Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

16 OCAK 1995 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 büyükelçiliğine saldırı olmadı' • ANKARA (AA) -Dışişieri Bakanlığı. Türkiye'nin Moldova Büyükelçiliği önünde cuma günü meydana gelen olayın, güvenlik güçleriyle Moldovalı güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmadan kaynaklandığını ve büyükelçiliğe herhangi bir saldin oimadığının anlaşıldığını bildirdi. Bakanlıktan. yapılan yazılı açıklamada, Moldova makamlannin söz konusu kişilerin bölgede hırsızlık ya da güvenlik görevlilerinin ûzerlenndeki sılahlan gasp etmek amacıyla olay yerinde bulunmuş olabileceklerinı bildirdikleri belirtildi. Israjl, Rfistin iissünü vurdu • BEYRUT(AA)-tsrail savaş uçaklan ve bir helikopterin, Beyrut'un güneyindeki tepelerde bulunan bir Filistin gerilla üssünü bombaladıklan, saldında 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı bıldinldi. Filistin kaynaklan tarafından yapılan açıklamada, Radikal Filistin Genel Kumandasının Kurtuluşu lçin Halk Cephesinin (PFLP-CC), Beyrut'un 16kilometre güneyindeki Na'ameh kasabası yakınındaki üssünün uçaklar tarafından vurulduğu bildirildi. Görgü tanıklan. saldınnın 4 uçak ve bir helikopter tarafından roket atışlanyla gerçekleştirildiğini söylediler. Saldın bölgesine 5 kilometre uzakhkta bulunan Beyrut Havalimanı'nın, Türkiye saatiyle 16.00'dan itibaren ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Kuzey Irakta yfeie çatışma • Dış Haberier Servisi - Kuzey Irak'ta Barzanı ve Talabanı yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi. Fransız haber ajansı AFP'nin tran'daki Kürt kaynaklanna dayanarak verdiği habere göre, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdıstan Demokratik Partisi (KDP) yanlılanyla Celal Talabani liderlığindeki Kürdistan Yurtseverler Birlıği (KYB) yanlılan arasında Erbil kentı çevTesinde yoğunlaşan ve dün yeniden alev lenen çatışmalarda her iki taraftan çok sayıda peşmerge öldü. Sıpplar'dan . BM'ye tehdft • SARAYBOSNA (AA/ AFP) - BM yetkilileri. Saraybosna'ya ınsani yardim yollannın açılması planlanna, Sırp askerlerinin tehdidi yüzünden ara verdiler. Saraybosna'ya giden yollar önceki sabah açılmış, ancak. Sırp askerler. hükümcte ait banliyölere gıden yollardan birinden yardım konvoylannın geçmesi halınde. ateş edecekleri tehdıdinde bulunmuşlardı. Bu arada, Hırvatistan Devlet Başkanı Franco Tudjman, Krajina'dakı aynlıkçı Sırplar. tekrar Hırvatistan'la birleşmeyi kabul etmezlerse. bölgeyi geri almak için zora başvurabileceklerini söyledi. Ne Prens Charles ne de Camilla • LONDRA (AA) - ingiliz halkının büyük bir çoğunluğu Prens Charles'ın sevgilisi 47 yaşındaki Camilla Parker- Bowles'i kraliçe olarak görmek istemiyor ve veliaht prensin yerine büyük oğlu William'ın tahta geçmesini tercih edıyor. Sunday Times gazetesi tarafından yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre tngilizlerin % 70'i Camilla Parker-Bowles'in kraliçe olmasını istemezken yüzde 47'si de Prens Charles'ın sevgilisi Camilla ile evlenmesi halinde tahttan çekilmesini bekliyor. Esad'ın yerine geçecekyok • NEWYORK(AA)- Suriye'de Hafız Esad'ın yerine geçecek kişi bulunamadığı ve bu durumun bir krize dogru gittiği bildirildi. 'The Economist' dergisinde yer alan bir incelemede, 66 yaşında bulunan ve iki kez kalp krizi geçirmiş olan Hafız Esad'ın günlerinin sayılı olduğuna dikkat çekiliyor. Esad, kendisinden sonra yerine geçmek üzere büyük oğlu Basil'i hazırlamış. ancak Basil tam bir yıl önce trafık kazasına kurban gitmışti. Çeçen lider Dudayev, Çeçenya savaşının Afganistan savaşmdan daha uzun sürebileceğini söyledi Rusya 2. Afeaıı batağmda Direnis noktalan akanhğ Güvenlik Bakanlığı Orenışe katıknak ıçmsaraya yaklaşmaya çalışanÇeçentef Ağıriık 43 ton Murettebat 3 Uzunluk: 7.4m En. 3.4m Motor gaz türbünlü Azami hız: Saatte 75 km Menzil: 400-600 km Silan: 125mm top/ füzeatar Savaşta oğullannı kaybeden Rus annelerin de gözyaşlan dinmiyor. • Başkent Grozni Çeçenler Rus tanklannı RPG-7 roketatarlaria vuruyorlar Son kaçış yoh guneye gıden yol Tankların zayıf noktalan: taretm alt kıstnı ve ABD'Lİ GÖZLEMCtLER: Boris Yeltsin'in sonu yaklaşıyor GROZNl/MOSKOVA (AA/AFP) - Çeçenya Devlet . . . . Başkanı Cahar Dudayev, Alman d u n d e y o ğ u n DlÇimde DieVVeltamSonntaggazetesine verdığ. demeçte. Çeçenya'daki savaşın Afganistan savaşından B a ş k a n l l k SaraVl daha uzun sürebileceğini söyle- • i » i " /~> i di. Rus biriikieri, Afganistan da çevresı hala Çeçenlenn ıoyıisavasnktan sonra çekiimiş- denetiminde. Çeçenya lcrdi Dudayev, Grozni'deki Başkan- Devlet Başkani ^ ^ a n S S f s î R "slann hıçbir sansı kaksokak.evevsavunuvor.Rus- O İ m a d l ğ i n i lann çok miktarda gelişmis sila- hı var Ama bunlann önemli böiümü Çe- çenlenn eline geçtj" dedı. Dudayev. Boris Yeltsin'in Çeçenya'da batağa saplandığını öne sürerek "Rusor- dusu Çeçenya'da Afganistan dan da daha uzun süre savaşmak zorunda kalabilir" şeklinde konuştu. Dudayev. Çeçenya'nın "Diğer kardeş Kafkas ülkeleri tarafından destekJcndigi- nrileri sürdü. Dudayev şöyle devam etti:"Yeltsin'in Çeçenva'ya gönderdigi zavallı genç asker- lerin hiçbir şansı yok. Onları ele geçirip, silahiannt alıyonız. Rus ordusundan ka- çan çok sayıda asker ve suba>ı tutsak al- dık." Yoğun bombardıman Çeçenya'nın başkenti Grozni'ye yöne- lik Rus bombardımanı, dün sabah da de- vam etti. Bölgedeki AFP muhabiri. Grozni'ye yönelik Rus topçusunun saldınlannı sür- dürdüğünü. özellikle kentin güney kesi- mindeki yerleşim bölgelennden patlama seslerinin net olarak duyufduğunu, yerle- şim bölgelennden patlama seslerinin net olarak duyulduğunu belirtti. Rus savaş uçaklannm dün sabah er- ken saatlerdedüzenlediklen havaakmın- da. Grozni'nin 10 kilometre güneyınde bulunan bir çiftliğin isabet aldığı ve iki kadının öldügü, iki kişinin yaralandığı bildirildi. Rus savaş uçaklannm yerel saatle 08.30'da bölgeye üç kez saldın düzenle- diği belirtildi. İsabet alan çiftlik yakınla- nnda askeri tesisler bulunduğu ifade edi- liyor. AA'nın Moskova kaynaklı haberine gö- re Rus askerlen arasında çok sayıda ölü ve yaralının bulunması üzerine hükümet. önceki gece Moskova'da yaptığı yazılı açıklamada, Rus basınını ve ınsan hakla- n savunuculannı suçladı. Açıklamada. "Dudayev'in Rus askerierinin cesetlerinc saygısıziığını göz ardı eden Rus basını ile insan haklan savunucusu Sergei Koval- yov'un bu vicdansız rutumlannı soruştur- mak üzere bir komisyon kurulmalı" de- nildi. Açıklamaya göre. Rus biriikieri, kenti ele geçirmek üzere yılbaşından bu yana düzenledikleri üçüncü saldında da dire- nişin sembolühaline gelen Başkanlık Sa- rayı'nı ele geçıremediler. Dün ele geçirdikleri bazı mevzileri ko- rumakla yetındıler. yer yer de geri çekil- diler. Başkanlık Sarayı'nın yanm ıia bir kilometre çevresindekı bölge, Çeçen güç- lerinin hâkimiyetinde bulunuyor. Direniş başanlı Açıklamada. "Çeçen direnişinin basa- nlıolduğunun" belirtildiği bölümler şöy- le: "Büvük bölümünü fanatik milHanlar ve Müsİüman paralı askerlerin oluştur- duğu yasadışı güçler (Çeçen direnişçiler) ciddi düzeydeki asker ve silah kav bına ragmen, Rus Savunma Bakanlığı ve İçiş- leri Bakanfığı biriiklerine karşı aktif dire- nişgöstermeye devam edivorlar. Çeçen ko- mutanhğı, kentteki güçlerinin tam kuşat- ma altına ahnmasını önlemek amacıyia, özellikle kentin güneydoğu bölümüne yj- ğınak yapıyor." Hükümet açıklamasında, Çeçenya'ya komşu Dağıstan ve Inguş cumhuriyetle- rinde de durumun giderek gerginleştiği belirtildi. Bu cumhuriyetlerde militanlann yogun biçimde Rusya karşıtı propaganda yaptık- lannın belirtildiği açıklamada. Rus rad- yo yayınlannın da parazit yapılarak ön- lendiği belirtildi. Inguş televizyonunun ıse Dudayev yan- lısı propaganda yaptığı. Inguş liderliğı- nin. halkı Ruslara karşı kışkırttığının sa- vunulduğu açıklamada. bu çabalann hal- kı büyük ölçüde etkilediği ve durumun gı- derek gerginleştiği kaydedildi. Çeçenya'dan yeni dönen Rus demokrat mılletvekilleri. Rusya'nın bölgeye düzen- lediği askeri müdahalenin "dahaöncegö- rülmemiş bfr savaş suçu'oldugunu belirt- tıler. VVASHINGTON (AA)- Rus- ya'nın Çeçenya'da gerçekleştir- dıği acımasız bombalama, Was- hıngton'un giderek daha serttep- kilerine yol açarken, Amerikalı siyasi gözlemciler. "Yeltsin dö- neminin sonunun yaklaştıgmı" savunuyorlar. ABD Dışışleri Bakanı Warren Christopher, Cenevre'de Rus meslektaşı Andrei Kozirev ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, Yeltsin'in Çeçenya stratejisini "trajik bir hata"ola- rak nitelendırdı. Batı ve özellik- le ABD tarafından. siyasi ve eko- nomik reformlann Rusya'da ya- şamageçirilme.sjnın "garantjsi1 " olarak görülen Boris Yeltsin'ın. uluslararası desteğini büyük bir hızla yitirdigi görülüyor. "Carnegie Endow ment for In- ternational Peace" adli düşünce üreten kuruluşun araştırmacıla- nndan MichaellVIcFaul,birgaze- teye yaptığı açıklamada düşün- celerini şöyle dile getırdı: "Yettsin döneminin sonuna ha- zırhklı olmalıyız. ABD olarak, serbest piyasa ve Boris Yelt- sin'den vana bir politika uvgula- \ip duruyoruz. Halbuki serbest pzar ve demokrasi v anlısı bir po- litikaya gerek vardır. VVashing- ton, otoriter bir rejim ile yöneti- len bir Rus>a'ya hazırlıkli olma- lıdır. ABD'nin Rusya'va verdiği \ardımlar da kesilmelidir." Dışışlen Bakanı Chnstopher de. son açıklamasında, Yelt- sinden başka reformculara des- tek vermek için, "hazırlıklı'*ola- caklan mesajını venrken, "Bi- zim için önemli olan piyasa re- formlan ve demokrasi'" diye ko- nuştu. Saldırgan bir askeri mekanızma Amerikan Kongresi'nin üye- leri de, Yeltsin'in ülkeyi denetle- yemediği görüşünü taşıyor ve bundan derin kaygı duyuyorlar. Senato Dış llişkiler Komitesi Başkanı Jess Helms, Çeçenya da kadınlan ve çocuklan öldüren Rusya'nın dış yardımı başka yer- de araması gerektığını söyler- ken, etkın senatör Richard Lu- gar, "Bizim sorunumuz, Rus- ya'da iplerin kimin elinde oldu- ğunu bilemememiz" dedi. Sena- to çoğunluk lideri Bob Dole de, 14 Yetein, talimatveriyor da saldı- nlardurmuyorsa. kontrol başka- lannda demektir" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Rusya'nın askeri mekanizma- sını "sakJırgan" olarak nitelendi- ren eski Dışişleri yetkilisi Paul Globe ise, bir gazeteye verdıgi demeçte, şunlan kayderti: "Dış politikada. değerlendir- meleri kişiselleştirmemek gere- kir. Zayıf bir Veltsin ile saldın he- veslisi bir ordu son derece tehli- keii bir kanşım. Bizim polirika- mız sadece ve sadece demokrasi- >e destek vermek olmalıdır. De- mokrasi ekonomik reformlardan da önenılidir. Çünkü Rusya'yı Batı ve Avrupa ile bütünleştirir." 26 ARALIKTA YARALANMIŞTI Dudayev'in oğlu öldü MOSKOVA (AFP) - Rus Itar- TASS ajansı. Çeçenya Devlet Başkanı Cahar Dudayev'in oğluOviurDudajtv'in (23) önceki gün öldüğünü ve gömüldüğünü bildirdi. Ovlur Dudayev. 26 aralıkta Rus birliklerinin Grozni yakınlanndaki Argun köyüne saldınlan sırasında yaralanmıştı. Eşi Rus olan Cahar Dudayev'in geride bir erkek. bir de kız çocuğu kaldı. Öte yandan Çeçenya'ya saldınya katılmayı reddeden askeri komutanlann. Rus askeri savcılarca sorgulandığı bildirildi. Rusya Ostankino televizyonunda yayımlanan bir haberde. asken sa\cılann, "Çeçenvîi'da muharebe harekâtı için verilen emirteri verine getirmeyen" generalleri sorguladığı belirtildi. lnterfaks haber ajansı. si\il sav cılann da emirleri yerine getirmeyen komutanlarla ilgili suç duyurusunda bulunmayı düşündüklenni bildirdi. Bir dizi Rus komutanı, ordunun görevinın dış düşmanlara karşı savaşmak olduğunu belirterek Çeçenya harekâtına katılmayı reddetmışti. Cezayirli aşın dinci örgüt GIA, hükümete karşı savaşa son vermek için bir dizi şart öne sürdü: Darbeci generafler cezalandırılsın • GIA'nın şartlan şunlar: 1 - Cezaevindeki örgüt liderleri serbest bırakılsın, 2- Darbeci generaller şeriata göre cezalandınlsın, 3- Ateist ve komünist partilet kapatılsın. Dış Haberier Senisi - Ceza- yir'de hükümete karşı mücadele veren yasadışı aşırı dinci örgüt- lcrden SOahb tslami Gnıp (GIA). 'savaşa son vermeye hazır oiduğu- mı'açıkladı. Ancak GIA. sılah bı- rakmak için Cezayır'de şenat dü- zenıne geçılmesıyle sonuçlana- cak bir dizi şart öne sürdü. Cezayir'deki aşın dıncı örgütlenn en radikali olarak nitelendirılen ve geçen haftalarda bir Fransız uçağını kaçırarak sesını duyuran GIA tarafından dün Pa- ris'te yayımlanan bildıride. örgütün ül- kenin çıkan için savaşa son vermeye ha- zır olduğu ifade edildi. Ancak açıkla- mada, bunun için hükümetın muhalefet gruplannın isteklerine uygun hareket et- Hükümet -İslamcı savası 3 yıllık ayaklanma Dış Haberier Servisi - Cezayır'de üç yıldır yaşanan 'radikal İslami ayaklanma'süreci ana hatlanyla şöyle: 26 Aralık 1991 *de. İslami Selâmet' Cephesi'nin (FfS), genel seçimJerin ilk turunda büyük bir başan kazanmasının ardından hükümet. seçimlerin ikinci turunu ıptal etti. Bunun üzenne FIS'ı destekleyen militan örgütleri yaygın teröreylemlerini başlattılar. FlS'a bağlı "tslami Kurtuluş Ordusu". hükümete karşı saldırılan başlattı. "Silahlı İslami Gnıp" da sivillere yönelik saldınlar ve çeşitli sabotaj eylemlenyle meydana çıktı. Resmi rakamlara göre yaklaşık üç yıldır süren çatışmalar sonucunda 11 binin üzerinde kişı öidü. Bağımsız kaynaklar ıse ölü sayısını 30 bın olarak gösteriyor. 1993 yilının eylül aymdan bu yana ülkede öldürülen yabancı uyruklulann sayısı 72. Dört ay önce başlatılan diyalog çerçevesinde, FlS'ın iki lideri cezaevinden çıkanldı ve evlerinde göz hapsine alındı. Ancak görüşmelerden sonuç çıkmadı. Cezayir gazetesinin iddiasi: GIA'nm merkezi îsveç STOCKHOLM (Cumhuriyet)- Cezayir gazetesi La Tribune, Cezayir'deki İslamcı terör örgütü GIA'nm, yurtdışındaki merkezini Varşova'dan Stockholm'e taşıdığını ileri sürdü. Isveç güvenlik polisi haberi doğrulamadı, ancak köktendincilerin kimler olduklannın bilindiğini. calışmalannın izlendiğini basına sızdırdı. Aynı zamanda Stockholm'ün merkezindekı bir mescidi işleten "Islam Federasyonu", üyelerin arasında GIA sempatizanı olan üç kışıyi üyelikten ıhraç ettiklenni belirtti ve bu kişilerce yöneticilerin ölümle tehdit edıldigini söyledi. GIA, yılbaşından birkaç gün önce Cezayir Havaalanı'ndan bir Air France uçağını kaçirdıktan sonra Fransa'nın Marsilya kentine götürmüştü. Fransız antı-terör' ekiplerinin baskını sonucu 4 terörıst öldürülmüştü. Bu eylem. GIA'nm Cezayir dışındaki tek eylemi olmuştu. La Tribune gazetesi. bu konuda ellerinde çok kesın kanıtlar olduğunu bildirdi. mesi gerektığı kaydedildi GIA'nın savaşa son vermek için öne sürdüğü şartlann arasında. örgütün ölüm cezasına çarptınlmış olan eski li- derlerinden Abdülhak Lavada ile örgüt üyelerinden Ahmed El-\\edd"ın şartsız olarak serbest bırakılmalan, 1991 yılın- da darbe yaparak islamcı partileri İcapa- tan asken iiderlerin şeriata uygun bi- çimde cezalandınlmalan. bütün komü- nist ve ateist partilerin kapatılması bu- lunuyor. GIAbupartilerinkapatilmasinin.hu- kümetin 'din düşmanlanyla mücadele konusundaki kararlılığmı göstereceğini' savunuyor. 'Şartiar çok ^ır' Cezayir'de Batılılara yönelik saldın- lann büyük çoğunluğunu üstlenen GIA'nın savaşa son vermek için öne sürdüğü şartlar. hükümet tarafından 'çokağır' olarak nitelendiriliyor. Roma'da geçen cuma günü bir ara- ya gelen Cezayirli muhalefet partileri hükümete karşı ortak bir cephe oluştur- mak için uzlaşmaya varmışlardı. Hem aşın dinci hem delaik partilerin yer al- dığı muhalefet cephesi, Cezayir'de de- mokratik seçimleregidilmesi için bir an önce ulusal konferans düzenlenmesini ve sivillere yönelik saldınlara son ve- rilmesini istemişlerdi. GIA adına Abu Abdürrahman Amin'in imza koyduğu anlaşma İslami Selamet Cephesi (FIS). eski iktidar par- tisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN). Sosyaüst Güçler Cephesi (FFS) ve Ce- zayir Demokrasi Hareketi (MDA) tara- fından da imzalanmıştı. SOMAÜ AFP grafik Riyad, Yemen sınınna çok sayıda asker ve malzeme yığıyor Suudi-YemenSANAA (AA) - Suudi Ara- bıstan Silahlı Kuvvetleri'nin, Yemen sınınna çok sayıda asker ve malzeme yığdığı bildirildi. Yemen'in Başkenti Sanaa'da- kı Arap diplomatik kaynaklar, Suudi Arabistan'ın iki ülke sı- nınna füzesavarlar ve savaş uçaklan yerleştirdiğini de be- lirttiler. Suudi Arabistan Silahlı Kuv- vetleri'nin özellikle son birkaç günde gerçekleştirdiği bu faalı- yetlerin. Yemen'in kuzeybatı- sındaki Saada ve kuzeydoğu- sundaki Mahara bölgeleri ara- sında yoğunlaştığı kaydediliyor. Bu bölgelerde durumun olduk- ça gergin olduğu da bildiriliyor. Riyad'dakı Arap diplomatik kaynaklar da son günlerde bazı silahlı çatışmalara sahne olan Suudi Arabistan ve Yemen sını- nnda askeri hareketlilik olduğu yolundakı haberleri doğruladı- lar. F-16'lar gönderiliyor Kimliğinin açıklanmasını is- temeyenbiryetkili. "Suudiyet- kililer, Saada ve Mahara vakın- lanndaki El-Buk bölgesine as- keri biriiklerin yanı sıra roketa- tariaria F-l6 savaş uçaklan gön- dermeye devam ediyorlar" dedı. Kaynaklar, son birkaç ayda iki ülke sınınna askeri birlık sevk ettiği öne süriilen Ye- men'in yaptığı yığınak hakkın- da ise aynntı vennediler. Suriye heyeti arabulucu Bu arada, Yemen'deki temas- larını tamamlayarak Suudi Ara- bistan'ın başkenti Riyad'a dün gelen Suriye Devlet Başkan Yardımcısı Abdiil Halim Had- dam başkanlığındaki bir heye- tin, iki ülke arasındaki gerginli- ği gidermek için arabuluculuk yaptığı belirtiliyor. Haddam'a eşlik eden Suriye Dışişleri Bakanı Faruk El-Şa- ra'nın Riyad'da, Suudi Arabis- tan Savunma Bakanı PrensSuJ- tan Bin Abdülaziz ile bir araya gelerek. bölgedeki durumu gö- rüştüğü kaydedilıyor. Suriye heyetinin. Suudi Kra- lı Fahd'a ve Yemen Devlet Baş- kanı AH Abdullah Salih'e. Suri- ye Devlet Başkanı Hafiz Esad'ın mesajını ilettiği belirtil- di. Her iki mesajın da iki ülke arasındaki gerginliğin gideril- mesı isteğine yönelik olduğu ifade edildi. Çeçen bakandan yardım çağrısı İstanbul Haber Servisi- Çeçen Çumhuriyetı Ulaştırma ve tnsan Haklanndan Sorumıu Bakanı Sevit Emin Ibrogimov. tüm dün- ya uluslanna Çeçenya için hare- kete geçme çağnsında bulundu. Ibramigov. "•Geciken her saat, vüzlerce insanın ölümü demektir. Ölenler sadece sivil halk ve ba- ğımsızlığını seven Çeçenya'nın koruv uculan değildir. Rus asker- leri (je ölmektedir. Sözlerden ve temennilerden ise geçin, durdu- run bu kanlı mezbahavı" dedi. Çeçen Cumhuriyeti L'laştırma ve Insan Haklanndan Sorumlu Bakanı Seyit Emin Ibrogimov. Çeçenya'daki son durum hak- kında bilgı vermek amacıyla ba- sın toplantısı yaptı. Akgün Otel'de yapılan toplantıya poli- tikacı Berkan Yaşar, Kafkas-Çe- çen Dayanışma Komitesi Başka- nı Fazıl Özen, Genel Sekreter Yluktedir îlhan ve komite üyesi Cehdi Mogavlaroğlu katıldı. Konuşmasında Rusya'nın Çeçen halkını yok etme politi- kası izlediğini söyleyen Ibragi- mov. Ruslann sivil yerleşim merkezi erine bomba ve füzeler- le saldırdığını, hava saldınlann- da uluslararası kamu tarafından yasaklanan bilyalı ve iğneli bombalar kullandığını belirtti. tbragimov, bununla beraber Grozni sokaklanndaki binlerce Rus askerinin cesedinin kedi ve köpeklere yem olduğunu söyle- di. Çeçenya halkına Türkiye'den gönderilen yardımlann ulaşma- dığını vurgulayan Ibragimov, şunlan söyledi: "Çeçenva, acil yardıma ihti- yaç duymaktadır, ama Rusya sovkınmı durdunmak isfemedi- ği için bu vardımlan alamıyortız. Bizdünva kamuovuna seslenivo- ruz. Sözlerden ve temennilerden işe gecin. Durdurun bu kanlı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog