Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyelİmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yav ın Y onetmenı Orhan Erinç # Genel Yavın Koordınatoru Hikmct Çetinkava# Yazıısjerı Mudurlerı Ibrahim V ıldız. Dınç İayanç (Sorumlu) • Haber Merkezı Muduriı Hakan Kara # Gorsel Yonetmen Fikret Eser DüşHaberler Ergun BalcıO Istıhbarat YalçınÇakır • Fkonomı Bulent Kızanlık 0 Rad>o-TV Uvgar tremektar # Kultur Handan !>enkokea • Spor Abdulkadır Yucelraan # \urt Habcrler Mehmet Saraç # Makalelcr Samı Karaören # Cevın Sofettin Turhan 9 Duzeltme Abdullah Yazıcı Y a v ı n K u r u l u İ l h a n S e l ç u k (Baijkan) Orhan Erinç. Oktay Kurtboke. Ozgen Acar. Hıkmel Çetınkava, Şukran Soner, Ergun Balcı, Dinç Tayanç, Ibrahim Yıldı/. Orhan Bursalı, Mustafa Balbay. Ankara Temsilcisi Mustafa Balba\ • Haber Muduru Doğan Akın Ataturk Bulvan No 125 Kat 4 Bakanlıklar-Ankara Tcl 4l9S020Chal) Faks 419502'' • IzmırTcmsiIcısı Serdarkmk. H Zıja Bl\ M<2S 2 3 Tcl 4411220 Faks 4419117 • Adana Tcmsıkısı Çetın Yığenoğlu, Inonu Cd II9S No 1 Kat 1 Tel 35225^(1 Faks 3V2^O Muessese Mudunı Erol Erkut • Kamlınator AhfnetKorulsan#Muhasebe Bulent Yener # Idare Huse\ın Gürer # Isletme Önder Çdık • Bılgı-lslem Naıl İnal • Bılgısayar Sıstem Muruvet Çıler # Reklam Reha Işıtman • Halklatlujkıler Nurten Berk.so\ Y ı v i m l a \ a o t e B j s a o ^ enı Oun Haber Ajansı Basın ve \a\ım.ılık A S Tjrkocagı cad T< 41 C a i a l o i l u 34334 Isl P k 246 Islanbu! Tel n •>!;>->ı" d- (0 212) 16OCAK 1995 Imsak 5 50 Guneş 7 20 Ogle 12 21 lkındı 14 46 Ak>am 17 08 Yatsı 18 32 Yeşil böyle korunur • İstanbul Haber Servisi- Yeşılı korumak ıçın venlmesı gereken mücadelenın guzel bırorneğı vaşandı Taksım'de Mucadele, bır ağaç ıçın, onu kesmek ısteyen Beyoğlu Beledıyesınekarşı venldı Mucadeleyı veren yurHaşşımdılıkgalıp Turkan Erdoğmuş,40yıldır Taksım Lamartın Sokak'ta oıuruyor 40yıloncesının veşıl alanlarından genye kalan\a^ln,ınarağacıevını susluyor Yaz sıcaklannda , halkonuna > apüğı golgelık onabıra>ncalık kazandınyor Amadun Be>oğlu Beledıyesı'nın gorevhlen bu ağacı kesmeye kalkıştı Türkanhanım İstanbul'uayağa kaldırdı Ulaşabıldığı gazetelere. televız>onlara haber saldı Karakola şıkâyette bulundu Ağacın şımdıhk budanmasında. ılendeyenne bu>uk bırfıdandıkılmesınde taraflar anlaştı Veböyleceyaşhçınar şımdılıkkurtuldu 'Muhteşem Kanuni VakfC • ANKARA (IB\)- Trabzon merkezlı. Muhteşem Kanunı Sultan Suleyman \'akfı kuruldu 50 mılyon nakıt parayla kurulan vakfın amacının. "Kanuni Sultan Suleyman Han'ı bütun yonlenyle araştırıp ortaya çıkarmak. onu layık olduğu bıçımde gelecek nesıllere tanıtmak hukümran olduğu donemın kurum ve kurullannı dunya>a tanıtmak" olduğu açıklandı Vakfın 12 kurucusu bulunuyor ABDye 3.850 yurttaş • NEW VORK(AA)-ABD hukumetınce her yıl kura usulüyle yapılan vatandaşlık pıyangosunda bu yıl 3 850 Turk'e ABD vatandaşı olma hakkı tanınacak Adalet Bakanlığı ndan yapılan açıklamaya gore bu yıl çekılecek kura ıle 55 bın yabancı, Amenkan vatandaşlığına alınacak Bunlardan en fazla 3 850'sının Turk vatandaşı olacağı oğrenıldı Amenkan vatandaşlığı kurasına başvurular 31 ocakta başlayacak ve 1 martta sona erecek Kuraya katılmak ısteyen Turk vatandaşlan gereklı bılgılen şu adrese postalayacaklar "Natıonal Vısa Center, Portsmouth, NH 00212, USA" Sanatla psîkiyatrik tedavi • \\KARA(ANKA)- Insanlann guzel sanatlarla ilgılı yetenek ve yaratıcılıklannın bılınçaltından kaynaklandığı varsayımından yola çıkılarak üygulanan psıkolojık rahatsızlıkların sanatla tedavi edılmesıne Turkıye'de de başlandı Sonyıllarda psıkıyatnk tedav ılerde kullanılan sanatla tedavi yontemı (art terapı) Ankara Unıversıtesı Tıp Fakultesı Psıkıyatn Klınığf nden Prof DT Melıke Gunay ve ekıbı tarafından da uygulanmaya 'başlandı Resmen ölmek zor • ANKARA(ANKA)- Yargıtay. bır kışının resmen olu sayılabılmesı ıçın, ölum tarıhıyle çelışen dığer nufus kayıtlannın duzeltılmesı gerektığıne karar verdı Buna gore 1321 tanhındeölen Mustafa adlı vatandaşın olum tespıtı. nüfustakı e\lenme tarıhının I324olması gerekçe gostenlerek yapılmadı Bunun ıçın nufus ka>dının ıptalı ıstendı Yargıtay hukuk daırelen, Resmı Gazete'de yayımlanan sonuca etkılı olmamak ûzere (kanun yaranna) verdıklen bozma kararlannda yargıçlara uyarılannı yineledıler Gökova'mn son şansı 1)iliıidşi• Izmır Çevre Hareketı avukatlarının, santralın 'hıçbır şekılde çalıştmlmamasr yönündekı ıstemlennın gerı çevnlmesı üzerıne dava açtıkları Aydın İdare Mahkemesı, 6 Ocak 1995 tanhınde, 'mahalhnde keşıf ve bılırkışı ıncelemesı' yapılmasına karar verdı ASLV1AN ABAC1OĞLL IZMİR- Çalıştınlmay acak sozu v e- rılmesıne karşın uretımını sürduren Gokova Termık Santralı'nın kapatıl- ması ıçın Izmır Çevre Hareketı avu- katlarının açtığı davada mahkeme bı- lırkışı ıncelemesı \apılmasına karar verdı Avukatlar, karann. mahkeme- nın bılırkışı raporuna gore santralın kapatılması yönündekı karanna gıde- bılecek bır ön adım olduğunu belırte- rek ~Bu, Gökova için son şans" dedı- ler Gokova Termık Santrairnın "çalış- tırılmavacağf" yönündekı Cumhur- baskanı Suleyman Demirel ve Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın sozlerıne kar- şın santral "deneme uretimi** adı al- tındaçalıştınlmayddevamedıyor Iz- mır Çevre Hareketı avukatlarının. santralın "hiçbir şckikk çalıştınlma- ması" yönündekı ıstemlerının gerı çevnlmesı uzenne dava açtıklan Ay- dın İdare Mahkemesı 6 Ocak 1995 tanhınde "mahallindekeşifvebilirki- şi incelemesi" yapılmasına karar ver- dı Davacı avukatlar, bılırkışı ıncele- mesı ıçın fydın İdare Mahkemesı'ne yaptıklan başvuruda, Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanlığı, TEK Genel Mü- durlüğu, Sağlık ve Çevre bakanlıkla- n ıle Muğla Valılıgı'nın "santralın üretime alınmadığı" vonundekı sav- larının doğru olmadığını belırterek şoyle dedıler •*Goko\a/Kemerko\ Termik Sant- raludavdh ıdarelerın dosvava sunduk- lan dilekçeterde sovlediklerinin aksi- ne, uzun suredir faalıvetıni surdur- mektedir. 17 Hazıran I994tarihlı Res- mi Gazete'de Kemerko>'e 10 bin ton fueloil nakli için ihale açıklığu 4 Tem- muz 1994 tarihli Resmi Gazete'de 300 bin ton kömur nakli için ihale açıldığı ilan edilmiştir. Davalı idareler, Kemer- köv SantralTnda asla uretim vapılma- dığını iddia ettiklerine gore on binier- ce ton fuekni \e > uz binlerce ton kömiır. Kcmerköv "e kadar götürultıp ne yapıl- maktadır? Venilip içilmeyeceğıne go- re yakılmaktadır. Davalı kİareknn ke- merkoy Santrairnın uretıme alınma- dtgı yolundaki iddialannın doğru ol- madığı, mahaJlinde yapılacak keşif \e bilirkişı incelemesi ıle anlaştlacaktır." Kemerköj 'jinjıer şe\iyanhş Mahkemenın, bu ıstem uzerıne "mahallinde keşif vc bilirkişi incele- mesi" vapılmasına karar vermesını çok onemlı bır gelışme olarak nıtelen- dıren Izmır Çevre Hareketı avukatla- rından Ahmet Okyay ocak ayı ıçen- sınde unıversıte oğretım gorevlılenn- den oluşturulacak uç kışılık bılırkışı he>etının Gokova Kemerkov Termık Santralı'nda ınceleme yapacağını, santralın mevcutdonanımı vefaalı>e- tının ç^evre ve ınsan sağlığına zarar ve- np vermeyeceğını, onlemlenn yeterlı olup olmadığını belırleyeceğını soyle- dı Çevre Hareketı avukatları olarak K.emerko> Termık Santralı'nın buha- lıyle çevre ve ınsan sağlığına zarar vermeyeceğı volundabırraporduzen- lenmesını olası gormedıklennı vurgu- layan Avukat Okyay, sözlennı şö>le surdurdü ••Çunku Kemerkov Termik Santra- irnın,Turkı>e'dekı diğer termik sant- rallarda da olduğu gıbi ilgili mevzuat uv arınca alınmış tesıs ızni, emisyon iz- ni. atıksu deşarj ı/nı, açılma ruhsatu çe\resel etkı değerlendirmesi raporu bulunmamaktadır Zıra santralda bu izin ve ruhsatların venlebilmesı için aranan ozellikler mevcut değildir. Bk lirkişi heveti. santralın mevcut duru- muyla çevre ve insan sağlığına zarar vereceği sonucuna vardığı takdirde, mahkemece muhtemelen v urutmenin durdurulması ve iptal kararı verile- cektir. Bu da Gokova'nın santraldan kurtuluşu anlamına gelecektir." Gokova Kemerkoy Termık Santra- lı'nın yore insanı. bılım adamlan, po- lıtıkacılar ve tum çevrecılenn karşı çıkmalanna karşın "adetainatlainşa** edılerek deneme uretımıne alındığını ve son olarak da ulusal elektnk sıste- mıne bağlandığını anımsatan Avukat Okyay, "Bu bakımdan mahkemenın keşifkaran ve bilirkışilerin duzenleye- ceği rapor, Gokova'nın belkı de son şansıdır" dıye konuştu İzmır Çevre Hareketı avukatlannın Gokova Termık Santralı'nda bılırkışı ıncelemesı yapılması ıçın gereklı olan 25 mılyon lırayı 17 Ocak 1995 tanhıne kadar yatırmalan gerekıyor Akdenizfoku Foça'dan sorulıır• Dünyadakı sayısının 400 cıvannda olduğu bıldınlen akdenızfokları, Foça \e Izmır Korfezı'ndekı koy ve mağaralarda koruma altındalar Bugüne kadar sürdürulen çalışmalann sonucu başanlı. Bahkçılar bıle bazı yasaklann yararlı olduğunu görerek yardımcı oluyor FOÇA (Cumhuriyet)- Fo- rafındankullanılanmağaralann ça'da "Akdenızfoku'nun Korun- ması Projesı'ne y onelık çal ışma- larbaşanyla surduruluyor Çev- re botu ıle gozlem yapan araştır- ma ekıbının Foça Koruma Bol- gesı ıçındekı bır adada magara ıçınde uyuyan foku belırlemesı ıse yoredekı mağaralann fokla- nn yaşam alanı olduğunu kanıt- ladı Dünvadakı toplam sayısı- nın 400'u geçmedığı bıldınlen akdenizfoku (monachus monac- hus). dunyanın en nadır on ıkı memelısınden bın olarak nıte- lendınlıyor Akdenızfoklannın son bıreylen gunumuzde. Batı Afnka'dakı Morıtanya ve Batı Sahrası kıy ılan ıle Ege v e Akde- nız kıyılarında yaşamlannı sur- dürmeye çalışıyorlar Yaklaşık 7-8 fokun yaşadığı belırlenen Foça ıse Akdenizfoku Turkiye Ulusal Komıtesı tarafından pılot bolge olarak seçildı ve koruma onlemlenne yonelık proje, Dun- ya Doğa Vakffnın desteğıyle uygulamaya kondu Foça ve Izmır Korfezı çevre- sındekı fok yaşam alanlarının Hazıran 1993 ten bu vana proje ekıbı tarafından araştınldığını ve gozlendığını belırten Akdeniz- foku Foça Yerel Komıtesı ılgılı- len, bu bolgedekı foklann en bu- yuk sorununun, kıyısal yapılaş- ma ve aşın ınsan faalıyetlen ol- duğunu soyledıler Foklar tara- fından dınlenmek. uremek ve yavrulannı buyutmek amacıyla kullanılan denız mağaralan çev- resındekı ınsan faalıyetlennın foklan urkuttuğunu ve kıyılan mağaralan foklar ıçın kullanıl- mazdurumagetırdığını vuıgula- yan araştırma ekıbı uyelen şun- İan soyledı " Foça'da foklar ta- çoğu adalardadır. Bunlardan bi- risi, turistik amaçlaıia da kulla- nılmakta olan Orak Adası'dır. Henıfoklarhem de insanlar için son derece çekici olan Siren Ka- yalıklan.Orak Adası'nın batısa- hillerini oluştunır. Yaz sezonun- da Siren Kayalıkları'ndaki insan faaliyetleri çok buyuk oranda arttığından. foklar bu kıyılarda- ki mağaraları kuilanamamakta, sonuçta foklann bolgedekı ya- şam alanları daralmaktadır." Yasağın yaran Foklann Korunması Proje- >ı"nın uygulamaya konmasıyla bırlıkte oncelıkle Foça Koruma Alanı ıçınde gırgır. trol ve trata ıle avcılığın yasaklanması, fok- lann korunmasında onemlı bır adımı oluşturdu Başlangıçtaağ- lanna zarar v eren foklara buyuk ofke duyan kuçuk bahkçılar, bu zarar hâlâ surmesıne karşın, ko- ruma onlemlennın kendı yarar- lanna yonelık sonuç vermesı ne- denıyle. foklann korunmasına ozen gostenyor Karadenız'den gelen buyuk balıkçıteknelennın gırgır. trol ve trata ıle avcılık ya- pamamalan nedenıyle Foça'da- kı kuçuk balıkçılann avladıkla- n balık mıktdn arttı Bahkçılar. bunu foklara borçlu olduklannı bılıyorlar Foklarla ılgılı koruma onlem- lerı. Foça Beledıye Meclısı'nın, Orak Adası'nın batı kıyılannı oluşturan Siren Kayalıklan'nda karaya çıkılmasını yasaklayan karanyla yoğunlaştı Beledıye yetkılılen, bu karann uygulama- va konduğunu belırterek "Fo- ça'da denizin doğal ortamını ve akdenizfoklannı koruma çalış- malanmıza tum gucümuzle de- vam edeceğiz" dedıler Bu arada, Foça çevresınde çevre botu ıle sureklı gozlem ya- pan araştırma ekıbı. bır adada mağara ıçınde uyuyan bır fok belırledı Once yaralı veya olu sanılan fokun vıdeoılegoruntü- lenırken gurultu sonucu uyana- rak mağaradan denıze dalıp uzaklaşması uzenne yalnızca uyuduğu anlaşıldı Bu gozlem ıle Foça ve çevresının akdenız- foklannın yaşam alanı ıçınde ol- duöu kesınlıkle kanıtlandı Evlilik dışı çocııkta ânnenin hakkı yok ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu)-Yargıtay. annenın evlılık dışı çocuklar uzennde velayet hakkının bulunmadığına karar verdı Yargıtay 2 Hukuk Daıre- sı aksı yondekı yerel mahkeme karannı bozdu Davacı olan kadının, evlılık dışı ılışkıden dogan ve evlendı- ğınde eşının nufusuna kavıt et- tınlen çocuğun, boşanmanın ar- dından, gerçek babasinın nufu- suna tescılını ıs.temesı, yerel mahkeme tarafından kabul edıl- mıştı Konuyuınceleyen Yargı- tay 2 Hukuk Daıresı'nın kara- rında oncelıkle davanın suresı ıçınde açılmadığı. evlılık dışın- da doğan çocuklann kendılenne de annelenne de babalık davası açma hakkı lanınmış ıse de an- nenın açacağı davanın. doğum- dan en geç bır yıl ıçınde olabıle- ceğı beîırtıldı Davanın, dava açmak ıçın ge- reklı olan hak duşurucu surenın geçmış olması nedenıyle redde- dılmesı gerekırken davalının ka- bul beyanı doğrultusunda. kabul edılemeyeceğı vurgulandı Dava kabul edılse de çocuğun davanın açıldığı tarıhte nıkahlı eşın nu- tusuna kayıth olduğu kaydedı- len Yargıtay karannda. şoyle dendı ~ K.M. tarafından çocuğun ne- sebi reddedilmeden ve 23.1960 gun ve 5/8 say ılı ıçtıhadı birleştir- me kararı uyannca ananın evli- lik dışı doğan çocuklar uzennde velayet hakkının ve bunun sonu- cu tenısil hak ve yetkisinin bu- lunmadığı ve menfaat çatışması olacağı varsavılarak kuçuğe ana- dan gayri birinin kayyım tayin ettirilmesi. kay> ım m davava ka- tılmasının sağlanması, gosteril- dığindeonun da delillerinin top- lanması ve tum kanıtlar birlikte taıtışılıp sonuca gore bir karar verilmesı gerekirken bu husus- lara da dikkat edilmemiş olması usul ve yasaya aykın bulunmuş- tur." • ' T Palandöken kar doktülHaber MerkezJ- Yanyıl tatıhne ramak kala kayak merkezlen yıne gözde Ancak kayak, malzemelenydı, hocasıydı derken sporlann belkı de en pahalısı Yanyıl tatılını bır kayak merkezınde geçırmenın kışı başına haftahk bedelı ıse en az 17 mılyon 500 bın lıra Küçük çocuklar ıçın de bu bedel 8 mılyon 750 bın lıra olarak behrlenmış bulunuyor Türkıye'de en uzun kayak pıstlenne sahıp olan (yaklaşık 7500 metre uzunluğunda) ve öncekı hafta resmı açılışı Tunzm Bakanı Şahin Ulusoy'un da katılımıyla gerçekleştınlen Palandöken Kayak Merkezı de, bu yanyıl tatıhnde kayakseverlere hızmet verecek Dedeman'lar tarafından açılan 274 yatak kapasıtelı otel sayesınde Palandoken'ın konaklama sorunu çözülmuş bulunuyor Erzurum Havaalanı'na 15 dakıka uzaklıktakı kayak merkezının açılmasından sonra ulaşımı kolaylaştırmak ıçın istanbul ıle Erzurum arasında perşembe ve pazar gunlen dırekt uçak seferlen de başlatıldı Resmı açıhşta halef-selef tunzm bakanlan ıle eskı Bayındırlık Bakanı Onur Kumbaracıbaşı ve tunzmcılen ağirlayan Murat Dedeman, geçen hafta sonu ıse sosyetenm ünlü ısımlennı. Gönül Yazar ve Erol Evgüı'm de aralannda bulunduğu sanatçılan konuk ettı. Tunzm Bakanı Ulusoy, açılışta yaptığı konuşmada, Palandöken'de son ıkı yılda çevre dûzenlemesı ve altyapı eksıklıklennın gıdenlmesı amacıyla sadece bakanlık tarafından 20 mılyar lıra harcandığını söyledı Eskı Tunzm Bakanı Abdülkadir Ateş de kendı bakanlığı dönemınden başlayarak üygulanan ve Bıths. Zıgana, Palandöken, Sankamış ve Kop bölgesmı kapsayan 24 bın yatak kapasıtelı plan bıttığınde Doğu'nun 'la; olimpivadanıun yapuacağı bir merkez' halıne geleceğını söyledı (Fotoğraf SEVlM ERTEMUR) Uç iabloya 4.5 mifyar üra Gönül Turgut • Maçka Mezat Antıkacılık AŞ tarafından düzen- lenen yenı yıhn ılk müzayedesınde ışadamı Mehmet Üstünkaya'nın eskı eşi ve ses sanatçısı Gönül Turgut, Ayvazovskf nın "Denızde Mehtabın Ilk Işıklan" adh tablosunu 2.6 mılyara, Hoca Alı Rıza'nın "Boğaz" adlı tablosunu 1.5 mılyara, Naz- mı Zıya'nın "Büyükada, Dıl Burnu" tablosunu da 450 mılyon hraya satın aldı. Osmanlı uymklu bir Ermeni ailesinin oğlu olan \wa/x)vski'nin 1856'da, 58x80 cm tuval uzerine vağhboya peyzaj "Denizde MehtabınIlk Işıklan" adh tablosu. 2 miljar 600mihonliralıkfiyatıyla müzayedeninen pahalı eseriydi.(DEVRİM BARAN) Kültür Servisi- Maçka Mezat Antıka- cılık AŞ tarafından duzenlenen yenı yı- lın ılk muzayedesı, dun Hyatt Regency Oteh'nde gerçekle^tınldı Çeşıtlı antıka eşyaların, heykellenn. Selçuklu yapıtlannın ve ünlu ressamla- nn tablolannın satışa sunulduğu muza- yedenınen pahalı parçası, IvanKonstan- tinovıç Ay->azo\ski'nın "Denizde Mehta- bın İlkIşıklan"adlı tablosuydu Açılış fı- yatı 2 mılyar 600 mılyon lıra olan tablo- yu bu fıyata unlu ışadamı Mehmet Üs- tünkaya'nın eskı eşı, ses sanatçısı Gönül Tiırgufun aldığı beîırtıldı Muzayedede bu tablodan sonra satılan en pahalı ıkı yapm da Gonul Turgut al- dı Hoca Ali Rıza'nın 1 mılyar 250 mıl- yon lıradan satışa sunulan "Boğaz" adlı tablosunu 1 5 mılyara, Nazıtii Ziya'nın 450 mılyon lıradan satışa sunulan "Bû- yükada, Dil Burnu" tablosunu da açılış fıyatına satın alan Turgut, sonradan Ay- vazovskı'yı alanın kendısı olmadığını soyledıyse de uç tabloyu alan numara ay- nı kışıye aıttı Müzayedenin alkışlarla karşılanan bır olayı da, 3 mılyon lıra açılış fıyatı olan Çekoslovakya damgalı bır tek porselen kahve fıncanının surpnz bır fıyata satı- lışıydı Uzennde Mustafa Kemal Ata- turk'un portresı bulunan fıncan ıçın ıkı kışı uzun sure çekıştı ve sonunda adı açıklanmayan bır kışı fıncana 80 mılyon lıra karşılığında sahıp oldu Muzayede salonunda bulunmayan bu kışının, fın- can ıçın onceden açık çek verdığı bıldı- rıldı Çevreciler guç bırlığı yapıyor ÖZC4NÖZGLR MUĞLA - Batı Akdenız ve Guney Ege'de yer alan ıllenn çevrecılen ılk kez Fethıye'de Çevre Kurultayı'nda bır araya gelıyor 25-26 şubat tanhlennde yapılacak olan Çevre Kurultayı'na Muğla. Antalva Burdur ve isparta'dan çevre ve ekolojı hareketlennde yer alan orgut ve ınısıyatıfler katılıyor Muğla. Antalya. Burdur ve Isparta ıllennde etkınlık yuruten çevreciler ve ekolojıstler ıle yeşıller Muğla'da bır araya geldıler Gökova Sureklı Eylem Kurulu'nun duzenledığı toplantıda, çevrecılenn yenı orgutlenme bıçımı \e Dunya Dostlan Derneğı çatısı altmda bır araya gelıp gelemeyeceklen ele alındı Toplantı sonunda ıçınde Muğla, Antalya, Isparta ve Burdur ıllennın yer aldığı "•Batı -Vkdeniz Çevre SekretaryasT oluşturuldu Sekretaryanın yapacagı çağn ıle 25-26 subatta Fethıye'de "Batı Akdeniz Çe\re Kunıhayı"nın gerçekleşmlmesı kararlaştınldı Çevre Kurultayı nda. evrensel. ulusal v e yerel olçekte çev re sorunlannın ele alınacağı belırtılen toplantıda. Çevre Sekreteryasf nın çalışma bıçımı, 1995 yılı ıçın eylem alanı ve Dunya Dostları Derneğı çatısı altında bır araya gelınıp gelınemeyeceğı de rartışılacak Batı Akdenız Çevre Sekreteryasi sozcusü Gaye Gön tarafından y apılan açıklamada şoyle denildı "Çe\Te Sekretaryası'nın oluşturukJuğu toplantıda, Fethiye'dcki toplantı karar altına alınnuştı. Daha sonra sekreteryamıza Marmaris Sev- Der ve Datça Dostlan tarafından bir öneri Uetiierek Fethiye toplantısınm \kdenız Çevre Kurultayı seklinde düzenlenmesi istendi. Bu anlamda 25-26 şubat tarihlerinde Fethıye'de Muğla, Antalva. Burdur ve Isparta'nın katıbmı ıle gerçekleştırilecek olan toplantı. daha cıddi bir boyut kazandı." Bu arada Batı Akdenız Çevre Sekretaryasf na Gokova Sureklı E\lem Kurulu ndan Saynur Gelendost tarafından bır eylem onensınde bulunuldu Saynur Gelendost un. sekretarvaya. Enerjı Bakam'nın "Gokova Termik Santralı'nı çahştıracağız" sözlennı anımsatarak. Ankara'ya gıdılıp yetkılılere daha once santral çalıştınlmayacak bıçımınde verdıklen sözlenn anımsatılmasmı ıstedığı oğrenıldı Saynur Gelendost'un gereklı randevulan alması halınde bu ay ıçınde Ankara'ya Muğla'dan bır yuruyuş gerçekleştınleceğı beîırtıldı Orman köylüsüne müjde ANK.\R\ (Cumhurijet Burosu)-Orman koylüsü hak ettığı sanayı odununu alırken bundan boyle yüzde 50 peşın odeme y apmayacak Orman Bakanı Hasan Ekinci dun duzenledığı basın toplantısında, "Orman köylüsüne sağlanan imkânların parasal değerı 7 trilyon liradır. 1995 yılında bu miktar toplam 15 trilyon liraya yıikselecektir" dedı Ekıncı. koylulere hak ettıklen odunun venlmesınde yuzde 50 peşın odeme zoruniuluğunun kaldınldığını ve peşınatsız bır yıl vadelı ve faızsu bır uygulamaya başlandığını soy ledı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog