Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

DOSTUMMOZART Nadir Nadi 8.Basıl0O.O0O(KDVicinde) Çağdaş Yaymlurı Türkoıvğı Cad. 39-41 Cağuloğlu-İsıanbul Ödemeli gönderilmez Cumhuriyet YOLKESENIRMAK » Hıfzı V. Velidedeoğlu 50 000(KDViçinde) Çağdaf Yavınları TürkocağıCad. 39-41 Cağaloğlu-htanhul ödemeli gönderilmez 71. Y l SAYI 25303 /15000 Tl (KDViçinde) KUPUCUSU: YUMB NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR HUÂ (1945-1991) 160CAK1995MHRTBİ Rusya 2. Âfgan batağında• Çeçenya Devlet Başkanı Cahar Dudayev. Alman Dıe Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, Yeltsin'in Çeçenya 1da batağa saplandığını öne sürerek, Rus ordusunun Çeçenya "da Afganistan'dan da uzun süre savaşmak zorunda kalabileceğini söyledi. • Dudayev, bombardıman altındaki başkent Grozni'de Başkanlık Sarayı'ndan verdiği demeçte "Çeçen savaşçılan. Grozni'yi sokak sokak, ev ev savunuyor. Rusların çok miktarda gelişmiş silahı var. Ama bunlann önemli bölümü Çeçenlerin eline geçti" dedi. • Rus uçaklannın bombardımanı dün de bütün şiddetiyle sürdü. Moskova hükümeti yaptığı açıklamada, ölen Rus askerlerini gözardı ettiği gerekçesiyle insan haklan savunuculan ve basını suçladı. • //. Sayfada CEZAYİR Aşın dinci terör örgütünden koşullu ateşkes • Hükümete karşı mücadele veren yasadışı aşın dinci örgütlerden Silahlı Islami Grup (GIA), "savaşa son vermeye hazır olduğunu" açıkladı. Ancak GIA, silah bırakmak için Cezayir'de şeriat düzenine geçilmesiyle sonuçlanacak bir dizi şart öne sürdü. • GIA'nın şartlan şunlar: 1- Cezaevindeki örgüt liderleri serbest bırakılsın, 2- Darbeci generaller şeriata göre cezalandınlsın, 3- Ateist ve komünist partiler kapatılsın. • //. Sayfada SINIRA ASKER VE SÎLAH YIĞINAĞI Suudi Arabistan Yemen gerginliği • Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri'nin, Yemen sınınna çok sayıda asker ve malzeme yığdığı bildirildi. Yemen'in başkenti Sanaa'daki Arap diplomatik kaynaklar. Suudi Arabistan'ın iki ülke sınınna fûzesavarlar ve savaş uçaklan yerleştirdiğini de belirttiler. • Yemen'deki temaslannı tamamlayarak dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gelen Suriye Devlet Başkan Yardımcısı Abdül Halim Haddam başkanlığındaki bir heyetin, iki ülke arasındaki gerginliği gidermek için arabuluculuk yaptığı belirtiliyor. • //. Sayfada DİRENEIN YILDIZIN YENİ RENGİ Bir başka olur Vietnam düğünü • Panltılı giysili makyajh kadınlar, takım elbiseli erkekler heyecanla dolaşıyor; büyükleri gibi süslenmiş, hatta makyaj yapılmış küçük kız çocuklan koşuşturuyor. Bu hareketli ve renkli ortamın nedeni. oteldeki düğün. • Yaklaşık 30 masanın bulunduğu restoranda bir masa, düğün sahibine 150 dolara mal olmuş. Sokaklardaki onca yoksulluğa rağmen böylesi pahalı bir düğün, resmi adı sosyalist cumhuriyet olan bir ülkede insanı şaşırtıyor. Ancak bu da 'Doi Moi'nin bir sonucu. HATİCE TUNCSrTn jran tiztf • 12. Sayfada İzmir'de yapılan son toplantıda Mümtaz Soysal'a ilgi gösteren ve Karayalçın'a karşı soğuk davranan parti tabanı yeni bir liderden yana. Aynı ilgi CHP'de de kendini gösteriyor. m 5. sayfada Parti içi muhalefet temsilcileri, bugün bir araya gelerek üçüncü aday konusunda uzlaşma arayacaklar. Toplantıya, PM üyeleri, milletvekilleri ve il temsilcileri katılacak. SHP ve CHP'de, ikigenel başkan dışında üçüncü bir aday isteyenler ağırlıkta Soysal rüzgân esiyorKARAYALÇIN SAMSUN'DA Destek bulamadı • SHP lideri Karayalçın. bölge toplantısı için geldiği Sanısun'da beklediği ilgiyi görmedi. Karayalçın, Samsun, Sinop. Ordu. Amasya ve Kastamonu delegelerinin bulunduğu toplantıya katılmadan önce CHP'yi ziyaretetti. SHP lideri yaptığı konuşmada 5 Nisan Kararları'nı savundu. Sosyal demokrat olmanın zorkıklarından söz etti.Baykal'la anlaşarak bir başka adayı destekleyebileceklerini söyledi. . CBMk. CİĞBflMin haberi • s. Sayfada GÜNDEM MLSTAFA BALBAY Solda Çirkin Hesaplar... Bir düğüne, hem göbek atmak hem kavga etmek üzere hazırtık yapıhr mı? Iş, solda evlilikse, yapıhr. 28 ocağa 12 kala, SHP ve CHP cep- hesinde durum giderek karmaşık hale M Arkası Sa. l9,Sü.3'te ANAYASA REFORMU Şeriat gölgesi • Anayasa değişikliklerinde 24. maddenin değiştirilmesini dayatan RP'nin; ANAP. DYP ve SHP'nin anlaştıklan 21 maddenin değiştirilmesini engellememesi için, devlet düzeninin din kurallanna dayandırılamayacağı hükmünden taviz verilmek isteniyor. RP'nin istediği değişikliği . gerçekleştirmek isteyen ANAP, RP'nin ve harekete geçireceği lslami çevrelerin kampanya başlatarak 21 maddelik paketi engellemesinden korkuyor. • 19. Sayfada Emniyetten ÎBDA-C itiraûYazarımız Onat Kutlar ve Yasemin Cebenoyan'ı öldüren bombayı koyduğunu açıklayan İBDA-C terör örgütü ile ilgili olarak üst düzey bir emniyet yetkilisi 'Soruşturmada ilerleme yok, hiçbir şey yapamıyoruz' dedi. İstanbul Haber Servisi - Gazetemiz yazarı Onat Kutlar \e rehber Yasemin Cebenoyan'ın oldürülmesiyle ilgili so- ruşturmada hiçbir ilerleme kaydedile- mezken saldınyı üstienen ve 1995'i "sa- vaş yılı" ilan eden lslami Büyük Doğu Akıncıları-Cephesi (İBDA-C) adlı ör- güt. gazetemiz \e aydınlara yönelik teh- ditlenni sürdürüyor. Gazetemize gelen çok sayıdaki tehdit telefonunun yanı sı- ra Kutlar için bir sinemada açılan anı defterine de "Daha çok Onat Kutlar öl- düreceğiz" yazısı yazıldı. Terör kurbanı Kutlar'ın önceki gün cenazesinin kaldı- rıldığı sırada Başbakan Tansu Çiller'in İstanbul Emniyet Müdürü NecdetMen- zir'e basanlanndan dolayı plaket ver- mesi ise tepkilere yol açtı. Özellikle son 5 yılda bombalı eylem- leriyle dikkatleri üzerine çeken lslami Büyük Doğu Akıncılan-Cephesi adlı ör- gütle ilgili olarak başlatılan soruşturma- larda güvenlik kuvvetleri, hiçbir ilerle- me kaydedemiyor. Geçen yıllarda mo- lotofkokteyli. taş ve sopalarla saldırma yöntemlerini uvgulayan İBDA-C, özel- likle son biryıl içinde parça tesirli ve za- man ayarlı profesyonelce hazırlanmış bombalı eylemlere yöneldi. Daha önce Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta GüngörÖzden'in konferans verdiği Ta- nkZaferTunaya Kültür Merkezi'neyer- leştirdiği ses bombası polislerce imha edilen. çok sayıda birahane ve eğlence merkezine yönelik eylem gerçekleştiren İBDA-C, gazetemiz yazarı Toktamış Ateş'in kitaplannı imzaladığı Beşik- taş'taki bir kitabevine de parça tesirli ve zaman ayarlı bomba yerleştirmiş. ancak bomba. bağlantılan ters yapıldığı için patlamamıştı. Son olarak da yılbaşından birkaç gün önce yeni yıl kutlamalannı 'günah'. bu kutlamalara katılan ve dÜ2enleyenlen ise 'hain' ilan eden İBDA-C. aralannda Kutlar ve Cebenoyan'ın katledilmesine neden olan saldın olayı da dahil2 ayn • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de 45 yıl önce yazılan • • •• " 1 * * 1 ozgürluk mektubu • Kıbnslı Türklerin. Nâzım Hikmet'le ilgili olarak I950'de TBMM'ye gönderdiği tarihi mektup ilk defa açıklandı REŞATAKAR LEFKOŞA - Kıbns Türk Işçi Birlikleri'nin. ünlü Türk şairi Nâzım Hikmet'ın. askeri mahke- mece 28 yıl 4 ay hapse mahkûm edilmesi sonrasındaTürkiye Bü- > ük Millet Meclisi Başkanlığf na göndermiş olduğu mektup. 45 yıl sonra açıklandı 'Yeni Düzen" gazetesinin Ha- san Felek imzalı habennde açık- lanan 1950 yılında yazılan mek- tubun. Kıbns Türk İşçi Birlikle- ri Genel Sekreteri tarafındanga- yet iyi birTürkçe ile kalemealın- dığı gözlemlendi. Kıbns'ta Ingi- liz sömürge ıdaresinin hüküm sürdüğü bir dönemde, Türk işçi- leri adına yazılan mektupta. Türk ulusunun padışah ve hilafeti sö- küp atmak için kanını dere gibi akıtmış olduğuna dikkat çekile- rek şöyle dendi: "Türk milleti başta sevgili Ata- türk olduğu halde birçok yenilik- ler yaptı. Cumhuriyetten yarar- lanarak ilimde ve fende yüksel- meyi bir ödev olarak bildi. Oysa ki bugün dünyada halk demok- rasilerinin ilertediğj bir zaman- dır ve Türk ulusunun gözbebeği olan büyük şair Nâ/ım Hik- mct'in cumhuriyet yönetiıninin yasalarına ayk'ırı olarak nndan- İara atıldığını göriiyoruz." Nâzım Hikmet'in. dünya ça- WArkastSa.19,Sü.3'te Sezen Aksu, Genco Erkal ve Arif Sağ. Adonis'in ödül aldığı törene şarkı ve şiirleriyk gönüllü olarak katıldılar. Sunuculuğunu MüjdatGezen'in yaptığı ve çok sayıda sanatçının katıldtğı törenin sürpriz konuğu ise Aziz Nesin'di. (Fotograf: DE VRİM BARAN) Hüzünlü bir akşamda Nâzun • Salonu doiduranlar Onat Kutlar'ı teröre kurban vermenin öfkesini yaşıyorlardı. Nâzım Hikmet ŞiirÖdülü'nü alan Adonis başta olmak üzere konuşmacılar Nâzım'ı ve onun memleketini anlattılar. Aziz Nesin ise en büyük dileğinin Nâzım'ı yazmak olduğunu dile getirdi. Kültür Bakanı Savaş da Nâzım'dan devlet adına özür diliyordu. Kültür Servisi - (. Uiuslararası Nâzım Hikmet Şiir Ödülü'ne değer görulen Ado- nis, önceki aksam Cemal Reşit Rey Kon- ser Salonu 'ndadüzenlenen bir törenleödü- lünü aldı. Sezen Aksu, Genco Erkal, Arif Sağ, Erol Uras, İsa Çelik ve Cüneyt Tü- rel'in şarkı. şiir ve dialarıyla gönüllü ola- rak katıldığı, MüjdatG«zen'in sunduğu tö- rene hüzün hâkimdi. Onat Kutlar'ın top- rağa verildiği günün akşamı salonu doidu- ranlar, sanatın gücünc ve birleştiriciliğine inanıyor. her şeye karşın gelecekte güzel günler görme umudunu taşıyorlardı. Kül- tür Bakanı Timurçin Savaş. Kültür Bakan- lığı Müsteşarı Prof. Emre Kongar, Dev let Bakanı Vıldınm Aktuna. Uiuslararası Nâ- zım Hikmet ŞiirÖdüIüjüri üyelerinden Se- lahattin Hilav, Cevat Çapan. Henrik Nordb- randt, Titos Patrikyos ve çok sayıda sanat- çının katıldığı törenin sürpriz konuğu ise Aziz Nesin'di. Ödülünü Kültür Bakanı Timurçin Sa- vas,'tan alan Adonis. Nâzım Hikmet şiiri- nin aşk gibi olduğunu, onun aydınlık yayan birışık kaynağı olduğunu vurgulayarak çok iyi tanıdığı Nâzım Hikmet şiiri üzerine dü- şüncelerini aktardı: "Nâzım Hikmet'in şi- iri, gözlegöriilen ve duyumsanan gerçeklik- ten yola çıkarak. bu anlamL kendi özgün ba- kış açısına ve kişisel deneyimine göre yarat- mavı amaçlar. Nâzun Hikmet bu anlamı, m Arkası Sa. 19,Sû.3'te Susurluk'ta Mumcu'nun heykeli söküldü İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Susurluk'ta Ugur Mumcu Anıtı, kepçelerle söküle- rek kaldmldı. Daha önce de Uğur Mumcu Meydanı'nın adı- nı "Şehjtler Meydanr olarak de- ğiştiren DYP'li"Belediye Başka- nı FahrettinTan'ın girişimi yöre halkı tarafından tepkiyle karşı- landı. Uğur Mumcu için öldürülüşü- nün ikinci yılında çeşırli anma etkinlikleri düzenlenirken Susur- luk'ta yaşananlar büyük tepki ya- rattı. Önceki gün. emniyet güç- lerinin gözetiminde kepçeyle sö- külen Uğur Mumcu'nun mer- merden yapılan anıtı için önce çöplüğe atıldı haberleri yayıldı. Ancak tüm aramalara karşın anı- tın nerede olduğu bulunamadı. Susurluk'ta yurttaşlar, bazı partililer ve Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileri anıtın sö- küldüğü yere giderek olayı pro- testo ederken SHP llçe Başkanı Nurettin Gelir, "Türk insaıtının kaibinde yer alan Lğur \lum- cu'ya uzanan vobazelleri luraca- ğız^dedi. Uğur Mumcu Meydanrnı dü- zenleyen. Atatürk Anıtı ve Çarşı • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te Papandreu: Çiller'le görüşürüm ATİ.NA (AA) - vu n a n js tan Başbakanı Andreas Papandreu, koşullann olgunlaşması halinde Başbakan Tansu Çiller ile görü- şebilecegini söyledi. Papandreu. dün Katimerini gazetesinde yayımlanan deme- cinde. bir yandan diyalog yanlı- sı görünürken. diğer yandan. Türkiye'yi Ege'de gerginlik ya- ratmakla suçlayıptaraflararasın- da 'sıcak' bir olay yaşanabilece- ğini öne sürdü. Türkiye ile diyalogdan yana olduğunu söyleyen Papandreu, -\unanistan'ın Ege'dcki ege- menlik haklan üzerinde diyalog yapılanıaz ve Kıbns'ın işgali de- vam ettiği müddetçe de Türkiye ik> bir dostluk ve işbirliği anlaş- ması imzalananıaz" dedi. Türkiye'nin. Ege'de statükoyu değiştirmek istediğini iddiaeden Papandreu. "Türkiye, 10 millik milli hava sahamızı ihlal ile kara- sulanmızı 12 mile genişletmemiz U Arkası Sa. 19,Sü.8'de OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Solda BirlikL 'Solda birlik' deyişi, kimile- ri için boşuna bir hevesi gös- teriyor, havanda su dövmek sayılıyor. Gerçekten şimdiye kadar yaşananlar, bu görüş- lerin sahiplerini haklı çıkara- cak bir çizgi izlemiştir. 12 Eylül'ün ağır baskıları altında kalan sol, 1980'ler- den bu yana kendisini topar- layamamıştır. Hiç kuşkusuz neoliberalizmin dünyada egemenleşmesi ve sosyalist blokun yıkılmasının da bu olumsuzlukta önemli payı vardır. Ancak sol, her ne hik- metse, en azından yüzde 30'a yaklaşan bir halk tabanı bulabiliyor. Sola verilen önemin Türki- ye'ye özgü bir içeriği oluş- muştur. Ulkemizde 'merkez sağ' özgürlükçü ve demokrat olmadığı için bu iş solun omuzlarına yükleniyor; sol geriledikçe, çağdaş demok- rasiye ulaşmak güçleşiyor. Bu bakımdan ulkemizde solcu olmayan, ama demok- rat olan herkesin soldaki ge- lişmelere insan hakları açı- sından yaklaşması kaçınıl- maz bir ölçü değeri taşıyor. Ne yazık ki sol, kendi için- de bütünleşmeyi on yıldan beri başaramamıştır. 1980'lerde SHP'nin bir ara yükseldiği, DSP'nin ise se- çim barajı düzeyinde kaldığı görülmüştü. Son günlerin ka- muoyu yoklamalarına bakılır- sa, bu kez de DSP'nin yük- seliş sürecine girdiği, • • • • Arkası Sa. 19, Sü. H de Kadınlardan ekmek zammına protesto Emekçi Kadınlar Birliği, ekmege yapılan son zammı istanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bir açıklama yaparak protesto etti. I 5. Sayfada GSMH'de bütçe hâkimiyetl Bütçe büyüklüklerinin Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı 27 yıldır artıyor. • 8. Sayfada Vergide Ozal dönemine dönüş Kururnlar vergisi kaybına yol açtığı için 1993 yılı sonunda aşağı çekilen yatınm indirimi oranları, Demirel'in ısrarı üzerine yeniden yükseltiliyor. • 9. Sayfada 5iir, insanlığa sımsılcı baglıdır Uiuslararası Nâzım Hikmet Şiir Ödülü sahibi Adonis: "Ancak ölümün ve aşkın yok olduğunu düşünebildiğimiz gün, şiirin cenazesini kaldırırız." • 15. Sayfada TRT haberlerinde canlı baglantılar TRT, özel TV'lerin de etkisiyle, artık 18.00 ve 20.00 haber bültenlerinde olayları izleyen TRT muhabirleriyle canlı bağlantı yapacak.B / 7. Sayfada 'Kızılbaş'ın ardındaki gerçekler Kadın ve erkeğin gözgöze gelmesini bile zina sayan bir zihniyetin, kadın-erkek diz dize oturup ibadet eden, semah dönen Aleviler hakkında suçlama yöneltmesi şaşırtıcı değil. • 19. Sayfûda Izmirde PKK operasyonu • Izmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, aralannda Kemeraltı ve Hilton'u bombalama eylemlerine katılanlann da bulunduğu 17 kişi, iki otomatik tüfek, beş tabanca, 200 kg. patlayıcı, dinamit ve eylem planlanyla yakalandı. • Izmir Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu, yakalananlann bazılannın Kuzey Irak ve Yunanistan'da eğitim gördüklerini söyledi. • 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog