Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 OCAK 1995 PAZARTESİ HABERLER Uhısoy'un gazetemizi ziyareti • Istanbul Haber Servisi - Turizm Bakanı Şahin Ulusoy. The Marmara Oteli'ndeki Opera Pastanesi'ne konan bombanın patlaması sonucu ağır yaralanan ve kısa bir süre önce tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde yaşama veda eden gazetemiz yazan Onat Kutlar için başsağlığında bulunmak amaayla gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç, Genel Yayın Koordinatörü Hikmet Çetinkaya, Yazüşleri Müdürleri İbrahım Yıldız ve DinçTayanç'la görüşen Ulusoy, Cumhuriyet çalışanlanna başsağlığı dilcğınde bulundu. (Fotoğraf. HÜLYA TOPCU) Ağar, Almanya'ya gitti •İSTANBUL (AA>- Emniyet Genel Mü'dürü Mehmet Ağar, Almanya tçişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşmek ûzere dün bu ülkeye gitti. Ağar. Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, görûşmelerde özellikle sınırdışı edılmeler üzerinde durulacağını belirtti. Bankayamolotot • lstanbul Haber Servisi- Çağlayan Dolapdere Yapı Kredi Bankası Şubesi'ne dün akşam saat 21.15 sıralannda kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotofkokteyli aüldı. Yapılan saldında ölen ya da yaralanan olmazken binada ufak çapta maddi hasar meydana geldi. Saldınyı TKP-MLüsüendi. Firargirişimi •tSTANBUL(AA)- Bayrampaşa Cezaevi'nden dün sabah saat 06.00 sıralannda fırar girişiminde bulunan adi suçlardan tutuklu dört kişi yakalandı. Eyüp Cumhuriyet Başsavahğı. soruşturmanın sürdürüldügü gerekçesiyle firar girişiminde bulunan dört kişinin kimliklerini açıklamadı. Çiller, eski Ingiltere Başbakanı gibi Türkiye'yi 'demir yumruk'la yönetmeye hazırlanıyor Margaret Thatcher reçetesiİstanbul Haber Servisi - Başbakan Prof. Tansu Çiller, tn- giltere eski Başbakanı Marga- rethThatcher'ın reçetesi ile Tür- kiye'yi ve ekonomiyi 3.5 yıl de- mir yumrukla yönetmeye ve 14 yıl iktidarda kalmaya hazırlanı- yor. Çiller, uzun vadeli ''Thatc- her takvinu" ile kısa süreli *dö- nüm noktalan takvHni"ni anlat- tı. Başbakan Tansu Çiller'ın cu- martesi akşamı Sait Halim Paşa Yahsında verdiği "Kokteyl Pro- k>nge"a, ancak davetiyeleri pos- tadan çıkan "medya" temsilci- leri katılabildi. Başbakan Çiller, "ana muha- Jefetpartisi" olarak ANAP'ı de- ğil Refah'ı görüvor Çiller. "Re- fah'tan ben korkmuyonım, an- cak Avnıpa korkoyor" diyor. Başbakan. solda birleşmenin gerçekleşmesi durumunda "Türkiye'nin hükümetsiz kal- mayacağına"' inanıyor. Çıller, sol nasıl birleşiyorsa, motel turu transferlere gitmeksizin, DYP il- kelerini benimsemiş bazı ANAP'lılarla "sağda birfik hö- kümetT kurulabileceğini varsı- yor. "Koktey I Protonge"da Başba- kan, gazetecilerle söyleşıde bu- lundu, görüşlerini açıkladı, soru- lan yanıtladı \e kendisine akıl veren gazetecileri dinledi. Thatcher takviıni • Başbakan Çiller, Sait Halim Paşa Yalısı'nda medyaya verdiği kokteylde, anamuhalefet partisi olarak RP'yi gördüğünü söyledi. 'RP'den korkmuyorum' diyen Çiller, ancak, Avrupa'nın kendisi gibi düşünmediğini kaydetti. Çiller, solda birleşmenin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin hükümetsiz kalmayacağının da altını çizdi. Çiller'in bu söyleşi ve yanıt- lanndan ortaya ilginç iki takvim çıktı. Birincisi uzun vadeli " Margaret Thatcher takvimi'*. ikmcisi ise kısa süreli "altı aylık dönüm noktalan tak\imi" ıdi. Çiller, kendisinınde uyguladı- ğı anlaşılan uzun vadeli "Thatc- her takvimi"ni özetle şöyle an- lattı. "Ingiltere Başbakanı ile bir- kaç kez konuştum. Bana üst üs- te üç kez seçilip 14 yıl iktidarda kalma başansının sırnnı şöyle açıkladı: 'Iktidara gelir gelmez, en sert, en actmasız ekonomik programı hemen ertesı günü uygulamaya başladım. Insanlar kızdılar. sinirlendiler. Ama 3.5 yıl sonra düze çıkıldığında herkes o gün- leri unuttu. Bundan sonrakı ilk seçimde herkes 'bu kadın bu işi biliyor. Bu işi on- dan başka kimse yapamaz, ancak o be- cerebilir* demeye başladı. Böylece. da- ha sonraki iki seçimi de kazandım." Bizim en güe dönemimiz, yani 3.5 yılı- mız henüz dolmadı. İ stelik benim bugün siyasal güciim yok. Tek başına bir siyasal iktidara sahip değilinı. Türkiye'de yüzde 150 oranında enflasyon olduğunu biliyo- rum. Ancak mayıstan sonra yüzde 70'e doğru inişe geçecegiz." Dönûm noktalan takviıni Başbakan Tansu Çıller"ın altı ayhk "dö- nüm noktalan takvimr ise şöyle: 1. dönüm noktası: 24 Ocak'ta Davos Toplantısı. Başbakan Tansu Çiller, 24 Ocak'ta ls- viçre'nin Davos kentınde, dünyanın ileri gelen bazı hükümet başkanları, ekono- mistleri ve bankacılan ile konuşup rah- metli TurgutÖzal'ın izinde gıderek eko- nomik destek arayacak. Yüzde 150 enf- lasyona ve ulusal gelırde yüzde 5'lık ge- Çiller önceki günkü İstanbul tunında,terör konusundaki başanlanndan dolayu İstanbul Emniyet Müdürü Menzir'e plaket verdL Çiller daha sonra Sait Halim Paşa Yalısındaki kokteyle kaüldı. rilemeye karşın Türk ekonomisinin ne ka- dar sağlıklı olduğunu anlarmaya çalışa- cak. Özelleştirme aşamalan hakkında bil- gi verecek, yabancı sermayeyi davet ede- cek. GümTÜk birliğini anlatacak. Davos'tan kendisine yakılacak ışığın rengi Çiller'in bundan sonraki ekonomik siyasasını yönlendirecek. Ancak Çiller, Davos'tayken aklının Türkiye'deki koalis- yon ortağında kalacağını söylüyor. Başbakan gazetecüerFe Davos üzefjne söyleşirken, Davos;un çığ tehlikeşi altın- da olduğunu ve kentin boşalrılmakta ya da halka evlerin alt katlanna inmeleri uyarı- sının yapıldığını henüz bilmıyordu. 2. dönüm noktası: 28 Ocak'ta solda bir- leşme >e koalisyonun geleceğL Çiller'in aklını Türkiye'de bırakacak olan soldaki birleşme ile ılgili olarak Baş- bakan ile gazeteciler arasında özetle şu söyleşi geçti: Sonı: Soldabirkşme olaymınasıl değer- lendiriyorsunuz? Çiller: Bugünkü ortağımızın koalisyon- da kalacağına inanıyoruz. Ama, birleşme ne getirir? Solda biriik yöneticilerinin ko- alisyon ortaklığı ile düşünceleri ne olur? Bunu şu anda bilemeyiz. Her türlü oiası- lığa karşı hazırlıklı olmalıyız. Şunu çok iyi bilin.. Türkiye hükümetsiz kalmaya- caktır. Soru: Koalisyon ortağınız çekilirse hü- kümeti kiminle, ANAVOL'la mı kuracak- sınız.' Çiller: Koalisyon ortağımızın kongre- sı, onların dey imiyle kurultayı önemli bir olay. ANAP'ın başındakı IVİesut Yılmaz ciddi değil. Bu cıddıyefsizlıkten dolayı ANAP için bir şey söylenemez. Kaldı ki 3.ftyldırana muhalefette... Muhalefet tö- k yaparnadj. Iktidardayken kaçjn, mu- halefet yapmasını bilmeyenlenasıl iktida- ra gidilîr? Soru: Yani, bugün ana muhalefet par- tisi ANAP değil Refah mı demek istivor- sunuz? Çiller: (Bu soruyu yanıtlamadı ve katı- lakatıla güldü...) Soru: Refah'tan korkmuyor musunuz? Çiller: Ben değil. Avrupa korkuyor. Soru: DSP Genel Başkanı Bülent Ece- vit, Refah'ı geçtiklerini sovlüyor. Ne der- siniz? Çiller: O sağın değil, solun sorunu... Soru: Partilerden transferler vaparak hükümet kurma>acağınızı sö> lediniz. Pe- ki ortağınız çekilirse, koalisvonu nasıl ku- rarsınız? Çiller: Partilerden transfer söz konusu değildir. Bugün ANAP'ta. bizim ilkelerimizi bi- len, ilkelerimizi anlamış, ne yap- mak istediğimizi kavramış ciddi insanlar var. Solda biriik nasıl oluyorsa, transfer değil, sağda da birdüşünce birliğine. amaç birli- ğıne katılım olabilir. Sağda biriik hükümeti olabilir. 3. dönüm noktası: 6/7 Mart Av- rupa Birliği ve Gümrük Birliği Anlaşması. Başbakan Çiller, bu konuda basketbol deyimiyle 45 günlük "tam saha pres"e hazırlanıyor. "İkinci bir 19 Aralıkotmasın" di- >e Çiller yoğun bir karşı saldın başlatıyor. Bu saldınnın aşamala- n şöyle: Birincisi: Türkiye ile ımzalana- cak "gümrük birliği"nin Avru- pa'ya getireceğı yararları Da- vos'ta yapacağı bire bir görüşme- lerde ve genel toplantılarda anla- tacak. tkincisi: Amerika, Ingiltere. Fransa ve Almanya'da Türkı- ye'nin tanıtımını yapan tüm "lob- b>" şirketleri ile gelecek hafta Londra'da ortak bir toplantı yapı- lacak. Bu şirketlerden bir ay bo- yunca, yoğun biçimde "Türki^ ile gümrük birliği neden gerek- li?" konusunu anlatmalan istene- cek. Üçüncüsü: Bir değişiklik ol- mazsa 19 ocakta Londra'da Türk, Ingiliz, Fransız ve Italya Dışişle- ri bakanlannın katılacağı "beş köşefi"bir toplantı yapılacak. Geçen yıl, Almanya ve Fran- sa'nın Polonva'ya yaptıklan gibi Almanya ve Ingiltere"nin.Türki- ye'ye 'ağabeylik" yapmalan ka- rarlaştınlmıştı. Ancak üç baka- nın günleri bir türlü çakışmadı- ğından ilk toplantıdan sonra bir yıhboyunca "üç köşeU" toplantı için buluşamamışlardı. Üç köşe- li toplantıya uygun birtarih aran- dığı bir sırada, kendisini dışlan- mış hısseden, Fransa da ağabey- liğe talip olmuş ve "dört köşeli" toplantı gündeme gelmişti. Dört bakanın serbest olduklan ortak bir günün bulunmayışı nedeniyle bu toplantı da ger- çekleşememişti. Bu sırada Italya da "ağa- bey" olmak ısteyince, ona da "evet 1 " de- nildive böylece ağabeyler toplantısı "*beş köşeli"ye dönüştü. Şımdi. beş bakan önümüzdeki haftada Londra'da "beş köşeli" toplantıda buluşa- rak Türkıye'nin sorunlannı. beklentileri- ni tartışacaklar ve Türkiye'yi temsil ede- cek Başbakan Yafdımcısı ve Dışışleri Ba- kanı Murat KarayaJçın'dan Ankara'nın bekletıtilerini öğrenecekler. Bu nedenle Çiller. Londra'da 19 ocak- takı "beş köşeü"toplantıya önem veriyor. Bu toplantıda. 6'7 martta Brüksel'de ya- pılacak Ortaklık Konseyi toplantısında Türkiye'ye kapının aralanıp aralanmaya- cağı, aralanacaksa hangi koşullarla olaca- ğı aşağı yukan belli olacak. 4. dönüm noktası: Mayıs a>ı sonunda yüzde 150'lik enflasv on yüzde 70'lere doğ- ru inise gecmeye başlayacak. Başbakan Çiller, bu dönüm noktası hakkındaki sorulann yanıtlannı uzun va- deli "Margaret Thatcher Takvimi"nin içine oturtuyor. Başbakan, enflasyonun mayısta yüzde 70'e doğru inişe geçeceğıni de öne sürüyor. BIZBIZE Ugur Mumcunun katillerinin yakalanabilmesi için imza verenler 22874- Aysel Özla. 22875- Arzugül Pektas, 22876- Ayla Yazıcı, 22877- Ahmet Turan Kav-a. 22878- Ah- met Kaya. 22879- AşıkVfeyselKınk, 22880- Altun Ka- ya. 22881- A>nur Kaya, 22882- Alp Karaosmanoğ- lu, 22883- AdemTopaktaş,22884- Abdullah Doğan. 22885- Ayhan Özer, 22886- Aslıhan Demır, 22887- A\ten Sema,22888- Altan Özmey, 22889- Ali Ekber Aktepe, 22890- Ayşe Perşembe. 22891- Ahmet Tut, 22892- Alı Mıcozkadıoğlu. 22893- Ali Sa>, 22894- Arslan Erdoöan. 22895- A^en Uv^ar,22896- Ali Tut. 22897- Alpav Bayrak, 22898-" Aydemır Dönmez. 22899- Aydııi Nanlı, 22900- Alı Köksal. 22901- Ah- met Cankaya, 22902- Ayten Alıcı, 22903- Ali Kınl, 22904- Ayça Tufan, 22905- Ali Alp Özacar, 22906- Ayten Özlü, 22907-AhmetÖzacar. 22908- Avşe Ateş. 22909- Ayla Sunay, 22910- Abdullah Sezeınmert, 22911- AvUn Çakar, 22912- Ayhan Solmaz^ 22913- Asuman Daban. 22914- Amşe Turan. 22915- Arife Saygılı, 22916- Anıl Mansuroğlu. 22917- Ayşe Göl- cük, 22918- Aslı Erdoğan, 22919- Aslı Taşkıran, 22920- Ayşen Özdemirler. 22921- Azize YükseL, 22922- Ahmet Karış. 22923- Arife Görür, 22924- Aysel Volkan, 22925- Ash Duran, 22926- Ayşe As- lantaş, 22927-Ali Kalavcı, 22928- Alı Dogan. 22929- AyşePfeker,22930- Ahinet Dikilitaş. 22931-AyşeSö>- le^22932- Ayça Yeşıltaş, 22933- Ali Seke,22934- Ay- sel C'nal. 22935- Akın Kör, 22936- Alı Aydoğdu, 22937- Ahu Bora, 22938- Arzu Sevinç, 22939- Ali Kor, 22940- Ali Sönmez. 22941- Aydın Kör, 22942- Aylan Bahar. 22943- Ali Ey, 22944- Alı Bektaş. 22945-Adnan Yavaş,22946- Aslıhan Gündeş, 22947- AB Bakıra 22948- Alim Usul, 22949- Ayşe Uğurlu, 22950- Ahmet Üçüncüoğlu. 22951-Abdullah Işbilir. 22952- Arıf Arabacı, 22953- Ayhan Karakış, 22954- Atakan Alan, 22955- Adnan Aydın, 22956- Asıye Aksoy. 22957- Ayşe Yürükçü, 22958- Aydın Topuz, 22959- Aylin Bozkurt, 22960- Ayten Akşehırlıoğlu, 22961- Aİİ Oral, 22962- Beste Ertogay. 22963- Bur- cuTccim. 22964- Berna Işmen, 22965- BeyzaÖzdag- U, 22966- Bedıa Özü. 22967- BavTam Kava, 22968- Bedia Öztep. 22%9- Bülent Erkurt, 22970- Belgin Yığıt, 22971- Bedri Dağh, 22972- Betül Kırpık, 22973- Barkın Venigün, 22974- Burhan Özhabeş. 22975- Banş Verlikava.22976- Berrak Bılgın. 22977- Bamı Yağuçman, 22978- Banu K.aya. 22979- Banu Bayat 22980- Barbara Volk, 22981- Bedia Cem, 22982- Burcu Ayhan, 22983- Betül Güver. 22984- Betül Degirmencı, 22985- Baki Arpacı, 22986- Ba- nu Dağıtman. 22987- Burcu Ya)çın,22988- Billur K.a- nş, 22989- Burcu Özbey,22990- Bılge Bektaş. 22991- Burcu Bana, 22992- Banu Pakış. 22993- Betül Pakiş, 22994- Bülent Dursun, 22995- Birgül Kınk, 22996- Burak Elitez. 22997- Bahar Aksucu, 22998- Belgin Yangın. 22999- Banu Şenveli, 23000- Belkıs Tekel, 23001- Belma Saygılı. 23002-CanKesim, 23003-Ce- mal Kör, 23OO4-CeylanErtunç,23Op5-Cem Harem. 23006-Celal Yüce,23OO7- Cevriye Üstündağ. 23008- Cemil Yakut,23OO9- Celal Kükrem. 23010-CevlaIş- çi, 23011- Ce>da Savukoğlu, 23012- Cemal Ğünal, 23013- CenkAltun, 23014- Cem Aktaş, 23015- Ce- lal Kaya. 23016-CananTabakçı,23017-Claus Wırth. 23018- Cevda Çalış, 23019- Ceyda Celasun. 23020- CaferÇatâloluk. 23021 - Cemal Sanköz. 23022- Ce- mal Ham. 23023- Cemal Topaktaş. 23024-CinaEşit 23025- Cevdet Turan. 23026-Cemal tki,23027- Cev - det Demırel. 23028-Çiğdem Arslan, 23029- Çıgdem Uzun. 23030- Çimen Erdemli, 23031- Çetıner To- paktaş, 23032- Çetin Örtep, 23033- Durmuş Kara. 23034- Dilek Karakış, 23035- Dırk Jacobus. 23036- Damla Bezer, 23037- Dursun Yüksel. 23038- Dieter \\iedenhoft, 23039- Denız Cetiner. 23040- Didem Yücesoy 23041 - Dursun Kırbaş, 23042- Deniz Koca- mürsel," 23043- Derya Öztop. 23044- Döndü Arslan. 23045- Dılek Erdem, 23046- Dursun Ahın, 23047- Durmuş Keremlı, 23048- Dilek Kelemci,23049- Dı- dem Uğurbekler, 23050- Demet İstigen, 23051 - Dur- muş Taş. 23052- Deniz tçter, 23053- Dılek Barutçu- oğlu. 23054- Derya Don, 23055- Düzgün Ok. 23056- Dilek Çelik, 23057- Deniz Akbulut. 23058- Duran Çakmak, 23059- Dilek Ataklı. 23060- Durmuş Ba- cak, 23061- Durmuş Bıskiir. 23062- Dilek Gülşen, 23063- Enver Adıgüzel. 23064- Ergül Kazan,23065- Erdem Ece, 23066-Erol Fidan, 23067- Eckart Weis- se, 23068- Elif Ökten, 23069- Emine Elma. 23070- EVTM lizunaL 23071 - Eşref Oruç. 23072- EnderTu- ranboğlu, 23073- Esra Öztürk. 23074- Emin Şaylan, 23075- Erman Bezer. 23076-Ergün Mavlus, 23077- Ertuğrul Çamur. 23078-EdaGündüz, 23079- Engın Turanlıoğlu. 23080- Ersin Güler, 23081 - Ebru Ovat- man. 23082- Erkan Can, 23083- Elıf Çolak. 23084- Esra Derici, 23085- Emın Özlen. 23086- Esin ÇeUk, 23087- Erkin Alagöz. 23088- Ebru Denge, 23089- EfeÖzbek. 23090-Emine Beşirik.23091- Emine Ka- rabıyık, 23092- Eylem Kamberoğlu, 23093- Emine Büyükaslan. 23094- Ebru DemireL 23095- Emine Cçkardeş, 23096- Elvira Lutt, 23097- Esın Yurt. 23098- Erhan Göktaş, 23099- Erdoğan Öztürk. 23100- Esra Beşiroğlu, 23101- Emın Terazı. 23102- Erhan Üçgören, 23103- Erkut Tufan. 23104- Erdem Varol, 23105- Emin Ceylan. 23106- Emir Tavfun. 23107- Erhan Asker. 23108- Emin Topaktaş, 23109- Feridun Hamtopal, 23110-FilizHindi,23111 - Ferzan Cahş. 23112- Füiz Akbuğa, 23113- Füruzan Yüce. 23114-Fethi Yavuz,23115- Fadime Durmuş, 23116- Fe\za Ergin,23117- Filız Gün. 23118- Farma Yıldız, 23119- Fikrıye Tekinalp. 23120- Fatma Coşkun. 23121- Franz Mattias. 23122- Fehmi Çobanoğlu. 23123- Fıdan Kurtulan. 23124- Fethullah Katıoglu. 23125- Fevziye Özer. 23126- Ferhan Yener, 23127- Fethi Cönk. 23128- FirdevsÖztürk. 23129- Fılız To- paktaş, 23130- Fadime Yılmaz, 23131 - Fahrettin Ars- lan. 23132- Fatma Yılmaz, 23133- Faruk Aslaner. 23134- Fatma Menekşe, 23135- Füruzan Yazıcı, 23136-Fatma Kara,23137- Fatıh Kavcı. 23138-Fah- ri Erdem, 23139- Fatma Hülya Başlıgıl. 23140- Fa- dime Sö>teme«, 23141- Fahri Bozpınar, 23142-Filiz Lskul.23143- Fadime Haylaz. 23144-Funda Diiven- d,23145-Gert Uetz. 23146-GülperiKunıluş,23147- Gülfidan Altınbaş, 23148- Giilav Kılıç, 23149- Gül Kaya, 23150-GoncaCavdar, 23151 - Gülçın Sanlgan. 23152- Gül» Kayar, 23153- Güzıde Ayaklı. 23154- Güliz Bülbüfkava^23155- Gülhatun Önel. 23156-Gü- ner Ilıca, 23157- Gülay Kaya, 23158- Gülsüm Ta- mer, 23159- Gözde Akgüngör. 23160- Gülay Fırat 23161- Gökhan Macıt. 23162- Gülperi tmân Tür- koglu, 23163- Gülay Yönetmen. 23164- Gül Erli. 23165- GülgünTilki,23166-GülerOk. 23167- Gül- canPoyraz,23168-GüldanGüntekin,23l69-Gülba- har Tecel, 23170- Gönül Demirbağ, 23171- Gülşen Orakçı, 23172- Gülin Çıtak, 23173- Gürkan Ibırli. 23174-HasanGazi,23175- Hasan Bekçi, 23176-Ha- kan Sezer, 23177- Hasan Aksu. 23178- Hüseyin Düz- gün, 23179- Hikmet Tosun. 23180- Hatice"Yılmaz. 23181 - Hasan Bışkın, 23182- Hıdır Yılmaz. 23183- Hüseyin Gül. 23184- HüseyinOk,23185- Hedıye Ok. 23186- HavvaÇoban, 23187- Hakkı Ok, 23188-Ha- kan Yeşübaş. 23189- Hüseyin Molla, 23190- Hüse- vin Coşkun, 23191 - Hülya Gürsoy, 23192- Hüseyin Korkmaz,23193- Hüseyin Şentürk, 23194- Hüseyin Gülmez, 23195- Hacer Onat. 23196; Harika Evü, 23197- Hatice Ev lan, 23198- Huriye Özkan, 23199- Hıkmet Şahın. 23200- Hüseyin Bakı, 23201- Halıl Parlak, 23202-Hikmet Öztürk, 23203- Hafıze Kılıç. 23204- Hüseyin Safran, 23205- Halıl Ünal. 23206- Hasan Şentürk, 23207- Hüseyin Çobantaşı. 23208- Hasan Güler, 23209- Hasan Aydemır. 23210- Hedi- ye Kaya, 23211- Hasan Polat, 23212- Hasan Askay, 23213- Hediye Bulut. 23214- HikmetOndeş,23215- Hamı Er, 23216-HalilGüler,23217- Hüseyin Araba- cı. 23218- Hatice Yörük,23219-Halim Güreş. 23220- Habib Güler.23221 - Handan Gök. 23222- Halil Ak- göz.23223-Hasan Usta. 23224-HarunAydın.23225- Hüseyin Erdemır, 23226- Hakan Seyithanoğlu, 23227- Halıme Karakuş. 23228- Halime Edinç, 23229- Hasan Ten. 23230- Hüseyin Yaşar Kuşcu, 23231 - Hasan Tut. 23232-Hay riye Aran,23233-Hel- mut Fnedl, 23234-Herbert Mathes,23235- Hüseyin Cöntü. 23236- Halts Harbulut, 23237- Hatice Sön- mez. 23238- Hasan Ersizer, 23239- Heinz Berhard Preller. 23240- Hartwig GÖppert, 23241- Helena Holcman, 23242-Hüseyin Yüksel,23243- Hasan Ka- ya. 23244- Hacer lndFelek, 23245- Hakan Kaya, 23246- Haydar Cariz, 23247- Hamıt Alkır, 23248- Hasan Aslân,23249- Hüseyin Kaya. 23250-Hüseyin Şahin, 23251- Hasan Bacak, 23252- Hüseyin Tut, 23253- lşıl Arslan. 23254-lşılCamgÖz, 23255- lşm lskender, 23256- Ilhan Kaya, 23257- llhan Calan. 23258- isa Cem, 23259- Izzet Ünlü, 23260- Izzet Me- tin, 23261- llyas Tatlı. 23262- Ismail Tut 23263- ls- maıl Kara. 23264- İpek liluğtekin, 23265- İbrahım Topaktaş. 23266- İsmail Aslan, 23267- llhan Kaya, 23268- llyas Ciğer, 23269- Irfan Güler. 23270- İlyas Lafçi, 23271 - İsmail Özdemir. 23272- İbrahım Ars- lan, 23273- İbrahım Güven. 23274- Ibrahim Sezgin- mert, 23275- Ibrahim Yılmaz, 23276- tbrahim Işık. 23277- llhan Karış. 23278-İsmail Çağlayan,23279- Ismaıl Koca. 23280-James Hamilton, 23281 - Jürgen Tılp, 23282- Jame Golgöz, 23283- Kemal Göden. 23284-KamberCoşar,23285-Kadnye Ardıç. 23286- Kemal Kınk, 23287- Kemal Küçük. 23288- Kamer Coşar, 23289- Kerem Gündüz, 23290- Kenan Yazıcı, 23291- Kenm Yılmaz. 23292- Kamran Berkmen. 23293- Kenan Kıtıl. 23294- Kahraman Eroğlu, 23295- Kazım Özdemir. 23296- Karatepe, 23297- Kadır Parlar. 23298- Kamile Taşkıran, 23299- Kadir Sanustaoglu. 23300- Kazım Mcrcan. 23301- Kutsal Kay a. 23302- Kemal Artun, 23303- Klaus Fleıscher. 23304- Kemal Arnavut, 23305- Kamile Karaca. 23306- Kadir Cünrürkün, 23307- Kemal Kaçar, 23308- Kenan Yancı, 23309- Kenan Sefık. 23310- Latif Akdogan, 23311- Lütfı Uruç. 23312- Leyla Iş- biür,23313- Lale Delıbaş. 23314- Leyla Kamberof- lu, 23315- Lidya Şalhan. 23316- Lothar Klering, 23317- Leyla Adıgüzel, 23318- Leyla Karademir, 23319- Musa Bayatlı. 23320- MustafaŞahbar.23321 - Murat Taşkıran. 23322- Mehmet Ciger, 23323- Mü- zeyen Varol. 23324- Murat Dizdaroğlu,23325- Mec- bure Şışek. 23326- Makbule Çatak. 23327- Murat Ham. 23328-MehmetÇetin,23329- Mehmet Yıldız. 23330- Midayet Altun, 23331- Mehmet köksal. 23332- Meltem Görür, 23333- Murat Üçkardeşler, 23334- Muharrem BUgin, 23335- Melıshan Devnm. 23336- Metin Karabulut, 23337- Mehmet Ham. 23338- Micheal Brender, 23339- Manfred Lıedtke. 23340- Mehmet Doğan, 23341- Mehmet Demırli. 23342- Muhlis Çakmakçı, 23343- Margareta Bulut, 23344- Mevlüt Lğurcan, 23345- Muharrem Tek, 23346- Mustafa TonfeL 23347- Max Thompson. 23348- Mustafa Köse, 23349- Metin Yelken. 23350- Muharrem Deniz, 23351- Mustafa Halıl Erdoğdu, 23352- Mahir Yeğmen, 23353- Mehmet Güneylı. 23354- Münevver Sevgi, 26355- Meltem Akpınar, 23356- Mustafa Korkmaz, 23357- Mehmet Şahin. 23358- Müzeyyen Maltaş. 23359- Mustafa Hakkı Kurt. 23360- Muharrem Kaya. 23361- Mustafa Ce- v ız. 23362- Mustafa Dolar,23363- Mustafa Akyıldız. 23364- Mehmet Gürkan, 23365- Musa Şen. 23366- M-Ali İşeri, 23367- Muhterem Öztürk. 23368- Meh- metÇakır. 23369- Mustafua Arabulucu. 23370-Meh- met İbiş. 23371- Mustafa Şen. 23372- Müslüm Ka- yas, 23373- Muammer Korkmaz, 23374- Mustafa Kayalar, 23375- Mehmet Aydın, 23376- Muharrem Lafçi. 23377- Muttalip Cemaat. 23378- Münevver Dede,23379- Mustafa Kumrulu, 23380-MelahatYa- ZKU 23381 - Müjgan Aral, 23382- Mehmet Çağatay, 23383- Merve Baral. 23384-Mirey Bennun,23385- Meral Yılmaz, 23386- Melis Tezcan, 23387- Metin Tunç, 23388- Mehmet Bingöl. 23389- Mutlu Türker, 23390-MetinBala,23391-MehmetÇal. 23392-Meh- met Kepen, 23393- Müjgan Kalay. 23394- Mustafa Durdagı, 23395- Metin Parim. 23396- Mehmet Öz- türk, 23397- Meral Kurtuluş. 23398- Merve Şaysel, 23399- Mehmet Koçar, 23400- Muzaffer Özatlı, 23401- Mahmut Çalışkan. 23402- Merve Yaman, 23403- Meryem Kaya. 23404- Mehmet Hendekçi. 23405- Mehmet Sarsoy. 23406- Musa Kaya, 23407- Mustafa Bozkurt. 23408- Muzaffer Ercan, 23409- Melih Özeren. 23410- MürvetÖz. ERDAL ATABEK Elmas Yakarak IsınmakL Elmas saf karbondur, yandığı zaman yüksek kalori verir, geriye de kül bırakmaz. Isterseniz ısınmak için dünyadaki elmasları yakmaya kalkarsınız, ama öyle çabuk tükenir ki ne olduğunu anlamaya zaman bulamadan açlıkla, soğuk- la baş başa kalırsıruz. Türkiye, elindeki elmaslan yakarak ısınmaya çalışan kişiye benzer duruma geldi. Elmaslan ya- karak tüketince elinizde kötü kömürden başkası kalmaz. Onunla ısınmak da giderek zehirienmektir. Sonunda zehir- lenerek ölmekle soğuktan donmak seçeneklerinin karşısın- da kalmaya akıl denir mi, bilemem. • • • Onat Kutlar ve Yasemin Cebenoyan 'kör terör'deni- len bir tuzağa kurban edildiler. Arkasından yürünüp karan- filler atılan kaçıncı insanımızı kurban veriyoruz? Kaç yıldır yolumuzun hep mezariıklarda bitişinin, nasıl bir uğursuz- luk olduğunu görmüyoruz? Hesap sormayı bilememek, karşı koymayı başaramamak, kendini savunamamak, üs- tüne yürüyememek daha kaç insanımızın canına mal ola- cak? Kendine, aklına, bilincineyıllardıremekvermiş insan- lar, daha ne zamana kadar yetkHilerın körleşmiş gözlerinin önünde tarihin kurbanları yerine konacak? Bu katilleri bul- mayanların, bu cinayet şebekelerini ortaya çıkarmayanla- rın, onların ortağı sayılmaları gerçeğini, daha ne zamana kadar haykırmayacağız? Elmasları yakarak ısınmak budur. • • • 'Körteşme', Elias Canetti'nin nefis bir romanıdır. Insan- ların nasıl körleştığını, yalnız kendı baktığı şeyleri gördü- ğünü ustalıkla anlatır. Bir toplumun yavaş yavaş körleşme- si de giderek kendi yarattığı batağa saplanmasının öykü- sü oimalıdır. Yaşama alanını daraltmak. sonra da birbirinin boğazına sanlarak kendine yer açmaya çalışmak da '>(ör/eşme'nin sonucu değil mi? Ülkenin sınırlarını aşmış insanlarını yok ederek rahatla- maya çalışmak da 'toplu körleşme'n\n sonuçlan değil mi? Nâzım Hikmet, kaçarak canını kurtarabildi. Mezannı çok sevdiği ülkesıne getirmek bile sorundur. Işin doğrusu da ülkesinin onu hak etmediğidir. Aziz Nesin, dünyanın tanıdığı ender insanlanmızdandır. Kendi toplumunda yakılarak öldürülmekten -başkası sa- nıldığı için- kurtulabilmiştir. Yaşar Kemal, dünya çapında bir romancımızdır. Şimdi onu da başka bir biçimde yakmaya hazırlanıyoruz. Elmasları yakarak ısınamazsınız. Gerisi zehirlı gazla ısın- mak isterken boğulmaktır. . • • • Yaşar Kemal, bir Alman dergisine '0er Spiegel'e bir ya- zı yazmıştır. Yazdıklanna katılıp katılmamak herkesin hak- kıdır. Ama önce "Ne yazmıştır?" diye bakmak gerekmez mi? "Neden yazm;şf/r?"diyedüşünmek gerekmez mi? "Di- lediği gibi yazmak hakkıdır" demek gerekmez mi? O yazı- da bana göre doğrular da vardır, yanlışlar da. Ama her şey- den önce "Yaşar Kemal'i buraya getiren nedir?" diye dü- şünmek gerekiyor. Bu toplumun kültürünün ürünü olduğu- nu, yıllardır bıkıp usanmadan, her yerde övünçle söyleyen büyük yazarın nelere isyan ettiğini anlamamak, akılcı bir davranış mı? Olan bitene ilişkın düşüncelerin açıklanma- sına, 'vatan hainliği' suçlamasıyla engel olmak asıl büyük tehlike değil mi? Yaşar Kemal'ın söyledikleri doğru da ola- bilir, yanlış da. Sız de.otuıur, "Burası yanlıştır, byrast doğ- rudur" dersiniz. Düşûnc* özgürlüğünü, konuşma-yazma özgürlüğünü, irvsan haMSrını, demokrasiyi savunmak laf- ta kolaydır, ama asıl mıhenk somut durumlardır. Durumu- nuz burada ortaya çıkar. • • • Elmaslan yakarak ısınabilirsiniz. Ama çok kısa bir süre- den sonra ortada ne elmas kalır ne de kül. Geriye kalacak olan, kötü kömürden çıkacak zehirli gazlardır. Yazık. SÜRECEK Milli Güvenlik.Koordinasyon Kurulu'nda istihdam tartışıldı Teröre karşı üçlü kalkınma modeli Ağaçlandırma istihdamı Başbakan çiller başkanlığında toplanan Miili Güvenlik Koordinasyon Kurulu'nda söz alan Orman Bakanı Hasan Ekinci. teröre karşı bölgenin ekonomik kalkınması için istihdamın arttıhlmasmın önemine dikkat çekti. KOmbİnalara hayvail Toplantıda, bölgedeki et kombinalarına. nakit teşvik yerine, hayvan verilmesi benimsendi. GAP TV"de program Toplantıda, TRT GAP TV'nin bölgedeki yayınlan da değerlendirildi. Orman Bakanhğrnın, 300 milyon lira karşılığında TRT'ye yaptırdığı 1 saatlik filmle ağaç dikimi ve yaygın tanm işleri konusundaki eğitıci program gibi çahşmalann çoğaltılması istendi. AN KARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Başbakan Tansu Çil- ler başkanlığında toplanan Mil- li Güvenlik Koordinasyon Ku- rulu'nda. teröre karşı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri- nin ekonomik kalkınması için istihdamın arttınlmasının öne- mi vurgulandı. Orman Bakanı Hasan Ekinci, erozyona karşı ağaçlandırma yapılarak GAP yatınmlannın heba edılmesinın önleneceğini ve istihdamın art- tırılacağını vurguladı. Toplantı- da, bölgedeki et kombinalanna. nakit teşvik yerine hayvan ve- rilmesi, kamu kuruluşlannın, GAP TV'de yayımlanmak üze- re eğıtici programlar hazırlat- ması istendi. Çiller başkanlığında geçen hafta yapılan Milli Güvenlik Koordinasyon Kurulu'nda, böl- gede yurttaşlara venlen sıfır fa- izli kredilerın geri dönmediğine ve etkin kullanılamadığına işa- Tet edildi. Toplantıda. bölgede- ki et kombinalanna parasal teş- vik sağlanması yerine. hayvan verilmesi benimsendi. Hayvan alımlan için yapılacak harcama- lann gen dönüş sürecı içinde fa- iz yürütülmemesı görüşü ağır- lık kazandı. Toplantıda söz alan Orman Bakanı Hasan Ekinci, GAP için yapılacak harcamalann 2005 yı- İında 1 katrilyon lirayı aşacağı- nı, ancak erozyona karşı önlem alınmaması durumunda buyajı- nmlarm "heba" olacağını anlat- tı. Ekinci, erozyona karşı yapı- lacak ağaçlandırma ile aynı za- manda bölgenin en önemli sorü- nu olan istihdamın da "sürekji kadro verilmeden"arttınlacağı- nı anlattı. Ekinci, önerileri konusunda Cumhuriyet'e bilgi verirken, "milli ağaçlandırma ve erozyon yasa tasansr ile. orman ürünle- ri üzerine konan fon kesintile- rinden elde edilen gelirleri, or- man köylülerine ve ağaçlandır- maya aktarmayı planladıklannı söyledi. Orman ürünlerine, "Milli Savıınma, Çıraklık, Özel İdare, Fak-Fuk" fonlan gibi ka- lemler üzerinden kesinti uygu- landığını vurgulayan Ekinci, bu kaynaklann dogrudan kendileri- ne aktarılması durumunda. ek kaynağa gerek kalmayacağım kaydetti. Önerilerinin yaşama geçiril1 - mesi durumunda, ağaçlandın* lan alanın yılda 100 bin hektar- dan 300 bin hektara çıkacağını kaydeden Ekinci, bunun yıldş 200 kişiye iş olanağı yaratacagiT nı vurguladı. Ekinci, TRT GAP yayınlannr daki eğitıci yayınlann arttınlaf cağını söyledi. Orman Bakanlı- ğı'nın, 300 milyon lira karşılı- ğında TRT'ye yaptırdığı 1 saatr lik filmle ağaç dikimi ve yaygıo tanm işleri konusunda eğıticî pTOgram hazırladığım anlatan Ekinci, ilgilı diğer kamu kuru» luşlannın da benzer çalışmalar yaptıracağını kaydetti. -
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog