Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13OCAK1995CUMA HABERLER 'Beni öldürdünüz,oysa oturup konuşabilirdîk' HALİLNEBİLER Marquez'in Kırmızı Pazartesı romanı "Beni ökfürdünüz" sözleriyle başlar ve aynı sözlerle biter. Herkesin işleneceğı- ni önceden bildıği, engellenebılecek bir cinayetin romanıdır Kırmızı Pazartesi. Ama cinayet engellenmez. Taksim'deki, herkes tarafından bilinen adıyla Opera Pastanesi'ne gerçekleştiri- len saldın daengellenmedı. Yasemin Ce- benoyan olay yerinde. Onat Kutlar. 12 gün ölünıle pençeleştıkten sonra yaşamı- nı yitirdi. Yasemin Cebenoyan öldürüldüğünde 37 yaşındaydı. Marmara Üniversitesı Fransız Dili ve Edebiyatı Böjümü'nü bi- tirmiş. Yetmemiş lstanbul Ünıversıtesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölü- mü'nden mezun olmuş. Daha sonra bir yıl kadar bir üniversitenin turizm işletmeci- liği bölümünde okumuş. Columbia ve New York üniversitelerinde pedagojik formasyon eğitimi görmüş. İFSAK'tan fotoğrafçılıgı öğrenmiş. Bodrum Arke- oloji Mûzesi'nde ve Efes Arternısion ka- zısında çahsmtş,. Marmara Üniversite- si'nde dil okutmanlığı yapmış. Türki- ye'ye gelen devlet başkanı, başbakan gi- bi çok önemli kişilere VIP rehberligı ya- parken öldürüimüs. Ölümü. dogum günü- nün bir gün sonrasına rastlamış. Ne kadar kalabalık bir ınsan .. 'Ama beni öldürdünüz' İBDA-C'nindergisi. Yasemin Cebeno- yan'ınölümü ıçın. "Massey FergusoıTun Cenel Müdürii Yahudinin kızi itlaf edil- dT diyor. Şimdi, Yaseminin babası Hikmet Ce- benoyan. kızının yaşasaydı ölümüne ne- den olan bombay ı koyanlara "Otunıp ko- nuşsaydık belki birbirimlzi ikna ederdik. Ama siz ikna obnak ya da ikna etmek de- ğiL, bomba koymak istiyordunuz. Belki bomba koymak için sizi ikna edente konu- şurduk. Ama, beni öldürdünüz" diyece- ğini söylüyor. Hikmet Cebenoyan, ziraatçi. 18 yılı devlet hizmetinde olmak üzere 33 yıidır toprakla uğraşıyor. 70 yaşında. Kendisi için Yahudi. kızı için "inafedüdT sözcük- lerini kullananlara kızmıyor. Onlara kar- şı biröfkesi, kini yok. Kızının acısını yü- reğine gömmüş, şunian söylüyor. "Politik formasyonum yok. Kızımın kan davası, tazminatı peşinde değilim. Adımın veyafotoğrafuninçıkmasına ihri- Yasemin'in babası, kızım yaşasaydı şunlan söylerdi diyor: "Belki benim sizden, belki sizin benden öğreneceğimiz birçok şey olabilirdi. Oysa siz bir bombayla bu olanağı ortadan kaldırdınız. Beni öldürmek istemiyordunuz. Sizin istediğiniz belki de beni ve benim gibileri korkutmak, yılbaşında sokağa çıkmamı, dilediğim gibi yaşamamı engellemek yani toplumu terörize etmekti. Bunu Müslümanlık adına yaptığınızı söylediniz. Size kızmıyorum. Sizi bomba koymaya ikna edenlerle oturup konuşmak isterdim. Ama siz, beni öldürdünüz." Yasemin'in ailesi kıziannın can \erdigi Opera Pastanesi"ne giderek yaşlı gözlerle karan- fil bırakıyorlar. Cebenoyan ailesi sonıyor, "Bu ülkenin hastauğını kim tedavi edecek ?" yacım yok. Tek amacıtn. süregelmekte nayetler.karmaşadabuhastalığıngöster- olan bu huzursuzluklara kamuoyunun geleri. Benim doğnı bulmadığun bir şey dikkatini çekmek. Türk toplumu tıpkı bir var. Örneğin kızım öldürüldü. Gazeteler, insan bedeni gibi hasta. Bu patlamalar, ci- televizyonlar buna bir haber olarak bak- tılar ve bir haber olarakverdiler. Bitti Baş- bakan, bakanlar. diğer kisiler başıntz sa- ğolsun dediler ve bitti. İyi ama, olay lar yi- ne devam ediyor. Yine aynı tür eyİemler- de insanlar öiiiyor. Kimsenin bu sorunu çözmek gibi bir gay reti yok. Bombay ı ko- yam anyorlar. Oysa ona 'git bombayı koy' diyen var, diyene "bir yerlere bom- ba koymak lazım' diyen bir beyin var, bu beyne fikir veren, yöneten başka beyinler var. Yakalamak. hapse atmak da çözüm değil ki. Bir başkası çıkıp aynı işi yapıyor. Türkiye'de çok değerii insanlar da var. Profesörler. hukukçular. gazeteciler, dev- let görev likri... Bu insanlann bir araya ge- lip ülkenin hastauğını bir konsültasyonla teşhis etmderi gerekir." Bir kin okunmuyor gözlerinden Hik- met Cebenoyanın. Soğukkanlı konuşu- yor: "Elbiriiği eden bu değerli insanlar otu- rup bu eylemleri yapanlaıia konuşmalı. onlan ikna etmeli. Bombay ı patlatanlar Allah bilir, memleket için iyi bir şey yap- tıklannı düşünüyorlar. Kı/jmı ötdürmek isteven çeker silahı öldürür. Ama öyle yap- mıyoriar. 50 kişinin. 10U kişinin oturduğu bir yere bomba koyuyorlar. O zaman sal- dın kızıma yönelik bir saldın olmuyor ki Topluma yönelik bir saklın oluy or. Bu ÜJ- keyi yöneten, bu ülkede kendini sorumlu hissetkn insanlar, topluma saldırarak top- luma hizmet edilemeyeceğini o eylemleri yapanlara anlatmalı. Önlan ikna etmeli." Babası. Yasemin Cebenoyan'ın yaşa- saydı, bombayı koyanlara aynen bunları söyleyeceğini anlatırken çok emin görünüyor. Yaşasaydı, Yasemin Cebenoy- an kendini öldürenlere şunlan söy- leyecekti: -Beni öldürdünüz. Oysa oturup konuşabilirdik. Belki benim sizden, belki sizin benden öğreneceğimiz birçok şey olabilirdi. Oysa si/ bir bombayla bu olanağı ortadan kaldırdmız. Beni öldür- mek istemiyordunuz. Sizin istediğiniz bel- ki de beni ve benim gibileri korkutmak, ytlbaşında sokağa çıkmamı. dilediğim gibi yaşamamı engellemek yani toplumu terörize etmekti. Bunu Müslümanlık adına yaptığınızı söylediniz. Beni Müs- lümanûk adına itlaf ettığınızi' yazdınız. Belki de sizi ikna etme olasılığun koydur- du bu bombayı. İkna olmak y a da ikna et- mek değil, bomba koymak istiyordunuz. Size kızmıyorum. Sizi bomba koymaya ik- na edenlerle oturup konuşmak isterdim. Ama siz, beni öldürdünüz." Bir kentve demokrasi dostunun ardındaıu..OKTAY EKlNCİ Gazetemizde 4 Ocak 1994 günü yayımlanan "SurlarveOnat Kurlar" başlıklı yazım şöylebi- tiyordu: "Neyse ki Onat Kurlar, aydınlık düsün- celeri, bilinci ve sağlam vüreğivle bizlere daha uzun yıllar güç verecek, coşku ve esin kay nağımız olacak-." Insanoğlunun belki de en büyük erdemi olan "umutfcT yoğrulan bu sözler, ne yazık ki çaresizliğin girda- bında kaldı. Oysa ölümünden bir gün öncesine dek bile. u Hiç değttse yine yazacak, ko- nuşacak. tartışacak. araştıra- cak ve yol gösterecek"ti. Ol- madı.. Onat Kutlar'ı akademideki öğrencilik yıllanmdatanıdım. Yani. 70'li yıllann o güzel ve gururlu günlerinde. Her yıl düzenlediğımiz kültür hafta- lannda. yine her yıl vazgeçil- mez etkinlıklerimizden birisi de sinema gösterileriydı. Akademideki Fılm Arş»- vi'nin yani sıra. özellikle S4- nematek ve onun bilge yöne- tıcisi Onat Kutlar. bu çabala- nmızın en önde gelen yardım- cılanydılar. Hele ki yine Onat Kutlar, onca yo- ğun işlerini bir kenara bırakır, mimarlık \e gü- zel sanatlar eğitimi gören öğrencilenn sinemayı da tanımalan, bilmeleri ve sevmeleri için, gös- terilecek fılmlerin saptanmasında kılı kırk yarar- tleride tarih yorumlanarak yazıldığında, Onat Kutlar'lannı koruyamayan bir toplum için kimbilir neler söylenecek. Göstermelik, sahte ve "buz gibi" kınama mesajlan ise tarihin çöplüğünde bile yer almayacak... casına ter dökerdi. Bızim kuşak, nıtelıklı Türk filmlerinin yani sıra. örneğin bir "Potemkin Zırhhsı" gibi, ya da "Bislklet Hırsızlan" gibi dünya sinema klasiklenni hep Onat Kutlar"ın katkılan ve çalışkanlığı sayesınde öğrendi. O yıllardan bu yana geçen 20 yıllık dönemde de Onat Kutlar ismi hep "kent kühürünün, kent- t li olmanın. uygarca yaşamanın ve aydın sorumluluğun"' sımgesı ol- muştur. Dostlannın dışında. onutoplan- tılarda ya da söyleşilerinde dinle- yenlerde bilırler. Onat Kutlar. salt sinema alanında değil. kültürün ve sanatın ilgı duyduğu birçok da- lındaki bılgi birikiminı. çağdaş bir toplum olma özlemleri ve yüküm- lülükleriyle yogurur, zaten o hep din kalacağını umduğumuz "bi- lincinT de yine bu uygar ilışkı içe- rısınde çevresirte yayardı... Nite- kim, bu nedenle Amiral Brıstol Hastanesi'ninbekleme salonu. 31 aralıktan 11 ocaga kadar sanki o bombanın patlatıldığı Opera Pas- tanesi'ne dönüştü. Nitekim, yine bu nedenle 12 gün boyunca hemen herkes. "Birkaç haftaya kadar yazılanna başlar" göriişün- de sanki fikırbırlığı içindeydiler... lleride tanh yorumlanarak yazıldığında, Onat Kutlar"lannı koruyamayan bir toplum için kim- bilir neler söylenecek. Göstermelik, sahte ve "buz gibi" kınama mesajlan ise tarihin çöp- lüğünde bile yer almayacak.. Uğur Mumcu'nun katillerinin yakalanabilmesi için imza verenler 21158- Burcu Gönûloğlu, 21159- Bahattın Sekreter. 21160- Burak tldas, 21161- Bü- lent Yagız. 21162- Bais Günter, 21163- Burçin ildas, 21164- Bütent Ce> han, 2 U 65- Banu Akm. 21166- Beyhan Ba> kan, 21167- Bedriye Göktunah. 2İ168- Biİlent Özkan, 21169- Bülent Melek, 21170- Burak Son- kaa, 21171 - Cansu Alemoar, 21172- Cengiz Demir, 21173-Cihan Öztürk, 21174-Cem Koçarslın,21175-CananAslı.2U76-Can Güler, 21177- Canan Canpolat. 21178- Cev- det Acun. 21179- Ceylan Özcan, 21180- Ca- nan Deniz, 21181 - Ceren Bayramoğlu, 21182- Cevat Avdoğan, 21183- Cuma Ay- su. 21184- Cemal £elik, 21185- Cetnile Ak- ça>. 21186- Can Ozcan, 21187- Celal Ko*;. 21188- Cem Gencer, 21189- Coşkun Can- lı,21190-CananMorel,21191-CankutDe- mır. 21192- Celal Dikta$, 21193- Cıhan Do- ğu. 21194- Celal Turhaa, 21195- Cengiz Oztürk. 21196- Cemil Öreneli, 21197- Cen- giz Tayaaroğlu. 21198- Cuma Bilgen, 21199-'Cemal Albaşar. 21200- Cengiz ll- das, 21201 - Coşkun İldas. 21202- Can Ya- vnz, 21203- Cumhur Renk. 21204- Cabbar Mamak, 21205- Cengiz Mıyar. 21206- Cem Ünay, 21207- Canan Kuyrukoğlu, 21208- Can'Mustafa Kane, 21209- Cemıl Şahin, 21210- Cihat Avşar. 21211- Cemal Aydo- gan. 21212- Cengiz Karaosmanoğlu, 21213- Cam Mustafa Kane. 21214- Cemil Güler, 21215- Cabbar Mamak. 21216- Ce- mil Erdogaa, 21217- Çetm Yığenoglu. 21218- Çetin Nizam, 21219- Çağla Aydın, 21220- Çiğdem Tezcan, 21221- Çiğdem Agdaş, 21222- Çiğdem Seber, 21223- Cig- dem Mete, 21224- Çetin Kahraman, 21225- DenızCanıtez, 21226- DurmuşCe- mirgen, 21227- Demz Aslan. 21228- Demir Görgün, 21229- Dılek Ibış. 21230- Dilek Kete, 21231- Denız Sülün. 21232- De\rim Salman, 21233- Deniz Yüreklı. 21234- De- nlz Dinc, 21235- Devnm Koçarslan, 21236- Demet Topçuoglu, 21237- Dıdem Erbatur. 21238- Dursun Kaşıkçı, 21239- DenizGün- gör. 21240- Durmuş Yıldınm, 21241- Du- du Akın. 21242- Dilaver Koçarslan, 21243- Derya Sucu, 21244- Deniz Kırlangıçoglu. 21245- Deniz Du\ar, 21246- Duygu Dör- tok, 21247- Deniz Analiz. 21248- Deniz Al- parslan, 21249- Deniz Özmen. 21250- Di- laver Can. 21251- Derya Duran, 21252- Duygu Törût, 21253- Dılek Başar, 21254- Dikmen Seymen, 21255- Doğan Gücük. 21256- Didem Onat, 21257- Denız Kırlan- gıçoğlu, 21258- Dudu Akın, 21259- Dinçer Şenleten. 21260- Dündar Çubuklut21261- Denizhan Ateşalp. 21262- Emel Oztürk, 21263- Elçin Özcan. 21264- Elif Aydar, 21265- Ebru Yaycıoglu. 21266- Ekrem Aras, 21267- Emre Kartal, 21268- Elif \e- şilırmak. 21269- Ece Özturk. 21270- Esen- gül Köse, 21271- Ertugrul Arpacı. 21272- Erdoğan Altay, 21273- Ebru Aras. 21274- Erkan Uluocak, 21275- Erdinc Ayaz. 21276- Esra Gökbudak. 21277- Erdoğan Karaküçük, 21278- Ergin Aydoğan, 21279- Emel Emlak, 21280- Erkan Ibiş, 21281- Eser Yılmaz. 21282- Ece Baltanoğlu, 21283- Edıp Önal, 21284- Emel Takinalp, 21285- Erdal Gül, 21286- Ender Yıldız, 21287- Ebru Çelıktuğ, 21288- Elvan Çırpı- cı, 21289- Enver Akçmar, 21290- Esma Taylan, 21291- Erkan Cûşlvun'. 21292- Er- dal Aslaner, 21293- Emine Kocadogan, 21294- Ertan Akta, 21295- Ertan SivTİka- ya, 21296- Ertan Kaşıkçı, 21297- Ebru Ak- çay, 21298- Esin Şeref, 21299- Erkan Kara- ka'ya. 21300- Elmas Çiftçi, 21301 - Emre Ça- Uşkan, 21302- Emel Aydın, 21303- Engin Zaglı, 21304- Elif Çalışkaa, 21305- Enver Kasarcı, 21306- Ercan Eker, 21307- Elçın Güçlü, 21308- Esra Erdoğan,21309- Ergın Çimşir, 21310- E>lem Koçarslan, 21311- Erkan Rûzgar, 21312- Erdinç Danabaş, 21313- Esin Kıraz. 21314- Erdoğan Özöl- kü, 21315-Eylem Ko<,drslan, 21316-Erhan Satır,213!7-EmerOka, 21318-Eşref Ay- demir. 21319- Ebnı Akçav. 21320- Erdal Şekeroğlu, 21321- Elif Ko<;arslan. 21322- Elif Diktaş., 21323- hrol Çörekçi, 21324- Erdoğan Çolak. 21325- Erdal Şekeroğlu. 21326- Emine Kocatürk, 21327- Ergül Özer. 21328- Emre Saltık, 21329- Erol Şa- hın, 21330- Emel Erhan, 21331- Erol Tü- tüncüoğlu. 21332-Erkan llluocak,21333- Erdoğan Erdoğan. 21334- Ebru Tan, 21335- Erkan Karakaya. 21336- Ergun Genç, 21337- EnveT Âkçınar. 21338- Erdinç De- mirtaş. 21339- Eyüp Güllu. 21340- Erdo- ğan Çolak. 21341- Evüp Mert. 21342- Er- man Türker. 21343- Ebru Sağlık. 21344- Erhan Selim, 21345- Erdinç Has.ırc\oğlu, 21346- Ferihan Özcan. 21347- Fatıh Ona>. 21348- Fikret Ka> nar. 21349- Fılız Erduğ- rul. 21350- Fatoş \erim, 21351- Fatma Buğra. 21352- Fili/.Özbuğur,21353- Fıgen Ünay. 21354- Fatma Dikka>a, 21355- Fa- ıze Serezlı. 21356- Figen Çoban, 21357- Fı- lız Erduğnıl. 21358- Figen Kına, 21359- Ferhan Yıldınm. 21360- Fetih Îrkme7, 21361- Fevzı Celık. 21362- Fatma Belge, 21363- Funda A*lan. 21364- Filiz Özbuğur, 21365- Fatıh Fırat. 21366- Fatma Zengin, 21367- Ferdi Dönok. 21368- Feza Daba- ğoğlu, 21369- Fazilet Türul, 21370- Ful>a Şener, 21371- Fatma Şahın, 21372- Fehmi Çetinkaya, 21373- l-evzı>e Aras. 21374- Fatma Yaımiğit. 21375- Filiz Can. 21376- Ferihan Kahraman, 2137 7 - Fethi Can Ak- boy. 21378- Faruk Arhan. 21379- Gülabı Kö'seoğlu. 21380- Gülen Nalman. 21381- Gülsen Keskın. 21382- Gamze Gürdal, 21383- Güldan Özaçmak. 21384- Gülsüm Insel, 21385- Gulsen Çörekçi. 21386- Gül- ser Salman. 21387- G. Karabacak, 21388- Gamze Baykan. 21389- Guzın Gunal. 21390- Gülcan Tufan, 21391- Gulşah ln- cedli. 21392- Gülşen Uçar, 21393- Gürkan Uık. 21394- Güniz Alkan. 21395- Gani Uç- kan, 21396-Gül/ade Kurnaz, 21397-Gıren Gül Çelebı. 21398- Gizem Kaptan, 21399- Gülden Zenaın. 21400- Güneş Alikoç, 21401-GüİM-her Kuru. 21402-Gül Dörtok, 21403- Günay Artun. 21404- G. Şafak Eren, 21405- Gülden Serhan, 21406- Güneş Yıl- dınm, 21407- GüHzar Yılmaz. 21408- Gü- lay Erdoğan. 214U9- Gülüzar Yıldınm. 21*410- Gülcan ^a>ıt, 21411- Göker Alp. 21412- Güla> Karataş,21413-GülcanKa- ragüler, 21414- Gülüstan Karakuş. 21415- Gökhan Ateşalp, 21416- Gökhan Güngör, 21417- Gulseren Şener. 21418- GökselGök- sel, 21419- Guller Yılmaz. 21420- Gökhan Sarpkaya. 21421- Gamze Bıçakçı, 21422- Gülen Çelebi, 21423- Gulsevın Çuhadar. 21424- Güngör Salman, 21425- Gülnz Gö- nen. 21426- Gülsüm Boslancı, 21427- Gök- han Karaböcuoölu. 21428-GafarGüzağaç, 21429- Gülden Zengin. 21430- Gütten Kır- lagıçlar, 21431- Gulüm Turaut. 21432- Gökçe Pınar Tunaboylu. 21433- Gülin Dı- çer, 21434-Gavsi Yumuşak.21435-Güzın Açar. 21436- Güliz Acar, 21437- Hamza Taş. 21438- Hakan Bakan, 21439- Hakan Bacanlı. 21440- Hamiyet Akçay, 21441- Husnıye Çelenk. 21442- Hakan Eriş, 21443- Hakan Bakan. 21444- Hüseyin As- lantürk,21445-Hikmet Tuncel. 21446-Ha- tice Kaya, 21447- Hasan Ta5.21448- Hami- yet Doğruöz, 21449- Hacer Eryaman. 21450- Ham7a Takı, 21451- Hakan Oguz. 21452- Hüsevin Yıldız, 21453- Hulkı Er- demlı, 21454-'HabibErtürk. 21455-Hasan Turut. 21456-Hüseyin Ayvıldız. 21457-Ha- lukOzdcmır. 21458-Hüseyin Lğur.21459- Hülya Hüdaıoglu. 21460- Hilmi Çetintaş. 21461- Hamıt Belge. 21462- Hamit Belge. 21463- Huscyın Sumcn. 21464- Havri Zen- gin, 21465- HiLscyın Akcan, 21466- Handan Esin, 21467- Hasan Akyazı. 21468- Hasan Yağmur, 21469- Hıkniet Yureklı. 21470- Hüseyin Göcer. 21471- Halılıbrahım Dek- taş. 21472- Hamdullah Aydoğan, 21473- Hıdır Turan, 21474- Hakan Savur, 21475- HıdırEk. 21476- Hasan Talyalı, 21477- Ha- san Kısabacak, 21478- Hale Çıtak, 21479- Hasan Özcan. 21480- Hülya Uçar, 21481- Hülya Koçoglu. 21482- Hakan Özknl, 21483- Hasan Bıngöl. 21484- Hakan Önen- li. 21485- Hüeyın Bayram. 21486- Halil Ka- ya, 21487- Hüseyin Elbek. 21488- H. tbra- him Selamet, 21489- Hakan lnan. 21490- Herdem Erkan, 21491- Haydar Karaçaog- lu. 21492- Hilmi Çamurdan, 21493- Hani- fe Kıhç. 21494- Hasan Mutlu. 21495- Ha- lil Düzgün. 21496- Hamit Erdem, 21497- Hasan Kumaz. 21498- Halil Ozdmir, 21499- Hakkı Akbayır. 21500- Hüseyin Aruı,215Ol- Hüseyin Mentes. 21502- Ha- san Taş. 21503- Hüseyin Titiz. 21504- Ha- miyet Doğruöz, 21505- Hasan Demir. 21506- Hamza Sa\ir,21507- Hamiyet Ak- çay, 21508- Hacer Ervaman, 21509- Hül- ya C'zel, 21510- Haydar Gümüşoğlu, 21511- Hüseyin Uludag", 21512- Hülya Açı- kel, 21513- Haydar Göktas, 21514- Haşim Turhan, 21515- Hakan Bakkaloglu, 21516- Hüseyin Gazi, 21517- Hülya Sağnak. 21518- Işıl Büçkün, 21519- lşıl Tüzün. 21520- Ipek Sokullu, 21521 - Ismet Ceylan, 21522- İrem Erdoğan, 21523- ilhan Ayte- kın. 21524- llker Yayla, 21525- I Hakkı Türker. 21526- tbrahim Sümbnl, 21527- llknur Zaçkaya. 21528- Izzet Eşki, 21529- lbrahım Aydos, 21530- Ipek Enginler, 21531 - tsmaıl Tozlu, 21532- llker Görmez, 21533- lsmalı Özverdi, 21534- tbrahim Dörter, 21535- llker Aydm, 21536- İbra- him Atalı, 21537- lsmail Dönmez. 21538- Ilker Kırar. 21539- Inci Ayla, 21540- lsma- il Kiniş,21541- Irfan Sancı. 21542- İnciKa- racan. 21543- lsmail Öztulunç, 21544- lb- rahim Aydoğdu, 21545- Ibrahım Atalı, 21546- Inci Olsendil, 21547- Ihsan Öcal, 21548- tbrahim Akçay, 21549- Ibrahım Tu- ran. 21550- İpek Sidahi. 21551- Ipek Gün- dem, 21552-lbrahim Ma>igöl, 21553- Ib- rahim Sezer, 21554- tlker Çatak, 21555- tb- rahim Çetinkaya, 21556- llyas Salman, 21557- Juhde Gülaçtı, 21558- Kadir Şengül, 21559- Kerem Güngör, 21560- K. Devrim Doğan, 21561 - Kaan Nedım, 21562- Kutlu- han Tan, 21563- Korhan Cengiz. 21564- Kabilay Kay a, 21565- Korhan Alan, 21566- Kerem İnanç, 21567- Kamil Sabuncu. 21568- Kıymet Koca, 21569- Kayhan Ya- pıcı. 21570- Kadir Polat, 21571 - Kasım Ka- raku^. 21572- Kemal Koçarslan, 21573- Kemal Kılıç. 21574- Katibe Polat, 21575- Kadır Ceng\z. 21576- Kamil Karahan, 21577- Kemalettın Tokatla. 21578- Kndret Sarsan,21579- Kadvr Yanık. 21580- Kamil tnan, 21581- Kemal Aksu, 21582- Kadir Polat, 21583- Leyla Kuşku, 21584- Leyla Uzun, 21585- LeyiaYüzgül. 21586- Levent Kaya, 21587- Levem Zincirkıran. 21588- Levent Işbilen, 21589- Melek Seylan. 21590- Mehmet Ali Şirvan, 21591 - Melıha Gündem. 21592- Mehmet Düzgun, 21593- Mehmet Gündoğdu, 21594- Meral Karakü- çük, 21595- Mıne Kural. 21596- Melih Ba- ki. 21597- M. Ali Kırkık. 21598- Murat Bo- dnr,21599- Meral Aydoğan. 21600- Mahir Senem, 21601- Menekşe Usul, 21602- Mi- ne Kara, 21603- Mehmet Yılmaz. 21604- M. Akif Özdemir, 21605- Menekşe Aydo- ğan. 21606- Meral V ıldınm, 21607- Metin Ozer, 21608- Mustafa Kaçmaz, 21609- Me- ral Berberyan. 21610- Mehmet Akdemir, 21611- Metin Koçarslan, 21612- Mahmut Özdemir, 21613- Melıh Bakı, 21614- M. Hakan Onemli, 21615- Mustafa Yalçın. 21616- M. Akif Özdemir, 21617- Mehmet Demir. 21618- Mihriban Musallı, 21619- Mahmut Ünlu. 21620- Mellem Büyükay- dın, 21621-Mustafa Özcan. 21622-Musta- fa Atmaca, 21623- Metin Guvener. 21624- Mustafa Çinkıhç, 21625- Mesut Kenmog- lu. 21626- Mine Ordu. 21627- Mehmet Ocak. 21628- Marsel Şahgiller, 21629- Mu- rat Basar. 21630- Mehmet Türkür, 21631- M. Şükru Hocaoölu. 21632- Mustafa Çin- kıhe, 21633- Mehmet Bürçek. 21634- Mn- sa Çetinkaya, 21635- Mehmet Adıyaman. 21636- Mustafa Yiğit, 21637- Mustafa Po- lat. 21638- Mustafa Çelik, 21639- Munise Arvas, 21640- Mehmet Kepenek, 21641- Memet Dertlı, 21642- Mete Yalcm, 21643- Mine Ergün. 21644- Murat Canik, 21645- Mesul Oktay, 21646- Medine Guven, 21647- Murat Topaç, 21648- Mete Senuy- sal, 21649- Muhammed Yıldınm, 21650- Mükerrem Başkaya, 21651-Mustafa Altın- baş.. 21652- Meltem Okyar, 21653- M Kor- kut Yıldınm, 21654- Melek Kurtuluş, 21655- Müge Tuncelli. 21656- Mustafa Eraydın, 21657- Murat Akar. 21658- Mesut Korkmaz, 21659- Mustafa Gölbası, 21660- Mehmet Ipek, 21661- Murat Karaoğlu, 21662- Mustafa Sağ, 21663- Murad Albay- rak, 21664- Murat Günal. 21665- Mehmet Çımştr, 21666- Murta/a Eren, 21667- Me- nekse Usul. 21668-Mehmet Gürses, 21669- Metin Taylan, 21670- Mahir Senem, 21671- Metın Altuna, 21672- Mehmet Yılmaz, 21673- Murat Karcı, 21674- Murat Günal, 21675- Münevver Büke, 21676- Metin Uzu- nede, 21677- Murat Uzundede, 21678- Mehmet Eskici, 21679- Murat Gunal, 21680- Mustafa Kocal, 21681- Murat Dal- kıhç, 21682-Murat Albayrak, 21683-Mus- tafa Aydoğan. 21684- Müjgan Güceylioğ- lu, 21685- Mert Alıoğlu. 21686- Müfıt Gömleksiz, 21687- Meral Yılmaz, 21688- Menekşe Karataş. 21689- Mustafa Kara. 21690- Murat Çiftçi, 21691- Murat Aslan, 21692- Mümin Karataş, 21693- Medine Tesekkür, 21694- Murbaz Yılmaz, 21695- Murat Şahin, 21696- Muzaffer Ceylan, 21697- Mehtap Aydın, 21698- Mustafa Abaa, 21699- Murat Çelebi, 21700- M. Çiğ- dem Aykan, 21701- Mert Denız, 21702- Mete Kayhan, 21703- Numan Esin. 21704- Nurcan Karagûler, 21705- Nihan Şaban. 21706- Nigan Çilekar, 21707-Nail Yılmaz, 21708- Nuray Odabaş,21709-Neriman Kı- lıç. 21710- Nila> Pakkan, 21711- Nurten Seymen, 21712-Nadya Akköprü, 21713- Naciye Kafadar. 217İ4- Neslihan Kürk- men, 21715- Nuran Aydoğan. 21716- Nes- ria Burkpınar, 21717- Nurettın Atalay. 21718-Necla Uslu, 21719- Nazım Düzger, 21720- Nurcan Uçar, 21721- Nıldet Özfı- hz, 21722- Nilgün Üzülmez, 21723- Nihan Beyit. 21724- Nida Gençyiğit, 21725- Na- zan Ergın, 21726- Nurhayat Türüt, 21727- Nurten Kaya. 21728- Nesrin Miras, 21729- Nun Pehlivanoğlu, 21730- Necla Dedekoy, 21731- Nagihan Solak, 21732- Nihan Za- man, 21733- Nurettin Atmaca, 21734- Ne- dime Yıldınm. 21735- Nihal Tuncar, 21736- Nazan Eğik, 21737- Nadide İldas. 21738- Nebite Kılıç, 21739- Nuran Kanra. 21770- Nefıse Okçu, 21741 - Nurdan Başar, 21742- Nazmiye Türker, 21743- Nergis Ayvaz, 21744- Nazan Yumuşak, 21745- Neval Yumusak, 21746- Nail Kurt,21747- Nızamettin Aydın, 21748- Nevin Güven, 21749- Nurten Öksüm, 21750- Nizam Kap- tanoğlu. 21751- Nermın Kip, 21752- Nihal Budak, 21753- Nurhan Kuten. 21754- Nihal Gencer, 21755- Neşe Gürbüz, 21756- Nese Sivri, 21757- Nurdan Hanpoglu. 21758- Ni- lüfuer Yakıcı, 21759- Nurdan Guldın. 21760- Nihaa. Türk, 21761- Nevzat Ömek. 21762- Nizamettin Çırakoğtu, 21763- Nes- lihan Türker, 21764- Nurgül Ö/çelik, 21765- Naci Çay. 21766- Nilüfer Pehliva- noğlu, 21767- Nuray Orak, 21768- Necdet Edeş, 21769- Nejat Çızmecıoglu, 21770- Ni- lüfer Kamoy, 21771-Nıl Vuralmaz, 21772- Nafiye Yürekü,21773- Nihal Sener.21774- Naide Karakuş, 21775- Nıyazı Oztürk. 21776- Oya Erguo, 21777- Oğuz Bozkurt. 21778-Orkun Uçar, 21779- Osman Gökbu- dak. 21780- Olca Ozkan, 21781- Osman Melek, 21782- Olca Özkan, 21783- Oktay Gürses, 21784- Oya Güler. 2178S- Osman Ekınci. 21786- Orhan Tokay, 21787- Okan Aydoğan. 21788- Ozan Karadayı, 21789- Osman Dınmaz. 21790- Orkide Sarıaslan, 21791- Olcay Şengül, 21792-Osman Çağ- tor, 21793- Osman Atmaca. 21794- Orçun Akçmar, 21795- Osman Dınmaz. 21796- Orhan Melek, 21797- Oznur Pehlivanoğlu. 21798- Özgür Özcan, 21799- Özlem Yıl- maz, 21800- Özgür Özcan, 21801- Özcan Ozek. 21802-Özhan Yılmaz, 21803- Ömür Bülbül. 21804- Özdal Ak> aşar, 21805- Öz- lem Yaman. 21806- Özer Kılıç, 21807- Öz- lem Arslan, 21808- Özgür Demir, 21809- Özer Tufan. 21810- Özlem Oztürk, 21811- Özlem Özdemir. 21812- Ö. Fanık Törker. 21813- Özkan Kel. 21814- Öza> Güner. 21815- OmerGüler. 21816- Özhah Hayrat, 21817- Ömer Aysal. 21818- Ömer Ölçer, 21819- Özgür Bayram. 21820- Özgür Er- dem, 21821- Öznıir Kılıç, 21822- Ömer Tü- rüt, 21823- Ömer Yagcıoglu, 21824- Öz- rürk Akın, 21825- Özlem Koçarslan, 21826- Ömer Yıldız, 21827- Özcan Kıp. 21828- Öcal Ata, 21829- Özhan Öngün. 21830-Öz- lem Türköz, 21831- Ömer Dağlı. 21832- Özkan Taşkın. 21833- Özgür Şengul. 21834- Özhan Hayrat, 21835- Özer Das- can, 21836- Ömer Doğruöz, 21837- Omür Arslan, 21838- Pelin Bozkurt, 21839- Pınar Uyanık. 21840- Pelin Boduroğhı, 21841- Pmar Alemdar, 21842- Pınar Çırpan. 21843- Pınar Saygun, 21844- Pınar Esin. 21845- Pelin Özen, 21846- Petek Zor, 21847- Pınar Şahin, 21848- Pehlivan Kılıç. 21849- Reşat Akçay, 21850- Recep Bay- rakçeken. 21851- Ramazan Güvenç. 21852- RefikTandoğen, 21853- Recej) Ba>- rakçeken, 21854- Recep Akta, 21855- Ra- mazan Doğru, 21856- Rengim Oztürk. 21857- Recep Erlan, 21858- Rüştü Baran. 21859- Ramazan Öztür, 21860- Rıfat Tu- runcu, 21861- Reşat Akçay, 21862- Rahmi Korkmaz, 21863- Rahman Aliyi, 21864- Remzı Gürzaman. 21865- Refika Çimşir. 21866- Remzi Koçarslan. 21867- Ruşen Türkür, 21868- Refik Uçar, 21869- Rıza Erol, 21870- Reyhan Erbilgin. 21871- Re- cep Dayı, 21872- Rezzan Taylan. 21873- Ramazan Doğan, 21874- Rezzan Şen, 21875- Seval Sakbaş,2l876- Sınan Kojen, 21877- Sıdık tnay, 21878- Serhat Eren. 21879- Sabahat Batur, 21880- Sabrı Çile- tas, 21881- Sevim Çilekar. 21882- Suna Ak- yıldız. 21883- Süleyman Bilseloğlu, 21884- Sadi Türker. 21885- Sennur Atmaca, 21886- Selçuk Erdemlı. 21887- Serdar Toz- Inoglu, 21888- Sınem Tan, 21889- Sedel Soylu, 21890- Sevim Yılmaz, 21891- Seda Erdarcan, 21892- Selçuk Kip, 21893- Se- vim Kosova, 21894- Selma Candemır. 21895- Selda Ulutaş, 21896- Sadettın Türüt, 21897- Sevinç Anday, 21898- Semanur Kip, 21899- Semra Oktayoğlu, 21900- Samın Ulutaş, 21901- Semı Kuris, 21902- Selda Toker, 21903- Salih Kara, 21904- Serpil Al- top, 21905- Serap Ergun,21906- Selma Gu- ler. 21907- Sinem Kamışoğlu, 21908- Seval Buyükkol, 21909- Sezer Cumhur. 21910- Semra Coşkun. 21911- Sevim Vefa. 21912- Seray Güzın, 21913- Sevda Kalka\an, 21914- Sena Tokay. 21915- Seval Erdok, 21916- Sevınç De'mırtürk, 21917- Sultan Kılınçoğlu BAŞSAĞLIĞI Yıllannı ülkemizin kültür ve sanat yaşamına adayan ve uygar dünyada çağdaş bir toplum olarak onurlu yerimizi alabilmenin özverili bir emekçisi olan. kent ve demokrasi dostu ONAT KUTLAR'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve dostlanna başsağhğı diliyor, doğrudan aydınlanmızı ve sanatçılanmızı hedef alan bu saldınlann artık "'faili meçhul" kalmaması için tüm ilgilileri tarihsel göre\ lerine ve ülkeye sahip çıkmaya çağınyoruz. Üyelerimizi Onat Kutlar'ı uğurlamaya çağınyoruz. TMMOB MtMARLAR ODASI İSTANBUL BLTLKKENT ŞLBESÎ Yazar, düşünür, sinema adamı, Sevgili ONAT KU1 kör terör aramızdan alıp götürdü. Onu sevenlerin, ailesinin, sinema ve düşün dünyasının acılannı paylaşıyoruz. Sinema Eser Sahipleri Meslek Birliği (SESAM), Sinema Oyuncuları Derne^ (SODER), Füm Yapımcdan Derneği (FÎYAP), Çağdaş Oyuncular Demeği (ÇL4SOD), Film Yönetmenleri Derneği (FİLM YÖN) Kurucu üyemiz, değerli insan ONAT KUTLAR'ı kaybettik. Şiddet eylemlerinden medet umanlann insanlanmıza yönelttikleri saldırılan birkere daha kınıyor, sevgili ONAT'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi ve dostlanna başsağhğı diliyoruz. BtLSAK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog