuöa işkence savı Ankara'da simit çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan D.T. adlı kız çocuğuna emniyet müdürlüğünde 5 gün işkence yapıldığı öne sürüldü. • 5. Sayfada Çffler'in TEFE'si iki kat kârlı •Başbakan Tansu Çiller ilk defa doğru adres gösterdi, ama yatınmcılargüvenmedi. Başbakan Tansu Çiller, I994'te cumhuriyet tarihinin enflasyon rekorunu kınnca kimsenin dönüp bakmadığı TEFE'ye bağlı mevduat kârlı hale geldi. TEFE'ye bağlı mevduat faizleri yatırımcılar tarafından ilgi görmeyince bazı bankalar bu sistemden vazgeçmeyi tercıh ettiler. •TEFE'ye dayalı mevduat, yatınmcıya aylık bazda kazandırdı. Özellikle eylül ayından ıtıbaren hızla tırmanmaya başlayan enflasyon rakamlan, mevduat sahibine iki kat kazandırdı. Aylık mevduatta faiz oranlan yüzde 4-5 civannda sevrederken, TEFE'ye baglı mevduat yüzde 8-9 kazandırdı. • 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog