Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

12 OCAK 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Tkrden haber ye araştıpma ödülü • Ekonomi Servisi - Türkıye Ihracatçılar Meclisi (TJM), başanlı haber ve bilimsel araştırmalan ödüllendirecek. TÎM Başkanı Okan Oğuz, ihracaiın. ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel gereklerinden biri olduğuna işaretederek "lhracatın mevcut durumunun ve seyrinın sağlıklı biçimde analizi. sorunlannın tespiti ve çözüm önerilerinin tartışılması ile ihracat politikalannın oluşturulmasına katkı amacıyla bu çalışmalan başlattık" dedı.. Hastaneler iştetme oldu • ANKARA (ANKA) - Kamu kurum ve kuruluşianna bağlı saglık tesislerinin özerkleştirilerek sağlık ışletmelerine dönüştürülmesıyle ilgili yönetmelik. Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre hastaneler ışletme, hastalar ise müşten olacak. "Kamu kurum ve kuruluşianna aıt sağlık işletmelennın yönetimı ve çalışma usul ve esaslan hakkında yönetmelik" çerçevesinde ilk aşamada, Sağlık Bakanlığı'nca uygun görülen hastaneler bakanlar kuruiu karanyla 'sağlık ışletmesi' haline dönüştürülecek. 1994, son6yıluı en kotusu • ANKARA (ANKA) - 1994, yabanci sermaye girişi açısından son altı yılın en kötüsü oldu. Geçen yıl, yabancı sermaye izinleri ve fiili girişinde hızlı birdüşüş yaşandı. Yabancı sermaye izinleri, geçen yıl 1 milyar 484.7 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Izin tutan, önceki yıla göre yüzde 35 geriledi. Geçen yılki izin tutan aynı zamanda son altı yılın en düşük düzeyı olarak belirlendi. Özelleştirilen fabPika kâra geçti • ERZURUM(AA)- Erzurum'da özelleştiıme kapsamında Erçimsan Anonim Şirketi'ne satılan Aşkale Çimento Fabrikası, 1994 yıhnı 129 milyar lira kârla kapattı. Erçimsan Yönetim Kuruiu Başkanı Liitfu Yücelik. fabrikada, soğutma sistemlerinde yapılan rehabilitasyon çalışmalan sayesinde 25 bin ila 30 bın ton arasında daha fazla üretim gerçekleştirileceğini söyledi. Otasan zam yaptı •Ekonomi Servisi - Otosan Pazarlama AŞ. kendi tesislerinde ürettiğı Escort ve Ford modellerinde fiyat ayarlamasına gitti. Yenı listede Ford Escord otomobillerinin fiyatlan isteğe bağlı özelliklerine ve motorgüçlerine göre KDV dahil 440 milyon ile 663 milyon lıra arasında değişıyor. Ford otomobil, kargo ve hafif tıcari vasıtalınnın KDV dahil yenı satış fiyatlan şöyle: CL. Sedan 1.6 440 milyon CL Hatcback 1 6 471 milyon 459 bin lira. CLX Hatcback 1.6 581 milyon 544 bin lira. 190 Van 688 milyon 91 bin lira. 120Pickup(kasasız)531 milyon 415 bin lira. 2520 yataksız kargo 1 milyar 289 milyon 380 bin lira. Telsiz iletişim cHıazma ilgi büyük ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye'de telsiz iletişim cihazlanna büyük ilgi olduğubildirildi. Ulaştırma Bakanlığı Telsiz Genel Müdürlüğü, dünyada teknolojik gelişmelerin Türkiye insanını da etkilediğini belirterek, amatör telsız-telgraf ve telsiz telefon operatörü ehliyeti alanlann sayısının da arttığını bildirdı. 'Patent kanunu çıkarılmair • BLRSA(AA)-Bursa Patent Bürosu Limited Şirketi Genel Müdürü Kemal Yamankaradeniz, patent kanununun zaman geçinlmeden çıkanlması gerektigini belirterek, "Batılı ülkeler fikri haklann korunmasına büyük önem veriyor. ABD, telif haklanna uygun davranılmadığı için Türkiye'yi kara listeye aldı" dedi. Yamankaradeniz, 'Gümrük Birlığine Doğru Marka ve Patentin Önemi" konulu toplantıda yaptıgı konuşmada, temmuza kadar patent kanununun çıkmaması halinde, ABD'nin Türkiye'ye tican yaptınm uygulamaya başlayacağını savundu. TOBB Başkanı, yatınmcıya parasal teşvikleri yetersiz bulan Cumhurbaşkanı'nı yanıtladı: 4 Para yok ki teşvik ofcun'ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğı Başkanı Yahm Erez, Cumhurbaşkanı Söleyman De- mireJ'in, yatınm teşvik kararna- mesini, fon kaynaklı kredilenn kaldınlması. yatınm teşvikleri- nin yeterli olmadıgı gerekçesıy- le geri çevirmesıni, "gerek- sz"bulduğunu belirtti. Erez, dev - letın I994yılından yatınmcıya 7 trilyon teşvik borcu bulunduğu- nu anımsatarak, Cumhurbaşka- nı'nın "çekijıce"koyarak onay la- dığı kararname hakkında şöyle konuştu: "Kararnamede, nakit teşvik olsa da farketmez. Teşvik verecek kaynak yok. Bunlar. hep belgeler üzerinde kalıyor." Erez. Cumhuriyet'e konuyla ilgili yaptı- ğı degerlendırmede. Yatınm Teşv ik Karar- namesi'nin. yatınmlan tıkayacak nıtelikte olduğunu kabul ettiginı belırtirken. "Ancak, ekonomik durum ortada. Böyle istikrar ön- lemkrinin uygulandığı dönemlerde yatınm- lar, büyüme düşer"dıye konuştu. Hükümetin, yatınmlan arttırmak için ön- Erez: Borçtan kurtulmalıyız •Erez, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yatınm teşvik kararnamesini, 'fon kaynaklı kredilenn kaldınlması ve yatınm teşviklerinin yetersiz olmasf gerekçeleriyle önce geri çevirip, sonra çekinceyle onaylamasını 'gereksiz' bularak, "Teşvik verecek kaynak yok. Bunlar, hep kağıt üzerinde kalıyor' dedi. Oemirel karan geri çevirmişti celikle rant gelirlerinin önüne geçmesi ge- rektiğini vurgulayan Erez, "ÖzellikleTürki- ye'nin borç girdabındari çıkması gerekiyor. Bütün kaynakJar borç ödemelerine gidiyor. Bu dönemde yatınma kaynak aktarılamı- yor" dedi. Yatınm teşvik kararnamesınden fon kay- naklı kredilenn çıkanldığını. Vergi Yasa- sı'nda da yatınm indirimlerinin oranlannın düşürüldüğünü anımsatan Erez, şöyle de- vam etti: "Zaten, kararnamede nakit teşvik bulun- sa da çok şe> farketmez. kaynak yok. Dev let 1994 yılında yatınmcıva olan 7 trilvon lira borcunu ödemedi. Önce onu ödesin. Belge de kaldıktan sonra teşvik vermenin bir anlamı yok. Kalkınmada öncelikli yöre- lerde. elcktrik fiyatlanntn düşük tutulması, bazı maliyetlerin kaldınlması gibi teşvikter verilmeli.'" Sanayi, rekabet gücüne ulaşmalı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Yalım Erez, "Türkiye ekonomisi de özellikle Türk sanayisi utuslararası rekabet gücüne ulaşmak zorundadır" dedi. TOBB bünyesinde oluşturulan 'Teknoloji Kurulu'nun bugün yaptıgı ilk toplantıda konuşan Erez, dünyadaki ekonomik gelişmelerin. uluslararası ilışkılerde teknolojik ilışkilen. teknolojik üstünlükleri gündeme getirdiğinı ve ülkeleri çağın teknolojisinı yakalama ve uygulama arayışlarına soktuğunu söyledi. Başbakan'ın gerekçesi kalmadığını savunan tanm sektörü, hedef gösterilmeye ateş püskürüyor: Enflasyonıın nedeni taraıı değilİZIV1İR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Başbakan Tansu Çil- ler'ın, tanmı, enflasyonun ne- denlerinden biri olarak göster- mesıne çeşitli tepkiler var. Tür- kiye Ziraatçiler Demeği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, tanm sektörünün bilinçli olarak hedef gösterildiğini belirterek, "Sayın Başbakan'ın bu gerekçelerden başka gerekçesi kalmadr dedi. TMOBB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kuruiu üyesi Ah- met Tomar da yanlış ekonomi politikalannın. tanm kesimine yüklenmek istendiğini söyledi. 1994 yılında yüzde 150'lerde gerçekleşen enflasyonun nedeni olarak tanmın gösterilmesı. bu kesimde tepkilere neden oldu. Tanma verilen devlet destekleri enflasyonu arttıncı neden olarak gözler önüne serilirken özellikle tanm kesimi, bu yaklaşımlardan rahatsız. Yetkin. birliklerin, kara delik olarak gösterilmesinin ardından bilcrek 'batınldıklannr öne sür- dü. Türkiye'de tanmın milli ge- lır ıçindekı payı azalırken istih- dam ıçindekı payının aynı hızla düşmediğını dıle getiren Yetkin. "Ülkemizde, tanmın milli gelir icindeki pay 11920'lerde yüzde 40 oranındayken 196O'lı yıllarda yüzde36'ya, 1980'li yıllarda y üz- Pamuk altın oldu, köylünün gözü açıldı MERİH AK İZ.V1İR- Dünya pazarlannda pamukta yaşanan "panik\ Türkı- ye'dekı fiyatlan dünya fiyatının üzerine çıkardı. tzmir Ticaret Borsası Yönetim Kuruiu Başka- nı HasanÖzmen. ABD'nin uzun yıllardan sonra ilk kez pamuk it- halatına izin verdiğıni vurgula- yarak "Pamukta dengeler bozul- du. Kimsesatmayı düşünmüyor. Bu yüzden de fıyatlar hızla aritı" dedi. Ege Ihracatçılar Birliğı Başkanlar Kuruiu Başkanı Mus- tafa Özman. pamuktaki fiyat ar- tışını *Köylünün gözü açüdı"di- yedeğerlendırdi. Tekstil ve konfeksiyon ihracat- çılanyla ihraçata fon konusunda çatışan üreticilenn pamuk satışı- nı asgariye ındirmesi, piyasada yaşanan pamuk sıkıntısı ve dün- yadaki stoklann hızla erimeye başlamasıyla ortaya çıkan 'pa- nik\ pamuk fıyatlannı yukanya çektı. Pamukta bu fiyat artışı stoİcçu tüccaria. malını ihtiyacı kadar satan üreticiyi sevin- dirdi. Ancak ihracatta sıkıntı başladı. Yurtiçın- de pamuk fiyatlannın yüksekligi yüzünden ^ _ * _ «9 • ^ c4 o l " 25.87 31 ^ ^ u-ı ao 30. i j j f 1 Pamuk fiyatlan (TL/Kg.) 1 oo .92 1 58. 9 5 1 ; ı 67.696| 1 s [ 68.0541 • , . 72.5001 1 1% o 4.7Î u-ı s 57.4 i • * 79.357| Ocak Man Nean Moyıs Haziran Itnrnıı Ağustos Eylül j ; üverpool Indeksı \ İnm îicaretSorsasıIndeksı • İZIBAğıeloi aymdotskm olmodı Ekim Kosım ithalat çalışmalan yapan fırmalann istedık- leri oranda pamuk bulamaması da bu sene üreticinin lehine gelişen bir durum oldu. Ege pamuğunun fiyatı, Liverpool endek- sinin oldukça üzerine çıktı. Ocak ayı başından bu yana 105 bin lira- dan işlem gören Ege pamuğu, şu anda Li- verpool A endeks pamuğunu 20 bin lira geç- miş durumda. Ozmen. işlem gören pamuk fiyatının dün- ya fiyatlannın yaklaşık 20 bin lira üzerinde olduğunu dile getirdi. de 25'e, 1993'te ise yüzde 13JJ'e düşmüştür. Kırsal kesimde vaşa- yan nüfus I927'deyüzde 76'yken 1993'e gelindiğinde yüzde 4l'e düşmüştür. Ancak köyde yaşa- yan nüfus artmaya devam etmiş- tir. Bugün genel istihdamın yüz- de 47'si, tanmsal faaliyetlerdeça- lışmaktadır. Bu sağlıksız ve so- runlu bir yapıvı ortaya çıkar- maktadır" diye konuştu Ziraat Mühendisleri Odası !z- mirŞubesi Yönetim Kuruiu üye- si Ahmet Tomar, uygulanan yanlış ekonomi politikalannın sonuçlannın tanma yüklenmek istediğıni belirtti. Tomar. şöyle konuştu: "Tarımsal üretimi ve ürericinıizi olumsuz yönde etki- leyecek kararlar alınmak isten- mektedir. Son ayiarda denetkne- meyen bir tırmanış gösteren enf- lasyonun, hükümetçe bazı tanm ürünleri fiyatlanndaki artıştan kavnaklandıgı ifade edilmekte- dir. Hükümetçe kabul gören bu göriişün objektif bir davağı >ok- tur. Billme de ekonomik kuralla- ra da aykındır." Tanm sektöründe çözüm bek- leyen çok sayıda sorunun bulun- masma karşın, ıthalatın kolay- laştınlması anlayışının yanlış bir karar olduğunu savunan Tomar. "Bize 1984 anlayışını hahıiatan düzenlemeler, sorunun çözümü- nü zorlaştırır. Getirilen çözüm yanlıştır. Kısa vadeli yararlar için ülkenin üretim potansiyeli göz- den çıkanlmaktadır. Fiyat arttı, televizyon ithal edelim ile fiyat arttı, yumurta, et ve süt mamul- Jeri ithal edelim anlayışları aynı sey değüdir." TÜRKİYE IHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) 'İHRACAT HABER ÖDÜLÜ' HABER ÖDÜLÜ: -Türkiye Ihracatçılar Meclisi (TİM), ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel gereklennden biri olan ihracatın, taşıdığı önem boyutunda kamuoyu gündeminde tutulması, ihracatın mevcut durumunun ve seyrinin sağlıklı bi- çimde analiz edilerek sorunlannın tesbitı ve çözüm önerilerinin tartışılması ile ihracat politikalannın oluşturvlmasına katkı amacryla, başanlı ihracat haber- lerini öaüllendirecektir. - "TİM İhrocaf Haber Ödüllerı"; a- Yazılı Basın, b-Televizyon Haberciliği olmak üzere iki dalda verilecektir. -Yazılı basın dalında; Birinci "note-book", ikinci ve öçüncü "kisisel bilgisayar", -Televizyon haberciliği dalında; İlk üç derece, üç ayrı türde "video kamera" ile ödüilendirileceklerdir. Aynca iki haber için de "Seçıci Kurul Ozel Ödülü" verilebilecektir. KATILMA KOŞULLARI: ' : I- Yazılı basın ve TV'de 1 Ocak-31 Aralık 1994 tarihleri arasında yayın- lanmıs (bir veya birden fazla) haber ve araşhrma haberler aday gösterilebilir. II- Daha önce benzer ödüle aday gösterilen ya da odül alan çalışmalar, TİM Haber Ödülleri'ne aday olamaz. III- Odül adayı yazılı basın haberlerı; haberin ve/veya araştınma haberin veraldığı yavın organının orijinal nüshası ile ilgili savfanın 12 adet kopyasıyla Dirlilcte, TV naberteri; haber metni ile haberin yeraldıâı programm ilgili bölü- münün tamamını içeren iki adet VHS vıdeo kaset olarak teslim edilecektir. IV- Haber ya da araşhrma haber birden fazla kişi tarafından hazırlanmış ise, çalışmanın orfak bir çabanın ürünü olduğu, grupla yeralanların imzasını içeren bir yazı ile belgelendirilecektir V- Haber-araşhrma haberin orijinali yabancı bir dilde yayınlanmıs ise, oriji- nal nüshava belirtilen sayıda Türkçe tercümesi eklenecektir. VI- Ödüle aday haber-araşfırmo haberler, çjazetecınin fotoğraflı özgecmişı ile birlikte 20.02.1995 tarihine kadar "TİM Ödülleri Sekreterliği"nin, Altan Erbulak Sk Maya Han, No: 10/1 Gayrettepe İstanbuladresine ulaştırılacaktır. SEÇİCİ KURUL: -Doç. Dr. Müfit AKYÜZ (MÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi) , -Nazmi BİLGİN (Gazeteciler Cemiyeti Başkanı -Ankara) -Prof. Dr. Merih CELASUN (ODTÜ iktisat Fakültesi Dekanı) -Doç. Dr. Refik ERZAN (TİM Danışmanı) -Doç. Dr. Suat GEZGİN (İÜ iletişim Fakültesi Öğretim Üyesi) -Nail GÜREÜ (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı) -Prof.Dr. Gülten KAZGAN (İÜ İktisat Fakültesi Öğrefim Üyesi) -Tuncer ÖĞÜN (TİM Genel Sekreteri) -Mehmet ÖNGEOĞLU (Ekonomi Muhabirleri Demeği Başkan Yardımcısı) -Doc.-Dr. Oşman SARI (BÜ iktisat Fakültesi Öğretim Uyesi) -İsmail SİVRİ (Izmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı) -Ayhan SUSKUN (TİM İcra Komitesı Üyesi) " ' ; -Bülent ŞAHİNALP (Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı) -Prof. Dr. Sobidey TOGAN (Bilkent Üniversitesi iktisat Fakültesi Dekanı) -Ersoy VOLKAN (T. Eximbqnk Genel Müdürü) .- - * , -Prof. Dr. Ateş VURAN (MÜ iletişim Fakültesi Dekanı) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ödülleri Yönetmeliğı, TİM Genel Sekreter- liği'nin yvkanda belirtilen adresinden sağlanabilir. TÜRKİYE IHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) 'BİLİMSEL ARASTIRMA ÖDÜLÜ" BİÜMSEL ARASTIRMA ÖDÜLÜ: -Türkiye ihracotçılar Meclisi (TİM), ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel gereklerinden bıri dan ihracatın, taşıdığı önem boyutunda kamuoyu gündeminde tuiulması, ihracatın mevcut durumunun ve seyrinin sağlıklı bı- çimde analiz edilerek sorunlannın tesbitı ve çözüm önerilerinin tartışılması ile ihracat politikalannın oluşturulmasına katkı soğlamak amacıyla, ihracat konulu bilimsel araştırmalan ödüllendirecektir. - "TİM ihracat Bilimsel Araştırma Ödülü'nün bu yılki konusu; "2O00'li Yıllann Başında Türk Dif Ticareti" olarak belirlenmiştir. -Araşhrmalarda; Konunun yeni yaklaşımlar içinde değerlendirilmesi, analiz edilmesi, önermelerde bulunması, özellikle ihraçata dönük olmak üzere yenı politikalar oluşturulması ve mevcut politikalann geliştirilmesine katkı sağlaması gibi nitelikler aranacaktır. -Ödül tutarı, 2000, 1500, 1000 olmak üzere toplam 4500 ABD Doları kar- şılığı Türk Lirasıdır Değer bulunması halinde, iki ayn bilimsel araştırma için de "Seçıci Kurul Özel Ödülü" verilecektir. KATILMA KOŞULLARI: I- Ödüle aday gösterilen araştırmalann, daha önce yayınlanmamış ve ben- zer ödüllere aday gösterilmemiş olması gerekmektedir. II- Her araştırmocı, ancak bir araştırmasını ödüle aday gösterebilir. III- Ödül odayı bilimsel araşhrmalar birden fazla kişi farafından hazırlanmış ise, çalışmanın ortak bir çabanın ürünü grupta yeralanlann imzasını içeren bir yazı ile belgelendirilecektir. IV- Bilimsel araştırmalar, biri orijinal ve 11'i kopya olmak üzere, 12 nüsha olarak teslim edilecektir. V- Araşfırmanın orijinali yabancı bir dilde hazırlanmış ise, orijinal nüshaya belirtilen sayıda Türkçe tercümesi eklenecektir. VI- Ödüle aday gösterilen bilimsel araştırmalar, araştırmocının fotoğraflı öz- geçmişi ile birlikte, 1 Eylül-31 Ekim 1995 tarihleri arasında "TİM Ödüllen 5ek- reterliği"nin, "Aitan Erbulak Sk. Maya Han, No:10/1 Gayrettepe Istanbul" adresine ulaştınlacaktır. SEÇİCİ KURUL -Doç. Dr. Müfit AKYÜZ (MÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi) -Prof: Dr. Merih CEIASUN (ODTÜ İktisat Fakültesi Dekanı) -Doç. Dr. Refik ERZAN (TİM Danışmanı) -Doç. Dr. Suat GEZGİN (İÜ iletişim Fakültesi Öğretim Üyesi) -Prof.Dr. Gülten KAZGAN (İÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi) -Tuncer ÖĞÜN (TİM Genel Sekreteri) -Doç. Dr.Osman SARI (BÜ iktisat Fakültesi Öğretim üyesi) -Ayhan SUSKUN (TİM icra Komitesi Üyesi) -Bülent ŞAHİNALP (Dış Ticaret Müsteiar Yardımasj) -Prof. Dr. Subidey TOGAN (Bilkent Üniversitesi iktisat Fakültesi Dekanı) -Ersoy VOIKAN (T Eximbank Genel Müdürü) -Prof. Dr. Ateş VURAN (MÜ İletişim Fakültesi Dekanı) , Türkiye İhracatçılar Meclisi [TİM) Ödülleri Yönetmeliği, TİM Genel Sekreter- liği'nin yukanda belirtilen adresinden sağlanabılir. ÎŞÇÎNÎN EVRENtNDEN ŞÜKRAN SONER İpler Geriliyor Bütün TV kanallannın Güner Ümit'in özür dileyen açık- lamalarını yayımlamaları, öfkeyi dindirmeye yönelik yayın- ları Alevi yurttaşlanmızı yatıştırmıyor. Gazetenin kapısında karşılaştığım çeşitli Alevi dernek- lerden yöneticıler, politik deneyimlerine, birikimlerine rağ- men öfkelerinı zor denetliyorlar. Konu medyanın her za- man pot üstüne pot kıran yıldızlanndan birinin, sorumsuz bir konuşmasında daha, ipin ucunu iyice kaçırmış olma- sı ile sınırlı değıl. Alevi yurttaşlanmız, Sıvas katliamındatı bu yana, üst üs- te gelen duyarsız ve sorumsuz davranışlarla çok fazla in- cinip yaralandılar. insanlann yakılmasını seyredecek ka- dar gözü dönmüş, insan olmaya ilişkin tüm değerierini yi- tirmişlerden umut yok. Ipleri geren, aynntı gibi görünen, geriye kalanlann duyarsızlık ve sorumsuzlukları: Yanan otelin önündeki halkımızın başına bir şey gelme- diğine sevinen, halkın Aziz Nesin ya da Pir Sultan Ab- dal heykelleri ile tahrik edildiğinı düşünen, önlemını alma- yan yöneticilere hesap soımayan devlet büyüklerimiz(!), yönetıcılenmız(!) vardı. Toplum olarak en büyük suçu, Sıvas'ta aydınlann yakıl- masına tepkisizliğımiz i\e işledik. Alevi yurttaşlarımızı; de- mokrat, insan haklarından yana, yakılmaların karşısmda- ki kitleler olarak daha o zaman, cenaze törenlerinde yal- nız bıraktık. Karanlıktan yana güçlenmeye, örgütlenmeye prim verdik. Arkası. toplumda adalet duygusunu yarala- yan yargılamada geldı. istanbul Belediyesi'nin Alevi yurt- taşlann dergâhını yıkmayakalkması, haddini bilmez birpo- litikacının Âİeviliğin mezhep değil, tarıkat olduğunu söy- leme gafleti üzerine tuz biber ektı. Interstar önünde protestonun dozunu taşıran tiplerin Öfkesinın arkasında hertür horlanmanın, ezilmişliğın, yok- sulluğun, ışsız kalmanın, son ekmek zammının payı yok mu? • • • Yasemin Cebenoyan'dan sonra Onat Kutlar'ı dâ ölü- me götüren bombanın patladığı gün, medya, "Panik ol- masın, yılbaşı üzerı tahrikler beslenmesın" gerekçesi ile olayı geçıştirmek ıstedi. Sıvas'ta aydınları yakmış olma- nın ayıbını yaşayamayan, aksine yandaşlarrnın 15 yıla ka- dar hapis cezalannı 'haksız cezalandırma' olarak gören gö- zü kara düşünce sahiplerine prim verildi. Dün Kutlar'ın ölüm haberi üzerine hastahane koridorla- rında toplanan arkadaşlarının yüzlerinde, çok sevgili bir dostu yitirmenin üstünde bir acı, bir gerilim vardı. Yasemin Cebenoyan ve Onat Kutlar'ın ölümüne yol açan bomba olayı üzerinde henüz ciddi bir ipucu yok. Uğur Mumcu'nun ölümünün ikinci yıldönümü geliyor. Büyük toplumsal tepkiyi, patlamayı yatıştırmak uzere, dev- let adına büyükler ve yetkililer, katillerin yakalanmak üze- re olduğunu söylemişlerdi. Hâlâ ses seda yok. Sayısız fa- ili meçhul cınayet ve belli odaklann üzerine gidilmemesi gerçegı karşısında, kitlelerin hak, adalet, güven duygula- n çok fazla yaralanıyor. • • • Meksika krizini, Türk kamuoyuna ilk duyuran arkadaşı- mız Ergin Yıldızoğlu, Msksika'da dışa açılma, özelleştir- me, serbest pıyasa düzenine ilişkin IMF ve benzerı reçe- telerin eksiksız, hatta fazlası ile yerıne getirildığini ayrıntı- larıyla anlattığı yorumunu, "Biz bu ilacı, bile bile nıye ala- lırn?" sorusu ile noktalıyor. Türkiye'ye hedef gösterilen Meksika ekonomisinın çök- mesı, Türkiye'deki toz duman arasında kamuoyuna yan- sımıyor. Yeterli algılama, tepki, ders alma olmuyor. Kamu bankalan ile telekomünikasyon sisteminin özel- leştirilmesinden 25 milyar dolar gelır elde edildiği, dışan- dan 80 milyar dolar kadar yabancı paranın girdiğı hesap- lanan Meksıka'da, enflasyon yüzde 10'ların altına kadar inmiş ve büyüme 2-4'lerde seyrederken kriz patlak veri- yor. Meksika parası, 10 günde yüzde 30 oranında değer kaybedıyor. Halka ödetilen onca bedel, özefleçtirme ile yok edilen birıkim boşa gidiyor. Ekonomıde yaşanan kriz, si- yasete yansıyor. Türkiye'de iktidarı, muhalefeti ile siyasetin nabzını elle- rinde tutan güçler, bizde oynatılan, daha da ileri götürül- mek istenen benzer filmin farkında değıllermiş gibi dav- ranıyorlar. Toplumda akıl almaz bir yoksullaşma, işsizlik ile kitlelerin buna karşı tepkisi büyüyor. Şaşmaz bir biçimde ekonomik yaşamdaki çıkmaz, siyasal ve sosyal yaşama yansıyor. Aynı tehlikeli boyutlarda; şeriata, ırkçılığa, mez- heplere dayalı bölünme, çatışma, gerilim beslendıkçe bes- leniyor. İpler yaşamın tüm alanları için gerıldikçe gerili- yor... Ipleri gevşetmenin yolu herhalde, olup bitenı görmemek, saklamak, tepkisiz kalmak olmasa gerek. Bugüne kadar hep bunu yaptık ve işte bu noktalara geldik. "Bile bile, bu ao ilaçları niye almaya devam edelim ki?" 1995 YILI ÎHRACAT TEŞVİKLERİ Tanma vergi iadesi ANKARA (Cumhuriyet Bıi- rosu) - İhracat teşvikleri hu yıl GATT Anlaşmasf nda verilen ta- ahhütlere uygun olarak kullandı- nlacak. Bu çerçevede. tarım ürünlennin uluslararası piyasa- larda pazarlanması için devlet katkısı sağlanırken. tanmsal ürünlerin ihracatında vergi iade- si verilecek. Resmı Gazete"deya- yımlarak 1 Ocak 1995 itibanyla yürüriiikte olacak Bakinlar Ku- rulunun "İhraçata Yönelik Dev- let Yardımlan Karan'"ııa göre. 1995'te ihracat teşvikleri "•devlet yardımlan" adıyla verilecek. Tanm ürünlerinin ihracatına vergi iadesi verileceği belirtilen kararda, tanm sektörüne verile- cek diğer devlet katkılan şöyle sıralandı. -.AraşJırma-geliştirme jardım- lan. - Çevre koruma yardımlan. - Yurici ve yurtdışı uluslarara- sı niteliktcki ihtisas fuarlanna iHş- kin yardımlar. - Pazar araştırmasına yönelik vardımlar. - Yurtdışı ofis-mağaza işletme ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin vardımlar. Ne bankalar ne firmalar, olan yine tüketiciye oldu Ekonomi Ser> isi- Bankacılar ile beyaz eşya ve otomotiv sek- törü temsilcileri. SPK'nın "tüke- tici kredileri karşılıkgösterilerek VDMK ihracı"nın askıya alın- ması konusundaki karannın. tü- keticiye zarar vereceğini savun- dular. Yüksek enflasyon yüzün- den alım güçleri her geçen gün düşen geniş tüketici kitlelerinin. bu kararla faizleri yükselecek tü- ketici kredilerine başvunna şans- lannın da kalmadığı vurgulandı. Bankacılar "Karar bizi etkîle- mez, tüketici kredisi vermeye de- vam edeceğiz ancak faizler yük- selir, karar otomoti\ \e beyazeş- ya>ı etkiler" derken otomotiv ve beyaz eşya sektörü temsilcileri karann kendi lerinden çok potan- siyel alıcılan etkileyeceğıni ifa- de ediyorlar. Bankalar Birliğı Başkanı, Em- lakbank Genel Müdürü Aydın Ayaydın, karann bankacılık sek- töründen ziyade otomobil ve be- yaz eşya sektörünü etkileyeceği- ni belirterek "Demek ki, devlet tasarrufa yönelmek istivor. Bu, beyaz eşya ve otomobil sektörie- rinde bir durgunluğa vol açabi- lir" dıye konuştu. V'akıfbank Genel Müdürü Feh- mi Gültekin de karann tüketici kredileri faizlerini arttıracagına dikkat çekti. Auer Genel Müdürü Necdet Suna\;beyaz eşya sektörünün bu karardan fazla etkilenmeyeceği- ni dile getırerek, "Tüketici kre- dileri büyük meUağlaraveriliyor. beyaz eşyayı kapsamıyor, daha çok otomotiv i etkiler" dedı. Renault'dan yapılan açıkiama- da da, tüketici finansman teknik- lerınin potansıyel otomobil tale- bini harekeje geçiren en etkin yöntem olduğu vurgulandı. Öte yandan. Tofaş Basın ve Halkla llışkıler Danışmanı Erol Dallu karann otomotiv sektörü- nü de etkilemeyeceğini dıle ge- tırdı. Tüketici kredilerine zaten fazla bir talepbulunmadığınıbe- lırten Dallı. "Tüketici kredisi için faizin düşük olduğu, sağlıklı eko- nomik koşullar gerekiyor" dıye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog