Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

13OCAK1995CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Gazetecl Gümüşöldü • UŞAK(Cuınhuriyet>- Uşak kent merkezinde dûn gece yansı meydana gelen trafik kazasında aralannda TRT ve Hürriyet Afyon muhabiri Ahmet Fatih Gümüş'ün de bulunduğu üç kişi hayatım kaybetti. Kaza Izmir'den gelen Yusuf Ay yönetimindeki 03 AK 323 plakalı özel aracın Uşak Dikilitaş mevkıi fCöyhizmetleri binası önünde karşı yönden gelen Raif Ereli yönetimindeki 21 AF 168 plakalı kamyonla çarpışması sonucu oldu. Kazada. özel araçta buiunan sürücü Yusuf Ay, olay yerinde, Ahmet Fatih Gûmüş ve Orhan Kıhç, hastaneye kaldınlırken yolda yaşamlannı yitirdiler. Kamyon sürücüsü gözlem altına alındı. AslanTufan Yazmanöldö • Haber Merkezi - Gazeteci Aslan Tufan Yaznıan, önceki gün yaşamım yitirdi. 1913'te Turgutlu'da doğan Yazman, İÜ Hukuk Fakültesi mezunuydu. 1928'de İzmir Yeni Asır gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe başlayan Yazman, gazetemiz de dahil Ege Ekspres, Tan, Bugün, Son Telgraf. Tasvir, Yeni tstanbul, Dünya, Ulus ve Zafer ga^etelerinde çalıştı. Yedigün, Yeni Mecmua. Hafta ve Kırmızı-Beyaz dergilerinde fıkralar yazan Yazman. Sigorta Dünyası dergisinde başyazar olarak da çalıştı. Yazman'ın cenazesi, bugün cuma namazını takiben Levent Camii'nden ahnarak Edirnekapı Mezarhğı'nda toprağa verilecek. Insan hakları inceleme ödülü • İSTANBUL (AA) - Aybay Hukuk Araştırmalan Vakfi'nca beşincisi düzenlenen. Münci Kapani Insan Haklan tnceleme Ödülü'nün bu yılki konusu "Sanığın Korunması" olarak belirlendi. Hukuk ve siyasal bılgiler fakülteleri araştırma görevlilen ve öğrencileriyle, hâkım ye avukat stajyerlerinin katılabilecegî yanşmada, incelemelerin kısa yaşamöyküsüyle birlikte 31 marta kadar vakıf merkezine gönderilmesi gerekiyor. Yanşmada, birincilik ödülü 8 milyon, ikincilik 6 milyon, üçüncülük 4 milyon lira olarak belirlendi. Mansiyonlara ise birer milyon lira verilecek. KKTC12yılsonra sinemaya kavuştu •LEFKOŞA (Cumhuriyet) - Kıbnslı işadamlanndan Tekin Birinci'nin. eşi Meral Birinci adına kurduğu Eğitim Vakfı'run girişimleri sonucu, Kuzey Kjbns halkı yeniden sinemaya kavuştu. Son fılmini 1983 ayında oynatan Lefkoşa'daki Mısırlızade Sineması dün KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından yeniden gösterime açıldı. Nüfiıs cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdûr. ALPKÜÇÜK Yukanda resmi olan YASEMİN DEMİR 3.1.1995 tarıhınden itibaren eve dönmedi. Bilenlerin5674001 numaralı telefona büdirmelerini insaniyet adına dilıyoruz. Babası Salim DEİMİR Mesut Yılmaz'm, 'önkoşulsuz görüşme' çağnsı, DYP'yi ikiye böldü ANAR, lıiikümeti zorhıyorAYŞE SAYIN OSMANAYDOĞAN ANKARA - Başbakan Tansu ÇiDere. "önkoşulsuz görüşme' 'öneren ve "Taşın altına başınuzı bile sokanz" diyerek ko- alisyona açık olduğu işaretini veren ANAP lideri Mesut Yılmaz, DYP'yi böl- dü. Yılmaz'ın, üzerinde baskı yapan iş çevrelerine de "Sorumluluğuımızu yeri- negetiriyoruz" mesajı verdiği. bu manev- rasıyla "ANAYOL oluşumunu sağlamak değiL. DYP-SHP koalisvonunu bozarak, hükümeti erken secûne zorlamayı hedef- lediğr belirtiliyor. DYP içindeki "muhalıf- ler, Çiller'in bu cağrıya olumlu yanıt ver- mesi gerektiği görüşünü dile getirirken, aksi halde partiden "istifelar'' olacağı me- sajını verdiler. ANAP Gehel Başkanı Mesut Yıl- maz'ın, Başbakan Çiller'le ülkenin için- de bulunduğu kötü durumdan kurtanlma- sı için iyi niyetli hertürlü görüşmeye ha- zır olduğunu açıklaması. ANAP \e DYP'detartışıImayabaşlandı. ANAPkur- maylan, Yılmaz'ın, ış çevrelennden ge- len "ANAYOL" baskılanna yanıt verebil- mek için. böyle bir çıkış yaptıgını belir- tirken, Yılmaz'ın asıl amacının hüküme- ti erken seçime zorlamak olduğu görüşü- nü dıle getiriyorlar. ANAP'lılar, Yıl- maz'ın açık biçimde dıle getirmemesine karşın erken seçim isteğinden vazgeçil- mediğini ifade ederken, Yılmaz da gö- rüşlerinin değişmediğinı, yalnızca diya- • ANAP, koalisyonu bozmaya ve DYP'yi bir azınlık ya da yeni koalisyon hükümeti ile erken seçime ikna etmeye çalışıyor. DYP'li muhalifler, Başbakan Çiller'in, 'siyasi gelenekler' gereği, Yılmaz'la bir an önce 'koalisyonu' görüşmesi gerektiğini belirtirken, Çiller'e yakın yöneticiler, Yılmaz'ın atağını, 'aldatmaca' olarak değerlendirdi. loğa açık olduklannı söyledı. Yılmaz. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindo- nık'un. "Bu yıl seçim olmayacağını söy- leyenin alnını kanşlanm" sözlerine ay- nen katıldığını söylerken, ANAP Grup Başkanvekilı Hasan Korkmazcan da 1995'te erken seçimin kaçınılmaz oldu- ğunu ve bunu engellemeye ne ANAP'ın ne ış çevrelerinin ne de hükümetın gücü- nün yetebileceğıni savundu. DYP içinde çok sayıda milletvekilıyle görüşmelenni sürdürdüğünü gizlemeyen ANAP lideri. DYP'lilerin mevcut hükü- metten rahatsız olduğunu ıleri sürerek "Ben de DYP icindeki arkadaşlarımla te- ınas ediyorum, arkadaşlarım da temas ediyor. Öncmli olan Tiirkiye'nin bugiinkü durumundan kurtanlmasıdır. Onun için deherkesin sorumluluk içinde davranma- sı lazım. ö/veriyle da\ ranması la/jm. Biz. ANAP olarak bu sorumluluğu ve özveri- yi göstermeye hazınz" dedi. Yılmaz'ın. bugüne kadar net biçimde karşı çıktığı "Çiller'in Başbakanlığı"önensıne. "Onu da görüşürüz" diyerek ılımlı yaklaşması farklı yorumlara yol açarken. grubunda doğabılecek olası rahatsızlıkları mıllet- vekilerine, "Sizin iradeniz dışında hiçbir girişinide bulunmam. Hepinizle istişare göriişmeleri yapacağım"diyerek gıderdı. DYP tartışıyor Yılmaz'ın çıkışı. Çiller'e yakın çevre- lerin tepkısıne yol açtı. Çiller'e yakınlığı ile bilinen Dev let Bakanı Esat Kıratboğ- lu, Yılmaz'ın yeni bıröneri getirmediği- ni ileri sürerek "Saym Yılmaz, 'Önkoşul- suz konuşurum" diyor, ancak öyle bir k- hamdabulunuyorki bunukabuİetmemiz mümkün değil. Bize, Bu hükümet başa- nsızlığını, beceriksizliğini kabul edecek, ondan sonra hükümet istifa edecek, son- ra da gel beraber koalisyon kuralım' di- yor. Bunu kabul etmemiz mümkün de- ğiPgörüşünü dile getırdi. Yılmaz'ın. "ye- ni bir söylemle ortaya çıkmış gibi davran- makla beraber"asıl amacının, hükümeti "erken seçime götürmek" olduğunu kay- deden Kıratlıoölu. "Bugirişimiben aldat- maca olarak degertendiriyorum. kurnaz- lık olarak değeriendirryonım. Sayın Yıl- maz, kurna/Jık yapıvor" dıye konuştu. DYP'de. Çillere İcarşı 37'lerhareketi- nı başlatanlar içinde yer alan İzmir Mil- letvekili ve eski Enerji Bakanı Ersin Fa- ralyalı ıse genel başkanın, "siyasi örf ve adetlergereğT Yılmaz'ın çağnsına olum- lu yanıt vermesini istedi. ANAP Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'ın "partiler arası milli mutabakat hükümeti" önerisi- ne sıcak baktığını vurgulayan Faralyalı, Türkiye'de özellikle son 6 aydır, herkesin büyük bir umutsuzluk yaşadığına ve du- rumundan memnun olmadığına dikkat çekti. ANAP, DYP ve sol yelpazenin ılım- lı kanadı ile bu oluşumun sağlanabilece- ğinı vurgulayan Faralyalı, koşullann bu- nu zorladığına dikkat çekerek, "Sayın Çil- ler, ya 20 kişi partiden aynlır \c bağunstz bir grup kurarsa ne olacak?" diyerek ıs- tifa mesajı verdi. "Böyle bir hazırlık var mı" sorusu üzerine de Faralyalı. şu yanı- tı verdı: "Var tabü. HayaOndan memnun olma- yan, millervekili olmaktan memnun olma- yan o kadar çok milletvekili var ki, bu her an olabilir. Parti içinde. bizden çok daha ileri hareket bekleyen, daha ileri adım at- mak isteyen insanlar var. O nedenle siya- si geleneklere göre, Sayın Başbakan'ın Mesut Yılmaz'ı davet edip bu konuda bir an önce konuşması lazım." Eski Devlet Bakanı CavitÇağlar da ar- tık hükümetten gelen yasa tasarılannı desteklemeyeceğini belirterek, SHP lide- ri MuratKarayalçın'ı. "kolruğunazamk- la yapışmış gibi davranmakla" suçladı. Çağlar, tek kurtuluşun "ANAYOLTda ol- duğunu söyledı ANAP Bitlis Milletvekili, Demirerie görüşerek öneride bulundu Inan 'miHi mutabakat' turunda İnan- Formül arrvor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP kurmaylanyla ve Başbakan Tansu Çiller'le görüşen ANAP Bitlis Milletvekili Kâmran Inan. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le de gizlice bir araya gelerek "milli mutabakat" hükümeti kunılması onensıni götürdü Erken seçime, RP'nin güçlenmesinden duyduğu kaygıyı dıle getırerek karşı çıkan Inan, partiler arasında renk farkı kalmadığını belirterek lideri Mesut Yılmaz ile Başbakan Çiller'ı. "kavgayı bırakıp devlet için birlikte hareket etmeye" çağırdı. tnan, Demirel'e 7-8 maddelik bir "devlet programı" çerçevesinde mümkün olabildiğince çok partınin içinde yer alacağı bir hükümet önerisini iletirken bu hükümetın başbakanının da "güven verecek ve koordinasyon yapacak" bir ısim olması gerektiğini söyledi. Yılmaz'ın bilgisi var TBMM içinde dıyalog kanalını işletmeyı amaçladığını söyleyen ANAP Bitlis Milletvekili Kâmran Inan, milli mutabakat hükümeti kurulması için sürdürdüğü çalışmalannı hızlandırdı. RP lideri Necmettin Erbakan dan. SHP'li Hikmet Çetin'e kadar pek çok kişiyle görüşen ve son dönemde DYP'li Devlet Bakanı Necmettin Cevheri. TOBB Başkanı Yalım Erez ve Başbakan Tansu Çiller'le görüşmesiyle önerileri yeniden gündeme gelen Inan, Cumhurbaşkanı Demirel'le de bir araya geldi. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın bilgisi dahilinde yapılan, ancak gizlenen görüşme 7 aralık cumartesi günü Çankaya Köşkü'nde gerçekleşti. Inan, Demirel'le yaptığı görüşmeyle ilgili olarak önceki gün Mesut Yılmaz'a bilgi verdi. Ecevü'ten, sosyalpadama uyarısı • DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, hükümetin Güneydoğu'ya yönelik politikasını eleştirirken. ANKAR.4 (Cumhuriy«t Büro- su)-DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. hükümetin Güneydo- t t o -, t, *-'.. * ,- / ı • , . . -,- "r • . • . ğuva yönei.k poiitıkas.n. eleştı- S l J a h h mucadele er geç kazanılabı ır; fakat siyasal nrken, "Siiahh mucadele er geç acıdan ağır bir bedel odenmektedır dedı. kazanılabilir; fakat siyasal açıdan ağır bir mesıgerektiğıneişaretettı "Silahlı mücade- bedel ödenmektedir" dedi. Ecevit, ekono- mıdeki yanlış uygulamalann toplumu patla- ma noktasına getirdiğini ifade etti. DSP Genel Sekreterliği'nden aynlan Fa- nıkSırakaya'nınyerinepartinin Genel Mer- kez Örgüt Kurulu üyesi Zeki Sezer seçildi. DSP Parti Meclisi dün toplandı. Toplan- tının ardından basına bilgi veren DSP lideri Ecevit, ele alınan konulan aktardı PKK terörü konusuna deginen Ecev it, bü- yük can kaybı \e maddi olanaklara karşın alınan sonuçlann yetersiz olduğunu söyledi ve iç güvenlik önlemlerinın gözden geçiril- le er geç kazanılabilir; fakat siyasi açıdan ağır bir bedel ödenmektedir'* dıyen Ecevit. Çe- kiç Güç konusunda da eleştirilerde bulundu. Bu gücün Irak ve tran'ın parçalanmasını amaçladığını savunan Ecevit, sözlerini şöy- le sürdürdü: "Bu gücün amacı yaklaşık300 bin göçme- nin sınnianmıza dayanmasını önlemekti, oy- sa şimdi köy lerinden. kasabalanndan kent- lere göç etmek zorunda kalan vurttaşlarımı- zın sayisı 2 milyon 115 bini bulmuştur." Ekonomide yaşanan sıkıntılara değinen DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, partisi- nın bu olumsuzluklan giderecek güçte olduğunu savunurken, ilk genel seçimde iktidara gelecek- lerini belirtti. Ecevit. hükümetin, gümrük birliğme girişi engellememesi ıçın Yunanıs- tan'a Kıbns konusunda taviz vereceğini ile- ri sürdü ve Yunan vatandaşlanna vize uygu- lanması yönündeki önerileri. Edirne esnafı- nı zor duruma sokacağı gerekçesiyle eleştir- di. Toplantı sırasında Alevilerin interStarte- levizyonuna tepki göstermelerinin normal olduğunu belirten Ecevit, tepkinin Alevile- re yıllardır yapılan iftıralann bir sonucu ol- duğunu söyledi. Ecevit, Avrupa Türk Akademisyenleri Birliği'nin davetlisi olarak bugün Alman- ya'ya gidecek. îmamlar çevrecilik yapacak ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Çevre Bakanhğı ile Diya- net Işleri Başkanlığı arasında im- zalanan protokol uyannca imamlar, çevrecilik konusunda halkı bilinçlendirecek. Imza töreninde konuşan Çev - re Bakanı Rıza Akçalı. Milli Eğı- tim Bakanhğı, Türk Silahlı Ku\ - vetleri ve Türk-lş ile benzerpro- tokollerin imzalandığını anımsa- tarak "Kısa bir süre sonra da işa- damlanyla bir protokol yapaca- ğız. Hedefımiz, toplumun her ke- siminin eğitimidir" dedı. İmam- lann toplum içinde önemine de- ğinen Akçaiı. köylerde yurttaşla- nn. öğretmen, imam ve muhtar- lara saygı duyduğunu v e bu mes- lek üyelennin toplumda eğitici görev üstlendiklerini kaydetti. Diyanet Işleri Başkanı Meh- met Nuri Yılmaz da Islam dinin- de doğal zengınlıklere ve yeşilin korunmasına büyük önem venl- diğini kaydetti. ÇEVRE tÇtN EL ELE - Çevre Bakanı Akçah fle Diyanet tşleri Başkanı Mehmet Nuri Yümaz çevre için bir araya geJerek protokol imzaladılar. Protokol ujannca, Çevre Bakanhğı'nın, vaaz- larda değerlendirilmek üzere hazırladığı çevreyle ilgili kitap. broşür, film gibi dokümanlar, Diya- net İşleri Başkanlığı'nca il müftülüklerine gönderileceL Diyanet Işleri Başkanlığı, personel için çevre bilincinin yay gınlaştınlması amacıyla kurs, seminer, konferans ve paneller düzenJeyecek. Ay- nca kutsal mekân ve külliyelerin çevre düzenlemesinde bakanlık ile Diyanet işbirliği yapacak. ANAP'h eski bakanlara hapis istemi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay Cumhuri- yet Başsavcılığı. Yüce Dı- van'da yargılanan Bayındırlık ve Iskân eski bakanlarından Cengiz Amnkaya için 1 yıidan 9 yıla. Safa Giray için 6 aydan 3 yıla. eski Karayollan Genel Müdürü Atalay Coşkunoğlu için de 1 yıidan 4.5 yıla kadar hapis cezası istedi. Yüce Divan'daki dünkü du- ruşmada Gıray. Altınkaya ve Coşkunoğlu hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaası okundu. Yaklaşık 2 saat süren okumadan sonra mü- talaanın "sonuç veistem" bölü- müne geçen Yargıtay Cumhuri- yet Başsavcısı Hahık Yardım- cı, Altınkaya hakkında Türk Ceza Yasası'nın "görevi sav- saklama" eylemini düzenleyen 230'2 ve ceza arttınmını öngö- ren 80. maddelerinin iki kez uy- gulanmasını ısteyerek. 1 ile 9 yıl arasında ceza talebinde bu- lundu. Başsavcı. Safa Gıray hakkında, yasanın aynı madde- si uyannca 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunur- ken Coşkunoğlu için de TCK'nin "görevin genel nite- likte kötüye kuUanılması" ey- lemini düzenleyen 240 1 ve ce- za arttırımını öngören 80. mad- desi uyannca 1 yıidan 4.5 yıla kadar hapis talep etti. Safa Giray hakkında bazı usulsüz ihalelere "olur verme" işlemi için zamanaşımını dik- kate alarak kamu davalarının kapatılmasını isteyen başsavcı- lık. Gıray ve Altınkaya hakkın- da. otoyollara ılişkin Bakanlar Kurulu'nca 1989 yılında çıka- nlan Ek Fiyat Farkı Kararna- mesi'ne imza koyarak görevle- rini kötüye kullanmaktan açı- lan kamu davasında. "yükleti- len suçun yasal ögelerinin oiuş- madığı" gerekçesiyle beraat karan verilmesini istedi. TURYAP EMLAK BİLGİ BANKASI Tlf (242)248 49 95-242 48 12 Fax:(242)242 37 33 ANTALYA VEFAT Baromuzun 12538 sicil sayısında kayıtlı AVLKAT AYHANERKAN vefat etmıştır. Meslektaşımızın cenazesi 13.1.1995 günü (bugün) Bostancı Kuloğlu Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakıp ebedi ıstirahatgâhına defhedılecektir. Merhuma Tann'dan rahmet, kederli aiiesine ve meslektaşlanmıza başsağlıgı dilerız. İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI EĞİTİM-İŞ GENEL MERKEZİ'NDEN Sendikamızın Olağanüstü Genel Kurulu 20 Ocak 1995, çoğunluk sağlanamazsa 27 Ocak 1995 tari- hinde SSK Genel Müdürlüğü Konferans Salonu Mithatpaşa Cad. No:7, Yenişehir/Ankara adresinde aşağıdaki gündemle ve II. Olağan Genel Kurul de- legeleriyle toplanacaktır. GÜNDEM: 1. Divanın oluşturulması. 2. Önerilen komisyonların oluşturulması. 3. Açış konuşması. 4. Merkez Yönetim Kurulu raporunun okunması. 5. Merkez Denetleme Kurulu raporunun okunması. 6. Merkez Disiplin Kurulu raporunun okunması. 7. Raporların görüşülmesi. 8. Aklama. 9. Yeni kurulacak sendikaya katılma konusunun karara bağlanması. 10. Kapanış. tLAN T.C. ANKARA GA YRİMENKUL SATIŞ (22) İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ BASIN tLAN KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ'NE 1994515 Müdürlüğümüzün 1994,515 sayılı dosyasında göndenlen ve Cumhunyet gazetesınin 28.11.1994 tarihlı sayısında yayımlanan An- kara Çankaya ilçesi Aziziye mahallesinde Hoşdere Caddesı Pamuk- kale sokakta 6 kapı nolu dükkamn bulunduğu yere rastlayan imann 7038 ada. 31 parselini teşkıl eden 1390 m2 miktannda arsası buiunan kargir apartmanı 132016680 arsa payına tekabül eden zemin kat 6 nolu 180 m2 miktanndaki dükkamn satış ılaıunda m2 zuhulen 3190 m2 olarak yazılmış olduğu. doğrusunun ise 1390 ıxû olduğunu ve ila- nın bu şekilde tavzihen düzelülmesıne karar verilmiştir. Karar gereğince taşınmaan 1. saüş günü 23.1.1995 günü saat 11.45 12.00 arasında 2. satış gününün 2.2.1995 günü Ankara Adliye Sarayı K. blok zemin kat 59 nolu odada açık arttırma suretiyle saülacağı. taşınmazın m2.sinin 1390 m2 olduğu tavzihen ilan olunur. 9.1.1995 Basın: 44908 POLITIKA GUNLUGU HİKMET ÇETtNKAYA Alıştık... Yazısının girişine köşemizden bir alıntı yaparak başla- mış... Diyor kı: "Bunlan okuyunca, yazmak şart oldu diye sanldım ka- leme..." Bir Türkiye fotoğrafını gözler önüne seriyor mektup. Güneydoğu'da beş yıl görev yapmış... llginç izlenimleri ve saptamalan var... Gelin, bize yazdıklannı birlikte okuyalım... • • • "Pervari'de televizyonda bir açık oturum izliyorduk. Jan- darma astsubay çavuş da yanımızdaydı. Onun parmağın- da 'kurt başlı yüzük' vardı. O anda bu yüzük beni ilgiten- dirmiyordu. Açık oturumdaki konuşmalarda 'sol-sosyalist' kelimelerigeçmeye başlayınca küfür etmeye başladı. Ken- disine sordum: - Niye küfür ediyorsun, bir şey mi oldu? Yanıt: - Bunlar dinsiz imansız. Çünkü buniar solcu, sosyalist ve komünist. Sordum: - Sen sosyalistlere küfür ettiğine göre sosyalizmi biliyor- sundur. Haydi bana anlat... Yanıt: - Hayır bilmiyorum... Nizamiyeden içeri girdiğimde kendi kendime sordum: Kurt başlı yüzüğü çekinmeden parmağına takabilen ar- kadaşım kimlerden güç alıyordu? Resmi elbiseyle bu yü- züğü nasıl takabiliyordu..." Mektup bir hayli uzun... Bir bölümünde ilginç bir saptama yapıyor... Okuyalım: "PKKşovenistti. Minibüslerden indirdıği insanlan Kürt- Türk diye ayınp öldürüyordu. PKK acımasızdt. Sözümo- na milliyetçiydiler. Bizdeki bazı görevliler ise milliyetçilikadı altında her Kürdü düşman gibi görüyordu. Onlara göre en iyi Kürt, ölü Kürttü. Öperasyonlarda muhaberenin dışına çıkılıp kendi siyasal düşüncelerını onaylatıyorlardı. Güya PKK'lilerin morallerini bozmak için 'Başbuğ' veya 'Baş- buğum' diyoriardı... • • • Samsun'dan bir öğretmen okurumuz yazıyor... Diyor ki: "Lisemizde şeriatçı örgütlenme hızla sürüyor. Din der- si öğretmeni, öğrencileri cuma günleri camiye götürü- yor..." Artık rtiç şaşırmıyoruz bu olup brtenlere... Istanbul'daki görüntüler artık olağan sayılıyor... Takkeli, şalvarlı, sanklı, çember sakallı gençlerin sayısı gün gün artıyor... Adalet Bakanı Mehmet Moğurtay'ın genelgesine laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları uyuyor mu? Elbet uyanlar var... Ama uymayanların sayısı bir hayli fazla... Amerikan Hastanesi'ne elini kolunu sallaya sallaya gi- ren ikı şenatçıya, an\adaşımız Deniz Som tepki gösteri- yordu sadece... Onat Kutiar yaşam savaşı veriyordu... İki sanklı ve sakallının orada ne işleri vardı? Kimseden 'çrf'çıkmadı... . -.. Deniz'e döndüm: . •• "Gördun mü insanlann tepkisizliğini..." Deniz güldü: "Tepki göstermeye göstermeye bugünlere geldik..." Önceki gün iki öğretmen geldi... Anlattılar: "Okulumuzda laik, demokratik cumhuriyet düşmanlan- nın sayısı hayli artıyor. Okul müdürü sosyal demokrat bir kişi. Ancak bir şey yapamıyor." Sordum: "Neden yapamıyor?" •• Yanıt: "Çünkü korkuyor, başına birişgelmesinden çekin'ıyor..." Okul, Bakırköy Bahçelievler'de... Öğrencilerin çoğunluğu Alevi... 'Milli Görüş Vakfı', okulu denetliyor... Yeni yıl öncesi bildıri dağrtıyortar... Din dersi öğretmeni öğrencilere şöyle sesleniyor: "Yılbaşını kutlayanlar kâfirdir..." Aynı öğretmen derste şöyle diyor: "Atatürk 'ün annesi belli değildir..." Öğretmenlere sordum: "Savcılığa niçin suç duyunısunda bulunmuyorsunuz?" Korkuyorlardı... Dedilerki: ' "Geçen yıl Küçükçekmece 'de bir grup öğretmen, şeri- atçı öğretmenler hakkında suç duyurusunda bulundular. Ancak o öğretmenler sürgüne uğradı. Şeriatçılar ise okul- dakaldı..." Işte size Türkiye fotoğraflan... Artık alıştık deği) mi? Herhalde suskunluğumuz da bu yüzden... ACI KAYBIMIZ Cemiyetimiz üyesı, değerli arkadaşımız, Basın Şeref ICartı sahibi ASLAN TUFAN YAZMAN 11 Ocak 1995 günü vefat ermiştir. Yazman "ın cenazesi 13 Ocak 1995 Cuma günü, Cuma namazını müteakip Levent Camii'nden alınarak Edirnekapı Mezarlığf nda toprağa verilecektir. Vefatı camiamızda büyük üzüntü yaratan Aslan Tufan Yazman'a Tann'dan mağfiret. kederli aiiesine ve üyelerimize başsağlıgı dileriz. T Ü R K h E GAZETECİLER CEMİYETİ Değerli başyazanmız, basın şeref kartı sahibi ASLANTUFAN YAZMAN'ı yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Yattığı yer ışıkla dolsun. SİGORTA DÜNYASI DERGÎSİ Oğlum FIRATCAN'ın sağhğına kavuşması için yardımlannı esirgemeyen Sayın HÜSEYtN ÖZKAHRAMAN'a, Opr. Dr. SEYtTHAN KOÇARSLAN'a ve Bagcılar Hastanesi'ne teşekkür ederiz. MEHMET TÎMUÇÎN SUCU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog