Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13OCAK1995CUMA 10 DIŞ HABERLER — 3 — •Cezayjp'de 7 asrı dıncı olduruUu • CEZAYİR (AA) - Başkent Cezayir'in doğusundaki El Maharia yerleşim bölgesinde önceki gün aşın dinci 7 silahlı militanın öldürüldüğü bildirildi. Cezayirgüvenlik yetkililen, bir ihbar üzerine bu bölgedeki bir eve baskın düzenlendiğini söylediler. Operasyon sırasında çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğü belirtildi. Ancak polislerden ölen olup olmadığı konusunda aynntılı bilgı verilmedı. Bir eve yapılan baskında 6 adet otomatik silah ele geçinldigı de bildirildi. Bu arada başkent Cezayir'in merkezinde toplanan yüzlerce kişi yönetim aleyhtan gösteri düzenledi. Bonn-Atbia askeri • BONN (AA) - Almanya ve Yunanistan, askeri ve silahlanma teknolojisi alanındakı işbirliğini geliştinyor. Yunanistan Savunma Bakanı Gerassimos Arsenis ve Alman meslektaşı Volker Rühe arasında Bonn'da yapılan görüşmelerde. Alman ordusunun NATO çerçevesinde Yunanistan'a yaptığı yardımın sona ermesinden sonra, yeni bir işbirligi döneminin başlatılması kararlaştinldı. Aynca Yunan ve Alman firmalannın, savunma sanayii alanında işbirliğini geliştirmeleri de ıstendi. Son 30 yılda Almanya, Yunanıstan'a 2.6 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu. Almanya'dan yeni denızaltılar satın almayı tasarlayan Yunanistan, işbirligi sonucunda özellikle deniz kuvvetlerinin ve F-4 (Starfîghter) uçaklannın modernleşmesini arzu ediyor. Michael Jackson1 artık yeter' dedi • LOS ANGELES (AA) - Ünlü şarkıcı Michael Jackson, kendısini bir oğlan çocuğuyla seks yaparken gösteren 27 dakikalık bir video kaseti olduğunu bildıren yaym organlanna karşı dava açacagını bildirdi Jackson "Hakkında yapılan asılsız yayınlara karşı artık sessiz kalmayacağını" açıklayarak "artık yeter" dedi ve ününü zedelemeye çalışan basın mensuplanna karşı sessiz kalamayacağını söyledi. Bulgaristan'a yeni parlamento • SOFYA(AA)- Bulgaristan'da erken seçimle belirlenen yeni parlamento, dün en yaşlı milletvekili sıfatıyla Lubomir Abaciev başkanlığında ilk toplantisını yaptı. Bulgar Parlamentosu'nda 240 milletvekili yemin edip görevlerine resmen başlarken, yeni parlamentonun başkanlık görevine, iki kez gizli oylama ile yapılan seçım sonucu 138oyalan Sosyalist Parri adayı matematik profesörü Blagovest Sendov getirildi. Denktaş'a tepki • LEFKOŞA (Cumhuriyet) - KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, geçen hafta sonunda TAK Ajansı aracılığıyla yapmış olduğu açıklamaya. Doktor Küçük ailesinin yanı sıra Türkiye'nin Kıbns işlerinden sorumlu eski Devlet Bakanı. DYP Milletvekili Orhan Kilercioğlu da tepkı gösterdi. Kilercioğlu, KKTC'nin resmi TAK Ajansı"na yaptığı açıklamada, Denktaş ile KKTC eski Başbakanı Derviş Eroğlu arasındaki ilişkilerin düzeimesı ıçin büyük çaba harcadığını iddia ederek buna karşın Denktaş'ın ters yöndeki açıklamasının üzücü ve gerçek dışı olduğunu bildirdi. Denktaş'ın açıklamasını talihsiz bir beyanat olarak nitelendiren Kilercioğlu "Bu sözlerin hangı maksatla söylendiği ve hedefi herkesçe malumdur" dedi. Butros Gali IstanbııTa geHyorÖZGEN ACAR NEVV YORK - "Zirvelerin zirvesi" diye tanımlanan ve 3-14 haziranda Istanbul'da ya- pılacak olan Habitat 96 toplantısıyla ılgili ha- zırlıklan denetlemek üzere Bırleşmiş Mılletler Genel Sekreteri (BMGS) Butros Gali önümüz- deki haftalarda Türkiye'ye gelecek. Ancak Genel Sekreter Galı'nin Türkiye'ye kesin gelış tanhini saptamasını şu iki önemli neden olumsuz yönde etkılıyor: 1. 184 ülkenın devlet ve hükümet başkanla- nnın da katılacağı ve 30 bın yabancı delege- nin izleveceği Habıtat-96 toplantısına on dört ay kala Istanbul'daki kongre ve fuaralanlan gi- bi altyapıyı Türk hükümeti hala tamamlama- mış bulunuyor. 2. Dünyanın çeşitli ülkelerindekı "hükümet dışıörgürtcr" (HDÖ) Türkiyedcki ınsan hak- lan ihlallerinı öne sürüp toplantının bir başka ülkeye alınmasına çaba harcıyorlar. Habibat deniien Büiesmiş Milletkr Dünya Insan Yerleşimleri Konferansı ilk kez Kana- da'nın Vancouver kentinde 1976 yılında dü- zenlenmişti. Ikincisi ise. herhangı bir aksilik olmazsa 3-14 Haziran 19%'da Istanbul'da ya- pılacak. En büyük zirve "Yirminci Yüzyılı noktalayacak dünya- nın enbüyükzirvesi" olarak tanımlanan kon- feransın amacı "İnsanhğındoğaya uygun bir bi- çimdeveçevre kirlenmesine yol açmadan kent- B,M Genel Sekreteri 'zirvelerin zirvesi' Habitat-2 konferansı hazırlıklannı İstanbul'da inceleyecek. Kongre salonlarınm gecikmesi ve hükümet dışı örgütlerin tepkisi zirveyi tehlikeye düşürüyor. leşmesi, herkesin çağdaş ve uygar koşullara uy- gun olarak başını sokacağı bir yuvaya kav uştu- rulmasını sağlama" sözleriyle özetlenıyor. Istanbul Zirvesı'nde insanlığın yerleşme açı- sından 21. Yüzyıla daha sağlıklı ve daha gü- venli girmesıne yönelik siyasalartartışılacak. Aynca özellikle 2700 yıllık bir tarihe sahip Is- tanbul'un kentleşmeaşamalan \e sorunlan da çeşıtlı bildirilere konu olacak. Genel SekreterGalı. Istanbul Konferansı'yla ıle ılgılı olarak "İnsan yerieşimleri sorunu ive- didir. Geciktirilemez" dedi. Gali, bu amaçla Habitat Konferansı ıle sorumlu yardımcısı Wall> N'Dovv'u Istanbul'a göndermıştı. I ağustosta İstanbul'da BMGS yardımcısı- nın dakatıldığı hazırlık toplantısını birkonuş- mayla açan Cumhurbaşkanı Süleyman Demı- rel. konferans, hakkında "Olimpiyatlar kadar önemli, altın bir firsat" demışti. Konferans boyunca İstanbul'da çeşıtli top- lantı salonlarında 184 ülkeden gelen yabancı uzmanlar bıldıriler sunacak v e ay nca uluslara- rası nıtelıkli bir fuar da düzenlenecek. Konu hakkında düşüncesinı sorduğum Tür- kıye'nın BM'dekı daımı temsılcısi Büyükelçi İnal Batu >u açıklamayı yaptı: -Aralık ayı başında BM Genel Sekreteri Ga- li') i ziyaret ederek Habitat-2 konferansı ile il- gil'i görüştüm. Hükümerimi/in bu toplantının "zirvelenn zırvesı" ounası yolundaki önerisi- ni kendisine ilettim. BMGS.önerimızıbenimsediğini veBM'nin üye bütün ülkelere bir çağn yaparak Istanbul Konferansı'na devlet ve hükümet başkanlan düzeyinde katılınmasını isteyeceğini söyledi. Böylece 1996'da Istanbul, "zirvelerin zirve- sıne " tanık olacak. Tarihte hiçbir zaman ve hiç- bir yerde bir araya gelmemiş boyutta devlet ve hükümet başkanlan Boğaz'da buluşacak. Ne- reden bakarsanız bakın. bu konferans, Tiirki- ye için her açıdan büyük bir nrsattır." Bütçe BM'nın yanı sıra çeşitli uluslararası ve ulu- sal kuruluşlarca desteklenen konferansın 100 mılyon dolarlık (yaklaşık 4 trilyon lira) bütçe- sı bulunuyor. Bu konuda Istanbul toplantısına BM'nin katkısı hakkında bir sorumuzu Büyü- kelçi Batu şöyle yanıtladı: "BMGS ile konuşmamızda bu konuyu da ele aldık. fştanbul'daki ha/ıriıklanmız sürerken BM'nin New York bağiantısındaki bazı kay- naklann eşzamanlı olarak harekete geçirilme- si üzerinde de görüş biritğine vardık." Büyükelçi İnal Batu; Ankara'daki diploma- tik kaynaklardan Nevv York'a ulaşan habere ve gözlemlere göre Türkiye'nin konferans ve fu- ar ile ilgili alryapı hazırlıklannın tamamlanma- sı içın öngörülen programın gerisinde kaldıği volunda BM'de bir kaygının belirdiğini söyle- di. Öte yandan, dünyadaki insan haklan ihlal- leri ıle yakından ılgili olan "Helsinki VVfctch" örgütünün Nevv York temsilcilığinde,daha ön- ceden tanıdığım bir yetkili. konferansla ilgili bir başka noktaya dikkatımi çekti. Örgüt yetkılisi şu değerlendırmeyi yaptı: "Tiim insanlığın doğasal ve çevresel en ryi yerleşmesini amaçlavan böy le bir topiantının in- san haklannın uy gulanmadıgı, demokratikleş- me sürecinin tamamlanmadığı. konferansın amacına ters bir biçimde köylerin yakıldığı, in- sanlann vatanlanndan kopanlıp zorla göç et- tiriJdiği bir iilkede yapılmasını önlevecegiz. Bu amaçla Hükümet Dışı Örgutler (HDÖ) şimdiden harekete geçmiş bulunuyoriar. BM'nin İstanbul'da buluşma karannı geri al- masına ve toplanbnın bir başka ülkeye kayd*- nlmasına çalışıyonız." BM Basın ve Halkla llişkıler Bürosu'ndan bir sözcü yardımcısı da HDÖ gruplannın gıri- şimlerini doğruladı. Yetkili, Gali'nin Türki- ye'ye geliş tanhı hakkındaki bir soruma karsı- lık şöyle konuştu. "BMGS İstanbul'a önümüzdeki haftalarda gitme karan almışti. Bu karar geçerlidir. An- cak BMGS, İstanbul'a gittiginde tamamlan- maya yüz tutmuş kongre salonlan ile fuar alan- lannı incelemek isthor. Hazııiıklan gördükten ve tatmin olduktan sonra BM üvelerine devlet ve hükümet başkanlarının zirveve katılması çagnsını vapacak. Atina'ya 'dişe diş' politika•Ankara, Yunanistan'ın ilişkileri sürekli tırmandırma politikasına karşı 'göze göz dişe diş' politika uygulamakta kararlı. LALE SARltBRAHİMOGLlı ANKARA-Türkıye kendi çıkarlannın sürekli olarak komşusu Yunanistan tara- fından baltalanmasına karşı bundan böy- le bu ülke ile ılişkılennde kökten bir de- ğışikliğe giderek u göze göz dişe diş" po- litika uygulamakta kararlı. Ankara'nınbu yöndeki mesajını Yunanistan Dışişleri Bakanı Karolos Papuryasa aktarmakla görevlendirdiği Atina'daki Büyükelçisi Hüseyin Çelem'ın randevu talebine ise henüz yanıt gelmedi. Ankara, Atina ile Ege konusundaki temel anlaşmazlıklann Adalet Dıvanı'na götürülmesi volunda bir taahhüt içine gırilmediğini ve Ege'nin statüsü konusunun ikili müzakereler yo- luyla çözümünden yana olduğunu belir- tiyor. Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilile- ri Cumhuriyet'e yaptıklan değerlendir- mede, Türk-Yunan ilişkilerinde artık bir dönüm noktasına gelindiğinin kesin oldu- ğunu dile getiriyorlar. Aynı yetkililer, bundan böyle Yunanistan'ın 4. mali pro- tokole koyduğu veto dahil sürekli ve sis- tematik biçimde Ankara'nın çıkarlannı baltalamaya devam etmesine karşı misil- lemeye girmekte karalı olunduğunu dile getiriyorlar. Birdiplomatik kaynak şu görüşleri di- le getirdi: " Yunanistan 'ın iki komşu arasında dü- zenli, iyi ilişkileri seçme tercihi vardır ya da' komşumu nasıl zarara uğratınm"ter- cihi vardır önünde. Atina bu ikinci ter- cihi kullanmava devam ederse o kom- şunun da (Türkive) küçük komşusuna (Yunanistan) karşı birtakım önlemler almaya karar verme noktasına gelme- si lazım. Atina ilişkileri tırmandırma 1988 yılında Davus'ta gerçekJcştirilen zirvede iki üikenin başbakanı ilişkilerde v umuşama mesajı vermişlerdi. politikasını sürdürmeseçeneğini kulla- nırsa Ankara menfaatlerini baltalayan ülkeye karşı daima Hz. İsa gibi dav- ranmayacaktır.Artık bardak taşma noktasına geldi." Türkive'den misilleme Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilile- rı. Yunanistan'ın ilişkileri sistematik ola- rak baltalama politikasını sürdürmesi ha- linde Ankara'nın da bugüne kadar Kıbns politikası dahil uyguladığı yapıcı politi- kalardan vazgeçmeye hazırlandığını söv - lediler. Üst düzey yetkililer, Türkiye'nin Yunanistan ıle olan adalann kıta sahanlı- ğı dahil Ege'nin statüsü ile ilgili hiçbirte- mel sorunu, Atina'nın temel sorunlarla ilgisı bulunmayan konularda ilgisi olma- van konularda kullandığı vetoyu kaldır- ması karşılığındadeğiştiımeyeceğının al- tını çizdiler. Dünyadaki yaklaşık 67 kıta sahanlığı sorunundan 59 kadannın ikili müzakere- ler yoluyla çözüldüğünü anımsatan bir diplomatik ka\ nak şu görüşleri dile getir- di "Ege'nin statüsü sadece bir hukukian- laşmaziık değil, bir sivasi anlaşmazhktır. Bu sorunlar ikili müzakereier voluvla çö- ziilebifir." Ankara'nın çıkarlannın sürekli olarak Atina tarafından baltalanmasına karşı ala- cağı misillemeler arasında Türkiye'nin deniz taşımacılığından Yunanistan'ın sağladığı önemli menfaatlerin engellen- mesi de bulunuyor. Türkiye'nin yıllık ıthalat ve ihracat hacminin 45 milyar dolar olduğunu anım- satan üst düzey bir Dışişleri yetkilisi, Türk mallannın bir kısmını taşıyan Yunan ban- dıralı gemılerin yerine başka ülke ban- dıralı gemilerin tercih edilebileceğini belirtiyor. Komutanlar ateşkes için anlaştı •Hırvat, Müslüman ve Sırp komutanlar mayıs başına kadar kesin banş yapılması isteklerini belirten bir anlaşmayı imzaladılar Diş Haberler Servisi - Bosna- Hersek'te çatışan taraflann aske- ri üst düzey yetkilileri, dün BM denetiminde gerçekleştirdıkleri toplantıda, ay başında yürürlüğe giren 4 ay süreli ateşkesin güç- lendirilmesi konusunda uzlaş- maya vardılar. Bosna-Hersek'te görev yapan BM Gücü'nün Komutanı Gene- ral Michael Rose, dün Bosnalı Sırp kuvvetlerin Komutanı Ge- neral Rasün Deüç ve Hırvat Kuv- vetlerinin Komutanı General Ti- homir Blaskic ile bir araya geldi. General Rose taraflann toplantı- da Saraybosna etrafında ilan edi- len askersiz bölge konusundaki anlaşmazlıklan konusunda uz- laşmaya vardıklannı belirttı. Toplantıdan sonra taraflar ara- sında birbelge imzalandı. 'Kesin banş' tmzalanan belgede taraflar, ateşkesin sona ereceğı mayısayı- nın başına kadar "kesin banş" yapılması konusundaki istekle- rini belirtjler. Sırp kıişatması altındaki Sa- raybosna'ya giden yollann açıl- masının öngörüldüğü belgede aynca kent etrafındaki askerden anndınlmış bölgede bulunan Ig- man Dağı'ndaki Müslüman güç- lerin çekilıp çekilmediklennin belırlenebılmesi içın 14ocakta- rihine kadar ortak bir heyet gön- derilmesi yeralıyor. Askersiz bölgedeki Müslü- man kuvvetlerin 10 günlük bir İki Fransız BM askeri, Saraybosna çevresinde ateşkes sonrası boşaltılan mevzileri denetliyor. gecikmeye rağmen bölgeden ta- mamen çekildiklerini belirten General Rose, Sırplann buna karşılık Saraybosna'ya yardım götüren araç yollannın açılması- nı kabul ettiklerini. yollann en geç yanna kadar açılacağını söy- ledi. Rose'un açıklaması Rose, yaklaşık 10 saat süren toplantıdan sonra yaptığı açıkla- mada, vanlan uzlaşmayı "tleriye doğru önemli bir adun^olarak ni- telendirerek "Bugün tüm taraf- lar banş volunda gerçek ilerieme yapılabilmesi konusundaki istek- lerinigösterdiJer. Toplantıda ger- çekleştinmeyi amaçladığımız her şeyi gerçekleştirdik" ıfadesını kullandı. UNPROFOR tartısması BM, Krayina'da temkinli Diş Haberler Servisi -Hırvatistan'ın Krayına bölgesındeki BM Koruma Gücü (UNPROFOR) askerlerinin görev süresini 31 mart tarihmden itibaren yenilemeyeceğini resmen açıkladı. BM tarafından temkinli karşılandı. BM yetkilileri Hırvat ve aynlıkçı Krayina Sırplannın liderleri ıle temaslarını sürdürüyor. Eski Yugoslavya BM Özel Temsılcısi Yasushi Akaşi. Hırvat yetkililerinin. BM Koruma Gücü'nün (UNPROFOR) Krayına'dan çekilmesi ile ilgili karan hakkında açıklama istedi. Akaşi. Hırvatıstan Devlet Başkan Franjo Tudjman'ın temsılcisi HrvojeSariniç ve aynlıkçı Krayina Sırplannın Başbakanı Borislav Mikeliç ile bir görüşme yaptı. Akaşi. tnavı berelilerin çekilmesi kararının BM Güvenlik Konseyı ve Genel Sekreteri Butros Gali tarafından alınabileceğıni kaydetti. Akaşi Hırvat hükümetınin UPRFOR askerleri hakkında istediği raporda somut sonuçlann \e hedeflerin yer alacağını ifade ettı. Kolombiya Uçak kazasmda mucize •52 yolcu arasında sadece 9 yaşında bir kız çocuğu sağ kurtuldu. Diş Haberler Servisi - Ko- lombiya'da içinde 52 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağı ini- şe geçmeye hazırlandığı sıra- da havada ınfilak ederek düş- tü. DC-9 tipı yolcu uçağından 9 yaşındaki bir kız çocuğun- dan başka kurtulan olmadı. Kolombiya'nın kuzeyinde önceki gece düşen uçakta 47 yolcu ve 5 mürettebat bulun- duğu açıklandı. Kolombiya Sivil Havacılık Direktörü Alvaro Raad yaptı- ğı açıklamada, uçakta patlama olduğuna dair bilginin kendi- sine. düşen DC-9'a yakın uç- makta oİan Aerocorale şirke- tine ait bir uçağın pilotu tara- fından uiaştınldığını kaydetti. Bu arada, uçak yolculann- dan 9 yaşındaki bir kız çocu- ğunun kazadan mucize eseri olarak kurtulduğu bildinldi. Çocuğun uçağın yere düştüğü anda fırlayarak yakınlardaki bir lagüne düştüğü ve bu şekil- de kurtulduğu belirtildi. Sudan çıkmayı başaran ve kolundan yaralı olan küçük kı- zın yürüyerek bir çiftlığe ulaş- mayı başardığı. buradan da hastaneye kaldırıldığı bildiril- di. Çıftçiler. kızın patlama sı- rasında annesi tarafından uçaktan dışan itildiğini kay- denıler. ROULEAU, IRAK İÇIN KONLŞTU Türkiye ABD'nin ihanetine uğradı Diş Haberler Servisi - Fran- sa'nın eski Ankara Buyükelçı- sı Eric Rouleau. "Türkiye'nin Irak ambargosu konusunda ABD'nin ihanetine uğradı- ğı"görüşünü savundu. Eric Rouleau tarafından kale- me alman ve "Foreign Affairs" adlı derginm ocak sayısında ya- yınlanan "ABD'nin inatçı Irak poütikasr başlıklı yazıda. am- bargonun Türkiye'ye 10-20 milyar dolara maiolduğu ve ekonomik ve malı alanda ciddı kayıplar yaratmaya devam etti- ği vurgulandı. Rouleau'nun ya- zısında "Kuzey Irak'ın anava- tan topraklanndan kopanlma operasyonun ABD tarafından desteklendiği ve VV'ashington'un bu iş için yılda 1 milyar dolar harcama yaptığı'' görüşü savu- nulduktan sonra, bunun Türki- ye'nin toprak bütünlüğü açısın- dan "muhtemel bir tehdit oluş- turduğuna" dikkat çekildi Rouleau. "Türkler Washing- ton'u, yaptınmlan yumuşatma konusunda ikna etmeye çalışır- ken, kendri ulusal çıkarlannı da koruma peşindeler" dedi. Irak'a uygulanan ambargo- nun. bu üikenin Batı tarafından desteklenen toprak bütünlüğü- nü tehlikeye attığına da değınen eski Ankara büyükeiçisi, bu du- rumun ötekı bölge ülkelerini tehdit ertığini de savundu. Rouleau, yazısında Irak'a uy- gulanan ambargonun kol saatle- n. ampul. otomobil lastiği. dikiş makinesi, ayna. laptop bilgisa- yar dısketleri. çivi. buzdolabı ve tekstil ürünleri gıbi maddelen kapsamasını da "saçma" olarak nıteledi. DIŞ BASIN Rıısya batağa saplandı IGOR GAYDAR Rusyv eski Başbakanı Çecenya'daki kanlı batak aslında sürpriz değil. Çeçenya krizi, Rusya'nın 1994'ün başlanndan beri belirgin biçimde değişen politikasanın bir sonucu. Bu politikanın özelliklen "emperyal görüş"ve "devleitin güçlendirilmesi"olarak nitelenebilir. Ben 1994'ün başında bu politikanın Rusya'yı felakete sürükleyeceğinı görerek görevimden istifa ettım. Yeltsin. yanlış bir yola gırdi. Ekonomik istikrar programını rafa kaldınrken dışanda saldırgan ve yayılmacı politikaya yöneldi. "Yakın Çevre"" doktrini bu politikanın simgesi oldu. Eminim Yeltsin'in danışmanlan kendisine sürekli olarak Rusya'nın lıberal geleneği olmadığı, kanun ve düzeni sağlamak içın kararlı davranma zamanının geldiği yolunda telkinler yapmışlardır. Vladimir Jirinovski'nin seçim zafen. bu çevrelerin eline önemli bir koz verdi Ne yazık ki "devletin güçlendirilmesinin" Rusya'yı kanlı serüvenlere sürükleyeceği Yeltsin'in aklına gelmedi. Çeçenya"daki savaş önce Rusya'nın bütünlüğüne ındirilmiş bir darbedir. 6 ay önce böyle bir şey düşünülmezdi bile. Şimdi ise bu ciddi bir olasılık haline gelmiştır. Çeçenya fiyaskosu, Rus ordusunun başka bölgelere müdahale edebilecek güçte olmadığını gözler önüne sermiştir. Merkezi yönetim itibannı yıtirmiş. halk yöneticilere güvenmez olmuştur. Rusya uluslararası alanda da güvenirliğini yitirmiştir. Yeltsin ise Çeçenya'da askeri çözümde ısrar ederek bunalımı daha derinleştirmektedir. Grozni enınde sonunda düşecektir. Ama Rus ordusu çok ağır kayıplara uğradıktan sonra. Grozni, düşse bile bir şey kesındır. Çeçenler uzun süreli gerilla savaşına başlayacak terör ey lemleri artacaktır. Rusya'ya karşı bir Islamci ıttifak kunılacağını sanmıyorum. Ancak Moskova'ya karşı Çeçenya'nın yanında tnguş Cumhuriyeti ve Dağıstan'ın da yer alacağma emin olabiliriz. Yeltsin. Çeçenya'yı bırakırsak Rusya'nın parçalanacağından korkuyor. Ama bu korku temelsizdir. Çeçenya 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Bu olguya rağmen Rusya parçalanmadı. O zaman bu harekata ne gerek vardı. Gördüğüm kadanyla Çeçenya'da tek çözüm. görüşmeler yoluyla bulunacak diplomatik bir formüldür. Parçalanma korkusu ise gerçekçi değildir. tngiltere IRA ile görüşmeyi kabul ettiği içın parçalanıyor mu? Ya da Çin Tayvan'ı istila ermediği içın parçalanacak mı? Rusya'nın geleceği, geçmişteki yöntemlere başvurarak çözülemez. (10 ocak)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog