Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

r 12 OCAK1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER fPTTişçiteri j iş bırakıyop ; • tstanbulHaberServisi- ; PTT'deki kamu ; çahşanlannınbirhaftaya ; yayılan iş bırakma • eyleminden spnra Türk-lş'e . bağlı Haber-İş Sendikas'nda ! örgütlüPTTişçileri, ; toplusözleşme farklannm ', ödenme biçirnini protesto I etmek ve 1995yılında ; işçilerin karşı karşıya ; kalacaklan sorunlara | şmıdiden dikkat çekmek için | bugün işbırakıyor. İstanbufda bontbalı gece . •lstanbulHaberServia- ! Taksim Gümüşsuyu'ndaki ; Makine Kimya Endüstnsi ;(MKE)İstanbulBölge ; Temsilciliği binasının • arkasına kimliği henüz ' belirlenemeyen kişilerce ! yerleştirilen parça tesirli ; bomba.saatl9.l5 ; sıralanndapatladı.Olayda ; ölen ya da yaralanan ı olmazken çevrede bulunan < binalann camlan kınldı. Öte '. yandan aynı saaüerde. Fatih ; BalipaşaCaddesi2l ! numarada bulunan Recai ; Karaduman'aaitTekbir < Giyim Sanayi AŞ'yeait J mağazanın vitrinin önündeki ! telefon şebeke kutusuna ! kimliği henüz belirlenemeyen ', kişilerce bırakılan ses ; bombası. büyûk bir ; gürültüylepatladı. Patlama • sonucu mağazada maddi '< hasarmeydanageldi. Özgün İHke'nin imza kampanyası j • Istanbul Haber Servisi - ; özgür Ülke gazetesi ile j sosyalist basına yönelik baskı ! ve toplatmalann son bulması i amacıyla imza kampanyası ! başlatıldı. Özgür Ülke ; Gazetesiyle Dayanışma ; Komitesi Sözcüsü Sungur SavTan, baskılann son i günlerde gittikçe ! yoğunlaştığına dikkat | çekerek, bütün basın ; kuruluşlannı tayır almaya J çağırdı. Özgür Ülke 1 gazetesine yönelik baskılann tçok yakında diğer basın ı kuruluşlan için de söz ' konusu olacağını vurgulayan Savran, "Özgür Ülke .gazetesineyönelik baskılar Ijir uyandır. Bugün bu gazeteye yapılan saldınlar, yann diğer gazetelere yapılacaktır. Bu nedenle, bütün basın kumluşlan şimdiden basın özgürlüğüne ve Özgür Ülke gazetesine sahtpçıkmalıdır" dedi. n İBDA-C'ye • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - İşçi Partisi Genel Sekreteri Bedri Gültekin. Taraf dergisinin son sayısında ıslami Büyük Doğu Akmalar Cephesi (İBDA-C) örgütünün İşçi Partisi'ne ve Aydınlık gazetesine yönelik tehdit yazısma ilişkin olarak şeriatçı bir örgütün. bir basın organı aracılığıyla parti ve gazeteleri tehdit etme cesaretini "düzenin asıl sahiplerindcn aldığını" söyledi. Tokafta Uğur Mumcu etkmliği • TOKAT (Cumhuriyet) - Tokat'ta faaliyet gösteren ve kısa adı Halk-Der olan Halk Yazın Bilimi Sanat ve Turizm Araştırma Derneği, gazetemiz yazan Uğur Mumcu'nun katledilişinin ikinci yılı .nedeniyle bir açık hava etkinliği düzenledi. 22 ocak pazar günü denıek genel merkezi önündeki etkinlik Uğur Mumcu anısma şiir ve dernek müzik grubunca türküler söylenerek sürecek. Anayasauyansı ; • ANKARA (Cumhuri) et Bürosu) - Anayasa değişikliği ^çalışmalannın, "parlamento içi" sürdürülmesi, .çalışanlann tepkisine yol ,açtı. 18 meslek kuruluşunun içindeyeraldığıve "Çalışanlann Ortak Sesi" adı alünda Demokrasi . Platformu tarafından ,yapılan açıklamada, , "çalışanlann dışlandığı bir anayasa değişikliğinin ülkeye yarar getirmeyeceği" ifade edildi. RESTAURANT BAR Bir Manastır Ortamında FASIL & TÜRK SANÂT MÜZİĞ1 Gaa bflp n ra: 255 23 84 -2514 99 I M ^ ı tSHİmM Satf -tikn» Btrittm »4 M M * (Sodexo yemek kartı gcçerlidir) Cumhurbaşkanı Süleyman Demirerden hükümete ekonomik bombardıman: Endişelerim gerçekleştiANKARA (Cumhuriyet Bürosn) - Hükümete, 'seçimegitmesi' yönünde me- saj veren Cumhurbaşkanı Süleyman De- mireL enflasyonun yü2de 150'ye çıktığı ekonomik tabloyu yorumlarken de 'endi- seterinin gerçeklestiğini ve ülkenin daha önce karşılaşmadığı sıkıntılara düştüğü- nü' söyledi. Savaş yıllannda bile bu dü- zeyde enflasyon yaşanmadığına dikkat çeken Demirel, "OzeDeştinne ile akşam- dan sabaha Türkiye'nin Hazinesi'nin do- lacağmı farz etmek yanhş. Kimse hayale kapümasın" dedi. Demirel. çizdiği ka- ramsar tablonun ardından. kendisinden moral isteyen işadamlannı, "Karamsar- hğagerek yok,daha iyigünler Tüıidye'nin önünde~ sözleriyle teskin etti. Demirel. yatınmlara devlet yardımı öngören karar- nameyi onaylarken de Gelir Vergisi Yasa- sı'nda yeni bir düzenleme yapılarak yatı- nm indirimleri oranlannın yükseltilmesi- ni istedi. Cumhurbaskanı Demirel, Ankara Ti- caretOdası (ATO) Başkanı AhmetÇavu- şoğhı ve yeni seçilen yönetim kurulu üye- lerini Çankaya Köşkü'nde kabulünde jıü- kümete sert eleştiriler yöneltti. Demirel, yüzde 150'ye varan enflasyon oranının Türkiye tarihinde 'savaş yıllaruıda bile' bu kadar yükselmedığini vurgulayarak şöyle devam ettı: "Yüzde 4-5 gibi eksi bü- yüme ile karşı karşıya kalındı. İyi olma- yan şey. enflasyondur, ekonominin küçül- mesidir. Sebepleri ayn mesele. Ben birik- miş, birikmemiştaroşmalanna girmek is- temiyomm. Yüzde 150 enflasyon iy i değil- dir. Para dalgalanmalannda meydana ge- len hadiselerin, reel ekonomi ve sosyal ha- yata intikalinden endişem vardı, bu oidu. Yüzde 150 enflasyon, kendisini dargetirli halka hissettirdi. Hayat pahalandı. 1 kilo kıyma 200 bin lira, ekmck 7 bin 500 lira ohınca. vatandaş onun sıkınnsı içine gir- di. 2 bin lira için ekmek ku>Tuğunda hal- kın beklemesi anlamlıdır. Bunlar hükü- metin. belediyenin veya benim meselem degil. Türkiye'nin mesetesidir." "Aradığıın, herkes için Ki olan şeyler- dir" diyen Demirel, 1994'ü 1995'e bağ- layan kış içinde halkın daha önce karsı- laşmadığı sıkıntılann ıçine düştüğüne dikkat çekti. Demirel. "1995'te halkı bu sıkınülardan kurtarmak gerekecektir. Bu- • Daha önce olmayan sıkıntılara düşüldüğünü söyleyen Demirel, "Savaş yıllannda bile bu kadar enflasyon olmadı" dedi. Demirel, endişelerinin gerçekleştiğini bildirerek, "Özelleştirme ile Hazine dolmaz. Kimse hayaie kapılmasın" görüşünü savundu. nu elbirliği ile yapacağız. Hep beraber Türkiye'nin altında kaldığı durumdan çıkmasım sağtamak gerekecektir'" dedi. Demirel. özelleştirmenin kolay bir uy- gulama olmadığını, 'akşamdan sabaha halledileceğini sanmamak gerekriğini" be- lırtti. Demirel, şöyle konuştu: "Size ağniık veren yükleri uzerinizden atacaksmız. Bunu yaparken sosval sıkın- h cıkarmayacaksıntz. Kaynak sağtayacak- sınız. Kimse hayaie kapılmasın. Koİay bir şe> değiL Kafi derecede hızlı japılmama- sının sebebi de sadece yasa degil. Aynca, Türkiye'de bunu alacak sermaye yok. Dı- şandan serma>e gelecek. başka yolu yok. Ama dısanda, Bah ülkeleri kendileri sah- yorlar. Bövk bir ortamda akşamdan sa- baha Türkiye'nin Hazinesi'nin dolacağı- nı farz etmek yanhş.' Kamu maliyesı. faiz ve personel mas- raflan konulanna da değinen Demirel. kamu maliyesinde açık olduğu sürece devletin açığını kapatmak için piyasalar- dan para almak dunımunda olduğuna dik- kat çekti. Böyle bir durumda ticarete, sa- nayiye para kalmayacağını belırten Demi- rel, devletin altyapı yatınmlannı durdur- rnaması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, ATO yönetiminin kendisinden moral istemesi üzerine de "CMup bitenlererağmen karamsariığa ge- rek yok. Daha iyi günler Türkiye'nin önünde. Eğer sıkıntılann aşılacağına ina- nıursa, mesetenin yansını çözeriz" dedi. Çekinceli onay Cumhurbaşkanı Demirel, yatınmlara devlet yardımı öngören karamameyi onaylarken Gelir Vergisi Yasası'nda yeni bir düzenleme yapılarak yatınm indirim- leri oranlannın yükseltilmesini istedi. Cumhurbaşjcanlığı Basın Merke- zi 'nden dün yapılan yazılı açıklamaya gö- re; Demirel, geçen yıl gelişmiş bölgeler- de yüzde 20, kalkınmada öncelikli yöre- lerde de yüzde 70 oranına düşüriilen ya- tınm indirimi oranının yükseltilmesini is- tedi. Demirel, yatınm indirimlerinin ya- tınmlann hızlandınlmasında en önemli teşvik unsunı olduğunu vurgulayarak oranlann yükseltilmesinin yanı sıra indı- rimlerin kapsamının geliştirilmesini ıste- diğini de belirtti. ÇtZMEDEN YUKARI /MUSAKART Onat KLTLAR'ı kaybettik Necmettin Erbakan şaşırtıyor: Refah dışında laik parti yokANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - RP Genel Başkanı Nec- mettin Erbakan, RP dışında hıç- birpartinın "laikzihniyete**sahip olmadığını savunarak "Halk is- tediği için Taksim, Çankaya ve Kızılav'a cami yapüacakbr" de- di. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, partisinin grup toplan- tısında yaptığı konuşmada, bü- tün inançlara saygılı ve bütün inançlara hızmet eden zihniyete, laik zıhniyet denebileceğini söy- ledi u Bu manada laik zihniyete RP sahiptir. Bunun dışındaki partilerin hiçbiri laik değildir" diyen Erbakan, RP"nin halkla banşık, halkın hızmetlerine, inancına ve tarihine saygılı oldu- ğunu sav undu. RP dışındaki par- tilerin Taksim'de anıt cami ya- pılmaması için akla gelmedik her türlü "hileye'' başvurduklan- nı iddia eden Erbakan, şöyle ko- nuştu. "Ancak tüm bu hilelere rağmen halk istediği için Tak- sim'e anıt cami yapılacaktır. An- kara'da Çankaya. Kızılay vegiriş kapılannda halkın istegi doğnıl- tusunda bu hizmetler yerine ge- tirilecektir." Erbakan. ara seçımin 16 ni- sanda yapılması için veniikleri önerinin bir an önce komisyon- da görüşülmesi gerektiğini be- lirtirken ara seçim sonucunda er- ken seçimin gündeme geleceği- ni ve böylece RP'nın iktıdaroîa- cağmı söyledi. Buca Cezaevi'nde açlık grevi 23. gününde İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Baskılan protesto amacıyla, Buca Cezaevi'nde 300, Aydın E Tipi Cezaevinde 30 olmak üzere toplam 330 tu- tuklu ve hükümlünün başlattık- lan süresiz açlık grevi, 23. günü- nü doldurdu. Açlık grevinin so- na ermesi için Izmir Barosu'nun devreye girdiğini belırten Baro Başkanı Kasım Sönmez, "Aüe- ler. eylemcilerden hasta olanlar olduğunu söylediler. Eylemin so- na ermesi için cezaevi \ önetkile- riyle, eylemcilerle ayn ayrı görü- şerek sorunu çözmeye çalısaca- gH" dedi. Buca Cezaevi'nde in- celemelerde bulunmak için Ada- let Bakanlığı'nabaşvurduklannı belirten Sönmez, oluşturacakla- n cezaevi inceleme komisyonu- nun cezaevi yöneticileriyle gö- rüşeceğini bildirdi. Tutuklu ailelen de açlık grevi- ne son verilmesi için Izmir'deki şiyasi parti yöneticileriyle göriiş- tüklerini ve SHP il yönetiminin, sorunun çözümü için girişimler- de bulunacaklanna dair söz ver- diklerini belirttiler. ANAP lideri, hiçbir ön şartlannın olmadığını ve fedakârlığa hazır olduğunu söyledi ANAP, koalisyon için göz kırptıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP-SHP hükümetinin bozulması duru- munda DYP ile koalisyon kurmaya çeşit- li koşullar öne sürerek yanaşmayan ANAP Genel Başkanı Mesut Yıbnaz, Başbakan Tansu Çüfcrle hiçbir ön koşul olmadan görüşmeye hazır olduğunu açık- ladı. "Biztaşınamna. sadeceelimizi degil, başımızı da sokanz" diyen Yılmaz, ANAP'a fedakârlık düşüyorsa bunu gös- termeye hazır olduklannı belirterek Tür- kiye'yi düzlüğe çıkaracak formülde bir- leşmek gerektiğini söyledi. Yılmaz, tek koşul olarak hükümetin başansız oldu- ğunu itiraf etmesi ve görevden aynlması gerektiğini gösterdi. ANAP TBMM grubu, partinin muha- lefet biçimi ve Türkiye'nin sorunlannın çözümü için koalisyona girip girmemesi •ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, partisinin grup toplantısında, Başbakan Tansu Çiller'e, "Biz taşm altına sadece elimizi değil, gerekirse başımızı da sokanz" diye seslendi. mesinden duyduğu kaygıyı dile getirerek bunun engellenmesi için ANAP'a önem- li görevler düstüğünü söyledi. 96 millet- vekilinin istifa ederek halkın arasına dön- mesini ya da 25 milletvekilinin Ankara'da kalarak diğerlerinin sürekli olarak Ana- dolu'yu dolaşmasını öneren Ergüder, bunların dışında Yılmaz'ın, Başbakan Çiller ile görüşerek erken seçime razı ede- bileceğini söyledi. Ergüder'in bu sözlerine bazı milletve- killeri, "ÇiDerUenekonuşacak?"diyerek, tepki gösterdiler. Milletvekillerinden sonra kürsüye çi- kan Yılmaz, hükümeti eleştirirken halkın gerektiği yönünde tartışmalara sahne ol- du. Ankara Milletvekili Mehmet Nedim Budak ve Bayburt Milletvekili Ülkü Gö- kalpGüney. halkın büyük sıkıntılar için- de olduğunu belirterek parti yönetiminin Anayasa değişikiiklerini gündeme getir- mesini eleştirdiler. Halkın sorunlanna sa- hıp çıkmalan gerektiğini belirterek, "Anamuhalefetin görevi halkın avukatı ol- maktır" diyen milletvekilleri, hergün mi- ting düzenlenerek hükümetin halka şikâ- yet edilmesini ve erken seçimin dayatıl- masını ıstediler. Istanbul MilletvekiliOr- han Ergüder ise RP'nin giderek güçlen- "barut fiçısı" haline geldiğini belirterek toplumsal sıkıntının ve sosyal gerginlik- lerin giderek arttığını söyledi. Yaşanan tablonun ANAP'in değil. "her şeyi yap- boz tahtasına çe^iren" iktidann eseri ol- duğunu ve Başbakan Çiller'in sözlerinin hiçbirinin doğru olmadığını savunan Yıl- maz. "Kim ki, 'Bu tablo 10 yılın biriki- mı" divorsa. bilin ki yalan söylüyordur. Kim, bu tablodan bugünkü hükümetle çı- kılabileceğini söylüyorsa hayal görüyor demektir. Türkiye'nin bu tablodan kur- tulması için önce bu hükümetten kurtul- ması gerekmektedir" dedi Hükümet bo- zulursa Türkiye'nin durumunun ne olaca- ğının düşünülmemesi gerektiğini ve bu-. lunacak her formülün yaşanandan daha kötü olamayacağmı kaydeden Yılmaz. u Kimse endişe etmesin"diye konuştu. YDH'nin Beyoğlu llce Merkezi acıldı Boyner: Halk sandık devrimi yapacak İSTANBUL/ADANA (Cumhuriyet)- Yenı Demokrasi Hareketi Beyoğlu llçe Merkezi çok sayıda partilinin katılımıyla siyasi yaşamına başladı. Cem Boyner açılışta yaptığı konuşmada, halkın gelecek seçimlerde bir "sandık devrimi" yapacağını öne sürdü. ANAP, DYP ve SHP'nin anayasa değişikliği konusunda bir uzlaşmaya varmasmı yeterli bulmadıklannı söyleyen Boyner. "Adamakılh bir değişiknkten söz ediliyorsa Refah Partisi ile uzlaşma sağlanması gerekir. Bu anayasa yırtıp atılmalı, yenisi yapılmah" diye konuştu. Adana il ve Seyhan ilçe örgütlenmesini tamamlayan YDH'nin Adana tl Başkanhğı'na An Aksoy getinldi. Yeni Demokrasi Hareketi Beyoğlu llçe Merkezi'nin açılışında konusan Boyner. YDH'nin değişik din. mezhep ve kültürden gelen ınsanlann "Farkhyun ama eşit haklara sahip bir vatandaşun" diyeceğı bir Türkiye için yola çıktığını söyledi. Cem Boyner, "Ekonomide rekabetüı ve adaletin, halka tepeden bakanlann değil, dinle devlet işlerinin birbirinden tamamen aynldığı bir rejimin sandık devrimiyle gelmesine az kaldı" diye konuştu. Bir gazetecinın "ANAP, DYP ve SHP'nin anayasa değişikliği konusunda uzlaşmaya varmasmı nasıl degerlendiriyorsunuz" sorusuna Boyner şu yanıtı verdi. "Vleclis'ten bu anayasayı çöpe abp Boyner YDH Beyoğlu llçe Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada ANAP, DYP ve SHP'nin anayasa konusunda uzlaşmaya varmasmı yeterli bulmadığuu söy ledi. yenisini yapmanın iradesi çıkmayacak. Açıkçası RP ile 24. madde üzerinde bir anlaşma sağlanabüecegi konusunda da çok ciddi endişelerim var. Kötü bir anayasa ile gerceklesmiş bir Meclis tçtuzüğfi, Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu sonucu ortaya çıkan meclis dinamiğinin bu anayasayı kiilliycn degiştinneye yeterli olmayacağını düşünüyorum." POLITIKA GUTNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Onat Kutlar da bir terör kurbanı... Dün sabah saat 09.00'da Amerikan Hastanesi'nde ya- şam savaşına yenik düştü. Opera Pastanesi'nde patlayan bomba, onu bir anda öl- dürememişti... Yasemin Cebenoyan, alçakça saldınnın ilk kurbanı ol- muştu. Onat Kutlar ise ikinci kurbanı... Sabah kalktığımda içimde tarifsiz bir sıkıntı vardı... Onat'ın ölümüne kendimizi hazıriıyorduk. Uzun ve soluksuz bir geceydi. Muhabir arkadaşlanmız, Amerikan Hastanesi'nde nöbetteydi. Her telefon çalışın- da, yüreğimden bir şeyterin koptuğunu hissettim. Sabah çalan ilk telefon o acı haberi verdi: . "Onat'ı kaybettik, başımız sağolsun..." Gözlerimden bir yağmur bulutu geçti. Boğazımda bir şeyler düğümlendi. Hainliğin, puştluğun, acımasızlığın bir resmi düştü önüme. 1976 yılının ilkyazını anımsadım birden... Izmir'de Kordonboyu'nda kalamar, midye, çipura, çoban salata ve rakıyla donatılmış masada, imbata karşı rakıla- nmızı yudumluyorduk. Bizim ilk karşılaşmamızdı. Sevda- nın yenik düştüğü eski zaman masallannın tadına doyum olmaz bir sohbetiydi. Onat bir aydın, Onat ülkesini seven bir insan, üstelik bir yazın adamıydı... Onat Kutlar, Cumhuriyet yazanydı... • • • Cavit Orhan Tütengil, Server Tanilli, Ümrt Kaftancı- oğlu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu veOnat Kutlar... Bu kişilerden sadece Server Tanilli yaşryor ve Cumhuri- yet'te köşe yazılannı sürdürüyor... Cumhuriyet yazartan ve çalışanlan, ülkesini seven, de- mokrasiyi bir yaşam biçimi olarak kabul eden, insan hak- lannı savunan insanlardır. Eğer Toktamış Ateş'in söyleşı için katıldığı toplantının yapıldığı kitabevine konulan bomba, önceden saptanma- mış olsaydı o da bugün aramızda olmayacaktı. Son yıllarda Cumhuriyet'e yönelik saldınlar yoğunlaşmış- tır... Cumhuriyet gazetesi, laik demokratik Türkiye Cumhu- riyeti'yle yaşıttır. Cumhuriyet gazetesi karanlığın değil, ay- dınlığın savunucusudur. Onat'ı yitirdik, içimiz kan ağlıyor... Ama yılmak, korkmak yok!.. Bu ülkeyi 'kan gölüne' çevirmek isteyen terör örgütle- rinden kaçmak da yok!.. • • • Onat Kutlar'ın yaşamına kıyanlar bellidir. Onat Kutlar'ın sürekli olarak gittiği Opera Pastanesi'ni bombalayanlar or- tadadır. Nerede bu alçaklar, kaniçiciler? Ellerini kollannı sallaya sallaya dolaşıyorlar... Bombayı koyanlar açıklama yapmıştır. Adı İBDA-C olan şeriatçı bir terör örgütüdür. Ama bugüne dek emniyet yetkilileri bir açıklama yapma- mıştır... İBDA-C'nin yayın organı bakın neler yazıyor: "Müslümanlann gözierinin içine baka baka laik (dinsiz) işgalciler, bir Noellehni daha kutladılar. Ama bu seferki No- elleri, öyle pek ahım şahım olmadı. Ibda Cephelerinin yur- dun çeşitlı bölgelerinde gerçekleştirdiği eylemletie bu hdk ve halk düşmanı azgın günjhun Noelleri burunlanndan geldi. Özellikle Istanbul'da gerçekleştirilen eylemler, Istanbul polis teşkilatına tam gün mesaiyaptırdı. Açılışı, Müslüman düşmanı tiplerin kendilerine mekân olarak seçtikleri The Mamnara Oteli'nin kafesine konulan bombayla yapan Ib- da Cepheleri, burada Massey Ferguson firmasının Türki- ye temsilcisi bir Yahudi çocuğunu itlaf etti, bir de azılı hak ve halk düşmanı Cumhuriyet'in yazarlanndan birisınin bel- den aşağısını tutmaz hale getirdi. Istanbul polisinin, Noel'den evvel meyhane, umumha- ne ve bilumum pislikhaneleri gezerek eğer kendilerine saldın olursa polisi suçlamayacaklanna dair belge imza- latması, artık bütün Istanbul 'un bir Ibda bölgesi olma nok- tasına geldiğini göstermektedir. Polis, nerede, ne zaman başına geleceğini bilmediği herhangi bir eylemle hayatı- na son vehlmesini istemiyor. Kendini Ibdacılann önûne atılmış biryem olarak da kullandınnak istemiyor. Sonuç- ta Ibda Cepheleri, hâkimiyetlerini polis teşkilatının içine kadar sızdırmış oluyorlar." ••• Şeriatçı güçlerin bugün devlet içinde tepeden tırnağa ör- gütlendikleri bir gerçek değil midir? Opera Pastanesi'ne bomba konulması olayı, Hereke ya- kınlanndakı otobüs katlıamından tam bir hafta önce olmuş- tu. Güvenlik güçleri, Hereke olayının suçlulannı yakaladı. Opera Pastanesi katliamını gerçekleştirenleriseyakalana- madı. Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta var: Opera Pastanesi'ne bomba konulması olayını, gazetemi- zi telefonla arayan İBDA-C örgütü üstlenmiştir. Yayın or- ganlannda da katliamı İBDA-C'nin gerçekleştirdiğini yaz- mışlardır. İBDA-C'nin yayın organlannda; silah kullanma, bomba yapma ve atma gibi teröristleri eğitici yazılar çıkmakta, ül- kemizin kimi aydınları, yazarlan, politikacılan, işadamları hedef gösterilmektedir. Hatta bombalanacak kurum ve kuruluşların adı, telefon numaralan ve adresleri verilmek- tedir. Ama güvenlik güçleri, Opera Pastanesi katliamını gerçekleştirenleri yakalayamamaktadır... Onat, artık yaşamıyor... Onun acısı, yüreğimize kor gibi düştü... Ama yılgınlık ve korkaklık yok... Karayobaz çeteleriyle savaşımı sürdüreceğiz... Gittikçe çoğalacağız... ABD ve Avrupa'ya PKK uyarısı ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Dışişleri Bakanı ve Başba- kan Yardımcısı Murqt Karayal- çuı'ın ardından Dışişleri Bakan- lığı Sözcüsü Feriiat Ataman da PKK'nin yurtdışında parlamen- to oluşturma çabasına karşı ABD ve Avrupa ülkelerine "top- raklannı böyle girişiınler için kul- landırmamalan uyansı" yapıldı- ğını kaydetti. Ataman, dün düzenlediği haf- tahk basın toplantısında, söz konusu ülkelerin, Türkiye'nin konuyla ilgiü duyarlılığını anla- yışla karşıladığını belirterek "Bölücii terör örgütünün yurtdı- şında parlamento oluşturma ça- balan, Türkiye'nin toprak bütün- iüğünü hedef alır. Gerekli giri- şimler yapıldı, yapdıyor" dedi. PKKnin "sürgünde" parlamen- to ya da hükümet oluşturma çabalannın yeni olmadığını anımsatan Ataman, bu kez dc başanlı olamayacaklannı söyle- di. Ataman, Türkiye'nin Kuzey Irak halkı ile Irak yöneümi ara- sında diyalog kurulması için tel- kinlerde bulunduğunu belirte- rek şöyle konuştu: "Türkiye'nin üzerinde büyük bir titizük ve önemle durduğu ve durmaya devam edeceği başlıca busus, bölgedeki terör örgütünün çatışmalardan hiçbir şeküde ya- rar sağlamamasıdır. İşte bu genel çerçevede taraflardan birinin, di- ğeri üzerinde üstünlük kurmak amacıyla terör örgütü ile işbirli- ğinde bulunmasına müsaroaha edilemeyeceğini açıklıkla beyan ettik." " Ataman, "Ankara, Çekiç Güç konusuno Savunma ve Ekonomik tşbirliği Anlaşması'na (SF.tA) dahil etmeye hazırlanıyor" yö- nündeki haberleri de "geniş bir hayal ûrünü" olarak değerlendir- di.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog