Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 OCAK 1995 PAZARTESİ 6 HABERLER Hayvan dostlanndaıı Boyner'e knama tstanbul Haber Servisi - \enı Demokrası Hareketı (YDH) Istanbul ıl orgutunce dun Abdı İpekçı Spor Salonu'nda duzenlenen halka açık muzık şolenı olaylı geçtı YDH Genel Başkanı Cem Bo>ner'ın kursüden yaptığı konuşma sırasında, salona gıren, Bağımsız Hayvan Platformu u>esı bır grup polıtıka yaşımında da avcılıktan vazgeçmeyeceğını açıklayan Boyner'e. hayvan haklan konusunda bır soru yoneltmek ıstedı Ancak platform uyelen saiondakı gorevlıler tarafından engelkndı Bu sırada çıkan tartı^ma ıse guçlukle yatıştınldt Grup uyelen, polıtıkaya atılmadan once avcılığa merakıyla tanınan Cem Boyner'e tepkılennı. "Oldurme ıçgudusunu yenemeyen bır partı lıden ıstemıyoruz" sozlenyle dıle getırdıler YDH nm mûzık şolenınde aralannda Hakan Peker'ın de bulunduğu bazı Turk pop muzığı sanatçılan parçalanyla salondakılen coşturdu Şolenı çocuklanyla bırlıkte ızleyen Boyner. sanatçılara alkışlı tempo tuttu (Fotoğraf K.AAN S<\ĞANAK) t 21.maddegözdenkaçtı' ANKARA (Cumhurhet Burosu) - Anayasanın değıştınlmek ıstenen 21 maddesı ıçınde Türk Sılahlı Kmvetlen'nden ıstıfa ederek seçıme katılanlara, seçılmemelen durumunda gorevlenne donebılme olanağı veren duzenlemenın "gozden kaçtığı" belırtıldı Değışıklık konusunda uzlaşan partıler. "hatanın" komısyon goru^melennde duzeltıleceğını belırrtıler DYP'lı Devlet Bakanı Bekır Samı Daçe. Cumhunyefın sorusu uzenne. polıtıkaya gınp adav olan askerlenn. gorevlenne donmelennın olanaklı olamayacağını belırterek şunlan soyledı "Son fıkrada noksanlık yaptığımızı sanı>orum Seçılemeyınce genye donuş ımkânlan bır cumleyle duzenlenıyor Bunu hatadeğıl dıye yorumlayamam Bırhata olduğu anlaşılıyor" Sevigen'den Çiller'e eleştipi İstanbul Haber Senısı - C HP 28 ocak gunu SHP ıle gerçekleştmlecek "bırlık kurultayı" oncesınde uslubunu sertleştırerek Başbakan Tansu Çiller'e yüklendı CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevıgen Istanbul'un sorunlannı çozmek ıçın harekete geçtığını açıklayan Başbakan Tansu Çıller'ın el attığı her yenn 'kurudugunu ' one surerek "Golge etme başka ıhsan ıstemem ' dedı Tansu Çıller ı ağır bır eleştın bombardımanına tutan Mehmet Se\ıgen, Başbakan ı yalancılıktan "kan \e gozyaşı ıle beslenmeye ' kadar pek çok konuda suçladı Içlerinde çeşitli bombalama eylemlerine katılanlann da bulunduğu 17 kişi gözaltında Izmir'de PKK operasyonuİZMİR (Cumhuriyet Ege Bıirosu) - Aralannda. Kemeraltı \e Hılton'u bom- balama eylemlenne katılanlann da bu- lunduğu 17 kı^ı, 2 otomatık tufek 5 ta- banca, 200 kılogram patlayıcı, dınamıt- ler \ e e\ lem planlanyla bırlıkte yakalan- dı lzmır Emnıyet Muduru Kemal Yaa- cıoğlu,>akalananlann bazılanmn Kuzey Irak \e Yunanıstan'daeğitım gorduklen- nı söyledı Valı Kutiu Aktaş, olayı aydın- latanlan kutladı Izmtr Emnıyet MudürluğuTerorle Mu- cadele Şube Mudurluğu ekıplennce ger- çekle^tırılen çeşıtlı operasyonlarda ele geçmlen 17 kışıyle ılgılı dun açıklama yapıldı Yakalananlar arasında bulunan PKK'nın Ege Bolge A^ken Kanat So- rumlusu "Hacı" ve "Ahmet" kod adlı Nuri \kbulut \ e yardımcısı Mustafa Ka- ratepe, 26 Aralık 1994 gunu taksısını ga^p ettıklerı şoför Emin Alaca'yı telle boğarak oldurdükten sonra kanalızasyon logannaattıklannı ıtıraf ettı Çok sıkı gu- venlık önlemlen altında Lımontepe dekı olay yenne getınlen ıkı sanık, tzmır DGM Savcısı CevdetUlıT>acına>etı na- sıl ışledıklennı anlattı itfaıyeekıplen ya- rım saatlık çalışma sonucu Emın Ala- ca'nın cesedını güçlukle çıkardılar lzmır Emnıyet Muduru Kemal Yazıcı- oğlu, 17 kışının yenı eylemlere hazırlanır- kenyakalandıklannı sovledı Yazıcıoğlu şoyle konuştu "Yakalanan sanıkiann ba- alan Yunanistan'da teori ve sabotaj ko- nulannda eğitildikleri; siyasi, askeri ve ekonomik hedeflere e> lem yapmak üzere Turkiye'ye gonderildikleri saptandı. Bır kısmının da Kuzev Irak'ta Zelı kampın- da eğitim gordukİeri belirlendL Sanıkia- nn bir lusmı İzmir'in Urla Uçesî Zeytina- lan yöresinde TEK'e ait vıiksek gerilim hattı taşıvan direği keserken yakalandı. Ege Bolgesı Askeri Kanat Sorumlusu, Ke- meraltı'na bombayı kendisinin koyduğu- nu ıtiraf ett." Yakalanan sanıkiann adlan şoyle "Nuri Akbultıt, Mustafa Karatepe, Can- sur Kırt, Mehmet Kızıl, Ahmet Ertaş. -\b- dulkadir Karaaslan, \bdullatif Zengin, Fmin lîıkn. HalilBilen, Ahmet Kara,Fa- sihTurgay. Fatma Bilmen, \bdurrahman Kızıl, Fuat Dağ ve Abdulvahap Zengın." Gözaltında kayıpları protesto edenlere gözaltı Istanbul Haber Servisi - Gözaltında kayıplan pro- testo etmek amacıyla Kadıkoy Iskele Meydanf nda eylem yapan gruba guvenlık güçlennın mudahale et- mesı sonucu taşlı sopalı çatışma çıktı Çatışma sırasında bır grup eylemcı yere düşerek ezılırken bır grup ıse ara sokaklara dagılarak kaçtı \ra sokaklara kaçan gostencılenn sloganlar eşlığınde polıse taş atması üzenne çevTede bulunan bazı mağa- zalann camları kınldı Olay sırasında 17 kışı gözaltı- na alındı Yaklaşık 100 kışılık bır grup. gözaltında kayıplan protesto etmek amacıyla dun oğleden sonra Kadıkoy Iskele Mevdanf nda toplandı "•Halkı kaybedemezsi- niz. İsmail Bahçeci'yi sağ istivonız" ve "İsmail Bahçe- ci'nin Ankara DALda oiduğunu biliyoruz. Sağ istiyo- ruz" yazılı pankartlar açan gostencıler. alkışlar eşlı- ğınde Kadıkoy Iskele Meydanf nda bır tur attıiar Da- ha sonra Altıyol a dogru yuruvuşe geçen gostencıler "Bahçecrvi sağ aldıniA sağ istiyoruz", "Kahrokun fa- şizm" "Gozaltında kavıpların hesabını soracağız" "Faşizme karşı tek vumruk. tek bankat" "Nargısız infazlara son" \e "kahrohun MİT, C1A, Kontrgeril- la" şeklınde sloganlar attı Olay venne sonradan gelen guvenlık guçlen, >ak- laşık 200 metre yuruyen gostencılen. onlenne ban- kat kurarak durdurdu Bankatı alkışlar ve sloganlarla protesto eden gosterıcılerle polıs arasında ba^layan tartışma kısa bır sure sonra ta^lı sopalı çatışmaya do- nuştu Çatışma sırasında yerlere duşerek ve cop dar- belenyle yaralananlar oldu Bır grup gostencı ıse ara sokaklara dağılarak kaçtı Ara sokaklara kaçan goste- ncılenn kendılennı yakalamaya çalışan polıslere ta> atması ıse çevrede toplanan vatandaşlar arasında pa- nık yarattı Atılan tasjar nedenıyle çevrede bulunan bazı mağazalann camlan kınldı Polıs, ara sokaklara kaçan gosterıcılen yakalamak ıçın takvıye guç ıster- ken 17 gostencı gözaltına alınarak once Kadıkoy merkez, oradan da Yeldeğırmenı Karakolu na goturuldü Yetkılıler gözaltına alınan göstencılenn Istanbul Terorle Mucadele Şube Mudurluğu'ne gondenlecek- lennı belırrtıler (Fotoğraf: \ASEMİN KOVL'TURK) Pendik Karakaş'tan işgalcileri ziyaret İstanbul Haber Servisi - "Adıl duzencı RP'lı Pendik Beledıye yonetımının ışten attığı 21S ışçının ışgal eylerru devamedıyor SHP Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş, beledıye bınasını ışga! eden ışçılen ziyaret ederek, konuyu parlamento gundemıne getırecegını soyledı Beledıye Iş Sendıkası Şube Başkanı Şaban Toren. Ramazan ayına çok az bır zaman kala RP'lı yonetımın 215 ışçıyı sokağa attığını belırterek, "Işte bunlann 'adıl duzenleri'. Kendı adamlannı ışe almak için ışçı çıkanyoriar" dedı RP lı Pendik Beledıyesı'nde ışten çıkanlan 215 ışçı, çalışma haklannın ellennden alınmasını protesto ederek, ı>e gerı alınmalannı sağlamak ıçın cuma gunu ba^lattıkian beledıye bınasını ı^gal eylemını surduruyor SHP Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş, dun ışgalcı ışçılerle goruşerek eylemlennın nedenlen hakkında bılgı aldı Beledıyede ışçı fazlalığmın olmadığı yolunda beledıye başkanının daha once yaptığı açıklamalar bulunduğunu ışten çıkanlmalanndakı tek amacın venı yonetımın kendı adamlannı ışe almak oiduğunu Karakaş a anlatan ışçıler ış guvencesı ıçın yasal duzenleme >apılmasını ıstedıler Beledıve tş Sendıkası Şube Başkanı Şaban Toren, 215 ışçının ışten atılmasının yaklaşık ıkı bın kışıvı çok vakından ılgılendırdığını belırterek. "Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. Kışın ortasındavLc Sız rutacaksınız bu kadar ınsanı bov le bir zamanda sokağa atacaksınız. Bu hangi anlavışa sığar. 'Adil düzen'in adaJeti bu mu?" dedı KÜLTÜR • SANAT 293 89 78 (3HAT) Gunumuz Sınemosının 1 Numoral K KIESLOVVSKI nm *UÇ RENK' Jçlemesınden "BEYAZ" Sızı "MAVr Kadar Etkle,ecel Julıe Delpy • Zbıgnıev Zamaçbowskı • Janusz Gaps Büç RENKHT »EYAZBEYOĞLU ALKAZAR (245 73 83) 12.15-14.30-14.45-19.00-2 I I 5 2. HAFTA BEYOĞLÜ SİNEMASI 251 32 40 Yenl Koltuklanyla Repertıuu- Filmieri Haftası Bugün Kraliçe MargotYön : ALFONSO ARAU 12 OO 15 OO 18 0O-21 15 Vartn AYAZDA BİR YÜBEK YAŞAYAN ONAT KUTLAR HAFTASI • YUSUF ILE KENAN •HAZAL ALKA2AR SİNEMA MERKEZİ • HAKL\Rl DE 25 OCAK 1995 ten ıtıbaren Tel 245 73 83 BİR MEVSIM \NKARA S\NAT TIYATROSUISTANBUL RIRNESI Genel iMck iJzerirıe ü UR MUMCU « .1 k SAKINCALIPIYADEı Rutkay Azız MUİn Batay MuzA Timur S**çı* Dçfcor 23-24 Ocak 25 Ocak •ESIKT4Ş KÜLTÜR MERKEZİ I KADIKÖY H*LK EĞİTİM MERKEZİ Tel: 259 24 36 I Tel: 418 61 86 Saat 18.30 ve 21.15 I Saat 19.00 ve 21 15 §E§4 ORTAOYUNCULAR IS T lKLAL CAD NO 140 T£L 251 18 65 66 FAX 244 43 27 Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER ŞU GOGOL DELİSİ SEYIRCiLi SEYİR DEFTERi Vc sambo 21 00 P»r>embe 18 30 Cuma 21 00 Cumarles 15 30-21 00 Psuat 15 30 1 8 » lılfl Sjtrsfcrfen: SES-1H5 OrtMyuncullf T?l: 251 11 »5 VtKKMtMt TiksimJtijınckCIRSI M»l»4lkırk«y , Cjpıl.l M«izj i. Parfaınb* 18.30 Cuma 21 OO CumarteaıiS OO Nazım Hikmet • Genco Erkal BİR!DEİİNİN HATIRA PEFTER ROBERT DUVALL RICHARD HARRIS SHIRLE> MACLAINE V^estlme Ernest^ 2 HAFTA BEYOĞLU ILKHllK (245 73 «31 12 00-14.15-1S 30-1 «45-21.00 KADIKOY BAHARİYE (414 35 05) And The Band Played On VE ORKESTRA DURMADAı ÇALIYORD r«t: Roger Spothsmoode NnpJmı RıdıarU IMııl Mjnın Seanslar 11 00-13 30-16 15-19 00 21 45 ŞEHİR TİYATROLARI HARBIYE M U HSIN ERTUGRUL SAHNESI (240 77 20) S a b a n c ı P C e n t e r Hacı Omer Salonu 4 Levent tstanbul Akbank Oda Orkestrası K o nse r i Ş'fi I. Ionescu Galati Solisf tdil Biret • ' D e \ l e t S a n a t ç ı s ı * W. AMADEUS MOZART Drvertımento KV 13^ Pıyano Konçertosu No 9 KV 271 JOSEPH HAYDN Setıfonı No 45 "Veda" 25 Ocak 1995 Çarşamba, Saat 19 00 BıletlerlOOOOOTLdır AıatOık Kultur Merkezı Akbank Nışantaşı ve Suadı>e şubeleri fle Aksanat ta satışa sunulmuştur Aickatt ve J Kaft sahtplen *t 50 ındınmlı bıletlennı yukanda bebltikn Akbank şubelerindetı ve \ksanattan alabılırler Yerler numarostzttır AKBANK Saaatın, Sanılçının Yanında ^TIYATROFIL 1 1UAN VfttTÎN • U r M U İBM! Heı Pazarıesı 20 30 ISTANBUL SANAT MERKEZİ Kadıkoy MODA CEP (337 01 28) PAUL NEWMAN JENNIFtR |ASON T1M LEICH ROBBINS HUDSUCKER BİR ŞlRKET KOMEDİSİ Yönetmen: |OEL COEN 1 1 3O-14 OO' 16 3O-19 OO-21 15 80. YIL KULTUR ETKİNLİKLERİ "2000 YIUNDA NASIL BİR ŞEHİR TİYATROSU T (Soyleşı) KATILANLAR ORHAN ALKAYA HAL.İS BAŞARIR ZELİHA BERKSOY MALİL DOĞAN EROL KESKİN KEREM KURDOĞLU TAMER LEVENT AHMET LEVENTOĞLU 16 Ocak Pazartesi Saat: 14.00 Gmş Jcnelsızd r yazan çevlren-yöneten Terence FEELY Nefrin TOKYAY . oyncyanıar Derya ALABORA Ozdemlr ÇIFTÇIOÛLU Ulku DURU Pazancsi - Silı 21 00 Pazar 1S OO Jıletler; Taksim Vahkorama, Maslak Çarşı vf? Eskt Yeşil'de ESKİ VESIL. Abdulhakhamil Caddesl No: 61 Taksim - ISTANBUl TfI 255 20 20 - 254 3S 09 ŞEHİR TİYATROLARI C HARBIYE MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESI (240 77 10ı L O L E H BELLON OYLE BIR SEYGI Kl YÖNETTN ENGİNGURMEN (18-19-20-21-22 Ocak) ÇocukOyunu FIKPÎT TERZI GOLGENIN CANI YON^N CEMOAVRAN (2l-2ÎOcakSaat 1100) ÜÇ RENK:; BEYAZ ;Kıeslowsk nın "Uç Rem" uçlemesınOen Ikjncısı BEYA2' BeyoğluALKAZARda < gostenmde Polonyalı Karol < ıle c tansız kansı Do»n<nıque , evlılıkler nın c nsel ıltşkı ıle asla tamamlanamadıgını < vddıa eder Karot Ouraj < doğaı ar ve boşanıriaf Karol . sahıp oldugu herşeyı y' rrrıştif Aşk Kafist * b rıktırdığı her kuruşu yutmuş < olan kuafoı satonu . Meteltksız kımlıksız ve • kundakçılık nedenıyle polıs ' tarafmdan aranan Karol un ı bu koşullar ait nda Polonyaya, 1 dorTiesıne ımkan yoklur 1 D aras zdır Hıle le metroya ' , b ner Burada /urtdaşı Nıkola ı e karşılaşıc N kola Karol a , ' yatd m o olmak ıstet hatta > ona kırahk katıl olarak bır ış ' bıle leklıl eder Karol ı leddedeı Bıt bavula a zlenerek Polonya ya dönet Tı.m ener sını zengın ofmak ç n kul'anmaya karar^ıdn Btrkaç talıhsızlıkien son a bu hedefıne erışır Servetnden yararlararak eskjka' s Dom mque ûen ıntıkam almak ısler OTL kandırarak 1 Vaışova ya gelmesmı sağlar arra kendısı nt kamının . kurbanı olur Gene de başka bır şey Kazanır Domınıgue ™n aşkını TUKM NIN Vt BKt» 3 t H IHILLIHHS COHP»CT(@)flEBl?ELl Ocak sa)isı bayüerde DEKORASYON TASAIIM VtMTAflHIII T f l f R l |CV|ATAH l l l l SlNEMflNIN 100 VIU SOVLESI HILMI VflYUZ, fllLIPJIIISOhEMIIIIfll c. Ocak sayısı bayüerde &J FERENC KARINTHY PEYNIRLI YUMURTA YONETtN CAN DOĞAN 18 00/20 30 19-20 Ocak Saat 15 00) YONETEN JEAN4.OUISMART1N BARBAZ (18-19-20-21-22 Ocak) NAZIM HİKMET/ MACIT KOPER ASLOLAN HAYATTIR BIR GECE HASAU ^ ^ONFTEN NEŞ'EERÇETİN (21 22 Ocak Saat 1100) stilist iç mimar grafiker olmak ıste> enler ıçın universite duzeyinde ingilizce destekli, bilgisayarh MEB dıplomalı ozel eğitim. (h ıçı h sonu) bubat 9^ kayıtları başladı. III RKLSH \CIKSANA1 C \ I I > M \ U R I (II M I I S O M 1 RESIM SERAMIK profesyonel grafikerlere macintosh bilgisayar kullanma eğıtımı, Aldus Free Hand, Quark XPress, Adobe Photoshop programları, Scanner kullanımı i>ubat 95 kayıtları başladı TAKI, ÇOCIKURU SANAT H«1RHK U S K U D A R M U S A H I P Z A D E C E L A L S A H N E S I 1333 03 5 7 ) Çocuk Oyunu FKV.AECHTER SOYTARILAR OKULU y O\FJEN TANERBARLAS (21-22 Ocak Saat 1100) YONETEN MACIT KOPER (18-19-20-21-22 Ocak) F A T I H RESAT N U R İ S A H N E S I (526 53 80) NIKOLAT GOGOL YONETEN BAŞARSABUNCU (18-19-20-21-22 Ocak) Çocuk Oyunu Ş AV^AREUIGER EFOST 0ĞLLMDWUÇ YAVRU K1HİN YONET0J ŞEVKETAVŞAR (21-22 Ocak Saat 1100) GAZIOSMANPAŞA SAHNESI (578 60 67) MEMET BAYDUR TENSİNG YÖNETEN ÇET1NIPEKKAYA (18-19-20 21-22 Ocak) Çocuk Oyunu HEINR1CH BÖLL DENIZ UYGUNER BİRÜKTE 0YNAYAUH 'CNEîcN DENİZ UYGUNER (21-22 Ocak Saat 1100)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog