Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 OCAK 1995 PAZARTESİ OIAYLAR VE GORUŞLER T. Yazarlar Sendikası Genel Kurulu ATAOL BEHRAMOGLU T urkıye Yazarlar Sendikası (T\ S) 9 Olağan Genel Kurulu'nun 4-5 Şubat 1995 tarıhlennde gerçek- leşeceğı. Sendıka Yone- tım Kurulu ncaaçıklandı Ulkemızınvedunvanınıçındebulundu- gu koşullar bakımından bu genel kurul ozel bır onem taşımaktadır Yazarların sadece vapıtlarıyla değıl evlemlenyle de ınsanlıgın ve kulturün yazgısı karşısında sorumlu olmalan, ın- sanhk tanhının butun donemlen ıçın ge- çerlı bır olgudur Bu olgu en eskı za- manlardanbugunlere bızımedebıvatı- mızın da yadsınamayacak gerçeğıdır "Duşüncesuçu" kavramının ve sonu- cu olan uygulamalann gundemde oldu- ğu çağdaş yaşamın, çağdaş, evrensel, ulusal ınsancıl, demokratık kultur de- ğerlennın bu\uk tehdıt ve saldın altın- da env ıp vozlaşma surecıne gırdığı. eğı- tım sıstemının ılk eğıtımden unıversıte duzevme butun ev relennde bır çokuntu- nun yaşandığı, kultur duzeyı \e satın alım gucu gıttıkçe duşmekte olan okur- la ya7ar \e kıtap arasındakı uçurumun gıderek buyuduğu yazarhk emeğının yağmalandığı \ e çoğu kez gelışemeden kusturuldugu. verımsiz kıiındığı vazar savgınlığının buvuk deger kaybına ug- radığı vazaıınhıçbırtoplumsal.ekono- mık guvenceye ve desteğe sahıp olma- dıgı bır ülkede ozetle toplumsal. ekono- mık, kulturel büyük adaletsızlık ve kar- gaşanın yaşanmakta oldugu ulkemızde, Turkiye Vazarlar Sendikası gıbı yırmı yılı aşkın orgutlenme gelenegıne sahıp bır meslek kuruluşunun varlıgı, kışiset ve yazarlık bınkımlenmızın bu orgut ıçınde bırleşık-toplumsal bır guce dö- nuşturulme olanaklannın degerlendml- mesı, sadece tek tek bız vazarlar ya da yazarlık mesleğı bakımından değıl. ul- kemızın demokraM ve çağdaşlaşma yo- nundekı çabalannda da > aşamsal onem- dedır Gunumuzun ozel koşullannda. TVS tuzugunun ılkelen doğrultusunda ve yır- mı yılı aşkın vaşamı suresınce gerçek- leştınlmış. >a da eksıkhğı duvulmakta olan etkınlıklenn genel bır degerlendı- rılışrvle TYSıçınbırçalışmaprogramı- nın temel bazı hedeflen kanımca şoyle ozetlenebılır 1) TYS, uyelennı, yazarlık emegıne ve emege saygı. evrensel ve ulusal kul- tur değerlen çağdaşlıkveınsancıllık ıl- kelen doğrultusunda, grupçuvedarçer- çevelı yaklaşımlann üstünde kalmavı başararak bırleştıren bır meslek kurulu- s.udur Bu ılkelere baglı olarak. ulkenın ve ınsanlıgın yaşamıyla ılgılı her konu- daduyarlı etkın veatakolmalıdır TYS ozellıkle bu kımlığıyle, 1980 öncesı ve 80 darbesını ızleyen yıllarda etkın ol- muş, seçkınleşmıştır Bu geleneğın ız- lenmesı. TYS'den bugunku beklentıle- rın on sırasında yer almaktadır 2) Kultur alanının butunsel olarak sa- vunulması yıne gunumuzun başta gelen bır gereksınımıdır Vazann sorunu, ya- zar-yayıncı ıtışkısını de hıç kuşkusuz kapsamakta. fakat gunumuz Turkıye- sı'nın koşullannda bu ılışkinın daha ote- sındeanlamlartas,ımaktadır Gunumuz- de vazar çok daha genış bır alanda so- murulmektedır Telıf hakları soz konu- su oldugunda. en genış anlamda med- >ayla ılışkıler goz onunde bulundurul- malı, başta İLESAM (Turkıve llım ve EdebıyM Eserı Sahıplerı Meslek Bırlı- gı). MESAM (Turkıye Musıkı Eserı Sa- hıplen Meslek Bırlıgı) vb kuruluşlar gelmek uzere. konuyla ılgılı ulusal ve uluslararası telıf hakları kuruluşlanyla bağlantı sağlanmalıdır Yayın dünyası- nın (kâğıt sorunu dağıtım devletdes- tegı vb )ortak sorunlarında ıse vazar vc yayıncı orgutlen bırlıkte hareket edebıl- melıdır 3) Bır başka temel gereksınım, kultur alanının demokratıkleştınlmesıdır Tur- kıve \azarlar Sendikası ulkenın butun >orelerındeyaşayanuvelerı>lecanlı ılış- kıler kurabılmelı, Istanbul Ankara. İz- mır gıbı merkezlenn yanı sıra ulkenın her yoresınde kultur vaşamının canlan- masına katkıda bulunabılmelıdır Top- lantılar, sempozyumlar, anma ve kutla- ma günlerı çeşıtlı kulturel etkınlıkler buvuk merkezlenn dışına taşınlabılme- lı, Istanbul dışında yaşayan TYS üyele- nyle ve bu yorelerın kultur kuruluşlanv - la yönlendırıcı ılışkıler kurulabtlmelı- dır Uyelerarasında haberleşmeyı sağ- layacak penyodık bır bulten de zorunlu olarak kendını duyurmaktadır 4) Kamunun vıcdanı olan yazar her zaman kamu yaranna muhalefette, fakat okurlanndan aldıgı güçle de ıktıdarda- dır Bır başka deyışle yazar orgutlen devletın kultur vb kuruluşlanyla olan ılışkılerde muhalefet ya da ncacı psıko- zundan kurtulabılmelı, hakkı olan des- teklerı almada bılınçlı ve kararlı davra- nabılmclıdır Kultur Bakanlığı Mıllı Egıtım Bakanlığı vb kurum vekuruluş- larla ılışkılennde TYS denetleyıcı, uya- ncı yonlendıncı bır sorumluluğa vc yaptinmgücune sahıpolduğunundabı- lıncını taşımalıdır . 5) Lluslararası yazar orgutlerıyle uluslararası kultur kuruluşlanyla ılışkı- lerde ozellıkle Aziz NesiıTın başkanlık donemlerındeatılmışçokonemlıadım- lar canlandınlmalı gelıştırılmelı aynı doğrultudayenıadımlaratılabılmelıdır Batı ulkelen yazar kuruluşlanyla. kom- şumuz olan Balkan ve Akdenız ulkele- rı yazar orgutlerıyle ılışkılerın yanı sıra vıne komşumuz olan Ortadogu ve Kaf- kas ulkelerı ve Turk cumhurıyetlen ya- zar orgutlerıyle çagdaşlık.eşıtlık teme- lınde canlı ılışkıler kurulabılmelıdır Ulkemızde bulunan butun yabancı kul- tur temsılcılıklenyleıhşkıkurularakya- zarlanmız ıçın burs ve gezı olanaklan araştırılmalı, yabancı ulkelerde yaşayan uyelenmızın dış ılışkıler konusunda bı- nkım ve olanaklanndan yararlanılabıl- melı sendıkanın ve uyelennın etkınlık- len konusunda yabancı dıllerde yayım- lanacak bultenler yabancı yazar orgüt- lenne yayınevlerıne ulaştınlarak, bu kuruluşvekurumlarlacanlı yapıcıbag- lantı saglanabılmelıdır Bılınçlı bır çalışma ıle çogunlugu et- kınleştınlebılecek nıtehkte 400'u aşkın uve potansıyelıne sahıp TYS, Yonetım Kurulu Denetleme ve Onur kurulları gıbı tuzuk geregı kurullann >anı »ıra ay- nca oluşturulabılecek (Danışma Kuru lu Hukuk ve Telıf Hakları Kurulu Çe- vırı Sorunlan ve Dış Ilışkıler Kurulu Medvayla Ilışkıler Kurulu, Çevre ve Kulturel Değerlenn Korunması Kurulu Egıtım ve Orgutlenme Kurulu Yavın Kurulu vb ) çalışma gruplarıvla tum uyelennın varatıcı yeteneklerınden ya- rarlanabılır ve ulkemızın kulturel yaşa- mında çok onemlı ışlev lere sahıp olabı- lır Yaklaşan 9 Olagan Genel Kurul sa- dece Turkıye Yazarlar Sendikası uyele- n bakımından degıl tum aydınlarımız ıçın ılgı odağı oluşturması gerekecek onemdedır ARADABIR MUHSİNE HELİMOĞLU YAVUZ Halkbılımcı- Yazar "Hızlanan Yıllar" "Heyyıllaryenılmedım sıze" dıye başlar bır şarkısına Le- man Sam, sonra da "Yavaş yavaş uçup gıttı hayat avuç- lanmdan" dıye surdurur Dedem Korkut'un deyış4yle, "ıkı gozumun ışığı' aydınlık yureklı oğlumsa evdekı çalışma odamın kapısına kıtapçılarda satılan şu soylemı alıp, as- mış 'Belkı yaşlanacağım, ama as/a buyumeyeceğım" Ah oğlum ah Buyumeyı ıstemıyorum elbette ıstemesıne ya, sen ıste- dığın kadar ayak dıre, olaylar yaşananlar ınsanı oyle bır bu- yutuyor kı sorma Gun gelıyor, bakılan yuzdekı sahte gu- luş, kanını donduruyor ınsanın Gun gelıyor, yaşadığın dunyadakı tutarsızlıklar, duyarsız- lıklar değerbılmezlıkler, sıradan olmaya zorlanışlar ıçınde, ınsanlık ve meslek onurundan odun vermemek ıçın oyle- sıne uğraşıyor oylesıne dırenıyorsun kı, sonunda ya bır mı- de kanaması ya da bır kalp spazmı geçırıyorsun Gun gelıyor saksıya dıktığın cılız fıde, once ayakları us- tunde doğruluyor, sonra da çıçek açıyor ve ınsanı sevınç- ten tıtretıyor Bır başka gun, yıllarca emek verıp yetıştırdığın, guneş goziu oğrencılennın gerçekleştırdığı bır araştırmayı, kıtap halıne getınp "Şahmaran" adıyla yayımlıyorsun (1) Yine bır başka gun, onların oluşturduğu orkestradan bır konser dınlıyorsun Duyduğun coşkudan, yureğının atışları çılgın- laşıyor Sonra gıdıp, Kultur Bakanı adına aldığın btr çağnyla, bın- lerce, ama bınlerce kışıyle bırlıkte omuz omuza, yurek yu- reğe, Ataturk Spor Salonu'nda, Cumhurbaşkanlığı Senfo- nı Orkestrası'nın "Yılbaşı konsen"n\ ızlıyorsun Nâzım'ın "Onlar kı toprakta kannca I Suda balık I Havada kuş ka- dar I Çokturlar I Korkak /Cesur I Cahıl I Hakım I Ve ço- cukturiar / Ve kahreden I Yaratan kı onlardır I Destanımız- da yalnız onların maceralan vardır" dedığı ınsanlar, alkış- larıyla "Bız halkız, lyıyı ve guzelı anlanz, tek kı fıldışı kule- lerınızden ınıp bızımle butunleşın, bıze eğılın, bıze emek verın" dıyortar Ardından, her geçen gun bıraz daha artan karızmasıyla salonu dolduran bınlerı, bagedının bır hare- ketıyle tek yurek tek ses halıne getıren Gürer Aykal'ı, bu kendı çok sevgılı değerlerını, kendı çocuklarını, yalnızcael- lerıyle degıl, yureklenyle dedakıkalarca alkışlıyorlar (O Gu- rer Aykal kı kıtlelerın karşısında, olanca sevecenlığıyle, sağ elını sol goğsune goturup yureğının ustune koyarak verdığı Bektaşı selamıyla ıçlennden çıktığı, onlardan bırı oldugu ve kendılerınden hıç kopmadığı halkını kucakla- makta, onlarla butunleşmekte son derece ustadır) Konserın sonunda yer alan ve baleyı "belden aşağı"go- renlenn çırkınlığıne karanlıgına karşı, pırıl pınl ve gorkem- lı bır yanıt olan gepegenç balerınle baletın gostensını coş- kuyla ızlıyor ve bu anlamlı yanıtı hazırlayanları kutluyorsun Konser arasında ulkenın suruklenmekte oldugu karan- lık ortam konusunda konuşulurken yalın, alçak gonullu ve nazık bır halk çocuğu olan Kultur Bakanı Sayın Timurçin Savaş'ın "Bılıyor musunuz aslında gerçek ınananlar, ger- çek hacılar hocalar, zaman zaman gelıp, dını sıyasete alet eden bu şenat duzenı yanlılanndan yakınmaktadırlar" sap- tamasıyla bıraz umutlanıyorsun Her zaman, canında bır dıken gıbı taşıdığı bobrek sancılarına karşın aydınlık gulum- şemesını yuzunden eksık etmeyen sevgılı Yekta Güngör Özden e sarılarak ona, "Mustafa Kemal'ın tek neferı" ol- madığını anımsatıyorsun Ve sonra yenı çıkmış bır kıtabın murekkep kokusuyla es- nyıp kendınden geçıyorsun Derken donemler bıtıyor, do- nemler geçıyor eskı oğrencıler gıdıyor, yenı oğrencıler ge- lıyor Bır yılbaşı kutlanıyor, bır yılbaşı daha Gıderek, san- kı bu kutlamalar sıklaşıyor ve her ne kadar "Hey yıllar ye- nılmedım sıze" desen de yenılıyorsun ve "Yavaş yavaş, uçup gıdıyor hayat avuçlarından" Yanı "Ikı gozumun ışığı, yureğımın sevıncı oğul" senın anlayacağın hem yaşlanıyor hem de buyuyoruz Ama zaran yok, sen yıne de ananı o, hıç "buyumeyeceklerden" say Çunku, belkı de sen bılımın, sanatın, ınsanlık onuru- nun ve daha nıce guzel değerterın, un, şan, para ve sıya- set uğruna feda edıldığı bır dunyadakı çırkınlıklerden ka- çarak, onun ıçıne saklanmış olan "duyahı ve kınlgan ço- cu(Ju"gorebılen tekınsansın , (1) Şahmaran Ankara 1994 Muhsıne Helımoğlu Yavuz, Doruk Yay, HA\ DARPAŞA GİRİŞ GÜMRL K MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Gumrugumüzce lnterlog Bılgısa>ar Tıc ve San A Ş adına ışlem goren 18 07 1991 gunve25114sayılıgumrukgınşbe>annamesımuh- ıevı>atı eşjadan aranılan aşağıda nevı ve mıktan yazılı gelıreksığı ıle ılgılı teblıgatımız adres degışıklığı nedenı>k ıade edıldığınden ve teblı- gata sanh en son adresı tespıt edılemedığınden ek tahakkukumuz 23 7 1994 tanhlı Zaman gazetesınde ılanen teblıg edılmıştı Bu defa soz konusu gelır eksığının odeme emn yenne kaım olmak uzere 7201 savılı Teblıgat Kanunu nun 28 ve 29 maddelen gereğmce ılanen teblığ olunur Not 13 9« 000-TLgelıreksığı 6M9 000-TLDFİF 5480 000-TLTKF 25 937 000 - TL toplatn aranılan meblağ Basın 1965 Marmara Universitesi 112 yaşında Kuruluş tanhınden başlayarak süreklı gelışme halınde olan Marmara Ünıversıtesı, Turkıye'nın kulturel yapısındakı değışmeye koşut bır çızgı ızlemı^tır REŞİDEÖZEL* B ugunku Marmara Ünıversı- tesı nın temelını oluşturan okul. bırçok gınşımden son- ra 16 1 1883'te Tıcaret Na- zırı Suphi Paşa tarafından "HamidNtrıcaret Mekteb-i Âlisi"adıyla kurulmuştur Okul. tıcaret ve ıktısat alanında egıtım veren ılk kuruluştur Dort vıllık bır egıtım venlen okulda oğre- tım uyelen ve ogrencılenn büyuk çogunlu- gu islam olmayan unsurlardan oluşmaktay- dı Ögrencı sayısinın azlıgı nedenıyle dort yıllık bır sureyle egıtıme ara verılmış 1894 te Beyazıt'ta ıkmcı kez açılmıştır 1908 yılına degın dersler Fransızca okutul- muş. ogrencılenn yabancı dılde ogrenım zorlugu çekmemelen ıçın bır yıl ~Mahreç Smıfi" adıyla hazırlık eğıtımı venlmıştır 1908 yılında Ikıncı Meşrutıyet ın ılanın- dan sonra egıtım alanında yapılan yenılık- ler sonucunda okulun ders ızlencelen yenı- den duzenlenerek, okul "Tıcaret Mekteb4 ÂBsı 1 ' adını almıştır 1915 yılında ders ızlencelen genışletıle- rek okul "Kısnı-i Ewd" ve "Kısnı-i Sani" adlan ıle ıkı bolume aynlmış, Kısm-ı Ev- vel'de genel tıcaret bılgılen uygulamalı ola- rak okutulmuş. Kısm-ı Sanı'de ıse hem te- onk hem de uygulamalı bırögretım sıstemı >urutulmuştür Aynca küçüklere ozgu uç vıllık bır tıcaret şubesı açılarak okulda ılk kez uzmanlaşrnaya yonelık tıcaret-banka tıcaret-sana> ı ve tıcaret-konsolosluk bölum- len kurulmuştur Bınncı DunyaSavaşıyıllanndagençlerın askere alınmaları nedenıyle Nail Esin adlı (daha *onra muhasebe profesoru olmuştur) tek bır ogrencı ıle 22 kışılık oğretım kadro- su 1918 yılınadek egıtım yapmışlardır Ote yandan erkek ışgucunün savaş nede- nı ıle azalması, kadınlann her atanda on pla- na çıkması sonucunu dogurmuş. onların da tıcaret egıtımı >apıp ış yaşamına atılmalan gereklı olmuştur Bu amaçla 1917 yılından başlavarak kız oğrencıler de okula alınma- ya başlanmış ve bır egıtım >ılı sürelı u Kız AmeW Ticaret" bolumu açılmıştır Bu bo- lum 1924 >ılına değın varlığını surdurmuş, bu >ıldan sonra kız oğrencıler erkek oğren- cıler ıle bırlıkte egıtım vapmaya başlamış- lardır Cumhunyetın kuruluşundan sonra İz- "mırde toplanan Iktısat KongreM çerçeve- sınde ıktısat ve tıcaret egıtımıne agırlık ve- nlmış. bankacılık ve sıgortacılık bolümlen de uzmanlık eğıtımı kapsamına alınmıştır 1938 yılında okul "Yuksek tktisat ve Tıca- ret Okulu" adıyla Viıllı Egıtım Bakanlığı'na bağlanmıştır Kuruluş tanhınden başlayarak süreklı gelışme halınde olan okul Turkı- ye nın kulturel yapısındakı degışmeye ko- şut bır çızgı ızlemıştır 1952 yılında okula akademık unvanlan kapsayan kadrolar venlmış ve oğretım kad- rosu genışletılmıştır 1956 yılında okula bılımsel ozertlık ve- rılmesı, unıversıte nıtelıgındekı bır kuruma geçışın koşullannı hazırlamıştır 1959 vılında çıkartılan 7334 sayılı Aka- demıler Kanunu ıle okulun adı "İstanbul İk- risadi ve Tkari llimler Akademisr olarak degıştırılmış egıtım suresı uç yıldan dort >ıla çıkartılmış lısansustu eğıtıme başlan- mıştır 1969 yılında çıkanlan venı bır yasa ıle Is- tanbul Iktısadı ve Tıcarı llimler Akademısı malı ozerklığıne de kavuşarak tam anlamıy- la bılımsel ozerklığe ve tuzelkıştlığe sahıp unıversıte duzeyınde oğretım ve araştırma >apan bır kurum durumuna gelmıştır 1971 yılında istanbul dakı yedı yukseko- kul akademıye bağlanmıştır 20Temmuz 1982tanhve41 sayılıKanun Hukmundekı Kararname ıle kurulan Mar- mara Ünıversıtesı'nın temelını "İstanbul Ik- tisadi \« Tkari tlintler Akademisr ve aka- demıye baglı okullar oluşturur 16 Ocak 1995 yılında kuruluşunun 112 yılını kutlayan Marmara Unrversıtesı'nde bugun 12 fakulte. 10 enstıtu. 2 yuksekokul 6 meslek yuksekokulu, rektorluğe baglı 3 bolüm, 23 uvgulama ve araştırma merkezı ıle gelışen ve çagdaşlasan Turkıye'nın ay- dınlık yannlan ıçın genç kadrolann yetıştı- nlmesı amacıyla verılen hızmet, nıtelığın- den hıçbır şey >ıtırmeden sonsuza dek su- recektır (*) Reşıde Ozel. Marmara Unıversıte- sı'nin Kuruluş ve Geltştmı. tstanbul 1994. Yukseklısans Tezı TURKIYE GAZETECİLER CEMlYETt 1994BAŞARIÖDÜLÜ İSTANBULU SARSAN ONYIL (1983-1993) OKTAY EKİNCİ ANAHTAR KİTAPLAR YAYINEVİ Tel: (0212) 518 54 42 Fax: (0212) 6381112 Klodfarer Cad lletışım Han 7/2 Cağaloğlu-İSTANBUL ABC Yayın Grubu'nun BENEDIKT TASCHEN sanat kıtapları tanıtım bolumunde yetıştınlıp görevlendırılmek uzere elemanlar dlınacaktır G S F mezunlan ve Ingılızce bılenler tercıh edilecektır. Nazmi Akbacı Tic. Merkezi No: 182 Maslak ACI KAYBIMIZ _Merhum Ord Prof Hılmı Zıya Ulken merhume Hatice Olken ıle merhum General Alı Rıza Artunkal ve merhume Fatma Artunkal ın torunu, Gulseren Ulken ve Gunen Artunkal ın oğlu, Fatma Artunkal ve Tuğrul Artunkal'ın kardeşı, Marılen Chmura ve Kaya Sanan'ın kaymbıraden, Dr Tahsın Artunkal ıle June Artunkal ve Şukfan ArtunkaFın yeğenı, Alı Artunkal ve Kemal Artunkal'ın kuzenı sevgılı oğlumuz Makıne Muhendısı MURAT ARTUNKAL'ı muessıf bır kaza sonucu kaybettık Cenazesı 16 Ocak 1995 Pazartesı gunü (bugûn) Teşvıkıve Camn nde kılınacak oğlen namazmdan sonra Edımekapı Şehıthğı'ndekı Aıle Mezarlıgı'nda toprağa venlecektır Allah'ın rahmetı ustune olsun . . AILESI NOT: Çclcnk gondcnlmcmcsı arzu cdcnicnnTurk Egıtım Vakfı'na bagışta bulunmalan nca olunur İLAN T.C. BÜNYANKADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1992 1448 Ddvacı Hazıne vekılı Av Betul Ozkan tardfından davalı M usta- fd Çalık dleyhıne mahkememıze açılan kadastro tespıtıne ıtırdZ dava- sının yapıldn duruşmasındd venlen ara kdran gereğınce Davalı mırasçılanndan Sultan Mubtdfa Cuma Velı Kadınye Ramazan Hatun un tum aramalara rağmen teblıgdta vararaçık ad- rcslen tespıt edılemedığınden adı gecenlere dava dılekçesı ve duruşma gunu teblığ edılememışür Mahkememızde yargılaması devam eden Samağırekoyu mevkıınde, ada parsel sayılı taşınmaza ılışkın ıbraz etmek ıstedıklen belgelenduruşmanınbırdkıldığı 15/3 1995 gunu mahkememıze ıbraz etmelen ya da kendılennı bır vekılle temsıl ettırmelerı aksı hdlde dd- vanın vokluklarında devam edeceğı ve karar venleceğı hususu dava dılekçesı yenne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur Basın 1883 PAZARTESI 07 00-08 30 Sabahın Ilk Işıkları 08 30-09 30 Basında Haber 09 30-11 00 Sabahın Ilk Işıkları-Devam 11 00-13 00 Guneştı Dakıkalar 13 00-16 00 Çamlıca Sefası 16 00-18 00LısteMıx 18 00-20 00 Spor Magazın 20 00-24 00 Istekler (Sevgı Çağlayanı) 24 00-07 00 Gecenın Sesı Haber Saatlen 10 45-11 45-12 45 16 45-18 45-2045-24 00 DtYARBAKIR KADASTRO HÂKİMLİĞt'NDEN EsasNo 1978,1185 Karar No 1992 40 Mahkememızde açılan tespıte ıtırazdavasının yapılan açık yargıla- ması sonunda Mahkememızce venlen 16 6 1992 gün ve 1978'1185 esas 1992'40 karar sayılı davanın kısmen kabul kısmen reddıne daır venlen karar fle davaa Hazıne tarafından mahkememıze venlen 22 2 1993 tanhlı temyız dılekçesı, davalı Isko Kayhan ın tum aramaiara rağmen adre- sı tespıt edılemedığınden kendısıne teblıgat yapüamamıştır 7201 sa- yılı Teblıgat Kanunu'nun 28 ve 29 maddelen uyannca tırajı yuksek genel gazetelerden bınnde ılanen tebüğıne ılanın teblığınden ıtıbaren 15 gun ıçınde temyız yoluna başvurulmadığında adı geçen davalı lsko Kayhan yönunden hûkmun kesınleşeceğı ve teblıgat yenne kaım ol- majc uzere ılanen tebhğoluıuır Basın.1895 PENCERE Çar ile Çariçe!.. Belleğımde bır karıkaturun çızımı oldugu gıbı kal- mış Tımarhanede delının bırı, elınde çekıç, duvara çıvı çakıyor, ama, çıvının sıvrı yanını dışa doğru tut- muş Otekı delı - Dur lan, dıyor, yanlış ış yapıyorsun, bu çıvı karşı duvarın çıvısı Çıvı deyınce akla ne gelıyor 7 Artık herkesın anla- yıp gorduğu gıbı bu ışın çıvısı çıktı Nasıl çıkmasın kı 9 Bızım gazetenın okurlan yeterınce haberlı mı bılmı- yorum 9 Başbakanımızın eşı Ozer Bey, gazetecılere dokulup saçıldı Allah'la süreklı ıletışım kurduğunu, bır vakıtler bu dunyaya çar olarak geldığını de soyle- dı, medyanın manşetlennde ve yazılannda bu olay yorumlanıyor Ulkemız tımarhaneye mı donuyor? Içımızde karşı duvann çıvısını bu duvara çakmaya yeltenenler pek çok, çekıç de onlann elınde • Nedır bu ulkenın talıhsızlığı 1 Bır ara Başbakanlık Konutu'nda Turgırt-Semra çıftı vardı, şımdı Tansu- Özer çıftının maşallahı var 1 Hanım ınatçı mı ınatçıi Duşlerını gerçek sayıyor ulkenın başına geçmış, bır yılda enflasyonu yuzde 150'ye çıkarmış, ama ne soy- luyor - Ben olmasam enflasyon yuzde 1000 olurdu Bey ne soyluyor - Sen vaktıyle çardım' Altın kubbelı Kremlın'den Ankara'da Başbakanlık Konutu'na geçmek, attan ınıp eşeğe bınmek gıbı bır- şey olsa gerek' Gerçı aılede konut bol, Turkıye'de 30 vılla, Boâaz'da yalı Amerıka'da bılmem kaç vıl- la ? Batan îstanbul Bankası nda da ne bereket var- mış' Iflas eden bır bankanın genel muduru, trılyon- luk malvarlığma nasıl kavuşur 9 Kımbılır belkı de bu mallar Ozer Bey'ın istanbul Bankası Genel Mudurluğu'nden değıl, çarlık zama- nından kalmadır gunahına gırmeyelım • Kımle konuşsan Çıller'ın başbakanlığına ılışkın yo- rumu aynı kapıya çıkıyor - Bu ış bıtt/i - Pekı, neden beklenıyor? - Olay daha oigunlaşmadı'. Akıllının bırı tımarhaneyı dolaşıyormuş, bakmış kı delıler bır ağaca bakıyorlar Başını kaldırmış, ağaçta bır adam, ıkı elıyle bır dala asılmış, oyle duruyor, hıç ses çıkarmıyor Akıllı sormuş -Nedırbu? - Bu adam delı kendını elma sanıyor - Pekı, neden ağaçtan ındırmıyorsunuz? - Daha olmadı kı olgunlaşmasını beklıyoruz • Ozer Bey, belkı doğruyu soyluyor, vaktıyle dunyaya çar olarak gelmıştır, ama Çar Nıkola mı^ Korkunç fvan mr? Delı Petro mu 7 Ya da başka bırı mı 7 Tansu Hanım'ın eşı lyı kı kendısını Napolyon saymıyor Çun- ku enflasyonun yuzde 150'ye tırmandığı gunumuzde tırlatıp Napolyon olmak kolay' Bu ışın masrafı da yok, sağ elını ımparator gıbı ceketının yakasından ıçerı sokup goğsunun ustune, sol elını de kıçının us- tune koydun mu oldun bır Napolyon 1 - Imparatorum, neden elınızı ceketınızın yakasından ıçen sokup goğsunuzu tutuyorsunuz? - Ceketımın ıç cebınde cuzdanım var, guvenceye alıyorum Zamane Napolyonu vıcdanını guvenceye alacak değıl ya 1 • Turgut Bey ıle Semra Hanım da Başbakanlıkta ha- nedan kurmaya yeltenmışlerdı ama bırısı padışahtı, otekı sultan 1 Ozer Bey ıle Tansu Hanım ıse çar ıle çariçe olmaya heveslenıyorlar Allah cumlemıze akıl fıkır ıhsan etsın Amın 1 Sevgili Edip Bahşındaki hüznü bir ben bilirim Nasıl ince sır vermez, derin Ve güçlüdür acılarîa Gözlerine basmasınlar da... Aysel Bir sene oldu baba, Yoksun... Neredesin? Deniz Serim FM £7.7 PAZARTESI 08 00 Sabahın Nağmelerı 11 00 Bır Solıst Soyluyor 12 00 Estrumantal 12 30 Sevgı Bahçesı 14 00 Solıstler Geçıdı 17 00 Sevdığınız Sesler Sevdığınız Şarkılar 18 00 Fasıl 19 00 Unululmayan Sesler 20 00 Seçme Eserler 23 00 Sevılen Şarkılar Haber Saatlen 11 00 12 00-13 00 17 00 18 00-19 00 21 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog