Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

13 OCAK 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER PKK davasmda sahte tutaııalDiyarbakır DGM'ce haklannda dava açılan 7 kişi ile ilgili olarak Siirt Emniyeti tarafından düzenlenen yüzleştirme tutanağınm sahte olduğu ortaya çıktı. Tutanakta imzalan olan polislerin başka illerde görev yaptıklan anlaşıldı ERGÜNAKSOY ANKAR\ - Siirfin Kurtalan ilçesi kırsal kesıminde PKKmilitanlannayar- dım ve yatakiıkta bulunduklan savıyla Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkeme- si'nce (DGM) haklannda dava açılan 7 kişi ile ilgili olarak Siirt Emniyet Müdür- lüğû'nce düzenlenen yüzleştirme tuta- nağının sahte olduğu ortaya çıktı. 12 Ma- yıs 1992 yılında düzenlenen tutanakta imzalan ve yaka numaralan bulunan iki polis memurunun, bir yılönceyani 1991 yılında Siirt'ten aynldıklan. birinin Ti- re'de, diğerinin de Ankara'da görev yap- tığı anlaşıldı. Talimatla ifadeîen alınan polis memurlan Yaşar Tonay \e Celal Temur, tutanaklann düzenlendiğı tarih- te Siirt'te görev yapmadıklannı, sanıkla- n tanımadıklannı ve tutanaktaki imzala- nn kendilerine ait olmadığını bildirdiler. Kırsal kesimdeki teröristlere yardım ve yatakiıkta bulunduklan savıyla Siirt Em- niyet Müdürlüğü tarafından 1992 yılı- nın ortalannda gözaltına alınan ve Diyar- bakır DGM'ce haklannda dava açılan Abdullah Aktaş, Faik Turdu. Tahir San- gül, Mahmut Başaran, Ebedin Elbuğa, Hayrettin Özluğ ve Şemsettin Esmer ile ilgili olarak güvenlik güçlennce düzen- lenen yüzleştirme tutanağının sahte ol- duğu bildirildi. îki polis memurunun ta- limatla ıfadelerinin almması ile ortaya çıkan sahte tutanak olayı şöyle gelişti: Sanıklar, gözaltındayken PKK'li iti- rafçı, Kemal kod adlı AbduUah Aydın'la yüzleştirildi. Itirafçı Aydın. tutanaklara geçen ifadesinde. sanıklann PICK'li ol- duklannı öne sürerek şunlan söyledı: "Sanıklar. örgüt adına miHs olarak ça- iışmaktadııiar. Dağ kadrosundan diğer arkadaşlarla sanıklann köyüne gittigi- miz zaman yardım ederlerdi. Köyde bu- lunduğumuz zaman, bizleri korumak için çevrede nöbet tutarlardı. Ihtiyaçlan- mızı ve isteklerimizi gönüllü olarak kar- şılarlardı. KuryeliğimLa v c kılavuzlıığu- muzu yaparlardı. Hepsini tanınm." 1987/315 ve 1991,1059 yaka numara- lı polis memurlan. 12 Mayıs 1992 tarih- lı tutanağı imzaladıktan sonra, belgeyi adli makamlara ilettiler. Sanıklann avukatı Kenan Coşar'ın, DGM'de süren davada. tutanakta imza- lan ve yaka numaralan buiunan güven- lik görevlilerinin tanık olarak dinlenme- lerini talep etmesi üzerıne, DGM, Içiş- leri Bakanlığı'na yazı yazarak yaka nu- maralan belli olan polis memurlannın nerede olduklannı sordu. Içışleri Bakan- lığı'ndan gelen yanıtta, polis memurla- nndan binnın Tıre, diğennin de Anka- ra'da görev yaptığı bildirildi. Bunun üze- rine DGM, Ankara \e Tire cumhuriyet başsavcılıklanna bir yazı göndererek olayı anımsattı ve adı geçen güvenlik görevlılennin talimatla ıfadelennın alın- masını istedi. Polis memurlanndan Ya- şar Tonay'ın Tire Cumhuriyet Savcılı- ğı'nca alınan ifadesı aynen şöyle: "Ben 1989-1991 yıllan arasııtda Siirt'in Kur- talan ilçesinde görev yaptım. Oradan ta- yinim Tire'ye çıktı. Tire'de göreve başla- dım. Doiayısıyia talimatta adı geçen tanık ben değilim. Kurtalan'da göre\ yapar- ken yaka numaram 315'ri. sicil numa- ram ise 84804'tü. Soyadın>da Sona> de- ğü, Tonay'dır. Aynca bana gösterilen ve okunan tutanak amndaki 1987/315 nu- marası vetutanağın alt bölümündeki im- zalar da bana ait değildir. Tutanağın 1992'nin Mayıs ayında dûzenlendiği an- laşılıyor. Olayın da 25.4.1992 "de meyda- na geidiği görüiüyor. Bu tarihlerde ben Tire'de görevliy dim. A> nca adı geçen sa- nıklan da tanımam." Ankara DGM'de ıfadesi alınan polis memuru Celal Temur da böyle bir yüz- leştirme tutanağını düzenlemesının mümkün olmadığını belirterek "Çünkü, 1991 yılının Ağustosayında Ankara Em- niyet Müdürlüğü'nde göreve başladım. Oy sa tutanak, Siirt'ten aynldıktan bir yıl sonra düzenlenmiş. Göre\ yaptığım süre içinde bö> le bir olay da hatıriamıyorum. Tutanaktaki yaka numarası bana aittir. Ancak, imza benim degikür" dedı. Diyarbakır DGM. Kurtalan'da görev yaptıkları süre içinde herhangi bir yüz- leştirme tutanağı düzenlemedıklennı, sa- nıklan tanımadıklannı ve imzalann sah- te olduğunu bildiren polis memurlannın ıfadelennı dikkate almayarak sanıklan. yasadışı PKK örgüt üyelerıne yardım ve yatakiıkta bulunduklan savıyla 3'eryıl 9'ar ay ağır hapis cezasını çarptırdı. Samklann avukatı KenanCoşar. karar üzenne Yargıtay'a itirazda bulundu. Co- şar, ıtıraz dilekçesınde, müvekillennın PKK'li olmadıklannı belırttı. Matkap: Sendikalar Yasası çıkacak • Matkap, Sendikalar Yasası'nı "12 Eylül'ün izlerinden anndırma' konusundaki girişimlerinin sendikalardan yeterli destek almadığını söyledi. Matkap 'Bunun için de yürüyüş yapsalar ya. Yürümeye değer' dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Çalıştna ve Sosyal Gü- venlik Bakanı Nihad Matkap, 2821 sayılı Sendikalar Yasası 'nı "12 Eylül'ün izlerinden anndır- ma" konusundaki girişimlerin de, 'destek yetersizligT savıyla sendikalara sitem ettı. Hükümet- te yasa değişikliği konusundaki girişımlerinı sürdürdüğünü be- lirten Matkap. "Bunun için de bir yürüyüş yapsalar ya"dedi. Matkap, Cumhuriyet'e yaptı- ğı açıklamada, 2821 sayılı Sen- dikalar Yasası'nın 'antidemok- ratik' nitelik; taşıyan hükümleri- ni değiştirmek için hükümette atılan adımlara dikkat çekerek şunlan söyledi: "Türk-fş Cenel Başkanı Bay- ram Meral bile değişikliklcrie il- gili bir-iki olumsuz şey söylemiş. Mutabakat sagladık. Beİdedim ki, biitün sendikalar, basın top- lantısı vapacak. Gerek sendika- lar gerek konfederasyonlar des- tek verecekler. Bu tür tasanlan yasalaştırmanın zor olduğunu | herkes bUiyor. Bnnun için de Mr yürüyüş, yapsalar ya. Bunun için yürümeye değer. Bundan sonra, bari 2822 sayılı Toplu jş Sözleş- mesi, Grev ve Lokavt Yasası için bu konsensusu sürdürelim istiyo- ruz. Ybksa bu parlamento, kolay kolay düzenlemeleri yapamaz. Bunu herkes biliy or. Ama işin sa- hibi başında olmazsa bir şey y a- pamazsın." lşçı ve işveren konfederasyon- lannın, yasa değişikliği için ken- disi tarafından bir araya getinl- diğini anımsatan Matkap, "Sen- dikalar Yasası, bu haliyle çıka- cak" dedi. Yasada değişiklik olması için ilgili kesimlerin ricası olmadığı- nı da kaydeden Matkap, "Ben, bir şey ler yapalım diyorum. 6 ta- ne maddeye ilişkin teklifimiz var Hiçbiri y aşama girmiy or. Bunlar. benim çalışmalanm. Bundan 2 ay önce, gerek ANAP gerekse RP gnıbu, yasa teklifi verdi. Sadece 4 dönemlik sendikacılann göre\ sürelerine yönelik. Ama herkes eksik nokta,efeştirecek nokta an- yor" dedi. Sosyal güvenlik çati anyor Matkap, sosya) güvenlik ku- ruluşlannın tek çatı altında top- lanması konusunda kamuoyuna yansıyan tartışmalann yanlış an- laşıldığını da ifade ederek "Tek çatı altında toplanması ayn, ayn bir devlet bakannğına bağlanma- sı ayn. Bu konuda muhatabım yok ki, buna karşı çıkayım. Bir Emekli Sandıgı \ar. Gerisi zaten bizde" diye konuştu. Demokrasi düşmanlannın saldınsı sonucu YASEMİN CEBENOYAN'ın ? ardmdan ONAT KUTLAR'ı da kaybettik. Acımız sonsuzdur. İSTANBLL ECZACI ODASI ÎŞTANBUL TABtP ODASI İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI "Aydınlanmız bir bir öldürülürken ülkemizin karardığını görüyor ve endişe ediyoruz." ONAT KUTLAR'ın ölümü hepimizi yasa boğmuştur. Basm camiasma ve KUTLAR ailesine, tüm üyelerimiz adına başsağhğı diliyoruz. Emekçiler gerçek sanatçılan hiç unutmazlar. ONATbizimdir... BİRLEŞtK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL YÖNETtM KURLLU Sevgili Onat Kutlar Hepimizi hedef alan saldınnın bedelini, bizim adımıza siz ödediniz. Size olan borçlanmıza, bir yenisi daha eklendi. İlhan Bilge PTTişçileri iş bırakU tstanbul Haber Servisi - PTT'deki kamu ça- lışanlannın bir haftaya yayılan iş bırakma eyle- minden sonra Türk-Iş'e bağlı Haber-tş Sendika- sı'nda örgütlü PTT işçileri. dün. toplusözleşme farklannın bono ile ödenmesini protesto etmek için işbıraktı. Eylem nedeniyledün lstanbul Av- jrupa yakasında posta dağıtım. telefon bakım- onanm ve abone hızmetleri sunulmazken, tahsi- lat da yapılmadı Türkıye Haber-lş Sendikası 1 Nolu Şube Temsilcileri Kurulu'nun karanyla gerçekleştirilen eyleme. tstanbul'da Avrupa ya- kasının dokuz PTT müdürlüğüne bağlı işletme ve postanelerdeki 3 bin ışçi katılırken PTT'nin kamu çalışanı tarafından da desteklendi.,. - SEÇİM SİNYALİ Çiftçinin faiz borçlan erteleniyor ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)- Hükümet, çıfçilerın yaklaşık 3.5 tnlyon lırayı bulan kredı borç- lanndan doğan faız ödemelerını erteleme karanyla, olası bir seçı- me karşı hazırlık sınyalı verdı. . Bakanlar Kurulu'nun dün yaklaşık 45 dakika süren toplan- tısının ardmdan açıklama yapan Hükümet Sözcüsü ve Devlet Ba- kanı Yıldınm Akhına, çıftçılerın borçlarının ve takip masraflannın affedilmesıne ilişkin yasa tasan- sının ımzaya açıldığını söyledi. Aktuna tasannın, çiftçılere Zı- raat Bankası veya Tarım Kredı Kooperatıfleri'nce açılmış bulu- nan büriin tarımsal kredıler ile Ta- rım Işletmelerı Genel Mudürlü- ğü, Türkiye Zırai Donatım Kuru- mu ve Toprak Mahsüllen Ofı- si'nce kredıli satılan tohum, güb- re, ilaç, makine, alet bedellerın- den doğan ve 2 Ocak 1995 tarıhı- ne kadar ıdan veya kanunı takıp- tekı hesaplarına ıntikal etmış borçlara ödeme kolaylığı sağlan- ması için hazırlandığını belırttı. Aktuna, Bakanlar Kurulu top- lanfısında, "yap-işlet-devret"mo- deliyle yapıiacak yatınmlann da değerlendirıldiğım belırttı Deledıyenın parasma hacız MEHMET DEMİRKAYA tstanbul Büyükşehir Belediyesı'nin, 175 itfaiye işçisinin alacağını ödemediği için Vakıfbank Aksaray Şubesi'ndeki paralan. icra takibi nedeniyle bloke edildi. Mahkeme karan ve icra takibine karşın işçi alacaklannın ödenmediğini, bu nedenle lstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bankalardaki paralanna haciz konulmasını istediklerini belirten işçilerin avukatı Mehmet Başbuğ. işçi alacaklannın yaklaşık üç milyar lira tuttuğunu. bankadaki belediye parasının ise üç buçuk milyar liraya yaklaştığını söyledi. Başbuğ, işçi alacaklannı ödemediği ıçın Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan ile İtfaiye Müdürü Muhittin Soğukoğlu hakkında İstanbul Valiliğı'ne suç duyurusunda bulunmuştu. Avukat Başbuğ, "Erdoğan'ın gerekçe ve nedenleri bizce anlaşüamamaktadır. Hak arayan 175 işçi ile biriikte bu hakkı almak için da\-a açan beni de cezalandırmak istiyor olmalı. 1425 işçinin 25 milyannı ödüyor. 175 işçinin 3 milyar channdaki parasını ödemiyor. Paranın bankada hacizli blokeli olarak kalması işine geliyor"* dedı Beiedıyenin Vakıfbank Aksaray Şubesi'ndeki, 2034481 nolu hesaptaki yaklaşık 300 milyon bloke hesaba alındı. Vakıfbank şube yetkilileri. 2014415 nolu hesapta bulunan üç milyar civanndakı para için lstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nden talimat bekledığini bildirdı 11.1.1995 günü kaybettiğimiz M.ARİF ONAT KUTLAR'ın cenazesi 14 Ocak Cumartesi günü, saat 10.00'da Cumhuriyet gazetesi bahçesinde yapıiacak tören sonrası, Teşvikiye Camii'nde kılmacak öğle namazmm ardmdan Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. AÎLESt Not: Çelenk gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunmalannı rica ederiz. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Ve Bir Mum YakınL. Nâzım Hikmet ne güzel söylemiş: "Ben yanmasam I Sen yanmasan I Biz yanmasak I Nasıl çıkar karanlıklar ay- dınlığa?" Ama binlerce mum yakılırsa; karanlıklan yok etmek için kimsenin yanmasına gerek kalmaz! Bu yılbaşı aldığım ve ne yazık ki yanıtlamak olanağı bu- lamadığım sayısız kutlama kartından birinde şöyle yazılıy- dı: "Karanlığı lanetlemektense, bir mum yakmak yeğdir!' Kartı yollayan, "Demokrasi İçin Dayanışma Platformu" idi. Karanlığa karşı savaşmak için oiuşmuş, sayısız "top- lumsal duyarirlık" göstergesinden birisi... (MBE 350, Tak- sim 80096 lstanbul - Faks 256 68 18). • • • Feriha Komut imzalı bir başka mesajda da şu satırlar vardı: "RP'li kadınlarordusu, politik mobilizasyonun önemliak- törieri olarak, Islamın bayraktariığı kımliklehyle halkın nab- zını tutarak, sabırfa, bilinçli ve karartı bir çalışmayla, son yerel seçimlere türbanlı damgasını vurmuşlardır. Bu çalış- ma ve yükselme grafiği, yerel seçimlerden sonra da de- vam etmektedir. Büyük milletimizin helal vergileriyle oku- muş, bürokrasinın dişlisinden geçmiş değerli Atatürkçû kadın arkadaşlanmızı, bılgi ve kültür hazinemizi, enerji ve heyecanımızı, kuracağımız vakıfta birteşmeye davet edi- yoruz. "(0312- 335 53 32 veya 425 97 99). Amaç belliydi. Kemalizme sahip çıkmak gereğıni duyanlar da Kemalizm düşmanlannın yöntemıni kullanacaklardı. • • • Gaziantep'ten Sayın Sabriye Güler'in mektubu ise, sarv ki bu "bütün"ün bir parçası gıbi: "DSP'ye üye oldum. Şu anda il kadın komisyonu baş- kanlığım yürütüyorum. Refah Partisi'nin çalışma biçimini örnek aldtk. Kapı kapı dolaşıyoruz, toplantılaryapıp konu- şuyoruz." RP "demokratik" bir yöntemi, bgl "para" desteğinde kullandı: Karanlığı "yaymak" için... Şimdı aynı yöntemi, parası az, ama "bilinci" çok olanlar kullanmaya başlıyorlar: Karanlığı "yenme/c"için... Sayın Güler, Cumhuriyet'ı "doyurucu, gerçekçi ve Ke- malist" olarak çok sevdiğini söylüyor ve ekliyor: "Böyle bir gazeteyi, isterdim ki milyonlar da okusun!" • • • Devleti yönetenlerin 40 yıllık "gaflet"\ Türkiye'yi bu nok- taya getirdi. "Karanlıklar" devlet desteğinde büyüdü. "Birileri birşey- leryapsın da şu karanlığı aydınlatsın!" umudu kalmadı. Ay- dınlığın ışıklarından yararlanmış olanlar, bir araya gelmeye ve "birşeyler" yapmaya başladılar. Karanlığı savunanlar kapı kapı mı dolaşıyor; onlar da do- laşıyorlar. Karanlığı savunanlar, kandı gazetelerini okuyanların sa- yısını arttırmak için seferber mı oluyor; onlar da "kendiga- zeteleri" için çözüm arıyorlar. Ve görüyorlar ki; Cumhunyet gazetesi, Kemalizmi savun- mada gıderek tek başına kalmaktadır. Karanlığı savunanlar, kendi gazetelerini beşer bin onar bin alıp parasız dağıtıyorlar. Aydınlığı savunanlann o kadar parası yok. Ama benzer bır yolu, beşer onar ile izlemek ola- naklı. Ya da bir araya gelerek küçük olanaklan birleştirerek... Şirrtdl Arrferika'da *e Almaıiyâ'ddki bazi Türkler böyte 1 8* girişim içindeler. Parasal nedenlerle Cumtiuriyet okuya* mayanlar için, yüzlerce abone parasını ödemek istiyorlar. Kimi dernekler de benzer bir şeyi kendi çevrelerinde yapma haztrhğındalar... . .' •*• " Batı'da işçi sınıfı siyaset sahnesine çıktığında, benzer bir durumla karşılaşılmıştı. Sermaye partilerinde, birkaç üye ellerini ceplerine attı- ğında. parasal sorun çözülüyordu. İşçi partilerinde ancak onbinlerce üyenin küçük ödentileri bir araya gelince "den- ge" sağlanabildi. Ve "çoğulcu demokrasi"var olabildi. Şimdi sıra, Atatürk'ün yaktığı ateşin ışığında aydınlan- mış olanlarda. Karanlığı lanetlemek yerine, bir mum yakın! Yakılan her mum, başka mumlann da yakılmasını özen- direcektir. Yakılan her mum, sadece karanlığı biraz daha yok etmekle kalmayacaktır; yakanın umutsuzluğunu da yok edecektir. Karanlıklar sizi korkuttuğunda, kendi kendinize sorun: - Karanlığı yenmek için ben ne yapabilirim? Ve bir mum yakın! ONAT KUTLAR'ı kaybetmiş olmanın acısını, tüm okurlanm ve bu toplumun tüm demokrasiye inanan in- sanlanyla paylaşıyorum. Tann'nın benzer yeni acılar vermemesini diliyorum. 10 yıllık işçinin maaşı 19 milyon olacak Kadıköy Belediyesi'nde sözleşıııe iııızalaııdı •DİSK'e bağlı Genel-tş Sendikası ile Kadıköy Belediyesi arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Binnci yıl ortalama yüzde 60, ikinci yıl da yüzde 62 oranında artış sağlayan sözleşmeyle 1 Mayıs'ın ücretli tatil olması da hükme bağlandı. î İstanbul Haber Servisi - DlSK'e baglı Genel-lş Sendika- sı ile Kadıköy Belediyesi arasın- da yüriitülen ve 1300 ışçiyi ilgi- lendiren toplu iş sözleşmesi im- zalandı. Mart 1994tarihinden jti- baren geçerlı olacak sözleşmey- le işçilerin ücretlerinde birinci yıl yüzde 60. ikinci yıl yüzde 62 ar- tış sağlandı. Buna göre 10 yıllık bir işçinin nisan ayındaki net ma- aşı. 19 milyon lira olacak. Kadıköy Belediyesi Evlendir- me Dairesi'nde düzenlenen im- za töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Selami Öz- türk. sendikalan demokrasilerin vazgeçilmez unsurlan olarak gördüklerinı söyledi. Işverenin işçilere ulufe değil. çalışmalan- nın karşılığını verdiğini vıırgu- layan Öztürk, sözleşmeyle işçile- re ekonomik haklann yanında yeni birtakım demokratik hakla- nn da verildiğini kaydetti. Söz- leşmenın Kadıköy Belediye- si'nde çalışan işçilere iş güven- cesi de sağladığına dikkat çeken Öztürk, "Tşçiye iş güvencesi sağ- lamazsak \erimli obnalannı bek- leyemeyiz1 " diye konuştu. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak da sendikalann işçilerin seslerini duyurabildikleri tek or- gan olduğunubildirdi. DtSKola- rak işçilerin 'evet' demediği hiç- bir sözleşmeyi ımzalamadıklan- nı belirten Budak, şunlan söyle- di: "Sağlanan iicret artışı, yüzde 150'ye \-aran enflasyon karşısın- da yeterii değildir. Ancak ülke- mize olan sevgimizden dolayi bu sözleşmeyi imzaladık. Demek ki bu ülkeyi yalntzca sırça köşkkr- de oruranlar se>miyorlar. Bu ül- keyi; işçiler, memurlar, akşam evine ekmek götürecek parayı bulmakta zorlanan vatanda^lâ- nmız da seviyorlar." Imzalanan sözleşmeye göre halen 252 bin lira olan ortalama çıplak yevmiye, 466 bin liraya yükseltildi. 136 bin lira olan ta- ban ücret 260 bin lira oldu. Bi- rinci yıl ortalama yüzde 60, ikin- ci yıl da yüzde 62 oranında artış sağlayan ve Mart 1994'ten itiba- ren geçerli olan sözleşmeyle be- lediyede çalışan 10 yıllık bir iş- çinin çıplak net maaşı, Nisan 1995'te 19 milyon lira olacak. Sözleşmeyle sosyal haklarda da birtakım iyileştirmeler yapılır- ken 1 Mayıs'ın ücretlı tatil ol- ması da hükme bağlandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog