Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 OCAK1995 CUMA 4 Çfflefden düzeltme • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller, Yazar Yaşar Kemal'e "baldın çıplak" demediğini, basında bu yönde çıkan haberlerin bir yaniış anlamanın sonucu olduğunu açıkladı. Başbakan Çiller, dün yaptığı açıklamayla Milliyet Gazetesi'nde dün yayımlanan "Yaşar Kemal'e baldın çıplak" başlıklı haberin biryanJış degerlendirmenin sonucu olduğunu belirttı. Yazar Kemal'in, Der Spiegel ' Dergisi'ndeyeralan demecine ilişkin görüşünü açıklarken, "Herkesin kendi düşüncesidir" dedığıni beiirten Çiller, terörle ilgıli görüşlerini açıklarken kullandığı "baldın çıplak" nitelemesinin Yaşar Kemal için söylediğinin sanıldığını açıkladı AJtın operasyonu sûpûyop • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Ankara Emniyet Müdürülüğüekiplerinin 108 kilo kayıt dışı altın bulduklan operasyon genişletilerek süriiyor. 15 Jcuyumcudan 257 kilo altın topianyan emniyet yetkilileri, her gün yaşanan altın hırsızlığı olayına operasyonun sürdüğü 4 günden beri rastlanmadığını kaydettiler. Hırsızlık börosu ekiplerive Ankara Defterdarlığı vergi denetim elemanlannca yürütülen operasyonda 15 kuyumcudan toplanan 257 kiloaltından I08kilosunun kayıt dışı olduğu belirtüdi. Polis yakanlara • tstanbul Haber Senisj - Kumkapı'da bina yıkımı sırasında polisleredirenerek 3 polıs memurunun yanarak yaralanmasına neden olan 7 sanık hakkında. 9-30 yı] arasında hapıs oezası istemiyle dava açildı. îstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığYnca hazırlanan iddianamede, luıuklu sanıklardan Servettın Tağ ve Yüksel Yağdıraıa"nın 'görevli devlet memurunu öldürmeye tam teşebbüs', 'göre\ li memura silahlı mukavemet' ve 'kasten bina yakmak' suçlanndan 25 ile 30 yıl arasında hapisle cezalandınlmalan istendi. SHP'deöfüm OPUCU • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gözaltına ahndıktan sonra kendilerinden haber alınamayanJann yakınlan, SHPGe'nel Merkezi'nde başlattıklan açlık grevini, ilgisizlik nedeniyle ölüm orucuna dönüştürdüler. Gözaltına alındıktan sonra yakmlanndan haber alamayan ailelerin SHP Genel Merkezbınasında başladıklan açlık grevi 8. gününeulaştı. Civan hastanede • İstanbul(AA)- Mecidiyeköv 'de uğradığı silahlı saldın sonucu yaralanan eski Emlak Bankası Genel Müdiirü Engin Civ an. göğsündeki kurşunun çıkanlabilmesi için hastaneye yatınldı. SHP'de muhalefet birleşik solun lideri için adayını 16 ocakta belirleyecek Solda üç adayh yarışANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - SHP-CHP bütünleşme kunıltayı öncesinde iki lider dı- şında üçüncü bir isim aray.şı sürerken SHP'li muhalifler adaylannı 16 ocak günü yapıla- cak eğilim yoklamasıyla belir- leyeceklerini açıkladılar. Kulis- lerde adlan adaylık için geçen- lerden eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal "Deteee varsa, ben de varun" derken Tçel Mil- letvekili Aydın Güven Gür- kan"Ben en son düşünülmeyi tercih ederim. Örgütler kime karar verirse versin ıtirazun ol- maz" dedi. SHP Grup Başkan- vekili Ercan Karakaş, "Önemli olan lider değil, yenileşme. Eşit- ler arasrndan biri lider olur" görüşünü dıle getirdı. CHP Ge- nel Başkan Yardımcısı İsmail Cem ıse "Ada\ olabilirim. CHP delegeleri \e SHP >öneticileriyle • SHP'li muhalifierin birleştirici aday için hazırladıklan çağn metninin il ve ilçe örgütlerine gönderilmesinin ardından 3. aday kulisi giderek yoğunlaşıyor. Soysal, "Delege varsa, ben de vanm" derken Ismail Cem aday olabileceğini söyledi. Gürkan, en son düşünülmeyi tercih ettiğini açıklarken, Karakaş asıl önemli şeyin yenileşme olduğunu söyledi. temaslanm sürüyor" dedı. 28 ocakta yapılacak SHP- CHP bütünleşme kurultayı ön- cesinde, iki genel başkan aday- lıkta kararh olduklannı ifade ederken 3. aday arayışı kulisle- ri de yoğunlaştı. SHP'de parti içı muhalefetin temsilcilen. ön- ceki gün açıkladıklan "Birleşti- rici ortak aday için SHP ve CHP'lilere çağrf bildirısini tüm örgütlere gönderdiler. Bazı örgütlerden bu bıldiriye tepki gösterilerek "Seçkin tavırlar doğru değil. Bırakalım adaylar özgürce yanşsın" görüşü iletil- dı. 16 ocak günü örgütlerden gelen eğilimler göz önüne alı- narak milletvekilleri, parti yö- neticileri ve il başkanlarının katılacağı toplantıda üçüncü aday belirlenecek. Soysal için kampanya Bu toplantı öncesinde. eski Dışişlen Bakanı Mümtaz Soy- sal, kendisini zıyaret eden SHP'h milletvekıllerine "Tepe- den aday empoze edilmesine karşıvım. Asıl önemli olan dele- genin ne dtişündüğü. Delege varsa, ben de vanm" mesajı verdı. Kulıslerde, Soysal'ın aday olması için SHP ve CHP delegelerinden imza toplanma- ya başlandıgı konuşuluyor. Adaylık için adı geçenlerden, eski SHP Grup Başkanı, Içel Millervekili Aydın Güven Gür- kan. Karayalçın ile görüşerek "Kaybedeceksiniz. Üçüncü kişi- ye şans tanıma ihriyacı çok yük- sek. Yardımcı olun" mesajı ver- di. Gürkan, Cumhurıyet'in adaylığıyla ilgili sorularına, "Ben en son düşünülmeyi ter- cih ederim. Örgütler kime ka- rar verirse tartışmam. itirazım obnaz" yanıtını verdi. Ercan Karakaş. hazırladtğı örgütsel yenilenmeye ilişkin görüşlerini içeren metni tüm örgütlere gönderdı Bu metinde üyelik anlayışında köklü degı- şiklikler yapılması, delegelik sistemine son verilmesi, mer- keziyetçi örgüt anlayışından vazgeçilmesı, parti içi demok- rasinin güçlendirilmesine iliş- kin görüşler yer alıyor. Kara- kaş. adaylığıyla ilgili sorulara da "Önemli olan kimin genel başkan olacağı degil, bir yeni- lenme haraketini başlatabil- mek" karşılıgını verdi. CHP'de de Baykal dışmda, Ismail Cem adaylık için nabız yokluyor. Cem. "Aday olabili- rim. Ben CHP delegeleri ve SHP yöneticileriyle temaslaranı sürdürijyorum. SHP'lilerin ça- lışmasını \akından izliyorum. GeUşmeiere göre karanmı vere- ceğun" dedı. 28 ocak senaryoları Hesaplar çatı ve liderlik üzerine • 28 ocakta gerçekleştirilecek solda bütünleşme kurultayı yaklaşırken. yeni partinin çatı ve liderlik formülü hâlâ bulunabilmiş değil. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - SHP ile CHP arasında 28 ocakta yapılacak bütünleşme kurultayı için siyaset kulislennde dile getirilen çok sayıdaki senaryo, çatı ve liderlik eksenlerinde geliştiriliyor. Kulislerde dile getirilen senaryolar. özetle şöyle: - Murat Karayalçın genel başkan seçilir. çatı SHP olur. SHP. CHP adını alır. Koalısyon sürer. - Deniz Baykal genel başkan seçilir, çatı CHP olur. 50. hükümet sona erer. - 3. bir kişi genel başkan seçilir, çatı CHP olur. tki lider dışında aday gösterilmesi beklenen Mümtaz Soysal ya da Aydın Güven Gürkan CHP'lilerin de destegiyle genel başkan seçilir. Buna karşılık CHP çatısı kabul edilir. Sıkı pazarlıkla güçlü bir koalisyon ortağı olunur ya da muhalefete geçilir. - Deniz Baykal ın genel başkan seçilmesi ve çatının da CHP olması durumunda. daha sonra toplanarak bu karan onaylaması ve kendisini fesih karan alması gereken SHP kurultayında fesih karan alınmaz. Böylece birleşme gerçekleşmemiş olur. - Murat Karayalçın'ın genel başkan seçilmesi ve çatının da SHP olması durumunda, CHP kurultayından "Atafürk'ün kurduğu partinin" fesih karan çıkmaz. Bu durumda da birleşme gerçekleşmemiş olur. Izmir Karayalçın düş kınklığına uğradı MERİH AK Karayalçın destek bulmak için gittigi İzmir'de umduğu ilgiyi bulamadı. Mümtaz Soysal'dan liderlik atağı ANKARA (UBA) - SHP ve CHP'nin bütünleşme kurultayı nedeniyle adı li- derler arasında sayılan Mümtaz Soysal, yarın Genel Başkan Murat Karayal- çın'ın hemen ardından tzmir'de sosyal demokrat platformun konuğu olacak. Soysal. "Solda Birlik" konulu bir top- lantıya katılarak birliğin nasıl olması gerektıği konusunda görüşlerini açıkla- yacak. SHP kulislennde bütünleşmenin yeni aynşmalar getirmemesi için üçüncü bir ismın genel başkan olmasını isteyen SHP'li bir kısım milletvekilinin temas- lan sürerken "Delege isterse aday olu- rum" diyen Soysal da atağa geçti. De- lege pazarlıkları ile taban çalışmasın- dan yana olmadığını beiirten ve bu işı kendisini birleştirici olarak gören mıl- letvekıllenne bırakan Soysal. birlik ko- nusundaki görüşlerini \e ekonomi-poli- tiğini anlatarak kamuoyuna mesaj ver- meye çalışıyor SHP Genel Başkanı Murat Karayal- çın'ın İzmır bölge toplantısının hemen ardından. Soysal da Izmir'e giderek sosyal demokrası platformunun düzen- lenmiş olduğu "Solda Birlik Nasü Ol- malı" konulu panele katılacak. Soysal burada delege birlik konusundakı dü- şüncelenni açıklayarak ilk mesajını ve- recek. Ardından Ankara'da özelleştir- meye karşı olarak kurulan ve kuruculan arasında Soysal'ın da bulundugu kamu işletmelerini geliştirme merkezi (Kİ- GEM) tarafından 14 ocakta düzenlene- cek olan bir panele katılacak. "Özelleş- tirme" konusunu ele alan KlGEM'in panelinde de Soysal. hükümetin özel- teştirme uygulamalannın yanı sıra ken- di ekonomik görüşlerini de aktararak kamuoyuna ikinci mesajı verecek. İZ.MİR - SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Bütünleşme Kurultayfnda 'destek' için geldigi tzmir'de 'ilgisizlik- le' karşıiaştı. Karayalçın, 28 ocağın ya- nş günü olmaktan 'çıkanlması' gerekti- gini, ancak yanşmanın da sosyal de- mokratlann birleşmesine 'zaran' olma- yacagını söyledi. Bütünleşme Kurultayı 'na giderken SHP'de Karayalçın'a yönelik 'tepkiler' su yüzüne çıkıyor. Bütünleşme Kurulta- yı için ilk gezisini tzmir'e yapan Kara- yalçın'a 'ilgisizljk' havaalanından başla- yarak hissedildi. Karayalçın, Istanbul'da bir etkinlige katılmak için Ankara'dan dün akşam ATA uçagıyla ayrılan Başbakan Tansu Çiller tarafından Izmır'e getirildı. Ha- vaalanında yaklaşık 100 kişi tarafından karşılanan Karayalçın'a diger gelişlerin- de gösterilen ilgi yoktu. İlçe başkanlan- nın çoğunlugunun karşılamaya gelme- mesı de dikkat çekti. Aik içi toplantı Öncekı gece Kordon toplantısına ka- tılan Karayalçın, dün de örgütünün önü- ne çıktı. Sabah gazetecilerle kahvaltı yapan Karayalçın, daha sonra alkışlarla karşılanıp alkışlarla uğurlandıgı CHP Izmir il merkezine geldi. Karayalçın "a burada da ilgi yoktu. Karayalçın, gaze- tecilerin 'dışanya çıkanlmasının' ardın- dan CHP'lilerle 'aile içi toplantı' yaptı. Bu toplantının ardından Balçova Ter- mal Tesisleri'ne giden Karayalçın, top- lantıda umdugu ilgiyi bulamadı. Yakla- şık 200 kişinin çagnldığı toplantıya an- cak 50 kişinin katıldıgı gözlendi. Kara- yalçın, burada gazetecilerin fotograf çekmek istemlerine karşı çıktı. Bir gazetecinin kendisine olan deste- gin çekildiği yolundaki sorusunu Kara- yalçın. "İlk önce sizin değeriendirmeni- zin neye dayandığını öğrenmek isterim. Hangi ankete, hangi çalışmaya dayandı- ğını öğrenmek isterim. Böyle bir anket yaptınız mı, var mı? Örgüt kararuu, bir- leşme genel kurulunda verecek"dıye ya- nıtladı. Karayalçın, anlaşılması durumunda 28 ocakta PM seçimlerinin de yapılabilecegini söyledi. Karayalçın, Bütünl^me Kurultayı'nda seçılememe- si durumunda 20 milletvekiliyle birlikte partiden ayrılarak yeni bir parti kura- cağı yolundaki savlan da yalanladı. BIRBAKIMA SERVER TANİLLÎ Onat Kutlap'ın Arkasından... Pazartesi akşamı, dostum Gencay Gürsoy, istan- bul'dan telefonu açmış bir şeylere hazıriıyor beni: "Onat'/n durumu iyiye gitmiyor..." diyor. Sesi, acılar içinde daha o günden. Ama ben, günlerdir sürdürdüğüm bir düşün arkasın- dayım: Onat, bu badireyi atlatıp hastaneden çıkacak. Te- kerleklı bir sandalye verecekler kendisine. Bilirim, yadır- gayacak ister istemez. Ve ben telefon açacağım Stras- bourg'dan: "Çok şükür ellerin, beynin ve yüreğin var°, diyeceğim. "Onlaıia yürûyeceksin. Onlardır yaşamı yaratıp sürdü- ren. Sen, onlarsın çünkü..." Ne diyebilir Onat bu haklı sözlere? Masasının başına yaklaşacak; hiçbir şey olmamış gibi, o ışıkiı yazılanndan bir yenisini yazmak üzere, kalemi eli- ne alacak. Yaşam, takılıp kaldığı noktadan akmaya baş- layacak tekrar. Bir meydan okumadır yaşam çünkü... Ama o ne? Bu düşü bulandıran bir tedirginlik de var içimde. Yoksa bir acının rüzgârıyla mı kavrulacağız yeni- den? Hem göreceğimiz bu kaçıncı bahçe olacak böyle "tarümar"? Yetmedi mi artık? Dudaklarımda Andre Chenier'nin dizeleri, haykırıyo- rum: . . - • y Ey ölüm! Bekleyebilirsin! , t , •• " • -y " • • ? . Hadi git, Uzaklaş! Çarşamba günleri, Cumhuriyet'e haftalık yazımı kale- me aldığım günlerdir. Biraz gecikmiş bir anma yazısı var gündemimde. Pek sevdiğim Fransız yazarı Romain Rolland'ın ölümünün ellinci yılı. O özgürlük âşığı, o ba- nştan yana olup savaşa ve şiddete karşı çıkan, o "dava- ya bağlı" insancıl yazan anmalıyım. Beethoven'in Yaşa- mı adlı güzelim kitabı elimde. Önsözünde şu cümleye takılıyorum: "Çevremizdeki hava ağır. Dünya boğucu halde. Pen- cereleri yeniden açalım. Kahramanlann soluğunu çeke- lim içimize." Insanhğın haline bakıp sanki dün yazılmış satırlar. Başım iki elimin arasında. Birkaç dakika sonra, telefon çalıyor. Karşımda Demir Özlü. Stockholm'de acılara batmış sesiyle: "Onaf Kutlar'ı kaybettik" dıyor. Romain Rolland'ın cümlesi, anın yeni bir gerçeği olu- yor. Onat Kutlar yok! Nesi var? Anıları, eserleri, eylemi... Yaşamıyla ımzaladığı ve bir vasiyet hükmündeki, paha biçilmez hatırlatmaları... Buyurunuz, Cumhuriyet'te, 28 Ağustos 1994 günlü yazısındakı şu satırları: Terör'ün anlamı ve kapsarriı, onu kullanana göre de- ğişmez. Giyotinin bıçağı, kutsal kralı, vatansever ve bo- zulmaz Robespierre'i, hayalci ozan Chânier'yi, serseri Sans-Culotte'lardan birini ya da hain Isviçreliyi aynı umursamazlıkla keser. "Tıpkı Güneydoğu Anadolu'da şiddetin gencecik as- kerieri, küçük çocuklan ve Kürt gençlerini aynı umursa- . mazhkla yok ettığı gibi. . "Hiçbir şıddette kazanan yoktur. Herkesin birden kay- bettiğı tek oyundur terör. Korkunç biroyundur." Bu satırlardakı ağırlığı bilincinde ve vicdanında duy- madan eli bombaya uzanacak ya da tetiği çekecek bir insan düşünemem. Yaman bir hatırlatmadır Onat Kutlar'ınki! Bitmedi. Buyurunuz, 1 ocak günlü Cumhuriyet'te yayımlanan Doksan Beşe Doğru adlı yazısındaki şu anlamlı hatırlat- mayı: "Dünya üstüne bir şeyler söyleyebilmek için önce gözlüklerimizi silmeliyiz." Silmeliyiz, çünkü gözlüklerimiz, demokrasimizin üstü- ne kurulu olduğu yalanları gözlerden saklıyor; demokra- simizin dostları ile düşmanlarını iyi belli etmiyor. Üzerimize bir karanlık geliyor. Demokrasiye özünde inanmayan ve bütün çağdaş birikimleri yoketmeye an- dıçmiş ve şimdiden de -fırsatı yakaladığında- yakıp yı- kan bir gericiliğin karanlığıdır bu. Işin acı yanı, başta par- lamentosu olmak üzere; devletin hemen her kurumunda destekçileri var onun. Ve bizim gözlüklerimiz bunu göremiyor. Öylesine kir ve pas içindedir. Onat Kutlar'ın giderayak, üstelik canı pahasına yaptığı hatırlatmanın üzerinde durmazsak, saygısızlık etmiş olu- ruz anısına. Görmemek için kör olmak gerekmez her zaman. Bu ölüm değıştirmeli bizi, değiştirecektir de. Olmak ya da olmamak, işte bütün sorun! diyordu Hamlet. Bizim sorunumuz da bu şimdi... r CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURU Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 28 Ocak 1995 Cumartesi günü, saat 10.00'da, Selim Sırrı Tarcan Spor ve Sergi Sarayf nda toplanacaktır. Sayın Kurultay delegelerine ve ügililere saygiyla duyurulur. Deniz BAYKAL CHP Genel Başkanı GÜNDEM: l.Açılış 2. Başkanlık Divanının oluşturulması, 3. Saygı duruşu ve tstiklal Marşı, ; . 4. Genel Başkanın sunuş konuşması, 5. 29 Ocak 1995 pazar günü saat 10.00"da toplanmak üzere ara verilmesi. CHP-SHP BÜTÜNLEŞME GENEL KURULU 29 Ocak 1995 Pazar Saat 10.00 6. İkinci otururnunun açılışı, 7. Bildirge ve tüzük komisyonlannın kurulması, 8. Bütünleşme Genel Kurulu kararlan ve belirlemeleri hakkında açıklama yapıhnası, 9. Bütünleşme protokolünün öngördüğü tüzük değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanması, 10. Bütünleşme Genel Kurulu kararla/ı uyannca, parti tûzel kişiliğine son vererek başka bir partinin tüzel kişiliğine katılmak, malvarlıgını devretmek ya da katılma ve mal varlığını devretme istemini kabul ermek konulannın görüşülüp karara bağlanması. (Tüzel kişiliğe son verilmesi halinde, gündemin bundan sonraki mad- deleri uygulanmadan kapanış maddesine geçilir.) 11. Bütünleşme protokolünün öngördüğü seçimlerin yapılması, 12. "Ana llkeler ve Temel Hedefler" bildirgesinin onaylanması, 13. Kapanış. SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANLIKLARINDAN ÇAĞRI CHP ve SHP Bütünleşme Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 28 Ocak 1995 Cumartesi günü saat 14.00'te Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'nda toplanacaktır. Sayın Kurultay delegelerine ve ügililere saygıyla duyurulur. Deniz BAYKAL CHP Genel Başkanı Murat KARAYALÇIN SHP Genel Başkanı GÜNDEM 1. Açılış (iki Genel Başkan birlikte), 2. Başkanlık Divanının oluşturulması, 3. Saygı duruşu ve tstiklal Marşı, 4. Başkanlık Divanf nca, toplantı düzenine ve çalışma ükelerine ilişkin açıklama yapılması, 5. Genel Başkan aday adaylarının başvuru süresinin açıklanması, 6. "Ana İlkeler ve Temel Hedefler Bildirgesi" taslağının görüşülüp oyJanması. 7. Genel Başkan aday adaylarının konuşmalan, 8. Oylama düzeninin kurulması, 9. Oylama, a) Parti tüzel kişiliğinin belirlenmesi, b) Genel Başkan adayının belirlenmesi, 10. Oy aynmı. sayımı ve dökümü yapılarak sonuçlann açıklanması, 11. Kapanış. SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURU Sosyaldemokrat Halkçı Parti 9. Olağanüstü Kurultayı, 29 Ocak 1995 Pazar günü saat 10.00'da, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda toplanacaktır Sayın Kurultay delegelerine ve ügililere saygıyla duyurulur. Murat KARAYALÇIN ' s s SHP Genel Başkanı GÜNDEM , f. l.Açılış, 2. Başkanlık Divanının oluşturulması, 3. Saygı Duruşu ve tstiklal Marşı, \ ., • 4. Genel Başkanın sunuş konuşması, ' ' 5. Bildirge ve Tüzük komisyonlannın kurulması, 6. Bütünleşme Genel Kurulu kararlan ve belirlemeleri hakkında açıklama yapılması, 7. Bütünleşme Protokolünün öngördüğü Tüzük değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanması, 8. Bütünleşme Genel Kurulu kararlan uyannca, Parti tüzel kişiliğine son vererek başka bir partinin tüzel kişiliğine katılmak, malvarlıgını devre mek ya da katılma ve mal varlığını devretme istemini kabul etmek kon lannın görüşülüp karara bağlanması. (Tüzel kişiliğe son verilmesi halinde, gündemin bundan sonraki mad deleri uygulanmadan kapanış maddesine geçilir.) 9. Bütünleşme Protokolünün öngördüğü seçimlerin yapılması, 10. "Ana llkeler ve Temel Hedefler" bildirgesinin onaylanması, 11. Kapanış.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog