Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

FM 103 6 Batı Marmara FM 103.3 Doöu Marmara Cumhuriyet FM 103 6 Batı Marmara FM 10&3 Doflu M 71. Yl SAYI25302 15000 R (KDV ,ç,nde) KURUCUSU VUMgmDİ(1924-1945)BAŞYAZARI (1945-1991) 15 0CAK1985PAZAH Bombalı saldın sonucu yaşammı yitiren Onat Kutlar'ı toprağa verdik AUaşLariaıığıırkulık Yeter Arbk!..Arkadaşımız Onat Kut- lar'ı dun son yokuluğuna uğurladık. Herçevredesevgi ve savgı uvandırmış bır kışi- liği olan kutlar'ın cenaze to- renınde toplumun her kest- minden ınsan vardı; aydın- lar, sanatçılar, ga/eteciler, sendikacılar. ışadamlan, işçi- ler, sağdan ve soldan, vaşlı ve genç, zengın >e voksul. dev- • rimci ve tutucu herkes bir noktada bırleşmiş, iki soz- cukte buluşmuştu: •'Yeter artık 1 ' Terore son verümesı, top- lumun butun katmanlanmn ortak ısteğıdır Bu ıstek hıçbır zacnan bugunku kadar yo- ğunlaşıp tum ınsanlarımızı sarmamıştı. Çok uzun >ılla- nn kanlı denevımleri vaşan- dıktan sonra, bu belanın us- tesinden geltnek ıçın veteriı binkım toplumda oluşmuş- tur. Pekı. toplumun ortak eği- limı bo\le>ken terorun onu- ne neden geçilemivor?.. • Bu soruva çok değişik açı- dan \anıtlar venlebılır An- cak konuva vaklaşırken bır gerçeğin aİtı çizilmelidir. Tür- kıve'de uzun sureden ben, ul- kede olan bitenJenn sorum- lusunun hukumet olduğu unutulmuştur. Ovsa parlamenter rejim- leıde sı\asal ıktıdan temsil eden hukumet. her şeyın he- sabını vermek zorundadır. V ürutmenin başı, bu devlet- te uçan kuştan bile sorumlu- dur. Eğer bu temel kural unutulursa, terorden herke- sı sorumlu tutabiliriz. Nite- kım bu karmaşanın sonuçla- n sevgılı Onat kutlar'm ce- naze toreninde goruldu; bir boluk genç, suçlu olarak 'devlet'i ya da 'kontrgenl- la'vi \eren sloganlar ortaya attjJar. Anavasava gore 'devlet' değil, 'hukumet' sorumlu- dur, 'kontrgenlla* adı veri- len ve devlet içinde yuvalan- dığı sovlenen bir guç varsa, yıneleveüm ki bundan da hu- kumet sorumludur. Parla- mento gorev ını \apar. huku- nıetı denerler. Başbakan'dan hesap sorar; hukumet hem teror, hem kontrgerttla konu- sunda, hiçbir gerekçenın ar- dına sığınmadan Vleclis kar- şısında hesap \ermelidir. Parlamenter demokrasi- lerde duzen budur, rejim bovleışler. • Eğer bu işlerlik yoksa, hu- kumet ha var ha yok duru- muna duşmüşse, bu aşama- da bıle Meclıs soruna el ko- yup bır çare duşunmuvorsa, ulke parçalanmanın eşığıne ve karanlığın kıyısına geidiği halde sorumlu liderler, mil- letvekıllerl parb gru plan. çı- karianna donuk hesaplarla gorev lerim savsaklıvorlarsa, dunım çok ağırdır. Bugun belki ağır' sozcu- ğunun bileyeterince vurgula- yamadığı biraçmaan içinde- yiz. Med\anın karmaşası için- de, bu hukumetı kendı oz ÇH karları için korumak ve suçu sonımsuz kurumlann ustü- ne atmaktan yarar sağlaya- caklannı umanlar da konu- \u saptınvorlar; olan biten- lerden dolayı asker ve srvil burokrasiyi suçluyoriar. Asker vesivil burokrasi de "sorumlu" değildır. Eğer bu kesim, anayasal vetkilerinin dışına taşıyorsa, onlan hu- kuk dev letine yakışır çizgiye oturtacak olan yine hüku- mettir. Eğer bir hükümet, bu gucunu kullanamı>orsa, \a- pılacak tek şey vardır: CerçekJeri olduğu gibı ka- muoyuna açıklayarak istifa etmek!» Cumhurtyef • Onat Kutlar'ın cenazesı gazetemızın bahçesıne gırdığınde, karanfıl ve alkışlarta karşılandı Duzenlenen torende Kultur Bakanı Tımurçın Savaş'ın konuşması zaman zaman, "Katıller nerede7 ", "Katıller bulunsun, hesap sorulsun" sloganlarıyla kesıldı TGS Genel Başkanı ve gazetemız Genel Yayın Yonetmenı Orhan Ennç, "Gozu donmuş bağnaz duşunce bu ulke topraklarında yok olacaktır" dedı. • Kutlar'ı son yoiculuğuna uğurlamak ıçın toplanan kalabalık daha sonra Cağaloğlu'ndan Teşvıkıye Camıı'ne kadar yurudu • Yol boyunca, "Yobazlann ıplerı sermayenın elınde", "Kahrolsun şerıat", "özgur basın susturulamaz" sloganları atıldı Kutlar'ın cenazesı Teşvıkıye- Camıı'nde kılınan cenaze namazından sonra Aşıyan Mezarlığfnda toprağa verıldı • 7. Sayfada tZLENİMLER ...Vebiraydın daha toprağa verildi • Bu yolda yurumenın zoriuğu daha başından bılınıyordu Hava soğuk, yağışlı Yedı kavşak geçıldı, bır kopru aşıldı Yokuştan ınıldı, yokuş tırmanıldı Bılınen engeller de vardı, olası engeller de Ama, yurumeden de ulaşılmaz • Bu yoldan daha once Uğur Mumcu'lar, Bahrıye Uçok'lar, Muammer Aksoy'lar, Turan Dursun'lar ıçın de geçıldı. H 7. Sayfada NOTLAR Kalem bizim kırbaç onlann • Yıllardır yazılannı yazmak ıçın geldığı gazetesıne bır tabut ıçınde son kez geldı Onat Kutlar Cenazenın gelmesıyle sessız, ama bır o kadar da şerıatçılara karşı ofkelı kalabalık sesını yukseltmeye başladı, "Onat'larolmez", "Kahrolsun şerıat" dıye. I 7. Sayfada KLTLAR'IN KATLİNE TEPKİLER • 6. Sayfada Karanlık güçferin aramızdan çekıp aldığı yazarımız Onat Kutlar'ı karanfüler ve gözyaşlan He son yoiculuğuna uğurlayan aılesı, ofke ve uzuntuyu bır arada yaşıyordu. (Fotoğraf ERDOĞAN KÖSEOGLU) POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Kül Rengi Bulutlar... • Onat'ı uğurladık Bır çocuk gul ağacının çevresınde dolaşıyor bır sabah Sonsuz ve ısımsız bır denız, feodal zamanın sularını çalıyor Çılgın bır buyucu, kan ırmağından geleceğın şarabını çıkanyor Bozkır ortasında ırmak, kuyu dıbınde gokyuzu ve bır ozgurluk... Aşıyan'a yağmur yağıyor... • 5. Sayfada KARAOKE ONAT KlfTUUri yaiBI UI5. Sayfada SENI ÇOK OZLEYECEGİZ SAÜM ŞBKtm Wttt MI5. Sayfada SAYDAM YAŞAMIN ANLAMSIZ SONU NED*H GÖRSain yaa» •/</. Sayfada ONATKLTL\R \ ILK. MEKTUP ZUUH BEYKALın yaası Ul-t. Sayfada ÇOK ŞEY OGRENDİK SENDEN HtL* BfeBdYFnfel yn» W14. Sayfada ONAT KUTLAR'A BIR KIRMIZI KARANFİL JHrŞEGÛL YÜKSain yao» M14. Sayfada ONAT IN KOPRULERI MBMET BASUTÇJfiMi ytz« •/•/. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY Ayçiçeği Gibi Olalım.•• Acılar ve toplumsal çalkantılarta dolu bır haftayı ge- rıde bıraktık Onat Kutlar'ın bedenı terore yenık duş- tu Alevıler, asırtardır topluma yerieştınlen duşmanca bır anlayışın televızyonda dıle gelmesıyle tepkı gos- terdıler Tepkının boyutları yer yer Alevılığın hoşgoru- suyle bağdaşmayan noktalara vardı Hafta başından ben, ara ara Yasemin Cebenoyan ıle Onat Kutlar ı aramızdan ayıran bombayı paltonun MArkasıSa. 19,SH3'te ABD'den ambargo tehdidî • Amerıkan Kongresı'ne, Ermenıstan'a yardım ulaşmasını ıstemeyen ulkelere yardım yapılmasını engelleyen bır yasa tasarısı sunuldu Tasarıda ısım belırtılmemekle bıriıkte açıkça Turkıye hedef alınıyor FIİAT KOZLUKLLI VVASHINGTON-ABD Senatosu çoğunluk lı- den Robcrt Dote un da ımzaladığı u Ermenıstan'a ABD insani vardımlannın ulaşmasını engelleyen ulkelere Vmerıkanvardımının \apılmaması n yo- nunde bır yasa tasarısı kongre ye sunuldu Açıkça Türkıye nın hedef alındığı soz konusu yasa onensı, Kongre ye ılk olarak geçen yıl su- nulmuştu Temsılcıler Meclısı ve Senato'nun ıl- gılı alt komıtelennde kabul edılen yasa onensı, genel kurul gundemınde, daha oncelıklı konular nedenıyle goruş.ulup oylamaya sunulamamıştı • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te Saddam'm ö ü Vietnam 'cola'yayeniliyor • ABD'ye karşı Ho Amca onderlığınde verdığı amansız mucadeleyle 6O'lı ve 7O'lı yıllann parlayan yıldızıydı Vietnam '68 kuşağının kurulu duzenlere karşı açtığı ısyan bayrağının sımgesıydı "Ikı uç daha fazla Vietnam " dıyen Ernesto Che Guevara'nın sozlen gençlerın sloganıydı • Halk "Çınlıler, Japonlar, Fransızlar, Amerıkalılar sırayla Vıetnam'ı ışgal ettıler Hepsını gonderdık" dıyor Ancak Batı, sılahlanyla gıremedığı Vietnam'a colasıyla bırasıyla ve sermayesıyle gerı donuyor lUTtCE TUNCBİ, Vietnam gerçeğm görüntuteıfi ve yazdı MI2. Sayfada yeni terörü • Irak lıderı Saddam Huseyın hukumetının, bınlerce asker kaçağı ve suçlunun ellennı ve kulaklannı kestığı belgelendı • Suçluları sakat bırakma kampanyası Saddam Huseyın tarafından 4 hazıran tanhınde ımzalanan bır kararname ıle başlatıldı. Irak'ta ılk kez uygulanan yasa, hırsızlık yapanların elîerının bıleklennden kesılmesını, suçun tekrarlanması halınde ıse bacaklarından bırının dız hızasından koparılmasını ongoruyor Dış Habeıier Serv ısı- Ingıltere'nın önde gelen gazetelennden The Independent 13 ocak tarıhlı sayısında Irak tade\let tarafından uvgulanan kor- kunç cezalan manşet yaptı Patrick~ Cockburn ımzasıyla yayımlanan haberde Saddam Huseyin hukumetının bınlerce asker kaçagi ve suçlunun el- lennı ve kulaklannı kestıgı fotoğraflaria da bel- gelendı Gazete hukümetın, ekonomık ambargonun ça- resız bıraktıgı halkı korkutarak koyduğu kuralla- ra u> maya zorladığmı mev cut tehlıkeden kımse- nın habersız kalmaması ıçın de el kesme operas- U Arkası Sa. 19,Sü.3'te GÜMRÜK BİRLİĞt YunanistanMan veto yoklaması • Ankara, Yunanıstan'ın Guney Kıbrıs'ın uyelık goruşmelen konusunda Fransa ıle vardığı mutabakat çerçevesınde Turkıye'nın gumruk bırlığıne koyduğu vetoyu kaldıracağı yolundakı haberlen yalanladı Pans'tekı Fransız dıplomatık kaynaklan da, boyle bır uzlaşmadan haberlen olmadığını soyledıler ANKARA (Cumhuriyet Bıirosu) - Ankara Vunanıstan'm Guney Kıbns'ın Avrupa Bırlı- ğı'ne (AB) uyelık görüşmelen konusunda Fran- sa ıle vardığı mutabakat çerçevesınde, Turkı- ye'nın gumruk bırlığıne kovduğu vetoyu kaldı- racağı yolundakı haberlerı yalanladı Ankara, Tûrkıye nın gumruk bırlığıne geçışı ıle Guney Kıbns Rum yonetımının AB ye uyelık başvuru- su arasında bır bağlantı kurulamayacağını yıne- ledı Cumhuriyet'ın bılgılenne başvurduğu Pa- ns'tekı Fransız dıplomatık kaynaklan da. kendı- lerınde bu yonde bır bılgı olmadığını belırtırler- ken bırlık ıçınde bu tür konulann ıkıiı mutaba- U Arkası Sa. 19,Su.5'te RP'Lİ BAŞKANA İŞGALLİ PROTESTO 1 3 . Sayfada Cumhuriyefle bhHikte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog