Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

16 OCAK1995 PAZARTgSl CUMHURİYET SAYFA HABERLER Avmpa însan Hakları Komisyonu 'na, Türfdye aleyhineyapılan kişisel başvurular 564 'ü buldu. Türkiye, kendini savunmak için 'însan Hakları Servisi' olnşturacak.Insan, lıaldaıı içiıı iilkesiııi sıkıştırıyorLALE SARIÎBRAHİMOGLU ANKARA - Avrupa Konseyi Însan Hakları Sözleşmesi bıreysel başvuru hakkını sözleşmenin kabulünden ancak 33 yıl sonra taniyan Türkiye aleyhine In- san Haklan Komisyonu'na yapılan kişi- sel başvurulann sayısı 564'ü buldu. Tür- kiye. bireysel başvurulara karşı savun- masını güçlendirmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı bünyesinde İnsan Haklan Hu- kuk Servisi' oluşturuyor. lngiltere, Fransa, ıtalya ve-Almanya aleyhınde komisyona 3 bıne yakın kişi- sel başvuru yapıldığı belirlenirken lngil- tere, IRA terörüyle bağlantılı olarak aley- hine yapılan kişisel başvurular sonucun- da 31 kez mahkûm oldu. llgıliler. daha az mahkûmıyet karan alan Ankara'nın tn- giltere ile kıyaslamanın yanıltıcı olacağı- nı vurguladılar. Avrupa insan Haklan Komisyonu'na 1987'den 1995 yılına kadar olan dönem- de Türkiye aleyhine yapılan 564 bireysel başvurudan 93'ü hükümetin görüşüne sunuldu. 1993 yılında komisyon. 8'ini kabul edilebilir bularak Avrupa İnsan Haklan Divanı'nasevkedilmeküzerein- celemeye aldı. 1994 yılında ise başvuru- lardan 19'u kabul edilebilir bulundu ve incelemeye alındı. Türkiye aleyhine açı- lan davalar. ağırlıklı olarak Kıbns bağlan- tılı, kapatılan HEP. DEP davalan ile Gü- neydoğu'ya ilişkin şikâyetlerden oluşu- yor. Tûrkiye'nin sözleşmeye taraf olurken getirdiği. "yalmzcaTürkiyeCumhuriye- ri sınırlan icindeki ihmallerle ilgili başv u- rulann kabul edüeceğT yönündeki çe- kinceyi komisyonun reddetmesi sonucu. Ankara. KKTC'ye karşı açılan davalann da muhatabi oluyor. Kaybedilen davalar Türkiye. kişisel başvuru sonucu kay- bettiği davalan "dostane çözûm" çerçe- vesinde tazmin etti. Gözaltı sürelerinin uzunluğu ve kötü muamele nedeniyle aleyhine açılan davada Türkiye, 3 kişiye 173'er milyon lira para ödemeye mah- kûm edildi. Kapatılan Türkiye Birleşik Komünist Partisı (TBKP) üyeleri Nihat Sargın ve Haydar Kutiu'nun gözaltı sü- :ı releriyle ilgili kişisel başvurulan da Tür- kiye aleyhine sonuçlandı. Türkiye, Kut- lu ve Sargın'a 2'şer milyon tazminat öde- di. Güneydoğu'da vatandaşa dışkı yedi- rilmesi davasını da kaybeden Ankara, 4.5 milyar lira tazminat ödemeye mahkûm edildi. Kıbns Türk ve Rum toplumlan arasındaki sının deltne girişimiyle ilgili olarak Rumlar tarafından yapılan 10 ki- şisel başvurudan 9'u reddedildi. Divan, bir papazın sakalının çekilmesi davasın- da Türkiye'yi 15 bin Ingiliz Sterlini öde- meye mahkûm etti. KKTC aracılıgıyla Rum yönetimindekı KıbnslıTürklereyö- nelik işkence ve kötü muamele iddtala- nyla ilgili Rum tarafı aleyhinde kişisel başvuru yapıldı. Türkiye aleyhine yapılan kişisel baş- v urulara karşılık, ağırlıklı olarak Alman- va'da yaşayan Türk vatandaşlan ile Batı Trakya Türklen de yaşadıklan ülke aley- hine kişisel başvuru haklannı kullanıyor- lar. Dı^işleri Bakanlığı bünyesinde ku- rulması için 3.5 milyar lira ödenek ayn- lan 'İnsan Haklan Huk'uk Servisi'. Tür- kiye aleyhine yapılan kişisel başvurula- ra karşı kendisini daha iyi savunmanın yanı sıra. Batı Trakya Türklen ve Alman- ya'daki Türk vatandaşlan için de yardım- cı olacak. Dosyalan kabank Gelişmiş, demokratik toplumlann da insan haklan ıhlallen konusundaki dos- yalan kabank. Ingiltere aleyhine yapılan kişisel baş- vurular ağırlıklı olarak Irlanda Cumhu- riyetçi Ordusu (IRA) terörüyle bağlantı- lı olurken diğer Batılı ülkelere karşı va- tandaşlannın yaptığı kişisel başvurular, çoğunlukla polisin kötü muamele yap- masıyla ilgili. KİştSEL BAŞVURU 1987'DE Türkiye, vatandaşına 33 yıl sonra hak tanıdı AİSKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İnsan haklan ve temel özgürlüklenn korunması, özellikle Ikinci Dün>a Savaşı'ndan bu yana devletlerin *iç işi" olmaktan çıkarak uluslararasi bir nitelik kazandı. Avrupa Konseyi çerçevesinde, bölgesel bir koruma mekanizması oluşturmak için "İnsan Haklannı ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme 1 ", kısa adıyla Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi yapıldı. Türkıye'de sözleşmeye karşı ilgınin artması, Tûrkiye'nin ilk kez bireysel başvuru hakkını 28 Ocak I987'de tanıması ile oldu. Böylece Tûrkiye'nin yetki alanı içindebulunan herkesin, sözleşme ile güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerinin çiğnenmesi durumunda, Türkiye'yi komisyona şikâyet edebilmesi yolu açildı. 22 Ocak 1990tarihindede Avrupa İnsan Haklan Divariı'tıın zorunlu yargı yetkisinin tanınması ile Türkiye açısından sözleşme tam olarak işler duruma geldi .Tûrkiye'nin, sözleşmeye bireysel başvuru açısından işlerlik kazandırması için uzun yıllar beklemış olması: Türkiye'de gerek mevzuatın. gerek uygulamadan doğarî insan haklan ihlallerinin sürüp gitmesine neden oldu. Türkiye 25 Mayıs 1992 tarihinde yaptığı ek bildirimle daha önce komisyonun yetkisini tanırken koymuş olduğu çekince ya da kısıtlamalardan yalnız zaman . ve yer yönünden olanlan saklı tuttu ve gerisini kaldırdı. (Kaynak: Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi ve Uygulaması. Eylül 1994. Profesör Feyyaz Göküklü. Avrupa İnsan Haklan Divanı Yargıcı, Profesör A. Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Haklan Komisyonu üyesi.) Komisyon, Tûrkiye'nin zaman konusunda koyduğu çekinceyi kabul ederken yer konusundaki sınırlamasını. Kuzey Kıbns'ın Tûrkiye'nin fiili yetki alanı sayıldığı gerekçesiyle reddetti. Komisyon. Tûrkiye'nin •fiehim KKTC'defiiliyctkim yöktur. Rum tarafı munatabım değildir. Mahkemede dost ülke olarak bilgi vermek için butunuyorum" yolundaki tezıne karşı çıkıyor. SÖZLEŞME ORGANLARI İnsan haklan ihlalinde son söz divanın ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'ne göre. insan haklannın korunması. "İnsan Haklan Komisyonu". "İnsan Haklan Drvanr ve "Bakanlar Komitesi" tarafından sağlanıyor. Bireysel ve devlet başvunılannın yapıldığı komisyon ile baş\-urularla ilgili davanın görüldüğü divan. insan haklannı korumak ve sözleşmeye taraf olan devletlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerine uygun hareket etmelerini sağlamak için kuruldu. Komisyon. denetim sürecini başlatan ilk başvuru yeri olarak kabul ediliyor. Komisyon, insan haklannın çiğnenmesine ilişkin başv urulann ilk incelemesini yapar, başvurunun kabul edilir nitelikte olup olmadığına karar verir. Komisyon kendisine yapılan başvurulan ön koşullar açısından incelerken sıkı bir süzgeçten geçirerek yüzde 90'a yakınını eler. Bireyler, iç hukuktaki tüm yargı yollannın tüketilmesinden sonra ancak komisyona başvurma hakkına sahip oluyorlar. Avrupa İnsan Haklan Divanı ise sözleşme ile getirilmiş olan güvence sistemirün yargılama organı olarak çalışıyor. Komisyonun da kişisel başvurunun kabulüne karar vermesi ve esas hakkındaki raporunu hazırlayarak Bakanlar Komitesi'ne göndermesi gerekiyor. Bu aşamadân sonra. komisyonun ya da ilgili sözleşmeci devletin istemi üzerine dava, divana götürülebiliyor. Dıvanda, şikâyetlerle ilgili davalar görülüp sonuçlandınlıyor. Sendika fle belediye başkanı arasında alacak tarbşması SELAHATTtN GÖKATALAY MALATYA - Belediye ile Hizmet-lş Sendikası arasında "işçi alacaklarT konusundaki tartışma ve karşılıklı suçlamalar sürerken işçilerin toplam alaca- ğının 96 milyar 674 milyon lira- yı bulduğu belirtildi. Malatya Belediye Başkanı Münir Erkal'ın bir özel radyo- daki söyleşi sırasında. "Işçikri- miz, 15 milyon lira maaş alıyor. Bir işçi bize 30 milyon liraya mal oluyor'* demesiyle başlayan sür- tüşme. karşılıklı açtklamalarla devamediyor. Erkal'ın açıklama ya"ptığı radyoya- daha sonra gi- den Hizmet-lş Sendikası Şube Başkanı Metin Mandal, beledi- ye başkanınm kamuoyunu ya- nılttığını, işçilerin brüt maaşlan- nın 12 milyon 600 bin lira oldu- ğunu söyledi. Bunun üzerine Başkan Erkal da, Sendika Baş- kanı Mandal'ın 3-5 kişinin tah- rikine kapıldığını savunarak yaptığı yazılı açiklamada. "Ma- latya Belediyesi ile işçisi, memu- nı arasındaki diyaloğu hiç kim- se bozamayacaktır. Huzur orta- mını bozmava ve tahrik etmeye çaltşan azınlık zihnivet, gereken cevabı, gereken şekikfc alacak- nr" dedi. Metin Mandal ise belediye başkanının bu açıklaması üzeri- ne bir basın toplantısı düzenleye- rek "Bizim kamuoyuna verdiği- miz açıklama 3-5 klşilik azınlığın değil 880 işçi ve onlann perişan haldeki ailelerinin feryadını yan- sıtmaktadır" diye konuştu. Mandal, şunlan söyledi: "İşçilerin 19 aydan beri fazla mesai. 7 aydan beri sözleşme far- kı, 4 ikramiye ve diğer sosv al yar- dımiarla birlikte alacağı, kişi ba- şına 80-160 milvon lira arasında değişmekte ve toplam miktar 96 milyar 674 milyon lirayı bulnıak- tadır. Belediye başkanımız > aptı- ğı her şeyle "ilk kez'diye övün- mektedir. İşçisine 96 milvar lira borçlu belediye 'ilk kez" kraat- •lanna bir yenisini eklemistir." Şahkulu 'nda cem ayini tstanbul Haber Servisi -Göztepe'de bulunan Şahkulu Dergâhı, dün oldukçayoğun birkalabalığa ev sahipliği •yâpn. ATevi vatandaş^lat, en önemli dinsel etkinlikleri olan ' certi ayininden birıni daha düzenledi. Cemde, dedeler tarafından elıne.beline, diline sahıp olmak: gönül kırmamak. kin tutmamak, doğruluktan aynlmamak, Ali'yi ve evladını sevene dost olmak biçiminde özetlenebilecek belli öğütler verildi. Saz eşliğinde şiirlerokundu. Kalabalık. "'lokma" adı verilen yemegi yedi. Alevı vatandaşlann kalabalık olması. cemayininın sıra ile yapılmasma neden oldu. (Fotoğraf: UGl'RGÜNYÜZ) Kar ve fırtma, Trakya'yı felç ettiHaber Merkezi - Yurt genelinde devam eden yağışlar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Fırtma ve kar. özellikle Trakya ve Kuzey Ege'de kara ve deniz ulaşımında önemli aksamalara neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlügü, hava sıcaklıklannın düşmeye devam edeceğını bildirdi. Edime'de kar yağışı ve soğuk nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda iki gün süreyle öğretime ara verildi. Kent merkezi, Edirne-Kapıkule ve ilçelerle bağlantı saglavan • Edime'de kar yağışı ve soğuk nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda iki gün süreyle öğretime ara verildi. Edirne-Kapıkule yolu uJaşıma kapandı. Fırtına nedeniyle Bozcada-Odunluk ve Lapseki-Gelibolu araba vapuru seferleri iptal edildi. Gökçeada-Çanakkale araba vapuru seferleri de çarşamba gününden bu yana yapılamıyor. karayollannda ulaşım yer yer aksıyor. Karayollan ekiplerinın çalışmalanyla zaman zaman açılan Edirne-Kapıkule yolu kısa sürede yeniden ulaşima kapandı. Birçok araç Kapıkule ve Havsa turnıkelerinde beklemek zorunda kalıyor. Uzunköprü-Meriç karayolunda araçlarda mahsur kalan yaklaşık 60 kişı. Karayayla köyüne sığındı. TIR araçIan ile yolcu otobüslerinin biriktiği TEM otoyolu ulaşımın güçlükle sürdürülebilmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tekırdağ'da da etkili olan kar yağışı Malkara ilçesinin köylerle bağlantısını sağlayan yollann kapanmasına neden oldu.Hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Tekirdag Limanf nda yükleme ve boşaltma yapılamıyor. Fırtına nedeniyle Bozcada- Odunluk ve Lapseki-Gelibolu araba vapuru seferleri iptal edildi. Gökçeada-Çanakkale araba vapuru seferleri de çarşamba gününden bu yana yapılamıyor. Çanakkale Liman Başkanlığı yetkilileri, fırtma yüzünden Çanakkale Boğazf ndan geçiş yapan gemilere sağlık, gümrük ve acente hizmetlerinin verilemediğini açıkladı. Sponsored by RENAULT 12:45» KAYTT VEKAHVE Caffet and repstratton 13.15» HOŞGELDtNtZ *rkomt BİRİNCf BÖLÜM/ MODERATOR FtRST SESSION ! 3 35» BAŞARILI MARKA OLMAK Vr'umtng ttu nhj to brand • Byat ındronlen. lnzmel ve mal MARKA YÖNETİMİ / ( KONFERANSI 1 Brand Management Conference 1 19 OCAK 1995 L • ATTİLAM.ÖCCD AVC • BÜLEOTTANLA tKİNCİ BÖLÜM/ VtODERATOR SECOKD SESSIOH 16:00» GELECEGIN HARITASI Bluepnntfirr rhefimtre - Gdecdde tekiı Tff ^*iM * gruplanııui yasaa bıçıaderi laaj otacalt? PÎAR-GaLlup - Eğıtml. ulaşun. üe&şım ve sosyal itişkıknk «tur değışûnter bdüemvo^ • CANÇAÖDAŞ -Gfkta. ıştamrkrııcsildeJıîtıiKik-' Arçebfc - Pazartamacılar buolaa kar^ • GÜVEN BORÇA ımıl hizırlanraalı' fceücüenyte sauaJaraı ımşe doğru tnr Ba$er Colgate bsırdMgfiye sokuyor Bu tranklearasılçluiacaı'' - Yem p B v v e pazariuna onunmda • ZEHRMSDİKEN ÜÇÜNCÜ BÖLÜM/VfODERATOR MoranOgılv>4Madın THMDSfSSOV ınılabriatilkelıcderanBinhıağlanıve 17 20» YEM PAZARLAMAİLETISM1 sâıekli btr üışiu bıralabilır nn? TEKNtKLERl VE REKLAMCHJK - ?uui2m3cıİ2i. maıtalama Mckm ncsl VfM nur^nne aW cfvnmb/iJaıncm bzaaabılnter1 ' uchnupus vs advemstnt - Tuketıcüer ve medya hedef kdklen 1455TSALONDANGELHCEHSORULAR.TARTIŞMALAR kamıaşıklaşııtnı.reklauıcılıtınfBsadan OuesnonsandrtmariufromlhcaMdıtKe aküğı (jılusde kuçalme şaşınıa mı> 15:10TÖRNEKOLAY 15.35T ÇAY SAATİ/ T«o nınf - Tuketıcidekı ıb yCnlâ Avatog eğilınu. #REŞATDEN0RCtCJLLİ veoı teknftiere yer açnfcea reklamcılıfa RenaullMms küçtMyormı? • MEHMETURAL MARKETTNG STtJRKİYEO -ı KONFERANS • ERDU KAR.V4ERCAN lpekKagıı • AKBJALYANAK DAP • GÜNTAÇÖZLER ZefNıelsen • SEUMTÜRSEN EJumomiL Böilcn • ATtLAAKSOY Y*R Reklamev, • SaiMERBAY Kl-Pmd • GÜLMRENKOŞAR CapiM • ATEŞAKANSEL Maık • ÜMITÇELEBl Martom Leo Bumetl 1 f o n ™ 18 40TSALOND.ANGELECEKSORLILAR.TARTIŞMALAR Questt{ms and remaris from the audtenct . I900TKAPANIŞ IStanbuI ^ - ^ Clon^^Hnca^ma MOVENPİCK MOTIL . Lıitfien gendenniz ( F « - (212) 264 43 92> AVC Pazarlama ve tklışım Hızronlen Gtubu 1 (Fra (212)282 69 27) 1 1 | Kıtnsrfı nftr*vt Esb BUyükdere CKI NO: 31 IV. Levenl 80650 Istanbul Tel (2I2I2S091 12 19 Ocak 1995'te vapılacak olan Marka Yotieunıı Konfcnnsı çalışması ıçtn yer aymmak tsuyonım 1 (istıyoruz). Kanlım Ucren: 1.600 000 (KDV Dalril) FirmaAdl 1 Fanıra Admı (KDV içmde falnn gandentecck) | 1 T.Ufan Vrrgı P ı i m i No p , . ' AVC Pazarianu ve Iletiştm Hizmetleri Gnıtnı adına 2 İş Bankası IV Uvenl Şubesi 195 240 | Dekont kopyası ekicdır 1 D Çekımuı Göndcnyon». O Akbank Levn» Şb. 26773-2 no hı hesaba yamdmı. ' G Tahsılat ıçm lutfen bu eleman gûndeno. (İstanbul ıçm geçerfohr ) Tanh / . .. / 1995 E» son başvunı unhı. 18 Ocak 1995 > bnzs Diyarbakır Şehit subaylara tören DİYARBAKIR (Cumhuri- >et) Diyarbakır'ın Hani ilçesi ya- kınlarındadüşen Skorsky tipi he- likopterde şehit olan dört subay ve iki astsubay için dün Diyarba- kır 2. Taktik Hava Üst Grup Ko- mutanlığı'nda cenaze töreni dü- zenlendi. 13 ocak günü görev uçuşu sı- rasında düşen helıkopterde şehit olan Kıdemli Albay Güner Eki- ci. Jandarma Pılot Kıdemli Bin- başı Mehmrt Aras. Yüzbaşı Fe- rit Güneş. Üsteğmen Ali Çalış- kan. Kıdemli Başçavuş Sefim Ab- cı ve Uzman Başçavuş Nazmi İnekçi için dün sabah saat 09. 30'da bir cenaze töreni düzenlen- di. Törene 2. Ordu Komutanı Or- general Ftkret Özden Boztepe, Olağanüstü Hal Bölge Valisi Ü- nal Erkan. Diyarbakır Valisi Do- ğan Hatipoğlu'nun yanı sıra şe- hitlerin yakınlan ve yurttaşlar ka- tıldı. Helikopterle Adana'yagön- derilen şehitlerden Astsubay Se- lim Alıcfnın cenazesi Sam- sun'un Vezirköprü ilçesinde top- rağa verildi. Bu arada Haydarpa- şa-Kurtalan seferini yapan *Kur- talan Ekspresi'ne Batman'ın Be- şiri ilçesi yakınlannda sabotaj dü- zenlendi. ^ T U R Y A P EMLAK BİLGİ BANKASI \2 Fax (242)242 J7 33 ANTALYA CUMHURIYFPTEN OKURLARA ORHAN ERtNÇ Kutiar ve Sakarya Terör kurbanları zincirinin son halkasını oluşturan sevgi- li Onat Kutlar'ı, cumartesi günü kırmızı karanfillerin sim- gelediği bir sevgi seli içinde sonsuz yolculuğuna uğuria- dık. Kutlar'ın kimliğini ve kişiliğini oluşturan çok yönlü kültür adamlığı ile başanlan, onu ölümsüz kılan özelliklerinin ba- şında geliyor. Bu yönü ile eğ'rten, öğreten, uyaran Onat Kutlar, her zaman yaşayacak. Ama işin acı tarafı, bundan sonra 'terör' denince de kendisini hatıriayacak olmamız. Onu da Ipekçi, Emeç, Tütengil, Doğanay, Cömert, Karafakioğlu, Üçok, Aksoy, Dursun, Cebenoyan ve Mumcu ile birlikte anımsamak, laik Türk aydınlannı, top- lumda yılgınlığı egemen kılmak isteyen teröre karşı ortak tavır alma konusunda bir kez daha düşündürmelidir. Toplumsal yaşamı etkileyen ve tehdit eden her türiü te- rör, ancak bu yolla engellenebilecek, laik cumhuriyet bu bir- liktelikle esenliğe ulaşacaktır. Banşı vedemokrasiyi savun- ma adına gerçekleştırilecek bir birliktelik, aynı görüşlerin savunucusu Onat Kutlar'ın beklentilerinin gerçekleşmesi- ni de sağlayacaktır. • Arkadaşımız Kayhan Edip Sakarya'yı bugün birinci yıl- dönümünde saygı ve sevgiyle anıyoruz. 1970'lerin başın- da dal gibi bir gençken aramıza katılan, uzun yıllar editör- lük yapan Sakarya, 68 KuşağYnın seçkin temsilcilerinden biriydi. Ölümü nedeniyle kendisini tanımlayan dostların bi- ri şöyledemişti: "En nsklieylemlere katılır, fedakâıiıktan çe- kinmez, ama yaptıklan için kendisine farklı davranılmasını istemediği için hep geri planda kalmayı yeğlerdi. Dürüst, sevecen ve duygusaldı." Bu tanım Sakarya'nın sadece gençliğini değil, meslek yaşamını da özetliyor. Bugün bile o upuzun boyu ile koridorlardan birınde karşımıza çıkıve- recekmiş gibi geliyor. • • Geçen haftanın en ağırlıklı konusu Opera Pastanesi'nde patlayan terör bombasıyla ilişkıliydi. Parlamentonun, uzun yıllar sonra anayasada kendi ira- desiyle yapmaya çalıştığı değişiklığin pazarlıklan önem ta- şıyordu. Ankara Büromuz, hem ıktidaıia muhalefet hem de iktidann kendı arasında sürdürdüğü pazarlıklan ve vanlan sonucu yakından izledi. 12 Eylül darbecilerini koruyan ge- çici 15. madde, üzerinde en çok durulan maddelerden bi- riydi. Hemen bütün partiler, bu maddenin kalkmasından ya- naydı, ama sonuçta değişıklik dışında kalıverdi. Solda birlik konusunda, 28 ocak kurultayı yaklaştıkça ye- •ni gelişmeler gözleniyor. Işık Kansu, Türey Köse ve Ay- şe Sayın solda 'hem birlik hem bütünlük' sağlaması bek- lenilen çalışmaları yakından izliyor. Üçüncü bir aday arayı- şının yoğunlaştığı şu günlerde, Sayın Mümtaz Soysal'ın adının öne çıkmakta olduğu da gözlemler arasında yer alı- yor. • Cumhuriyet'i bilgisayar teknolojisinden daha geniş bir bi- çimde yararlanarak okurlara ulaştırma çalışmaları sürüyor. Gerçekleştirilen sistemle daha kısa sürede, daha kalite- li bir baskı sağlamanın olanaklan oluşturuluyor. Deneme çalışmalarında alınan yol da arkadaşlanmızı gönendiriyor. • Onümüzdeki pazartesiye kadar gönlünüzce bir hafta ge- çîfmerıiz dilegi ve saygılanmızla. Cengiz Polatkan Ödülleri açıklandı TBMMBoşkanı Cindoruk'a özelödül • Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından, sektöre getirdiği yenilikten dola>i 'Yapı Kredi Bankası reklamf ve içerdiği toplumsal mesajı nedeniyle 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim' adlı eserin klibi ödül almaya hak kazandı. ANKARA (AA)-Radyo Televizyon Gazetecileri Demeğ'i'nin (RTGD) 1994 yılı Cengiz Polatkan Ödülleri açıklandı. RTGD Başkanı Tamer Dedeoğlu. düzenlediği basın toplantısında. 1994 yılı ödüllerinin dernek üyeleri tarafından belirlendiğini söyledi. Dedeoğlu, son yıllarda gerçekleştirilen en geniş kapsamlı yerli drama olması ile birlikte belgelere dayalı yapısıyla 'Kurtuluş', televizyon haberciliğindeki. başanlı hizmetlerinden ve yakın takipçiliği ile yurt çapındaki iletişim ağmdan dolayı 'Ihlas Haber Ajansı'. ülke gündemındeki önemli konulan çok yönlü ve sınırsız sürede tartışmaya açmasıyla 'Siyaset Me\dam\ yumuşak yaklaşımı ve insan onuruna saygısıyla 'A Takımı", parçalanmış aile yapılannı inceleyen ve irdeleyen 'Süper Baba' ve 'Şehnazfango' adlı yerli diziler. Atatürk belgesellerine getirdiği farklı vorumlarından dolayı Can Dündar ve söze dayalı radyoculuktaki başanlı çalışmalanyla Radyo Kulüp'ün ödüle layık görüldüğünü bildirdi. Dernek Başkanı Dedeoğlu. RTGD'ninbuyılilkkez sektöre getirdiği yenilikten dolayı 'Yapı Kredi Bankası reklamı". içerdiği toplumsal mesajı nedeniyle de 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim' adlı eserin klibi ve başanlı çalışmalanndan dolayı muhabir Tayrun Talipoğlu nun 1994 yılı Cengiz Polatkan Ödülü'ne hak kazandığını söyledi. RTGD Başkanı Taner Dedeoğlu, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un TBMM'den televizyon yayınlannı başlatmasından dolayı "özel ödüre ve yıllann usta ismi Halit Kıvançın da onur ödülüne layık görüldüğünü bildirdi. Çelik ve Girgin Televizjon yıldıa Dedeoğlu. RTGD'nin Mehpare Çelik v e Kaan Girgin"i de "Televizyon Yıldıa" seçtiğini ifade ederken, radyo-telev izyon gazetecilerine 25 yıldan beri hizmet eden TRT Basın Bürosu sorumlusu Hacı Ahmet Erdoğan'a da "Dostluk Ödülü^nün verildiğini söyledi. Ödüller, sahiplerine mart ayında. RTGD 1993 yılı Cengiz Polatkan Ödül Töreni ile birlikte verilecek. ILAN T.C. BÜNYANKADASTRO MAHKEMESt'NDEN DosyaNo: 1992,1199 Davaa Hazine vekili Av. Betül Özkan tarafından davalı Bay- ram Aitıntaş mirascılan aleyhine mahkememıze açılan kadastrotes- pitine itiraz davasının yapılan duruşmasında verilen ara karan gere- ğince: Davalı mirasçılanndan Hasan Aitıntaş tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden. adı geçenlere dava dilekçesi veduruşma günü tebliğedilemeraiştit. Mahkememizde yargılaması devam eden Samağıreköyü Çamla- masekisi mevkiinde 131 ada, 6 parsel sayıb taşınmaza ilişkin ibraz etmek istedikleri belgelcn. duruşmanın bırakıldığı 15,3 1995 günü mahkememize ıbraz etmesi ya da kendilerini bir vekille temsil ettir- mcM. aksi haldc davanın yokluklannda devam edeceğı ve karar veri- lcceği hususu. dava dilekçesi verine kaim olmak üzere ilanen leblığ olunur. Basın: 1765
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog