Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 OCAK 1995 PAZARTESİ 18 SPOR Fatih Terim, "Önce lig, sonra Avrupa düşünülüyor" diyor ve ekliyor: Her şeydeıı sonraıııffli taknn DENtZDERİNSU Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde oynanan maçlann, Avrupa Fut- bol Şampiyonası'nda oynadıklan grup ele- me maçlannı etkiledigini belirterek, "Bu biztaı kaderimiz" dedi. Terim, lzlanda maçını hatırlatarak, "Maçtan 4 gün önce olaylı Fenerbahçe-Bur- saspor maçı vardı. tzianda maçuıdan 3 gün sonra ise Fenerbahçe ik Galatasaray karşı- laşacaktı. Aynı şekilde İsviçre maçından ön- ce de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşnuştı. Tüm bunlar oyunculanmızı oiumsuz etkili- yor. Biz de onlan maça konsantre edebilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Ama şikâyet et- miyoruz, çünkii milli takımın kaderi hep böykydi ve yine böyle olacak1 * dedi. Fatih Terim, Avrupa Kupalan'nda oyna- yan takımlanmızın maçlannın göz önüne ahnarak ligin ilk 5 haftasında derbi maç oy- natılmadığını da hatırlatarak. "Biz ise grup maçlanmızı uygun ortamlarda ayarlayabil- mek için rakiplerimizin yöneticileriyk kura Terim, îzlanda maçım hatırlatarak, "Maçtan 4 gün önce olaylı Fenerbahçe-Bursaspor maçı vardı. tzianda maçından 3 gün sonra ise * Fenerbahçe ile Galatasaray karşüaşacaktı. Aynı şekilde îsviçre maçından önce de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşmıştı. Tüm bunlar oyun- culanmızı oiumsuz etkiliyor. Biz de on- lan maça konsanrre edebilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Ama şikâyet etmiyoruz, çünkü milli takımın kaderi hep böyleydi ve yine böyle olacak" dedi. çekiminden sonra oturup günleri belirliyo- Ligde oynayan takımların devre arası ruz. Seçebileceğimiz en uygun zamanı seç- kamplannı da degerlendiren Terim. "Kış meye çahşıyoruz. Ama bu her zaman müm- şartiannı göz önüne alırsak takımların gü- kün olmuyor'" şeklinde konuştu. neye hücumlan normal. Aynı zamanda Tür- kiye şartlannı da göz önünde bulundurmak zonındayız. Taraftarlann takımlarına bü- yük bir sevgisi var. Ama aynı takımların bi- raz sakinliğe, ortam değişikliğine de ihtiyaç- lan var. Bu yüzden bulundukları şehirden uzaklaşmalan onlar için oldukça yararlı ola- bilir. Yurtdışının ise gereksiz okluğunu düşû- nüyorum" dedi. Öğretim üyeleri ile toplantı Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Futbol FederasyomTnun, 26 üniver- sitenin futbol ihtisası dalı öğretim üyeleri ile ortak düzenlediği toplantıya da değme- rek. "Böyte bir girişim futbol tarihimizde Uk kez yapüıyor. İlk toplantıda bundan sonra ne gibi konulan görüşebileceğimiz yönünde kararlar aldık. Bunun faydasuiı ileride göre- ceğimize inanıyoruz. Futbol okullara inecek- tir \e futbol eğitimi almış adamlar yetişecek- tir. l marım bu girişimlerin arkası gelir. Bu tip ilişkiler futbolumuza büyük katkıda bulunacaktır" diye konuşarak görüşlerini belirtti. '2000'e 5 Kala Spor' sempozyumunun lokomotiflerinden Yücel Seçkiner: Spor, Meclis gündemîne gırecek • Nüfusurnuzun yansma yakın bölümü • Önce vatan, sonra Anavatan sloganı 12-24 yaş grubu içindedir. 2000'li içinde sporun sorunlanmn çözümü için yıllann kuşaklanna daha sağlıkh, daha gerekli yasalan çıkarmak amacı ile ilkeli imkânlar sağlamak görevimizdîr. TBMM'de üstümüze düşeni yapacağız. ABDÜLKADlR YÜCELMAN 2000'li yıllara giderken hâlâ Sporun politikasrnı tartışma ge- reği duyuyorsak, bu son 30 yılda gelen hükümetlerin, sporun başı- na gelenlerin ve parlamentonun spor adına hiçbir şey yapmadığı- nın bir kanıtıdır. Bugün hâlâ devletin. spordaki ilkeleri. hedefleri saptanmış de- ğildir. Sporumuzda birçok şampi- yonluk kazanılmış, madalyalar alınmıştır, ama bunun belirli bir politikanın sonucu olduğunu kım- se iddia ve ispat edemez. Türk sporu elbette 1940'lann, 1960'lann düzeyinde ve anlayı- şında değildir. Ancak bu, birta- kım değişikliklerin topluma, eko- nomiye ve düşünceye yansıması ile gerçeklçşmiştir. ANAP. *2000'e 5 kaU" sloganı ile bir spor sempozyumu gerçek- leştirdi. ilk kez bir partinin spora böylesine geniş bir açıdan bak- ması. kuşkusuz olumlu bir geliş- medir. Bu sempozyumun gerçekleş- mesine önayak olan spordan gel- miş mületvekillerinin olduğunu biliyoruz. Nitekim eski Spor Ba- kanhğı Müsteşarı Avni Akyol, eski Beden Terbiyesi Genel Mü- dürü Yücel Seçkiner, FIFA ko- kartlı hakemimiz Yusuf Namoğ- lu bu düşüncenin lokomotifleri- dir. Onlan "2000'e S kala" sem- pozyumunun en hareketli, en is- tekli ve hırslı kişileri olarak gör- ANAP Genel Başkaru Mesut Yümaz, bir spor toplanûsına katılan ilk parti lideri oldu. dük. Sempozyumun lokomotiflerin- den birisi olan Sayın Yücel Seç- kiner ile görûştük: "Neden böyle bir sempozyuma gerek gördü- nüz? r> Sayın Seçkiner ytllann bi- rikimi ve deneyimi içinde şunlan söyledi: - Ülkemiz genç ülkeler toplulu- ğu içindedir. 12-24 yaş grubu ülke- nin nüfusunun yansına yakındır. Gelişmiş ülkeler nüfuslannın genç yaş ortalamasını arttırma çabası gösterirken ve bu amaç için mil- yariarca dolan dökerken bu ba- kımdan avantajh olan ülkemizde 2000'li yıllann kuşaklanna daha sağlıklı, daha toplumsal ve daha üst düzeyde bir ortam hazırlamak amacıyla bu sempozyumu dûzen- ledik. Siz de biliyorsunuz ki ülke- mizde hâlâ ve hâlâ bir spor politi- kası mevcut değildir. Ulkemizin imkânlannı da biliyoruz. Ancak sporun ülkemiz düzeyinde yaygın- laşhnlması için her şeyden önce il- kelerinin tespitinin yapılmasını di- Iryoruz. Sempozyumun amacı işte • Spor politikasının ilkeleri, hedefleri belirlenmiştir. Çeşitli kurumlann ve spor adamlannın görüşleri ışık tutmuştur. Sempozyum amacına ulaşmıştır. sı için Meclis'te üstümüze düşen görevi yapalım. Bunları yapmayı düşünürken de amacımız önce va- tan, sonra Ana\atan'dır. - Bugüne kadar bu konuda ye- terli derecede istekli görünmeme- nizin nedeni? - Biz dediğim gibi muhalefette- yiz. Ancak TBMM've sporia ilgili haıigi yasa gelmişse destekledik. Olimpiyat Yasasu Türkiye Futbol Federasyonu Yasası gibi. - Spora bu hükiimetin verdiği fazla bir şey olmadı galiba? - Geçen yıl bütçe yetmedi, bir- çok spor müsabakası iptal edildi. Bu yıl da öyle. Ancak hükümet her alanda olduğu gibi spor ala- nında da politika tutarsızlığı için- de. Spora yatınmı kısıyor, Ankara Hipodromu'nda 3 triryonluk yaö- run yapıyor. Yani insanı değiİ, at- lan düşünüyor. Bu tutarsızlık de- ğil de nedir? - Bu sempozyum amacma ulaş- mış sayılır mı? - Katılım yerel değildi. ancak görüşlerini almak istediğimiz bii- tün spor adamları sempozyuma kabldı. Sempozyuma katılan spor adamlanmızın görüşleri ışığında yapacağımız tespitleri TBVIM'ye getireceğiz. Aynca yine sempoz- yumda alınan ortak bir kararla anayasa maddesinde sporia ilgili bölüme açıklık getirecek degişikli- ği de Meclis'e sunacağız. Sempoz- yumun amacına vardığını söyleye- bilirim, katıianların hepsine teşekkür ederiz. budur. - örnegin ne gibi iîkeler belir- lenmeli? - Tesis polirikası. malzeme seçi- mi yannmlar ve sporia ilgili yeni- lenmesi gereken yasalar. - Bugün iktidarda olmadığınıza göre sonuç olarak nasıl bir bek- lentiniz olabilir? - Biz şu anda muhalefetteyiz. Ancak muhalefet olarak da yapü- ması gerekenler var. Biz öncelikk sporun ilkelerini ve hedeflerini be- lirieyelim, gerekli yasalann çıkma- YORUM KAŞtFTÖRE Stazofobi Türkiye Spor Yazarian Oerneği, Yalova'da "Olimpizm ve Fut- bol" semineri düzenledi. Spor basını pek ayrıntılan vermedi. Se- miner-, Fransızca bir sözcük. Türkçe karşılığı, "toplu çalışma; çok kalabalık olmayan bir grubun, bir sorunu öğretici ya da su- nucunun yönetiminde, ıncelemek, araştırmak ve etkin bir katılım- la yaptıklan çalışma veya tartışma" olarak açıklanabilir. Bu toplu çalışmada, Futbol Federasyonu Başkanı; • Neden MHK Başkanı'yla bıryıldır uğraşıyoruz? Ned&n ben, TFF Başkanı ve UEFA Asbaşkanı olarak FIFA Hakem Eğıtim Da- iresi'ne bu arkadaşı seçtireyim? • Federasyonun yaptıklarını beğenmiyorsak, altematifler ya- ratıp ortaya koyaltm. Artı ve eksileriyle, sistemdekı yanlışltktanyta eleştınlrneli... a • Kişiler değıl, Türk futbolu tartışılmalı. • Demokrasıyi tüm kurallanyla içimize sindırelim, Avrupa'da hakem yan/ış düdük çalınca bana mal ediliyor demış. Federas- yon Başkanı, katıianların soru sormalarını engelleyerek toplu ça- lışmayı "basın toplantısına" çevırmiş. Sadece kendisinin inandı- ğı doğrulan anlatmış ve dinîetmiş. Sayın Erzik konuşmasında "demokrası"dıen söz etmiş. "Demokrasıyi içe sindirmek gibi", siyasal içerikli gözdağlan vermiş. Hiçbir kişiyje bir alıp veremedi- ğimtz yok. Ancak dernokrat olmayan bir yönetim biçimini, de- mokrasiye sığınıp savunursanız, o zaman bu konu tartışılır. Çağ- daş yaklaşımda demokrasinin en büyük özelliği, "azınlığtn hakla- nnın da gözetilıp konınmasıdır". Uygarlığın ve demokrasinin en büyük ölçeği, kişileri "özelleriyle" değil, "genellehyle" yani "yaptıklan" işlerle eleştirmektir. Bu bilgi ve tanımlamalardan sonra; • 9 Ocak I994'te Türkiye Futbol Antrenörleri Demeği'nin ge- nel kurulu yapıldı. Orada, Futbol Federasyonu çalışanı bir kişinin dışında, yönetim kurulu üyelerinden kım vardı? Nıye olsun ki? Orada Türk futbolunun çilesini çekenlerin sorunlan tartışılacaktı, çozümler tartışıtacaktı, çok ciddi bir olay vardı, onun İçin o top- lantıya Futbol Federasyonu katılmaz. Bu davranışla sığındığınız demokrasiyi eşleştinp ıçinize sindirin bakalım. • Yürürlükteki yasayı beğenmıyorsunuz. Genel kurul üyeleri- ne form gönderiyorsunuz, venlecek yanıtlar, "evet" ya da "ha- yır" olarak düzenlenmiş. önce bu yasayı kuşa çevirip TBMM'den geçirenleri neden eleştırmediniz? Yasa bu durumuy- la çıkınca; niye, "Ben bu yasayla Türk futbolunu yönetemem" diyemediniz. Diyemezdiniz çünkü o koltuk, sıcaktır ve sevilir. O halde "demokrat" olarak siteme, yakmmaya hakkınız var mı? • Futbol ve özellikle profesyonel futbol, Medeni Yasa, Der- nekler Yasası, Tıcaret Yasası, Iş Yasası, Sosyal Sigortalar Yasa- sı gıbı bir yasalar yumağı içinde boğulmuştur. Futbolu bu yasa- lardan kurtaracak, "futbol kutüpleri yasası" için hangi girişimler- de bulundunuz. Bulundunuz da kim set çekti? O set çekenleri kamuoyuna neden açıklamadınız? Bugün oynayan futbolculann sigorta primleri düzenli olarak yatıyor mu? Yanıt olarak bunun Futbol Federasyonu'nun sorunu olmadığını, kulüp ile SSK'nin sorunu otduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak bu genel sigortanın dı- şında, yasa bir de özel sigorta yaptınmı koymuş. Hatta "tek tip" sözleşme de basılı olarak var. özel sigorta yaptırma zorunlulu- ğunu hiç denetlediniz mi? Bu denetım de bir "demo/craf."olma göstergesidir? Bazı dostlarımız bu eleştirilerimize alınıyor. Doğru olanı hukuksal olanı hem yazdık hem alkışladık. Bizim sorunu- muz "kurum" ve "ış/eyışidır". Yazı daha da uzayabilir. Uzatma- dan, bu sitem ve savunma bir "sfazofob/"nin ortaya çıkışıdır. Stazofobi, "sınsfsal hiçbir doku bozukluğu olgıadan, sıtontı ve- ricı bir kaygı sonucu ayakta duramamak, durmakta güçlük çek- mek" olarak tanımlanıyor. Artık payandalar da yetmiyor!.. Fenerbahçeliler Dtrneği'nin organize ettiği 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'nde ilginç manzaralar oluştu. Yaşlı - genç yürüyüşe kaölırken, kötü havayı protesto etmek için maske ile yüriiyenlere bik rastlandı. (Fotoğraflâr: ALİ ESER) Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü yapıldı Yürüdüler, üşümedüer ALİ ESER Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenle- nen, Türk Tabipler Birliği ve Kadıköy Beledi- yesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' dün yapıldı. Havanın aşın derecede soğuk olduğu, rüzgâ- nn insanın suratına bir kırbaç gibi vurduğu bu günde Fenerbahçe Parkı'na toplanan 80 kadar sporsever, havanın kötü olmasına aldırmadan sahil yolundan Caddebostan'a kadar yürüyüp geri döndü. Biz de onlan yalnız bırakmamak için içlerine karıştık. Her yaştan insan vardı dünkü yürüyüşte. Genç kızlar ve çocuklardan ilerlemiş yaşlanna rağmen sahil yolunda bir yü- riiyüş yapmak isteyen erkek ve bayanlara kadar. Kopuk kopuk gruplar halinde herkes hem yürü- yor hem de sohbet ediyordu. Kimileri bir sonraki gün yapacaklan işleri birbirlerine anlatırken bazıları da hafta sonu başlayacak olan futbol maçlannın değerlendir- mesini yapıyorlardı. Aralannda kirli havayı protesto etmek için ağzına taktığı maske ile yürüyen yaşı ilerlemiş bir kişi bile vardı. Yürüyüşü bitiren sporculara sertifika verilirken bir sonraki ay. bu defa başka bir yerde buluşmak üzere, topluluk mutlu bir şekilde dagıldı. Calatasaray Polot'tan uyarı • Adnan Polat, "Ikinci yan başh- yor. Hepinizden daha dikkatli olma- nızı istiyorum. Bir Galatasaraylı gibi yaşarsanız, başan sizi bırakmaya- caktır" dedi. MUSTAFAERSOY Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Ad- nan Polat, San-Kırmızılı futbolcularla bir toplantı yaparak ikinci yan öncesi son uyan- lannı yaptı. San-Kırmızılı futbolculan, dün sabah yapı- lan antrenmandan sonra toplantı odasına ça- ğıran Adnan Polat. "tkinci yan başhyor. Hepi- nizden daha dikkatli olmanızı istiyorum. Bir Galatasaraylı gibi yaşarsanız, başarı sizi bt- rakmayacaktır" dedi. "Bizi zor gfinler beküyor" . Adnan Polat, San-Kırmızılı futbolcularla yaptığı toplantıda. "Bizi zor günler bekliyor. Şampiyonluk yarışı her zamankinden daha çetin geçecek. Ancak camiamız bizden üçüncfi $ampi\onluğu bekliyor. Hem kupayı hem de ligi kazanarak gücünüzü gösterin. Ben sizin tüm bu zor- lukları aşaca- ğınızı biliyo- rum ve size güveniyorum" diyerek moral \erdi. Adnan Po- lat. Sarı-Kır- mızıh futbol- culara transfer zamanı gelme- den basına y a p t ı k l a n açıklamalar yüzünden kı- zarak "Kimse Gatatasaray'ı gereksiz pole- miklere sok- masın. Zamanı Adnan Polat, futbolculara "Camiasizden şampiyonluk bekliyor" dedi. gelince transfer masasına oturacağız. Artık ağnnızdan '20 milyar istiyorum. 30 milyar is- tiyorum' gibi laflar duymak istemiyorum" dedi. Küskünlüklere son Adnan Polat. takım içinde ilk yanda birçok küskünlük olayı yaşandığını belirterek San- Kırmızılı futbolculardan sıkı sıkı kenetlenme- lerini istedi. Polat futbolculan uyararak "tkinci yanda aranızda küsmc. rJarılma istemiyorum. Her zamankinden daha fazla birbirinizle dost olun. Birbirinize kenetlenin. Dostlugu ve arka- daşlığı unutursanu başanlı olmanız mümkün değü" dedi. Kanal D'den 220 milyar Galatasaray"a 1995 yılı naklen yayın hakkı için Kanal D Televizyonu 5.5 milyon dolar (yaklaşık 220 milyar lira) teklif etti. San-Kırmızılı yöneticiler, Show TV'den teklif beklediklerini, karan yann yapılacak yönetim kurulu toplantısında vereceklerini belirttiler. Bu arada Italya ile yapılan özel maçta sağ dirseği yırtılan kaptan Bülent'in durumunun iyi olduğu ve çarşamba günkü Bursaspor ma- çında oynamasının kesinleştiği açıklandı. Bü- lent yaptığı açıklamada, "Oynamayı özlemi- şim. Kupa maçından iyi bir sonuçla dönece- ğiz" dedi. Basketbolda gorunum G.Saray 'ınyenilgisi büyüksürpriz oldu • Ligin 2. yansınm ilk haftasındaki en sürpriz sonuç Galatasaray'ın kendi sahasında ligde sadece 4 galibiyeti bulunan Antbirlik'e yenilme- siydi. Ligin ilk yansının son haftalannda çıkışa geçen G.Saray, bu yenilgiyle ikinci yanya kötü bir giriş yapmış oldu. Spor Ser>isi- Basketbolda Avrupa'da yaşanan zaferlerle dolu haftanın ardından gözler, yine lige çevrildi. 2. yannın ilk haftası da başladı. Ligin 2. yansının ilk hafta- sındaki en sürpriz sonuç Gala- tasaray'ın kendi sahasında lig- de sadece 4 galibiyeti bulunan Antbirlik'e yenilmesiydi. Li- gin ilk yansının son haftala- nnda çıkışa geçen G.Saray. bu yenilgiyle ikinci yanya kötü bir giriş yapmış oldu. Ligin ilk yansında iyi oyun ve başanlı sonuçlarla sessiz sedasız 5":liğe çıkan Antal- yaspor. birkaç hafta düşüş ya- şadıktan sonra toparlanan ve A\Tupa kupalannı ikinci plana itip lige yönelen Fenerbah- çe'ye 70-65 yenildi. Darüşşafaka, Tofaş SAS karşılaşması. haftanın en skor- lu (105-101) maçıydı. Bu maçta Darüşşafaka, pota altın- da Webb'i durdurduğu gibi üç yabancısı Gilmoure, VVright- sil, Halimiç (toplam 86 sayı) ile galibiyeti buldu. Özellikle Gilmoure, bu sezon geçen yıl- ki formunun bile üzerine çıktı. Mavi Jeans Ortaköy. Kolejli- ler'e karşı (90-73), Ûlkerspor Meysu'ya karşı (81-67), Oyak Renault da Taçspora karşı (92-62) kolay galibiyetler al- dılar. PTT ise Beşiktaş karşı- sında zorlanmasına rağmen 70-66 galip geldi. Avrupa Ku- pası maçından yorgun dönen Efes Pilsen'in Karşıyaka ile yapacağı karşılaşma da erte- lendi. Haftanın takımr. Antbirlık. F.Bahçe Haftanın hakemi: Fatih Dalay- Mustafa Dök- meci (G.Saray- Antbirlik) Haftanın beşi: Gilmoure (D.Şafaka), Ser- dar (Ortaköy), Serdar Apaydın (Ülker), Ray Thomas Kelly (Antbirlik), Mitch Smith (F.Bahçe) Haftanın skoreri: Ray Thomas Kelly (40 sa- yı ((Antbirlik) Haftanın maçlan: Efes Pil- sen- Olker, Meysu- G.Saray, Antbirlik- Darüşşafaka. Tofaş- Mavi Jeans Ortaköy, Kolej- PTT, Beşiktaş- O.Renault, Taçspor- Antalyaspor, Fener- bahçe- Karşıyaka. Sayıkralbğr. 1- George Gilmoure (D.Şa- faka) (422 sayı) (ort 263) 2- Antonio Smith (K.Yaka) (392 sayıXort 26.1) 3- Wylie Howard (Ko- lej)(351 sayı) (ort 21.9) 4- Thomas Kelly (Antbirlik) (347 sayı) (13 maç) (ort 26.6) 5- Steve Rogers (Tofaş SAS)(330 sayı) (ort 20.6) 6- Richard Callovvay (Antal- ya) (327 sayı) (ort 20.4) 7-Richard Coffey (PTT) (315 sayı) (ort 19.6) 8- Patrick Tompkins (Orta- köy) (310 sayı) (ort 19J). Trabzon ' gol yağdırdı Giresunspor: 0 Trabzonspor: 5 STAT: Alatürk (Giresun) R\KEMLER: Şafak Yurt (6), lsmail Sıpçıkoğlu (6), Ali Kır- lak(5). GtRESUNSPOR: Ismail (6), Ahmet (6), Hasan Ali (6), II- han (6), Erkan (5), K. Mustafa (5), Sarper (5), Taşkın (6), . Bayram (5). Memiş (6), B. Mustafa (5). TRABZONSPOR: Ramazan: (6), Lemi (7), Ogün (7). Kemal O), Tolunay (6), Mehmet (6), Cengiz (llArçil (7), Soner (7) • (Fatih 5), Hami (7), K. Orhan . (7). GOLLER: Dk. 11 Hami. dk.. 27 \<e 38 Arçil. dk. 75 Cengiz,' dk. 80 Fatih. : NtHATTlĞLl GİRESUN - Trabzonspor,. Giresun'da oynadığı özeK maçta Giresunspor'u 5-0 ye-1 nerken zorlanmadı. ; Her iki yanda da kendini fazla sıkmayan. tempolu fut-'_ boluyla Giresunspor'a orta • sahada top çevirme olanağı . vermeyen Bordo - Mavililer 11. dakikada Hami'nin attığı golle öne geçti. 27 ve 38. da- kikada Arçü'in attığı gollerle rahatlayan Karadeniz ekibi. 3 • gollü üstünlüğe rağmen oyu- • nu yavaşİ£tma düşüncesini: taşımadı. •; 75. dakikada Cengiz, 80. • dakikada da Fatih'le gelen • goller skoru belirledi: 5-0. Diğer maçlar: Çan. Dardanelspor - Altay: 0-0, Vanspor - Van (genç): 9- ' 1, Diyarbakırspor - Malatyas- por: 1-0, Adanaspor - Ad. De- mirspor: 2-2, M.K.Paşa - Bur- saspor: 0-4, Ankaragücü - Sincanspor: 2-1, Ödemiş - Denizlıspor: 1-2, Aydınspor - Muğlaspor: 5-3, Bergamaspor - Bucaspor: 1-1, Antalyaspor - - Moskova Lokomotif. 3-0. F. Bahçe'de durmak yok Spor Senisi - Türkiye Ku- ; pası çeyrek firtalınde Eskişe-"; hirspor ile yapacağı maçın hazırlıklannı sürdüren Fener- bahçe'nin dünkü antrenmant- naUcheve Nielsen de katıldı. • Dereağzı Metin Aşık Te- i sisleri'nde Teknik Direktör Tomislav Iviç yönetiminde yapılan ve yaklaşık bir saat süren antrenmanda, San- La- • civertliler, taktik ağırlıklı hü- cum organizasyonlan üzerin- de durdular. '• Antrenmana, hafif sakat- • lıklan olan Mecnun, tlker ve Engin katılmazken yetkililer. : llker ve Mecnun'un sakatlı- ' ğının önemli olmadığını. ka- leci Engin'in ise ameliyattan sonra Side kampı suasında ağır sahaya rağmen fazla yüklenmeden dolayı arka adalesinde çekme olduğunu ' söylediler. Yetkililer. En- , gin'in de kısa sürede takım '\ çalışmalarına katılacağını t bildirdiler. 1 Orhun ; ameliyat oldu J Spor Senisi - Ülker'de bü- ,i yük şanssızlık... T Koraç Kupası'nda çeyrek fı- ? nale yükselerek Avrupa'da "ses" getiren Ülker'ın başanlı j basketbolcusu Orhun, anıden 4 rahatsızlanarak kaldınldığı Av- ^ rupa Hastanesi"nde apandisit ^ ameliyatı geçirdi. Doktorlar, „ Orhun'un amelryatının başanlı ° geçtiğinı \e tehlikeyi atlattığını '" belirttiler. Oîhun, Ülker'in çeyrek fınalde karşılaşacağı Fransız rakibi Pau-Orthez önünde her 2 maçta da büyük ' bir olasıhkla forma giye- '^ meyecek. TOPLU SONUÇLAR " Basketbol (Bayanlar): F. Bahçe - BRİSA: 76-60, Beşik- taş - BOTAŞ: 67-74, Ankara An Koleji - tÜSBK: 72-76. 2. Lig (Erkekler): NETAŞ - Çu- kobirlik: 87-66, Mako - fst. Kültür Koleji: 62-89. 2. Lig : (Bayanlar): fzmir DSİ - OD- TÜ: 55-36, Ege Üniversitesi - Ank. Ormanspor: 53-56, Mani- sa Spil Ihtisas - Ant. Koleji: 92-63. Hentbol: Halk Bankası - Buca Bld.: 40-22, Çankaya Bld. - Ankaragücü: 28-14. Trabzon Bld. - Çukobirhk: 40-28 Bayan- lar: Ank. Kültür - Zonguİdak PTT: 32-18, Ist, Eyüboğlu Ko- leji - Anadolu Üniversitesi: 23- 22, Moda - Gebze Y. Karamür- sel: 18-25. Altıh 22.2 milyon verdi •• Spor Servisi - Dün koşulan tzmir at yarışlarında altılı ' ganyan 1-5-4-1-7-1 kombine- ; sini bilen 861 kişi. 22 milyon 239 bin 300'er lira ikramiye kazandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog