Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURtYET 12 OCAK 1995 PERŞEMBE HABERLER Gülersoy'dan müşaviplik teklifine ret • İstanbul Haber Servisi- TURİNG Genel Müdürü Çelik Gülersoy, İstanbul Büyükşehir3elediye Başkanı Tayyip Erdoğan"ın kendisine yaptığı'"müşavirlik" teklifıni kabuletmedi. Müşavirlik teklifıni, "Bir otobüste direksiyonda bulunmadıkça yolculann lavsiyesiyle bir yere vanlamadığını bana yönetim tecriibem gösteriyor" diyerek reddeden Gülersoy. çok özel bir beceri gerektiren bir işin "daha parklan islah edemeyen" belediye tarafından yapılmasının olanakh olmadığını söyledi. Kadıköy Betediyesi'nde • İstanbul Haber Servisi - DİSKebağlıGenel-İş Sendikası ile Kadıköy Bclcdıyesi arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ilesonuçlandı. Sözleşmeye göre 1994yılında işçi ücretlerine yüzde 60,1995 yılı içınde ise yuzde 62 oranında artış sağlandı. Okulyöneticileri • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz, "Kurum Yönetidlerinin Atama Yönetmeliği" uyannca. ilkokul, ortaokul ve ilköğretim okullan yönetidlerinin valiliklerce atanacağını anımsatarak. il milli eğitim müdürlüklenni. bakanlığa yönetid teklifînde bulunmamalan yönünde uyardı. Bakan Nevzat Ayaz imzasıyla illere önderilen genelgede. Milli eğitim müdüriüğünce beürlenen yönetid adaylannın atamasının valiliklerce gerçekleştirileceği belirtildi. Başbakanlık, memurun durumunun iyileştirilmesi yönünde çalışma başlattı Memura 40 trflyon zaııı sözü ERGÜN AKSOY ANKARA-Türk Silahlı Kuvvetleri ile kamuda özel hizmet tazminatı alan per- sonelin tazminatlannı arttıran yasa tasa- nsı ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu'nda çıkan bunalım dün aşıldı. Tasanyı, 934 bin kamu çalışanı ile memur emeklisini kapsamadıgı gerekçesiyle düne kadar im- zalamayan insan haklanndan sorumlu Dev let Bakanı Azimet Köylüoğlu. Başba- kan Tansu Çiller tarafından ıkna edildi. Çiller. tasan kapsamı dışında kalan kamu çalışanlan ile memur emeklilerinin du- rumunun iyileştirilmesi yönünde çalışma başlatıldığını belirterek, bütçeye 40 tril- yon lira yük getirecek bu düzenleme için kaynak yaratılacağı sözü verince Köylü- oğlu metni imzaladı. Şubat ayında yürürlüğe girmesi bekle- •Başbakan Tansu Çiller, TSK mensuplan ile üst düzey bürokrat maaşlannı arttıran tasanyı imzalamayan Köylüoğlu'nu ikna etti. Şubat ayında yürürlüğe girmesi beklenen yasa, yüzde 7 ile 50 arasında değişen oranlarda artış öngörüyor. lu'nun zam önerisine sıcak baktığı öğre- nildi.Başbakan'ın Köylüoğlu" na, 911 bın memur emeklisi, 934 bin kamu çalışanı ile 2 milyon 100 bin işcı emeklısine zam yapılacağı sözünü verdiği kaydedildi. Ek düzenlemenin bütçeye 40 trilyon lira yük getireceğini belirten Çiller. bu paranın bu- lunması için çalışma başlattıklannı ve kaynak yaratacaklannı bildirdi. Kaynak- lar, ek zam düzenlemesinin mart ayında yürüriüğe girmesinin planlandığını bil- dirdiler. Başbakan Çiller'le yaptığı görüşmeyi doğrulayan Köylüoğlu, Cumhuriyet'e şunlan söyledi: nen yasa, toplam 447 bin kamu çalışanı- nın özel hizmet tazminatlannda yüzde 7 ile 50 arasında değişen oranlarda artış ön- görüyor. "Memur ve diğer kamu görevttleri ile il- gili bazı kanun ve kararnatnelerde deği- şiklik yapümasını" öngören yasa tasansı- nı, 934 bin kamu çalışanı ile memur emeklisini kapsamaması nedeniyle im- zalamayan ve kamu çalışanlanna zam ya- pılmasını isteyen Köylüoğlu, dün Başba- kan Tansu Çiller'le görüştü. Çiller'in. görüşmede, kamu çalışanla- nnın durumlannın iyileştirilmesi için ça- lışma başlatıldığını anlattığı ve Köylüoğ- "440 bin öğretmen, 264 bin şef ve altın- daki memur, 185 bin odacı ve hizmetli. 73 bin din adanıı, 2 milyon 100 bin işçi emek- lisinia,yani bizim işin başından beri yasa tasansına dahil olmadığı için imzalama- dıguntz üst düzey yöneticüere zam yapü- masını içeren yasa tasansı için Başba- kan'la görüştüm. Kapsam dışı kalan ka- mu çalışanlannın durumunun iyikstiril- mesini istedim. Toplam 40 triryon liraiık bir iyileştirme için Sayuı Başbakan bana söz verdi. Bunun en kısa zamanda yapüa- cağını söyledi. 40 trilyon lirayı bulacağun, bunun için kaynak yarahlacağını söyledi. 911 bin memur emeklisi ile 934 bin kamu çalışanı az maaş alıyor. Bu kesimin duru- munun iyileştirilmesini düşünmek zorun- dayız. 3 milyon emekli maaşı ile 1995 Tiir- kıyesPnde gecinmenin olanakh olduğunu düşünefniyorum." Hayali ihracat Komisyonda bilirkişi skandalı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Hayali ihracata göz yu- marak devleti 30 trilyon lira za- rara uğrattıklan iddıasıyla hakla- nnda Meclıs soruşturması açılan 4 eski ANAP'lı bakanın, "suç- suz olduğu'" yönünde rapor ha- zırlayan bilirkişi Zeki Hafizoğ- lullan'nın, soruşturma kapsa- rnında yer alan Yusuf Bozkurt Özal'ın bu konuda danışmanlığı- nı yaptığı ortaya çıktı. ANAP'lı eski bakanlardan Ekrem Pakde- mirlL Ka>^ Erdem, Ahmet Kurt- cebe Alptemoçin ve Yusuf Boz- kurt Özal'la ilgili hayali ihracat iddialannı incelemek üzere oluş- tunılan Meclis Soruşturma Ko- misyonu'nun dünkü toplantısm- da, bilirkişinin raporu eleştirile- re neden olurken bakanlann suç- lu olup olmadığı yönündeki ka- ran. komisyon üyelerinin tepki- sine yol açtı. DYPli Ali Yalçın Öğüteanın başkanı bulunduğu Hayali İhra- catı Soruşturma Komisyo- nu'nun, bu konudaki karannı ge- ciktirmesi eleştirilerc neden olurken kulislerde, "ANAP ve DYP, eski bakantan kurtarmaya çalışryor" yorumlanna neden ol- du. Bu konuda, komısyonun ka- rar vermesi gerekirken DYP'li Öğütcan'ın. ANAP'ın da deste- ğinı alarak konuyu bilirkişiye sevk etmesi de "oyalama taktiğT olarak değerlendirildi. ÇiflerMen iıısaıı haklan dersi tstanbul Haber Servisi-lstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ihracatçılan Birliği'nce (İTKİB) Bosnalı çocuklara yardım amacıyla düzenlenen "Anadolu Medeniyederi'nde Kadın" başlıklı defile dün akşam Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Defılede Türk mankenlerle birlikte dünyaca ünlü top model Linda Evangelista da podyuma çıktı. Defileyi, Başbakan Tansu Çiller, Devlet Bakanı Aykon Doğan, - Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen ile Bosna- Hersek Büyükelçisı Hayrettin Somun ile lngiltere'de yaşayan ünlü Türk modacı Rıfat Özbek'te izledi. Başbakan Çiller konuşmasında. "İnsan haklan konusunu AvTupa'nın göbeğinde ek aiabilseydik. Keske Bosnalılar böylesine bir efnik temiziemeyle karşı karşıya kalmasaydı. Keşkc Avnıpa böylesine kara bir lekeyi tarihine tasımasaydı"dedi. Daha sonra İTKlB Başkanı Okan Oğuz Bosna-Hersek Büyükelçisı Hayrettin Somun'a bir yardım çeki, Çiller ıse defileye ve Bosna'daki çocuklara sağladığı destek nedeniyle Rıfat Özbek'e bir şükran beratı verdi. (Fotoğrafiar: KAAN SAGANAK) Büyükelçiler kararnamesi Köşk'te ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışışleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçin, 60'ya yakın büyü- kelçınin atamasını kapsayan ve 1 yılı aşkın bir süredir çıkartı- lamayan büyükelçiler kararna- mesıni dün akşam Cumhurbaş- kanı Sükvman Demird'e sun- du. Karayalçın önceki gün De- mirel'in tıkanıklık olduğu yo- lundakı uyansının ardından dün akşam saatlerinde Köşk'e çikarak kararnameyi Demirel'e sundu. Dışışleri Bakanlığı Müsteşa- n Büyükelçi özdem Sanberk'- in, atandığı Londra Biiyükelçi- liği görevine şubat ayından ön- ce başlayamaması nedeniyle büyük olasılıkla yerine atana- cak olan ve adı müsteşar krizi- ne kanşân Büyükelçi Volluuı Vıınü'ın müsteşar olarak atan- ması işleminin kararnamede yeralmadığı belirtiliyor. Demi- rel'in, Karayalçın'ın önceki gün sunduğu taslak kararname- de bazı isimler üzerinde durdu- ğu belirtiliyor. Demirel'ın, Türkiye'nin New York'taki Birleşmiş Mil- letler Daimi Temsilcisi Büyü- kelçi Inal Batu ile yerine Baş- bakan Tansu Çiller' in Dış Tanı- tim Başmüşavıri Murat Ersav- a'nın atanacağı söylentileri do- laşan Türkiye'nin Cenevre'de- ki BM Ofısi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gündüz Aktan'ın yerlerinde kalmasını istediği kaydedilmişti. Anayasa degisikligi ANAYOIJdan RP'ye özel bir paket ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa değişikliği konusunda 14 ve 24. maddenin olmadığı bir pakete gruplann- dan destek bulamamaktan çekı- nen ANAP ile DYP, koalisyo- nun küçükortağı SHP'yi devre- ANAP'la21 maddelik değişik- lik konusunda uzlaşmaya vanl- dığını belirterek "Bu konuda ben bir öneride bulundum. Ön- ce 21 maddelik paket çıkanur, daha sonra uzlasma sağlanırsa 24. madde hazırlanacak ikinci dışı bırakarak, RP'nin de oyla- bir paketin içine konulabilir'1 nyla çıkanlacak yeni bir paket görûşünü dile getirdi. hazırlığına basiadı. ANAP Grup Başkanvekili Ottan Sun- gurlu, daha önce hazırladıklan 16 maddeye ek olarak DYP ve SHP'nin de önerileri doğrultu- sunda hazırlanan öneri paketmi dünTBMM Başkanlığı'na sun- du. RP'nin "din ve vicdan öz- güriüğü"nü düzenleyen 24. maddeyi koşul getirmesi nede- niyle devre dışı kaldığı paketi. ANAP, SHP ve DYP grup baş- kanvekillerinin bugün imzaya açmalan bekleniyor. ANAP Grup Başkanvekili Oltan Sungurlu, değişiklik öne- rileri ile birlikte TBMM Baş- •ANAP, RP'nin 21 maddelik değişiklik Edinilen bilgiye göre ANAP'ın hazırladığı ikinci pa- kette 24. maddenin, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindo- ruk'un daha önce partilerarası komisyona sunduğu metin doğ- rultusunda değiştirilmesini öne- receğiöğrenildi. Buöneriye gö- re RP'nin isteği doğrultusunda yürürlükteki 24. maddenin! "devletin dini esaslara dayamb- rüamayacafı'*nı öngören son fıkranın çıkanlması öngörülü- yor. RP Genel Başkanı Necmettm Erbakan, partisinin grup top- lantısında yaptığı konuşmada, anayasa değişikliği önensinın gündemi de- gıştirmek için getirıldigini kanhğf nahitabenyazdığıyazı- da da, daha önce verdik- leri 16 mad- deiikdeğışik- paketinedestek°aTabİİmek s a v u " a r a k ANAP ve ve kendı grubundaki "muhafazakâr" k o n u n u n, milletvekillerini ikna yüzde 150'ie- edebilmek için 14 ve 24. re uiaşan enf- DYP grupla- nnın önerisi doğrultusun- da, 75.84,85, 93 ve 149. maddelerin de değişiklik kapsamına alındığınadikkatçekti. RP'nin, 24. madde değişikliği olmadan bu önerilere destek verrrieyece- ğini bildirmesine karşın Sun- gurlu, "Değişiklikler konusun- da DYP ve SHP Grup Başkan- vekilleri ile sağtanan mutabakat, RP grup baskanvekillerince de olumlu karsılanmtştır" görüşü- ne yer verdi. Sungurlu, Cumhuriyet'in so- rulannı yanıtlarken, RP'nin. bu değişikliklere itiraz etmediğini. 24. madde koşulunu getirdiğini. bu konuda da "uzlaşma" aran- dığını söyledi. Edinilen bilgiye göre ANAP, DYP'nin de deste- ğini alarak, RP'yi ikna etmek için. 14 ve 24. maddeleri de içe- ren ikinci bir paket hazırlığı başlattı. Bu maddelerin RP'nin görüşüne sunulması ve bu doğ- rultuda uzlaşma aranması görü- şüne DYP Grup yönetkileri de destek verdi. SHP Grup Başkanvekili Er- can Karakaş ise DYP ve madde değişikliğini içeren ikinci bir paket hazırlığı başlattı. lasyon ve te- rör olması ge- rektiğini sa- vundu. Türk-tş Ge- nel Başkanı Bayram Meral de, dün DYP ve SHP gruplannı zi- yaret ederek değişiklikler konu- sundaki istemlerini iletti. Sungurlu'nun TBMM Baş- kanlığı'na sunduğu değişiklik paketinde, geçici 15. maddenin son fıkrasının yürürlükten kal- dınlarak, 12 Eylül döneminde çıkanlan kanun hükmünde ka- rarnamelerle, 2324 sayılı ana- yasa düzeni hakkındaki yasa uyannca alınan karar ve tasar- ruflara karşı yargı yolunun açı- labilmesine olanak tanınıyor. Ancak bu düzenleme 12 Eylül yöneticilerine yargı yolunu aç- mıyor. TBMM Başkanlığı'na sunulan pakette değiştirilmesi öngörülen maddeier şunlar. "Anayasa'nın başlangıç bölü- münde yer alan ve 12 Eylül dar- besini öven birinci ve ikinci fik- ralann merinden çıkanlması; 51,52,53,54,67,68,69,75,76, 82,84,85,93,128,134,135,149, 171 ve geçici 15. maddefer." KÜLTÜR • SANAT 2 9 3 8 9 7 8 (3HAT) Gunumuz Sınemosınm ] h4omoralı Yarohcısı K KIESIOWSKI n.n 'UC RENK" Uçlemes.nden -BEYAZ" Sızı "MAVİ" Kador Julıe Delpy • Zbıgnıe. Z:-nc;boA'skı • Janusz Gaps BEYAZB E Y O G L U A L K A Z A R ( 2 4 5 7 3 8 3 ) 1 2 . 1 5 - 1 4 . 3 0 - 1 6 . 4 5 - 1 9 . 0 0 - 2 1 . 1 P ROBERT DUVALL RICHARD HARRIS SHIRLEY MACUINE Wresl , u Ernest^ Hemıtova BANKARA SANAT TrYATROSU ISUNBUl TURNESI J Genel İstek UIİUM HUMkU t SAKINCALIPIYADEl- Mkty Aztz-ttafti %alm t*a* Timur Srtçı* Oakor lfttpn Emkoûlu 23-24 Ocak 25 Ocak BESIKTAS KULTUR MERKEZİ KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ Tel:259 24 36 Tel:418 6186 Saat 18.30 vc 21.15 Saat 19 00 ve 21.15 BEVOĞLU ALKAZAR 1245 73 831 • (25121 tt), S V (35017 42), İ (234 42II) w Yeni Koltuklanyla Repertuar Fllmleri Haftası GÜZEIÎJK ÇAĞIY8n:FERNAN0OTRUEBA 5 12.15-14.30-16.45-19.00-21.15 Yarın THE DOORS 1'MÜZ1K •TİYATRO •KABAGÖZ •PALYAÇO 1. USKUDAR COCUKŞENLIĞI 15 Ocak 1995 ' Saai:13.00-1600 ~ Tel : 513 74 31-251 SO 90-310 98 69 Ü S K Ü D A R O D E O N S İ N E M A S I İ sevgiii ONAT KUTLAR, Karanlık, film başlamadan önce. ışıklar söndüğünde güzeldir. Gidişin, bizi sonrasız bir karanlığa boğdu. Sinemamız senin ışığını çok özleyecek. KCÇUK SAHNE/BEYOĞLU DUekTURKER Tiyatro AYNA OYUNLASTtRAN Ataol Bebramoğbt < )YNAYAN DUehTOrher VIKK I d 251 8T K7/2-1') 2-1 90 1 n n u 20 V) Cumamaı İK (Kl Mkan Ibrmıu OiHûn Adı Var D r v n t D«r«M tarih topl.um KÜLTÜR GEZİLERİ FARUK PEKİN FINDIKL1-BEŞİKTAŞ 15 Ocak 1995 MURAT BELGE ÜSKÜDAR 22 Ocak 1995 NEZİH BAŞGELEN SAFRANBOLU-KASTAMONU 4-5 Şubat 1995 TRENLE PAMUKKALE-AFRODİSYAS 11-12 Şubatl995 FEST SEYAHAT ACENTASI (0-212ı 258 25 73 • 258 25 89 E S K İ Y E S sezen aksu - uğur yücel 90 metrekare alttarafı. 90 kişi otunır ancak. Olsun bize yeter Ev gibi burası. Evet sanki evin salonu. Doğaçlamalar yaparız. Sen de şarkı soylersin benimle. olur, Sezen soyleriın. Baba Levo çalar, Mustafa I H o c a , E r d e m de gelir. O r h a n ve C a n da olur. zaten biz çalıyonız.Levent Yükselde aramızda olmak isliyor. Aaa. çok iyi, söyler de. Her gece seyircilerle bir parça besteleriz. Nefıs. Sonra plağa koyulur. "Bu parçanın bestesi falanca gece Eski Yeşil'deki seyircilerle yapılmıştır" yazarız. Hadi atalım kendimizi sahneye. Oh be. NiViayet istediğimiz gibi işler yapıyoruz. hi. hi. hi. (Böyle başlar hikaye.) 11 Ocak çarş, p«rş, cum, cmt. 254 35 09 - 255 20 20 T 0 LG AT Ü R K Ü O E N Ş A R K I Y A Ç A N D A R KrOwıdmVar Khmmym nıııaııı •oı4o«an Türkü.fi ADA:Sahici Mu/ik l^rcııınc Volı'uluk Yıpım ADA YAY1NC1L1K VEMUZlKTd 511 26 00 Fıı 5Z8 00 69 Genel Dagıum ŞAH1N PLAK Tcl 519 08 58 F ı ı S20 84 42 Kültür Sanat ilanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) CEMALREŞIT REY KONSERSALONU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEOİYESİ BTC KUTUR BAKANUÖ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ Verdi "REQUIEM" Orkestra Şefl: Antonio Pirolll Koro Şefi: Gökçen Koray Solistler Zehra Yıldız (Soprano), Işm Gfiyer (Mezzosoprano), ErolUras (Teaor), Ayhan Baran (Bas) | İstanbul Deviet Opera ve Balesi Orkestraa BüelFıyıüarı 200000 150.000Tl n Ocak 1995*011118 Saat: 20. S0 STEVE LACY QUARTET "PozitifİşbtrUğiyle" BılaFıyallan 250 000-200 OOOTL 1S Orak I99> Pa?jirSaat: 15.00 K.Ludwig "BÎRTENORARANIYOR" Mfizikal Komedi-2 Perde BüetFiyallan ı200.000-150OOOTL 1S Orak 1995 Pa?ar Saat: 19. V) T.C. Kültür Bakanlığı İSTANBUL DEVLET KLASÎKTÜRK MÜZİĞÎ KOROSU Şef: Ender Ergün Solistler: Fatih Salgar, Osman Nurt özpeker (üd) Bile» Fıyatlan :50.000 TL CRR Kaner Salsau; 246 DS « 2 4 0 5012 AKM KlMter Gişesı; 2S1 56 00 CAfTTOL Attuniade; 39119 30 / 333 tokauimna um imt kafcn«kTiı»k'i)rı-r»en-<^mKi-iT»cktı n [ IW)dlqcilır tAAfii mraufbım X 50, n az V) fa«U gra|sfanı ORTAOYUNCULAR İSTIKLAL CAD NO 14ÛTEL 251 18 65 -66 FAX 244 43 27 Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy SEYiRCiLi SEYİRFERHANGİ ŞEYLER ŞU GOGOL DELİSİ isyancıdır HER CUMA, CUMARTCSİ 21 10 PAZAII 1« 00 Sır« »«I.1I*( C»tf 41/» Tl SHP It M«*k«ıl AM R»ıı •YÛ2B0YAMA •CAPR1SUN 'ARMAĞANLAR •KİTAP YENİ YILIN ILK KAHKAHASI dtıınııaurnm m ŞİŞÜ GONÖl OIKÇKJBZPHKRÛZCSNTMttftOSUTft (Oglg) gîO i&Tâ ŞEHIR TIYATROLARI LJ HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI (240 77 20) •İnonmoyocoktmıı ome bu hofto yerimil vqr.* HALDUN TANER SÖILERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM YONETEN SAVAŞDINÇEL (11-12-13-14-15 Ocak) Çecuk Oyunu FP <R£T TERZl GÖLGENİN CANI V WFTK CEMDAVRAN (14-ISOcakSaat: 11.00) KEİNT OYUÎNCULARI 247 36 34 - 246 35 89 MUZAFFER İZGÜ HARBIYE CEP TIYATROSU ( 240 77 20 ) DARIO FO AÇIK EVÜLİK YÖNETEN MA2LUMKİPER (10 Ocak/Satı Saat. 18 00/20.30 12-13 Ocak Saat: 15.00) K A D I K Ö Y H A U D U N T A N E R S A H N E S I ( 3 4 9 0 4 6 3 ) U/Tr"£fsi KiZirVVLA A.R. GURNEY AŞKMEKTUPLAR1 Çocuk Oyunu VVSKAKESPE4RE BİR GECE NASAU HUZİKLI KOMEDI 2 BOLUM Persembe^uma 21.00C.tesi 15.00-18.00 Pazar 15.00 Persembe indirimtidir. YALNIZ 1 OYUN K4»KI> l k \IMİSİ I 22 Ocak Pazar Saat 15.00 YONETEN HAKANALT.NER ^ ^ (11-12-13-14-15 Ocak) (14-1S Ocak Saat 11.00) U S K U D A R M U S A H I P Z A D E C E L A L S A H N E 5 I (333 03 11 NAZIM HİKMET/ I i MACIT KOPER ' ASLOLAN HAYATTIRİ k .1 n I . q ı K a t k ı l TC KULTUR BAWWUĞ1 DEVLETTİYATTOLAH İSTANBUL DEVLET TIYATROSU \AKM ODA TIYATROSU H PPI17 OCAKTA YENİJDEN AÇIHYOR... Biletler Satıştadır . Tel : 251 56 00 (254) YÖNETEN MACtT KOPER (H-a-l3-l4-l5Ocak) Çocuk Oyunu FICWAECHTER S0YTARIUR OKULU rCMTEN TANER BARLAS (14-15 Ocak Saat: ll.00> F A T I H RESAT N U R I S A H N E S I ( 5 2 i Si 80) LOLEri BELLON OYLE BİR SEVGI Kl YONETEN ENGİNGÜRMEN (11-12-13-14-ISOcak) Çecuk Oyunu ŞAVŞAR-EÜLGER- E.POS T OĞLU-M.DK1UÇ YAVRU KİHİN "(MTEN ŞEVKETAVŞAR (14-ISOcakSaat. 11.00) G A Z I O S M A N P A S A S A H N E S I ( 5 7 8 6 0 6 7 ) NEIL SIMON ASKERÜĞİM YÛNETEN ENGİNULUDAĞ (U -12-13-14-15 Ocak) Çecuk Oyunu HEINR1CH BOa- DENIZ UYGUNER BİRLİKTE 0YNAYAUH YONÇTEN' DENİZUYGUNER (14-15 OcıkSaat: 11.00)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog