Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

16 OCAK1995 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Kurtancılar dönemj kapandı' ı • İstanbul Haber Servisi \ -İnsan Haklanndan Sonımlu ; Devlet Bakanı Azimet 1 Köylüoğlu, terörün ; panzehirinin hukuk devleti ' olduğunu belirterek ! 'Terörün çözümü ulusal , uzlaşmadan geçiyor. Hukuk ] dışı yöntemler devletin ; yöntemi değildir" diye ] konuştu. Azimet Köylüoğkı ' dün 20-30 yaşlannda bir I grup genç tarafından ! düzenlenen Pazar | Toplantısf nda "İnsan | Haklannın Tarihsel | Kaynaklan ve Gelişimi" > konulu bir konuşma yaptı. I Kurtancılardönemininartık ! kapandığmı ifadeeden ! Köylüoglu •"Kendiierine ; kurtancı diyenler 1%0'ta, 12 ; Mart'ta. 12 Eylül'de geldiler. ; Onlan yargılamak tarihın ; vereceği karar, ama ne 'yaptıklan belli" diye Ikonuştu. Niyazov doğalgaz jiçhı geliyop i • ANK ARA (Cumburiyet İBürosu) -Türkmenistan jCumhurbaşkanı Saparmurad Niyazov, |Cumhurbaşkanı Süleyman iDemirel'in resmi konuğu iolarak bugün Ankara"ya Igeliyor. Niyazov yann. İTürkmenistan doğalgazmın ]boru hattıyla A\Tiıpa ve jdünya pazanna açılmasıyla |ilgili3. De\ letlararası ıKonsey Toplantısı'na ıbaşkanhkedecek. Bugün jsaat 10.00'da Ankara'ya Igelecek olan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Niyazov, [Cumhurbaşkanı Demirel ıtarafından Esenboğa JHavaalanı'nda resmi törenle Ikarşılanacak. İki |Cumhurbaşkanı. saat 110.45'te Çankaya Köşkünde [başbaşa bir görüşme yapacaklar. TBMM'debu bafta • ANKAR A (Cumhuriyet Bûrosu) -TBM M Genel Kurulunda 17 ocakta RP Grubu tarafından ekonomik nedenlerle halkın aşın geçim sıkıntısı içıne sokulduğu gerekçesiyle Başbakan Tansu Çiller ve hükümet hakkında verilen gensoru önergesi ele alınacak. Çarşamba ve perşembe günü yapılacak oturumlarda, tüketici haklanrun korunmasına ilişkin yasa tasansının görûşülmesine devamedilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı üst düzey kamu görevlilerinin maaşlannın arttınlmasını pngören yasa tasansı •görüşülecek. İçişleri Komisyonu'nda, memurlara sendıka kurma hakkı tanıyan yasa tasansının .görûşülmesine başlanacak. Çiller, kadın • İSTANBUL (AA) -D YP »Genel Sekreteri Şinasi •Altınel. Başbakan Tansu •'Çiller ileAtatürk "Havalimanı'ndaki görüşmesinden sonra yaptığı ~açıklamada."Saym "Başbakan, bizden partimizin Istanbul'da gitmekte olduğu .değişikliğin ne aşamada 'olduğunu sordu. Aynca üye "kayıt sistemlerinde özellikle gençlere ve kadınlara fırsat verilmesi doğrultusunda "talimatlan oldu" dedi. Yılmaz, Fransa'da aİSTANBUL(AA)-ANAP Genel Başkanı Mesut -Yılmazdün Fransa'ya gitti. Yılmaz, Fransa'da 2000'li yıllann başında Avrupa'nın alaaığı şeklin tartışılacağı "Daha Büyük Avrupa" konulu toplantıya katılacak. Boğaz'da önlem • İSTANBUL (AA)- İstanbul Boğaa, Romanya bandıralı Bruinta adlı tankerin geçişi sırasında dün akşam iki saat süreyle trafığe }capatıldı. Bogaz. tankerin geçişinden sonra normal olarak tekrar trafığe açıldı SHP'de, iki genel başkan dışında üçüncü bir aday isteyenler toplanıyor VlıılıaüfleiTiı 3. aday atağıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - SHP"de. CHP ile bütünleşme kurultayı öncesinde iki lıder dışında üçüncü aday bulunmasını isteyen muhalifler. bugün bir araya gelecekler. Parti meclısi üyeleri, milletvekilleri ve il temsilcilennin katıla- cağı toplantı sonunda, iki genel başkana "çekilin" çağnsı yapılması ve üçüncü bir aday üzerinde uzlaşma sağlanması bekle- niyor. Kulislerde, üçüncü aday olarak, cu- ma günü "Türkiye'de solun dünii, bugü- nü"kor.ulu konferans içingittiği Izmir'de büyük bir coşkuylakarşılananeski Dışiş- leri Bakanı >İümtazSoysarınadıöneçık- tı. Bazı il başkanlan vedelegelerde Soy- sal'ınadaylığınıdestekleyiciaçıklamala- rını sürdürüyorlar. Eueörgütlerinden son- ra SHP Zonguldak Îİ Başkanı Şerafettin Turpçu da dün yaptığı yazılı açıklamada, SHP-CHP birle^mesinde genel başkan olarak Mümtaz Soysal'ı görmek istedik- lerini bildirdi. SHP-CHP"bütünleşme ku- rultayında, 'çok özel olağanüstü bir yeni döneme girilirken Deniz Baykal ve M urat Karayalçın'dan özverı ve anlayış bekle- diklerıni" belirten Turpçu, artık geçmişe değil. geleceğe bakmak istediklerini ifa- de etti. Turpçu, "Yeni döneme kan tazele- yerek girnıek istiyoruz. Mümtaz Hocamı- zı oy birliği ile desteklemeye karar verdiği- mia avıklıvoruz" dedi. 28 ocakta yapılacak bütünleşme kurul- tayı öncesinde SHP Genel Başkanı Mu- rat Karayalçın, örgütünden destek alma turlanna çıktı. CHP Genel Başkanı Deniz J Kadmhmkın ekmek z/ifttmınapmtesto İstanbul Haber Servisi- Emekçi Kadınlar Birlıği, ekme- fe yapılan son zammı bir basın açıklaması yaparak protes- to etti. Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Beledıyesi önün- de dün yapılan açıklamada. iktidann ekonomik \e sıyasi bu- nalımınyarattığıyüküemekçtlerınüzerineyıktığı ifadeedil- di. Basın açıklamasında, özelleştirilmelerin hızlandınlma- sıyla sürekli işsiz bırakmalar. ücretlerın dondurulması gün- deme yerleştirılirken, diğer taraftan da tüm > aşamsal ıhtiy aç maddelcnne zamlar yapıldıgı kaydedıldi. Emekçi kadınlar olarak. çocuklarına katıksız ekmekten başka \ erecek bir ^ey bulamadıklannı söyleyen kalabalık. ekmeğe yapılan son zamdan sonra tek besin kaynaklan olan ekmeği bıle yiye- medıklerini belirttiler. Bütün bu baskılara karşın en küçük bir ses çıkarma giri- şımınin zor kullanılarak bastırıldığı belırtılen açıklamada. emekçi halka karşı baskıların da devam ettığı ifadc edildi. "Ekmek İstiyoruz", "Tüm zamların geri alınmasını is- riyoruz", "İş istiyoruz" şeklınde slogan atan kalabalık po- lıs eşliğinde dağıldi. (Fotoğraf: KEREM ILGAZ) Baykal ise kendi örgütü yerine, SHP'liler ile yakın temaslannı sürdürmeyi yeğledi. Karayalçın, 3 büyük kentten sonra Kırşe- hir. Trabzon ve Adana'da istediğı desteğı bulamadı. Dahaönce sadeceOnursal Ge- nel Başkan Erdal İnönü'nün adaylığı üze- rinde uzlaşılması durumunda adaylıktan çekıleceğini söyleyen Karayalçın, örgüt- lerın "3. aday üzerinde uzlaşın" baskısı üzerine geri adım atarak "Eğer Deniz Bay- kal ile üçüncü bir ada> üzerinde uzlaşma sağlayabilirsek ben özveriye hazınm" de- di. SHP'lı muhalifler bugün Çankaya Belediyesi'nın Yılmaz Güney Sahnesi'nde saat 14.00'te bir araya gelerek üçüncü aday konusunu tartışacaklar. Soysal, Almanya'ya gittiğı için bugünkü toplantıya katılamayacak. SHP Grup Başkanvekili Er- can Karakaş. muhalif milletve- killeri Abdülkadir Ateş,Mehmet Kerimoğiu, Tahir Köse ile PM üyeleri Kenan Coşar ve Kazım Sönmez'ın ımzalarıyla yapılan açıklamada, toplantının temel amacının, sağlıklı bir bütünleş- me ve yeniden yapılanma süre- cini birlikte değerlendirmek ol- dugu belirtilerek şöyle dendi: "Amacımız,geniş bir uzlaşma, engin bir hoşgörü> ü egemen kı^ makhr. Buaçıdanda>arolansa- >ın iki genel başkanımıza düşen görev.gerekli (İA eride bulunmak \e bütünleşme kurultayına, üze- rinde uzlaşılan bir ada>la gidil- tnesine katkıda bulunmak olma- lıdır. Toplantının. bir \enilenme- nin ve gerçek bir bütünleşmenin karartı bir adımı olacağına mant- yoruz.** Toplantı sonunda iki genel başkana "cekilin" çağnsı nda bu- lunulması bcklenıyor. Üçüncü bir ısım konusunda da uzlaşma aranacağı. ancak bugün sonuç ulınanıamast durumunda hafta sonunda yeniden bir araya geli- neceği bildirildi. Üçüncü aday olarak eski Dı- şişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın >anı sıra eski grup başkanı. Içel Milletvekili Aydın Güven Gür- kan. Grup Başkanvekili Ercan Karakaş'ın adları geçiyor. Gürkan. "Üçüncü yolu destek- leyenler, bir araya gelip konuşa- cağız. Örgütün karanna saygılı- >ım. Ben önde düşünülmek iste- mem, kimin üzerinde uzlaşılırsa onu desteklerim" dedı. Karadeniz <den de destek bulamadı SHP lideri Karayalçın, bölge toplantısı için geldiği Samsun'da beklediği ilgiyi görmedi CEMlL CİĞERİM SAMSL'N-SHP lideri Karayalçın; Samsun, Sinop. Ordu, Amasya. Kastamonu kurultay delegelerı ve örgüt yöneticilerinin çagnldıgı bölge toplantı lanna katıîmak üzere geldiği Samsun'da önce CHP'yı ziyaret etti. Karayalçın burada yaptığı konuşmasında, "SHP-CHP birieşmesi tüm ulus için çok hüy ük nnem taşımaktadır. Halbuki birteşmenin ideolojik, siyasal >anı üzerinde durmuyonız, mckanik \anı üzerinde dunıyoruz. Yani çati ne olacak. genel başkan kim olacak? Bunu tarbşı\oruz~ dedi. Solda birlık çalı^malan için 5 il DSP lideri Edevifin onerisi: KKTC'nin ilişkfleıini Türkiye üstLenmeli örgütünün nabzını \oklamak amacıyla Samsuna gclen Murat Karayalçın. SHP'ye genel başkan adavı oldugu zaman kendısıne göstenlen co^ku, ılgi ve kalabalığı dün göremedi. Karayalçın'ı havaalanında karjılayanlararasinda CHP İl Başkanı SezaiOnder ile CHP'lı Büyükşehir Belediye Başkanı MuzafTer Önder de yer aldı Karayalçın. SHP'nın bölge ioplantısına katılmadan önce geldiği CHP Samsun İl Merkezf nde bir konuşma yaptı. Karayatçın burada. CHP'nin iktıdara yürüdüğü 1970"li yıllardan örnekler verdi. 1987 genel ve 1989 yerel seçimlenn sonuçlan üzennde durdu. Daha sonra birleşme kurultayı üzerinde duran Karayalçın özetle şöyle konuştu: "Bugün her iki partide de genel haşkanlık konusu tartışılıyor. Konuşuluyor. Hangi partidebirleşileceği ikinci planda kaldı. Genel başkanlık kurumu büyük rintm taşımaktadır. Ancak kimin başkan olacağı önem taşımamalıdır. Bir gazete Karayalçın'ın adaylıktan çekileceğini açıklayabiiiyor. Hatta bir başka ga/ete D^'P'ye geçebilecegimi bile ileri sürebiliyor. Bu proje kurultay öncesi birileri tarafından hazırlanıyor ve ortaya sürülüyor. Bu haberierin tekzibi de yasalara göre 3 ay alıyor." 5 Nısan Kararlan'nın kendisini ve partisini yıpratmasına karşın karariann almması gerektigi görüşünü yineleyen Karayalçın. "Busüreçiçinde belli yıpranmayı dogal olarak yaşadım. Ama yıprandım diye de çekilemem. Adayİığımı koyacağım" 1 dedı. CHP'den bölge toplantısının yapıldıgı Turban Otel'e geçen Karayalçın. havaalanından. otele kadar uzanan güzergâhta "memleketim''dediği Samsun'da, "hemşeri" desteğinden yoksun kaldığını gördü. Birleşme kurultayı öncesi örgüt ve delege desteği arayan SHP lideri Karayalçın. yaptığı konuşmasında. "Birleşmeyegidenyolda engelter \e çözüm yoHannı değeriendirecegiz. Türkiye'nin her yerinde yapılan çaltşmalar birieşmenin çatısı için önem taşıyor" dedi. NURNBERG (AA)- Demok ratik Sol Parti Genel Başkanı Bü- lentEcevit. Kıbns sorununun çö- zümü için toplumlararası görüş- melerin kesilmesinın. Türkiye ile Kıbns Türklerinin "Kıbns dos- yasını artık kapatıyoruz, bizim için bu çözüm artık yeter" dcnıe- lerinin ve birkaç devletin KKTC'yi tanımasının gerektiği- ni kaydetti. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Avrupa Türk Akademis- yenleri Bırliğrnın davetlisi ola- rak önceki gün Nürnberg'de dü- zenlenen "Kıbnsmeselesininta- rihi, güncel durumu ve geleceği'" konulu konferansta yaklaşık iki saat süren konuşma yaptı. 1974 Kıbns Banş Harekâtı'na kadar gelışen olaylan ve harekâtı de- taylanyla anlatan Ecevit. konuş- masının son bölümünü Kıbns sorununa ve çözüm yollanna ayırdı. 'Törkiye ürkek ve çekingen' Ecevit. "Banşsabanş.demok- rasi ve özgürlükse demokrasi ve özgürlük; ekonomik kalkınma ise kalkınma. O zaman sorun ne- dir, ne çözümlenmek istenivor" diye sordu Konuşmasında Kıbns'ın sta- tüsü bakımından Türkiye'nin ve Kıbnslı Türklerin şikâyetçi ol- malan için bir nedenbulunmadı- ğını, Türklerin çözüm diye Rum- lann peşinde daha çok koşmala- nna gerek olmadığını kaydeden Ecevit. "Daha başka bir çözüm istiyoriarsa Rumlann Türklerin peşinden koşmalan gerekir** de- di. Ecevit, Kıbns sorununun çö- zümü için toplumlararası görüş- melerin kesilmesinin, Türkiye ile Kıbns Türklerinin, "Kıbnsdos- yasmı artık kapatıyoruz. Bizim için bu çözüm artık yeter^deme- lerinin ve birkaç devletın KKTC'yi tanımasının gerektığı- ni belirterek "O zaman Rumla- nn eskiye dönüş hayaİleri bitecek ve bir federal çözüme ulaşma yo- lu açılabilect'ktir" dedi "Kıbns aslında sorun değil, so- run olarak karşımıza çıkartılı- yor" diyen Ecevit, Bosna ve Çe- çenistan'a kayıtsız kalan Ba- tı'nın, bu vicdan azabını yapay Kıbrıs sorunu ile avutmaya çalış- tığını, Türk hükumetınin ise ge- reksiz bir ürkeklık ve çekingen- lik içinde olduğunu savundu. Ecevit konuşmasına şöyle de- vam etti "Kıbns Türkleri, 1964 başından beri fiilen bağımsız ve kendi kendini yönetiyor. Ama madem ki dünya bu devleti tanı- mıyor, o zaman yapılması gere- ken şudur: KKTC iç işlerinde ba- ğımsız bir devlet olarak sürmeli- dir. Dış siyasal ve ekonomik iliş- kilerini iseTürkiye üstlenmelidir. Yani KKTC, özerk bir cumhuri- yet olmalıdır. Bu fiilen böy ledir, yalnı/ca resmiyete dönüşmesi ge- rekmektedirvebu, Runıların Av- rupa Biriiği'ne girmelerinden ön- ce vapılnıalıdır." Rumlann AB üyeliği Kıbns Rum kesiminin AB've alınmak istendiğine değinen Ecevit. bu konuda da şu görüşle- ri dile getirdr "Avrupa Biriigi. KKTC'yi tanımadığı için sen de beninı üyemsin diyecek Kıbnslı Türklere. Kıbrıs Türkleri bunu kabul edecek oluriarsa ister iste- mez Rum yönerimi altına girmiş olacaklar ve Rum yönetimiyle birlikte fiilen Yunanistan'a bağ- lanmış olacaklar. Elbette Kıbns- lı Türkterbunu kabul etmeyecek, o zaman da Bosna-Hersek'teki gibi bir soy kırım tehlikesiy le kar- şılaşacaklar." TEKNIK ELEMAN ALINACAKTR ULUSLARARASI İNŞAAT KONSORSİYUMUMUZ İZMİT'TE YAPILMAKTA OLAN Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, Evsel ve Endüstriyel Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi, Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi, Kollektörier, Dere Islahı Ünitelerinden oluşan İZMİT ENTEGRE ÇEVRE PROJESİ ŞANTİYESİNDE görevlendirilmek üzere PROJE MÜDÜR YARDIMCISI • Zayıf zeminlerde stabilite çalışmalannda, geniş makina parkı organizasyonu ile gerçekleştirilecek büyük hafriyatların ve arıtma tesislerin yapımında, çelik, betonamne ve kompozit teknolojik yapıların inşaatında deneyimli, • Çift vardiya çalışma düzenini yürütebilecek, • Ingilizce lisanına vakıf, • Profesyonel iş yönetimi anlayışına sahip, A Dinamik. • ATIKSU ARITMA TESİSİ ŞANTİYE ŞEFİ • Arıtma Tesisi yapımında tecrübeli, A Düzgün yüzeyli ve kaliteli beton imalatında deneyimli, A Çift vardiya düzeninde şantiye sevk ve idaresine hakim, A Dinamik. • ATIK YAKMA ve ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ŞANTİYE ŞEFİ A Sınai tesisler yapımında tecrübeli, A Düzgün yüzeyli ve kaliteli beton imalatında deneyimli, A Yüksek irtifalı çelik yapılar, imalat ve montaj teknolojisinde bilgili, A Çift vardiya düzeninde şantiye sevk ve idaresine hakim, A Dinamik. • TEKNİK OFİS MÜHENDİSLERİ A Iş planlama ve takibi yapabilen, A Maliyet analiz ve kavramına hakim, A Büyük iş hacimli inşaat işlerinin hakediş yapımında deneyimli, A Bilgisayar kullanabilen, A Ingilizce lisanına vakıf. Elemanlann aşağıdaki adres veya faks numaralanna başvurmalan rica olunur. Ücretler mülakatta belirlenecektir. Başvurular kesınlikle gizli tutulup, en kısa sürede cevaplandınlacaktır. Cinnah Caddesi No:12 ÇANKAYA / ANKARA Tel: (312) 468 55 60 (16 Hat) Fax:(312)468 59 64 POLITIKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Manzara... Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'la konuşuyoruz. Ulusoy'a, 28 ocakta yapılacak bütünleşme kurultayıyla ilgili görüş- lerini soruyoruz. Yanıt: "Eğer birleşme kurultayı, Murat Karayalçın-Deniz Baykal çekişmesine dönüşürse kaybeden sosyal demok- rasi olur..." Şahin .Ulusoy haklı... Türkiye sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Merkez sağdaki kargaşa Refah Partisi'nin işine yarıyor. Onun için de Nec- mettin Erbakan, hem Çiller'e hem de Yılmaz'a kafa tu- tuyor: "Aklınızı başınıza alın, içinizde (ANAP ve DYP grubunu gösteriyor) peşimizden gelecek, milli görüşü savunacak milletvekilleri var..." Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'la görüşürken sordum: "22 bin Cezayırtinin 1994 yılında Türkiye'ye turist ola- rak gelmesinı nasıl yorumluyorsunuz?" Şahin Ulusoy: "Ben bu konuyu araştınyorum. Ama burada İçişleri Ba- kanı Sayın Nahrt Menteşe'ye görev düşüyor. 1992 ve 1993 yılında 4 bin olan Cezayirli turist sayısının 1994 yı- lında 22 bine yükselmesi ilgınç..." Tanınmış turizm acentelerinin 22 bin Cezayirli turistten haberleri yok... Acaba bu Cezayirii turistlerniçin geldiler Türkiye'ye, ne- rede konakladılar? Bu sorulara yanıt aramak için bir turizm acentesi yetki- lisıyle konuştuk: "Bilemiyoruz nerede kaldıklannı. Herhalde Ege ve Ak- deniz kıyılannı tercih etmemişlerdir..." Bizim hesabımıza göre 365 günde 22 bin Cezayirli Tür- kiye'ye girış yapıyor. Yani her gün Cezayir'den Türkiye'ye 60 kışi giriş yapıyor. • • • Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'a sorduk: "Acaba 1994 yılında Türkiye'ye girış yapan 22 bin Ce- zayirlinin kaçt çıkış yaptı?" Bakan Ulusoy, bu sorumuza yanıt veremiyor... Diyor ki: "Ben bu konuyu Bakanlar Kurulu 'na getirdim. Burada yapılacak şudur: Türkiye'ye giriş yapan Cezayirliler niçin geldi, nerede kaldı? Kaç kişinin çıkış yaptığını öğreneme- dim. Herhalde İçişleri Bakanı Sayın Menteşe araştıracak ve bir açıklamada bulunacaktır..." Bugün kımi RPIi belediyeler ile dinci terör örgütlerinin ilışkide olduğu kimı gazete ve dergileri yakından izlerseniz Türkiye'nin nereye götürüldüğünü açık seçık görürsunüz... Eyüp'te Tekel maddesi satanlara belediye baskı yapıyor; Pendik'te yüzlerce işçı sokağa atılıyor. RP'lı belediyelerde şeriatçı kadrolar oluşturuluyor. Ne ANAP ne DYP ne de SHP bu olup bitenleri neden- segörmüyor... Cezayir'den 1992 ve 1993'te 4 bin turist gelirken bu sa- yı 1994'te 22 bıne çıkıyor... Acaba neden? • • • Turizm Bakanı Şahin Ulusoy'a bir soru daha: "SHP hükümette, ama iktıdarda değil... Nıçin çekilmi- yor SHP hükümetten ?" Yanıt gayet açık: "Artık çok geç..." Onun için Mümtaz Soysal Izmir'de 3-4 bin kişinin kar- şısına çıkıyor. Yoksa sosyal demokratlar gerçek lıderlerini mi buluyor? Emekçiler, memurlar, dullar, yetimler, sanatçılar bir ger- çeğin altını çizıyor: "Şeriatyükselırken DYP'nin hükümet ortağı SHP sade- ce izliyor..." Hemen hemen her gün Cumhurıyet'in faksına Ceza- yir'den bir bülten düşüyor. Cezayir'deki FİS örgütü, Türki- ye'ye "Islam devrimı ihraç ediyor." Türkiye ile bağlantıları olduğu kesin... Cezaevi'ndeki Mahmut Kaçar, bir şeriatçı dergide şun- lan yazıyor: "Ben Allah'a teslim oldum...' Bu dergi, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu'nun panosuna asılıyor. Tansu Hanım'ın eşi Özer Çiller de şöyte diyor: "Ben Allah'a yakın olmak ıstiyorum..." Afyon Emirdağ'daki olaylan izlediniz mi? Bir sapık linç edilirken halk nasıl bağırıyordu? "Ya Allah bismillah Allahüekber..." Biz bu sloganları Beyazıt Meydanı'nda, Taksim'de. Kı- zılay'da, Sıvas'ta, yıllar önce Kahramanmaraş'ta duyma- mış mıydık? Düşünün birazcık.. Hep birlikte düşünün.. Karayal- çın'dan Baykal'a. Soysal'dan Mesut Yılmaz'a, Sakıp Sa- bancı'dan Vehbi Koç'a dek her kesimin insanı, hiç olmaz- sa bir iki dakika düşünün... İş işten geçmeden... ANAP'tan 'Birinci yaşamımda Rus çanydım' sözlerine tepki: Özer Çiller'i Adli Tıp kontrol etsin AINKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - ANAP Genel Başkan Yardımcısı Mehmcf Keçeciler. Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer L'çuran Çiller'in. "Birin- ci yaşamımda Rus çanydım" sözlenne dikkat çekerek "Ozer Lçuran Çiller'in Adli Tıp'ın kontrolünden geçmesi jjerekir. Başbakan'ın ruhi dengesi bozuk birisiy le yaşay ıp yaşamadığının beliıienmesi gerekir" dedi. Ke- çeçıler. ANAP-DYPbirlikteliği için de "Biz Türkiye'nin yaran için zeytin dalını uzattık. Şimdi söz Sayın Çiller'dedir" diye ko- nuştu.Keçeciler. dün partisinin genel merkez binasında düzen- lediği basın toplantısında. yaşa- nan siyasi gelişmelere ilişkin göriişlerini açıkladı. Hüküme- tın belediyeler arasında parti- zanlık yaptığını savunan Keçe- ciler, Maliye BakanlıSı'nın DYP. SHP ve MHP'li beledıye- lere nıilyarlarca liralık yardım yapmasına karşın ANAP'lı be- lediyeiere "bir kuruş" bıle ver- medığıni savundu. İçişleri Bakanlığı'nın bırge- nelge yayımlayarak belediye- ierdcn bo^ memur kadrolannı bildirmelerıni istedigini anım-- satan Keçeciler, hükümetin özelleştırilen KlT'lerinçalışan- lannı belediyelere yerleştirece- ğini ileri sürdü. Konuşmasında Başbakan'ın eşi Özer Uçuran Çilİer'ın bazı açıklamalanna da değinen Keçeciler. şunlan söy- ledi: "Sayın Başbakan'ın eşinin ruhi dengesinin bozuk olup ol- madığı. bütün nıilleti \e bizi de ilgilendiriyor. Sayın Özer Çil- ler'in "Allah ile sürekli ileîişim halinde olduğu", "birinc. ıaya- tında Rus çarı olduğu" gibi ha- beıier çıkmıştır. Bu haberler şimdiye kadar tek/ip edilme- nıişrir. Özer Uçuran Çiller'in Adli Tıp'ın kontrolünden geç- mesi gerekir. Başbakan'ın ruhi dengcsi bozuk birisiylc yaşayıp yaşamadığının beliıienmesi ge- rekir." Keçeciler. SHP-CHPbir- leşmesinin gerçekleşmesi duru- munda ne yapacaklanna ilişkin bir soruya. "Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulması için üzerimize düşen görevi yapan/. Türkiye için de- ğil elimizL gerekirse başımızı ta- şın altına koyacağımızı sayın ge- nel başkanımız ifade etmiştir. Genel başkanımızın sözleriyle bir zeytin dalı uzattık. Sinıdi söz Sayın Çiller'dedir. Bu aşamada günah bizden gjtmiştir" yanıtını verdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog