Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 OCAK 1995 PERŞEMBE HABERLER Afyon'da operasyon • ANKARA (AA)- Afyon'da düzenlenen bir operasyonda, merkezi Iran'da bulunan Iran Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) mensup 5 militan yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ûst düzey yetkililerinden alınan bilgiye göre, Afyon'da telefon kulübelerinde jeton hırsızlığının son zamanlarda artmasi üzerine, polis saldırganlan yakalamak jçin çeşitli önlemler aldı. Iran uyruklu Amir Khorrmi'yi jeton satış kulübesinin kapısını kırarken yakalayan polis, sanıği sorgulamaya aldı. Sorgulama sonucu, Iran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) üyesi olduğunu söyleyen Khorrmi, Afyon'da kalan diğer örgüt militanlannın adını verdi. Sıvas katfiamı davası • SIVAS (AA) - Sıvas'ta 2 Temmuz 1993 gûnü meydana gelen 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylardan sonra Sıvas ll Idare Kurulu'nun Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ltfaiye Müdürü Remzi Şahin hakkında 'göstericilerin dağitılması için itfaiye aracı ile tazyildi su sıkılması yolunda vali tarafından verilen talimata' uymadıklan gerekçesiyle açılan davanın başka ilde görülmesi istendi. Zorunlu emeklilik sürüyor • ZONGULDAK (ANKA) - Özelleştırme kapsamındaki Karabük Demir-Çelik Işletmeleri'nden 183 kişinin daha zorunlu olarak emekli edildiği bildinldi. fşyerinde örgütlû Öz Çelik-lş Sendikası Karabük Şube Başkanı Taner Canyurt, ANKA'ya yaptığı açıklamada. Başbakanlık'ın çıkardığı kanun hükmünde kararname uyannca Karabük Demir-Çelik Işletmeleri'nde de emeklilik işlemlerinin sürdürüldüğünü belirtti. SHP'li muhaliflerden Karayalçm ile Baykal'a ortak çağn: Aday olmayın, 3. aday çıksm Solda aday uzlaşıımsı yokANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - SHP-CHP arasında yapılacak bütünleş- me kurultayı önçesinde iki genel başka- nın da adaylıkta ısrarlı olmalan tek isim üzerinde uzlaşma sağlanmasını engel- lerken, SHP'de parti içi muhalefetin temsilcileri, 16 ocak gûnü geniş katı- lımlı bir toplantı yaparak 3. bir aday çı- karacaklarını bildirdıler. Muhalifler, dün iki genel başkana, "Aday oünayın. Kurultaya. mutabık kaldığınız 3. bir adayın koluna girerek kablın" çağnsın- da bulundular. "3. aday" olarak adı en çok konuşulan SHP Ankara Milletveki- li Mümtaz Sojsal. "Aday empoze edil- mesine karşıyım. Delege varsa, ben de vanm" mesajı verdi. 28 ocakta yapılacak SHP-CHP bü- tünleşme kurultayı öncesinde, kurulta- yın bir şölen havasında geçmesi için tek aday üzerinde uzlaşılması girişimleri bugüne dek sonuç vermedi. SHP Genel Başkanı Murat Karayalçm adaylıkta kararlı olduğunu söylerken, CHP lideri • SHP'de parti içi muhalefetin temsicileri bir bildiri yayınlayarak, Karayalçm ve Baykal'ın 3. bir adaym koluna girerek kurultaya gitmelerini istedi. SHP Ankara Milletvekili Mümtaz Soysal, "Aday empoze edilmesine karşıyım. Delege varsa, ben de vanm" mesajı verdi. Deniz Baykal da, yakın temas kurdugu bir üyemize verilraesini doğnı ve gerekii SHP'li delegelerin de imzalanyla aday gösterilmek için hazırlık yapıyor. İki liderin aday olma kararlılığı üze- rine, parti içi muhalefetin temsilcileri dün ortak bir açıklama yaptılar. "Birleş- tirici Ortak Aday İçin SHP ve CHP'lile- re Çağn" başlığını taşıyan bildiride şu görüşlereyerverildi: -28 ocak birleşme genel kurulu, çok verimli kılmak zorunda okJuğumuz bir bütünleşme, yenileşme ve güçlenme sü- recinin başlangıç \e ilk aşamasıdır. Bu süreç, atılan daha ilk adımlarla. hırslı bir genel başkanlık vanşmasının aynşfr ncı ctkisine uğramamalıdır. Bu nedenle bidcr 28 ocak birleşme genel kurulunda genel başkanlık görevinin uzlaşmalarla, varoian genei başkanlanmızın dışında görüyoruz." Bildiride, partililer kadar kamouyu- nun da üçüncü bir aday istediğine dik- kat çekilerek. "Bu düşüncelerimizi bu- güne değin genel başkanlarımıza sun- duk, kendilerinden özveri isteminde bu- lunduk. Ancak görünen odur ki, her iki genel başkanımız da aday olmak eğili- mindedirler. Bu durumda bizlerin de bir partilimizi aday olarak sunmamız gerekecektir. Umudumuz varoian genel başkanlann bir \arışma>ı gereksb kıla- cak ortamın oluşmasına katkı sağlaması ve kendi adaytıkiannı gözden geçirmes»- dir" dendi. SHP'lı muhaliflerin 16 ocak günü genış katılımlı bir toplantı düzen- leyerek adaylannı belirlemeleri bekle- niyor. Muhaliflerin önceki gece görüş- tükleri CHP Genel Başkan Yardımcısı İsmaü Cem'in aday olma eğilimini ak- tardığı öğrenildi. Muhaliflerin temsilcileri, dün de adayîık için adı geçen Dışişieri eski Ba- kanı Mümtaz SoysaHe lçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ile görüştüler. Kulislerde üçüncü adayın Soysal ya da Gürkan olacağı ıfade edilirken, Soy- sal, yann tzmir'de bir toplantıya katıla- rak "'genel başkanın nasıl olması ve nasü ortaya çıkması gerektigjni" anlatacak. Soysal: Delegeler karar verecek Soysal, aday olup olmayacağına iliş- kin soruyu "Delegeler karar verecek" diye yanıtlarken, kulislerde adaylığa hazırlandığı ve ekıbını de hazırladığı konuşuluyor. SHP'nin Onursal Genel Başkanı ErdaJ İnönü'nün adaylığından yana olan bazı milletvekillerinin de son gelişmelerin ardından Soysal'ın adaylı- ğına sıcak bakmaya başladıklan bildi- nldi. Başbakan'ın eşi Özer Uçuran Çiller, gölge başbakan olduğunu her yerde hissettiriyor Bay Çiller'e göre Başbakanlık işyeri Özer Lçuran Çiller, eşinin si>asi danışmaru. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet po- htikalannı perde arkasından yönlendirmekle eleş- tınlen Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer L'çuran Çiller. Başbakaniık Konutu'nda gazetecilere veri- len kokteylde "gölge başbakan" görüntüsünü su yüzüne çıkardı. Özer Uçuran Çiller. "evdeki baş- bakan"ın kendisi olduğunu gazetecilere önemli açıklamalanyla hissettirirken, eşinin. "Beni anla- ımyonar" yakınmalanna da "anlatdmayanlan an- latarak" yanıt verdi. Özer Uçuran Çiller, Başbakanlık Konutu"nun dekorasyonundan "devletin yeniden yapılandınl- masına", Başbakanlık forsunun gerekliliği, Türk bayrağı kumaşına yeni standart arayışlan konusu- na kadar yaptığı açıklamalarla. "devtet işlerinden" uzak olmadığını ortaya koydu. Özer U. Çiller, eşinin, Cumhurbaşkanlığf ndan esinlenerek yaptırdığı Başbakanlık forsunun ge- rekçesini, "her işyerinin bir ambkmi olmasına" dayandırdı. Başbakan Çiller'in, önceki akşam konutta gaze- tecilere verdiği kokteylde, kendisi kadar ilgi gören diğer kişı, eşi Özer U. Çiller oldu. Çiller, kokteyle yaklaşık yanm saat geç gelince, "ev sahipliğinr üstlenmekdeÖzerÇiller'edüştü. Ancak ÖzerÇıl- ler. "ev sahibi" sıfatından çok. Tansu Çiller'in, "halkla Uişkiler" ve "siyasi danışmanhk" görevle- rini üstlenmİ!! görüntüsüyle gazetecilerin karşısı- na çıktı. Özer Çiller, Başbakan'ın. "Beni anlamı- yorlar"yakınmalannın gerekçesini belırtırken, her mesajının sonuna. "Gördüğünüz gibi gazetelerde yazıkuğı gibi değiT sozlennı eklemeyı ıhmal etme- di. Gazetecilere ilk olarak konutun dekorasyon de- ğişikliğı konusunda bilgi veren Özer Çiller, "Bu- rayı daha aydınlık hale getirdik,önceden Doğu Blo- ku ülkelerindeki dekoras\onlan andıroordıı. Ko- caman avizeler fazla ısı terivordu. Bu 70 yıidır dü- şünülememiş" dedıkten sonra. "Gördüğiinüz gibi 100 milyar lira filan harcamak gerekmiyor" açık- lamasını ekledi. Başbakanhğa 'işyeri' benzetmesi Konu "Başbakanlık forsu"na gelince, ticaret ko- nusundaki "maharetini" ABD ve Türkiye'deki "kabank seneti, şirketleri ve hoküngteti" ile orta- ya koyan Çiller çıftının, Başbakanlığı da "işv^ri" olarak gördüğü orta>a çıktı. Özer U. Çiller. "Her işyerinin bir amblemi \ar. ama Başbakan'ın yok. Birsürii danışman \ar. hcpsinin kart\ izitinde fark- b amblem var. Başbakanhk'ın kimligini \urgulaya- cak bir amblemt ihtiyaç vardı. O nedenie bövle bir şey ortaja çıktı. Yöksa sorun, .vazıidığı gibi'Çanka- ya'nın forsu var da niye benim yok' anlajışından orta>a çıkmadı" diyerek "işyeri" forsunun öykü- sünü anlattı. PERŞEMBE ORHAN BURSALI İnsamnı Yitirmiş ÜlkeyeAğıt : Türkiye koooooskoca bir Opera Pastanesi. • • • Türkiye, 1 Mayıs Taksim kanlı pazar alanı. 40'a yakın insanının vurularak, çiğnenerek öldürül- düğü. Türkiye bir Madımak Oteli. Şairinin, yazannın; erkeğinin-kızının alev alev yakıla- rak öldürüldüğü. Türkiye bir Beyazıt Meydanı. Bomba ile üniversiteli gençlerinin parçalandığı. Türkiye bir kahvehane. .. t •. insanlarının taranarak öldürüldüğü. --•-.-. Türkiye bir otobüs. Yolculannın kucaklanna bombaların bırakıldtğı. Türkiye bir darağacı. Gençlerinin asıldığı. "• ':' • '* , Türkiye bir hapishane. Düşündüğünü dilegetirenlerinin, aydınlannın, miltet- vekillerinin, parti başkanlannın, gazetecilerinin... kapa- tıldığı. Türkiye bir Diyarbakır, Şırnak. Yüzlerce vatandaşının kafasına kurşun sıkılarak faili meçhul yapıldığı. Türkiye bir işkencehane. İnsanlarının onurlarının sıfıra indirgendiği. Türkiye bir Karlı Sokak ve bütün diğer sokaklar. Uğur Mumcu'sunun ve diğer aydınlannın kahpece vurulup öldürüldüğü. • •• '-: ' " ' Türkiye, hırsızların, yolsuzların, namussuzlann, ûç kâğıtçıların, uğursuzların; kan isteyenlerin, can iste- yenlerin; göze göz, kaşa kaş isteyenlerin; 1500 yıl ön- cesinin düşünü görenlerin, pisliklerin, çamurlann, or- taçağ kafalılann; yarını düşünmeyen, düşünemeyenle- rin; milıtarıst düşüncelerin ve ruhların; yüreklerini insan, hayvan, doğa sevgisizliği kaplayanlann; çiçek kokla- mayan. dağ tepe yürümeyenlerin; gökyüzüyle kucak- laşmayanlann; okumayan, düşünmeyen, yazmayan, sevmeyenterin ülkesi. • • • - ' Annelerinin, kardeşlerinin, sevgililerinin, eşlerinin, ço- cuklarının yüreklerinin parçalandığı, gözyaşlarının ku- ruduğu koca bir ülke Türkiye. • • • Koooooskoca bir Opera Pastanesi Türkiye. Onat KırUar'ının ve bütün geride kalan bir avuç in- sanının gövdelerinin parçalandığı. • • • işte Türkiye böyle bir ülke. Uğur Mumcunun katillerinin yakalanabilmesi için imza verenler 20553- Müslüm Günemir, 20554- Murat Önd, 20555- Mehmet Yüksel Tekba^lı, 20556- Mislihan Ytlmaz, 20557- Mustafa Dolanay, 20558- Müge Şen, 20559- Münire Şensin,' 20560- Meral Tekin, 20561- Mü- zeyyen Toprak. 20562- Meral Araray, 20563- Metehan Ayartekin, 20564- Murat Durukan, 20565- Mehmet Ali Sürekli, 20566- Malike Köymün, 20567- Metin Sungur, 20568- Mustafa Akçay, 20569- M. Zeki Kalkan, 20570- M. Kemal Kara, 20571- Mete Kızıltepe, 20572- Mehmet Aksöz, 20573- Mehmet Cereci, 20574- Mehmet Mehmetçioglu, 20575- Murat Ar- pacı, 20576- Mehmet Gökhan, 20577- Mehmet Yüksek, 20578- Mehmet Evci, 20579- M. Mürşit Çubuk, 20580- Mehmet Akçay, 20581- Mehmet Öztürk, 20582- Mehtap Özcan, 20583- Murat Karabey, 20584- Mesut Irmak, 20585- Mehet Cere- noğlu, 20586- Mesut Karataş, 20587- Mehmet Gereklı, 20588- Mehmet Şahan, 20589- Meral Özdal, 20590- Mehmet Tunc, 20591- Mutafa Kurt. 20592- Mu- kadder Tavşancı, 20593- Mehmet Inal, 20594- Mehmet Haho, 20595- Musa Soy- lu, 20596- Mehmet ÇankayB, 20597- Mus- tafa Aygün, 20598- Murat Aslan, 20599- Mihriban Kızılırmak, 20600- Mustafa Kurt,20601- M. Can Mıhçı, 20602- Murat Gfiler, 20603- Müjgan Cengız, 20604- Mahmut Isallıktaş, 20605- M. Mirza Do- ğan, 20606- Mine Coştur, 20607- M. Öz- gür Akca, 20608- M. Ali Kaya, 20609- Mustafa Bozbıyık, 20610- Mustafa Azok, 20611- Metin Ata, 20612- Melahat Kara- alp, 20613- Mahsun Çetin, 20614- Murat Köksal, 20615- Muhittin Ceylan. 20616- Mfirvet Aktaş, 20617- Mehtap Koçak, 20618- Mehmet Gülerer, 20619- M. Doğan Orhan, 20620- Muzaffer BaL 20621 - Mahir Tülen, 20622- Murat Üçkardeşler, 20623- Mahmut Ardıçlı, 20624- Mahmut Budak, 20625- M. Salah Ataş, 20626- Muharrem Itkü, 20627- Mehmet Akmcı, 20628- Meh- met Taşkın, 20629- Mustafa Karabulut, 20630- Mehmet Zengin, 20631- Mehmet Yiğit, 20632- Murat Ergen, 20633- Müber- rah Karabulut, 20634- Mehmet Öztürk, 20635- Mercan Türkmen, 20636- Müge Güber, 20637- Meryem Ateş, 20638- Müs- lüman Uluşahin, 20639- Nermin Günemir, 20640- Naci Koçak, 20641- Necdet Kılıç, 20642- Nazan Yeşilbaş, 20643- Nihat Mut- lu, 20644- Neşe Başer, 20645- Nuran Sele- koğlu, 20646- NUgün Aytepe, 20647- Nur- ben Yiğit, 20648- Necmi Ağca, 20649- Na- ile Dolanay, 20650- Nazif Çelebi, 20651- Nezihe Dolanay, 20652- Necla Aydın, 20653- Nuray Ertığrak, 20654- Nusret Aıul, 20655- Nihat Ank, 20656- Nadir Er- genekon, 20657- Nilüfer Kuyucu, 20658- Nihat Gürel, 20659- Nuran Ergenekon, 20660- Nurettin Özdemir, 20661 - Nebi Ka- rataş, 20662- Nebahat Yıldız, 20663- Nil- gün Karaer, 20664- Neşecan Bener, 20665- Naim Batur, 20666- Nuri Karabulut, 20667- Nermin Yap ıcı, 20668- NUüfer Dü- zrf, 20669- Nazmiye Gültekin, 20670- N. Neslihan Alpuğan, 20671- Nedim Saral, 20672- Nihal Aygüne, 20673- Nuri Kabu-' taş, 20674- Neşe Süncl, 20675- Nihat Ay- ber, 20676- Mmet Yapsan, 20677- N. Du- mankouz, 20678- Nili ArsJan, 20679- Nadi Kıhnç, 20680- Naside Meşeci, 20681- Nu- ray Dede, 20682- Nurdan Çelik, 20683- Nuray Bılışık. 20684- Necmettin fncekara, 20685- Nilgün Tekın. 20686- Nalan Akka- ya, 20687- Nurgül Yıldınm, 20688- Nüra Alakay, 20689- Nuray Aslan, 20690- Nes- rin Seçki, 20691- Nuray Yamak, 20692- Nuraj Culla, 20693- Nurgül Cankurtaran, 20694- Nilüfer Giil, 20695- Nebahat Ayçı- çek, 20696- Nihat UnaJ, 20697- Nesin Örs, 20698- Naim Aöcı, 20699- Olcay Ibicioğ- lu, 20700- Oğuz Çağlayan, 20701- Oktay Hana, 20702- Oguz Kuşçu, 20703- Orhan Gündoğdu, 20704- Osman Yiğenoğlu, 20705- Orhannes Babahan, 20706- Omay- kan Çınar. 20707- Osman Kahvecioğlu. 20708- Oğuz Sanmehmetoğhı, 20709- Or- han Çiftçi, 20710- Osman Şayir, 20711- Orhan Sevılen. 20712- O. Ayvaz, 20713- Onur Utku, 20714- Onur Karavelioğlu, 20715- Osman Çorlu. 20716- Özkan Ak- kaya, 20717- Ömer Kahraman, 20718- Öz- km Bahadır, 20719- Örner Söğüt. 20720- Özçelik Seçik, 20721- Ömer Çay, 20722- Özkan Kaya, 20723- Özgür Karabulut. 20724- Özgür R. Yöriik, 20725- Özer Bu- dak. 20726- Ömer Kızılırmak, 20727- Öz- lem Erşen. 20728- Özav Erdoğdu, 20729- Özlem Çağlan, 20730- Ömer Burak, 20731- Ozgüj Em- re, 20732- Ömer Yalçın, 20733- Ön- der Tunaboylu. 20734- Ömer Dur- sun, 20735- Özgür Başkaya. 20736- Ömer Gök, 20737- Peren Cemek, 20738- Puna Erdem, 20739- Perran Gür- gen. 20770- Pelin Aköz, 20741- Pelın Güner. 20742- Polat Gülizar, 20743- Pı- nar Kapıcıgöl, 20744- Pınar Çeti- nörgü, 20745- Pirin Erdoğdu. 20746- Reyhan Doğan, 20747- Rabia Ak- çay, 20748- Rüya Uygur, 20749- Ru- han Doğu, 20750- RanaBesler, 20751 - Ramazan Özgen, 20752- Ramazan Yeşilbaş, 20753- Ra- fet Erim, 20754- Rı- za Çiçek,_20755- Ramazan Özvürek. 20756- Ramiye Sak. 20757- Rıza'Özalp. 20758- Rezzan Akardağ, 20759- Refika Sustu, 20760- Reşat Alata- b, 20761- Rıza Öz- kan, 20762- Ruşen Öztürk, 20763- Sü- heyla, 20764- Savaş Karahisar, 20765- Sultan Uzun. 20766- Sema Yılmaz, 20767- Selim Er- gün, 20768- Sevim Hazinedar, 20769- S. Demirtaş, 20770- S. Ibrbüe, 20771- S. Emre, 20772- Sevim Do- lu, 20773- S. Ötgen, 20774- Seher Bala- ban, 20775- Songül Yıldız, 20776- Selvi Zejtiıı, 20777- Serkan Toptaş, 20778- Sü- leyman Malakçı, 20779- Serap Toptaş, 20780- S. Durmuş Ferda, 20781- Senem Aygün, 20782- Savaş Mor, 20783- Suat Demirtaş, 20784- Serkay Donar, 20785- Sema Baktaal, 20786- Satı Özcan, 20787- Sevda Özenir, 20788- Salim Atay, 20789- Saıt Dogukaya, 20790- Semra Kalaç, 20791- Sevilay Mercan, 20792- Serpil Tek, 20793- Sevda Erdoğan, 20794- Sedat Ba- kırman, 20795- Suzan Turumdaysoy. 20796- Sevgi Tekin, 20797- Sevim-Otyam, 20798- Serdal Ekenler, 20799- Süveyde Bozacı, 20800- Sevgi Tekatu, 20801- Sevgi Çalışkan, 20802- Sürevya Özdemir, 20803- Sibel Dağlıoğlu. 20804- Selçuk Göldere, 20805- Satı Vural, 20806- Selçuk Çeiiköz, 20807- Selahattin Adışkan. 20808- Serkan S. Ant, 20809- Seyfettin Karavelioğlu. 20810- Saime Yılmaz, 20811- Sati Kıhnç. 20812- Salih Çakmak, 20813- Selahattin Sapmaz. 20814- Sülejman Yavuz, 20815- Sadettin Altınsoy. 20816- Sadık Gültekin, 20817- Sefer Karataş. 20818- Sadık Ka- ranfil, 20819- Suna Sugür. 20820- Sevgi Alungöz, 20821 - Serhat Incirli, 20822- Ser- han Kumbasar, 20823- Sadik Bekiroğlu. 20824- S. Füsun Parah, 20825- Sinan Köy- lü. 20826- SerpU Erdost, 20827- Suat Ço- ban. 20828- Sedat Kurt. 20829- Sevim Alpcan, 20830- Serkan Ay, 20831- Sıbel lim Erkut, 20854- Sultan Özdemir. 20855- Selda Ergün Özdemir, 20856- Seriye Se- zen. 20857- Şükrü korkut, 20858- Sahika GündÜJ, 20859- Şenol Bolat, 20860- Şadı- ye Çelik, 20861- Şehit Runaoğlu, 20862- Şebnem Bingöl, 20863- Şadi Burat, 20864- Şeyh Şamil Yurdadog. 20865- Şafak Or- ba>, 20866- Şenay Taş. 20867- Şükran Üs- tünel, 20868- Teknur Özer. 20869- Taner Güner, 20870- Turan Özcan. 20871- ToJga Özcan, 20872- Turgut Kılınçarslan. 20873- Toker Alban, 20874- Tuncer Gök, 20875- Tahsin Oral, 20876- Turan Çelik, 20877- Tolga Erçelebi, 20878- Türkan Çalaklı. 20879- Turgut Ayçiçek, 20880- Temel Çak- mak, 20881- T. Kaymaz, 20882- Turan Kı- lıç, 20883- Turgut" Uğur Apaydın, 20884- Tayfun Akın, 20885- Türkan Zengin, 20886- Tankut Beygu, 20887- Taliha Ak- bulak, 20888- Taner Yücel, 20889- Turgut Nalbantoğlu, 20890- Tülay Doscu. 20891- Tuba Lnat, 20892- Tezer Ertürk, 20893- Uğur Mumcu Cinayeti Faillerinin Ortaya Çıkarılması İcin Dilekce Haksızlığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe karşı yılmaz ve eşsiz savaşçı, laik düzenin ve Cumhuriyetin yılmaz savunucusu, benzeri bir daha belki de gelmeyecek olan değerli gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun, savaştığı volda kalleşçe şehit edilmesinin üzerinden iki yıla yakın bir zaman geçtiği halde, bir ucu kuşkusuz bütün Türkiye insanlarının yürekferine teker teker saplanan hançeri tutan eller hâlâ bulunamadı. Uğur Mumcu hayatta olsaydı, bu cinayetin faillerinin yakalanması yolunda savaşır ve mutlaka bir sonuca ulaşırdı. Ne yazık ki, ulaşhğı başka sonuçlar, onun şahsmda, yeryüzünün en haksız, en hain, en kalleş cinayetinin işlenmesine yol açtı. Cinayetin aydınlanacağı yolunda namus sözü verenlerden umudumuzu kestik. Ama adaletten ve Uğur Mumcu'nun hunharca parçalanmış bedeni ardından yürüyen onbinlerden umudu kesmedik. Yazarımızın değerli eşi Güldal Mumcu'nun yaptığı, Uâur Mumcu'nun deviet tarafından ortadan kaldırıldığının kendisine söylendiği yolundaki son açıklama, canilerin ortaya çıkarılmasındaki başarısızlığın nedenlerini açıklıyor olabilir. Ancak neden ne olursa olsun, Uğur Mumcu Cinayeri, faili meçhul cinayetler rafında tozlandırılmayacaktır. llgili ve yetkili kurumları, bir kez daha göreve çağırıyoruz. ADI SOYADI MESLEGI i) 2) 3) 4) 5) Fakslor: İstanbıri (0212) 512 43 53 - (0212) 571 35 79 - (0216) 368 84 78 Ankara (0312) 221 39 84 Tdefonkır (0212) 511 82 33 - (0212) 528 4409 imzalann Cumhuriyet Gazetesi P.K.246 Sirked/lstanbul ya da Payel Yaymevi P.K. 889 Sirkea/lstanbul odreslerine posta ile utostınbosıdo oiosıdır. Bı dilekçeyi çoğaltın, imzalatın. Hedefiniz bir milyon imzo. Hemea, şimdi! Uyanık. 20832- Sefim Aka, 20833- Salahi Tözün, 20834- Seyhan Erdoğdu, 20835- Sadakat Güner, 20836- Süleyman Demirel, 20837- Sevinç Güven, 20838- Senih Ça\n- şoğlu, 20839- Savaş Özder, 20840- Saadet Turhan, 20841- Sevgi Şensoy, 20842- Semra Yıldınm, 20843- Soner Kıyak, 20844- Sadık Bozdağ. 20845- Semiray Onak, 20846- Sezgin Bayraktar, 20847- S. Mürvet Ekin, 20848- Selçuk Uygun. 20849- Semra Cemek, 20850- Süleyman Tunaboylu, 20851- Selim Engin Ba\ranıog- lu, 20852- Sema Bayramoğlu, 20853- Se- Temel Erdoğan, 20894- Turan Ayçiçek, 20895- Türkan Söyler, 20896- Umay Erse- ver. 20897- UmurYıkarnuç, 20898- Umut Yalçınkaya, 20899- Utkan Güneş, 20900- Umut Karadağ, 20901- Ulaş Çetinörgü. 20902- Uğur Fehmi Erkut, 20903- Uğur Özarslan, 20904- Uguray Necek, 20905- Lhi Dibukoğlu, 20906- Ünal Sarıkaya, 20907- Ümit Eriş, 20908- Ünal Çil, 20909- Lizeyir Yağcı, 20910- Ülger Karabulut, 20911- Vedat Ismahay, 20912- Vahdet ÖZ- kan. 20913- Volkan Aytekin, 20914- V Ko- çak, 20915- Veli Ülger, 20916- Vural Polat, 20917- Veli Sevim, 20918- Vahap Erdoğdu, 20919- Volkan Ersayın, 20920- Vedat Ars- lan. 20921- Yaşar Aİırsatarboy, 20922- Y,ıl- maz Tan, 20923- Yalçın Günaydın, 20924- Yûksel Başoglu, 20925- Yusuf Daşgül, 20926- Yaşar Varan, 20927- Yavuz Kur- doğlu, 20928- Yeliz Çelebi, 20929- Yıldız Ersever, 20930- Yaşar Solmaz. 20931- Yu- suf Yılmaz, 20932- Yüksel Güner, 20933- Yalçın Çubukçu, 20934- Yakup Ketenci, 20935- Yaşar Bayan, 20936- Yüksel Tora- man, 20937- Yaşar Türkan, 20938- Yuşuf Çakmak, 20939- Yüksel Banbolat, 20940- Yılmaz Duyul, 20941- Yaşar Ergen, 20942- Zeynep Köksal. 20943- Zafer Ak- bal, 20944- Zafer Daşgül, 20945- Ze>nep Akkava, 20946- Zehra Karaaslan. 20947- Zuhaİ Erçerin. 20948- Ziya Eşsiz. 20949- Zühre tndirkaş, 20950- Ziya Uymaz, 20951- Zeynep Ustabaşt, 20952- Zafer Ce- reci, 20953- Zeynep Satılmış, 20954- Zehra Şişman, 20955^ Zeynep Tekin, 20956- Ze- liha Demır. 20957- Zuhal Atanan, 20958- Zeynep Nurgül Aslan. 20959- Sinan Ünver, ,20960- Alev Ulusa- Mer, 20961- Ayşe Kimvacı, 20962- Alı Salman, 20963- \hmet Yusuf Çakır, 20964- Ali Kıhç. 20965- Arif Berk, 20966- Aynur Kara- doğan, 20967- Ay- han Ara, 20968- Aslı Portakal. 20969- Aysel Sezer, 20970- Asuman Bayram, 20971- Al- tan Akpınar, 20972- Ahmet Görkem, 20973-Ali BingüzeJ, 20974- Abdullah Mete Türkmen, 20975- Aziz Sayın, 20976- Ayhan Sa- gın. 20977- Aysel Yenik, 20978- Ali Yaşar Sansaltukoğ- lu, 20979- Ahmet Şentürk, 20980- Ayşe Türker. 20981- Ali Rıza Korumaz, 20982- Ash Türker, 20983- Aygün Korkmaz, 20*984- Ayşe Kartal, 20985- Asım Davacı, 20986- Ali Rıza Te- kin, 20987- Aygül Ara, 20988- Âvni Aydoğan, 20989- Ali Aydoğan, 20990- Arif Berk- taş, 20991- Aruz Özcan, 20992- Al- tan Kısakol, 20993- Aysel Yedidoğan, 20994- Adil Karaoğlan, 20995- Ayşe Gün- düz, 20996- Arna Şakar, 20997- AU Kemal Özcan, 20998- Asım Aslan, 20999- Arzu Özcan, 21000- Alime Akalın, 21001- Ay- sel Günter, 21002- Arzu Kasap, 21003- Ali Kıhç, 21004- Aytaç Köksal, 21005- Asım Savaş. 21006- Âü Nal, 21007- Aysel Ku- laksız. 21008- Arif Baykan. 21009- Ali Ke- mal Özcan. 21010- Ali Dinigüzel, 21011- Ali Olgun. 21012- Atanur Kılıç, 21013- Alpay Inal, 21014- Ahmet Yıldız, 21015- Ali Olgun, 21016- Adil Zengin, 21017- Ay- IMZA şe Nur Esin. 21018- Aysun Taşdemir, 51019- Adnan Oflaz, 21Ö20- Aynur Koç, 21021- Abdullah Salman, 21022-Ali Rıza Tekgüvercin, 21023- Arslan Özyürek, 21024- Ali Duran Avşar, 21025- Aysun Ku- bilay. 21026- Ahmet Altun, 21027- Ayşe Erçakır, 21028- Ahmet Yangm, 21029- Ay- şen Can, 21030- Aslı Özer, 21031 - Ali Dik- men, 21032- Akın Mert, 21033- Ahmet Ülkü, 21034- .\lev Yanık, 21035- Ayşe Çe- likkol, 21036- Ayşenur Duba, 21037- Ali Yıldınm, 21038- Ali Gülçiçek, 21039- Ali Bahçetepe. 21040- Aysel Bastuğ, 21041- Adnan Aras. 21042- Aylin Karagöz, 21043- Aliekber Güvenç, 21044- Alaattin Şentürk, 21045- Asil Güner, 21046- Ayten L'züm, 21047- Aynur Taştemur, 21048- Ay- kut Karzan, 21049- Ayhan Soğanlı, 21050- Aynur Esin, 21051- Atilla Taşkın, 21052- Aşkan Selçuk, 21053- Ali Rıza Ko- çarslan. 21054- Adem Başpınar, 21055- Ayfit Koçarslan, 21056- .41tan Koçarslan, 21057- Aysel Alrıntaş, 21058- Akın Lale, 21059- Arife Alışkan, 21060- Ahmet Ak- tuna, 21061- Ahu Soyak. 21062- Ali Yıkü- nm, 21063- Ayşenur Önemci, 21064- Ali Haydar Kocaarslan, 21065- Ali Rıza Ak- kaya. 21066- Atilla Altop, 21067- Armağan Tınaztepe. 21068- Ali Doğan Baykai, 21069- Asuman Sagra. 21070- Ali Demir, 21071- Alev Akalınlı, 21072- AJaattin Şen- türk. 21073- Aysel Kocagöz, 21074- A. Di- dem Okay, 21075- Ali Rıza Gün, 21076- Aş>en Tümay, 21077- Ayten Ayar, 21078- Ali Naci Gökbora, 21079- Abidin Topal, 21080- Aslı Beceren, 21081- Aybars Ataeli, 21082- Arda Özçelik, 21083- Ahmet Çiz- meli. 21084- Ahmet Eroğlu, 21085- Ab- dullah Alitaş, 21086- Alanur Tümay, 21087- Ahmet Akça. 21088- Ahmet Gürü- ner, 21089- Ayhan Pamuk, 21090- Ali Fın- dık, 21091- Ah Yöndem, 21092- Ahmet Korkut, 21093- Aydan Tümay, 21094- Ay- tül Dülgeroğhı,21095- Akın S. Ak, 21096- Ayşe Kartal, 21097- Adem Sertkaya, 21098- Alphan Ülkü, 21099- Ayşenur Kal- kış, 21100- Alim Köksal, 21101- Arife Ka- mışoğlu, 21102- Ali Erçelebi, 21103- Ay- dan Sayılgan, 21104- Arda Mehter, 21105- Alp Oğuz. 21106- Ali Albayrak, 21107- Ahmet Özbay. 21108- Aslı Çolakoğlu, 21109- Ayşegül Işseven, 21110- Adnan Karaban, 21111- Bengü Koçraslan, 21112- Bayram Ayvazoğiu, 21113- Birtan Ay, 21114- Bünyamin Sezgin, 21115- Ba- şak Devrim Yıldız, 21116- Bayraın Koca- türk, 21117- Berin Türüt, 21118- Birsel Cengjz, 21119- Banu Çetinkaya, 21120- Beyhan Topal, 21121 - Banş Koçarslan, 21İ22- Birtan Kavanoz, 21123- Buket To- paloğlu, 21124- Bilgin Kip,21125- Bahadır Boysal, 21126- Belgin Işıkan, 21127- Banş Erkol, 21128- Banş Tansuğ, 21129- Birsen Ergin. 21130- Bünyamin Birinci, 21131- Burhan Marasalı. 21132- Bülent Ozdoğan, 21133- Burcu Koçarslan, 21134- Behiç Ça- ğal, 21135- Bilal tpekçi, 21136- Bülent Sa- raç, 21137- Bektaş Çağdaş, 21138- Bilge Sercan, 21139- Başak Bükü, 21140- Beniz Çelebi, 21141- Bilge Şenergenekon, 21142- Banş Fırat, 21143- Bülent Saraç, 21144- Banş Niron, 21145- Bahri Herçele- bi, 21146- Barış Kip, 21147- Berna ör- men, 21148- Bahar Örmen, 21149- Bay- ram Cengiz, 21150- Bora Volkan, 21151- Burçin Çilingir, 21152- Burçak Targaç, 21153- Bülent Kan, 21154- Baru Başkaya, 21155- Birol Pehlivan, 21156- Banş Abi- din, 21 157- Berrin Peker. Sürecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog